Siste del av artikkelen inneholder mer detaljert informasjon om kravene i GRFS.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Siste del av artikkelen inneholder mer detaljert informasjon om kravene i GRFS."

Transkript

1 Avstemming av arbeidsgiveravgift i praksis I denne artikkelen tar vi for oss avstemming av arbeidsgiveravgift i praksis, gjennom at vi forklarer og viser hvor tallene som avstemmingsskjemaene skal fylles ut med hentes ifra. Artikkelen sier i tillegg litt om periodisering og sammenstillingsoppgave til de ansatte. Av Kristin Stamoen, rådgiver/autorisert regnskapsfører, Regnskap Norge Kravene til avstemming av arbeidsgiveravgiften er å finne i God regnskapsføringsskikk (GRFS) punkt og Periodisk skal balansekontoen Skyldig arbeidsgiveravgift avstemmes mot grunnlaget for arbeidsgiveravgiften, a-melding tilbakemelding (A07) og betalte beløp. Ved årsoppgjøret skal det foretas en såkalt totalavstemming av arbeidsgiveravgiften, som innebærer at regnskapsposter knyttet til arbeidsgiveravgiften avstemmes mot det som er innberettet. Siste del av artikkelen inneholder mer detaljert informasjon om kravene i GRFS. Hensikten med dette artikkelen er å vise hvordan avstemming av arbeidsgiveravgift kan gjøres i praksis, med utgangspunkt i: A07-skjema fra Altinn utskrift fra regnskap avstemmingsskjema fra KS Komplett (manuell utfylling) I tillegg knytter vi dette opp mot ligningsskjema RF-1022, som er en del av et selskapets ligningsoppgaver som skal sendes inn. I vårt eksempel er det tatt utgangspunkt i tallene fra , og at virksomheten tilhører generelle næringer og sone 1. Vi vil også komme inn på temaet periodisering av lønn ved årets slutt. A07-skjema fra Altinn Du kan hente ut informasjon fra Altinn om opplysninger som er sendt inn via a-meldinger. Dette er opplysninger som må bestilles. Rapporten som bestilles heter A06, og du finner den under Skjema og Tjenester. Søk opp i søkefeltet etter a06 Den vil da komme opp i søkeresultatet som vist nedenfor, og du kommer videre ved å trykke på skjemanavnet. 1

2 Ved bestilling oppgir du året og hvilke måneder rapporten skal gjelde for. I vårt eksempel har vi angitt fra periode til , som er perioden vi ønsker å avstemme. Du vil motta rapporten i "Min meldingsboks Til min behandling" A07 a-melding avstemming. Rapporten inneholder oppsummering av arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk og inntektsopplysninger per virksomhet. For selskapet i vårt eksempel ser A07-rapporten slik ut (utdrag): I forhold til avstemming er det disse tallstørrelsen vi ønsker å sammenligne med de bokførte opplysningene i regnskapet. Sum beløp i klammen utgjør Kr ,17, noe som samsvarer med "sum avgiftsgrunnlag lønn og godtgjørelse" ovenfor. Avstemmingsskjema KS Komplett For å sammenstille opplysningen fra A07 med tall fra regnskapet bruker vi avstemmingsskjema fra Regnskap Norges kvalitetssikringssystem KS Komplett. Her får vi kontrollert at kostnadsførte lønnsog oppgavepliktige ytelser stemmer med innrapporterte tall, samt at skyldig arbeidsgiveravgift i balansen stemmer. I tillegg danner avstemmingsskjema grunnlag for utfylling av RF I nyheten på regnskapnorge.no finner du linker til utskrifter av avstemmingsskjemaene som vi skal gjennomgå, og det anbefales å skrive ut/ha de tilgjengelig når artikkelen leses. 2

3 Avstemming av avgiftsgrunnlag fra a-meldinger mot oppsummering A07-rapport Nedenfor er vist utdrag fra side 1 i avstemmingsskjema: Tallet beregnes automatisk Vi fyller inn tall fra a-meldingene som er sendt inn. Man må summere alle a-meldinger som er sendt inn innenfor samme betalingstermin. I betalingstermin 1 skal alle a-meldinger som er sendt inn i januar og februar tas med, osv. Husk at" A07 a-melding avstemming" kan bestilles fra Altinn gjennom hele året, og kan benyttes som dokumentasjon på akkumulerte tall pr. termin. Ved bestilling angis fra og til måned man ønsker rapporten for. Grunnlaget for beregning av arbeidsgiveravgift fylles inn i riktig sone. I vårt eksempel tilhører virksomheten sone 1. I vårt avstemmingsskjema er det kun hvite feltet som skal fylles ut. De andre blir beregnet automatisk. Gjennom året fyller vi inn tilsvarende opplysninger for de andre terminene: Pr har vi følgende akkumulerte tall; grunnlag for beregning av arbeidsgiveravgift kr ,- og akkumulert beregnet arbeidsgiveravgift kr ,-. Tall fra A07, som vi bestilte fra Altinn, legges inn i siste del av tabellen i avstemmingsskjema =

4 Kommentar til feltene: Utdrag fra avstemmingsskjema side 1: Sum alle betalingsterminer/alle innsendte a-meldinger I vårt avstemmingsskjema står det «årlig sammenstilling». Dette er dessverre upresist, da det er oppsummering av opplysninger fra A07-rapporten som skal inn her. Differanse pga avrundingsregler i avstemmingsskjema Nå har vi fått bekreftet av tall sendt inn via a-meldingene stemmer med det som er registrert hos skatteetaten. Avstemming av betalt arbeidsgiveravgift Siste del av side 1 i avstemmingsskjema gjelder avstemming av betalt arbeidsgiveravgift: Her legges beløp betalt i arbeidsgiveravgift, bilagsnr. og dato inn. Det fremgår av tabellen at det er kr i differanse, og dette er korrekt, da forfall først skjer i neste periode. Pr er det 6. termin som skal utgjøre differansen. Utskrift fra regnskap: Avstemming av kostnadsført og skyldig arbeidsgiveravgift mot betalt arbeidsgiveravgift Neste trinn er at vi skal avstemme kostnadsført og skyldig arbeidsgiveravgift i regnskapet mot det som er betalt. Tallene sammenlignes med bokførte opplysninger, her i form av utskrift fra saldobalanse på de kontoer som vedrører lønn og andre oppgavepliktige ytelser pr Side 2 av avstemmingsskjema skal fylles ut med tall hentet fra kontoer fra regnskapet som er med i grunnlaget for beregning av arbeidsgiveravgift. 4

