Årsrapport Bokføringsstandardstyret i Norsk RegnskapsStiftelse. Desember 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2014. Bokføringsstandardstyret i Norsk RegnskapsStiftelse. Desember 2014"

Transkript

1 Årsrapport 2014 Bokføringsstandardstyret i Norsk RegnskapsStiftelse Desember 2014 Norsk RegnskapsStiftelse... 2 Bokføringsstandarder og lovens krav til god bokføringsskikk... 2 Nærmere om publikasjoner fra BSS... 3 Norske BokføringsStandarder... 3 Uttalelser om God BokføringsSkikk... 3 Høringsutkast... 3 Hjemmeside... 4 Konferanser og kurs... 4 Oversikt over gjeldende bokføringsstandarder og uttalelser... 4 Norske BokføringsStandarder (NBS)... 4 Uttalelser om God BokføringsSkikk (GBS)... 4 Nye Norske BokføringsStandarder (NBS)... 5 Nye høringsutkast... 6 Status pågående og planlagte prosjekter... 6 Uttalelser om bokføring fra Skattedirektoratet... 7 BSS organer... 7 Bokføringsstandardstyret... 7 Ytterligere opplysninger

2 Norsk RegnskapsStiftelse Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) ble etablert i april NRS har som formål å utarbeide og utgi regnskaps- og bokføringsstandarder, fortolke prinsipielle spørsmål i tilknytning til avgitte standarder og være aktiv kunnskapsformidler om nasjonale og internasjonale standarder innen regnskap og bokføring. Bak Norsk RegnskapsStiftelse står følgende organisasjoner: - Den norske Revisorforening (DnR) - Econa - Handelshøyskolen BI - Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF) - Norges Handelshøyskole (NHH) - Norske Finansanalytikeres Forening (NFF) - Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) - Oslo Børs NRS består av fire hovedorganer: Et overordnet Stiftelsesstyre, Bokføringsstandardstyret (BSS), Fagorgan IFRS (FO IFRS) og Regnskapsstandardstyret (RSS). Stiftelsesstyret er ansvarlig for å vedta NRS strategi og sikre finansieringen av NRS virksomhet. Opptak av nye stiftende organisasjoner ligger også under stiftelsesstyret. I tillegg utpeker stiftelsesstyret medlemmer til BSS, FO IFRS og RSS, og skal informeres om innholdet i vedtatte standarder eller et nær ferdig utkast til standard fra BSS og RSS før de kan publiseres. BSS er det standardsettende organ for bokføring. BSS har som oppgave å utvikle god bokføringsskikk og gir uttalelser eller standarder om prinsipielle eller spesielle spørsmål knyttet opp til bokføringsloven med tilhørende forskrifter. BSS har også ansvar for informasjon, opplæring og samfunnskontakt i bokføringsfaglige spørsmål. BSS tar gjerne i mot problemstillinger som det ønskes en uttalelse om. Slike henvendelser kan munne ut i en uttalelse om god bokføringsskikk dersom problemstillingen har allmenn interesse. Henvendelser kan sendes til Bokføringsstandarder og lovens krav til god bokføringsskikk Etter bokføringsloven 4 nr.10 skal bokføring, spesifikasjon, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger skje i samsvar med god bokføringsskikk. I forarbeidene til bokføringsloven drøfter Finansdepartementet bruken av begrepet god bokføringsskikk og uttaler i Ot.prp. nr. 46 ( ) under punkt 5.2.4: Når det gjelder standarden «god regnskapsskikk», er departementet enig i at begrepet endres til «god bokføringsskikk», som konsekvens av at «bokføring» benyttes som begrep i regelverket, jf. omtale i punkt 4.1. Det legges i likhet med utvalget til grunn at denne endringen ikke har til hensikt å endre realiteten, og at den rettslige standarden god bokføringsskikk skal ha samme funksjon som god regnskapskikk i regnskapsloven 1977 og regnskapsloven Departementet støtter forslaget om at den videre utvikling av standarden god bokføringsskikk bør forvaltes av et standardsettende organ. Departementet legger til 2

