Kontrolliste bokføringsloven.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kontrolliste bokføringsloven."

Transkript

1 September 2007 Audit Kontrolliste bokføringsloven. Ajourført per

2 INNLEDNING Denne sjekklisten omfatter kravene i lov av nr 73 om bokføring, med forskrifter og god bokføringsskikk. Vi håper sjekklisten vil være et nyttig hjelpemiddel for å påse at gjeldende regler følges. Vi gjør likevel oppmerksom på at sjekklisten på flere områder ikke går ned på detaljnivå, og dermed ikke kan dekke enhver situasjon som vil kunne oppstå. Vi gjør også oppmerksom på at det er den bokføringspliktiges ansvar å sørge for at kravene i bokføringsloven med forskrifter og god bokføringsskikk tilfredsstilles. Bokføring Bokføring defineres som registrering i regnskapssystemet av transaksjoner og andre regnskapsmessige disposisjoner som direkte påvirker eiendeler, gjeld, egenkapital, inntekter eller kostnader. Bokføring kjennetegnes av at det posteres til debet og kredit med like store beløp. Bokføring knytter seg til registrering, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger. Lovutvalgets modell for bokføringsloven er som følger: Kilde: NOU 2002:20 side 38 Bokføringsloven, bokføringsforskriften og god bokføringsskikk Bokføringsloven med forskrifter og god bokføringsskikk regulerer hvordan bokføringen skal skje. Bokføringsloven inneholder generelle føringer for hvordan bokføringen skal innrettes, mens bokføringsforskriften går mer i detaljer på konkrete områder. Særlig gjelder dette kravene til dokumentasjon av bokførte opplysninger. Bokføringsloven 4 nr 10 krever at bokføring, spesifikasjon, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger skal skje i samsvar med god bokføringsskikk. Uttalelser om god bokføringsskikk utgis av Bokføringsstandardstyret i Norsk RegnskapsStiftelse, og må følges. I tillegg kommer Skattedirektoratet med uttalelser om forståelsen av bokføringsreglene, og disse tillegges også vekt som god bokføringsskikk. Skattedirektoratet er blant annet kontrollinstans i forhold til etterlevelse av bokføringsreglene, og er i tillegg gitt dispensasjonsmyndighet i de tilfeller hvor det er adgang til å søke om dispensasjon fra kravene i bokføringsloven og bokføringsforskriften. Side 1

3 Henvisninger og kilder Følgende forenklede henvisninger benyttes i kontrollisten: Bfl = Lov av nr 73 om bokføring Finnes på: FOR = Forskrift av nr 1558 om bokføring FInnes på: GBS = Uttalelse om god bokføringsskikk fra Bokføringsstandardstyret i Norsk RegnskapsStiftelse Finnes på: SU = Uttalelse fra Skattedirektoratet om forståelsen av bokføringsreglene FInnes på: Bruk av sjekklisten Følgende kan være nyttig å innhente før utfylling av sjekklisten, slik at arbeidet skal bli så effektivt som mulig: Nødvendig informasjon Innhentet? Ja Nei I/A Spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering Eksempler på spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering for en periode Regnskapssystem Dokumentasjon av regnskapssystemet Beskrivelse av kassasystemets oppbygging og funksjoner Beskrivelse av lønnssystemets oppbygning og funksjoner Dokumentasjon av bokførte opplysninger Eksempler på salgsdokumentasjon ved kredittsalg (utgående faktuarer) Eksempler på kreditnotaer Eksempler på salgsdokumentasjon ved kontantsalg (summeringsstrimler eller lignende og dagsoppgjør) Eksempler på typisk kjøpsdokumentasjon ved kjøp både fra norske og utenlandske leverandører Eksempler på kjøpsdokumentasjon ved utlegg gjort av ansatte Eksempler på lønnsdokumentasjon for en lønnsperiode Eksempler på dokumentasjon ved uttak av eiendeler eller tjenester fra virksomheten Eksempler på reiseregninger Eksempler på dokumentasjon av bevertningsutgifter (representasjon) Eksempler på betalingsdokumentasjon (inn- og utbetalinger annet enn ved kontante kjøp og salg) Eksempler på dokumentasjon av andre regnskapsmessige disposisjoner (avsetninger, periodiseringer, verdsettelser, korreksjoner mv) Dokumentasjon av balansen Dokumentasjon av balansen ved utgangen av siste regnskapsår Særregler for enkelte næringer og bransjer Dokumentasjon av medgått tid (timelister) for en periode Dokumentasjon av timebestillinger for en periode I/A = ikke aktuelt Side 2

4 INNHOLD A. Bokføringsplikt og pliktig regnskapsrapportering...4 Bokføringsplikt...4 Pliktig regnskapsrapportering...4 B. Spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering...4 Tidspunkt for utarbeidelse...4 Språk...5 Innhold i spesifikasjonene...5 C. Regnskapssystem...9 Regnskapssystemet...9 Dokumentasjon av regnskapssystemet...9 D. Bokføring og ajourhold...9 Bokføring...9 Ajourhold...10 Valuta...10 Endring, sletting og retting...10 E. Dokumentasjon av bokførte opplysninger...11 Generelt...11 Salgsdokumentasjon - innhold...12 Salgsdokumentasjon - utsteder...13 Salgsdokumentasjon - tidspunkt for utstedelse...14 Kreditnota...15 Særlig ved kontantsalg - kassaapparat...15 Særlig ved kontantsalg - unntak fra kravet til kassaapparat...16 Kjøpsdokumentasjon...18 Lønnsdokumentasjon...18 Uttaksdokumentasjon...19 Dokumentasjon av reise- og oppholdsutgifter...20 Dokumentasjon av bevertningsutgifter mv...21 Dokumentasjon av betalingstransaksjoner...21 Dokumentasjon av andre regnskapsmessige disposisjoner...21 F. Dokumentasjon av balansen...21 Generelt...21 Varelager...21 Bankinnskudd, lånegjeld, kontanter o.l Finansielle instrumenter...22 Avsetninger, nedskrivninger m.v G. Oppbevaring og tilgjengelighet...23 Oppbevaringspliktig regnskapsmateriale...23 Oppbevaringstid...23 Oppbevaringssted...23 Sikring...23 Kontrollerbarhet og tilgjengelighet...24 H. Særregler for enkelte næringer og bransjer...25 Andre tjenesteytende næringer...25 Øvrige særregler...26 Side 3

5 Punkt Er følgende krav overholdt? Hjemmel Ja Nei I/A A. Bokføringsplikt og pliktig regnskapsrapportering Bokføringsplikt A.1 Har virksomheten plikt til å levere årsregnskap etter regnskapsloven, næringsoppgave etter ligningsloven og/eller omsetningsoppgave etter merverdiavgiftsloven? Hvis nei virksomheten har ikke bokføringsplikt etter bokføringsloven, og behøver ikke benytte denne sjekklisten 1. Pliktig regnskapsrapportering A.2 Har foretaket pliktig regnskapsrapportering fastsatt med hjemmel i regnskapsloven, merverdiavgiftsloven, ligningsloven, skattebetalingsloven, folketrygdloven, og/eller kredittilsynsloven? Bfl 2 Bfl 3 FOR 2-1 Grunnlaget for slik rapportering skal være i henhold til bokføringsloven med forskrifter og god bokføringsskikk. Kommentarer og områder til oppfølging punkt A: B. Spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering Tidspunkt for utarbeidelse B.1 Utarbeides spesifikasjonene i punkt B.5 til B.11 for hver periode med pliktig regnskapsrapportering (se punkt A.2), og uansett ikke sjeldnere enn hver fjerde måned? Bokføringspliktige med færre enn 300 bilag 2 i året behøver kun å utarbeide spesifikasjonene for hver periode med pliktig regnskapsrapportering. B.2 Utarbeides spesifikasjonene i punkt B.12 (spesifikasjon av merverdiavgift) og B.13 (spesifikasjon av lønnsoppgavepliktige ytelser) for hver periode med pliktig regnskapsrapportering 3? Bfl 5, FOR 4-1 GBS 4 Bfl 5 GBS 4 1 Ligningskontoret, fylkesskattekontoret eller sentralskattekontoret kan i pålegge den som antas å drive næringsvirksomhet bokføringsplikt for den virksomhet som drives. Slikt pålegg kan begrenses til å gjelde enkelte bestemmelser i loven. Pålegget kan bare gis for to år av gangen. 2 Som ett bilag anses dokumentasjonen av en enkelt transaksjon (salg, kjøp, betaling mv). Samlebilag kan ikke benyttes. Andre regnskapsmessige disposisjoner (avsetninger, periodiseringer, verdsettelser etc) skal ikke medregnes. 3 Ved MVA-plikt utløser pliktig regnskapsrapportering i form av omsetningsoppgave plikt til ajourføring av alle bokførte opplysninger, samt utarbeidelse av samtlige spesifikasjoner. Lønnsoppgaveplikt isolert sett utløser kun plikt til utarbeidelse av spesifikasjon av lønnsoppgavepliktige ytelser, og ajourføring av bokførte opplysninger som er nødvendige i den forbindelse. Side 4

6 B.3 Er spesifikasjonene ferdig utarbeidet senest innen fristen for pliktig regnskapsrapportering (se punkt A.2), eventuelt innen to måneder etter utløp av hver firemåneders periode etter punkt B.1? Bokføringspliktige med færre enn 300 bilag i året behøver kun utarbeide spesifikasjonene innen fristene for pliktig regnskapsrapportering (se punkt A.2). Språk B.4 Er språket i spesifikasjonene norsk (herunder samisk), svensk, dansk eller engelsk (dersom dispensasjon ikke er innvilget)? Innhold i spesifikasjonene B.5 Utarbeides bokføringsspesifikasjon? Alle bokførte opplysninger pr. periode, der alle poster skal fremgå i ordnet rekkefølge, med dokumentasjonsdato, dokumentasjonshenvisning (forutsettes fortløpende nummerering av bilag), tilordningskoder 4, og andre relevante behandlingskoder 5. Bfl 7, FOR 4-1 GBS 4 Bfl 12 SU Bfl 5, nr 1 FOR 3-1, nr 1 GBS 12 SU SU Systemgenererte poster kan fremkomme som totaler dersom de er lett kontrollerbare. Ved kontantsalg: Fremkommer alle dagsoppgjørene etter punkt E.38 enkeltvis i bokføringsspesifikasjonen? 6 Ved andre kontante inn- og utbetalinger: Fremkommer alle kontante inn- og utbetalinger enkeltvis i bokføringsspesifikasjonen? 7 4 Kontokoder, koder i kunde- og leverandørreskontro e.l. som viser bokføringen (hvor posten er ført debet/kredit). 5 Andre koder enn tilordningskoder, som er relevante for å utarbeide pliktig regnskapsrapportering og spesifikasjoner, f.eks. MVA-koder, koder for poster i næringsoppgaven m.v. Det kan søkes om dispensasjon fra kravet om å angi andre relevante behandlingskoder i bokføringsspesifikasjonen og kontospesifikasjonen. 6 Kan fremkomme i en egen rapport, for eksempel et regneark. Rapporten vil da bli en del av bokføringsspesifikasjonen og må inneholde dokumentasjonsdato og dokumentasjonshenvisning. Tilordningskoder og andre relevante behandlingskoder kan enten fremkomme i rapporten eller i selve bokføringsspesifikasjonen. Når en slik rapport utarbeides elektronisk, skal rapporten være elektronisk tilgjengelig i tre år og seks måneder etter regnskapsårets slutt dersom den bokføringspliktiges omsetning er over 5 millioner kroner, jf punkt G Det må benyttes en unik dokumentasjonshenvisning for hvert bilag. Dette er ikke til hinder for at spesifiseringen kan fremkomme i en egen rapport, for eksempel i en kassebok der kontrollsporet er ivaretatt. Rapporten vil da bli en del av bokføringsspesifikasjonen og kontospesifikasjonen for kasse, og må inneholde dokumentasjonsdato, dokumentasjonshenvisning, tilordningskoder og andre relevante behandlingskoder. Side 5

7 B.6 Utarbeides kontospesifikasjon? Alle kontoer pr. periode, der det for hver konto skal angis kontokode, kontonavn, alle poster i ordnet rekkefølge med - dokumentasjonsdato, - dokumentasjonshenvisning (forutsettes fortløpende nummerering av bilag), - andre relevante behandlingskoder 8, og inn- og utgående saldo. Ved andre kontante inn- og utbetalinger enn kontantsalg som dokumenteres med dagsoppgjør i henhold til punkt E.38: Fremkommer alle kontante inn- og utbetalinger enkeltvis i kontospesifikasjonen? 9 B.7 Utarbeides kundespesifikasjon? Alle transaksjoner med kunder pr. periode, der kundens kode 10 og navn, alle poster i ordnet rekkefølge med dokumentasjonsdato og -henvisning (forutsettes fortløpende nummerering av bilag), og inn- og utgående saldo skal fremgå. Bfl 5, nr 2 FOR 3-1, nr 2 GBS 12 SU Bfl 5, nr 3 FOR 3-1, nr 3, 2. og 3. ledd SU Gjelder også kontante salg når varen eller tjenesten er beregnet for videresalg, eller som direkte innsatsfaktor i produksjon eller tjenesteleveranse, eller vederlaget utgjør mer enn kr inkl MVA. 11 Bokføringspliktige som i hovedsak selger kontant, kan spesifisere slike salg ved fremleggelse av kopier av salgsdokumentasjonen ordnet pr. kunde. Ved formidling av varer og tjenester kan transaksjonene registreres i kunde- og leverandørspesifikasjonen på formidlers konto. 8 Andre koder enn tilordningskoder, som er relevante for å utarbeide pliktig regnskapsrapportering og spesifikasjoner, f.eks. MVA-koder, koder for poster i næringsoppgaven m.v. Det kan søkes om dispensasjon fra kravet om å angi andre relevante behandlingskoder i bokføringsspesifikasjonen og kontospesifikasjonen. 9 Det må benyttes en unik dokumentasjonshenvisning for hvert bilag. Dette er ikke til hinder for at spesifiseringen kan fremkomme i en egen rapport, for eksempel i en kassebok der kontrollsporet er ivaretatt. Rapporten vil da bli en del av bokføringsspesifikasjonen og kontospesifikasjonen for kasse, og må inneholde dokumentasjonsdato, dokumentasjonshenvisning, tilordningskoder og andre relevante behandlingskoder. 10 Normalt kundenummer. 11 Gjelder ikke ved kontantsalg til ansatte som benytter utleggsmodellen, se punkt E.51. Side 6