5 Side 2 i avstemmingsskjema består av to avstemmingstabeller, hvor første del er gjengitt nedenfor. Hensikten med denne avstemmingsdelen er å avstemme akkumulert arbeidsgiveravgift (AGA) mot betalt og avsatt arbeidsgiveravgift, jf side 1 i avstemmingsskjema. Sammenligning mot vår saldobalanse Her skal du fylle inn påløpt AGA hittil i år. (Dersom du ikke kan hente frem samlet AGA hittil i år (dvs akkumulerte tall) fra regnskapssystemet, er det et alternativ å fylle inn saldo for påløpt, ikke betalt AGA. I så fall skal det stå kr 0 i linjen under.) Konto sjekker ut om påløpt AGA for forrige år er betalt. "I fjor" handler her om året før regnskapsåret. Beløp for konto 2775 stemmer med IB i vår saldobalanse = UB konto 2785 = IB konto 2785 = UB konto 5400 = UB konto 5405 Sum kostnadsført AGA overføres til side 1 i avstemmingsskjema. Nedenfor følger tabellen fra side 1. Tall må fylles inn manuelt. Differanse kan skyldes punchefeil, og skal korrigeres før årsslutt. Ut over de små avvikene kan vi bekrefte at kostnadsførte arbeidsgiveravgiftspliktige ytelser stemmer overens med det som er avsatt og betalt gjennom året. Artikkelen fortsetter på neste side. 5

6 Avstemming av kostnadsført beløp i regnskapet mot innrapporterte beløp Andre del av avstemmingsskjema fylles ut med tall fra regnskapet på de kontoer som danner grunnlag for beregning av arbeidsgiveravgift. Formålet er å avstemme at kostnadsførte arbeidsgiveravgiftspliktige ytelser stemmer med det som er innrapportert. På konto 2945 skal de feriepengene som er utbetalt fylles inn, normal IB på konto 2940 fra regnskapet. Er det utbetalt feriepenger for inneværende år skal dette fylles inn i konto 2946 i avstemmingsskjema Sum arbeidsgiveravgiftpliktige ytelser utgjør kr ,-. Tall hentet fra side 1 i avstemmingsskjema viser det samme, med et avvik på 3 kroner. Avviket kan skyldes avrundingsregler. Hvis vi nå henter inn tabellen fra side 1 i avstemmingsskjema, får vi bekreftet at kostnadsførte arbeidsgiveravgiftspliktige ytelser stemmer med tall som er innrapportert via a-meldinger, og som vi har kontrollert mot A07 avstemming. 6

7 Vi har nå foretatt en totalavstemming av arbeidsgiveravgift og fått bekreftet at innsendte opplysninger stemmer med bokført i regnskapet. Nedenfor vises hvordan RF skal fylles ut med de samme tallene

8 Periodisering Utbetaling av lønn skal følge kontantprinsippet, det vil si at det er dato/periode for utbetaling som styrer hvilken periode det skal bokføres på. Dette kan medføre at det blir avvik mellom periode den er påløpt eller gjelder for, og perioden den skal innrapporteres på i henhold til a-ordningen. Eksempel: Hvordan behandle lønn som er påløpt og gjelder desember, men utbetales i januar året etter? Regnskapsmessig skal denne kostnadsføres i desember og føres mot skyldig lønn i balansen. Men denne skal ikke innrapporteres på a-melding før i januar. I forhold til avstemming av lønn vil dette medføre at det oppstår en differanse mellom det som er kostnadsført og det som har blitt innrapportert på lønn. Det er korrekt at denne differansen oppstår, men det skal fremgå av forklaring årsak til differanse. For ordens skyld anbefales det at periodisert lønn og arbeidsgiveravgift bokføres på egne kontoer i regnskapet. Sammenstillingsoppgave Nytt for 2015 er at det ikke skal sendes inn lønns- og trekkoppgave ved årets slutt, siden rapportering til Skatteetaten skjer fortløpende gjennom året. Arbeidsgiver plikter imidlertid å sende en årlig sammenstilling (årsoppgave) til ansatte som viser summen av innrapporterte inntekter (lønn, ytelser, godtgjørelser), feriepengegrunnlag og forskuddstrekk. Det er ikke lovkrav til hvordan sammenstillingen skal se ut, kun krav til innhold. Frist for å sende ut sammenstillingsoppgaven til inntektsmottaker er 1. februar i året etter inntektsåret. Vi forutsetter at alle lønnssystemer tilbyr en løsning for sammenstillingsoppgaver. De som eventuelt leverer a-meldinger direkte i Altinn, vil finne utkast til sammenstillingsoppgave ved å klikke her. Nærmere om kravene til avstemminger etter GRFS God regnskapsføringsskikk (GRFS) har som formål å gi uttrykk for hvilke forutsetninger regnskapsførervirksomheten skal oppfylle for å påta seg regnskapsføreroppdrag, samt hva som normalt skal legges til grunn som god praksis ved oppdragsutførelsen. Standarden gir retningslinjer vedrørende allmenne forhold som gjelder for alle regnskapsføreroppdrag, samt på oppdragsområdene fakturering, lønn, bokføring og årsoppgjør. Når det gjelder krav til avstemming av arbeidsgiveravgift, sier GRFS følgende: Periodiske avstemminger Formål Avstemminger skal sikre at bokførte saldoer er i samsvar med underliggende dokumentasjon, og underbygge at bokførte saldoer fremstår som rimelige og sannsynlige. Avstemminger kan gjennomføres av oppdragsgiver, regnskapsfører eller en tredjepart Avstemminger ved pliktig regnskapsrapportering Resultat- og balansekontoer skal avstemmes dersom dette vurderes som vesentlig for å sikre 8