3 grunn at utviklingen av god bokføringsskikk vil komme til uttrykk gjennom anbefalinger og normer, jf. tilsvarende i Ot.prp. nr. 42 ( ) punkt Departementet uttaler i Ot. prp. nr 42 ( ) under punkt 6.8.5: Når god regnskapsskikk etableres gjennom slike anbefalinger og normer, vil det ikke være noe krav om at det foreligger en fast praksis med en viss utbredelse. Tvert imot kan slike anbefalinger og normer komme som følge av at det anses å foreligge en uheldig praksis. Anbefalingene vil i slike tilfeller ses som en anvisning på hva som skal anses som god regnskapsskikk fra og med tidspunktet for anbefalingen. Forutsetningen om en fast forekommende praksis med en viss utbredelse bør imidlertid legges til grunn når det gjelder spørsmål der det ikke er utgitt anbefalinger eller normer. Endringer i bokføringsregelverket På oppdrag fra Finansdepartementet foretok BSS i 2008 og 2009 en gjennomgang av bokføringsregelverket. Dette arbeidet resulterte i tre delrapporter. De fleste av forslagene er tatt inn i regelverket, senest i juni 2013 gjennom endringer i bokføringsforskriften. Forslagene i delrapport II om endringer i bokføringsforskriften 4-2 Bokføring i utenlandsk valuta, er fortsatt til vurdering hos Finansdepartementet, og det forventes endringer i forhold til forslaget fra BSS. Delrapportene og historikk vedrørende endringer i regelverket finnes på NRS sin hjemmeside, seksjon for Bokføring Foreslåtte lovendringer. Det er også utarbeidet et lov- og forskriftsspeil som gir oversikt over hvilke av endringene foreslått i delrapport II og III som er vedtatt og ikke. Speilet finnes på NRS sin hjemmeside, seksjon for Bokføring - Lov- og forskriftsspeil februar Øvrige endringer som forventes i regelverket er innføring av nye krav til kassasystemer, samt at en avklaring vedrørende oppbevaringstiden bør foreligge så snart som mulig. Nærmere om publikasjoner fra BSS Norske bokføringsstandarder Norske bokføringsstandarder (NBS) omhandler hvordan generelle krav i bokføringsloven og bokføringsforskriften skal eller kan etterleves. En bokføringsstandard fastsettes på grunnlag av et høringsutkast og mottatte høringskommentarer. Norske bokføringsstandarder skal følges. Uttalelser om God bokføringsskikk Uttalelser om bokføring god bokføringsskikk (GBS), forklarer hvordan konkrete krav i bokføringsloven og bokføringsforskriften skal forstås. Uttalelsene skal følges. Høringsutkast Nye standarder sendes på høring før de vedtas. Endring av eksisterende standarder kan også være grunnlag for en høring. Et høringsutkast inneholder forslag til virkningstidspunkt for den nye standarden eller endringene som foreslås i eksisterende stan- 3

4 darder. Eksisterende standarder gjelder slik de er, inntil virkningstidspunktet for endringene. Et høringsutkast kan angi at tidligere anvendelse av foreslåtte endringer er tillatt. Slik tidligere anvendelse kan i så fall benyttes når standarden eller endringen i standarden er fastsatt. Tidligere anvendelse kan ikke benyttes så lenge høringsutkastet har status som høringsutkast. Høringsfristen er normalt tre måneder. Etter at høringskommentarer er mottatt, bearbeides høringsutkastet. Høringsutkast på områder der det ikke foreligger standarder, gir uttrykk for hvordan NRS mener problemer tatt opp i høringsutkastet bør løses. Hjemmeside Norske bokføringsstandarder, uttalelser om god bokføringsskikk, høringsutkast og høringssvar er gratis tilgjengelige på nettsidene til NRS Konferanser og kurs NRS arrangerer en bokføringsdag ved behov. Bokføringsdagen skal være et samlingssted for oppdatering på det som skjer og forventes å skje innen bokføring. Oversikt over gjeldende bokføringsstandarder og uttalelser Norske bokføringsstandarder (NBS) Det ble foretatt en revisjon av bokføringsstandardene i Dette som følge av endringer i bokføringslov og forskrift som har vært de senere årene. Nedenfor følger en oversikt over norske bokføringsstandarder utgitt av NRS. NBS 1 NBS 2 NBS 3 NBS 4 NBS 5 NBS 6 Sikring av regnskapsmateriale Kontrollsporet Elektronisk tilgjengelighet i 3,5 år Elektronisk fakturering Dokumentasjon av balansen Bruk av tekstbehandlings- og regnearkprogrammer Uttalelser om God bokføringsskikk (GBS) Det ble foretatt en revisjon av uttalelsene om God bokføringsskikk i Dette som følge av endringer i bokføringslov og forskrift som har vært de senere årene. GBS 3, GBS 4, GBS 11 og GBS 12 ble i den forbindelse opphevet. Nedenfor følger en oversikt over uttalelsene: GBS 1 Utstedelse av kreditnota forventes oppdatert januar 2015 GBS 2 Kjøreskolers plikt til kassaapparat og timebestillingssystem GBS 5 Utstedelse av salgsdokumentasjon for rabatter, markedsstøtte mv. GBS 6 Oppbevaringsplikt for ordresedler mv. GBS 7 Utstedelse av salgsdokumentasjon - royalty til forfattere GBS 8 Bokføring av innbytte 4

