Her er et eksempel på hvordan en konteringsmal brukes, under registrering av en telefonregning fra Telenor (Innkjøp > Leverandørfaktura):

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Her er et eksempel på hvordan en konteringsmal brukes, under registrering av en telefonregning fra Telenor (Innkjøp > Leverandørfaktura):"

Transkript

1 Konteringsmaler Konteringsmaler kan benyttes under bilagsregistrering og under registrering av leverandørfakturaer. De brukes for å forenkle konteringen av bilagene. Når du bruker en konteringsmal trenger du stort sett bare å skrive inn noen beløp, så ordner programmet selv med konteringen av disse beløpene. Dermed slipper du å huske hvilke kontoer du skal bruke til en hver tid. Det finnes et sett med ferdiglagde konteringsmaler i programmet, for eksempel konteringsmaler for føring av strømregninger, telefonregninger og renteinntekter. Dessuten har du mulighet til selv å lage egne konteringsmaler som er tilpasset din virksomhet. Denne veiledningen skal vise deg hvordan du går fram for å lage dine egne konteringsmaler. Her er et eksempel på hvordan en konteringsmal brukes, under registrering av en telefonregning fra Telenor (Innkjøp > Leverandørfaktura): Som du ser er det her valgt en mal som heter Telefon. Du skriver selv inn fakturabeløpet, i dette tilfellet kr 600,-, deretter ordner programmet selv med selve konteringen på kontoene 2400, 6900 og Fordelen med konteringsmaler merkes spesielt godt når man har litt mer kompliserte konteringer enn i eksempelet over. Beregning av arbeidsgiveravgift, feriepenger og ikke fullt fradrag for mva er eksempler på registreringer der konteringsmalene selv regner ut hvordan beløpene skal fordeles. Lage konteringsmaler Konteringsmalene finner du ved å gå til Register > Regnskap > Konteringsmaler Det er to måter å lage konteringsmaler på: 1. Lag konteringsmalen fra bunnen av.

2 2. Kopier en av de eksisterende malene og endre på kopien. Det enkleste er å ta kopi av en av de eksisterende og endre på kopien. Grunnen til det er at de fleste konteringsmalene er like i oppbygning, og da er det bare små justeringer som må til på nye maler. Her kommer vi til å vise eksempler på begge metodene. Lage konteringsmal fra bunnen For å illustrere hvordan konteringsmaler kan lages, så skal vi bruke et konkret konteringseksempel her. Anta at du kjøper inn blomster fra en blomsterforretning for videresalg. Innkjøpskostnadene her skal bokføres på en innkjøpskonto, konto Det skal i tillegg regnes inn 25% mva. Bokføringsmessig skal dette konteres slik: Debit: Konto 4010 (nettobeløp) og mva-konto 2710 (mva-beløp) Kredit: Konto 2400 leverandørgjeld Dette er en typisk føring som brukes i Leverandørfaktura-rutinen. For å slippe å legge inn alle disse kontoene hver gang man registrerer en leverandørfaktura fra blomsterforretningen, så lager vi en mal som gjør dette for oss. For å lage en ny konteringsmal, klikk på knappen Ny i konteringsmalregisteret. Det første du skal gjøre er å skrive et navn på malen. I dette tilfellet gir vi malen navnet Innkjøp av blomster. I tillegg er dette en konteringsmal som skal brukes i leverandørfakturarutinen, så vi velger Leverandørfaktura som Maltype. I feltet Beskrivelse kan vi gi en mer utfyllende forklaring på hva konteringsmalen gjør. Den mest spennende delen av konteringsmalen ligger under Konteringsspesifikasjoner. Konteringsspesifikasjonene er delt inn i to områder, adskilt av en svart horisontal linje. Det som ligger over linjen representerer informasjon som vi som brukere må gi til konteringsmalen, det vil i all hovedsak bety et eller flere beløp. Ved innkjøp av blomster trenger vi bare fylle inn ett beløp, og det registrerer vi i konteringsmalen slik:

