Høring endringer i tollforskriften vedrørende foreløpig deklarering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høring endringer i tollforskriften vedrørende foreløpig deklarering"

Transkript

1 Høring endringer i tollforskriften vedrørende foreløpig deklarering 1. Innledning Tolldirektoratet sender med dette på høring forslag om endringer i reglene om bruk av foreløpig deklarasjon ved innførsel av varer og enkelte justeringer i reglene om bruk av foreløpig deklarasjon ved utførsel av varer. Det foreslås at det etableres en ordning med forhåndstillatelse for å kunne benytte foreløpig deklarasjon ved innførsel i enkelte tilfeller. Ordningen vil gjelde for foretak som innfører varer hvor fullstendige opplysninger ikke er kjent ved innførselen og disse fastsettes i ettertid. Samtidig klargjøres adgangen til å benytte foreløpig deklarasjon når det ikke foreligger forhåndstillatelse i regelverket. Det vises til utkastet til nytt fjerde og femte ledd i tollforskriften Ved utførsel er det i dag en ordning med forhåndstillatelse. Forslaget innebærer at det vil være samme krets av foretak som kan få forhåndstillatelse til å benytte foreløpig deklarasjon som ved innførsel. Samtidig klargjøres adgangen til å benytte foreløpig deklarasjon når det ikke foreligger forhåndstillatelse på samme måte som ved innførsel, se utkastet til endringer i tollforskriften Det foreslås videre tatt inn vilkår for tilbaketrekking og endring av forhåndstillatelse knyttet til inn- og utførsel. Videre foreslår direktoratet at det ikke lenger skal gjelde et krav til tollkreditt hvor det innføres varer hvor det påløper merverdiavgift, der deklarert mottaker er registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Endringen har sammenheng med at avgiftspliktige som er registrert i Merverdiavgiftsregistret fra 1. januar 2017 ikke lenger skal gi opplysninger og betale merverdiavgift ved innførsel til tollmyndighetene, men gi opplysninger i skattemeldingen for merverdiavgift. Ved innførsel av varer hvor det skal beregnes toll og/eller særavgifter vil det som følge av forslaget ikke lenger gjelde et ubetinget krav til at mottaker av varene har tollkreditt. Det samme gjelder for tilfeller hvor det bare skal beregnes merverdiavgift og deklarert mottaker ikke er registrert i Merverdiavgiftsregistret. Det vises til utkastet til nytt sjette og syvende ledd i tollforskriften Det bes om høringsinstansenes merknader innen 15. februar Høringsinnspillene kan sendes elektronisk til eller per post til Tolldirektoratet, Rettsseksjonen, Postboks 8122 Dep., 0032 Oslo. Merk høringsinnspillet med vår referanse: 17/ Eventuelle spørsmål i forbindelse med høringen kan rettes til saksbehandler. Tolldirektoratet er oppmerksom på at det ved innføring av en ordning med forhåndstillatelse må gis tilstrekkelig med tid for aktørene til å søke om forhåndstillatelse og få denne godkjent før endringen i regelverket trer i kraft. Tolldirektoratet vil ved gjennomføring av regelverksendringene kontakte de virksomheter som regelmessig benytter foreløpig deklarasjon, opplyse om endringene og sette en frist for å søke tollmyndighetene om tillatelse. Det tas sikte på at eventuelle endringer vil tre i kraft i løpet av andre kvartal

2 2. Gjeldende rett Tolloven 4-20, jf. tollforskriften fjerde ledd gir regler om foreløpig deklarasjon ved innførsel. Bestemmelsen fastlegger at dersom det er vanskelig å legge frem fullstendig utfylt deklarasjon og det er av stor betydning at varen kan frigjøres, så kan varene deklareres foreløpig. Følgende vilkår må da være oppfylt: a) den deklarerte mottakeren må ha tollkreditt, b) eventuelle tillatelser som kreves fra andre myndigheter må foreligge, c) rubrikkene 2, 6, 14, 15a, 30, 31, 35, 48 og 49 (i tolldeklarasjonen) må være utfylt, d) varene kan ikke ha vært kjørt direkte til varemottaker og lagret der i medhold av Bestemmelsen fastlegger videre i femte ledd at fullstendig utfylt deklarasjon skal fremlegges