8 B.8 Utarbeides leverandørspesifikasjon? Alle transaksjoner med leverandører pr. periode, der leverandørens kode, navn og organisasjonsnummer, alle poster i ordnet rekkefølge med dokumentasjonsdato og -henvisning (forutsettes fortløpende nummerering av bilag), og inn- og utgående saldo skal fremgå. Gjelder også kontante salg når varen eller tjenesten er beregnet for videresalg, eller som direkte innsatsfaktor i produksjon eller tjenesteleveranse, eller vederlaget utgjør mer enn kr inkl MVA. 12 Bfl 5, nr 4 FOR 3-1, nr 4 og FOR 3-1, 2. og 3. ledd GBS 8 SU Ved formidling av varer og tjenester kan transaksjonene registreres i kunde- og leverandørspesifikasjonen på formidlers konto. Ved innbytte kan kjøpstransaksjonen spesifiseres i kundespesifikasjonen i stedet for i leverandør-spesifikasjonen. Kjøp og salg må da vises hver for seg, og selgers organisasjonsnummer må eventuelt fremgå av kundespesifikasjonen. B.9 Utarbeides spesifikasjon av uttak til eiere, deltakere og egen virksomhet? Alle uttak av eiendeler og tjenester spesifisert pr. eier, deltaker eller på egen virksomhet, i ordnet rekkefølge, til virkelig verdi, med dokumentasjonsdato, og dokumentasjonshenvisning (forutsettes fortløpende nummerering av bilag). B.10 Utarbeides spesifikasjon av salg til eiere og deltakere i foretak med færre enn 10 eiere eller deltakere? 13 Alle salg av varer og tjenester spesifisert pr. eier eller deltaker, i ordnet rekkefølge med dokumentasjonsdato, og dokumentasjonshenvisning (forutsettes fortløpende nummerering av bilag). Bfl 5, nr 5 FOR 3-1, nr 5 SU Bfl 5, nr 6 FOR 3-1, 1. ledd nr 6 SU Dette gjelder selv om eiere eller deltakere opptrer som forbrukere. 12 Gjelder ikke ved kontantsalg til ansatte som benytter utleggsmodellen, se punkt E Kan løses ved å opprette egne koder i kundespesifikasjonen. Side 7

9 B.11 Utarbeides spesifikasjon av salg og andre ytelser til ledende ansatte 14? Alle salg av varer og tjenester til ledende ansatte spesifisert pr. ansatt, i ordnet rekkefølge, med dokumentasjonsdato, og dokumentasjonshenvisning (forutsettes fortløpende nummerering av bilag). Dette gjelder selv om den ledende ansatte opptrer som forbruker. B.12 Utarbeides spesifikasjon av merverdiavgift? Utgående og inngående merverdiavgift og grunnlaget for beregning av avgiften spesifisert pr. periode, etter kontoene i regnskapssystemet. Bfl 5, nr 7 FOR 3-1, nr 7 GBS 11 SU Bfl 5, nr 1 FOR 3-1, nr 8 GBS 9 Spesifikasjonen skal også vise avgiftsfri omsetning og uttak, samt omsetning og uttak som faller utenfor bestemmelsene i merverdiavgiftsloven. Utgående avgift skal kunne spesifiseres per transaksjon. Ved import av varer skal bokførte kjøp med innførsels-mva samt bokført innførsels-mva spesifiseres særskilt 15. B.13 Utarbeides spesifikasjon av lønnsoppgavepliktige ytelser? Lønnsoppgavepliktige ytelser spesifisert pr. periode, etter kontoene i regnskapssystemet. Bfl 5, nr 2 FOR 3-1, nr 9 Arbeidsgiveravgiftspliktige ytelser skal kunne gjengis samlet per avgiftssats og kommune. Kommentarer og områder til oppfølging punkt B: 14 Hvem som er ledende ansatte er et skjønnsspørsmål avhengig av foretakets art, størrelse og hvordan det er organisert. Det må gjøres en konkret vurdering ut i fra den ansattes reelle myndighet. Uttrykket omfatter normalt daglige ledere, butikksjefer, avdelingssjefer og andre ansatte som har så stor innflytelse i foretaket at de har bestemmende myndighet over vederlaget for eget kjøp av varer og tjenester. Spesifikasjonskravet kan løses ved å opprette egne koder i kundespesifikasjonen, eventuelt kan kopi av salgsdokumentasjon fremlegges ordnet per ledende ansatt. 15 Kan løses enten ved bruk av rene konti for varekjøp fra utlandet og innførsels-mva, eller med egne MVA-koder for varekjøp fra utlandet og innførsels-mva. Side 8

10 C. Regnskapssystem 16 Regnskapssystemet C.1 Foreligger det et ordentlig og oversiktlig regnskapssystem som muliggjør produksjon av pliktig regnskapsrapportering og spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering, og som er innrettet slik at opplysningsplikten 17 kan ivaretas? C.1 Kan regnskapssystemet gjengi spesifikasjoner som nevnt under punkt B på papir? Dokumentasjon av regnskapssystemet C.3 Er regnskapssystemet enkelt, og kan transaksjoner og andre regnskapsmessige disposisjoner lett kontrolleres? Hvis nei - foreligger det dokumentasjon av regnskapssystemet som beskriver kontrollmulighet og hvordan systemgenererte poster kan etterprøves, herunder aktuelle koder og faste data? C.4 Foreligger det en lettfattelig systembeskrivelse av kassasystemets oppbygging og funksjoner? C.5 Foreligge det en lettfattelig beskrivelse av lønnssystemets oppbygging og funksjoner? C.6 Er dokumentasjonen av regnskapssystemet på norsk (herunder samisk), svensk, dansk eller engelsk (dersom dispensasjon ikke er innvilget)? Kommentarer og områder til oppfølging punkt C: Bfl 4 nr 1 Bfl 6, Bfl 6, FOR FOR 5-6, 7. ledd Bfl 12 SU D. Bokføring og ajourhold Bokføring D.1 Er alle transaksjoner og andre regnskapsmessige disposisjoner bokført på en fullstendig måte i regnskapssystemet? D.2 Er alle bokførte opplysninger resultat av faktisk inntrufne hendelser eller regnskapsmessige vurderinger, og gjelder de den bokføringspliktige virksomheten? Bfl 4 nr 2 Bfl 4 nr 3 D.3 Er alle opplysninger bokført og spesifisert korrekt og nøyaktig? Bfl 4 nr 4 D.4 Bokføres alle opplysninger som er nødvendige for å kunne utarbeide spesifikasjoner som nevnt i punkt B, samt pliktig regnskapsrapportering som nevnt i punkt A.2? Bfl 7, D.5 Skjer bokføring, spesifikasjon, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger i samsvar med god bokføringsskikk? Bfl 4 nr Gjelder både manuelle og IT-baserte systemer, begrepet regnskapssystem henviser ikke til en spesifikk applikasjon eller teknologisk løsning. 17 Opplysninger til offentlige myndigheter på forespørsel, for eksempel ved bokettersyn. Side 9

11 Ajourhold D.6 Skjer bokføringen så ofte som virksomhetens og transaksjonenes art og omfang tilsier? Er bokføringen à jour minst innen fristene for pliktig regnskapsrapportering, og uansett ikke sjeldnere enn hver fjerde måned? Bokføringspliktige med færre enn 300 bilag 18 i året behøver kun å ajourføre regnskapet senest innen fristene for pliktig regnskapsrapportering. D.7 Registreres kontanttransaksjoner daglig (i kassebok e.l.), med mindre det benyttes fast kasse? Dersom det benyttes fast kasse: Gjøres denne opp senest innen fristen for pliktig ajourføring av bokføringen slik at betalingene kan bli bokført i riktig periode? Valuta D.8 Skjer bokføringen i norske kroner? Hvis nei se spørsmål D.9-D.11. Hvis ja gå til spørsmål D.12. D.9 Dersom bokføringen skjer i annen valuta enn norske kroner, er foretakets funksjonelle valuta 19 valgt som bokføringsvaluta? Filialer i utlandet kan benytte egen funksjonell valuta i bokføringen. D.10 Dersom bokføringen skjer i annen valuta enn norske kroner, er beløp knyttet til merverdiavgift låst i norske kroner til kursen på fakturatidspunktet, beløp knyttet til lønn låst i norske kroner til kursen på utbetalingstidspunktet, og beløp knyttet til eiendeler og gjeld hvor skatteloven har egne vurderingsregler om valuta låst i norske kroner til transaksjonsdagens kurs? D.11 Dersom bokføringen skjer i annen valuta enn norske kroner, skjer omregning av beløp som inngår i pliktig regnskapsrapportering til norske kroner minst en gang i året ved bruk av gjennomsnittskurser 20, og dokumenteres det hvordan omregningen har skjedd og hvilke kurser som er benyttet? Endring, sletting og retting D.12 Når bokførte opplysninger slettes innen fristene for ajourhold etter punkt D.6, fremgår dette av dokumentasjonen eller spesifikasjonen? Bfl 4 nr 5 Bfl 7, FOR 4-1 Bfl 7, 3. ledd GBS 12 Bfl 8 FOR 4-2, FOR 4-2, Bfl 8 FOR 4-2, 3. ledd Bfl 9, 18 Som ett bilag anses dokumentasjonen av en enkelt transaksjon (salg, kjøp, betaling mv). Samlebilag kan ikke benyttes. Andre regnskapsmessige disposisjoner (avsetninger, periodiseringer, verdsettelser etc) skal ikke medregnes. 19 Med funksjonell valuta menes den valuta som den bokføringspliktiges økonomiske virksomhet i hovedsak er knyttet til. 20 FOR 4-2 fjerde ledd krever at bokføringspliktige som ikke utarbeider balanse ved pliktig regnskapsrapportering til skattemyndighetene, likevel skal benytte kursen på transaksjonstidspunktet ved omregning til norske kroner. Dersom kursen i perioden ikke har hatt svingninger som avviker mer enn 5 % i forhold til den månedlige gjennomsnittskursen, kan likevel månedens offisielle gjennomsnittskurs benyttes. Store enkelttransaksjoner skal i alle tilfeller omregnes til transaksjonsdagens kurs. Side 10

12 D.13 Er retting av bokførte opplysninger etter at fristene for ajourhold etter punkt D.6 er utløpt kun gjennomført med nye, dokumenterte posteringer (ikke endring eller sletting av opprinnelige posteringer), og skjer slike korreksjoner ved at den opprinnelige posteringen i sin helhet reverseres? Mottatt kreditnota, tilleggsfaktura eller endret faktura kan bokføres på vanlig måte, uten reversering av opprinnelig postering. D.14 Er det så langt det er praktisk mulig påført gjensidige referanser mellom den nye og den opprinnelige dokumentasjonen? Bfl 9, GBS 1 FOR 5-12 Referansene kan eventuelt tas inn i de bokførte opplysningene, dersom dette er praktisk mulig. Kommentarer og områder til oppfølging punkt D: E. Dokumentasjon av bokførte opplysninger Generelt E.1 Er alle bokførte opplysninger dokumentert på en måte som viser deres berettigelse, og er dokumentasjonen utstedt med et korrekt og fullstendig innhold? E.2 Dokumentasjonen av bokførte opplysninger skal ikke endres etter utstedelse. Er dokumentasjonen sikret mot endringer 21? E.3 Dersom dokumentasjonen består av flere dokumenter; finnes det referanser fra primærdokumentene til øvrige dokumenter? E.4 Kan bokførte opplysninger lett følges fra dokumentasjon via spesifikasjoner frem til pliktig regnskapsrapportering? E.5 Er det på en lett kontrollerbar måte mulig med utgangspunkt i pliktig regnskapsrapportering å finne tilbake til dokumentasjonen for de enkelte bokførte opplysningene? E.6 Er dokumentasjonen systematisert på en måte som gjør det mulig å kontrollere at den er fullstendig? Det forutsettes fortløpende bilagsnummerering for hver enkelt bokføringspliktig enhet. Bfl 4 nr 6 Bfl 10, Bfl 10, Bfl 10, Bfl 4 nr 7 Bfl 10, Bfl 4 nr 7 Bfl 10, Bfl 10, SU SU Sikring mot endring kan for eksempel gjennomføres ved å utarbeide dokumentasjonen i et ikke direkte redigerbart format (på papir eller i et filformat som ikke kan redigeres i allment kjente sluttbrukerverktøy for tekstbehandling, regneark, e-post osv). Side 11

13 Salgsdokumentasjon - innhold 22 E.7 Er salgsdokumentasjonen nummerert? Salgsdokumentasjonen skal være forhåndsnummerert på trykte blanketter eller ved maskinelt tildelte nummer med en kontrollerbar sekvens, eller være merket på annen måte 23 slik at fullstendig registrering av utfakturerte salg kan etterprøves på en enkel måte. Det forutsettes fortløpende nummerering av salgsdokumentasjonen. Kjøpere som utsteder salgsdokumentasjon på vegne av selger etter FOR 5-2-1, 3. ledd (se punkt E.25), kan i stedet for fortløpende nummerering av hver enkelt selgers salgsdokument, anføre i salgsdokumentet hvor mye som er avregnet mot overfor vedkommende selger hittil i regnskapsåret. FOR 5-1-1, nr 1 FOR 5-1-3, 1. og FOR FOR 5-2-1, SU SU SU SU SU Ved bruk av felles faktureringssystem for flere bokføringspliktige, må hver bokføringspliktig ha egen nummerserie. Ved innbytte hvor en av partene i handelen utsteder felles salgsdokument (se punkt E.20), kan en felles nummerserie benyttes. Den som formidler varer eller tjenester kan utferdige salgsdokument for flere leverandører i ett salgsdokument (se punkt E.19), med felles nummerserie. E.8 Inneholder salgsdokumentasjonen dato for utstedelse? FOR 5-1-1, E.9 Inneholder salgsdokumentasjonen kjøpers navn, og adresse eller organisasjonsnummer? Kravet kan fravikes ved kontantsalg fra detaljist, men ikke når kjøper er bokføringspliktig og varen eller tjenesten er beregnet for videresalg eller som direkte innsatsfaktor i produksjon eller tjenesteleveranse, eller der betalingen skjer med kontanter for et beløp på kr eller mer inkl MVA 24 ). Ved salg til ledende ansatte (se punkt B.21) må den ansattes navn alltid fremgå av dokumentasjonen hos selger 25. E.10 Inneholder salgsdokumentasjonen selgers navn og organisasjonsnummer, eventuelt etterfulgt av bokstavene MVA dersom selger er registrert i merverdiavgiftsmanntallet? Dersom selger er registrert i merverdiavgiftsmanntallet ved representant: Har representanten påført sitt eget navn og adresse, samt den utenlandske næringsdrivendes organisasjonsnummer etterfulgt av bokstavene MVA? nr 1 FOR 5-1-1, nr 2 FOR 5-1-2, 1. og GBS 11 FOR 5-1-1, nr 2 FOR 5-1-2, 3. ledd FOR 5-2-1, 4. ledd SU E.11 Inneholder salgsdokumentasjonen ytelsens art og omfang? FOR 5-1-1, nr 3 22 Skattedirektoratet kan i særlige tilfeller gjøre ytterligere unntak fra kravene til salgsdokumentets innhold. Salgsdokumentet kan ikke endres av kjøper eller tredjepart som f.eks. formidler salgsdokumentet på egne av selger. 23 Merking på annen måte må gi et like godt grunnlag for å vurdere fullstendig registrering i det utfakturerte salget på en enkel måte, som et nummerisk siffer i løpende rekkefølge. 24 Selger plikter i alle tilfelle å angi kjøper på dennes dokumentasjon dersom kjøper anmoder om dette. I slike tilfeller skal selger signere og stemple dokumentasjonen. 25 Dersom det må utstedes tilleggsdokumentasjon for å oppfylle kravet til angivelse av den ansattes navn, må det på tilleggsdokumentasjonen påføres henvisning til det aktuelle transaksjonsnummeret på kassakvitteringen eller annen form for identifikasjon som sikrer kontrollsporet. Side 12

