Høringsutkast til norsk bokføringsstandard NBS(HU) Dokumentasjon av balansen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høringsutkast til norsk bokføringsstandard NBS(HU) Dokumentasjon av balansen."

Transkript

1 Norsk Regnskapsstiftelse Postboks 2914 Solli 0230 OSLO Deres ref: Trond Tømta Dato: Høringsutkast til norsk bokføringsstandard NBS(HU) Dokumentasjon av balansen. Vi viser til høringsbrev datert 14.juni 2012 og høringsnotat av samme dato. Høringsfrist er NTL-Skatt har følgende merknader/presiseringer til høringen: Pkt 1. Innledning og virkeområde I siste avsnitt står det at [d]enne standarden består av grunnleggende prinsipper og nødvendige handlinger (skrevet med uthevet skrift), med tilhørende veiledning i form av forklarende og annen tekst. Denne formuleringen ser ut til å være hentet fra revisjonsstandardene dvs. om grunnleggende prinsipper og nødvendige revisjonshandlinger. Se Forord til standarder for kvalitetskontroll, revisjon, attestasjon og beslektede tjenester pkt 25 (www.revisorforeningen.no/arch/_img/ pdf). Uttrykket handlinger er uheldig. Bokføringslovens system er at det stilles krav til sluttproduktet, og så er det i stor utstrekning opp til den bokføringspliktige å avgjøre hvordan man kommer dit. Vi foreslår derfor at begrepet nødvendige handlinger byttes ut med spesifikke krav. Pkt 2. Lov og forskrift I første avsnitt siste setning fremgår det at bokføringslovens bestemmelse om dokumentasjon av balanseposter gjelder tilsvarende for skattemessige verdier som ikke er dokumentert i øvrige ligningsoppgaver. Dette virker uklart. Vi antar at man sikter til skattemessige verdier som ikke er balanseposter for både regnskapspliktige og de som kun har bokføringsplikt. Kravet må, slik vi ser det, også gjelde regnskapsmessige verdier som ikke er dokumentert i øvrige ligningsoppgaver. Se nærmere pkt 4. Etter vårt syn blir en utledning av bfl. 11 første og annet ledd for omstendelig i pkt. 2. Første avsnitt siste setning bør derfor sløyfes. Dersom setningen likevel skal være med, må det gis eksempler. Det kan spørres om det også bør henvises til bfl. 10 annet ledd første pkt om krav til kontrollspor fra bokført opplysning til pliktig regnskapsrapportering og motsatt vei. For å sikre kontrollsporet må det i en del tilfeller utarbeides 5