3 Under Fritekst skriver vi inn en tekst som forklarer hvilken informasjon vi må fylle inn, Beløp er en passende tekst her. Under Type velger vi hva slags type beløp dette er, i dette tilfellet er det et Beløp inkl mva høy sats. Tips: Hvis det er nødvendig med flere beløpslinjer, for eksempel et beløp for høy mva og et beløp for middels mva, så kan du trykke knappen Legg til ny beløpslinje for å få inn en ny linje. Under den svarte streken kommer konteringsdetaljene. Først legger vi inn en linje for nettobeløpet, som skal bokføres på konto 4010: Her har vi først skrevet inn en tekst som beskriver hvilken kontering dette er. Under Debet/kredit velger vi om dette er en debetføring eller en kreditføring. I dette tilfellet er det en debetføring. Under Kontonr velger du en bestemt konto som skal brukes, konto 4010 i dette tilfellet. I Beløpstype har vi her valgt Nettobeløp, her er det også mulig å velge Bruttobeløp og Mvabeløp. Til slutt har vi satt 1 i Fra linjenr for å vise til at nettobeløpet hentes fra det som er skrevet i linje 1. Den neste linjen som skal legges inn er mva-føringen. Den blir slik: Dette er også en debet-føring, så vi velger Debet under Debet/kredit. For denne kontoen trenger vi ikke å skrive inn kontonummer direkte i Kontonr-feltet. I stedet bruker vi feltet Synonym og legger inn INNGMOMS1. Dette er en såkalt standardkonto. Standardkontiene er en liste med de vanligste kontoene. INNGMOMS1 er det samme som konto Du spør sikkert nå hvorfor man ikke like godt kan skrive 2710 direkte inn i Kontonr-feltet? Svaret er at det kan man godt gjøre, men det en fordel å bruke feltet Synonym for alle såkalte standardkonti. Et eksempel kan forklare hvorfor så er tilfelle: La oss si at du har laget 20 forskjellige konteringsmaler, alle sammen bruker konto 2710 for å bokføre inngående mva høy sats. Så kommer det en dag da du blir bedt om å bytte konto for inngående mva høy sats, for eksempel fra konto 2710 til konto Hvis du har lagt inn 2710 direkte i Kontonr-feltet til alle disse 20 konteringsmalene, så betyr dette at du må innom alle disse malene og endre kontonummer. Hvis du har brukt feltet Synonym i stedet,

4 så trenger du bare gå til tabellen over standardkonti og endre definisjonen av INNGMOMS1 fra 2710 til Alle konteringsmaler som bruker INNGMOMS1 vil da se denne endringen. Tips: Oversikt over standardkonti finner du her: Fil > Firmavedlikehold > Firmainnstillinger > Regnskapsinnstillinger > Standardkonti Når vi nå har valgt INNGMOMS1 som synonym, så må vi også passe på å sette Beløpstype til Mvabeløp, og beløpet skal hentes fra linje 1. Til slutt legger vi inn en linje for leverandørgjeld: Leverandørgjeldsføringen er en kredit-føring, så vi velger Kredit i feltet Debet/kredit. Legg merke til at vi her også har valgt å bruke synonym, denne gangen LEVF. LEVF er det samme som konto Til slutt har vi satt Bruttobeløp som beløpstype, beløpet hentes fra linje 1. Dette er hele konteringen vi trenger for å kontere et innkjøp av blomster fra en blomsterleverandør. Før vi lagrer konteringsmalen bør vi ta en test for å forsikre oss om at malen gjør det vi ønsker at den skal gjøre. Klikk på knappen Test nederst i bildet. I dette eksempelet blir vi bedt om å fylle inn et beløp: Som vi ser av testen fungerer konteringsmalen akkurat slik den skal. Til slutt kan vi lagre konteringsmalen ved å klikke Lagre.

5 Kopiere en eksisterende mal I stedet for å lage konteringsmalen helt fra bunnen av, slik vi gjorde i det forrige eksempelet, så er det ofte enklere å kopiere en eksisterende konteringsmal og endre på kopien. De fleste konteringer ligner på hverandre, og da er det raskere å bruke denne metoden. Gå til Register > Regnskap > Konteringsmaler Vi skal bruke et eksempel på hvordan dette kan gjøres. La oss anta at du kjøper inn gass fra en gassleverandør og ønsker en konteringsmal for disse tilfellene. Som du vil se i konteringsmalregisteret, så finnes det ingen konteringsmaler for dette, så vi må lage en selv. Her vil det enkleste være å ta utgangspunkt i en av malene som ligner på en tenkt gasskontering, for eksempel konteringsmalen Bensin/drivstoff. Klikk på malen du skal kopiere, Bensin/drivstoff i dette tilfellet, og klikk på knappen Kopier. Svar OK på spørsmålet om nummeret du skal kopiere til. Det vi skal endre på den nye malen er følgende: Navn: Skriv Gass i stedet for Bensin/drivstoff. Beskrivelse: Bytt ut bensin med gass. Konteringsspesifikasjoner: Bytt ut konto for bensin/drivstoff med konto for gass. Her ser du hvordan kontospesifikasjonene blir etter disse endringene: Som du ser trenger vi ikke å endre verken på mva-linjen eller leverandørgjeldlinjen, her blir bokføringen på samme måte som for bensin/drivstoff. Du kan også legge inn nye linjer dersom du trenger flere konteringer, du kan også legge inn flere beløpslinjer (beløp som brukeren skal legge inn) ved å klikke på Legg til beløpslinje. Når du har gjort endringene kan du klikke på Test for å teste den nye konteringsmalen. Klikk Lagre til slutt når du er ferdig.