14 E.12 Inneholder salgsdokumentasjonen tidspunkt og sted for levering av ytelsen? Dette er ikke påkrevet når varen ekspederes gjennom speditør, ved postordre o.l., og salgsdokumentet følger forsendelsen. E.13 Inneholder salgsdokumentasjonen vederlag og betalingsforfall? Avgiftspliktig og avgiftsfritt salg, samt salg som faller utenfor MVA-loven, skal fremgå hver for seg og summeres særskilt. Avgiftspliktig omsetning med forskjellige MVA-satser skal også fremgå hver for seg og summeres særskilt. E.14 Inneholder salgsdokumentasjonen eventuell merverdiavgift og andre avgifter knyttet til transaksjonen som kreves spesifisert i lov eller forskrift? Merverdiavgift skal angis i norske kroner. Dersom selger er registrert i merverdiavgiftsmanntallet ved representant: Har representanten påført salgsdokumentet merverdiavgift av vederlaget? E.15 Ved salg av beltemotorsykkel som nevnt i forskrift (nr 49) nr 2 om avgrensning av uttrykket personkjøretøyer 3, og tjenester til vedlikehold, reparasjon, påkostning og ombygning av slike samt varer ved utføring av slike tjenester; er beltemotorsykkelens kjennemerke angitt i salgsdokumentet? E.16 Er språket i salgsdokumentasjonen norsk (herunder samisk), svensk, dansk eller engelsk? Hvis nei - er salgsdokumentasjonen supplert slik at den kan leses i Norge uten særlige språkkunnskaper eller tolk? Fjerntliggende språk (f.eks. med andre skrifttegn) kan ikke benyttes 26. Salgsdokumentasjon - utsteder E.17 Er salgsdokumentasjonen utstedt av selger (dersom dispensasjon ikke er innvilget)? For generelle unntak se punkt E.18-E.25. E.18 Ved kjøp av varer eller tjenester fra ikke bokføringspliktig selger: Har kjøper utstedt salgsdokumentasjon på vegne av selger? E.19 Ved salg av vare hvor det mottas innbytte (kjøp); har en av partene i handelen utstedt felles salgsdokument? E.20 Har den som formidler varer eller tjenester utferdiget salgsdokument for flere leverandører i ett salgsdokument? Totalt vederlag per leverandør kan unnlates spesifisert. E.21 Ved kjøp av varer eller tjenester fra foreninger og samvirkelag som hovedsakelig tilvirker eller forhandler produkter fra medlemmenes fiske, skogbruk eller gårdsbruk med binæringer, samt hagebruk, gartneri, husdyrhold og reindrift, og som foretar avregning ved alle sine kjøp av produkter fra medlemmer og ikke-medlemmer: Har kjøper utstedt salgsdokumentasjon på vegne av selger? FOR 5-1-1, nr 4 FOR FOR 5-1-1, nr 5 FOR FOR 5-1-1, nr 6 FOR 5-2-1, 4. ledd SU FOR SU FOR 5-2-1, FOR 5-2-9, GBS 5 GBS 7 FOR 5-2-1, FOR 5-2-1, FOR FOR 5-2-1, 3. ledd a) 26 Det vil være en mulighet å utstede salgsdokumentasjon med likelydende tekst på flere språk, hvorav ett er norsk (herunder samisk), svensk, dansk eller engelsk. Side 13

15 E.22 Ved kjøp av varer eller tjenester fra andre tilvirkere eller forhandlere som kjøper opp produkter som nevnt i forrige punkt direkte fra produsent og som har tillatelse til å anføre avgift i salgsdokumentet etter 4 i forskrift (Nr. 26) 12. mars 1970 nr om avregning av inngående avgift for samvirkeforetak mv: Har kjøper utstedt salgsdokumentasjon på vegne av selger? E.23 Ved kjøp av varer eller tjenester fra husflidsutsalg som kjøper produkter fra hjemmeprodusenter av håndverks- og husflidsarbeid: Har kjøper utstedt salgsdokumentasjon på vegne av selger? E.24 Ved kjøp av varer eller tjenester fra andre forretninger som kjøper opp produkter som nevnt i annet punkt over og som har tillatelse til å anføre avgift i salgsdokumentet etter 1 i forskrift (Nr. 79) 17. oktober 1978 nr. 3 om avregning av inngående avgift overfor hjemmeprodusenter av håndverks- og husflidsarbeider: Har kjøper utstedt salgsdokumentasjon på vegne av selger? E.25 Dersom kjøper helt eller delvis beregner omfang, vekt, kvalitet eller lignende som grunnlag for utbetaling av provisjon eller annet vederlag til selgeren: Har kjøper utstedt salgsdokumentasjon på vegne av selger? Salgsdokumentet skal utstedes av kjøper på grunnlag av en skriftlig, underskrevet avtale om dette. Avtalen skal oppbevares av både kjøper og selger (jf punkt G.2). Det skal fremgå av salgsdokumentet at det er utstedt av kjøper. Kjøperen skal dessuten oppbevare annen dokumentasjon som underbygger salgsdokumentets innhold i 3 år og 6 måneder etter regnskapsårets slutt (jf punkt G.3). Kjøperen skal, ved jevnlig å ta utskrift fra Enhetsregisteret eller lignende, dokumentere om selgeren er registrert i merverdiavgiftsmanntallet Salgsdokumentasjon - tidspunkt for utstedelse E.26 Er salgsdokumentasjon utstedt snarest mulig og senest en måned etter levering? For generelle unntak se punkt E.27-E.32. E.27 Har MVA-pliktige selgere med årsoppgave eller årsterminoppgave etter mervediavgiftsloven 31 eller 31a utstedt salgsdokumentasjonen innenfor det kalenderår levering finner sted? E.28 Blir leveranser som faktureres månedlig fakturert innen 15 virkedager i måneden etter leveringsmåneden? E.29 Blir tjenester som leveres løpende fakturert senest en måned etter utløpet av den ordinære merverdiavgiftsterminen? Fakturering kan utsettes ytterligere for ubetydelige leveranser. E.30 Blir tjenester som leveres basert på måling av faktisk forbruk (strøm, telefoni, royalty til forfattere o.l.) fakturert for perioder som ikke strekker seg lenger enn ett år av gangen? Salgsdokumentet skal så vidt mulig utstedes innenfor det kalenderår levering finner sted. E.31 Blir tjenester som leveres etter anbud eller tilsvarende forhåndsavtalt pris fakturert i henhold til avtale mellom partene? FOR 5-2-1, 3. ledd b) FOR 5-2-1, 3. ledd c) FOR 5-2-1, 3. ledd d) FOR 5-2-1, 3. ledd e) FOR FOR FOR FOR FOR GBS 7 FOR Dersom avtalt fakturering avviker vesentlig fra reell fremdrift, må reell fremdrift legges til grunn for faktureringen. Side 14

16 E.32 Blir salgsdokumentasjon for persontransport, servering, abonnementer, leier, avgifter og lignende 27 utstedt før levering har funnet sted, begrenset til en periode på ett år? Salgsdokumentet skal så vidt mulig utstedes innenfor det kalenderår levering finner sted. For andre typer leveranser kan det ikke utstedes salgsdokumentasjon inklusive merverdiavgift før den avgiftspliktige varen eller tjenesten er levert (dersom dispensasjon ikke er innvilget) 28. Kreditnota E.33 Når det faktisk utstedes nytt salgsdokument til erstatning for allerede avsendt salgsdokument (tidligere beløp faktureres på nytt, ikke kun endringsbeløpet), utstedes det også en kreditnota som reverserer opprinnelig salgsdokument i sin helhet? Særlig ved kontantsalg 29 - kassaapparat E.34 Registreres kontantsalg fortløpende på kassaapparat, terminal eller annet likeverdig system 30 (dersom dispensasjon ikke er innvilget)? For generelle unntak se punkt E.40 - E.46. E.35 Dokumenteres kontantsalget ved daterte, nummererte summeringsstrimler (kassaruller) eller tilsvarende rapport, som angir klokkeslett for hvert enkelt salg? E.36 Foreligger det dokumentasjon av korreksjonsposter med angivelse av beløp, årsak og antall korreksjoner? E.37 Kan kassaapparatet skrive ut salgsdokumentasjon (kvittering) til kunden for hvert salg, og er beløpet som registreres lett synlig for kunden? FOR FOR 5-2-9, SU SU SU FOR GBS 1 FOR 5-3-2,, FOR 5-4, 4. ledd GBS 2 SU SU FOR 5-3-2, SU FOR 5-3-2, FOR 5-3-2, Skrives kvittering alltid ut når beløpet som registreres på kassaapparatet ikke er lett synlig for kunden? 27 Med abonnementer forstås det som etter vanlig språkbruk kan karakteriser som abonnement, f eks tidsskrift- telefon- og strømabonnement. Andre abonnement eller avgifter kan være løpende serviceavtaler (it-support mv.) hvor det betales et fast beløp for retten til å motta service/support. Det er ikke grunnlag for en vid fortolking av nedslagsfeltet for bestemmelsen, som vurderes til å gjelde former for regelmessige ytelser som har klare likhetstrekk med abonnementer/avgifter, uten at det nødvendigvis er naturlig å karakterisere ytelsene som et abonnement eller en avgift. NRK-lisens og serviceavtaler kan være eksempler på dette. Annonsering faller ikke inn under denne bestemmelsen. 28 Uavhengig av leveringsdato er det tillatt å be om at det innbetales et finansielt forskudd. Det er uheldig at en anmodning om et finansielt forskudd gis i en form og på et dokument som kan oppfattes som et salgsdokument, men prinsipielt kan det ikke legges avgjørende vekt på at det er benyttet et salgsdokumentformular for å avgjøre om man står overfor en forskuddsfakturering av varer/tjenester, eller en anmodning om et finansielt forskudd med senere fakturering. Dersom det første dokumentet reelt gjelder et finansielt forskudd og dette fremgår klart av dokumentet uten samtidig spesifikasjon av varer/tjenester og merverdiavgift, så vil det andre dokumentet være salgsdokumentet og datoen på dette være avgjørende for periodiseringen av merverdiavgiften. 29 Begrepet kontantsalg omfatter alle tilfeller hvor kjøpers betalingsforpliktelse overfor selger er gjort opp, også salg hvor oppgjør skjer mot at betalingsforpliktelsen overføres til en annen juridisk person (kredittkortforetak e.l). 30 For å kunne være et likeverdig system må systemet ha alle de funksjonaliteter som kreves av et kassaapparat. Side 15

17 E.38 Dokumenteres bokførte kontantsalg daglig med daterte nummererte summeringsstrimler («z-rapporter») eller tilsvarende rapporter over opplysninger som er registrert på kassaapparat, terminal eller likeverdig system? FOR 5-3-3, GBS 12 SU Skjer dette enten ved at opplysningene lagres i systemet, slik at rapportene til enhver tid kan skrives ut, eller ved at rapportene skrives ut ved daglig opptelling av kassabeholdning? Fremgår klokkeslett for utkjøring av rapportene fra kassaapparatet? E.39 Sammenholdes dokumentasjon av kontantsalg daglig med opptelling av kassabeholdning? FOR 5-3-3, Dateres kassaoppgjøret, og fremgår det hvem som har foretatt opptelling av kassabeholdningen? Forklares eventuelle differanser? Særlig ved kontantsalg - unntak fra kravet til kassaapparat E.40 Dokumenteres inntekter fra gevinst- og underholdningsautomater med kopi av dokumentasjon av tømmingen av automaten og faktura/avregning fra automatens eier eller entreprenør? Inneholder dokumentasjonen minst inneholde de opplysninger som kreves i forskrift av nr 1128 om oppstilling av lotteriautomater? E.41 Dokumenteres ambulerende 31 og/eller sporadisk 32 kontantsalg som eksklusive MVA ikke overstiger 3 ganger folketrygdens grunnbeløp i løpet av et regnskapsår, fortløpende i innbundet bok der sidene er forhåndsnummerert, eller ved gjenpart av daterte forhåndsnummererte salgsbilag (også forhåndsnummererte billetter) 33? Viser dokumentasjonen ut- og innleverte kontanter, og er oppgjørene tellet og signert av to personer? E.42 Dokumenteres salg til publikum på idrettsarrangementer, konserter og lignende ved at daglig salg fra hver enkelt selger registreres som ett beløp på kassaapparat? FOR FOR 5-4, ledd SU SU FOR 5-4, 3. ledd Det kan unnlates å skrive ut kvittering til kunden. Viser dokumentasjonen ut- og innleverte kontanter, og er oppgjørene tellet og signert av to personer? 31 Ambulerende virksomhet er virksomhet som ikke drives fra fast tilrettelagt utsalgssted. Eksempler kan være salg av frukt og bær langs veien om sommeren, salg på messer og lignende og salg fra fiskebil eller -båt mv. I tjenesteytende næringer kan et eksempel være en fysioterapeut som reiser rundt og behandler pasienter i deres privatbolig. 32 Sporadisk kontantsalg er knyttet opp mot at virksomheten som hovedregel har annen type salg, men unntaksvis mottar betaling kontant. Et eksempel kan være eggprodusent som i hovedsak selger egg til Eggsentralen, men som unntaksvis selger egg til privatpersoner mot kontant betaling direkte fra gården. Et annet eksempel kan være en håndverker som fakturerer sine ytelser, men som unntaksvis foretar et rent varesalg mot kontant betaling. 33 Det skal fremgå av salgsbilaget i hvilken grad det er gitt rabatt eller fribillett. Hvis rabatt eller fribillett er gitt på grunnlag av medlemskap eller lignende, skal det opplyses om dette. Side 16