2 hjelpeoppstillinger/avstemminger, f eks bankavstemminger og saldoliste kunder/leverandører. Pkt 3. Formål Ifølge tredje avsnitt er det naturlig å se hen til de grunnleggende bokføringsprinsippene i bfl. 4 for så vidt gjelder formålet med dokumentasjon av balansen. Det er alltid naturlig å ta i betraktning de grunnleggende bokføringsprinsippene da (de øvrige) bokføringsreglene er bygget på disse bokføringsprinsippene. Etter vår mening bør første setning sløyfes, og det bør henvises til bfl. 4 i annen setning. I siste avsnitt står det at hensynet til ekstern kontroll veier tungt og at dokumentasjonen av balansen bør utarbeides med henblikk på de behov som foreligger ved slik kontroll. Formålet med bokføringsreglene fremgår bl.a. av NOU 2002: 20 kap som er å gi grunnlag for produksjon av pliktig regnskapsrapportering/- lovbestemte spesifikasjoner og legge til rette for etterprøving/kontroll. Etter vårt syn bør det gis eksempler på de behov som eksterne kontrollører har, evt. at det henvises til begge formål med bokføringsreglene, evt. at avsnittet sløyfes i sin helhet. Pkt 4. Balanseposter og verdier I tredje avsnitt er det nevnt noen utgangspunkter for dokumentasjon av balansepostene i Næringsoppgave 2. Det kan spørres om avsnittet kan sløyfes. I motsatt fall bør det presiseres at spesifikasjonsgraden er forskjellig i årsregnskap og næringsoppgave. I fotnoten bør begrepet årsregnskapspliktige erstattes med regnskapspliktige (de tidligere begrep årsregnskapsplikt/full regnskapsplikt og begrenset regnskapsplikt bør nå være erstattet med regnskapsplikt og bokføringsplikt), og Næringsoppgave 2 bør skrives med stor N siden dette er et spesielt skjema og RF-nummeret bør oppgis. I femte avsnitt uttales det at andre skattemessige verdier enn balanseposter må dokumenteres såfremt de avviker fra regnskapsmessige verdier. I den sammenheng er det bl.a. vist til tilvirkningskontrakter. For virksomheter som benytter hovedregelen om løpende avregnings metode, vil normalt verken skattemessig (SM) eller regnskapsmessig (RM) verdi fremgå direkte av balansen. Ved utarbeidelse av dokumentasjon for RM/SM verdi av tilvirkningskontraktene (RF 1217 post 21 og 22) må det tas utgangspunkt i prosjektkalkylene/prosjektregnskapene for ikke fullførte prosjekter. Dersom RM opptjent inntekt på balansetidspunktet er fakturert, vil RM verdi være inkludert i kundefordringene med mindre fakturaen er betalt. I den grad RM opptjent inntekt ikke er fakturert, foreligger en periodisert inntekt som klassifiseres som fordring i balansen. Så lenge kontrakten ikke er fullført, må altså både RM og SM verdi beregnes og dokumenteres. Det bør derfor tas med en setning i standarden om at også regnskapsmessige verdier må dokumenteres særskilt dersom de avviker fra balanseførte verdier. Begrepet regnskapsmessige verdier i fjerde og femte avsnitt bør erstattes med balanseførte verdier.

3 Pkt 5. Ubetydelige balanseposter I siste setning står det at hensynet til kontrollen med grunnlaget for skatter og avgifter tilsier at grensen settes lavt. Etter vårt syn er denne presiseringen unødvendig og bør sløyfes. De fleste virksomheter er skatte-/avgiftspliktige, og begrepet ubetydelig tilsier i seg selv en svært lav grense. Det forhold at grensen for ubetydelig ikke er kvantifisert, skyldes formentlig at terskelen til en viss grad må vurderes ift virksomhetens størrelse, f eks ift balansesummen (dvs ikke behovet for at grensen settes lavt for skatte-/avgiftspliktige). Avgrensningen som er gjort mot uvesentlig er viktig. Pkt 6. Typer dokumentasjon Varebeholdningen må alltid ses i sammenheng med kjøp og salg. I tredje avsnitt annet kulepunkt annet strekpunkt kunne man ha presisert at det må foreligge dokumentasjon på at varelageret er avstemt mot bokført varekjøp og evt. varesalg på balansedagen. I tredje avsnitt tredje kulepunkt første strekpunkt sies det at [i]mmaterielle eiendeler kan dokumenteres med dokumentasjon av de bokførte opplysningene, jf. bokføringsloven 10. Her bør det vises til eksempler. Dersom eiendelen er kjøpt, kan balanseverdien i utgangspunktet dokumenteres med den opprinnelige fakturaen. Dersom eiendelen er egenutviklet, blir dokumentasjonen av balanseverdien mer omstendelig. Viktig vurderingstemaer er fra hvilke tidspunkt påløpne kostnader skal aktiveres samt hvilke kostnadsarter som skal medregnes. Trolig vil det være hensiktsmessig å utarbeide et internbilag hvor disse vurderingene beskrives og at det henvises til tidligere bokførte opplysninger, jf for øvrig bff 5-12 og 6-4. NRS foreslår i tredje avsnitt tredje kulepunkt annet strekpunkt at regnskapsmessige avsetninger og periodiseringer kan dokumenteres med dokumentasjon av bokførte opplysninger, jf. bokføringsloven 10 og bokføringsforskriften Spørsmålet om hvilken dokumentasjon som kreves må løses ut fra hvilke periodiseringer det er tale om. Forskuddsbetalt forsikring vil kunne dokumenteres med opprinnelig bokført opplysning samt internbilag som viser beregningen av det periodiserte beløpet. Påløpt varekjøp (varer på lager evt. levert kunde uten at inngående faktura er mottatt) bør dokumenteres med kopi av bokført opplysning påfølgende regnskapsår. Påløpt, men ikke utført vedlikehold bør dokumenteres med en vurdering fra ledelsen. Osv. Det gjelder forskjellige regler for aktiveringsplikt/kostnadsføring av vedlikehold regnskapsmessig og skattemessig. I tilknytning til tredje avsnitt tredje kulepunkt tredje strekpunkt bør det stilles krav om avstemmingsdokumentasjon mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi av varige driftsmidler/-immaterielle eiendeler. F eks kan det tenkes at endringsarbeider er aktiveringspliktig skattemessig, men ikke regnskapsmessig. Avskrivningsskjema (RF 1084) vil opplagt ikke være tilstrekkelig dokumentasjon på skattemessig verdi der det har skjedd endringer i inntektsåret (skjemaet kan være feil utfylt). I tredje avsnitt tredje kulepunkt femte strekpunkt fremgår det at skyldige offentlige avgifter og skattetrekk dokumenteres gjennom innsendte oppgaver. Etter vårt syn er dette ikke tilstrekkelig. Normalt vil skattetrekk og skyldige avgifter ved