innen 10 dager med mindre det er søkt på forhånd om å fremlegge den senere. Tolloven 4-23, jf. tollforskriften andre ledd regulerer utførselssituasjonen, og stiller i dag krav til at det må søkes om forhåndstillatelse for å kunne legge frem foreløpig deklarasjon. For øvrig gjelder i hovedsak de samme vilkår som ved innførsel. Bestemmelsen fastlegger at a) eventuelle tillatelser som kreves fra andre myndigheter må foreligge, b) rubrikkene 2, 6, 8, 14, 17a, 29, 31, 33 må være utfylt. Det følger videre av bestemmelsen at det kan settes krav til at mottakeren har tollkreditt og at fullstendig utfylt deklarasjon skal fremlegges innen 10 dager med mindre det er søkt på forhånd om å fremlegge den senere. 3. Tolldirektoratets vurderinger og forslag I praksis benyttes foreløpig deklarasjon i dag i hovedsak ved inn- og utførsel av bulklaster mv. (grus, gass og andre væsker mv.) hvor måling, veiing mv. av varene skjer etter inn- og utførsel. Foreløpig deklarasjon benyttes for å fristille varene i påvente av at opplysningene gis i endelig deklarasjon. Det dreier seg i dag om et mindre antall foretak som benytter foreløpig deklarasjon, som regelmessig innog/eller utfører slike varer i sin virksomhet. Forslaget om krav til forhåndstillatelse etter ved innførsel innebærer etter direktoratets vurdering en enkel og forutsigbar løsning for virksomheter som innfører nevnte varer. Ved en slik løsning vil foreløpig deklarasjoner, hvor det foreligger forhåndstillatelse, kunne behandles automatisk i TVINN. Ved automatisk behandling vil foreløpige deklarasjoner kunne behandles også utenfor tollstedenes ekspedisjonstider og varene frigjøres raskere. Bruk av forhåndstillatelse er i tråd med systemet som EU har Simplified declaration, hvor regelmessig bruk av slik forenklet deklarasjon er underlagt en autorisasjon fra tollmyndighetene med vilkår og kriterier tilsvarende de som gjelder for Authorised Economic Operators (AEO). Et tilsvarende system er i dag allerede etablert for utførselssituasjonen, jf andre ledd. 2

3 For tollmyndighetene innebærer endringen at det ikke lenger vil være behov for å legge foreløpige deklarasjoner til manuell behandling ved innførsel. Dette vil kunne frigjøre ressurser til å løse andre oppgaver. Samtidig vil kontrollen med vareførselen bli bedre da restriksjoner mv. er koblet opp mot varenummer i TVINN slik at det automatisk vil være mulighet til å plukke ut innførselen for kontroll. Virksomheter må i sin søknad om forhåndstillatelse synliggjøre at opplysningene ikke vil være kjent ved innførselen slik at det er behov for å legge frem foreløpig deklarasjon. Videre må de angi hvilke type varer søknaden omfatter (varenummer i Tolltariffen). Virksomheter som oppfyller vilkårene skal gis tillatelse. Det foreslås tatt inn vilkår for tilbaketrekking og endring av tillatelse i bestemmelsene om inn- og utførsel gjennom en henvisning til at reglene i tollforskriften gis tilsvarende anvendelse. Slik henvisning er gitt i andre regler om tillatelser i tollforskriften. Samtidig med at det foreslås et nytt tillatelsesregime foreslås det klarere rammer for i hvilke øvrige situasjoner foreløpig deklarasjon skal kunne benyttes uten at det er gitt forhåndstillatelse. Slik tollforskriften foreslås utformet skal foreløpig deklarasjon kunne benyttes uten forhåndstillatelse i situasjoner hvor det er fare for liv eller helse eller det har stor samfunnsmessig eller økonomisk betydning at en vare kan disponeres over før den er fortollet. En tilsvarende regel foreslås i for utførselstilfellene. Endringene med inndeling i et tosporet system for foreløpig deklarasjon ved inn- og utførsel er ikke ment å innebære realitetsendringer i praksis, men vil gi klarere veiledning og kan bedre sikre at det føres en fast og ensartet praksis for bruk av foreløpig deklarasjon. Forslaget til endringer i kravet til tollkreditt i tollforskriften har sammenheng med at avgiftspliktige som er registrert i Merverdiavgiftsregistret