18 E.43 Dokumenteres kontantsalg fra automater (sjokolade, aviser, brus, solsenger mv) ved at kontantbeholdningen telles og avstemmes mot automatens telleverk 34? Er oppgjøret skal datert, og fremgår det hvem som har foretatt oppgjøret? E.44 Ved utkjøring av varer mot kontant betaling, registreres salget fortløpende på kassaapparat eller lignende på forretningsstedet, samtidig med at den ferdige varen bringes ut av lokalet for levering? GBS 3 SU SU Skrives kvittering ut og bringes med til kunden? Er det etablert et system slik at det til enhver tid kan dokumenteres hvor stor del av det registrerte salget hvor kontantoppgjøret ennå ikke er lagt i kassen (for eksempel ved at ordresedler eller kjøresedler for utkjørte men ubetalte varer oppbevares separat)? E.45 Bli kontantsalg fra ubetjente salgssteder dokumentert med forhåndsnummererte konvolutter eller lignende, hvor den bokføringspliktiges navn og organisasjonsnummer fremgår, og hvor kunden minst må fylle ut hvilke varer/tjenester som er kjøpt, omfang, dato og hvilket beløp som er lagt i konvolutten 35, i innbundet bok hvor sidene er forhåndsnummererte (kun varesalg), og hvor det minst er rubrikker for vare og omfang, dato og vederlag 36, eller med kvantumsoversikter (kun varesalg) hvor det daglig dokumenteres hvilke varer som er lagt ut på salgsstedet og hvilke som er i behold ved dagens slutt, og hvor kontantsalget regnes ut basert på dette og avstemmes mot opptalt kontantbeholdning? Blir opptalt kontantbeholdning avstemt mot den dokumentasjonen som benyttes, blir oppgjøret datert og fremgår det hvem som har foretatt oppgjøret? E.46 Ved kontantsalg gjennom mellommann (formidler), dokumenteres salget med daterte forhåndsnummererte salgsbilag? SU SU Det kan benyttes en felles nummerserie for slike, forutsatt at mellommannen i sitt salgsdokument vedrørende provisjon, eller i vedlegg til dette, anfører grunnlaget for provisjonsavregningen, med henvisning til aktuelle salgsdokument. I tillegg skal det angis hvilket nummer den aktuelle provisjonsavregning utgjør for vedkommende mottaker (nr/år). Mellommannen må oppbevare kopi av salgsdokumentene som underlag for sin provisjonsavregning Dersom automaten ikke har telleverk, eller omsetningen ikke kan avstemmes mot påfylling av varer, kan automaten ikke benyttes. Ved utskiftning av automater må det velges løsninger som tilfredsstiller bokføringsforskriftens krav, så langt det tilbys slike løsninger. 35 Eventuelle konvolutter som ikke er benyttet pga. feilskrift eller lignende må også oppbevares, så langt disse er i behold på salgsstedet. Den bokføringspliktige bør ved oppslag eller lignende informere om at konvolutter ikke skal fjernes. 36 Det kan være praktisk å benytte en bok med gjennomslag, hvor den ene delen tas ut og benyttes i bokføringen, mens den andre delen forblir i boken. 37 I en del tilfeller skjer salget gjennom en aktør som ikke er bokføringspliktig, for eksempel en ideell organisasjon som arrangerer en kunstutstilling. Kunstnerens plikt til å dokumentere sin omsetning som nevnt ovenfor gjelder også i slike tilfeller. Det er da viktig at kunstneren informerer vedkommende arrangør om de rutiner som skal følges i forhold til dokumentasjon. Side 17

19 Kjøpsdokumentasjon E.47 Er dokumentasjon av kjøp den salgsdokumentasjonen som selger har utstedt 38, og inneholder kjøpsdokumentasjonen de opplysninger som fremgår av punkt E.7-E.15? E.48 Er språket i kjøpsdokumentasjon fra norske leverandører norsk (herunder samisk), svensk, dansk eller engelsk? Hvis nei - er kjøpsdokumentasjonen supplert av leverandøren slik at den kan leses i Norge uten særlige språkkunnskaper eller tolk? Fjerntliggende språk (f.eks. med andre skrifttegn) kan ikke benyttes 39. E.49 Dersom mottatt dokumentasjon fra selger er uriktig eller på annen måte ikke tilfredsstiller kravene i punkt E.47og E.48; har kjøper krevd ny salgsdokumentasjon, eventuelt kunnet sannsynliggjøre at kjøpet er en reell utgift for kjøpers virksomhet dersom ny salgsdokumentasjon ikke kan innhentes (med tilleggsdokumentasjon o.l)? E.50 Dersom kjøper ikke er angitt på kjøpsdokumentasjonen (ved kontantkjøp fra detaljist når vederlaget er lavere enn kr inkl MVA); har den som har foretatt kjøpet påført formålet eller bruksområdet for varene og tjenestene, samt datert og signert dokumentasjonen? E.51 Ved kjøp som er lagt ut av en ansatt; har den ansatte utarbeidet og signert en datert oppstilling som viser hvilke kjøp som er foretatt og formålet eller bruksområdet for varene og tjenestene, samt lagt ved kassakvitteringer (ikke krav om motpartsangivelse på disse)? E.52 Ved import av varer, er innførsels-mva dokumentert med tolldeklarasjoner sammen med grunnlagsdokumenter (fakturakopier etc), samt eventuelle kontoutdrag fra tollkassereren dersom den bokføringspliktige har tollkreditt? Er dokumentasjonsdato i de bokførte opplysningene satt til tolldeklarasjonens dato, eventuelt til siste dato i den måneden som kontoutdraget vedrører (ved tollkreditt)? Lønnsdokumentasjon E.53 Foreligger dokumentasjon av lønn og andre oppgavepliktige ytelser, samt forskuddstrekk og påleggstrekk, vist pr. motpart, med følgende opplysninger: fødselsnummer, navn og stilling, skattekommune, og tabellnummer og/eller den trekkprosent som står på skattekortet? FOR 5-5, 1. og SU SU SU FOR 5-5, 5. ledd FOR 5-5, FOR 5-5, 3. og 4. ledd SU GBS 9 FOR 5-6, 38 Kjøpsdokumentet kan ikke endres av kjøper eller tredjepart som f.eks. formidler dokumentet på vegne av selger. 39 Det vil være en mulighet å utstede salgsdokumentasjon med likelydende tekst på flere språk, hvorav ett er norsk (herunder samisk), svensk, dansk eller engelsk. Side 18

20 E.54 Dersom skattekortet ikke er levert, og opplysninger som skal fremgå av skattekortet ikke på annen måte er kommet til arbeidsgiverens kunnskap; viser arbeidsgivers dokumentasjon navn og nummer på den kommunen hvor mottakeren av ytelsen (motparten) oppgir at vedkommende var bosatt 1. november i året før trekkåret? Dersom mottaker av ytelsen (motparten) er utenlandsk og ikke var bosatt i Norge 1. november i året før trekkåret; viser dokumentasjonen vise hvilken kommune vedkommende bosatte seg i ved ankomsten til Norge? E.55 Dersom arbeidsgiveren har mottatt pålegg om trekk i medhold av skattebetalingslovens kapittel VI, inneholder dokumentasjonen også opplysninger om: hvem som har utferdiget pålegget, når pålegget er mottatt, det beløp som skal dekkes ved trekket, inntektsåret som pålegget om trekk gjelder, og trekkprosenten eller det beløp som skal trekkes for hver utbetalingsperiode? E.56 For hver periode med pliktig regnskapsrapportering av forskuddstrekk og påleggstrekk; inneholder dokumentasjonen følgende opplysninger pr. motpart: dato for utbetaling av ytelser og om mulig det tidsrom ytelsen knytter seg til, brutto ytelse, hvis aktuelt med angivelse av antall godtgjorte timer, eventuelt tillegg for naturalytelser som det skal foretas trekk i, fradrag for pensjonsinnskudd, bidragstrekk og trekkfri fagforeningskontingent, trekkgrunnlaget, og størrelsen av det foretatte forskuddstrekk og påleggstrekk? E.57 For ansatte som helt eller delvis godtgjøres basert på antall arbeidede timer, er i tillegg følgende opplysninger dokumentert pr. motpart: dato for utført arbeid, antall timer den aktuelle dato, sum timer for den aktuelle perioden? E.58 Utstedes dokumentasjon av lønn mv. senest på det tidspunkt det er anledning til å få de aktuelle ytelsene utbetalt? Uttaksdokumentasjon E.59 Inneholder dokumentasjon av uttak av eiendeler og tjenester fra den bokføringspliktiges virksomhet til bruk som gave til veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner i tillegg til øvrige krav etter punkt E.7 - E.15 også virkelig verdi av eiendelen eller tjenesten, og eventuelle kostnadsrefusjoner mottatt fra institusjonen eller organisasjonen? FOR 5-6, FOR 5-6, 3. ledd FOR 5-6, 4. ledd FOR 5-6, 5. ledd FOR 5-6, 6. ledd FOR 5-7 Dersom virkelig verdi av eiendelen eller tjenesten overstiger 2 ganger folketrygdens grunnbeløp; er dokumentasjonen attestert av den bokføringspliktiges revisor? Dersom virksomheten ikke er revisjonspliktig, skal dokumentasjonen attesteres av styrets leder eller annet medlem av styret eller tilsvarende ledelsesorgan. Side 19

21 E.60 Tilfredsstiller dokumentasjon av uttak til eiere, deltakere, eller anvendelse i egen virksomhet kravene til innhold i kontrollpunkt E.7-E.15 så langt de passer, og inneholder dokumentasjonen i tillegg virkelig verdi av eiendelen eller tjenesten? Ved anvendelse av varer og tjenester til reparasjon av brukte kjøretøyer etter merverdiavgiftsloven 16 første ledd nr. 11, er det dokumentert på hvilket objekt varene og tjenestene er benyttet? Dokumentasjon av reise- og oppholdsutgifter E.61 Fremgår det av dokumentasjon av reise- og oppholdsutgifter (reiseregning) hvem utgiftene omfatter, hva formålet med reisen har vært og hvilke arrangement den reisende har deltatt på? E.62 Har den ansatte vedlagt kvitteringer eller andre originabilag som dokumenterer utgiftene (ikke nødvendig for småutgifter som bompenger, parkering o.l.) 40? E.63 Er trekkfrie utgiftsgodtgjørelse til kost legitimert ved en fortløpende oppstilling (reiseregning) over hvordan arbeidstaker har innrettet seg under arbeidsoppholdet/tjenestereisen? Oppstillingen (reiseregningen) skal inneholde følgende opplysninger: arbeidstakers navn og adresse og underskrift, dato og klokkeslett for avreise og hjemkomst for hver yrkes-/tjenestereise eller pendlers reiser ved besøk i hjemmet, formålet med reisen, navn og adresse på overnattingssted/utleier, og ved flere overnattingssteder også dato for overnattingene (godtgjørelse som ikke overstiger Skattedirektoratets forskuddssats for hybel/brakke med kokemuligheter er i sin helhet fritatt for forskuddstrekk selv om navn og adresse på overnattingssted/utleier ikke oppgis), og type losji fordelt på hotell, pensjonat eller annet nærmere angitt. FOR 5-8 FOR 5-9 Forskrift av nr , SU Forskrift av nr Forskrift av nr , 40 For at utbetaling til dekning av reiseutgifter med fly eller jernbane på 1 klasse skal anses trekkfrie etter denne bestemmelse, må utgiftene legitimeres ved flybillettstamme eller 1 klasses jernbanebillett. For billettløse reiser må utgiftene legitimeres ved reisebeskrivelse fra reiseselskapet som gir opplysninger om foretatte reiser med angivelse av arbeidstakers navn og adresse, tid og sted for avreise og ankomst samt pris. Refusjon til dekning av utgifter ved kjøp av billettløse reiser i form av kort som gjelder et begrenset antall reiser må også legitimeres med faktura fra reiseselskapet. Refusjon til dekning av utgifter ved kjøp av billettløse flyreiser i form av kort som gjelder et ubegrenset antall reiser i et begrenset tidsrom, Travel Pass o.l. ordninger, skal anses trekkfrie når utgiftene legitimeres med faktura fra reiseselskapet og arbeidstaker også sender fortløpende reisebeskrivelser over alle foretatte reiser i det tidsrom kortet gjelder. Reisebeskrivelsen skal ha et tilsvarende innhold som etter annet punktum med unntak for opplysninger om pris. I andre tilfelle må utgiftene dokumenteres ved underskrevet reiseregning fra arbeidstakeren som angir hvilket kommunikasjonsmiddel som er nyttet og billettpris på strekningen. Side 20