4 regnskapsårets slutt tilsvare de sist innsendte, ikke betalte oppgaver. Det må også utarbeides dokumentasjon som viser at gjelden er riktig. F eks må det foreligge en avstemming av arbeidsgiveravgift mot avgiftspliktige ytelser. Den delen av beregnet arbeidsgiveravgift som ikke er betalt, vil være gjeld ved utgangen av året. Det hevdes i femte avsnitt at dokumentasjon fra ekstern part generelt sett er bedre egnet til å underbygge balansepostene enn dokumentasjon som er utarbeidet av den bokføringspliktige. Slik vi ser det vil bevisverdien av dokumentasjonen være avhengig av formålet med kontrollen. Dersom f eks formålet er å kontrollere en fordring for overvurdering (realitet), vil ekstern dokumentasjon være mest pålitelig. Men dersom formålet er kontroll for undervurdering (fullstendighet), dvs at alle inntekter og dermed at fordringer er bokført, vil intern dokumentasjon normalt ha størst bevisverdi. I sjette avsnitt er det gitt eksempler på dokumentasjon som ikke er oppbevaringspliktig. Ett av eksemplene gjelder eksterne saldobekreftelser fra kunder og leverandører. En del virksomheter har én hovedleverandør (f eks varekjøp gjennom en kjede) eller én hovedkunde (f eks transportoppdrag knyttet til et produksjonsanlegg). Disse bokføringspliktige har ofte etablert rutiner for innhenting av saldobekreftelser/kontoutdrag over mellomværende med hovedkunden/- leverandøren. Denne dokumentasjon vil ha stor betydning for kontroll av den aktuelle virksomheten. Etter vår mening bør det foreligge oppbevaringsplikt for slik dokumentasjon i den grad de er innhentet. Syvende avsnitt omhandler krav til dokumentasjon av balansen når opprinnelig dokumentasjon av bokførte opplysninger benyttes. Det bør tas en kopi som oppbevares i 10 år etter balansedagen. Etter vår oppfatning må det være tilstrekkelig at det i balansedokumentasjonen henvises til de bilag som er aktuelle på samme måte som ved elektronisk oppbevaring. Pkt 7. Dokumentasjon av avsetninger, nedskrivninger mv. Denne delen omhandler dokumentasjon av balanseposter verdsatt etter vurdering. Vi mener at uttrykket verdsatt etter vurdering må klargjøres i standarden. Trolig menes skjønnsmessige poster. Henvisning til bff 6-4 er tatt inn i åttende avsnitt. Vi mener det bør vises til forskriften i første avsnitt. I sjette avsnitt står det at kravet til dokumentasjon av poster verdsatt etter vurdering kun gjelder balanseposter der vurderingene faktisk har medført en endring i balanseført verdi. Dette er vi sterkt uenig i. Balansepostene skal vurderes og dokumenteres på et bestemt tidspunkt. Hvorvidt en avsetning anses tilstrekkelig e l (UB settes lik IB), kan ikke ha noen betydning for om balanseposten skal dokumenteres. En annen sak er at (deler av) balansedokumentasjonen fra tidligere år også kan benyttes i seinere år. Derfor er det viktig at f eks behovet for evt. regnskapsmessig nedskrivning dokumenteres - enten det medfører endringer i balanseført verdi eller ikke. Det sies at dokumentasjon av balanseposten ofte vil være lik dokumentasjonen av den regnskapsmessige disposisjonen, jf bfl Dette forholdet bør utdypes nærmere eller sløyfes.

