Årsrapport 2014 Regnskapsstandardstyret i Norsk RegnskapsStiftelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2014 Regnskapsstandardstyret i Norsk RegnskapsStiftelse"

Transkript

1 Årsrapport 2014 Regnskapsstandardstyret i Norsk RegnskapsStiftelse 0 Sammendrag Norsk RegnskapsStiftelse God regnskapsskikk Regnskapsstandard for øvrige foretak Regnskapsstandard for små foretak Regnskapsstandard for ideelle organisasjoner Standarder og andre uttalelser fra RSS Endrede standarder Endrede veiledninger Ytterligere opplysninger Sammendrag I april 2014 publiserte NRS høringsutkast til ny norsk regnskapsstandard for øvrige foretak basert på IFRS for SMEs, men tilpasset norske forhold. NRS mottok 74 høringssvar, hvor de fleste i hovedsak støtter NRS sin strategi. Sett i lys av at Kongen i statsråd den 19 september 2014 oppnevnte et utvalg som skal utrede regnskapsloven, har mange høringsinstanser gitt uttrykk for at ny norsk regnskapsstandard bør koordineres med revidert regnskapslov. Innholdet i og ikrafttredelse av regnskapsstandarden vil bli tilpasset revidert regnskapslov, slik at regnskapsstandarden trer i kraft fra og med samme tidspunkt som endringene i regnskapsloven gjøres gjeldende. RSS vil så langt som mulig arbeide med den nye standarden parallelt med regnskapslovutvalgets arbeid og ta hensyn til foreslåtte endringer i regnskapsloven i sitt arbeid med regnskapsstandarden. NRS vil legge ut et nytt utkast til norsk regnskapsstandard ut på høring før standarden fastsettes. I påvente av den nye standarden vil det ikke bli prioritert å oppdatere eller gjøre andre endringer i de eksisterende standardene. Høringsutkast til norsk regnskapsstandard er ikke å anse som en autoritativ kilde til gjeldende norsk god regnskapsskikk selv om reglene i stor utstrekning er videreført. Løsninger må frem til fastsettelse av ny norsk regnskapsstandard fortsatt bygge på nåværende god regnskapsskikk. 1 Norsk RegnskapsStiftelse Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) ble etablert i april Bak NRS står følgende stiftende organisasjoner: - Den norske Revisorforening (DnR) - Econa - Handelshøyskolen BI - Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF) 1

2 - Norges Handelshøyskole (NHH) - Norske Finansanalytikeres Forening (NFF) - Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) - Oslo Børs Norsk RegnskapsStiftelse oversettes til engelsk med The Norwegian Accounting Standards Board (NASB). NRS har ikke utarbeidet engelske oversettelser av standardene. Regnskapsstandardstyret (RSS) NRS består av fire hovedorganer; et overordnet stiftelsesstyre, et bokføringsstandardstyre (BSS), et fagorgan IFRS (FO IFRS) og et regnskapsstandardstyre (RSS). Stiftelsesstyret er ansvarlig for å vedta NRS strategi og sikre finansieringen av NRS virksomhet. I tillegg utpeker stiftelsesstyret medlemmer til BSS, FO IFRS og RSS, og skal informeres om innholdet i vedtatte standarder eller et nær ferdig utkast til standard fra BSS og RSS før de kan publiseres. RSS er det standardsettende organ for alle regnskapsstandarder, veiledninger, høringsutkast, diskusjonsnotat og andre uttalelser om god regnskapsskikk. RSS kan delta i den offentlige debatt om slike spørsmål. Det er opprettet tre fagutvalg under RSS; fagutvalg små foretak, fagutvalg ideelle organisasjoner og fagutvalg pensjoner. Regnskapsstandardstyret Elisabet Ekberg KPMG (leder) Hans Robert Schwencke Handelshøyskolen BI (nestleder) Kjell Magne Baksaas Høyskolen i Buskerud og Vestfold Anne-Cathrine Bernhoft EY (fra juni 2014) Kirsten L. Jacobsen Deloitte Reidar Jensen BDO Odd Egil Kanestrøm Heidenreich Holding Jan Terje Kaaby NARF (fra juni 2014) Signe Moen PwC Oddbjørn Skaare E-Co Energi Hanne Opsahl NARF (til juni 2014) Kjell Ove Røsok EY (til juni 2014) Observatør: Terje Nilsen Thomas Yul Hanssen Finanstilsynet Finansdepartementet Fagutvalg små foretak Jan Terje Kaaby NARF (leder) (fra august 2014) Kåre Rødssæteren EY 2