6 Avansert bruk av konteringsmaler De eksemplene vi har brukt til nå har vært veldig enkle i oppbygning, de har regnet ut nettobeløp, mva-beløp og bruttobeløp. Det finnes eksempler på konteringer som er mer kompliserte enn dette. Et eksempel er hvis du ikke skal ha fullt mva-fradrag i forbindelse med innkjøp. Her skal jeg vise hvordan dette kan beregnes automatisk av en konteringsmal. Gå til Register > Regnskap > Konteringsmal Klikk på Ny for å lage en ny konteringsmal. I dette eksempelet skal vi lage en mal som regner ut mva-fradrag for 80 % av driftskostnadene for innkjøp av blomster, mens det for de resterende 20 % ikke blir regnet ut noe mva. Gi konteringsmalen et passende navn, for eksempel Innkjøp av blomster, 80 % mva-fradrag. Under beskrivelse legger vi inn en tekstlig beskrivelse av hva malen gjør. Pass også på å velge riktig maltype, Leverandørfaktura i dette tilfellet: Under konteringsspesifikasjonene legger vi inn konteringene: Her må vi forklare litt nærmere hva som er gjort. Hvis vi ser på linje 2, så har vi lagt inn konto 4010 debet, dette er altså driftskostnadene. Når det er 25 % mva, så vil nettobeløpet tilsvare 80 % av bruttobeløpet (kan regnes ut ved enkel prosentregning). I dette tilfellet skal 20 % av det som normalt ville vært mva-beløp også regnes med på denne kontoen. Så vi må legge til 20 % av de 20 gjenstående prosentene, som tilsvarer 4 % av totalbeløpet. Dermed skal totalt 80 % + 4 % av bruttobeløpet legges på driftskontoen. I konteringsmalen må dette legges inn under Beregningsformel slik: #1*0.84 #1 betyr beløpet fra linje 1, mens 0.84 regner ut 84 % av dette beløpet. Legg merke til at det brukes punktum, ikke komma, som desimalseparator. Vi bruker også en formel for å regne ut mva-beløpet, som er 80 % av det som vanligvis ville vært mva-fradraget. Dette regnes ut som

7 #1*0.2*0.8 Mva-beløpet er normalt 20 % av bruttobeløpet, deretter regner vi ut 80 % av dette beløpet. I siste linje legger vi inn leverandørgjeld som en kreditføring, her bruker vi også beregningsformel. #1 betyr at beløpet som skal legges inn hentes i sin helhet fra linje 1. Til slutt klikker vi på Test for å se at konteringsmalen gjør det den skal: Dette er akkurat som skal regnes ut. Noen kommentarer til beregningsformel: Når du bruker beregningsformel trenger du ikke å bruke Beløpstype og Fra linjenummer, det regnes ut av formelen uansett. Skriv #X for å referere til beløpet på linje X (#1 er beløpet på linje 1). Bruk punktum (.) som desimalseparator, ikke komma. De matematiske operasjonene regnes fra venstre til høyre. Så for eksempel * 2 = 5 * 2 = 10. Beregningsformelen tar ikke hensyn til parenteser. Tips: Hvis du vil lage en generell konteringsmal som gjelder for alle type kostnader, så kan du på driftskostnadslinjen bruke et synonym som heter DRIFTSKOST eller INNKJØP. DRIFTSKOST = konto INNKJØP = konto Når du bruker disse synonymene i stedet for en bestemt konto, så vil konteringsmalen be deg om å velge en bestemt konto innenfor kontointervallet synonymet gjelder for:

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting 1 Komme i gang med Visma Avendo eaccounting For å begynne å bruke Visma Avendo eaccounting, må du logge inn på http://vismaonline.no Klikk på linken Til tjenesten under Visma Avendo eaccounting for å åpne

Detaljer

Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40

Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40 Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40 Velkommen som bruker av Visma Avendo Økonomi 40. Det er alltid mye nytt å sette seg inn i når man velger et nytt regnskapsprogram. Vi har derfor laget en brukermanual

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer

HELIOS 4. Quick Guide. 3210 Sandefjord Mail: info@notaplan.no Tlf.: 33 80 42 50 Faks: 33 47 88 28