9 regnskapsrapporteringens kvalitet. For hver periode med pliktig regnskapsrapportering skal minimum følgende kontoer i balansen avstemmes: ( ) skyldig ( ) arbeidsgiveravgift ( ) Avvik skal følges opp. Avstemming ( ) innebærer at ( ) arbeidsgiveravgift avstemmes mot grunnlaget for ( ) og arbeidsgiveravgift, a-melding tilbakemelding og betalte beløp ( ). Både i bokføringsforskriften 4-1 og GRFS punkt er det presisert at innsending av a-melding ikke medfører plikt til å ajourføre bokføringen. Tidspunktet for når periodisk avstemming av arbeidsgiveravgiften skal gjennomføres følger dermed tidspunktet for når bokføringen skal være à jour, jf. bokføringsloven 3. Når det gjelder årsavstemminger krever GRFS pkt at alle balansekontoer avstemmes og dokumenteres i forbindelse med utarbeidelse av årsregnskap og/eller ligningsoppgaver, med mindre de er ubetydelige. Resultatkontoer skal avstemmes dersom dette vurderes som vesentlig for å sikre et riktig regnskap. Regnskapsfører skal gjennomgå saldobalansen og vurdere dokumentasjonen av vesentlige beløp som fremstår som urimelige eller usannsynlige. Avvik skal følges opp. Les mer om dokumentasjonskrav i bokføringsloven 11, bokføringsforskriften kapittel 6 og NBS 5 Dokumentasjon av balansen. I forbindelse med årsoppgjøret bør det i tillegg til det som er nevnt over foretas en totalavstemming av lønnsopplysnings- og arbeidsgiveravgiftspliktige ytelser, skattetrekk og arbeidsgiveravgift mot innrapporterte opplysninger. 9

Avstemming og dokumentasjon

Avstemming og dokumentasjon Avstemming og dokumentasjon Kursinnhold God regnskapsføringsskikk inneholder en rekke krav til avstemming og dokumentasjon. Hva må man passe på? Kurset omhandler Hva er formålet med avstemming og dokumentering

Detaljer

Årsavslutningsveiledning Visma.net Payroll

Årsavslutningsveiledning Visma.net Payroll Årsavslutningsveiledning 2018 Visma.net Payroll Innhold Kontroll og korrigering 2 Halv skatt 2 Firmabil 3 AFP/OTP 5 Forsikringer 5 Godkjenne timelister og reiseregninger 6 Avstemming 6 Kontroller opplysninger

Detaljer

Overordnet intern kontroll på oppdragsnivå

Overordnet intern kontroll på oppdragsnivå Kvalitetskontroll Kursinnhold God regnskapsføringsskikk inneholder krav både til overordnet intern kontroll på oppdragsnivå, samt kontroll av medarbeideres oppdragsutførelse. Det stilles krav både til

Detaljer

Regnskapsføreres oppdragsansvar

Regnskapsføreres oppdragsansvar Fellesrapport Regnskapsføreres oppdragsansvar Tematilsyn 2017 DATO: 28.05.2018 NUMMER: 18/5613 m.fl. FORFATTERANSVARLIG: WENCHE FALCH-HENNUM SEKSJON/AVDELING: REVISJON OG REGNSKAPSFØRING 1 Bakgrunn og

Detaljer

Hvorfor velge Premium?

Hvorfor velge Premium? Hvorfor velge Premium? 5 Viktige grunner til å velge Premium Ved siden av den utrolig lave prisen tilsvarende 100 kroner i måneden, ønsker vi å trekke frem 5 grunner til å velge Premium i stedet for Mini-variantene.

Detaljer

God regnskapsføringsskikk Kap. 5 Oppdragsutførelse. Med endringer fra

God regnskapsføringsskikk Kap. 5 Oppdragsutførelse. Med endringer fra God regnskapsføringsskikk Kap. 5 Oppdragsutførelse Med endringer fra 01.01.17 God regnskapsføringskikk Alle autoriserte regnskapsførere som i næring fører regnskap for andre, må oppfylle kravene som stilles

Detaljer

Frokostseminar Bergen 2015. Bozica Babic VISMA LØNN: NYHETER, TIPS & TRIKS

Frokostseminar Bergen 2015. Bozica Babic VISMA LØNN: NYHETER, TIPS & TRIKS Frokostseminar Bergen 2015 Bozica Babic VISMA LØNN: NYHETER, TIPS & TRIKS Agenda Visma Lønn 10.0 (kommer slutten av november??) Nyheter i versjon 10.0 A-melding Halv skatt Visma.Net Absence A-ordningen

Detaljer

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2007-2008

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2007-2008 Håndbok Easy-Regn Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2007-2008 Denne manualen er utarbeidet av: Innholdsfortegnelse Lønns- og trekkoppgaver 1 Lønns- og trekkoppgaver... 1 Endring av lønns- og trekkoppgaver...

Detaljer

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2014-2015

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2014-2015 Håndbok Easy-Regn Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2014-2015 Denne manualen er utarbeidet av: Innholdsfortegnelse Lønn Elektroniske skattekort 1 Elektroniske skattekort... 1 Fremgangsmåte kort fortalt...

Detaljer

A-ordningen. Etatenes fellesforvaltning blir tjenesteeier i Altinn

A-ordningen. Etatenes fellesforvaltning blir tjenesteeier i Altinn Arbeidsgivere og andre opplysningspliktige skal rapportere lønns og inntektsopplysninger gjennom a-ordningen. A-ordningen er et samarbeid mellom NAV, Statistisk sentralbyrå og Skatteetaten. Altinn.no/aordningen

Detaljer

Formalia og oppdragsdokumentasjon i teori og praksis

Formalia og oppdragsdokumentasjon i teori og praksis Formalia og oppdragsdokumentasjon i teori og praksis 1 Kursinnhold For alle kundeforhold skal det foreligge oppdragsavtale, relevante fullmakter, andre formaliadokumenter samt oppdragsdokumentasjon. vilke

Detaljer

INSTRUKS VEDR. KLARGJØRING AV SALDOBALANSE 31.12

INSTRUKS VEDR. KLARGJØRING AV SALDOBALANSE 31.12 INSTRUKS VEDR. KLARGJØRING AV SALDOBALANSE 31.12 KONTO NR TEKST 1001-1075 Div. konti 1080 Forretningsverdi 1100-1193 Anleggsmidler som bygninger, boliger, tomter etc. 1200-1261 Inventar, utstyr, biler

Detaljer

Nyheter innen lønn! Sticos Brukerforum 13.11.2015. Marianne Lund, Rådgiver og Øyvind Riiber, Produktsjef

Nyheter innen lønn! Sticos Brukerforum 13.11.2015. Marianne Lund, Rådgiver og Øyvind Riiber, Produktsjef Nyheter innen lønn! Sticos Brukerforum 13.11.2015 Marianne Lund, Rådgiver og Øyvind Riiber, Produktsjef Agenda A-ordningen Avstemming lønn Sammenstillingsoppgaver Utbetalinger under lønnsopplysningsplikten

Detaljer

Veiledning om regnskapsførers kontrollhandlinger rettet mot prosjektregnskaper til Innovasjon Norge