3 Karl-Asbjørn Kjennerud Gunhild Kveine Stein Erik Lund Stig Størksen Økonomihuset Regnskap BDO KPMG DnB Hanne Opsahl NARF (leder til august 2014) Jens-Erik Huneide PwC (til oktober 2013) Minneord for Jens Erik Huneide Jens-Erik gikk bort etter kort tids sykeleie i oktober Han var en betydelig bidragsyter til Norsk RegnskapsStiftelse i Fagutvalg Små foretak og flere arbeidsgrupper. Spesielt i FU Små foretak satte Jens-Erik dype spor etter seg, som forfatter av tekster som har hatt stor betydning for utviklingen av norsk god regnskapsskikk. Jens- Erik hadde stort engasjement og arbeidskapasitet, vi har mistet en fagperson av ypperste klasse. Fagutvalg ideelle organisasjoner Elisabet Ekberg KPMG (leder) Elsie Tjeransen Deloitte (nestleder) Kjetil Andersen EY Hans-Christian Berger PwC (fra mars 2014) Øivind Karlsen KPMG Erik Lie BDO Svein-Arne Martinsen Revisjonsfirmaet Flattum & Co Hans Petter Nissen Økonor Oslo Erling Elsrud PwC (til mars 2014) Fagutvalg pensjoner Vidar Nilsen Deloitte (leder) Karina Vasstveit Hestås Norsk Hydro (nestleder) Anne-Cathrine Bernhoft EY (fra mars 2014) Anfinn Fardal KPMG Britt Torunn Hove BDO (fra november 2014) Geir Tore Nygaard Norwegian Insurance Partner Bjørn Rydland PwC Ellen Wettre-Johnsen Storebrand Arne Bjørnstadjordet BDO (fra mars 2014 til november 2014) Finn Espen Sellæg EY (til mars 2014) 2 God regnskapsskikk Regnskapsstandardstyret utgir standarder for - gruppen øvrige foretak (foretak som ikke er børsnoterte, ikke er små og som ikke er ideelle organisasjoner) - små foretak og 3

4 - ideelle organisasjoner. I forarbeidene til regnskapsloven av 1998 drøfter Finansdepartementet kravet til å utarbeide årsregnskap i samsvar med god regnskapsskikk i forhold til de regnskapsstandarder som fastsettes. Departementet uttaler i Ot. prp. nr. 42 ( ) under punkt 6.8.5: Når god regnskapsskikk etableres gjennom slike anbefalinger og normer, vil det ikke være noe krav om at det foreligger en fast praksis med en viss utbredelse. Tvert imot kan slike anbefalinger og normer komme som følge av at det anses å foreligge en uheldig praksis. Anbefalingene vil i slike tilfeller ses som en anvisning på hva som skal anses som god regnskapsskikk fra og med tidspunktet for anbefalingen. Forutsetningen om en fast forekommende praksis med en viss utbredelse bør imidlertid legges til grunn når det gjelder spørsmål der det ikke er utgitt anbefalinger eller normer. Finansministeren har i brev 29 april 1998 til Stortingets finanskomité understreket at dette ikke er en overføring av en forskriftshjemmel til NRS, men en beskrivelse av regnskapsmiljøer som har en aktiv rolle i utviklingen av god regnskapsskikk. Kongen i statsråd oppnevnte den 19 september 2014 et lovutvalg som skal utrede regnskapsloven. Lovutvalgets mandat er bredt, og det skal blant annet vurdere om god regnskapsskikk bør videreføres i sin nåværende form, eventuelt om den rettslige standarden god regnskapsskikk bør erstattes eller suppleres med direkte henvisninger til regnskapsstandarder. I den forbindelse skal utvalget også evaluere NRS rolle i standardsettingsarbeidet. En delutredning skal avgis i juni Regnskapsstandard for øvrige foretak I april 2014 publiserte NRS høringsutkast til ny norsk regnskapsstandard for øvrige foretak basert på IFRS for SMEs, men tilpasset norske forhold. Standarden vil erstatte alle eksisterende standarder for denne gruppen foretak. I tråd med den vedtatte strategien i NRS er det tatt utgangspunkt i IASBs IFRS for SMEs. I høringsutkastet er det foretatt nødvendige tilpasninger til norsk regnskaps- og aksjelovgivning, samt ønskede tilpasninger til dagens god norsk regnskapsskikk. Det har kommet inn 74 høringssvar, hvor de fleste i hovedsak støtter forslaget om å utarbeide en regnskapsstandard med utgangspunkt i IFRS for SMEs. Sett i lys av at det er oppnevnt et lovutvalg som skal utrede regnskapsloven, har mange høringsinstanser gitt uttrykk for at ny regnskapsstandard bør koordineres med revidert regnskapslov. Innholdet i og ikrafttredelse av regnskapsstandarden vil bli tilpasset revidert regnskapslov, slik at regnskapsstandarden trer i kraft fra og med samme tidspunkt som endringene i regnskapsloven gjøres gjeldende. RSS vil så langt mulig arbeide med den nye standarden parallelt med regnskapslovutvalgets arbeid og ta hensyn til foreslåtte endringer i regnskapsloven i sitt arbeid med regnskapsstandarden. NRS vil legge ut et nytt utkast til norsk regnskapsstandard ut på høring før standarden fastsettes. I påvente 4