HELIOS 4. Quick Guide. 3210 Sandefjord Mail: info@notaplan.no Tlf.: 33 80 42 50 Faks: 33 47 88 28 HELIOS 4 Quick Guide Velkommen til Helios 4 veiledning. Veiledningen er en introduksjon til Helios 4 menynavigasjon, bruk av snarveier og linker, vedlikehold av kartoteker, normal bruk av ordrebildet og

Detaljer

Agro Økonomi. Regnskap. - slik kommer du i gang... Kom i gang Regnskap Agro Regnskap Agrodata AS

Agro Økonomi. Regnskap. - slik kommer du i gang... Kom i gang Regnskap Agro Regnskap Agrodata AS Agro Økonomi Regnskap - slik kommer du i gang... Side 1 Agro Økonomi Regnskap Velkommen som bruker av Agro Økonomi Regnskap. For informasjon om installering av programmet, se heftet Installasjon, oppstart

Detaljer

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår:

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår: Årsoppgjør Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du foretar årsavslutning i regnskapet. Du

Detaljer

ProfVet REGNSKAP - 1 -

ProfVet REGNSKAP - 1 - ProfVet REGNSKAP 1. Om ProfVet Regnskap... 2 2. Å komme i gang... 2 2.1 Klientregisteret... 2 2.2 Innstillinger... 3 2.3 Kontoplan... 3 2.4 Åpning av regnskap startsaldoer... 4 2.4.1 Inngående balanse

Detaljer

Mamut Kunnskapsserie. Regnskap Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software

Mamut Kunnskapsserie. Regnskap Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software Mamut Kunnskapsserie Regnskap Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software 1 Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software Innhold Velkommen... 3 Viktige verktøy i skjermbildene... 4 Kom i

Detaljer

Bruker- dokumentasjon. for. Norsk Kompetanseregister

Bruker- dokumentasjon. for. Norsk Kompetanseregister Bruker- dokumentasjon for Norsk Kompetanseregister Kortinnehaver Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kortinnehaver..4 Innlogging... 4 Innlogging med kompetansebevis... 4 Innlogging fra Internett...

Detaljer

Regneark med Excel. Geir Maribu, TISIP

Regneark med Excel. Geir Maribu, TISIP Regneark med Excel Geir Maribu, TISIP Kursleksjonene er forfatters eiendom. Som kursdeltaker kan du fritt bruke leksjonene til eget personlig bruk. Kursdeltakere som ønsker å bruke leksjonene f.eks til

Detaljer

3. Registrer alle leverandørfakturaer og utbetalinger som tilhører det gamle året. Det samme gjelder for kundefakturaer og innbetalinger.

3. Registrer alle leverandørfakturaer og utbetalinger som tilhører det gamle året. Det samme gjelder for kundefakturaer og innbetalinger. Årsoppgjør Avslutte og opprette nytt regnskapsår. Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du

Detaljer

Årsoppgjør i Uni Økonomi Lønn

Årsoppgjør i Uni Økonomi Lønn Årsoppgjør i Uni Økonomi Lønn Januar 2014 Innhold 1: Oppdater til januarversjon... 4 2: Arbeide med lønn på to årstall... 5 2.1: Oppretting av nytt år og valg av korrekt årstall... 6 2.2: Overføre feriepenger

Detaljer

Årsoppgjør Uni Økonomi V3 lønn

Årsoppgjør Uni Økonomi V3 lønn Årsoppgjør Uni Økonomi V3 lønn Januar 2013 Innhold 1: Oppdater til januarversjon... 4 2: Arbeide med lønn på to årstall... 5 2.1: Oppretting av nytt år og valg av korrekt årstall... 6 2.2: Overføre feriepenger

Detaljer

En kort brukermanual for regnskapsprogrammet Mamut Office

En kort brukermanual for regnskapsprogrammet Mamut Office En kort brukermanual for regnskapsprogrammet Mamut Office Artikkelen er skrevet for Studentliv av Anders Bruvik Denne artikkelen tar utgangspunkt i de tema som gjennomgås i Studentlivs Regnskapskurs for

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

Manual for bruk av Priseditor

Manual for bruk av Priseditor Manual for bruk av Priseditor Del 1. Dette gjøres av VisBook ved oppstart, endringer/nye prismaler gjennomføres av bedriften selv eller bestilles utført av VisBook. Bygge prismaler Side 2 Del 2. Bygge

Detaljer

Medlemshåndtering eroom

Medlemshåndtering eroom Medlemshåndtering eroom Norsk versjon 7.3 JOINT Collaboration AS www.joint.no Medlemshåndtering i eroom V7.3 Hvem kan legge til og invitere medlemmer i et eroom?...3 Når legges medlemmer inn i et rom?...3

