Fremtidens regnskap. god regnskapsskikk i Norsk Regnskapsstiftelse og som står bak utgivelsen av forslaget til den nye norske regnskapsstandarden.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fremtidens regnskap. god regnskapsskikk i Norsk Regnskapsstiftelse og som står bak utgivelsen av forslaget til den nye norske regnskapsstandarden."

Transkript

1 Fremtidens regnskap

2 Fremtidens regnskap Vi har store endringer i vente i norsk regnskaps regulering. Våren 2014 ble høringsforslag til ny norsk regnskapsstandard sendt ut og et regnskapslovutvalg startet sitt arbeid høsten 2014, med tidsfrist for del 1 av sin utredning allerede i juni Utarbeidet av Jan Aastveit, partner tilknyttet KPMGs Fagavdeling. Endringene ventes å forbedre, forenkle og systematisere regelverket. Samtidig vet vi at alle endringer nødvendigvis medfører ekstra arbeid og kostnader i en overgangsfase. Å stille godt forberedt er en god måte å redusere overgangskostnadene og i tillegg gir grundig kjennskap til fremtidig regelverk en tryggere overgang, med redusert risiko for utilsiktede feil og negative konsekvenser. Vi bistår gjerne med praktisk informasjon om endringene og hvilke konsekvenser endringene kan innebære, med vekt på det som er aktuelt for den aktuelle virksomheten. Vi er usedvanlig godt skodd når det gjelder å være godt kjent med forslagene på et tidlig stadium: I regnskapslovutvalget er partner og statsautorisert revisor Elisabet Ekberg fra KPMG medlem. Hun er også leder av Regnskapsstandardstyret, som har ansvar for norsk god regnskapsskikk i Norsk Regnskapsstiftelse og som står bak utgivelsen av forslaget til den nye norske regnskapsstandarden. KPMG-partner Elisabet Ekberg er helt sentral i utformingen av det nye norske regnskapsregimet. Vi gir en kortfattet oversikt over de endringer vi kan forvente oss, ta kontakt med oss for mer detaljer og konkrete vurderinger for det som er aktuelt for den enkelte virksomhet. 2

3 Endringene ventes å forbedre, forenkle og systematisere regelverket. del 1 vil bli gjenstand for rask behandling Lovutvalget punkter fra utvalgets mandat: 1 Vurdere endringer som kreves for å gjennom føre det konsoliderte regnskapsdirektivet. Dette nye regnskapsdirektivet er noe klarere i formen enn tidligere og har større vekt på differensiering, med forenklinger for små foretak. 2 Vurdere om det er ytterligere endringer som bør gjennomføres, utover det som er nødvendig for å gjennomføre direktivet. I denne vurderingen skal utvalget både vektlegge regnskapet som en viktig informasjonskilde og samtidig at offentlig regulering av hvordan private skal innrette sine regnskaper skal gjøres så enkel og lite byrdefull som mulig. Det skal sterke grunner til for å kreve mer enn det som fremgår av direktivet. 3 Vurdere om det i større utstrekning enn i dag kreves eller åpnes for løsninger som følger av internasjonale regnskapsstandarder. 4 Vurdere om den rettslige standarden god regnskapsskikk bør videreføres. 5 Vurdere om det er behov for selskapsrettslige tilpasninger for å sikre likt utbyttegrunnlag uavhengig av regnskapsspråk. Punkt 1 til 5 skal være utredet, med forslag fra utvalget, i slutten av juni Mandatet inneholder ytterligere 6 punkter, hvor fristen er juni I del 2 kommer blant annet årsberetning, delårsregnskap og avvikende regnskapsår opp til vurdering. Direktivkravene skulle med rette vært implementert i den norske regnskapsloven medio 2015, dette vil neppe være mulig men det tilsier at utvalgets utredning del 1 vil bli gjenstand for rask behandling og at lovendringene sannsynligvis vil gjennomføres raskere enn det som er vanlig for lovendringer. 2. april: Høringsutkast ny norsk regnskapsstandard fremlagt September: Regnskapslovutvalg nedsatt 31.10: Høringsfrist ny norsk regnskapsstandard over 70 høringssvar : Innstilling en fra regnskapslovutvalget skal fremlegges : Trolig høringsfrist for regnskapslovutvalgets innstilling : Mulig å anvende ny norsk regnskapsstandard? Nov 2015(?): endelig versjon ny norsk regnskapsstandard fremlegges (?): Endret regnskapslov trer i kraft og pliktig å anvende ny norsk regnskapsstandard