22 E.64 Er bilgodtgjørelse legitimert ved en fortløpende oppstilling (reiseregning) som utarbeides av arbeidstakeren? Reiseregningen må minst inneholde følgende opplysninger: arbeidstakers navn, adresse og underskrift, dato for avreise og hjemkomst for hver yrkes- /tjenestereise, formålet med reisen, fremstilling av reiseruten med angivelse av lokal kjøring på oppdragsstedet og årsaken til eventuelle omkjøringer, og totalt utkjørt distanse beregnet på grunnlag av bilens kilometerteller (eventuelt trip-teller) ved begynnelsen og slutten av hver yrkes-/tjenestereise. Dokumentasjon av bevertningsutgifter mv E.65 Angir dokumentasjon av bevertningsutgifter formålet og hvem bevertningen omfatter? Dokumentasjon av betalingstransaksjoner E.66 Viser dokumentasjon av betalingstransaksjoner som ikke vedrører kontante kjøp og salg, betaler og mottaker av betalingen? Dokumentasjon av andre regnskapsmessige disposisjoner E.67 Viser dokumentasjon av andre regnskapsmessige disposisjoner årsaken til at disposisjonen gjennomføres og bokføres? E.68 Dersom disposisjonen er en korreksjon av en bokført opplysning; er det så langt det er praktisk mulig påført en gjensidig referanse mellom den nye og den opprinnelige dokumentasjonen? Kommentarer og områder til oppfølging punkt E: Forskrift av nr , 5. ledd FOR 5-10 FOR 5-11 FOR 5-12 FOR 5-12 F. Dokumentasjon 41 av balansen 42 Generelt F.1 Foreligger det dokumentasjon for alle balanseposter, med mindre de er ubetydelige? Varelager F.2 Foretar den bokføringspliktige varetelling ved regnskapsårets slutt? Eventuelt kan den bokføringspliktige føre et betryggende lagerregnskap og foreta opptelling i løpet av året, forutsatt at tilgang og avgang fra opptellingstidspunktet til regnskapsårets slutt kan dokumenteres på tilfredsstillende måte. F.3 Inneholder dokumentasjonen av varelageret en spesifisert oppstilling over varens art, kvantum (med angivelse av måleenhet) og verdi for hver enkelt vare, samt en summeringskolonne for de spesifiserte verdiene, og fremgår beregningsmåten for de spesifiserte verdiene? Bfl 11, FOR 6-1, FOR 6-1, 41 Tilfredsstillende dokumentasjon av balansen forutsetter at dokumentasjonen avstemmes mot regnskapsposten, dersom sammenhengen ikke er åpenbar. 42 Samme krav gjelder for balansen i næringsoppgaven for enhver som har plikt til å levere næringsoppgave etter ligningsloven. Side 21

23 F.4 Er verdi for hver enkelt vare etter første ledd beregnet til: anskaffelseskost, eller varens kalkulerte utsalgsverdi dersom varelagerets anskaffelseskost på tilfredsstillende måte kan beregnes på grunnlag av denne verdien? Det skal fremgå av dokumentasjonen hvordan anskaffelseskosten er beregnet. Varer som etter sin art er fritatt for merverdiavgift ved salg eller avgiftsberegnes med forskjellige satser, skal skilles ut og vises som egne grupper. Det samme gjelder varer med forskjellig bruttofortjeneste. F.5 Fremgår både den regnskapsmessige og den skattemessige FOR 6-1, 3. ledd FOR 6-1, 4. ledd verdien av varelageret av dokumentasjonen? F.6 Vises varer verdsatt til virkelig verdi som egen gruppe? FOR 6-1, 4. ledd F.7 Er dokumentasjonen ordentlig og oversiktlig? FOR 6-1, 5. ledd F.8 Dersom manuelle lister benyttes; er de nummerert før tellingen foretas? F.9 Er dokumentasjonen datert, og fremgår det hvem som har foretatt opptellingen? F.10 Oppbevares originale lister på papir som en del av dokumentasjonen? Bankinnskudd, lånegjeld, kontanter o.l. F.11 Inneholder dokumentasjon av bankinnskudd og lånegjeld oppgaver fra finansinstitusjoner over mellomværende? F.12 Er kontantbeholdning tellet ved årets slutt, er opptellingen dokumentert, og fremgår det hvem som har foretatt den og på hvilket tidspunkt? FOR 6-1, 5. ledd FOR 6-1, 5. ledd FOR 6-1, 5. ledd FOR 6-2, FOR 6-2, Er eventuelle differanser forklart? F.13 Viser dokumentasjonen så vidt mulig både regnskapsmessige og skattemessige verdier? Finansielle instrumenter F.14 Dokumenteres finansielle instrumenter som er registrert i et verdipapirregister med beholdningsoppgaver fra registeret? F.15 Viser dokumentasjonen så vidt mulig både regnskapsmessige og skattemessige verdier? Avsetninger, nedskrivninger m.v. F.16 Omfatter dokumentasjon av poster som er verdsatt etter vurdering minst opplysninger om beregningsmetode og de forutsetninger som beregningen bygger på? FOR 6-2, 3. ledd FOR 6-3, FOR 6-3, FOR 6-4 Kommentarer og områder til oppfølging punkt F: Side 22

24 G. Oppbevaring og tilgjengelighet Oppbevaringspliktig regnskapsmateriale G.1 Oppbevares årsregnskap og annen pliktig regnskapsrapportering, årsberetning og revisjonsberetning, spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering, dokumentasjon av bokførte og slettede opplysninger, dokumentasjon av regnskapssystemet mv. og dokumentasjon av balansen, og nummererte brev fra revisor? G.2 Oppbevares avtaler som gjelder virksomheten, med unntak av avtaler av mindre betydning, korrespondanse som gir vesentlig tilleggsinformasjon i tilknytning til en bokført opplysning, utgående pakksedler eller tilsvarende dokumentasjon som foreligger på papir på leveringstidspunktet, og prisoversikter som kreves utarbeidet ifølge lov eller forskrift? Oppbevaringstid G.3 Oppbevares regnskapsmateriale etter punkt G.1 i minimum ti år etter regnskapsårets slutt (dersom dispensasjon ikke er innvilget)? Oppbevares regnskapsdokumentasjon etter punkt G.2, dokumentasjon av antall arbeidede timer i henhold til punkt E.57, og dokumentasjon som underbygger salgsdokumentets innhold ved kjøpers fakturering på vegne av selger etter punkt E.25, i minst 3 år og 6 måneder etter regnskapsårets slutt (dersom dispensasjon ikke er innvilget)? Oppbevaringssted G.4 Oppbevares oppbevaringspliktig regnskapsmateriale i Norge (dersom dispensasjon ikke er innvilget)? Bokføringspliktige som driver virksomhet i utlandet kan oppbevare originalt regnskapsmateriale knyttet til denne virksomheten i dette land, dersom de er pliktige til det etter det aktuelle lands lovgivning. I slike tilfeller, kan regnskapsmateriale uten ubegrunnet opphold fremlegges for offentlig kontrollmyndighet i Norge i hele oppbevaringstiden? G.5 Overfører bokføringspliktige som fører regnskap i utlandet regnskapsmaterialet til oppbevaring i Norge innen en måned etter fastsetting av årsregnskapet og senest sju måneder etter regnskapsårets slutt (dersom dispensasjon ikke er innvilget) 43? Sikring G.6 Oppbevares oppbevaringspliktig regnskapsmateriale ordnet og betryggende sikret mot ødeleggelse/sletting, tap og endring 44? Bfl 4 nr 8 Bfl 13, nr 1-4 Bfl 4 nr 8 Bfl 13, nr 5-8 GBS 6 Bfl 4 nr 8 Bfl 13, 2. og 5. ledd FOR 7-3, FOR 5-2-1, 3. ledd e) Bfl 13, FOR 7-4 FOR 7-4 Bfl 13, 5. ledd Bfl 4 nr 9 Bfl 13, 3. ledd SU Skattedirektoratet kan ved enkeltvedtak pålegge den bokføringspliktige å føre og oppbevare regnskapet i Norge dersom den bokføringspliktige vesentlig tilsidesetter bestemmelser i eller i medhold av bokføringsloven. 44 Med henvisning til det generelle bokføringsprinsippet om sikring frarådes bokføring mv. ved bruk av regneark. Dersom slike løsninger likevel velges forutsettes det at opplysningene låses, for eksempel i form av utskrifter på papir eller til en pdf-fil, innen fristene for å utarbeide lovbestemte spesifikasjoner Side 23

25 G.7 Oppbevares regnskapsmateriale og regnskapsdata på et medium som opprettholder lesekvaliteten i hele oppbevaringsperioden? G.8 Foreligger det en sikkerhetskopi av elektronisk regnskapsmateriale, og oppbevares sikkerhetskopien adskilt fra originalen 45? Kontrollerbarhet og tilgjengelighet G.9 Kan regnskapsmaterialet fremlegges for offentlig kontrollmyndighet i hele oppbevaringstiden i en form som muliggjør etterkontroll? G.10 Kan regnskapsmaterialet skrives ut på papir i hele oppbevaringsperioden? G.11 Er bokførte opplysninger som i utgangspunktet var tilgjengelig elektronisk fortsatt tilgjengelig elektronisk i minst tre år og seks måneder etter regnskapsårets slutt (dersom dispensasjon ikke er innvilget) 46? Bfl 4 nr 8 Bfl 13, 4. ledd FOR 7-1 FOR 7-2 GBS 12 Bfl 13, 3. ledd Bfl 13, 4. ledd Bfl 13, 2. og 5. ledd FOR 7-3, Unntak for bokføringspliktige som har mindre enn 5 millioner kroner i omsetning eksklusive merverdiavgift. Kommentarer og områder til oppfølging punkt G: 45 Kravet gjelder også for bokførte opplysninger som i utgangspunktet var tilgjengelig elektronisk, og som fortsatt må holdes tilgjengelig elektronisk i minst tre år og seks måneder etter regnskapsårets slutt, jf punkt G Når en bokføringspliktig virksomhet avvikles, skal bokførte opplysninger være tilgjengelig elektronisk i minst 6 måneder etter at virksomheten er avviklet. Side 24

26 H. Særregler for enkelte næringer og bransjer Andre tjenesteytende næringer 47 H.1 Dokumenterer 48 bokføringspliktige som utfører tjenester 49 hvor vederlaget er basert 50 på tidsforbruk for hver eier og ansatt 51 utførte timer, spesifisert pr. dag 52 fordelt 53 på intern tid 54 og på de enkelte kunder/oppdrag 55? FOR GBS 10 SU SU Bestemmelsene gjelder også i tilfeller hvor det er avtalt fast pris, men ikke eiere og ansatte som kun utfører interne administrative oppgaver 56. Bestemmelsen gjelder også tjenester som utføres ovenfor annet selskap i samme konsern. Bokføringspliktige virksomheter som utfører tjenester hvor vederlaget er basert på tidsforbruk samtidig som virksomheten er basert på timebestilling, er kun forpliktet til å følge reglene om dokumentasjon av timebestillinger etter punkt H.2. H.2 Dokumenterer bokføringspliktige som utfører tjenester etter timebestilling 57 timebestillinger, inklusive tidspunkt for utførelsen av tjenesten og kundens navn? FOR GBS 2 GBS 12 Det skal fremgå av dokumentasjonen hvilke timer som ikke er gjennomført. Dersom en avbestilt time erstattes av en ny bestilling, skal den nye bestillingen fremgå av dokumentasjonen og den tidligere bestillingen kan fjernes. 47 Eksempler vil være liberale yrker som konsulenter, advokater, regnskapsførere, revisorer, arkitekter og ingeniører hvor vederlaget er basert på utførte timer, undervisning hvor betalingen avregnes etter medgått tid, utleie av arbeidskraft og lignende. Forretningsføreroppdrag er normalt tjenesteoppdrag hvor vederlaget er basert på tidsforbruk. For enkelte bransjer er det særskilte regler for føring av oppdragsjournal, og det er da ikke plikt til å dokumentere medgått tid etter bokføringsforskriften. Meglere som ikke har egne regler for oppdragsjournal omfattes av kravet til dokumentasjon av medgått tid, forutsatt at vederlaget for tjenesten er basert på faktisk eller estimert tid. Også virksomheter som selger reklametjenester hvor forbruk av timer er den vesentligste innsatsfaktoren for fastsetting av pris, omfattes av kravet om å dokumentere medgått tid. 48 Det er ikke stilt formkrav til timedokumentasjonen, og det er opp til den bokføringspliktige virksomheten selv å velge et egnet elektronisk eller manuelt system for å holde orden på timene. 49 Dersom tiden knyttet til salg av tjenester er ubetydelig (mindre enn 5 %) både i forhold til virksomhetens inntekter og i forhold til arbeidstiden for den enkelte ansatte, vil det være tilstrekkelig at den tiden som gjelder tjenester dokumenteres på kunder/oppdrag. I tillegg må det foreligge en dokumentasjon for at leverte tjenester der vederlaget er basert på medgått tid utgjør en ubetydelig del, både i forhold til totalinntektene i selskapet og for den enkelte ansatte i virksomheten. 50 Bestemmelsen forutsetter en klar sammenheng mellom tidsforbruket og det vederlaget som kreves. Et volumbasert vederlag vil være basert på medgått tid selv om de kvalitative beregningsstørrelsene ikke er timer/tidsenheter, men andre volumbaserte størrelser som antall bilag, beløpsstørrelser, antall enheter osv. Her må det likevel vurderes om tiden er den vesentligste innsatsfaktoren (mer enn 50 %). Når det gjelder resultatbasert vederlag (for eksempel provisjon, royalty mv), vil dette normalt falle utenfor kravet om dokumentasjon av medgått tid, da det ikke vil være en klar sammenheng mellom vederlag og medgått tid. 51 Ordlyden ansatte tolkes slik at den også omfatter innleid arbeidskraft som er under innleiers instruksjonsmyndighet. 52 Arbeidede timer bør som hovedregel spesifiseres pr. dag. Dersom det arbeides på flere kunder/oppdrag samtidig, stiller det større krav til ajourhold enn om det arbeides på ett enkelt oppdrag. I enkelte tilfeller, for eksempel hvis det arbeides full dag på ett oppdrag over lengre tid, kan det være akseptabelt at tiden spesifiseres for lengre perioder. Det forutsettes at slik spesifikasjon gir et like godt kontrollgrunnlag som spesifikasjon pr. dag. 53 Bestemmelsen setter kun som krav at timene skal spesifiseres på hhv. intern tid og på de enkelte kunder/oppdrag. Det er intet krav om timene også skal spesifiseres mht. hvilke type arbeidsoppgaver som er utført. Den bokføringspliktige bør imidlertid vurdere om dette kan være hensiktsmessig, både i forhold til egen kontroll og i forhold til å kunne redegjøre for eventuelle avvik av interesse for kontrollmyndighetene, for eksempel tilfeller hvor den interne tiden synes uforholdsmessig høy 54 Med intern tid forstås den arbeidstiden som ikke kan henføres til de enkelte kunder/oppdrag. Dette kan være kursvirksomhet, personalmøter, sosiale aktiviteter, administrative arbeidsoppgaver mv, samt fravær som ferie, permisjoner og sykdom. Dersom den interne tiden er uforholdsmessig høy, må den bokføringspliktige kunne redegjøre for årsaken til dette. 55 Den arbeidstiden som kan henføres til de enkelte kunder / oppdrag er ikke nødvendigvis sammenfallende med fakturerbar tid. Den bokføringspliktige må kunne redegjøre for eventuelle avvik mellom registrert tid og fakturerbar tid. 56 Dette kan være stillinger som ivaretar personalansvar, sentralbord, kontorfunksjoner, intern regnskapsføring osv. Ansatte/ eiere som utfører slike oppgaver i tillegg til kunderelatert arbeide, skal registrere tidsforbruket som intern tid. Noen av kontorstøttefunksjonene kan etter sin art henføres til de enkelte kunder/ oppdrag, for eksempel kopiering, postutsendelse og lignende. Slike tjenester er likevel å regne som interne administrative oppgaver. Dersom en person som utfører tjenester som kommer inn under kravene til dokumentasjon av utførte timer også ivaretar slike kontorstøttefunksjoner, er det likevel intet å bemerke til at dette blir registrert på de enkelte kunder/ oppdrag. 57 I GBS 2 er det konkludert med at kjøreskoler har plikt til å dokumentere timebestillinger og ikke medgått tid. Leger, fysioterapeuter mv. driver normalt etter timebestilling. Side 25

27 H.3 Oppbevares dokumentasjonen i H.1 i minst tre år og seks måneder etter regnskapsårets slutt, og dokumentasjon i H.2 i minst ti år etter regnskapsårets slutt? Øvrige særregler Dersom den bokføringspliktige tilhører en av de følgende næringer, tilfredsstilles da særreglene i bokføringsforskriftens kapittel 8? Bygge- og anleggsvirksomhet Taxinæring Hårpleie, frisørvirksomhet og skjønnhetspleie Serveringssteder Hoteller m.v. Stats- og bygdeallmenninger Utenlandske selskaper og personer som driver virksomhet på norsk sokkel, unntatt petroleumsutvinning og rørledningstransport Petroleumsutvinning og rørledningstransport Videreforhandlere av brukte varer, kunstverk, samleobjekter eller antikviteter Bokføringspliktige veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner Kommentarer og områder til oppfølging punkt H: FOR FOR 8-1 FOR 8-2 FOR 8-3 FOR 8-5 FOR 8-6 FOR 8-7 FOR 8-8 FOR 8-9 FOR 8-10 FOR 8-11 Side 26

Kontrolliste bokføringsloven.