Detaljer

Mamut Kunnskapsserie. Regnskap/Lager Kostnadsføring av lagerførte produkter i Mamut Enterprise E5

Mamut Kunnskapsserie. Regnskap/Lager Kostnadsføring av lagerførte produkter i Mamut Enterprise E5 Mamut Kunnskapsserie Regnskap/Lager Kostnadsføring av lagerførte produkter i Mamut Enterprise E5 1 Kostnadsføring av lagerførte produkter i Mamut Enterprise E5 Innhold Om kostnadskontering og regnskapsmessig

Detaljer

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av Brukerveiledning for publiseringsløsningen Dashboard CMS Utarbeidet av Sist revidert: 24.05.2013 Forord Denne brukerveiledningen er laget som et hjelpemiddel for raskt å komme i gang med redigering av

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1/45. Introduksjon... 3. Jobbe med postene... 5. Vedlegg og personlig skrivebord... 9. Innstillinger for oppsett...

Innholdsfortegnelse 1/45. Introduksjon... 3. Jobbe med postene... 5. Vedlegg og personlig skrivebord... 9. Innstillinger for oppsett... Innholdsfortegnelse Introduksjon... 3 Installasjon av Standard Regnskap...3 Start programmet for første gang...3 Demofirma...3 Ny installasjon...3 Importer backup...4 Hovedkontrollen...4 Jobbe med postene...

Detaljer

Grunnleggende kunnskap om regnskap

Grunnleggende kunnskap om regnskap Grunnleggende kunnskap om regnskap - for deg som er aktiv i en forening med liten økonomi Artikkelen er skrevet av Tomas Andersen Artikkelen er opprinnelig utarbeidet i til bruk for deltagere på Studentlivs

Detaljer

Brukerveiledning for SparTi

Brukerveiledning for SparTi Norsk Bridgeforbund SparTi Brukerveiledning for SparTi Klubbens Hjemmeside 10.10.05 1 Innhold 1) Første gangs bruk av hjemmeside. Oppsett og passord... 3 2) Oppdatering av hjemmeside... 11 3) Forklaring

Detaljer

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1 Brukerhåndbok for tilpasset Side 1 Innhold Tilgang... 3 Innlogging... 3 Glemt passord... 3 Flere tilganger... 4 Nødvendig registrering - årsrapport... 4 1. Opprette årsrapport... 4 Opprette lokallag...

Detaljer

Memoz brukerveiledning

Memoz brukerveiledning Memoz brukerveiledning http://memoz.hib.no Pålogging...1 Oversikt...2 Profilside...2 Inne i en memoz...3 Legg til ting...3 Tekstboks...3 Rediger og flytte på en boks...4 Bildeboks...5 Videoboks...7 HTML-boks...7

Detaljer

Innføring i OOcalc Side 1. OOcalc

Innføring i OOcalc Side 1. OOcalc Innføring i OOcalc Side 1 OOcalc Hva er et regneark? Et regneark kan sammenlignes med et vanlig ruteark, hvor tall skrives inn og beregninger utføres. På et vanlig ruteark må man selv utføre beregningen.

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 2 Flere som skal skrive i samme dokument rettigheter og versjoner Versjon/dato for revisjon: 04.03.2015 P360-klient: Web Utarbeidet av: Monica Blomli Dato: 01.10.2014 Ansvarlig:

Detaljer

BB Transport Kom i gang brukerveiledning

BB Transport Kom i gang brukerveiledning BB Transport Kom i gang brukerveiledning Convo AS TLF: 22 90 70 80 PB 1346 Vika Internett: www.convo.no 0113 Oslo, Norway E-post: post@convo.no 1 Innhold 2 Innledning... 3 3 Begreper/Definisjoner... 3

Detaljer

Mamut Academy. //Mamut datax Software Regnskap

Mamut Academy. //Mamut datax Software Regnskap Mamut Academy //Mamut datax Software Regnskap Produsent og distributør: Mamut AS - et selskap i Visma-gruppen Karenslyst Allé 56 0277 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post:

Detaljer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer 10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer Fra versjon 1.15 vil man kunne benytte vårt helt nye HELFO-regnskap for faggruppene leger, fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer.

Detaljer

Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning

Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning 1 av 14 Oversikt over brukerveiledningen. 2. Oversikt. 3. Logge inn på nettsiden. 4. Redigere innholdet på undersidene. 5. Redigere innholdet i blokkene.

Detaljer