fra 1. januar 2017 ikke lenger skal gi opplysninger og betale merverdiavgift ved innførsel til tollmyndighetene, men gi opplysninger i skattemeldingen for merverdiavgift. Disse endringene gjør at behovet for tollkreditt ikke lenger er til stede for virksomheter som kun importerer varer belagt med merverdiavgift. Fram til nå har det vært mulig for mva-registrerte virksomheter som ikke innfører varer med toll og særavgift å benytte tollkreditt. Fra 1. desember 2017 ble denne adgangen stengt av Skattedirektoratet, og videreføres kun for virksomheter som importerer varer med toll og/eller særavgifter. Tolldirektoratet vil endre tollforskriften slik at kravet om tollkreditt for virksomheter som kun importerer varer med merverdiavgift bortfaller, jf. forslag i punkt 5 under. En tilsvarende regel er tatt inn i knyttet til utførsel. Samtidig er subjektet for krav til tollkreditt ved utførsel endret fra «mottaker» til «avsender». Det er ikke aktuelt å stille krav til tollkreditt hos mottaker ved utførsel. Det skyldes en inkurie at bestemmelsen i dag henviser til mottaker. Tolletaten mener at det ikke lenger er hensiktsmessig å opprettholde et ubetinget krav om at mottakeren må ha tollkreditt ved foreløpig deklarasjon knyttet til innførsel, og foreslår derfor at det for innførselssituasjonen som for utførselssituasjonen åpnes for å vurdere i hvert enkelt tilfelle om det er nødvendig å stille krav til tollkreditt. Dersom det dreier seg om mindre beløp i toll og/eller særavgifter, virksomheten opprettholder god betalingshistorikk mv., så kan tollmyndighetene velge ikke å stille krav til tollkreditt. I de tilfeller hvor det gis forhåndstillatelse etter femte ledd og andre ledd og det kan være aktuelt å stille krav til tollkreditt, vil dette vurderes i forbindelse med forhåndstillatelsen. 3

4 I utkastet til nye bestemmelser er det for øvrig gjort enkelte endringer i hvilke rubrikker på inn- og utførselsdeklarasjonene som skal fylles ut når foreløpig deklarasjon benyttes: For innførsel innebærer forslaget at rubrikk 44 skal fylles ut. Rubrikk 2 skal samtidig ikke lenger fylles ut. Rubrikk 48 fylles ut dersom tollkreditt benyttes og rubrikk 33 må fylles ut dersom det er gitt forhåndstillatelse etter femte ledd. For utførsel innebærer forslaget at rubrikk 44 skal fylles ut og at rubrikk 8 ikke lenger fylles ut. Rubrikk 48 må fylles ut dersom tollkreditt benyttes. Rubrikk 33 fylles ut dersom tillatelse er gitt etter tredje ledd. Endringene innebærer ikke endringer av betydning i forhold til det som kreves i dag. Nærmere om endringsforslaget Tollforskriften foreslås endret ved at det i fjerde ledd første setning nå fremgår at foreløpig deklarasjon kan benyttes hvor det er fare for liv eller helse eller det har stor samfunnsmessig eller økonomisk betydning at en vare disponeres over før den er fortollet. I bestemmelsens femte ledd gis det en ny regel om at foretak kan gis forhåndstillatelse for å kunne legge frem foreløpig deklarasjon hvor opplysninger ikke er kjent ved innførsel og først er kjent i ettertid. Tillatelse gis på forhånd for en bestemt tidsperiode og knyttes til spesifikke varenummer i tolltariffen. De obligatoriske kravene som gjelder i dag for å kunne legge frem slik deklarasjon i det enkelte tilfelle etter fjerde og femte ledd fremgår i nytt sjette ledd bokstav a) til og med c). I sjette ledd bokstav b) er aktuelle rubrikker i tolldeklarasjon som i dag må fylles ut videreført med noen endringer. Rubrikk 2 om at avsender må fylles ut utgår da det ikke er behov for denne informasjonen før ved innsendelse av endelig deklarasjon. Det stilles i praksis ikke krav til denne informasjonen i dag. Samtidig er det tatt inn krav til at rubrikk 8 om mottaker skal fylles ut. Dette, sammen med kode for foreløpig deklarasjon, ønsker tollmyndighetene fremdeles at skal fylles ut. I de tilfeller det er gitt tillatelse etter femte ledd, er kravet om begrunnelse ivaretatt gjennom søknadsprosessen. Innvilget