Årsregnskapet - skatteregnskapet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsregnskapet - skatteregnskapet"

Transkript

1 Årsregnskapet - skatteregnskapet Årsregnskapet: Bygger på regnskapslovgivningen og god regnskapsskikk (regnskapsstandarder mv.) Skatteregnskapet : Ikke et eget regnskap. Utgangspunktet er fortsatt årsregnskapets resultat (selv om realisasjonsprinsippet er innført ifølge skatteloven). Dette korrigeres for forhold som behandles ulikt etter regnskaps- og skattereglene. Vi vil derfor som regel ha forskjellig resultat regnskapsmessig og skattemessig Side 34 Årsregnskapet RESULTATREGNSKAPET Viser periodens salgsinntekter av varer og tjenester, og de kostnadene som har medgått for å skape inntektene. Differansen mellom inntekter og kostnader i en periode = Verdiskapningen = over /underskudd. Kostnader Forbruk av ressurser som er medgått for å skape inntektene som er opptjent i en periode Inntekter Inntekter som er opptjent i en periode Verdiskapningen Side 35 1

2

3 Årsregnskapet forts. BALANSEN Viser verdien av bedriftens eiendeler, egenkapital og gjeld på et bestemt tidspunkt = bedriftens økonomiske stilling. Eiendeler Anleggsmidler: Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Egenkapital Den del av totalkapitalen som tilhører eierne. Gjeld Omløpsmidler: Avsetn. for forplikt.: Eiendeler som ikke Pensjonsforpl., er bestemt til varig utsatt skatt, eie eller bruk (under uopptjent innt., m.v ett år). Annen langs. gjeld: Gjeld som forfaller senere enn ett år. Sum eiendeler Kortsiktig gjeld: Gjeld som forfaller innen ett år. Sum egenkapital og gjeld Side 36 Skatteregnskapet Regnskapsmessig resultat +/- Permanente forskjeller for eksempel Representasjon Kontingenter Gaver +/- Midlertidige forskjeller Avskrivninger Ukurans varebeholdning God regnskapsskikk avsetninger = Skattemessig resultat Side 37 2

4

5 Midlertidige resultatforskjeller Midlertidige forskjeller er forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi av en eiendel eller gjeldspost Skatteøkende midlertidige forskjeller (positive) betyr at: regnskapsmessig verdi av eiendeler er høyere enn skattemessig verdi eller at regnskapsmessig verdi av gjeld er lavere enn skattemessig verdi. Side 38 Midlertidige resultatforskjeller forts. Skattereduserende midlertidige forskjeller (negative) betyr at: regnskapsmessig verdi av eiendeler er lavere enn skattemessig verdi eller at regnskapsmessig verdi av gjeld er høyere enn skattemessig verdi. Side 39 3

6

7 Permanente resultatforskjeller Permanente forskjeller er forskjeller i det regnskapsmessige og skattemessige resultatbegrep (ikke skattepliktige inntekter og ikke fradragberettigete kostnader Skattefrie inntekter Tilskudd/bidrag Aksjegevinster/utbytte < skjermingsfradraget Aksjegevinster/utbytte etter fritaksmodellen Gevinster fra ANS mv innenfor fritaksmodellen Kostnader uten skattefradrag Representasjon Gaver Kontingenter utenfor skatteloven Side 40 Periodiseringer - regnskapsreglene Registreringer foretas fortløpende når transaksjoner eller andre disposisjoner oppstår Hvilken periode transaksjonene vedrører tas ofte ikke hensyn til ved registreringen Periodiseringer er korreksjoner og posteringer i regnskapet som følge av at regnskapsdataene ikke er registrert i rett periode Side 41 4

8

9

10

11 Periodiseringer - regnskapsreglene forts. Inntekt tas med når den er opptjent Kostnaden tas med når den har påløpt p Inntekter og kostnader som er knyttet til samme transaksjon skal registreres i samme periode Eksempler på periodiseringer : Avskrivninger Varekostnad og beholdningsendringer Avsetning for tap på kundefordringer Andre avsetninger Forskuddsbetalinger Forskudd fra kunder Uopptjent inntekt / Opptjent ikke fakturert inntekt Side 42 Periodiseringer regnskapsreglene forts. Husk tilbakeføring av periodiseringen som står i balansen Vanligvis brukes interne registreringsbilag som konteringsbilag når periodiseringer skal registreres Side 43 5