Kontrolliste bokføringsloven. September 2008 Audit & Advisory Kontrolliste bokføringsloven. Ajourført pr 01.09.08 INNLEDNING Denne sjekklisten omfatter kravene i lov av 19.11.04 nr 73 om bokføring, med forskrifter og god bokføringsskikk.

Detaljer

Kontrolliste bokføringsloven Ajuourført per 01.08.09

Kontrolliste bokføringsloven Ajuourført per 01.08.09 Kontrolliste bokføringsloven Ajuourført per 01.08.09 Audit & Advisory August 2009 INNLEDNING Denne sjekklisten omfatter kravene i bokføringsloven med forskrifter og god bokføringsskikk. Vi håper sjekklisten

Detaljer

Bokføringsloven del II. Hilde Løseth Modell

Bokføringsloven del II. Hilde Løseth Modell Bokføringsloven del II Hilde Løseth Modell 6 Dokumentasjon av regnskapssystem Loven stiller krav til dokumentasjon som beskriver kontrollmulighetene i regnskapet, samt hvordan systemgenererte poster kan

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift 1. desember 2004 nr. 1558 om bokføring

Forskrift om endring av forskrift 1. desember 2004 nr. 1558 om bokføring Forskrift om endring av forskrift 1. desember 2004 nr. 1558 om bokføring Fastsatt av Finansdepartementet 26. mars 2010 med hjemmel i lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven) 3, 5 annet

Detaljer

Bokføring og krav til salgsdokument Kola Viken

Bokføring og krav til salgsdokument Kola Viken 06.11.2014 Bokføring og krav til salgsdokument Kola Viken 5. november 2014 Jan Abrahamsen, spesialrevisor Skatt sør Skatteetaten Bokføring og krav til salgsdokumentasjon 1 Produksjonstilskudd landbruk

Detaljer

Lov om bokføring (bokføringsloven).

Lov om bokføring (bokføringsloven). Blå Uthevingsfarge tekst = Gjelder ikke kommuner / Gul Uthevingsfarge tekst = Vedrører direkte/indirekte NBS 5 Lov om bokføring (bokføringsloven). Dato LOV-2004-11-19-73 Departement Finansdepartementet

Detaljer

Forskriftsspeil endringer i bokføringsforskriften med virkning for regnskapsår påbegynt etter 31. desember 2013

Forskriftsspeil endringer i bokføringsforskriften med virkning for regnskapsår påbegynt etter 31. desember 2013 Forskriftsspeil endringer i bokføringsforskriften med virkning for regnskapsår påbegynt etter 31. desember 2013 I det følgende vises de bestemmelser som er endret, jf. forskrift av 28.03.13 om endringer

Detaljer

Kapittel 1. Bokføringspliktige. Kapitteloversikt:

Kapittel 1. Bokføringspliktige. Kapitteloversikt: Blå Uthevingsfarge tekst = Gjelder ikke kommuner / Gul Uthevingsfarge tekst = Vedrører direkte/indirekte NBS 5 Forskrift om bokføring Dato FOR-2004-12-01-1558 Departement Finansdepartementet Publisert

Detaljer

Lov, forskrifter og god bokføringsskikk med kommentarer... 25

Lov, forskrifter og god bokføringsskikk med kommentarer... 25 Innhold Del I Innledning... 13 Kort historie... 15 Norske bokføringsregler før bokføringsloven... 15 Bokføringsloven... 16 Definisjon av bokføring... 22 Oppbygning av bokføringsloven... 24 Del II Lov,

Detaljer

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Side 1 av 19

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Side 1 av 19 Utarb. /sign: Kunde: Gj.gått /sign: Side: Side 1 av 19 Pliktig regnskapsrapportering 1. 2. A 3. 4. Har foretaket pliktig regnskapsrapportering etter: Lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven)?

Detaljer

Bruk av tekstbehandlings- og regnearkprogrammer

Bruk av tekstbehandlings- og regnearkprogrammer Høringsutkast til norsk bokføringsstandard NBS (HU) Innhold 1. Innledning og virkeområde... 2 2.... 2 3. Tekstbehandlings- og regnearkprogrammer... 2 4. Bokføringsverktøy... 3 4.1 Hvem kan bokføre i tekstbehandlings-

Detaljer

Bruk av tekstbehandlings- og regnearkprogrammer

Bruk av tekstbehandlings- og regnearkprogrammer Norsk bokføringsstandard NBS 6 (Desember 2013, oppdatert mars 2014 og april 2015) Innhold 1. Innledning og virkeområde... 2 2.... 2 3. Tekstbehandlings- og regnearkprogrammer... 2 4. Hvem kan bokføre i

Detaljer

Regelverk for webfaktura

Regelverk for webfaktura Regelverk for webfaktura Jan Terje Kaaby Statsautorisert revisor og autorisert regnskapsfører Bokføringsreglene Bokføringsreglene Bokføringsloven med forskrifter God bokføringsskikk Rettslig standard,

Detaljer

forskrift om bokføring og inntektsdokumentasjon for serveringssteder (forskrift nr. 126)

forskrift om bokføring og inntektsdokumentasjon for serveringssteder (forskrift nr. 126) Skattedirektoratet meldinger SKD 23/02, 19. desember 2002 Forskrift om bokføring og inntektsdokumentasjon for serveringssteder (forskrift nr. 126) Skattedirektoratet fastsatte 12. desember 2002 forskrift

Detaljer

Ny Norsk Bokføringsstandard NBS 5 Dokumentasjon av balansen (05.2013)

Ny Norsk Bokføringsstandard NBS 5 Dokumentasjon av balansen (05.2013) Ny Norsk Bokføringsstandard NBS 5 Dokumentasjon av balansen (05.2013) Innhold 1. Innledning og virkeområde 2. Lov og forskrift 3. Formål 4. Balanseposter og verdier 5. Ubetydelige balanseposter 6. Typer

Detaljer

Bokføring ved utkontraktering av porteføljeforvaltning

Bokføring ved utkontraktering av porteføljeforvaltning Uttalelse om god bokføringsskikk GBS 18 Vedtatt 7. juni 2016 Bokføring ved utkontraktering av porteføljeforvaltning Spørsmål Hvordan skal bokføringspliktige som har utkontraktert forvaltningen av sine

Detaljer

Bokføringsloven del I. Kjell Næssvold

Bokføringsloven del I. Kjell Næssvold Bokføringsloven del I Kjell Næssvold Bokføringsloven for kommunene Ny forskrift (av 4.3.2010) om endring i forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) Bokføringsloven gjøres

Detaljer

Regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité

Regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité Regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.07 Endringene i disse bestemmelsene trer i kraft med virkning

Detaljer

Flere endringer i. til å utarbeide kundespesifikasjon, anledning til å spesifisere kontantsalg ved å fremlegge kopier av salgsdokumentasjonen

Flere endringer i. til å utarbeide kundespesifikasjon, anledning til å spesifisere kontantsalg ved å fremlegge kopier av salgsdokumentasjonen Flere endringer i bokføringsreglene I juni kom en ny forskrift som medfører omfattende endringer i bokføringsforskriften. Endringene angår alle bokføringspliktige. Rådgiver regnskap Ingjerd Moen, Revisorforeningen

Detaljer

Spesifikasjon av grunnlaget for inngående merverdiavgift ved innførsel av varer, samt dokumentasjons- og oppbevaringskrav

Spesifikasjon av grunnlaget for inngående merverdiavgift ved innførsel av varer, samt dokumentasjons- og oppbevaringskrav Uttalelse om god bokføringsskikk GBS 9 Vedtatt 10. oktober 2006. Oppdatert 20. desember 2006, 26. september 2014, 22. april 2015 og 14. desember 2016. Spesifikasjon av grunnlaget for inngående merverdiavgift

Detaljer

Ny bokføringslov endring av merverdiavgiftsloven 32 - endringer i forskrifter til merverdiavgiftsloven

Ny bokføringslov endring av merverdiavgiftsloven 32 - endringer i forskrifter til merverdiavgiftsloven Skattedirektoratet meldinger SKD 3/05, 26. januar 2005 Ny bokføringslov endring av merverdiavgiftsloven 32 - endringer i forskrifter til merverdiavgiftsloven I forbindelse med innføringen av ny lov 19.

Detaljer

BL 4. Grunnleggende bokføringsprinsipper. Bokføring, spesifikasjon, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger skal skje i

BL 4. Grunnleggende bokføringsprinsipper. Bokføring, spesifikasjon, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger skal skje i Regelverksspeil for bestemmelser for økonomistyring i staten, kapittel 4 (fastsatt 18.9.2013), sammenholdt med bokføringsloven og -forskriften (per 1.1.2013) Forslaget til kapittel 4 i bestemmelsene Tekst

Detaljer

Om bokføringsloven og tilhørende forskrifter, standarder og uttalelser

Om bokføringsloven og tilhørende forskrifter, standarder og uttalelser Formler og fakta Sist redigert 18.12.2014 Om bokføringsloven og tilhørende forskrifter, standarder og uttalelser Loven regulerer forhold knyttet til registrering og dokumentasjon av alle økonomiske transaksjoner

Detaljer

REGNSKAPS- OG REVISJONSBESTEMMELSER FOR DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN

REGNSKAPS- OG REVISJONSBESTEMMELSER FOR DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN REGNSKAPS- OG REVISJONSBESTEMMELSER FOR DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel 1: Kapittel 2: Kapittel 3: Kapittel 4: Kapittel 5: Kapittel 6: Kapittel 7: Virkeområde, formål og definisjoner

Detaljer

Skattedirektoratet. i. v1..9^. [v0. Endring av bokføringsforskriften - formidling av varer

Skattedirektoratet. i. v1..9^. [v0. Endring av bokføringsforskriften - formidling av varer Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Inger Helene Iversen 31.08.2006 Telefon Deres referanse Vår referanse 22077337 Espen Knudsen 2006/410820 /RR-RE/IHI / 812.1 Finansdepartementet Finansmarkedsavdelingen

Detaljer

Dokumentasjon av balansen

Dokumentasjon av balansen Norsk bokføringsstandard NBS 5 (Mai 2013) Innhold 1. Innledning og virkeområde... 2 2. Lov og forskrift... 2 3. Formål... 4 4. Balanseposter og verdier... 4 5. Ubetydelige balanseposter... 5 6. Typer dokumentasjon...

Detaljer

INFORMASJON OM REGELVERKET FOR UTENLANDSKE FORETAK SOM DRIVER VIRKSOMHET I NORGE

INFORMASJON OM REGELVERKET FOR UTENLANDSKE FORETAK SOM DRIVER VIRKSOMHET I NORGE INFORMASJON OM REGELVERKET FOR UTENLANDSKE FORETAK SOM DRIVER VIRKSOMHET I NORGE 2 BDO AS INFORMASJON OM REGELVERKET FOR UTENLANDSKE FORETAK SOM DRIVER VIRKSOMHET I NORGE Norskregistrert utenlandsk foretak

Detaljer

Sticos Oppslag - Krav til kassaapparat og dagsoppgjør ved kontantsalg

Sticos Oppslag - Krav til kassaapparat og dagsoppgjør ved kontantsalg Side 1 av 7 Krav til kassaapparat og dagsoppgjør ved kontantsalg Sammendrag Kontantsalg (betaling med kontanter, bankkort eller kredittkort) skal registreres fortløpende på kassaapparat, terminal eller

Detaljer

Spørsmål knyttet til leverandørgjeld og årsregnskapets oppstilling av artskontorapportering

Spørsmål knyttet til leverandørgjeld og årsregnskapets oppstilling av artskontorapportering Saksbehandler Deres dato Vår dato Erik Heen 19.04.2016 22.06.2016 Telefon Deres referanse Vår referanse 932 42 704 16/257-3 Riksrevisjonen Postboks 8130 Dep 0032 Oslo Spørsmål knyttet til leverandørgjeld

Detaljer

Oppgave(r) fra forrige forelesning. Bokføring. BL 7. Bokføring og ajourhold. BF 5-1-2. Angivelse av partene. Hendelsen

Oppgave(r) fra forrige forelesning. Bokføring. BL 7. Bokføring og ajourhold. BF 5-1-2. Angivelse av partene. Hendelsen Oppgave(r) fra forrige forelesning Bokføring Hva skjer fra hendelse til spesifikasjon? I hvilke tilfelle skal selger spesifisere salgstransaksjoner per kunde? Hva menes med spørsmålet? Spesifisere på salgsdokumentasjon?

Detaljer

Bokføring. Oppgave(r) fra forrige forelesning. BL 7. Bokføring og ajourhold. Hva skjer fra hendelse til spesifikasjon?