Veiledning om regnskapsførers kontrollhandlinger rettet mot prosjektregnskaper til Innovasjon Norge Veiledning om regnskapsførers kontrollhandlinger rettet mot prosjektregnskaper til Innovasjon Norge Innhold 1. Innovasjon Norges dokumentasjonskrav for utbetaling av lån og tilskudd... 1 2. Forutsetninger

Detaljer

Avstemmme lønn for året 2015 13. JANUAR 2016 / RUNELAVIK /

Avstemmme lønn for året 2015 13. JANUAR 2016 / RUNELAVIK / Avstemmme lønn for året 2015 13. JANUAR 2016 / RUNELAVIK / Her viser vi en rask metode for å avstemme lønn i Uni mot a- meldingene. Metoden er også effektiv når man leter etter differanser mellom Uni Lønn

Detaljer

Sykehuset Telemark HF Revisjon av årsregnskapet for 2012

Sykehuset Telemark HF Revisjon av årsregnskapet for 2012 www.pwc.no Sjekkliste for dokumentasjon av regnskapsposter Sykehuset Telemark HF Revisjon av årsregnskapet for 2012 Dette dokument angir den regnskapsdokumentasjon vi ber dere fremlegge til vår revisjon

Detaljer

Eksempel standard kontoplan for statlige virksomheter - Overføring av balansekontoer til nytt år

Eksempel standard kontoplan for statlige virksomheter - Overføring av balansekontoer til nytt år Eksempel standard kontoplan for statlige virksomheter - Overføring av balansekontoer til nytt år Dette eksempelet er ment til hjelp for virksomhetene ved implementering av nye krav til S-rapport. Fra 1.1.2014

Detaljer

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag håndbok Årsoppgjøret

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag håndbok Årsoppgjøret Håndbok Easy-Regn Utdrag håndbok Årsoppgjøret 2006-2007 Denne manualen er utarbeidet av: Innholdsfortegnelse Lønns- og trekkoppgaver 1 Lønns- og trekkoppgaver...1 Endring av lønns- og trekkoppgaver...3

Detaljer

FORMULA LØNN OG PERSONAL ÅRSOPPGJØR 2015

FORMULA LØNN OG PERSONAL ÅRSOPPGJØR 2015 FORMULA LØNN OG PERSONAL ÅRSOPPGJØR 2015 26. november 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: Årsoppgjør 2015... 3 1 Korreksjonskjøring... 4 2 Avstemming a-melding... 4 3 Avstemming Formula... 5 4 Kontroll av kobling

Detaljer

Forberedelse til kontroll

Forberedelse til kontroll Forberedelse til kontroll 15.11.2017 Ellen Egenæs, autorisert regnskapsfører/kvalitetsleder Agenda Kontrollordningen til Regnskap Norge Erfaringer Overordnet rammeverk Interne rutiner i byrået og oppdragsutførelse

Detaljer

Ny Norsk Bokføringsstandard NBS 5 Dokumentasjon av balansen (05.2013)

Ny Norsk Bokføringsstandard NBS 5 Dokumentasjon av balansen (05.2013) Ny Norsk Bokføringsstandard NBS 5 Dokumentasjon av balansen (05.2013) Innhold 1. Innledning og virkeområde 2. Lov og forskrift 3. Formål 4. Balanseposter og verdier 5. Ubetydelige balanseposter 6. Typer

Detaljer

Korreksjoner i a-ordningen

Korreksjoner i a-ordningen Korreksjoner i a-ordningen 1 Utgangspunkt: Kontantprinsippet gjelder Iht til a-opplysningsforskriften 1-4 bokstav b skal det gis opplysninger om hvilken kalendermåned opplysningene gjelder. Selv om det

Detaljer

Denne veiviser forteller hvordan innstillingene skal være på ansatte og lønnsarter. Samt hvordan lage lønn og hvordan A-meldinger blir.

Denne veiviser forteller hvordan innstillingene skal være på ansatte og lønnsarter. Samt hvordan lage lønn og hvordan A-meldinger blir. 16.06.2016 Skattefrie selskaper Arbeidsgiveravgiftspliktig fra første utbetaling Selskapet er avgiftspliktig fra første utbetaling. Årsaken til dette er at selskapets lønnsutbetalinger vil være over grensen

Detaljer

Det første året med a-ordningen

Det første året med a-ordningen Etatenes Fellesforvaltning Det første året med a-ordningen Høsten 2015 1 GRATULERER Opplysningspliktige Regnskapsførere, lønns- og personalmedarbeidere Lønns- og personaldatasystem Etater Sammen er vi

Detaljer

A-meldingen - slik skal det gjøres!

A-meldingen - slik skal det gjøres! Februar 2015 A-meldingen - slik skal det gjøres! A-meldingene strømmer inn fra landets arbeidsgivere, regnskapsførere og lønnssentraler. Underveis dukker det opp en del spørsmål, og vi har her samlet svarene

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2013-12-15. Lønn 5.0. Versjon 5.13.4

Huldt & Lillevik Lønn 2013-12-15. Lønn 5.0. Versjon 5.13.4 Lønn 5.0 Versjon 5.13.4 Innhold 1 Hva er nytt i denne versjonen... 2 2 Oppdatere til 5.13.4... 2 3 Datostyring... 2 4 Om årsavslutning i Lønn 5.0... 2 4.1 Begrensninger ved levering av lønns- og trekkoppgaver

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 7/2016-R Rapport etter gjennomført revisjon for regnskapsåret revisjonsforskriftens 4

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 7/2016-R Rapport etter gjennomført revisjon for regnskapsåret revisjonsforskriftens 4 Trondheim kommunerevisjon Rapport 7/2016-R Rapport etter gjennomført revisjon for regnskapsåret 2015 - revisjonsforskriftens 4 Forord For regnskapsåret 2015 har Trondheim kommune mottatt en normalberetning,

Detaljer

A-ordningen. Nå tar Husbanken i bruk inntektsopplysningene fra a-ordningen

A-ordningen. Nå tar Husbanken i bruk inntektsopplysningene fra a-ordningen Arbeidsgivere og andre opplysningspliktige skal rapportere inntektsog arbeidsforhold gjennom a-ordningen. A-ordningen er et samarbeid mellom NAV, Statistisk sentralbyrå og Skatteetaten. Altinn.no/a-ordningen

Detaljer

Oppdateringer GRFS 2017

Oppdateringer GRFS 2017 Oppdateringer GRFS 2017 Endringer som har trådt i kraft fra 2017 Betalingsoppdrag har fått sitt eget kapittel Medfører endring en rekke andre steder i GRFS Oppdragsgivers interne rutiner Oppbevaring av

Detaljer

Veiledning for melding om lønnet arbeid i hjemmet (A04)

Veiledning for melding om lønnet arbeid i hjemmet (A04) Veiledning for melding om lønnet arbeid i hjemmet (A04) Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv inn søketeksten i den lille boksen

Detaljer

Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet ANBEFALING. Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet

Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet ANBEFALING. Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet ANBEFALING Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet Anbefaling av 17. desember 2012, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF), Økonomiforbundet og Den norske

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GRFS 2 - Lønn Foreløpig standard 1 av 15. august 2006, revidert 16. september 2010, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF) og Økonomiforbundet. INNHOLDSOVERSIKT:

Detaljer

Frivillige og ideelle organisasjoner

Frivillige og ideelle organisasjoner Frivillige og ideelle organisasjoner Ansvar som arbeidsgiver Buskerud Musikkråd 17.11.2012 Skatteoppkreverens oppgaver Innkreving av skatter og avgifter, kommunale avgifter. Særnamsmann utleggsforretning.