5 GBS 9 Spesifikasjon av grunnlaget for inngående merverdiavgift ved innførsel av varer samt dokumentasjons- og oppbevaringskrav GBS 10 Dokumentasjon av medgått tid GBS 13 Forskuddsfakturering GBS 14 Bokføring ved bruk av regneark oppheves fra 1. januar 2015 GBS 15 Oppbevaring av pliktig regnskapsrapportering gjennom rapportering til Altinn Nye Norske bokføringsstandarder (NBS) Det er utgitt en ny bokføringsstandard i NBS 6 Bruk av tekstbehandlings- og regnearkprogrammer Standarden omhandler bruk av tekstbehandlings- og regnearkprogrammer som sluttbrukerverktøy i bokføringsarbeidet, herunder som en del av regnskapssystemet. Med regnskapssystem menes hjelpemidler for å bokføre transaksjoner og andre regnskapsmessige disposisjoner utarbeide spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering utarbeide pliktig regnskapsrapportering (herunder årsregnskap/konsernregnskap) etablere kontrollspor mellom dokumentasjon, bokførte opplysninger og pliktig regnskapsrapportering Videre omhandles bruk av tekstbehandlings- og regnearkprogrammer for å utarbeide dokumentasjon av bokførte opplysninger (bilag) og dokumentasjon av balansen. Tekstbehandlings- eller regnearkprogrammer kan benyttes som underliggende hjelpemidler, uten at dette er synlig for brukeren, og uten at brukeren kan gjøre direkte endringer i tekstdokumentene eller regnearkene. Dette kan for eksempel gjøres gjennom at det tilføyes (programmeres) et brukergrensesnitt som et tillegg til tekstdokumentet eller regnearket. Registrering av data i det underliggende tekstdokumentet eller regnearket skjer gjennom brukergrensesnittet, og ikke ved direkte registrering i tekstdokumentene eller regnearkene. Tekstbehandlings- eller regnearkprogrammet er da ikke et sluttbrukerverktøy for den som bokfører, og slike tilfeller omhandles ikke i standarden. Standarden får virkning for regnskapsår som begynner 1. januar 2015 eller senere. På samme tidspunkt oppheves uttalelse om god bokføringsskikk GBS 14 Bokføring ved bruk av regneark. Det oppfordres til tidligere anvendelse av standarden. Ved slik tidligere anvendelse skal den bokføringspliktige anvende denne standarden i sin helhet, og ikke anvende GBS 14 Bokføring ved bruk av regneark. 5