Bokføring. Oppgave(r) fra forrige forelesning. BL 7. Bokføring og ajourhold. Hva skjer fra hendelse til spesifikasjon? Bokføring Hva skjer fra hendelse til spesifikasjon? Oppgave(r) fra forrige forelesning I hvilke tilfelle skal selger spesifisere salgstransaksjoner per kunde? Hva menes med spørsmålet? Spesifisere på salgsdokumentasjon?

Detaljer

Frivillige og ideelle organisasjoner

Frivillige og ideelle organisasjoner Frivillige og ideelle organisasjoner Ansvar som arbeidsgiver Buskerud Musikkråd 17.11.2012 Skatteoppkreverens oppgaver Innkreving av skatter og avgifter, kommunale avgifter. Særnamsmann utleggsforretning.

Detaljer

Dokumentasjon av betalingstransaksjoner

Dokumentasjon av betalingstransaksjoner Norsk bokføringsstandard NBS 7 (Januar 2015) Innhold 1. Innledning og virkeområde... 2 2. Lov og forskrift... 3 3. Innholdet i betalingsdokumentasjonen... 3 3.1 Generelt... 3 3.2 Angivelse av partene...

Detaljer

Høringsnotat. Endringer i bokføringsforskriften - Felles fakturering av nettjenester og elektrisk energi

Høringsnotat. Endringer i bokføringsforskriften - Felles fakturering av nettjenester og elektrisk energi Høringsnotat Endringer i bokføringsforskriften - Felles fakturering av nettjenester og elektrisk energi 14.11.2017 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1 2 Gjeldende rett... 2 3 Skattedirektoratets vurderinger

Detaljer

Utkast - Lov om krav til kassasystem (kassasystemloven)

Utkast - Lov om krav til kassasystem (kassasystemloven) Utkast - Lov om krav til kassasystem (kassasystemloven) 1. Lovens virkeområde Denne loven gjelder leverandør av kassasystem som nevnt i 2 bokstav e. Loven fastsetter hvilke krav som gjelder for kassasystemer

Detaljer

Elektronisk tilgjengelighet i 3,5 år

Elektronisk tilgjengelighet i 3,5 år Norsk bokføringsstandard NBS 3 (November 2012, oppdatert mars 2014 og april 2015) Innhold 1. Innledning og virkeområde... 2 2. Lov og forskrift... 2 3. Når er bokførte opplysninger i utgangspunktet tilgjengelig

Detaljer

meldinger Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Skattedirektoratet

meldinger Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Skattedirektoratet Skattedirektoratet meldinger SKD 12/04 26. november 2004 Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Fra 1. januar 2005 er satsene for

Detaljer

NBS 3 Elektronisk tilgjengelighet i 3,5 år

NBS 3 Elektronisk tilgjengelighet i 3,5 år NBS 3 Elektronisk tilgjengelighet i 3,5 år Bokføringslovens 3b. Elektronisk tilgjengelighet Bokførte opplysninger som er tilgjengelig elektronisk skal være tilgjengelig elektronisk i 3,5 år Bokføringsforskriften

Detaljer

Kontorarbeid og regnskapsføring - tips og råd

Kontorarbeid og regnskapsføring - tips og råd Kontorarbeid og regnskapsføring - tips og råd Innhold Ordliste 2 Hvorfor kontorarbeid og regnskapsføring er viktig 3 Trenger du regnskapsfører? Test deg selv 3 Selv om du har regnskapsfører, må du gjøre

Detaljer

Norsk bokføringsstandard NBS 2. Kontrollsporet. (November 2012, oppdatert mars 2014 og april 2015)

Norsk bokføringsstandard NBS 2. Kontrollsporet. (November 2012, oppdatert mars 2014 og april 2015) Norsk bokføringsstandard NBS 2 (November 2012, oppdatert mars 2014 og april 2015) Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Innledning og virkeområde... 2 1.2 Lov og forskrift... 2 2.... 3 2.1 Definisjon av kontrollspor...

Detaljer

Utvalgte problemstillinger knyttet til bokføringsreglene

Utvalgte problemstillinger knyttet til bokføringsreglene Utvalgte problemstillinger knyttet til bokføringsreglene Salg av nye leiligheter i boligselskaper Revisjon og revisjonsplikt må, bør eller trenger ikke Terje Tvedt, BDO AS Utvalgte problemstillinger knyttet

Detaljer

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2014/2015, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen.

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2014/2015, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen. Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2014/2015, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen. Nummereringen følger samme mal som i kursmappen. Hvilken utgave av skattekursmappen du har

Detaljer

Årsrapport 2015. Bokføringsstandardstyret i Norsk RegnskapsStiftelse. Desember 2015

Årsrapport 2015. Bokføringsstandardstyret i Norsk RegnskapsStiftelse. Desember 2015 Årsrapport 2015 Bokføringsstandardstyret i Norsk RegnskapsStiftelse Desember 2015 Norsk RegnskapsStiftelse... 2 Avvikling av BSS... 2 Bokføringsstandarder og lovens krav til god bokføringsskikk... 3 Nærmere

Detaljer

Bokføringsloven og dens konsekvenser for efaktura. Hans Ellefsen Statsautorisert revisor, CISA, CRISC NARF hans.ellefsen@narf.no

Bokføringsloven og dens konsekvenser for efaktura. Hans Ellefsen Statsautorisert revisor, CISA, CRISC NARF hans.ellefsen@narf.no Bokføringsloven og dens konsekvenser for efaktura Hans Ellefsen Statsautorisert revisor, CISA, CRISC NARF hans.ellefsen@narf.no Agenda En lov i bevegelse. Produksjon Bruk av tredjeparter Salgsdokumenters

Detaljer

Spesifikasjon av grunnlaget for inngående merverdiavgift ved innførsel av varer, samt dokumentasjons- og oppbevaringskrav

Spesifikasjon av grunnlaget for inngående merverdiavgift ved innførsel av varer, samt dokumentasjons- og oppbevaringskrav Uttalelse om god bokføringsskikk GBS 9 Vedtatt 10. oktober 2006. Oppdatert 20. desember 2006, 26. september 2014 og, 22. april 2015 og 14. desember 2016. Spesifikasjon av grunnlaget for inngående merverdiavgift

Detaljer

Forskuddsfakturering. Uttalelse om god bokføringsskikk GBS 13 Vedtatt 12. september 2007. Oppdatert 26. september 2014. Spørsmål

Forskuddsfakturering. Uttalelse om god bokføringsskikk GBS 13 Vedtatt 12. september 2007. Oppdatert 26. september 2014. Spørsmål Uttalelse om god bokføringsskikk GBS 13 Vedtatt 12. september 2007. Oppdatert 26. september 2014. Forskuddsfakturering Spørsmål Avgiftpliktige varer og tjenester skal som hovedregel faktureres etter at

Detaljer

Kontroll av Driftstilskuddsordningen for Duodji

Kontroll av Driftstilskuddsordningen for Duodji Kontroll av Driftstilskuddsordningen for Duodji Oppdragsgiver: Sámediggi/Sametinget Utarbeidet av: Consis Karasjok AS Dato: 05.03.12 FORORD Consis Karasjok AS har utført kontroll av regnskapet som danner

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRING AV FORSKRIFT 16. MARS 2006 NR.

FORSLAG TIL ENDRING AV FORSKRIFT 16. MARS 2006 NR. FORSLAG TIL ENDRING AV FORSKRIFT 16. MARS 2006 NR. 321 OM VISSE FORHOLD VEDRØRENDE DE POLITISKE PARTIENE (PARTILOVFORSKRIFTEN) REGNSKAP, BOKFØRING OG INNBERETNING MV. 1. Høringsnotatets innhold I dette

Detaljer

Kapittel 4 Felles standarder for bokføring og økonomisystem Virksomhetens økonomisystem, bokføring, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsmateriale

Kapittel 4 Felles standarder for bokføring og økonomisystem Virksomhetens økonomisystem, bokføring, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsmateriale Kapittel 4 Felles standarder for bokføring og økonomisystem Virksomhetens økonomisystem, bokføring, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsmateriale 4.1 Innledning Kapitlet inneholder bestemmelser om

Detaljer

Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE

Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE 3000 1 Innhold Punkt Innledning.....1-8 Sammenheng med revisjon av regnskapet. 9-12

Detaljer

Lovdata - Forskrift om visse forhold vedrørende de politiske partiene (partilovforskriften)

Lovdata - Forskrift om visse forhold vedrørende de politiske partiene (partilovforskriften) Forskrift om visse forhold vedrørende de politiske partiene (partilovforskriften) Dato FOR-2014-02-05-107 Departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet Publisert I 2014 hefte 2 Ikrafttredelse 05.02.2014

Detaljer

Avstemming i Extensor 05

Avstemming i Extensor 05 Avstemming i Extensor 05 Bokføringsloven om avstemming: Bokføringspliktige som har kontantsalg må avstemme den fysiske kassebeholdningen ved dagens slutt mot dagens inn- og utbetalinger, kontantsalget

Detaljer

1 Endringer i bestemmelsene kap. 4 som følge av nye krav til standard kontoplan og årsregnskap

1 Endringer i bestemmelsene kap. 4 som følge av nye krav til standard kontoplan og årsregnskap DFØ/FOA 16.10.2013 Kap. 4 i bestemmelser om økonomistyring i staten Felles standarder for bokføring og økonomisystem. Presentasjon av endringene som ble fastsatt av Finansdepartementet 18.9.2013 Endringene

Detaljer

REGNSKAPS- ABC TIPS OM BOKFØRING

REGNSKAPS- ABC TIPS OM BOKFØRING Otto Risanger REGNSKAPS- ABC TIPS OM BOKFØRING Risangers ebok nr 033 Utgitt av Adekvat Info AS Kalnesveien 5, 1712 Grålum Tlf: 69 97 17 80 E-post: adekvat@adekvat.no Otto Risanger 2016 ISBN 978-82-7691-302-6

Detaljer

Gjennomgang av bokføringsregelverket

Gjennomgang av bokføringsregelverket Dato 24. april 2009 Gjennomgang av bokføringsregelverket Forslag fra Bokføringsstandardstyret Delrapport III Forslag til endringer i bokføringsforskriften Innholdsfortegnelse 1 Mandat og organisering...

Detaljer

Årsavslutningen Regnskapsavslutninger. Oppgaver og bokføring ved årsslutt. Oppgaver. Oppgaver og planlegning Hjelpemidler.

Årsavslutningen Regnskapsavslutninger. Oppgaver og bokføring ved årsslutt. Oppgaver. Oppgaver og planlegning Hjelpemidler. Årsavslutningen Regnskapsavslutninger g Oppgaver og planlegning Hjelpemidler Oppgaver og bokføring ved årsslutt Arbeidsoppgaver Vurderinger og estimater Bokføring av tilleggs- og avslutnings- posteringer

Detaljer

Bailine, 12. januar 2007. Per Olav Andersen Mastermind Regnskapstjenster AS

Bailine, 12. januar 2007. Per Olav Andersen Mastermind Regnskapstjenster AS Bailine, 12. januar 2007 Per Olav Andersen Mastermind Regnskapstjenster AS Hvem er Per Olav Andersen? Siviløkonom Revisjonsmedarbeider, KPMG Økonomisjef, Hafslund ASA Direktør, økonomi og forretningsutviling,

Detaljer

Høring - bokføringsregler for kommuner og fylkeskommuner

Høring - bokføringsregler for kommuner og fylkeskommuner Høringsinstanser ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 09/837-5 BED 14.09.2009 Høring - bokføringsregler for kommuner og fylkeskommuner Kommunal- og regionaldepartementet foreslår med dette at det gjøres

Detaljer

Bokføringsregelverket. ved Kjell Næssvold

Bokføringsregelverket. ved Kjell Næssvold Bokføringsregelverket ved Kjell Næssvold Innhold Endringer i bokføringslov og -forskrift, som er mest aktuell for kommunene Nye bokføringsstandarder (NBS) 1. Sikring av regnskapsmateriale 2. Kontrollsporet

Detaljer

Sykehuset Telemark HF Revisjon av årsregnskapet for 2012

Sykehuset Telemark HF Revisjon av årsregnskapet for 2012 www.pwc.no Sjekkliste for dokumentasjon av regnskapsposter Sykehuset Telemark HF Revisjon av årsregnskapet for 2012 Dette dokument angir den regnskapsdokumentasjon vi ber dere fremlegge til vår revisjon

Detaljer

Høringsutkast til norsk bokføringsstandard NBS(HU) Dokumentasjon av balansen.