Detaljer

Svalbardskatt. Innhold

Svalbardskatt. Innhold Innhold Svalbardskatt... 2 Hva dekker rutinen... 2 Unntak... 2 Kan jeg kreve Svalbard skatt for alle på Svalbard?... 2 Styreinformasjon... 2 Systemparametre... 2 Lønns og trekkarter... 3 Ajourhold person...

Detaljer

Selskapet kommer til å nå grensen for arbeidsgiveravgiftsplikt for dette året.

Selskapet kommer til å nå grensen for arbeidsgiveravgiftsplikt for dette året. 16.06.2016 Skattefrie selskaper Arbeidsgiveravgiftspliktig når grense oppnås for selskapet Selskapet kommer til å nå grensen for arbeidsgiveravgiftsplikt for dette året. Denne veiviser forteller hvordan

Detaljer

Veiledning for forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon (A05)

Veiledning for forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon (A05) Veiledning for forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon (A05) Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv inn

Detaljer

God Regnskapsføringsskikk 2017

God Regnskapsføringsskikk 2017 God Regnskapsføringsskikk 2017 Tema Endringer fra 2017 Finanstilsynets fokus ved kontroll IKT-sikkerhet GRFS endringer fra 2017 Endringer som trer i kraft fra 2017 Betalingsoppdrag har fått sitt eget kapittel

Detaljer

Elektronisk innsending av LTO og årsoppgave på Altinn

Elektronisk innsending av LTO og årsoppgave på Altinn Elektronisk innsending av LTO og årsoppgave på Altinn Fra og med inntekståret 2011 vil lønns- og trekkoppgaver og årsoppgaven være i ny versjon på Altinn II. Vær oppmerksom på at det gjort enkelte endringer

Detaljer

Årsavslutning skatt AS

Årsavslutning skatt AS Årsavslutning skatt AS Overgang til Finansregnskap Klient: AS med Finansregnskap (klikk på skjermbildene for å forstørre) Se Video Første gangs oppstart: 1. Opprette driftsmiddelkartotek på basis av siste

Detaljer

Oppdragsansvar i praksis. Hvordan praktisere å gjennomføre nødvendig internkontroll?

Oppdragsansvar i praksis. Hvordan praktisere å gjennomføre nødvendig internkontroll? Oppdragsansvar i praksis Hvordan praktisere å gjennomføre nødvendig internkontroll? Oppdragsansvar i praksis Kurset tar sikte på å gi en god innføring i hvilke krav som stilles til det å være oppdragsansvarlig

Detaljer

R /4148 C Pab/ Budsjettering og regnskapsføring av pensjonspremie for statlige virksomheter fra 2017

R /4148 C Pab/ Budsjettering og regnskapsføring av pensjonspremie for statlige virksomheter fra 2017 Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-118 16/4148 C Pab/ 20.10.2016 Budsjettering og regnskapsføring av pensjonspremie for statlige virksomheter fra 2017 1. Innledning

Detaljer

FORBEREDELSER TIL ÅRSREGNSKAPET Vibeke A. Fladen

FORBEREDELSER TIL ÅRSREGNSKAPET Vibeke A. Fladen FORBEREDELSER TIL ÅRSREGNSKAPET 2016 Vibeke A. Fladen Forberedelser til årsregnskapet 2016 Tidspunkt for bokføring av inngående faktura Veiledningsmateriell til årsregnskapet For virksomheter som benytter

Detaljer

Lag lønn En ansatt får i januar utbetalt kr. 750,-. Det blir slik i Lag lønn:

Lag lønn En ansatt får i januar utbetalt kr. 750,-. Det blir slik i Lag lønn: 12.05.2016 Under grense for rapporteringsplikt Eksempel 1: Honorar under og over grense Pjokken får utbetalt lønn/honorar under grense i januar. I februar får han utbetalt utgiftsgodtgjørelse under grense.

Detaljer

Harmoni lønn versjon

Harmoni lønn versjon Harmoni Lønn Harmoni lønn versjon 2017-1 21.12.2016 Harmoni Lønn versjon 2017-1 I årets versjon av Harmoni Lønn er det flere endringer: Skattetabeller for 2017 Mulighet til å gå flere år tilbake Klargjort

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2008-12-18. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.4

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2008-12-18. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.4 Huldt & Lillevik Lønn Versjon 5.08.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 8.4 og Altinn Monitor 2.6.217... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2

Detaljer

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår:

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår: Årsoppgjør Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du foretar årsavslutning i regnskapet. Du

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn Lønn 5.0. Versjon

Huldt & Lillevik Lønn Lønn 5.0. Versjon Lønn 5.0 Versjon 5.13.4 Innhold 1 Hva er nytt i denne versjonen... 2 2 Oppdatere til 5.13.4... 2 3 Datostyring... 2 4 Om årsavslutning i Lønn 5.0... 2 4.1 Begrensninger ved levering av lønns- og trekkoppgaver

Detaljer

Elektronisk kommunikasjon

Elektronisk kommunikasjon Innhold Elektronisk kommunikasjon... 2 Styreinformasjon... 2 Generelle satser, grenser og lønnsarter... 2 Lønnsarter... 3 Beregning av skattefordel... 3 Refusjon privat abonnement... 5 Fordel ved privat

Detaljer

Arbeidsgiveravgift. Arbeidsgiveravgift. Innhold. Satser og Overgangssatser

Arbeidsgiveravgift. Arbeidsgiveravgift. Innhold. Satser og Overgangssatser Innhold Arbeidsgiveravgift... 1 Satser og Overgangssatser... 1 Ordning... 2 Bunnfradrag... 2 Tilleggsavsetning arbeidsgiveravgift av feriepenger... 2 Tilleggsavsetning i den perioden som bruker opp bunnfradraget...