6 Nye høringsutkast Dokumentasjon av betalingstransaksjoner I henhold til bokføringsforskriften 5-11 skal dokumentasjonen av betalingstransaksjoner som ikke gjelder kontante kjøp og salg, vise betaler og mottaker for betalingen samt beløp og dokumentasjonsdato. Standarden er begrenset til dokumentasjon av betalingstransaksjoner, og omfatter ikke dokumentasjon av salgs- og kjøpstransaksjoner. Den berører heller ikke andre typer oppgjørsformer, som for eksempel motregning eller bytteavtaler. Det generelle kravet til dokumentasjon av betalingstransaksjoner er kortfattet, og gir liten veiledning med hensyn til hva som kreves for å ha tilfredsstillende dokumentasjon. Standarden utdyper dokumentasjonskravene for manuelle så vel som automatiske betalingsløsninger, og gir veiledning til hvordan disse bør tilrettelegges for i bokføringsog oppbevaringsrutinene. Standarden er foreslått å få virkning for regnskapsår som begynner 1. januar 2016 eller senere, med oppfordring til tidligere anvendelse. Sideordnede spesifikasjoner Bokføringsstandardstyret legger i forslaget til ny bokføringsstandard til grunn at lovgivningen ikke er til hinder for bruk av sideordnede spesifikasjoner. Visse forutsetninger om konsolidering, sporbarhet, periodeinndeling og mulighet for oppfyllelse av opplysningsplikt må oppfylles. Med sideordnede spesifikasjoner menes at en bokføringspliktig har flere spesifikasjoner av den aktuelle kategori, og at summen av disse utgjør en fullstendig spesifikasjon etter bokføringsloven 5. Eksempler på dette kan være flere bokføringsspesifikasjoner, flere kontospesifikasjoner eller flere kunde- og leverandørspesifikasjoner. Noen eksempler på situasjoner hvor kan være behov for sideordnede spesifikasjoner er - Fusjoner etter aksjelovenes kapittel 13 - Omorganiseringer hvor to eller flere bokføringspliktige slås helt eller delvis sammen, eksempelvis etablering av felleskontrollert virksomhet - Juridiske enheter med flere avgiftssubjekter i Merverdiavgiftsregisteret - Større selskaper med flere forretningsområder som har behov for atskilte regnskaper innen samme juridiske enhet - Norsk selskaper med utenlandske avdelinger som utenlandske myndigheter krever separat rapportering for Standarden er foreslått å tre i kraft ved publisering, antatt våren Status pågående og planlagte prosjekter BSS har følgende problemstillinger under arbeid: Sakene er ordnet etter paragrafene i loven og ikke gjengitt i prioritert rekkefølge. 6

7 Bokføringsloven 7. Bokføring og ajourhold Hvordan skal selskap som har satt bort forvaltningen av aksjer til en kapitalforvalter, innrette bokføringen? Langsiktig prosjekt. Bokføringsloven 10 Dokumentasjon av bokførte opplysninger Bokføringsforskriften Definisjoner Skal alt internettsalg skal regnes som kontantsalg når det betales med kort? Bokføringsforskriften Dagsoppgjør og Kassarapporter Kan det aksepteres foreløpige rapporter når det brukes avanserte, integrerte løsninger? Bokføringsloven 13. Oppbevaring Hva anses som primær- og sekundærdokumentasjon i forbindelse med bankers utlånsvirksomhet? Uttalelser om bokføring fra Skattedirektoratet Skattedirektoratet avgir uttalelser på bokføringsområdet. Disse finnes på Skattedirektoratets hjemmeside: BSS organer Bokføringsstandardstyret Hans Christian Ellefsen NARF (leder) Anders Daae Skanska Norge AS Øystein Grønsveen Olsrud EY Inger Helene Iversen Skattedirektoratet Terje Melhus Visma Services Norge AS Tove-Gunn Moen Rogaland Revisjon IKS Siri Helen Reidulff Statsbygg Torstein Heggen Amesto AccountHouse Lena Røstad COOP Norge Observatør: Per Fiskerud Finansdepartementet 7

8 Ytterligere opplysninger Nærmere opplysninger kan gis av NRS' sekretariat. Leder for sekretariatet er Harald Brandsås. Adressen er: Norsk RegnskapsStiftelse Postboks 2914 Solli 0255 Oslo Telefon E-post Web 8

Årsrapport 2014 Regnskapsstandardstyret i Norsk RegnskapsStiftelse

Årsrapport 2014 Regnskapsstandardstyret i Norsk RegnskapsStiftelse Årsrapport 2014 Regnskapsstandardstyret i Norsk RegnskapsStiftelse 0 Sammendrag... 1 1 Norsk RegnskapsStiftelse... 1 2 God regnskapsskikk... 3 3 Regnskapsstandard for øvrige foretak... 4 4 Regnskapsstandard

Detaljer

Bruk av tekstbehandlings- og regnearkprogrammer

Bruk av tekstbehandlings- og regnearkprogrammer Norsk bokføringsstandard NBS 6 (Desember 2013, oppdatert mars 2014 og april 2015) Innhold 1. Innledning og virkeområde... 2 2.... 2 3. Tekstbehandlings- og regnearkprogrammer... 2 4. Hvem kan bokføre i