5 av den nye standarden vil det ikke bli prioritert å oppdatere eller gjøre andre endringer i de eksisterende standardene. Høringsutkast til norsk regnskapsstandard er ikke å anse som en autoritativ kilde til gjeldende norsk god regnskapsskikk selv om reglene i stor utstrekning er videreført. Løsninger må frem til fastsettelse av ny norsk regnskapsstandard fortsatt bygge på nåværende god regnskapsskikk. I oktober 2014 publiserte NRS høringsutkast til kapittel 100 i ny norsk regnskapsstandard for øvrige foretak, som gjelder fusjoner som regnskapsføres etter kontinuitetsmetoden. Høringsutkastet viderefører i all hovedsak reglene om regnskapsføring av fusjoner ved bruk av kontinuitetsmetoden i NRS 9 Fusjon, men det foreslås enkelte materielle endringer. I påvente av lovutvalgets arbeid og fastsettelse av ny norsk regnskapsstandard, gir NRS 9 Fusjon uttrykk for gjeldende norsk god regnskapsskikk på området, og foreslåtte endringer kan ikke legges til grunn. Høringsutkast endringer i NRS(F) Fisjon, NRS (HU) Fisjon, ble publisert i desember 2012, uten at det i ettertid har blitt til en foreløpig eller endelig regnskapsstandard. I påvente av lovutvalgets arbeid og fastsettelse av ny norsk regnskapsstandard, gir NRS(F) Fisjon uttrykk for gjeldende norsk god regnskapsskikk på området, og foreslåtte endringer i høringsutkastet kan ikke legges til grunn. 4 Regnskapsstandard for små foretak NRS utgir en egen standard om god regnskapsskikk for små foretak, NRS 8. I forbindelse med arbeidet med en regnskapsstandard for øvrige foretak basert på IFRS for SMEs, og regnskapslovutredningen, må det også utarbeides en ny regnskapsstandard for små foretak. Regnskapsstandarden for små foretak vil baseres på den nye standarden for øvrige foretak, men med forenklinger. 5 Regnskapsstandard for ideelle organisasjoner NRS vil starte å arbeide med en ny standard for ideelle organisasjoner, som har utgangspunkt i de hovedregler som vil følge av revidert regnskapslov og ny norsk regnskapsstandard. Formålet er det samme som for gjeldende foreløpig standard, å reflektere forskjeller i regnskapsbrukernes informasjonsbehov og at nytteverdien av forskjellige typer av regnskapsinformasjon påvirkes av om den som avgir regnskapet har økonomisk formål eller ikke. Målet er at regnskapsstandarden trer i kraft fra og med samme tidspunkt som endringene i regnskapsloven gjøres gjeldende. 6 Standarder og andre uttalelser fra RSS Norsk RegnskapsStandard En endelig regnskapsstandard har vært fastsatt når det er vunnet praktiske erfaringer med anvendelse av en foreløpig standard. En endelig regnskapsstandard skal følges. Nummereringen (for eksempel NRS 1 Varer) viser at det foreligger en endelig regnskapsstandard. 5