4 Den mest synlige endringen er at reguleringen samles i én standard Ny norsk regnskapsstandard Standarden har et internasjonalt utgangspunkt IFRS for SMEs. Dette er, i motsetning til «full» IFRS, en standard beregnet på ikke-børsnoterte foretak. I IFRS for SMEs er en viktig forutsetning at brukergruppenes interesser gjerne er litt annerledes sammensatt enn for børsnoterte foretak. Det er oftest ikke en stor gruppe «ukjente» investorer som skal ha grunnlag for investeringsbeslutninger. Eierne har ofte god kjennskap til virksomheten, kan gjerne delta i virksomheten og kjenner dermed regnskapet fra innsiden. Kreditorer og långivere er eksempel på regnskapsbrukere som ofte er sentrale og som gjerne kan ha noe annerledes informasjonsbehov enn investorer med kort- eller langsiktige investerings- og gevinstperspektiver. I den norske standarden er det gjort flere endringer og tilpasninger. Alle nødvendige tilpasninger for å være innenfor gjeldende regnskapslov og annet relevant regelverk er gjennomført. Regnskapsloven er som nevnt til evaluering og et av de sentrale punktene er om det i større grad skal åpnes for eller eventuelt stilles krav om løsninger som følger av internasjonale regnskapsstandarder. Her vil det derfor være nødvendig med en fornyet gjennomgang av standarden, etter at innholdet i ny regnskapslov er avklart. I tillegg til de tilpasninger som er nødvendige ihht. gjeldende regelverk er det også lagt inn andre ønskede løsninger, hvor det er lagt stor vekt på at unødvendige overgangsutgifter skal unngås. Den største og mest synlige endringen er at reguleringen samles i én standard, med klar struktur og systematikk hvor hvert hovedområde behandles i et eget kapittel. Andre områder hvor ny norsk regnskapsstandard medfører endringer sammenlignet med gjeldende norsk god regnskapsskikk er blant annet: Forenklede krav til tilleggsopplysninger i noter. Ny regnskapsoppstilling over «andre inntekter og kostnader», men opplysningene kan som et alternativ gis i egenkapitalnoten. Mer tydelig krav om dekomponering i de tilfeller et anleggsmidler har komponenter med betydelige forskjeller i økonomisk levetid. 4

5 Fremtiden regnskap Utgitt av KPMG AS Fagavdeling Regnskap Administrerende direktør Stein-Ragnar Noreng Adresse Sørkedalsveien 6 Postboks 7000 Majorstuen, 0306 Oslo Internett Forfattere og kontaktpersoner Jan Aastveit, tlf Redaksjonen avsluttet 5. desember 2014 Layout og produksjon Keops as, Asker Ikke lenger anledning til å bruke gjeldende «korridorløsning» for å kunne holde deler av en pensjonsforpliktelse utenfor regnskapet. Reduksjon av antall tillatte alternativer på enkelte områder. Regulering av utleiers regnskapsføring av leasing, både av operasjonell og finansiell leasing. Definisjon av egenkapital og gjeld, slik at skillet mellom disse blir mer tydelig noe som medfører at sammensatte (av både egenkapital og gjeld) instrumenter må deles opp i regnskapet. Fagavdeling Revisjon og Regnskap: Bli kjent med oss Marie Hervold Riise er researcher i Fagavdeling Revisjon og Regnskap. Som researcher er Marie en meget sentral ressurs i og for fagavdelingen idet hun bl.a. finner frem, systematiserer og strukturerer faginformasjon, både for intern bruk i fagavdelingen og for deling på intranettet. The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation. The Financial Reporting Update contains links to third party websites not controlled by KPMG AS. KPMG AS accepts no responsibility for the content of such sites or that these links will continue to function. The use of third party content is to be governed by the terms of the site on which it is hosted and KPMG AS accepts no responsibility for this KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG Inter national Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Gjengivelse av materiale fra denne publikasjonen er tillatt med tydelig kildeangivelse. Stoffet må ikke oppfattes som uttømmende, og dekker ikke enhver konkret situasjon. Det anbefales å innhente råd tilpasset den aktuelle situasjon. Innholdet gir uttrykk for forfatternes syn og ikke nødvendigvis KPMGs offisielle syn. 5