5 Med hilsen Ingunn Borge Veseth Leder av NTL Skatts kontrollfaglige utvalg. Tlf: / E-post: Erik Tore Lyngstad spesialrevisor

Bruk av tekstbehandlings- og regnearkprogrammer

Bruk av tekstbehandlings- og regnearkprogrammer Høringsutkast til norsk bokføringsstandard NBS (HU) Innhold 1. Innledning og virkeområde... 2 2.... 2 3. Tekstbehandlings- og regnearkprogrammer... 2 4. Bokføringsverktøy... 3 4.1 Hvem kan bokføre i tekstbehandlings-

Detaljer

Norsk bokføringsstandard NBS 2. Kontrollsporet. (November 2012, oppdatert mars 2014 og april 2015)

Norsk bokføringsstandard NBS 2. Kontrollsporet. (November 2012, oppdatert mars 2014 og april 2015) Norsk bokføringsstandard NBS 2 (November 2012, oppdatert mars 2014 og april 2015) Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Innledning og virkeområde... 2 1.2 Lov og forskrift... 2 2.... 3 2.1 Definisjon av kontrollspor...

Detaljer

Bruk av tekstbehandlings- og regnearkprogrammer

Bruk av tekstbehandlings- og regnearkprogrammer Norsk bokføringsstandard NBS 6 (Desember 2013, oppdatert mars 2014 og april 2015) Innhold 1. Innledning og virkeområde... 2 2.... 2 3. Tekstbehandlings- og regnearkprogrammer... 2 4. Hvem kan bokføre i

Detaljer

Gjennomgang av bokføringsregelverket

Gjennomgang av bokføringsregelverket Dato 31. oktober 2008 Gjennomgang av bokføringsregelverket Forslag fra Bokføringsstandardstyret Delrapport II Forslag til endringer i bokføringsloven og bokføringsforskriften Innholdsfortegnelse 1 Mandat

Detaljer

Gjennomgang av bokføringsregelverket

Gjennomgang av bokføringsregelverket Dato 31. oktober 2008 Gjennomgang av bokføringsregelverket Forslag fra Bokføringsstandardstyret Delrapport II Forslag til endringer i bokføringsloven og bokføringsforskriften Innholdsfortegnelse 1 Mandat

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GRFS 1 - Bokføring og årsoppgjør Standard av 10. september 2001, revidert 15. august 2006 og 16. september 2010, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF)

Detaljer

Revisjon i avslutningsfasen

Revisjon i avslutningsfasen Revisjon i avslutningsfasen Lars Angermo og Stian Bringsjord statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS Agenda Hendelser etter balansedagen Fortsatt drift Vurdering av ikke korrigerte feil Uttalelser

Detaljer

Gjennomgang av bokføringsregelverket

Gjennomgang av bokføringsregelverket Dato 24. april 2009 Gjennomgang av bokføringsregelverket Forslag fra Bokføringsstandardstyret Delrapport III Forslag til endringer i bokføringsforskriften Innholdsfortegnelse 1 Mandat og organisering...