6 Foreløpig Norsk RegnskapsStandard En foreløpig regnskapsstandard har vært fastsatt på grunnlag av et høringsutkast og mottatte høringskommentarer. En foreløpig standard anbefales fulgt. Veiledning RSS utgir veiledninger. Gjennom veiledninger søker NRS å oppnå en mer ensartet praksis. Veiledninger kan også gi uttrykk for hvordan NRS mener lover bør fortolkes eller hvordan NRS mener forutsetninger bør fastsettes. Innenfor et område som er regulert av IASB, kan bindende fortolkning av IFRSstandardene bare avgis av IASB selv ved fortolkningsorganet IFRS Interpretations Committee. Der veiledningen gir uttrykk for at noe skal følges, representerer dette en uttalelse fra NRS om hvordan NRS mener IFRS-standardene er å forstå på det aktuelle området. Høringsutkast Høringsutkast på områder der det ikke foreligger standarder, gir uttrykk for hvordan RSS mener problemer tatt opp i høringsutkastet, bør løses. Hvor det foreligger et høringsutkast til endring av en eksisterende standard, har standarden forrang. Diskusjonsnotat RSS har utgitt diskusjonsnotat. Slike notater har normalt vært et ledd i en utvikling til en regnskapsstandard. Et diskusjonsnotat vil peke på problemstillinger, trekke frem argumenter for og mot, angi mulige konklusjoner og hvilke områder som må avklares. Uttalelser fra RSS RSS kan avgi uttalelser om fortolkningen av prinsipielle spørsmål om regnskapsstandarder og andre regnskapsspørsmål. Årsrapport RSS utgir årlig en årsrapport som omtaler bakgrunnen for RSS arbeid, publikasjoner, aktiviteter i siste periode og prosjekter under arbeid. Årsrapporten erstatter tidligere statusrapporter. Internett Fastsatte standarder, veiledninger, høringsutkast, diskusjonsnotater og uttalelser fra RSS er gratis tilgjengelige på nettsidene til NRS Her er også mottatte og avgitte høringssvar tilgjengelig. NRS arbeider for tiden med nye nettsider, som forventes lansert innen kort tid. 7 Endrede standarder NRS 3 Hendelser etter balansedagen er endret i januar 2014 for å regulere regnskapsføringen av tilleggsutbytter og ekstraordinære utbytter som aksjelovene åpner for etter lovendringene i juli Det er anledning til å ta ut et utbytte på grunnlag av sist fastsatte årsregnskap i perioden mellom de ordinære generalforsamlingene. I tillegg er det 6

7 anledning til å ta ut utbytte på grunnlag av en mellombalanse både før og etter at regnskap for siste regnskapsår er fastsatt. Endringene gjelder for regnskapsår som starter 1. januar 2014 eller senere. NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak er endret i januar Endringsforslaget har bakgrunn i aksjelovendringene i 2013, og det henvises til omtalen ovenfor om NRS 3. 8 Endrede veiledninger Veiledning pensjonsforutsetninger er oppdatert per 31. desember Utover oppdatering av beregningsforutsetningene er det foretatt en omredigering av veiledningen for å gjøre den lettere tilgjengelig for brukerne. NRS utga oktober 2014 en veiledning om regnskapsmessige konsekvenser for kvalifiserende forsikringspolise som angir at deler av oppreserveringsbehovet ved innføring av K2013 skal dekkes av pensjonsinnretningens egenkapital. NRS utga august 2014 en ny veiledning om regnskapsføring etter IAS 19 og NRS 6 av virkning av innføring av levealdersjustering for offentlige tjenestepensjonsordninger for personer født i 1954 og senere. Revidert veiledning ble utgitt desember Ytterligere opplysninger Nærmere opplysninger kan gis av NRS' sekretariat. Leder for sekretariatet er Harald Brandsås. Adressen er: Norsk RegnskapsStiftelse Postboks 2914 Solli 0230 OSLO Telefon Telefax E-post Web 7

6 Regnskapsloven og god regnskapsskikk

6 Regnskapsloven og god regnskapsskikk 6 Regnskapsloven og god regnskapsskikk 6.1 Regnskapsloven (17. juli 1998 nr. 56) Finansdepartementet Det administrative ansvaret for regnskapsloven er tillagt Finansdepartementet. Det vil si at departementet

Detaljer

Åpent møte om regnskapsstandarden god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner 2.12.2014 - Oppsummering

Åpent møte om regnskapsstandarden god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner 2.12.2014 - Oppsummering Åpent møte om regnskapsstandarden god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner 2.12.2014 - Oppsummering Det var rekordstor oppslutning om møtet sammenlignet med tilsvarende møter om regnskapsregler for

Detaljer

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014 www.pwc.no/arsoppgjorsveiledningen God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014 En praktisk og oppdatert veiledning til god regnskapsskikk på områder som berører mange foretak. Veiledning til årsoppgjøret