12

13 Periodiseringer - skattereglene Regnskapspliktige (årsregnskapsplikt) Realisasjonsprinsippet Fordeler inntektsføres når skattyter har en ubetinget rett til beløpet/ytelsen Kostnader fradragsføres når det oppstår en ubetinget forpliktelse til å dekke dem Enkelte særskilte skatteregler Bokføringspliktige (de som ikke har (års)regnskapsplikt) Realisasjonsprinsippet Fordeler inntektsføres når skattyter har en ubetinget rett til beløpet/ytelsen Kostnader fradragsføres når det oppstår en ubetinget forpliktelse til å dekke dem MEN også her enkelte særskilte skatteregler Side 44 Grunnleggende regnskapsprinsipper Transaksjonsprinsippet. Transaksjoner skal regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet Risikoens overgang Historisk kost Renteelement Side 45 6

14

15 Opptjeningsprinsippet Inntekt resultatføres når den er opptjent. Salgsprisen kan bestå av flere elementer, pris for varen og tjenestene. Eks unntak små foretak: Fullført kontrakts metode Investeringer i datterselskap, tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet vurderes til kostpris Inntektsføre serviceelementet på transaksjons tidspunktet (men må avsette til fremtidige utgifter) Side 46 Sammenstillingsprinsippet. Kostnader og inntekter som vedrører en transaksjon tas med i samme periode. Unntak små foretak: Kostnadsføreegne egne utgifter til utvikling av immaterielle eiendeler, herunder forskning og utvikling Unnlate å bokføre netto utsatt skattefordel Unnlate å balanseføre pensjonsforpliktelser knyttet til AFP ordningen og forsikrede pensjonsforpliktelser Resultatføre periodisk vedlikehold når det utføres Unnlate å balanseføre leieavtaler Side 47 7

16

17 Forsiktighetsprinsippet Urealisert tap skal resultatføres. Hele tapet Ved sikring skal gevinst og tap resultatføres i samme periode. Regnskapsstørrelser som er usikre skal settes til forventet verdi (beste estimat). Side 48 Kongruensprinsippet Alle inntekter og kostnader skal resultatføres. Endringer i egenkapital føres over resultatregnskapet: EK / Resultat i perioden +/ Ny kapital/tilbakebetalt kapital +/ Utbytte/konsernbidrag = EK Unntak: Endring regnskapsprinsipp, korrigering av feil i tidligere årsregnskap skal føres direkte mot egenkapitalen. Unntak små foretak: Kan resultatføre! Side 49 8

18

19 Prinsippet om sikring Konsistensprinsippet Prinsippet om bruk av beste estimat Forutsetningen t om fortsatt ttdift drift Avvikling: Virkelig verdi Realiteter framfor formaliteter Vesentlighet Objektivitet Fullstendighet Side 50 9

20

Trond Kristoffersen. Oversikt. Aksjeselskap. Finansregnskap. Balansen. Egenkapitalen, jf rskl. 6-2. Egenkapital og gjeld. Regnskapsføring av skatt 4

Trond Kristoffersen. Oversikt. Aksjeselskap. Finansregnskap. Balansen. Egenkapitalen, jf rskl. 6-2. Egenkapital og gjeld. Regnskapsføring av skatt 4 Trond Kristoffersen Finansregnskap Regnskapsføring av skatt Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8 (Høringsutkast til oppdatert NRS 8 i 2005) God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8 (Høringsutkast til oppdatert NRS 8 i 2005) God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (Høringsutkast til oppdatert NRS 8 i 2005) God regnskapsskikk for små foretak (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004 og xxx 2005) SAMMENDRAG... 4

Detaljer

likeledes føre til en skattereduserende forskjell.

likeledes føre til en skattereduserende forskjell. Skatteetaten Rettledning til RF-1217 Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier Fastsatt av Skattedirektoratet Skjemaet skal fylles ut av alle som utarbeider årsregnskap etter regnskapsloven

Detaljer

Regnskap: Grunnleggende regnskapsprinsipper. Opptjeningsprinsippet. Sammens llingsprinsippet. Forsik ghetsprinsippet