Detaljer

KonkursRåd. Ny bokføringslov - konsekvenser for bostyrer? Artikkel av statsautorisert revisor Siri Helen Reidullf

KonkursRåd. Ny bokføringslov - konsekvenser for bostyrer? Artikkel av statsautorisert revisor Siri Helen Reidullf KonkursRåd [I] Ny bokføringslov - konsekvenser for bostyrer? Artikkel av statsautorisert revisor Siri Helen Reidullf [II] [III] [IV] Nyhetsklipp fra www.konkursradet.no EUs nye konkursforordning innebærer

Detaljer

BL 4. Grunnleggende bokføringsprinsipper. Bokføring, spesifikasjon, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger skal skje i

BL 4. Grunnleggende bokføringsprinsipper. Bokføring, spesifikasjon, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger skal skje i Regelverksspeil for bestemmelser for økonomistyring i staten, kapittel 4 (fastsatt 18.9.2013), sammenholdt med bokføringsloven og -forskriften (per 1.1.2013) Forslaget til kapittel 4 i bestemmelsene Tekst

Detaljer

Årsoppgjør i regnskapet

Årsoppgjør i regnskapet Autorisert Regnskapsførerselskap Årsoppgjør i regnskapet Klargjøring av regnskap til årsoppgjør Årsoppgjøret er høysesong for alle som jobber med regnskap, både med klargjøring av regnskapet til årsoppgjøret

Detaljer

Forskriftsspeil endringer i bokføringsforskriften med virkning for regnskapsår påbegynt etter 31. desember 2013

Forskriftsspeil endringer i bokføringsforskriften med virkning for regnskapsår påbegynt etter 31. desember 2013 Forskriftsspeil endringer i bokføringsforskriften med virkning for regnskapsår påbegynt etter 31. desember 2013 I det følgende vises de bestemmelser som er endret, jf. forskrift av 28.03.13 om endringer

Detaljer

Dokumentasjon av betalingstransaksjoner

Dokumentasjon av betalingstransaksjoner Norsk bokføringsstandard NBS 7 (Januar 2015) Innhold 1. Innledning og virkeområde... 2 2. Lov og forskrift... 3 3. Innholdet i betalingsdokumentasjonen... 3 3.1 Generelt... 3 3.2 Angivelse av partene...

Detaljer

SPEIL SOM SAMMENLIGNER GRFS 2014 MED GRFS 0, 1, 2 OG 3

SPEIL SOM SAMMENLIGNER GRFS 2014 MED GRFS 0, 1, 2 OG 3 SPEIL SOM SAMMENLIGNER GRFS 2014 MED GRFS 0, 1, 2 OG 3 1 Utgangspunkt og definisjoner 0.1 Utgangspunkt og definisjoner 1.1 Utgangspunkt og definisjoner 2.1 Utgangspunkt og definisjoner 3.1 Utgangspunkt

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ELEKTRONISK FAKTURASYSTEM I HORTEN KOMMUNE 2009/2010

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ELEKTRONISK FAKTURASYSTEM I HORTEN KOMMUNE 2009/2010 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ELEKTRONISK FAKTURASYSTEM I HORTEN KOMMUNE 2009/2010 UTARBEIDET AV www.vestfoldkommunerevisjon.no 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 5 1.2

Detaljer

Kontrolliste bokføringsloven.

Kontrolliste bokføringsloven. September 2007 Audit Kontrolliste bokføringsloven. Ajourført per 31.08.07 INNLEDNING Denne sjekklisten omfatter kravene i lov av 19.11.04 nr 73 om bokføring, med forskrifter og god bokføringsskikk. Vi

Detaljer

Lov om bokføring (bokføringsloven).