Detaljer

Aksjelovene. ny innpakning

Aksjelovene. ny innpakning Aksjelovene ny innpakning 2013 Utgitt av KPMG AS Administrerende direktør Stein-Ragnar Noreng Adresse Sørkedalsveien 6 Postboks 7000 Majorstuen, 0306 Oslo Internett www.kpmg.no Forfattere og kontaktpersoner

Detaljer

Skattereduserende midlertidige forskjeller på forretningsbygg

Skattereduserende midlertidige forskjeller på forretningsbygg HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Skattereduserende midlertidige forskjeller på forretningsbygg - følges reglene for innregning i årsregnskapet? Øyvind Lauknes Mastergradsoppgave i økonomi og administrasjon -

Detaljer

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner Foreløpig Norsk RegnskapsStandard NRS(F) (November 2008) 1 Innledning...5 2 Definisjoner...7 2.1 Ideelle organisasjoner...7 2.2 Regnskapsplikt...7 2.2.1 Stiftelser...8 2.2.2 Foreninger uten økonomisk vinning

Detaljer

Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel?

Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel? Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel? *connectedthinking Forenklet IFRS -For hvem og hvordan Side 1 Hva du finner svar på i publikasjonen... og hvor du finner det Hva finner jeg svar på i publikasjonen

Detaljer

Utskriftsvennlig PDF Alle artikler i et dokument

Utskriftsvennlig PDF Alle artikler i et dokument Deloitte ifokus Desember 2009 Utskriftsvennlig PDF Alle artikler i et dokument Artiklene i dette dokumentet presenteres i ren tekst og kan dermed være begrenset med tanke på illustrasjoner og linker. For

Detaljer

Mentor Ajour. Aksjelovenes regler for utdeling etter endringer 24. januar 2014 samt regnskapsføring av nye utbytteformer

Mentor Ajour. Aksjelovenes regler for utdeling etter endringer 24. januar 2014 samt regnskapsføring av nye utbytteformer Informasjon til PwCs klienter Nr 4, feb 2014 Mentor Ajour Aksjelovenes regler for utdeling etter endringer 24. januar 2014 samt regnskapsføring av nye utbytteformer Aksjelovgivningen ble endret på flere

Detaljer

Rapport. Rapport nr. 5/03. Miljørapportering i større norske foretak: Fungerer Regnskapsloven etter intensjonen? UNIVERSITETET I OSLO

Rapport. Rapport nr. 5/03. Miljørapportering i større norske foretak: Fungerer Regnskapsloven etter intensjonen? UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Rapport nr. 5/03 Miljørapportering i større norske foretak: Fungerer Regnskapsloven etter intensjonen? Audun Ruud og Olav Mosvold Larsen Rapport Program for forskning og utredning

Detaljer

IMMATERIELLE EIENDELER NORSK PRAKSIS I FORHOLD TIL IAS 38

IMMATERIELLE EIENDELER NORSK PRAKSIS I FORHOLD TIL IAS 38 IMMATERIELLE EIENDELER NORSK PRAKSIS I FORHOLD TIL IAS 38 Regnskapsmessig behandling av utgifter til egne forsknings- og utviklingsaktiviteter. av Benedikte Figenschou Mastergradsoppgave i økonomi og administrasjon,

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES)

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) har utarbeidet og vil årlig vurdere behovet for å oppdatere den norske anbefalingen om eierstyring

Detaljer

Årsregnskapets informasjonskvalitet i små aksjeselskaper: gjør ekstern kompetanse og kontroll en forskjell?

Årsregnskapets informasjonskvalitet i små aksjeselskaper: gjør ekstern kompetanse og kontroll en forskjell? Handelshøgskolen Årsregnskapets informasjonskvalitet i små aksjeselskaper: gjør ekstern kompetanse og kontroll en forskjell? En undersøkelse av årsregnskaper i små aksjeselskaper Silje Anett Larsen Hanne

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

ARBEIDSNOTAT SOLVENS II OG REGNSKAPSREGLER

ARBEIDSNOTAT SOLVENS II OG REGNSKAPSREGLER ARBEIDSNOTAT SOLVENS II OG REGNSKAPSREGLER Dato: 22. november 2012 Dette notatet er ment som diskusjonsgrunnlag og har ikke vært behandlet av Finanstilsynets ledelse. Synspunktene som fremmes her kan bli