6 Vedlegg: Kundekurs regnskap 2015 Regnskapsreglene er til dels kompliserte. For å hjelpe deg tilbyr KPMG en lang rekke regnskapskurs i 2015, jf nedenfor. Når det gjelder kurs i fusjon og fisjon trekker vi også inn relevante selskaps- og skatterettslige forhold. Kurs Tema Varighet Tid Norsk god regnskapsskikk: Ny regnskapslov Det kommer et forslag til ny og betydelig endret lov. 2 timer Ultimo juni 2015 Vi forteller hva som blir foreslått. Fusjoner under samme kontroll 3 timer August/september 2015 Konsernregnskap 7 timer August/september 2015 Pensjoner 3 4 timer, både NGAAP og IFRS August/september 2015 Fisjon 3 timer August/september 2015 Praktisk årsoppgjør 7 timer November/desember 2015 IFRS: IFRS 15 Revenue from contracts with customers Forklaring av standarden samt etterfølgende bransje gjennomganger etter interesse timer 21. april 2015 IFRS Update Fokus: Delårsrapportering 2 timer 28. mai 2015 Fair value measurement Kurset er praktisk rettet, med bruk av eksempler. 3 timer Juni 2015 Finansielle instrumenter (IAS 39) 7 timer August/september 2015 Share-based payment 3 timer August/september 2015 IFRS 3 Virksomhetssammenslutning 3 timer August/september 2015 Sikringsbokføring 3 timer August/september 2015 Nedskrivning IAS 36 3 timer August/september 2015 IFRS Update Fokus: Årsrapportering. Grundig gjennomgang 4 timer September 2015 av nyheter og forhold som må inn i rapporteringspakkene. IFRS xx Leasing Gjennomgang av ny standard 2 timer September/oktober 2015 IFRS Update Fokus: Sentrale forhold ved årsrapporteringen for 2 timer November IFRS 9 Financial Instruments Varierende Flere kurs er planlagt 6

7 På kursene møter du bl.a. disse foreleserne: Anfinn Fardal Geir Moen Lars Inge Pettersen Stein Erik Lund David Mikalsen Gunnar Sotnakk Preben Østen Elisabet Ekberg Jan Aastveit Serge Edmund Fjærvoll 7

Årsrapporten 2014 for børsnoterte foretak

Årsrapporten 2014 for børsnoterte foretak 2014 for børsnoterte foretak Innhold Hva årsrapporten skal omfatte 3 Del 1 Den «opprinnelige» årsberetningen 4 Del 2 Foretaksstyring/ NUES 6 Del 3 7 Del 4 Betalinger til myndigheter 8 9 10 for selskap

Detaljer

Et lite knippe endringsforslag

Et lite knippe endringsforslag INNBLIKK Nyhetsbrev fra Financial Services nr. 9-2013 Et lite knippe endringsforslag For de av oss som abonnerer på nyhetstjenestene fra EBA, EIOPA, ESMA, BIS, Finanstilsynet, med flere så fylles mailboksen

Detaljer

Forslag til ny lov om finansforetak

Forslag til ny lov om finansforetak INNBLIKK Nyhetsbrev fra Financial Services nr. 15-2014 Forslag til ny lov om finansforetak Fredag 20. juni sendte Finansdepartementet ut pressemelding og offentliggjorde Stortingsproposisjonen om ny Lov

Detaljer

Lederagenda Bank 2014

Lederagenda Bank 2014 RAPPORT Lederagenda Bank 2014 en undersøkelse blant norske sparebanksjefer kpmg.no Stø kurs inn i fremtiden I KPMG har vi et bredt sammensatt og spesialisert finansmiljø som er ledende innenfor sine områder

Detaljer

Solvency II-forberedelser tema nok en gang i Innblikk

Solvency II-forberedelser tema nok en gang i Innblikk Innblikk Nyhetsbrev fra Financial Services nr. 15-2013 Solvency II-forberedelser tema nok en gang i Innblikk I påvente av implementeringen av Solvens II-regelverket varslet som kjent EIOPA i en publikasjon

Detaljer

Sluttspurt før sommeren?

Sluttspurt før sommeren? INNBLIKK Nyhetsbrev fra Financial Services nr. 17-2014 Sluttspurt før sommeren? De siste ukene har vært preget av en stri strøm av guidelines, utkast til RTS er (Regulatorisk Teknisk Standard) og endelige

Detaljer

Nye kapitalkrav for de norske bankene

Nye kapitalkrav for de norske bankene INNBLIKK Nyhetsbrev fra Financial Services nr. 7-2013 Nye kapitalkrav for de norske bankene Ved inngangen til påsken (22. mars) offentliggjorde Finansdepartementet i form av Stortingsproposisjon 96L (2012-2013)

Detaljer

Skattemessig behandling av representasjon, gaver, velferds-, salgs- og reklamekostnader mv. Anne Tengs-Pedersen, Advokatfullmektig