Detaljer

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår:

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår: Årsoppgjør Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du foretar årsavslutning i regnskapet. Du

Detaljer

Lønnsprosessen : Fastlønn. Nettverksmøte. 12. mai 2011. Lønnstjenesten

Lønnsprosessen : Fastlønn. Nettverksmøte. 12. mai 2011. Lønnstjenesten 1 Lønnsprosessen : Fastlønn Nettverksmøte. 12. mai 2011 Lønnstjenesten 2 Agenda 12.05.2011 FL Velkommen Ferielønnsoppgjøret PagaWeb - registreringsdetaljer Eventuelt 3 FERIELØNNSOPPGJØRET Juni-lønn 2011

Detaljer

Daldata er totalleverandør av IKT-produkter

Daldata er totalleverandør av IKT-produkter Daldata er totalleverandør av IKT-produkter Vi er en solid samarbeidspartner med høy kunnskap og lang erfaring. Vi leverer smarte IKT-produkter og -tjenester som er gull verdt for våre kunder. Bli en vinner

Detaljer

Arbeidsgiveravgift. Innhold

Arbeidsgiveravgift. Innhold Innhold... 2 Dokumentinformasjon versjon 18.1.1... 2 Satser og Overgangssatser... 2 Ordning... 3 Bunnfradrag... 3 Tilleggsavsetning arbeidsgiveravgift av feriepenger... 3 Tilleggsavsetning i den perioden

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Produktnotat Versjon 5.16.4/5.17.1 Desember 2016 1. HVA ER NYTT I DENNE VERSJONEN?... 3 2. INTEGRASJONER... 3 3. OPPDATERE HULDT & LILLEVIK LØNN... 3 4. A-ORDNINGEN... 4 4.1.

Detaljer

Huldt & Lillevik System 4 2008-12-17. Huldt & Lillevik System 4. Versjon 2008.4

Huldt & Lillevik System 4 2008-12-17. Huldt & Lillevik System 4. Versjon 2008.4 Versjon 2008.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til System 4 2008.4 og Altinn Monitor 2.6.217... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Levere

Detaljer

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2015-2016

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2015-2016 Håndbok Easy-Regn Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2015-2016 Denne manualen er utarbeidet av: Innholdsfortegnelse Lønn Elektroniske skattekort 1 Elektroniske skattekort... 1 Fremgangsmåte kort fortalt...

Detaljer

FERIELØNNSOPPGJØRET Juni-lønn 2010

FERIELØNNSOPPGJØRET Juni-lønn 2010 1 FERIELØNNSOPPGJØRET Juni-lønn 2010 v/ Karl Kristian Eggan og Åslaug Berre 2 Ferielønnsoppgjøret - generelle bestemmelser Se Statens personalhåndbok Pkt 11.2 Ferieloven med kommentarer Pkt 11.2.3. Departementets

Detaljer

FERIELØNNSOPPGJØRET. Juni-lønn. Lønnstjenesten

FERIELØNNSOPPGJØRET. Juni-lønn. Lønnstjenesten 1 FERIELØNNSOPPGJØRET Juni-lønn Lønnstjenesten 2 Ferielønnsoppgjøret - generelle bestemmelser Se Statens personalhåndbok Pkt 11.2 Ferieloven med kommentarer Pkt 11.2.3. Departementets kommentarer til ferieloven

Detaljer

Dokumentasjon av balansen

Dokumentasjon av balansen Mer enn en avstemming: av balansen Det bør i tilknytning til avstemminger settes klare krav til dokumentasjonen så det ikke er noen tvil om regnskapspostens innhold og at den er fullstendig, nøyaktig og

Detaljer

- Lønn A-ordningen - slik kommer du i gang

- Lønn A-ordningen - slik kommer du i gang Agro Økonomi - Lønn A-ordningen - slik kommer du i gang Innrapportering av lønn til myndighetene fra og med 1.1.2015 krever Agro Økonomi versjon 6.44 eller nyere. Denne versjonen vil inneholde to utgaver

Detaljer

HELIOS 3.64 - Årsavslutning

HELIOS 3.64 - Årsavslutning 1 Du som har Helios FINANS slik årsavslutter du: 1. Ta en sikkerhetskopi av Helios-data. se http://www.notaplan.no/produkt_backup.html hvis du ikke har automatisk backup Er du på ASP, blir det automatisk

Detaljer

Selskapet kommer ikke til å nå grensen for arbeidsgiveravgiftsplikt hverken totalt eller pr. ansatt dette året.

Selskapet kommer ikke til å nå grensen for arbeidsgiveravgiftsplikt hverken totalt eller pr. ansatt dette året. 16.06.2016 Skattefrie selskaper Aldri arbeidsgiveravgiftspliktig Selskapet kommer ikke til å nå grensen for arbeidsgiveravgiftsplikt hverken totalt eller pr. ansatt dette året. Men den ansatte går over

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-12-17. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4

Huldt & Lillevik Lønn 2014-12-17. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4 Lønn 5.0 Versjon 5.14.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.4... 2 3 Årsoppgjør 2014... 2 3.1 Bytte av arbeidsgiveravgiftsregel i løpet av 2014... 2 3.2

Detaljer

Hvordan komme i gang

Hvordan komme i gang Hvordan komme i gang INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 3 2 Registrere lisens... 3 3 Opprette en klient... 4 3.1 Integrasjon mot regnskapssystem... 5 3.1.1 Klientspesifikk regnskapsintegrasjon... 6 3.1.2

Detaljer

Tjenesteleveranseavtale for Bookkeeper+

Tjenesteleveranseavtale for Bookkeeper+ Tjenesteleveranseavtale for + Avtalen som er inngått mellom Kunde og er basert på standard leveranse, og priset ut ifra det. Hensikten med denne Tjenesteleveranseavtalen er å definere hva som inngår i

Detaljer

Regnskapsføreres uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet

Regnskapsføreres uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet Regnskapsføreres uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet Kursinnhold Brukere av årsregnskapet vil ha nytte av å få bekreftet at regnskapsfører har fulgt lov, forskrifter og god regnskapsføringsskikk

Detaljer

A-ordningen. A-meldinger som blir sendt inn for 2016 vil bli avvist

A-ordningen. A-meldinger som blir sendt inn for 2016 vil bli avvist Arbeidsgivere og andre opplysningspliktige skal rapportere lønns og inntektsopplysninger gjennom a-ordningen. A-ordningen er et samarbeid mellom NAV, Statistisk sentralbyrå og Skatteetaten. Altinn.no/aordningen