Lov om bokføring (bokføringsloven). Blå Uthevingsfarge tekst = Gjelder ikke kommuner / Gul Uthevingsfarge tekst = Vedrører direkte/indirekte NBS 5 Lov om bokføring (bokføringsloven). Dato LOV-2004-11-19-73 Departement Finansdepartementet

Detaljer

Forskjeller mellom regnskap, bokføring og skatt: Anleggskontrakter

Forskjeller mellom regnskap, bokføring og skatt: Anleggskontrakter Forskjeller mellom regnskap, bokføring og skatt: Anleggskontrakter Artikkelen omhandler regelverket og forskjeller mellom anleggskontrakter/ tilvirkningskontrakter etter regnskapsloven, bokføringsloven

Detaljer

REGNSKAPS- OG REVISJONSBESTEMMELSER FOR DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN

REGNSKAPS- OG REVISJONSBESTEMMELSER FOR DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN REGNSKAPS- OG REVISJONSBESTEMMELSER FOR DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel 1: Kapittel 2: Kapittel 3: Kapittel 4: Kapittel 5: Kapittel 6: Kapittel 7: Virkeområde, formål og definisjoner

Detaljer

FORELØPIG STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 1

FORELØPIG STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 1 FORELØPIG STANDARD Statlig RegnskapsStandard 1 Oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse for pilotfasen Innholdsfortegnelse Innledning 2 Mål 2 Virkeområde 2 Definisjoner 3 Konkrete problemstillinger

Detaljer

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref 09/4156 Dato 1504.2011 Revisjon av partiloven høring om forslag til endringer

Detaljer

a. Få eiere (noen ganger én person) og disse er involvert i driften av foretaket b. Enkel virksomhet med få inntektskilder og aktiviteter

a. Få eiere (noen ganger én person) og disse er involvert i driften av foretaket b. Enkel virksomhet med få inntektskilder og aktiviteter Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Dokumentasjonskrav - hovedregler... 3 Formålet med revisjonsdokumentasjonen... 4 Spesielle forhold som kjennetegner og påvirker revisjon av små foretak... 5 Dokumentasjonskrav

Detaljer

Kontrolliste bokføringsloven Ajuourført per 01.08.09

Kontrolliste bokføringsloven Ajuourført per 01.08.09 Kontrolliste bokføringsloven Ajuourført per 01.08.09 Audit & Advisory August 2009 INNLEDNING Denne sjekklisten omfatter kravene i bokføringsloven med forskrifter og god bokføringsskikk. Vi håper sjekklisten

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

Kontrolliste bokføringsloven.

Kontrolliste bokføringsloven. September 2008 Audit & Advisory Kontrolliste bokføringsloven. Ajourført pr 01.09.08 INNLEDNING Denne sjekklisten omfatter kravene i lov av 19.11.04 nr 73 om bokføring, med forskrifter og god bokføringsskikk.

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

Veileder/merknader til partilovforskriften kapittel 3,4 og 5 (versjon 1.0)

Veileder/merknader til partilovforskriften kapittel 3,4 og 5 (versjon 1.0) Veileder/merknader til partilovforskriften kapittel 3,4 og 5 (versjon 1.0) Gitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 5.2.2014 Innhold Innledning... 2 Kapittel 3. Regnskapsbestemmelser... 2 Merknader

Detaljer

Veiledningsnotat om nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen

Veiledningsnotat om nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen Veiledningsnotat om nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen 27. oktober 2014 (med oppdateringer, senest 19. desember 2014) 1 Om veiledningsnotatet...

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8 (Høringsutkast til oppdatert NRS 8 i 2005) God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8 (Høringsutkast til oppdatert NRS 8 i 2005) God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (Høringsutkast til oppdatert NRS 8 i 2005) God regnskapsskikk for små foretak (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004 og xxx 2005) SAMMENDRAG... 4

Detaljer

Beskrivelse av hovedforskjell mot GRS Referanser Vurdering/kommentar Kapittel 1 Små og mellomstore foretak IFRS SME 1

Beskrivelse av hovedforskjell mot GRS Referanser Vurdering/kommentar Kapittel 1 Små og mellomstore foretak IFRS SME 1 IFRS SME forskjellene mot GRS Vedlegg til artikkel i Revisjon og Regnskap nr. 1/2010 utarbeidet av Hege Korsmo Sæther, Rune Tystad, Britt Torunn Hove og Signe Haakanes. Det er nedenfor foretatt en sammenligning

Detaljer