Detaljer

Forenklinger i bokføringsregelverket

Forenklinger i bokføringsregelverket Innholdsfortegnelse 1. Oppsummering ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 2. Innledning -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Forenklinger i bokføringsregelverket

Forenklinger i bokføringsregelverket Innholdsfortegnelse 1. Oppsummering ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 2. Innledning -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Dokumentasjon av betalingstransaksjoner

Dokumentasjon av betalingstransaksjoner Norsk bokføringsstandard NBS 7 (Januar 2015) Innhold 1. Innledning og virkeområde... 2 2. Lov og forskrift... 3 3. Innholdet i betalingsdokumentasjonen... 3 3.1 Generelt... 3 3.2 Angivelse av partene...

Detaljer

KonkursRåd. Ny bokføringslov - konsekvenser for bostyrer? Artikkel av statsautorisert revisor Siri Helen Reidullf

KonkursRåd. Ny bokføringslov - konsekvenser for bostyrer? Artikkel av statsautorisert revisor Siri Helen Reidullf KonkursRåd [I] Ny bokføringslov - konsekvenser for bostyrer? Artikkel av statsautorisert revisor Siri Helen Reidullf [II] [III] [IV] Nyhetsklipp fra www.konkursradet.no EUs nye konkursforordning innebærer

Detaljer

6 Regnskapsloven og god regnskapsskikk

6 Regnskapsloven og god regnskapsskikk 6 Regnskapsloven og god regnskapsskikk 6.1 Regnskapsloven (17. juli 1998 nr. 56) Finansdepartementet Det administrative ansvaret for regnskapsloven er tillagt Finansdepartementet. Det vil si at departementet

Detaljer

Kontrolliste bokføringsloven Ajuourført per 01.08.09

Kontrolliste bokføringsloven Ajuourført per 01.08.09 Kontrolliste bokføringsloven Ajuourført per 01.08.09 Audit & Advisory August 2009 INNLEDNING Denne sjekklisten omfatter kravene i bokføringsloven med forskrifter og god bokføringsskikk. Vi håper sjekklisten

Detaljer

DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2013. Direktoratet for økonomistyring Januar 2014 RAPPORT 1/201

DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2013. Direktoratet for økonomistyring Januar 2014 RAPPORT 1/201 DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2013 Direktoratet for økonomistyring Januar 2014 RAPPORT RAPPORT 1/2012 1/2014 RAPPORT 1/201 Innhold 1 Bakgrunn, formål og avgrensning... 3 2 DFØs myndighet, interne

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ELEKTRONISK FAKTURASYSTEM I HORTEN KOMMUNE 2009/2010

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ELEKTRONISK FAKTURASYSTEM I HORTEN KOMMUNE 2009/2010 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ELEKTRONISK FAKTURASYSTEM I HORTEN KOMMUNE 2009/2010 UTARBEIDET AV www.vestfoldkommunerevisjon.no 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 5 1.2

Detaljer

REGNSKAPS- OG REVISJONSBESTEMMELSER FOR DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN

REGNSKAPS- OG REVISJONSBESTEMMELSER FOR DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN REGNSKAPS- OG REVISJONSBESTEMMELSER FOR DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel 1: Kapittel 2: Kapittel 3: Kapittel 4: Kapittel 5: Kapittel 6: Kapittel 7: Virkeområde, formål og definisjoner

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS)

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS) GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS) Standard av juni 2014, oppdatert november 2014, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening, Økonomiforbundet og Den norske Revisorforening Innhold 1 UTGANGSPUNKT

Detaljer

Dokumentasjon av medgått tid

Dokumentasjon av medgått tid Uttalelse om god bokføringsskikk GBS 10 Vedtatt 2. februar 2007. Oppdatert 26. september 2014 og 22. april 2015. Dokumentasjon av medgått tid Spørsmål Kravene til dokumentasjon av medgått tid i tjenesteytende

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GRFS 1 - Bokføring og årsoppgjør Standard av 10. september 2001, revidert 15. august 2006 og 16. september 2010, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF)

Detaljer

Regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité

Regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité Regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.07 Endringene i disse bestemmelsene trer i kraft med virkning

Detaljer

Avtaleklausuler for samarbeid med Visma Services Norge AS Vedlegg til Oppdragsavtale.