Regnskap: Grunnleggende regnskapsprinsipper. Opptjeningsprinsippet. Sammens llingsprinsippet. Forsik ghetsprinsippet Regnskaps- og skattemessige forskjeller: Resultatskatt Regnskapsmessig periodiseres skattekostnaden i tråd med sammenstillingsprinsippet i regnskapsloven. Regnskapsmessig skatteberegning må derfor ta hensyn

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2

Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2013 Næringsoppgave 2 skal leveres av aksjeselskaper og andre foretak som har regnskapsplikt etter

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2

Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2012 Næringsoppgave 2 skal leveres av aksjeselskaper og andre foretak som har regnskapsplikt etter

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 14. Leieavtaler

Norsk RegnskapsStandard 14. Leieavtaler Norsk RegnskapsStandard 14 (November 2000 Endelig NRS november 2003) Sammendrag Denne standard dekker regnskapsføring av leieavtaler for leietaker. En leieavtale skal klassifiseres som finansiell eller

Detaljer

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner Foreløpig Norsk RegnskapsStandard NRS(F) (November 2008) 1 Innledning...5 2 Definisjoner...7 2.1 Ideelle organisasjoner...7 2.2 Regnskapsplikt...7 2.2.1 Stiftelser...8 2.2.2 Foreninger uten økonomisk vinning

Detaljer

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner Foreløpig Norsk RegnskapsStandard NRS(F) (November 2008) 1 Innledning...5 2 Definisjoner...7 2.1 Ideelle organisasjoner...7 2.2 Regnskapsplikt...7 2.2.1 Stiftelser...8 2.2.2 Foreninger uten økonomisk vinning

Detaljer

Utdrag fra lover. Trond Kristoffersen Årsregnskap en grunnleggende innføring (3. utgave 2012) Aksjeloven. Bokføringsloven. Merverdiavgiftsloven

Utdrag fra lover. Trond Kristoffersen Årsregnskap en grunnleggende innføring (3. utgave 2012) Aksjeloven. Bokføringsloven. Merverdiavgiftsloven Trond Kristoffersen Årsregnskap en grunnleggende innføring (3. utgave 2012) Utdrag fra lover Aksjeloven Bokføringsloven Merverdiavgiftsloven Regnskapsloven Skatteloven Ajour per august 2013 Utdrag fra

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 14. Leieavtaler

Norsk RegnskapsStandard 14. Leieavtaler Norsk RegnskapsStandard 14 (November 2000 Endelig NRS november 2003, revidert august 2007 og juni 2008 1 ) Sammendrag Denne standard dekker regnskapsføring av leieavtaler for leietaker. En leieavtale skal

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 4. Offentlige tilskudd

Norsk RegnskapsStandard 4. Offentlige tilskudd Norsk RegnskapsStandard 4 (Oktober 1996, revidert juni 2008 1 ) 1. Innledning Denne standard omhandler regnskapsmessig behandling av offentlige tilskudd. Begrepet offentlig omfatter alle typer offentlige

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP 1 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 2 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 Oslo, 2. april 2014 I styret for 3 Årsrapport 2013 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 4 Årsrapport 2013 REGNSKAPSPRINSIPPER

Detaljer

Årsoppgjør for energiselskaper.

Årsoppgjør for energiselskaper. Årsoppgjør for energiselskaper. Clarion Hotel Royal Christiania, Oslo 9. desember 2008 Agenda Tid Tema Hvem 1000 Velkommen Wigdahl 1005 Grunnleggende prinsipper og vurderingsregler Alsos 1100 Pause 1110

Detaljer

Resultatregnskap. 2010 2011 Note (Beløp i millioner kroner) 2011 2010 2009 3 3 1 Driftsinntekter 3 514 4 076 3 365

Resultatregnskap. 2010 2011 Note (Beløp i millioner kroner) 2011 2010 2009 3 3 1 Driftsinntekter 3 514 4 076 3 365 22 E-CO Energi // Årsrapport 2011 Resultatregskap Resultatregnskap 2010 2011 Note (Beløp i millioner kroner) 2011 2010 2009 3 3 1 Driftsinntekter 3 514 4 076 3 365 0 0 2 Energikjøp, overføring (156) (

Detaljer

389 359 577 248 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 701 067 795 298