Detaljer

Årsoppgjør i regnskapet

Årsoppgjør i regnskapet Autorisert Regnskapsførerselskap Årsoppgjør i regnskapet Klargjøring av regnskap til årsoppgjør Årsoppgjøret er høysesong for alle som jobber med regnskap, både med klargjøring av regnskapet til årsoppgjøret

Detaljer

AKTUELLE REGELVERKSENDRINGER. Øyvind Gravem Peter Olgyai

AKTUELLE REGELVERKSENDRINGER. Øyvind Gravem Peter Olgyai AKTUELLE REGELVERKSENDRINGER Øyvind Gravem Peter Olgyai Aktuelle regelverksendringer høring - regulering av innholdet i mellomværende med statskassen høring - refusjoner ved deling av utgifter forslag

Detaljer

En eller flere ansatte kommer til å nå grensen for arbeidsgiveravgiftsplikt for dette året.

En eller flere ansatte kommer til å nå grensen for arbeidsgiveravgiftsplikt for dette året. 16.06.2016 Skattefrie selskaper Arbeidsgiveravgiftspliktig når grense oppnås for ansatt En eller flere ansatte kommer til å nå grensen for arbeidsgiveravgiftsplikt for dette året. Denne veiviser forteller

Detaljer

Det er mye som skal gjøres og ferdigstilles i årets siste måned. Her er en huskeliste for a-melding vedrørende årsskiftet.

Det er mye som skal gjøres og ferdigstilles i årets siste måned. Her er en huskeliste for a-melding vedrørende årsskiftet. Til regnskapsførere, revisorer og rådgivere Nr. 8 desember 2015 Skatteinfo Ønsker du å abonnere? Skatteinfo publiseres av Skatteetaten. Har du innspill eller ønsker å få nyhetsbrevet tilsendt på e-post,

Detaljer

Vedlegg 1. Arbeidsbeskrivelse

Vedlegg 1. Arbeidsbeskrivelse Avtalevilkår for levering av regnskapstjenester OVS2010-020 Vedlegg 1 Arbeidsbeskrivelse 1. GENERELT Dette dokument gir en beskrivelse av de krav som stilles til leverandøren av regnskapstjenester. Avtalen

Detaljer

Oppgave 1. i) Kvalitetsmål for regnskapet:

Oppgave 1. i) Kvalitetsmål for regnskapet: Oppgave 1 Intern kontroll er en prosess, icenesatt og gjennomført av styret, ledelse og ansatte for å håndtere og identifisere risikoer som truer oppnåelsen av målsettingene innen: mål og kostnadseffektiv

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GRFS 1 - Bokføring og årsoppgjør Standard av 10. september 2001, revidert 15. august 2006 og 16. september 2010, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF)

Detaljer

Bokføringsloven del I. Kjell Næssvold

Bokføringsloven del I. Kjell Næssvold Bokføringsloven del I Kjell Næssvold Bokføringsloven for kommunene Ny forskrift (av 4.3.2010) om endring i forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) Bokføringsloven gjøres

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn Lønn 5.0. Versjon

Huldt & Lillevik Lønn Lønn 5.0. Versjon Lønn 5.0 Versjon 5.10.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.10.4... 2 2 Om årsavslutning i Lønn 5.0... 2 2.1 Begrensninger ved levering av lønns- og trekkoppgaver via Altinn...

Detaljer

Oppgave 1 har med casen å gjøre siden du får posteringer som er tilnærmet like, og som teller til sammen 75 %.

Oppgave 1 har med casen å gjøre siden du får posteringer som er tilnærmet like, og som teller til sammen 75 %. Eksamen i faget finansregnskap Oppgave 1 har med casen å gjøre siden du får posteringer som er tilnærmet like, og som teller til sammen 75 %. Oppgave 1 (75 % - 180 minutter) AS FARMANN er en handelsbedrift,

Detaljer

Balansebudsjettering i Cantor Controller.

Balansebudsjettering i Cantor Controller. Balansebudsjettering i Cantor Controller. Det er nå mulighet for å utarbeide ett 12 måneders balansebudsjett i Cantor Controller. Her er en kort veiledning over hvordan dette fungerer. Forutsetninger Følgende

Detaljer

Amestodagen 2015. Bozica Babic og Britt Bjerkestrand VISMA LØNN: NYHETER, TIPS & TRIKS

Amestodagen 2015. Bozica Babic og Britt Bjerkestrand VISMA LØNN: NYHETER, TIPS & TRIKS Amestodagen 2015 Bozica Babic og Britt Bjerkestrand VISMA LØNN: NYHETER, TIPS & TRIKS Agenda Visma Lønn 10.0 (kommer 16. oktober??) Visma.Net Absence (neste sesjon) A-melding Halv skatt Lover og regler

Detaljer

Regnskapsavslutningen for 2013

Regnskapsavslutningen for 2013 Verran kommune Økonomisjef Elise Dahl Liavn 1 7790 MALM Deres ref.: Vår ref.: HG Saksnr.: 13/1513 Arkiv: O-4.3 Dato: 16 12.2013 Regnskapsavslutningen for 2013 Innledning Fristen for avleggelse av årsregnskapet

Detaljer

Nye lønnarter for korreksjon av arbeidsgivers andel pensjon og AGA Løsning for 2015

Nye lønnarter for korreksjon av arbeidsgivers andel pensjon og AGA Løsning for 2015 Nye lønnarter for korreksjon av arbeidsgivers andel pensjon og AGA Løsning for 2015 Innledning Løsningen for rapportering av arbeidsgiveravgift av pensjonsinnskudd (arbeidsgivers andel) i A- meldingen

Detaljer

Feriepenger. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 1 av 22

Feriepenger. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 1 av 22 Innhold Feriepenger... 2 Grunnlag for beregning av feriepenger... 2 Generelt om feriepengeløsningen i Aditro Lønn... 2 Feriepengegrunnlag... 2 Systemparametre... 3 Satser og grunnbeløp folketrygd... 3

Detaljer

Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din...

Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din... Oslo kommune Kemnerkontoret Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma Det handler om skatten din... Slik leser du brosjyren Brosjyren gjelder for pass av barn under

Detaljer

BRUK AV PERIODISERT KOSTNADSINFORMASJON I STYRING. Ingvill Weider, Eli Schei og John André Jakobsen

BRUK AV PERIODISERT KOSTNADSINFORMASJON I STYRING. Ingvill Weider, Eli Schei og John André Jakobsen BRUK AV PERIODISERT KOSTNADSINFORMASJON I STYRING Ingvill Weider, Eli Schei og John André Jakobsen Agenda Tiltak for reduserte kostnader og økt nytte ved bruk av SRS Hva koster det? Et eksempel som viser

Detaljer

Spørsmål knyttet til leverandørgjeld og årsregnskapets oppstilling av artskontorapportering

Spørsmål knyttet til leverandørgjeld og årsregnskapets oppstilling av artskontorapportering Saksbehandler Deres dato Vår dato Erik Heen 19.04.2016 22.06.2016 Telefon Deres referanse Vår referanse 932 42 704 16/257-3 Riksrevisjonen Postboks 8130 Dep 0032 Oslo Spørsmål knyttet til leverandørgjeld

Detaljer

Årsavslutning, Dann primoposter. Hva skal gjøres ved årsavslutning. Opprett neste regnskapsår

Årsavslutning, Dann primoposter. Hva skal gjøres ved årsavslutning. Opprett neste regnskapsår Årsavslutning, Dann primoposter Når et regnskapsår er avsluttet, alle bilag er bokført og beholdningskontiene er avstemt, skal det dannes primotall i neste regnskapsår. Det vil si, at årets resultat skal

Detaljer

Høringsutkast til norsk bokføringsstandard NBS(HU) Dokumentasjon av balansen.

Høringsutkast til norsk bokføringsstandard NBS(HU) Dokumentasjon av balansen. Norsk Regnskapsstiftelse Postboks 2914 Solli 0230 OSLO Deres ref: Trond Tømta Dato: 04.09.2012 Høringsutkast til norsk bokføringsstandard NBS(HU) Dokumentasjon av balansen. Vi viser til høringsbrev datert

Detaljer

Agro Økonomi. - Lønn (A-ordningen) - slik kommer du i gang

Agro Økonomi. - Lønn (A-ordningen) - slik kommer du i gang Agro Økonomi - Lønn (A-ordningen) - slik kommer du i gang Agro Lønn er et skybasert lønnsprogram, hvor data lagres på en webserver. Det er samtidig en modul i programpakken Agro Økonomi, som er et Windows-program,

Detaljer

Varebil (1) Trond Kristoffersen. Varebil (1) Varebil (1) Finansregnskap. Case i tabellarisk avslutning Olsen Handel AS. Årlige avskrivninger utgjør:

Varebil (1) Trond Kristoffersen. Varebil (1) Varebil (1) Finansregnskap. Case i tabellarisk avslutning Olsen Handel AS. Årlige avskrivninger utgjør: Varebil (1) Trond Kristoffersen Årlige avskrivninger utgjør: Kostpris - restverdi = Økonomisk levetid Finansregnskap Case i tabellarisk avslutning Case - 2 Varebil (1) Solgt varebil beregning av gevinst

Detaljer

Årsoppgjøret i praksis

Årsoppgjøret i praksis Årsoppgjøret i praksis Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2009 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Vi anbefaler at du

Detaljer

Generelt. Trond Kristoffersen. Lønningsrutinen. Ansatte - forpliktelser. Finansregnskap. Økt aktivitet (vekst) fører til behov for:

Generelt. Trond Kristoffersen. Lønningsrutinen. Ansatte - forpliktelser. Finansregnskap. Økt aktivitet (vekst) fører til behov for: Generelt Trond Kristoffersen Finansregnskap Lønn og Økt aktivitet (vekst) fører til behov for: Økte investeringer i eiendeler Mer kapital (lån og egenkapital) (Flere) ansatte Lønn og 2 Lønningsrutinen

Detaljer

Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 2006.4 Bruk årsavslutningsversjonen også i 2007 Termin Årsavslutning Regelverk nytt og endringer

Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 2006.4 Bruk årsavslutningsversjonen også i 2007 Termin Årsavslutning Regelverk nytt og endringer Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

Dokumentasjon ved periodeavslutningen pr

Dokumentasjon ved periodeavslutningen pr Dokumentasjon ved periodeavslutningen pr. 31.12.2016 Oppdatert pr. 11. januar 2017 Innhold Introduksjon... 1 Vedlegg iht. Riksrevisjonens standardbrev... 2 Dokumentasjon av avstemminger i DFØs avstemmingsmappe,

Detaljer

Hva er A-ordningen? Storbysamling 3.og 4. november 2016 Vibeke Starheim

Hva er A-ordningen? Storbysamling 3.og 4. november 2016 Vibeke Starheim Hva er A-ordningen? Storbysamling 3.og 4. november 2016 Vibeke Starheim Faktisk inntekt - Nytt inntektsgrunnlag I dag beregnes bostøtte som hovedregel med siste ligning (2015) lagt til grunn for beregningen

Detaljer

LØNNS- OG TREKKOPPGAVER DIREKTE TIL ALTINN

LØNNS- OG TREKKOPPGAVER DIREKTE TIL ALTINN 04.12.2013 LØNNS- OG TREKKOPPGAVER DIREKTE TIL ALTINN LØNNS- OG TREKKOPPGAVER DIREKTE TIL ALTINN... 2 Innstillinger i HogiaLønn... 2 Mobilnummer i firmaopplysningene... 4 Navn på pensjonstilbyder til felt

Detaljer

Mindre skjemavelde, sikrere tall

Mindre skjemavelde, sikrere tall Mindre skjemavelde, sikrere tall Fra 1. januar 2015 vil det bli enklere å være arbeidsgiver. Da endres og samordnes innrapporteringen om ansatte og deres inntekt til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå.

Detaljer

Årsoppgjøret i praksis

Årsoppgjøret i praksis Årsoppgjøret i praksis Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2010 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

Årsskiftet 2012/2013.

Årsskiftet 2012/2013. Årsskiftet 2012/2013. Versjonen inneholder skatteberegning etter nye tabeller for 2013, men de gamle tabellene er tilgjengelige årstallet for lønnskjøringen bestemmer skatteberegningen. 1 Årsavslutning

Detaljer

Årsoppgjøret i praksis

Årsoppgjøret i praksis Årsoppgjøret i praksis Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2011 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

Rendalen kommune Økonomiavdelingen

Rendalen kommune Økonomiavdelingen Rendalen kommune Økonomiavdelingen Alle i Rendalen kommune Årsoppgjør 2017 Årsavslutningen nærmer seg og det vises til rutiner og frister som har vært fulgt ved de siste regnskapsavslutningene. Det stilles

Detaljer