Detaljer

- Resultatstyring ved hjelp av pensjoner i ikke-børsnoterte selskaper -

- Resultatstyring ved hjelp av pensjoner i ikke-børsnoterte selskaper - Masteroppgave ved Handelshøyskolen BI - Resultatstyring ved hjelp av pensjoner i ikke-børsnoterte selskaper - Eksamenskode og navn: GRA 19203 Endelig masteroppgave Innleveringsdato: 1.09.2010 Veileder:

Detaljer

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen Innhold Alle kapitler, bortsett fra innledningen, er inndelt i omtale av saksforholdet, herunder hva revisor skal uttale seg om,

Detaljer

BI Norwegian Business School Master Thesis

BI Norwegian Business School Master Thesis Ina Bjørnsen BI Norwegian Business School Master Thesis - Revisors rapportering om fortsatt drift i revisjonsberetningen for konkursforetak i og under finanskrisen - Supervisor: Tobias Svanstrøm Major

Detaljer

Regnskapsmessig behandling av finansielle leieavtaler - en introduksjon av praksis

Regnskapsmessig behandling av finansielle leieavtaler - en introduksjon av praksis Regnskapsmessig behandling av finansielle leieavtaler - en introduksjon av praksis av Ørjan Renø Masteroppgave i økonomi og administrasjon Studieretning økonomisk analyse (30 studiepoeng) Handelshøgskolen

Detaljer

Lønner det seg å velge bort revisor? Stina Opdahl. En vurdering av konsekvenser for små aksjeselskaper som velger bort revisor.

Lønner det seg å velge bort revisor? Stina Opdahl. En vurdering av konsekvenser for små aksjeselskaper som velger bort revisor. HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Lønner det seg å velge bort revisor? En vurdering av konsekvenser for små aksjeselskaper som velger bort revisor. Stina Opdahl Masteroppgave i økonomi og administrasjon - studieretning

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

Ot.prp. nr. 17 (2008 2009) Om lov om endringer i kommuneloven og svalbardloven (om tillitskapende forvaltning mv. i kommuner og fylkeskommuner)

Ot.prp. nr. 17 (2008 2009) Om lov om endringer i kommuneloven og svalbardloven (om tillitskapende forvaltning mv. i kommuner og fylkeskommuner) Ot.prp. nr. 17 (2008 2009) Om lov om endringer i kommuneloven og svalbardloven (om tillitskapende forvaltning mv. i kommuner og Innhold 1 Proposisjonens hovedinnhold... 5 4.2.4 Internkontroll... 19 1.1

Detaljer

En presentasjon av aksjelovens 3-8. Livets rett eller overflødig papirarbeid. av Magnus Nordøy Snellingen

En presentasjon av aksjelovens 3-8. Livets rett eller overflødig papirarbeid. av Magnus Nordøy Snellingen En presentasjon av aksjelovens 3-8. Livets rett eller overflødig papirarbeid. av Magnus Nordøy Snellingen 17.372 ord Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

DEMO. Grensen mellom egenkapital og gjeld i norsk regnskapsrett. Behov for klargjøring av regnskapsreglene? 1. Innledning

DEMO. Grensen mellom egenkapital og gjeld i norsk regnskapsrett. Behov for klargjøring av regnskapsreglene? 1. Innledning Grensen mellom egenkapital og gjeld i norsk regnskapsrett Behov for klargjøring av regnskapsreglene? Førsteamanuensis dr.juris Hans R. Schwencke Handelshøyskolen BI Artikkelen analyserer de regnskapsmessige

Detaljer

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Audit & Advisory Juni 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Autoriserte markedsplasser i Norge 7 3 Generelle forutsetninger for børsnotering 8

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

Nye regler for utdeling av utbytte (aksjeloven 8-1)

Nye regler for utdeling av utbytte (aksjeloven 8-1) Handelshøgskolen Nye regler for utdeling av utbytte (aksjeloven 8-1) En analyse av utbyttepraksis og lovendringens praktiske betydning Mads A. Bjørkly Hugo A. Isaksen Masteroppgave i økonomi og administrasjon

Detaljer

Masteroppgave ved Handelshøyskolen BI

Masteroppgave ved Handelshøyskolen BI Niosha Hekmat Magnus Undeli Bekkelund Masteroppgave ved Handelshøyskolen BI - Foretar ledelsen og revisor, i børsnoterte selskaper med lav eller negativ egenkapital samt konkursselskaper, en tilfredsstillende

Detaljer