389 359 577 248 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 701 067 795 298 Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Beløp i 1 000 kroner 2013 2012 Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 18 402 076 18 320 662 5 245 6 992 Andre driftsinntekter 439 595 405 763 5 245 6 992 1 Sum driftsinntekter

Detaljer

Beskrivelse av hovedforskjell mot GRS Referanser Vurdering/kommentar Kapittel 1 Små og mellomstore foretak IFRS SME 1

Beskrivelse av hovedforskjell mot GRS Referanser Vurdering/kommentar Kapittel 1 Små og mellomstore foretak IFRS SME 1 IFRS SME forskjellene mot GRS Vedlegg til artikkel i Revisjon og Regnskap nr. 1/2010 utarbeidet av Hege Korsmo Sæther, Rune Tystad, Britt Torunn Hove og Signe Haakanes. Det er nedenfor foretatt en sammenligning

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 2. Anleggskontrakter

Norsk RegnskapsStandard 2. Anleggskontrakter Norsk RegnskapsStandard 2 (Oktober 1992, revidert oktober 1998 og november 2000 - Endelig NRS november 2001, revidert juni 2008 1 ) Sammendrag NRS gjelder regnskapsføring av tilvirkning etter kontrakt

Detaljer

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast 1 S ide Innhold Kapittel 1 - Virkeområdet til Norsk Regnskapsstandard... 3 Kapittel 2 Begreper og grunnleggende prinsipper (Ramme)... 4 Kapittel 3 - Presentasjon av

Detaljer

IFRS - Endring av regnskapsprinsipper

IFRS - Endring av regnskapsprinsipper IFRS - Endring av regnskapsprinsipper Klepp Sparebank (Overgangsdokument) Omarbeidede 2010 (urevidert) 1 Innhold 1. Innledning... 2 2. De viktigste virkningene sammendrag... 3 3. Omarbeidelse av regnskapstall

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 17. Virksomhetskjøp og konsernregnskap

Norsk RegnskapsStandard 17. Virksomhetskjøp og konsernregnskap Norsk RegnskapsStandard 17 (November 1999, revidert november 2001, oktober 2002, november 2003, november 2006, august 2007, oktober 2009 og mars 2010. Endelig desember 2011) 1. Virkeområde Denne standarden

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 1

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 1 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 1 Oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse Innholdsfortegnelse Endring i forhold til tidligere utgave... 2 Innledning... 3 Mål... 3 Virkeområde...

Detaljer

Behandling av datterselskap og tilknyttede selskap Med datterselskap menes selskap der selskapet normalt

Behandling av datterselskap og tilknyttede selskap Med datterselskap menes selskap der selskapet normalt Noter Note 1 Regnskapsprinsipper Virkning av endring av regnskapsprinsipp Reklassifiseringer Virkning av endring i konsernsammensetning GRUNNLEGGENDE PRINSIPPER VURDERING OG KLASSIFISERING ANDRE FORHOLD

Detaljer

Camo AS. Årsregnskap 2004

Camo AS. Årsregnskap 2004 Camo AS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 0 1 416 414 Annen driftsinntekt 0 31 058 Sum driftsinntekt 0 1 447 472 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Regnskapsmessig behandling av anleggskontrakter i praksis

Regnskapsmessig behandling av anleggskontrakter i praksis Regnskapsmessig behandling av anleggskontrakter i praksis Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk- administrativ utdanning Av: Student 1: Rikke Stensen Vestre Kandidatnummer: 17

Detaljer

Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekter 2 19 746 17 313 Sum driftsinntekter 19 746 17 313 Driftskostnader Lønnskostnader 3 22 865

Detaljer

Skattereduserende midlertidige forskjeller på forretningsbygg

Skattereduserende midlertidige forskjeller på forretningsbygg HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Skattereduserende midlertidige forskjeller på forretningsbygg - følges reglene for innregning i årsregnskapet? Øyvind Lauknes Mastergradsoppgave i økonomi og administrasjon -

Detaljer

Årsberetning 2012. Lokal kraft i

Årsberetning 2012. Lokal kraft i Årsberetning Superb Design 212 1 Lokal kraft i 1913 213 ÅR ÅRSBERETNING 212 2/2 2/21 Leder 17. april 213 var det 1 år siden Fauske Lysverk leverte sine første elektroner gjennom nettet. I begynnelsen var

Detaljer