Skattemessig behandling av representasjon, gaver, velferds-, salgs- og reklamekostnader mv. Anne Tengs-Pedersen, Advokatfullmektig KPMG-DAGEN 2009 Skattemessig behandling av representasjon, gaver, velferds-, salgs- og reklamekostnader mv. Anne Tengs-Pedersen, Advokatfullmektig TAX Introduksjon Bakgrunn for temaet hvorfor er dette

Detaljer

Aksjelovene. ny innpakning

Aksjelovene. ny innpakning Aksjelovene ny innpakning 2013 Utgitt av KPMG AS Administrerende direktør Stein-Ragnar Noreng Adresse Sørkedalsveien 6 Postboks 7000 Majorstuen, 0306 Oslo Internett www.kpmg.no Forfattere og kontaktpersoner

Detaljer

Til høringsinstansene Oslo, 6. juni 2005

Til høringsinstansene Oslo, 6. juni 2005 Til høringsinstansene Oslo, 6. juni 2005 Høring - Strateginotat 2005 Fra 2005 har ikke Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) lenger noen standardsettende rolle for de børsnoterte foretakenes konsernregnskap.

Detaljer

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014 www.pwc.no/arsoppgjorsveiledningen God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014 En praktisk og oppdatert veiledning til god regnskapsskikk på områder som berører mange foretak. Veiledning til årsoppgjøret

Detaljer

Nyheter 2014 2015 Skatt, mva, bokføring, regnskap og A-ordningen

Nyheter 2014 2015 Skatt, mva, bokføring, regnskap og A-ordningen Nyheter 2014 2015 Skatt, mva, bokføring, regnskap og A-ordningen Bjart Roger Vie og Elisabet Ekberg Vest Næringsråd, 16. desember 2014 Skatt Personskatt Selskapsskatt «Spesialområder» KPMG AS VNR-Kurs

Detaljer

Økt tillit til finansiell rapportering. gjennom styrets arbeid og erklæringer

Økt tillit til finansiell rapportering. gjennom styrets arbeid og erklæringer Økt tillit til finansiell. gjennom styrets arbeid og erklæringer Krav til revisjonsutvalg. EU har uttrykt som overordnet politisk målsetting at EU skal ha verdens mest konkurransedyktige og bærekraftige

Detaljer

Skattereduserende midlertidige forskjeller på forretningsbygg

Skattereduserende midlertidige forskjeller på forretningsbygg HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Skattereduserende midlertidige forskjeller på forretningsbygg - følges reglene for innregning i årsregnskapet? Øyvind Lauknes Mastergradsoppgave i økonomi og administrasjon -

Detaljer

Årsrapport 2014 Regnskapsstandardstyret i Norsk RegnskapsStiftelse

Årsrapport 2014 Regnskapsstandardstyret i Norsk RegnskapsStiftelse Årsrapport 2014 Regnskapsstandardstyret i Norsk RegnskapsStiftelse 0 Sammendrag... 1 1 Norsk RegnskapsStiftelse... 1 2 God regnskapsskikk... 3 3 Regnskapsstandard for øvrige foretak... 4 4 Regnskapsstandard

Detaljer

IFRS & Virkelig verdi

IFRS & Virkelig verdi IFRS & Virkelig verdi Veien mot et internasjonalt regnskapsregime av Inger Lise Frantzen og Stine Mathisen MASTEROPPGAVE I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Studieretning finansregnskap (30 studiepoeng) Kull 2007

Detaljer

IFRS Nyhetsbrev nr. 4 2009

IFRS Nyhetsbrev nr. 4 2009 Juni 2009 (5. mai 2009-12. juni 2009) IFRS Nyhetsbrev nr. 4 2009 Som i tidligere IFRS nyhetsbrev gis det en kort presentasjon av viktige nyheter siden forrige nyhetsbrev. Den tekniske løsningen i dette

Detaljer

Tommy Kinnunen Manager KPMG Advisory, Forensic

Tommy Kinnunen Manager KPMG Advisory, Forensic E-Crime Survey 2009 Tommy Kinnunen Manager KPMG Advisory, Forensic 3. Desember 2009 As one of the world s leading providers of Information Protection and Forensic advice, KPMG firms can help you to effectively

Detaljer

Ytelsespensjoner og regnskap

Ytelsespensjoner og regnskap OPPDRAGSRAPPORT NR. 8 2014 jon lundesgaard Ytelsespensjoner og regnskap Innarbeiding og konsekvenser Jon Lundesgaard Ytelsespensjoner og regnskap Innarbeiding og konsekvenser Høgskolen i Hedmark Oppdragsrapport

Detaljer

Hvordan kan man som intern revisor finne indikasjoner på misligheter

Hvordan kan man som intern revisor finne indikasjoner på misligheter Hvordan kan man som intern revisor finne indikasjoner på misligheter 23. oktober 2014 Jeanette Vatnemo Rasmussen Agenda 1. Økonomiske misligheter definisjon 2. Dagens risikobilde 3. Dagens regelverk 4.