Høringsutkast til norsk bokføringsstandard NBS(HU) Dokumentasjon av balansen. Norsk Regnskapsstiftelse Postboks 2914 Solli 0230 OSLO Deres ref: Trond Tømta Dato: 04.09.2012 Høringsutkast til norsk bokføringsstandard NBS(HU) Dokumentasjon av balansen. Vi viser til høringsbrev datert

Detaljer

Kontroll av Driftstilskuddsordningen for Duodji

Kontroll av Driftstilskuddsordningen for Duodji Kontroll av Driftstilskuddsordningen for Duodji Oppdragsgiver: Sámediggi/Sametinget Utarbeidet av: Consis Karasjok AS Dato: 04.02.2014 FORORD Consis Karasjok AS har utført kontroll av regnskapet som danner

Detaljer

Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005

Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005 Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005 Ditt Mamut-program støtter selvsagt de nye MVA-satsene. Dette heftet beskriver hvordan du installerer CD en med de nye MVA-satsene og hvordan du skriver ut

Detaljer

Gjennomgang av bokføringsregelverket

Gjennomgang av bokføringsregelverket Dato 31. oktober 2008 Gjennomgang av bokføringsregelverket Forslag fra Bokføringsstandardstyret Delrapport II Forslag til endringer i bokføringsloven og bokføringsforskriften Innholdsfortegnelse 1 Mandat

Detaljer

Trond Kristoffersen. Salg. Dokumentasjon / bilag. Bedriftens økonomiske kretsløp. Finansregnskap. Inntekter og innbetalinger 4

Trond Kristoffersen. Salg. Dokumentasjon / bilag. Bedriftens økonomiske kretsløp. Finansregnskap. Inntekter og innbetalinger 4 Bedriftens økonomiske kretsløp Produksjonskretsløpet Trond Kristoffersen Leverandører Ressurser Produksjon Produkter Kunder Finansregnskap Penger Ansatte Penger Kontanter Penger Inntekter og innbetalinger

Detaljer

26. AUG. 2009 i Saksnr. (77 Kc13 "--g I

26. AUG. 2009 i Saksnr. (77 Kc13 --g I FINANSDEPARTEMENTET Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO i[ 26. AUG. 2009 i Saksnr. (77 Kc13 "--g I Arldmr. Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 07/1593 FM TYH 09/00801-2

Detaljer

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Januar 2011 Utenlandske næringsdrivende Norsk

Detaljer

Tjenesteleveranseavtale for Bookkeeper+

Tjenesteleveranseavtale for Bookkeeper+ Tjenesteleveranseavtale for + Avtalen som er inngått mellom Kunde og er basert på standard leveranse, og priset ut ifra det. Hensikten med denne Tjenesteleveranseavtalen er å definere hva som inngår i

Detaljer

Innhold: Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos. Årsoppgjør 2012: Forberedelser til årsavslutningen 2012

Innhold: Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos. Årsoppgjør 2012: Forberedelser til årsavslutningen 2012 Informasjon fra Revisor nr 1/2012 Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos Revisorkompaniet Tromsø AS Innhold: Årsoppgjør 2012: Forberedelser til årsavslutningen 2012 Regnskap: Endringer i Bokføringsloven

Detaljer

Oppgave 1. i) Kvalitetsmål for regnskapet:

Oppgave 1. i) Kvalitetsmål for regnskapet: Oppgave 1 Intern kontroll er en prosess, icenesatt og gjennomført av styret, ledelse og ansatte for å håndtere og identifisere risikoer som truer oppnåelsen av målsettingene innen: mål og kostnadseffektiv

Detaljer

1. Lønn. Diettgodtgjørelse på reiser med overnatting i Norge Særavtale Definisjon Vilkår for når reisen er med overnatting

1. Lønn. Diettgodtgjørelse på reiser med overnatting i Norge Særavtale Definisjon Vilkår for når reisen er med overnatting Diettgodtgjørelse på reiser med overnatting i Norge 1. Lønn 1.1. Særavtale Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands gjelder for reiser i Norge for alle som reiser i oppdrag eller tjeneste

Detaljer

Om årsoppgjøret for 2014-regnskapet

Om årsoppgjøret for 2014-regnskapet Om årsoppgjøret for 2014-regnskapet Formler og fakta Sist redigert 18.12.2014 Hva er nytt? Hva bør du være spesielt oppmerksom på når årsregnskap og årsberetning for 2014 skal utarbeides? Marianne Hamre

Detaljer

Gjennomgang av bokføringsregelverket

Gjennomgang av bokføringsregelverket Dato 31. oktober 2008 Gjennomgang av bokføringsregelverket Forslag fra Bokføringsstandardstyret Delrapport II Forslag til endringer i bokføringsloven og bokføringsforskriften Innholdsfortegnelse 1 Mandat

Detaljer

1 Generell informasjon om fond Y

1 Generell informasjon om fond Y Innhold 1 Generell informasjon om fond Y... 22 2 Bokføring av transaksjoner i fondsregnskapet for fond Y... 22 2.1 Dokumentasjon for transaksjoner... 22 2.2 Bokføring på kontoer... 24 3 Årsregnskap for

Detaljer

Ny kasselov. Litt orientering i grove trekk om praktiske endringer og bakgrunn for disse: VISBOOK AS. 10. oktober 2016 Skrevet av: Jan Erik Stuen

Ny kasselov. Litt orientering i grove trekk om praktiske endringer og bakgrunn for disse: VISBOOK AS. 10. oktober 2016 Skrevet av: Jan Erik Stuen Ny kasselov Litt orientering i grove trekk om praktiske endringer og bakgrunn for disse: VISBOOK AS 10. oktober 2016 Skrevet av: Jan Erik Stuen Ny kasselov Litt orientering i grove trekk om praktiske endringer

Detaljer

Svart arbeid er en tyv. Regnskap og økonomi for ungdomsbedrifter v/heidi Husom, Skatt øst

Svart arbeid er en tyv. Regnskap og økonomi for ungdomsbedrifter v/heidi Husom, Skatt øst Svart arbeid er en tyv Regnskap og økonomi for ungdomsbedrifter v/heidi Husom, Skatt øst 1 Samarbeid mellom UE og Skatteetaten UE Skatteetaten SMSØ Skatt Øst Felles innsats mot svart økonomi Ungdomsbedrifter

Detaljer

Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. Miniguide for. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. Miniguide for. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) MARS 2010 Utenlandske næringsdrivende Norsk

Detaljer

Årsrapport 2014. Bokføringsstandardstyret i Norsk RegnskapsStiftelse. Desember 2014

Årsrapport 2014. Bokføringsstandardstyret i Norsk RegnskapsStiftelse. Desember 2014 Årsrapport 2014 Bokføringsstandardstyret i Norsk RegnskapsStiftelse Desember 2014 Norsk RegnskapsStiftelse... 2 Bokføringsstandarder og lovens krav til god bokføringsskikk... 2 Nærmere om publikasjoner

Detaljer

Økonomiforum 27. oktober Økonomiseksjonen

Økonomiforum 27. oktober Økonomiseksjonen Økonomiforum 27. oktober 2016 Økonomiseksjonen Agenda Web rapportering v/heidi Honorar satser v/knut Engasjement av eksterne v/steinar Info fra regnskap (Basware) v/maria Engasjement Eksterne Hovedregel

Detaljer

Vilkår som må være oppfylt for å kunne fradragsføre mva:

Vilkår som må være oppfylt for å kunne fradragsføre mva: Norges teknisknaturvitenskapelige Innføring av merverdiavgift på persontransport og konsekvenser for enheter på NTNU som er berørt av merverdiavgiften Generelt I 2004 ble det innført merverdiavgift på

Detaljer

Organisasjonsnummer: [Klikk her og skriv inn Oppdragsgivers organisasjonsnummer]

Organisasjonsnummer: [Klikk her og skriv inn Oppdragsgivers organisasjonsnummer] OPPDRAGSAVTALE Oppdragsgiver (Kunden): [Klikk her og skriv inn Kundens navn] Organisasjonsnummer: [Klikk her og skriv inn Oppdragsgivers organisasjonsnummer] Oppdragstaker - Autorisert regnskapsfører/regnskapsførerselskap

Detaljer

GRUNNLEGGENDE BOKFØRING. Bokføring, fakturering og bilag

GRUNNLEGGENDE BOKFØRING. Bokføring, fakturering og bilag Bokføring, fakturering og bilag 1 2015 Miniforetak AS Send gjerne dette e-heftet til andre, blogg om det eller del det i sosiale medier men pass på ikke å endre noe av innholdet før du gjør det. https://miniforetak.no/

Detaljer

Tåler din organisasjon bokettersyn?

Tåler din organisasjon bokettersyn? Skatt og arbeidsgiveravgift For frivillige og ideelle organisasjoner Tåler din organisasjon bokettersyn? Kemneren i Bergen Dagens tema Skattebetalingsordningen i Norge Idrettslaget som arbeidsgiver Lønnsutbetalinger

Detaljer

Ny skattemelding og nye regler ved import av varer. Rev. 31. oktober 2017

Ny skattemelding og nye regler ved import av varer. Rev. 31. oktober 2017 Ny skattemelding og nye regler ved import av varer. Rev. 31. oktober 2017 Med virkning fra og med 1. januar 2017 innføres en ny skattemelding som vil erstatte dagens omsetningsoppgave. Fra samme tidspunkt

Detaljer

Ny MVA oppgave fra Skattemelding for merverdiavgift

Ny MVA oppgave fra Skattemelding for merverdiavgift Ny MVA oppgave fra 01.01.17 Skattemelding for merverdiavgift Endringene påvirker kun de som importerer og eksporterer varer. De som ikke har MVAregnskap, kan også se bort fra dette. Vi har søkt å finne

Detaljer

Opphevelse av og endringer i forskrifter som følge av bortfallet av investeringsavgiften

Opphevelse av og endringer i forskrifter som følge av bortfallet av investeringsavgiften Skattedirektoratet meldinger SKD 18/02, 24. oktober 2002 Opphevelse av og endringer i forskrifter som følge av bortfallet av investeringsavgiften Som følge av bortfallet av investeringsavgiften er det

Detaljer

HØRING forslag til endring av bokføringsregelverket

HØRING forslag til endring av bokføringsregelverket Landsorganisasjonen Youngsgaten 11 0181 Oslo Vår sak nr: 1069/09 BA Arkivnr: 011:723 Deres ref: Dato:03.09.2009 HØRING forslag til endring av bokføringsregelverket NTL har mottatt saken til høring og oversender

Detaljer

Sideordnede spesifikasjoner

Sideordnede spesifikasjoner Norsk bokføringsstandard NBS 8 (April 2015) Innhold 1. Innledning og virkeområde... 2 2. Lov og forskrift... 3 3. Forutsetninger for bruk av sideordnede spesifikasjoner... 4 3.1 Konsolidering av spesifikasjoner...

Detaljer

meldinger SKD 10/08, 13. juni 2008

meldinger SKD 10/08, 13. juni 2008 Skatteetaten meldinger SKD 10/08, 13. juni 2008 Retningslinjer om bokføringspålegg og ileggelse av betinget tvangsmulkt ved overtredelse av bokføringslovgivningen Skattedirektoratet har utarbeidet retningslinjer

Detaljer

Generelt. Trond Kristoffersen. Regnskapsavleggelsen. Finansregnskap. Regulering av årsregnskapet. Regnskapsavleggelsen

Generelt. Trond Kristoffersen. Regnskapsavleggelsen. Finansregnskap. Regulering av årsregnskapet. Regnskapsavleggelsen Trond Kristoffersen Finansregnskap Regulering av årsregnskapet Regnskapsavleggelsen Bokføring og dokumentasjon av regnskapsopplysninger Regulert i bokføringsloven (lov av 19. november 2004) Regnskapsrapportering

Detaljer

Årsavslutningen. Avslutning av «bøkene» Tidsfrister og tidsplan for ÅR. God skikk. Regnskapspliktiges kontrollhandlinger for ÅR 09.11.

Årsavslutningen. Avslutning av «bøkene» Tidsfrister og tidsplan for ÅR. God skikk. Regnskapspliktiges kontrollhandlinger for ÅR 09.11. REV3576 Regnskapsorganisasjon og systemer Årsavslutning, MH kap 9 litt mer om tabeller Tirsdag 12. november 2013 Svein A. Løken Årsavslutningen Årlig lukking av regnskapsbøkene ved utløpet av regnskapsåret

Detaljer

Siste del av artikkelen inneholder mer detaljert informasjon om kravene i GRFS.

Siste del av artikkelen inneholder mer detaljert informasjon om kravene i GRFS. Avstemming av arbeidsgiveravgift i praksis I denne artikkelen tar vi for oss avstemming av arbeidsgiveravgift i praksis, gjennom at vi forklarer og viser hvor tallene som avstemmingsskjemaene skal fylles

Detaljer

VEDLEGG 2 RETNINGSLINJER FOR REGNSKAPSFØRSEL I HØYBRÅTEN OG STOVNER IL. Vedlegg 2 Håndbok for HSIL Versjon Side 1 av 8

VEDLEGG 2 RETNINGSLINJER FOR REGNSKAPSFØRSEL I HØYBRÅTEN OG STOVNER IL. Vedlegg 2 Håndbok for HSIL Versjon Side 1 av 8 VEDLEGG 2 RETNINGSLINJER FOR REGNSKAPSFØRSEL I HØYBRÅTEN OG STOVNER IL Vedlegg 2 Håndbok for HSIL Versjon 20111125 Side 1 av 8 Norsk lovgivning og idrettens regnskaps- og revisjonsbestemmelser: HSIL skal

Detaljer

CP-skolen. Veileder for kasserer

CP-skolen. Veileder for kasserer CP-skolen Veileder for kasserer 2 Innhold Valg av kasserer 3 Kasserers oppgaver 3 Regnskapsrutiner 3 Prokura/signaturrett 3 Budsjett 3 Bilagshåndtering 4 Bilag generelt 4 Regnskap og bokføring 4 Grunnleggende

Detaljer

Kragerø Revisjon AS 1

Kragerø Revisjon AS 1 Kragerø Revisjon AS 1 Til hele styret for Sameiet 1 Skrubbodden Boliger Kragerø, den 16. juni 2015 ENGASJEMENTSBREV Vi er valgt som revisor for Sameiet 1 Skrubbodden Boliger med virkning fra og med regnskapsåret

Detaljer

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Forfatter Ernst Kalseth Rev. Dato Rev. Nr: 21 Godkjenner: Godkjent: Side: 1-6

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Forfatter Ernst Kalseth Rev. Dato Rev. Nr: 21 Godkjenner: Godkjent: Side: 1-6 Godkjenner: Godkjent: Side: 1-6 Formål/hensikt Prosedyren er utarbeidet for gi entydige retningslinjer ved alle typer tjenestereiser. Målgruppe Alle ansatte i Resconsult AS Definisjoner Med definisjonen

Detaljer

Høringsnotat Endringer i bokføringsforskriften. Bruk av arbeidsplan som alternativ til personalliste

Høringsnotat Endringer i bokføringsforskriften. Bruk av arbeidsplan som alternativ til personalliste Høringsnotat Endringer i bokføringsforskriften Bruk av arbeidsplan som alternativ til personalliste Side 2 av 6 1 Bakgrunn og konklusjon I brev av 13. februar 2017 ber Arbeids- og sosialdepartementet Finansdepartementet

Detaljer

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Prosedyren er utarbeidet for gi entydige retningslinjer ved alle typer tjenestereiser.

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Prosedyren er utarbeidet for gi entydige retningslinjer ved alle typer tjenestereiser. Godkjenner: Ernst Kalseth Godkjent: 12.12.2012 Side: 1-6 Formål/hensikt Prosedyren er utarbeidet for gi entydige retningslinjer ved alle typer tjenestereiser. Målgruppe Alle ansatte i Resconsult AS Definisjoner

Detaljer

REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND

REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND Retningslinjer for regnskapsføring Retningslinjer for regnskapsføring vedtatt i Landsstyre 27. februar 2014 Side 1 Innhold 1 Generelt... 3 2 Kontantprinsippet...

Detaljer

Innst. O. nr. 107. (2003-2004) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Innstilling fra finanskomiteen om lov om bokføring (bokføringsloven)

Innst. O. nr. 107. (2003-2004) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Innstilling fra finanskomiteen om lov om bokføring (bokføringsloven) Innst. O. nr. 107 (2003-2004) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen Ot.prp. nr. 46 (2003-2004) Innstilling fra finanskomiteen om lov om bokføring (bokføringsloven) Innhold Side 1. Sammendrag...

Detaljer