Avtaleklausuler for samarbeid med Visma Services Norge AS Vedlegg til Oppdragsavtale. Avtaleklausuler for samarbeid med Visma Services Norge AS Vedlegg til Oppdragsavtale. 1. Generelt Visma Services Norge AS («Visma») er et autorisert regnskapsførerselskap underlagt tilsyn fra Finanstilsynet.

Detaljer

Innberetning av honorar til tjenesteytende næringsdrivende etter ligningsloven 5-9

Innberetning av honorar til tjenesteytende næringsdrivende etter ligningsloven 5-9 Øvre Vollgt. 13, 0158 Oslo Postboks 99 Sentrum, 0101 Oslo Telefon 23 35 69 00 Telefax 23 35 69 20 Internett www.narf.no E-post: post@narf.no Skattedirektoratet Deres ref.: Vår ref.: Dato: fs1433 kh 30.

Detaljer

Aksjelovene. ny innpakning

Aksjelovene. ny innpakning Aksjelovene ny innpakning 2013 Utgitt av KPMG AS Administrerende direktør Stein-Ragnar Noreng Adresse Sørkedalsveien 6 Postboks 7000 Majorstuen, 0306 Oslo Internett www.kpmg.no Forfattere og kontaktpersoner

Detaljer

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige i studentforeninger med stor økonomi.

Detaljer

Revisjon i avslutningsfasen

Revisjon i avslutningsfasen Revisjon i avslutningsfasen Lars Angermo og Stian Bringsjord statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS Agenda Hendelser etter balansedagen Fortsatt drift Vurdering av ikke korrigerte feil Uttalelser

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2011. Direktoratet for økonomistyring April 2012 RAPPORT 1/201

DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2011. Direktoratet for økonomistyring April 2012 RAPPORT 1/201 DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2011 Direktoratet for økonomistyring April 2012 RAPPORT RAPPORT 1/2012 3/2012 RAPPORT 1/201 Innhold 1 Bakgrunn, formål og avgrensning... 3 2 DFØs myndighet, interne

Detaljer

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Audit & Advisory Juni 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Autoriserte markedsplasser i Norge 7 3 Generelle forutsetninger for børsnotering 8

Detaljer

Nyheter 2014 2015 Skatt, mva, bokføring, regnskap og A-ordningen

Nyheter 2014 2015 Skatt, mva, bokføring, regnskap og A-ordningen Nyheter 2014 2015 Skatt, mva, bokføring, regnskap og A-ordningen Bjart Roger Vie og Elisabet Ekberg Vest Næringsråd, 16. desember 2014 Skatt Personskatt Selskapsskatt «Spesialområder» KPMG AS VNR-Kurs

Detaljer

Ot.prp. nr. 59 (2006 2007) Om lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift

Ot.prp. nr. 59 (2006 2007) Om lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift Ot.prp. nr. 59 (2006 2007) Om lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift Innhold 1 Proposisjonens hovedinnhold... 5 5.2.5.2 Midlertidig bruk av virksomhetens 1.1 Innledning... 5 driftsmidler...

Detaljer

Veiledning til ny lov og forskrift med tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. Innholdsfortegnelse

Veiledning til ny lov og forskrift med tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. Innholdsfortegnelse Veiledning til ny lov og forskrift med tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering Innholdsfortegnelse Alminnelig del...3 1. Innledning... 3 1.1 De viktigste endringene i hvitvaskingsregelverket og regelverkets

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GRFS 3 Fakturering Foreløpig standard 1 av 15. august 2006, revidert 16. september 2010, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF) og Økonomiforbundet.

Detaljer

Høringsnotat - forskrift om universell utforming av IKT-løsninger

Høringsnotat - forskrift om universell utforming av IKT-løsninger Høringsnotat - forskrift om universell utforming av IKT-løsninger 1. Innledning Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) sender med dette på høring forslag til forskrift om universell utforming

Detaljer

Årsregnskapets informasjonskvalitet i små aksjeselskaper: gjør ekstern kompetanse og kontroll en forskjell?

Årsregnskapets informasjonskvalitet i små aksjeselskaper: gjør ekstern kompetanse og kontroll en forskjell? Handelshøgskolen Årsregnskapets informasjonskvalitet i små aksjeselskaper: gjør ekstern kompetanse og kontroll en forskjell? En undersøkelse av årsregnskaper i små aksjeselskaper Silje Anett Larsen Hanne

Detaljer