Detaljer

Transparency and Accountability. - og regnskap i offentlig sektor.

Transparency and Accountability. - og regnskap i offentlig sektor. VERSJON04.01.10 Transparency and Accountability - og regnskap i offentlig sektor. Av Ailin Aastvedt Innlegg FIBE-konferansen januar 2010 1 Rammeverk og grunnleggende prinsipper for regnskap har i liten

Detaljer

Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel?

Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel? Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel? *connectedthinking Forenklet IFRS -For hvem og hvordan Side 1 Hva du finner svar på i publikasjonen... og hvor du finner det Hva finner jeg svar på i publikasjonen

Detaljer

Regnskapsmessig behandling av finansielle leieavtaler - en introduksjon av praksis

Regnskapsmessig behandling av finansielle leieavtaler - en introduksjon av praksis Regnskapsmessig behandling av finansielle leieavtaler - en introduksjon av praksis av Ørjan Renø Masteroppgave i økonomi og administrasjon Studieretning økonomisk analyse (30 studiepoeng) Handelshøgskolen

Detaljer

Masteroppgave ved Handelshøyskolen BI

Masteroppgave ved Handelshøyskolen BI Niosha Hekmat Magnus Undeli Bekkelund Masteroppgave ved Handelshøyskolen BI - Foretar ledelsen og revisor, i børsnoterte selskaper med lav eller negativ egenkapital samt konkursselskaper, en tilfredsstillende

Detaljer

6 Regnskapsloven og god regnskapsskikk

6 Regnskapsloven og god regnskapsskikk 6 Regnskapsloven og god regnskapsskikk 6.1 Regnskapsloven (17. juli 1998 nr. 56) Finansdepartementet Det administrative ansvaret for regnskapsloven er tillagt Finansdepartementet. Det vil si at departementet

Detaljer

BI Norwegian School of Management Thesis GRA 1920

BI Norwegian School of Management Thesis GRA 1920 BI Norwegian School of Management Thesis GRA 1920 Norske selskapers regnskapsmessige behandling av egne utgifter knyttet til Forskning og Utvikling (FoU) Studieprogram: Master i Regnskap og Revisjon Veileder:

Detaljer

Valutasikringsstrategier Praksis og regnskapsmessige konsekvenser

Valutasikringsstrategier Praksis og regnskapsmessige konsekvenser Masteroppgave ved Handelshøyskolen BI Valutasikringsstrategier Praksis og regnskapsmessige konsekvenser Eksamenskode og navn: GRA 1920 Masteroppgave i regnskap og revisjon Innleveringsdato: 01.09.2014

Detaljer

Sjekkliste for bokføring. av merverdiavgift. Bygge- og anleggsvirksomhet. INTERAKTIV PDF Kryss av og skriv direkte i sjekklisten. 6.

Sjekkliste for bokføring. av merverdiavgift. Bygge- og anleggsvirksomhet. INTERAKTIV PDF Kryss av og skriv direkte i sjekklisten. 6. Sjekkliste for bokføring og behandling av merverdiavgift Bygge- og anleggsvirksomhet 6. utgave, mai 2014 INTERAKTIV PDF Kryss av og skriv direkte i sjekklisten. 2 Section or Brochure name Sjekkliste for

Detaljer

DEMO. Grensen mellom egenkapital og gjeld i norsk regnskapsrett. Behov for klargjøring av regnskapsreglene? 1. Innledning

DEMO. Grensen mellom egenkapital og gjeld i norsk regnskapsrett. Behov for klargjøring av regnskapsreglene? 1. Innledning Grensen mellom egenkapital og gjeld i norsk regnskapsrett Behov for klargjøring av regnskapsreglene? Førsteamanuensis dr.juris Hans R. Schwencke Handelshøyskolen BI Artikkelen analyserer de regnskapsmessige

Detaljer

Utskriftsvennlig PDF Alle artikler i et dokument

Utskriftsvennlig PDF Alle artikler i et dokument Deloitte ifokus Desember 2009 Utskriftsvennlig PDF Alle artikler i et dokument Artiklene i dette dokumentet presenteres i ren tekst og kan dermed være begrenset med tanke på illustrasjoner og linker. For

Detaljer