tillatelse deklareres med kode og journalnummer i rubrikk 44. Rubrikken benyttes også når det er krav om tillatelser etter nytt sjette ledd bokstav a). I sjette ledd bokstav c) tilføyes det at rubrikk 33 (varenummer) må være utfylt. Begrunnelsen for dette er at angivelse av varenummer er nødvendig for at Tolletaten ved mottak av den foreløpige deklarasjonen i TVINN skal kunne foreta automatisk kontroll av at vilkårene for foreløpig deklarasjoner er overholdt. Rubrikk 48 er kun obligatorisk dersom det er krav til tollkreditt, og dette er det foreslått at uttrykkelig fremgår. Bestemmelsen som i dag følger av fjerde ledd bokstav a) om tollkreditt tas ut av listen over obligatoriske krav, og erstattes av en ny regel i nytt syvende ledd som gir diskresjonær adgang for Tolletaten til å stille krav til tollkreditt. Regelen fastlegger at det kan settes som vilkår at deklarert mottaker som ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret har tollkreditt. Bestemmelsen innebærer implisitt at det ikke lenger gjelder krav til tollkreditt for merverdiavgift for mva-registrert deklarert mottaker som benytter foreløpig deklarasjon ved innførsel. Videre fremgår det at det kan stilles krav til tollkreditt for mottaker som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret ved innførsel av tollpliktige eller særavgiftspliktige varer. Gjeldende femte ledd blir nytt åttende ledd i bestemmelsen. Bestemmelsen er noe forenklet, og endringene er ikke tilsiktet å innebære noen realitetsendring. 4

5 I nytt niende ledd er det foreslått en bestemmelse med vilkår for tilbaketrekking og endring av tillatelse etter femte ledd. Bestemmelsen henviser til tollforskriften og gir disse tilsvarende anvendelse. Tilsvarende henvisning er gitt i andre regler om tillatelser i tollforskriften. Tollforskriften foreslås endret ved at det i nytt annet og tredje ledd gis tilsvarende materielle regler om i hvilke situasjoner foreløpig deklarasjon kan benyttes og om krav til forhåndstillatelse som er foreslått i fjerde og femte ledd. Forslaget innebærer videre at gjeldende bestemmelser i andre ledd bokstav a) og b) videreføres i nytt fjerde ledd med enkelte endringer. Det foreslås tilsvarende som for endringer slik at avsender skal oppgis (rubrikk 8), mens det ikke lenger er krav etter bestemmelsen til å oppgi mottaker (rubrikk 2). Videre må det tilsvarende som for innførselssituasjonen gis en begrunnelse i rubrikk 44. Det foreslås i bestemmelsens femte ledd at det kan settes som vilkår i tillatelse etter tredje ledd at deklarert avsender som ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret har tollkreditt. Det følger i dag av at det er mottaker som er subjekt for tollkreditt. Forslaget innebærer at mottaker endres til deklarert avsender som subjekt for tollkreditt. Det skyldes som nevnt en inkurie at kravet i dag er knyttet til mottaker. Kravet som i dag følger av forskriftsbestemmelsens tredje ledd om fremleggelse av fullstendig utfylt deklarasjon videreføres i nytt sjette ledd, tilsvarende det som er foreslått i åttende ledd knyttet til innførsel. Videre foreslås det i nytt syvende ledd tatt inn en regel om adgang til tilbaketrekking og endring av tillatelse, tilsvarende som det foreslås i siste ledd. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser Ordningen med forhåndstillatelse ved innførsel innebærer forenklinger og mer forutsigbare løsninger for importørene ved innførsel av varer hvor opplysninger ikke foreligger ved innførsel og fastsettes i ettertid. Foreløpig deklarasjon i et system med bruk av forhåndstillatelse vil slik løsningen er tenkt underlegges automatisk ekspedering i TVINN, som innebærer at varene fristilles raskere. Forslaget innebærer også administrative forenklinger for Tolletaten ved at deklarasjonene ikke lenger behandles manuelt. Krav om forhåndstillatelse antas på den annen side å medføre en begrenset administrativ byrde for næringslivet som må søke om forhåndstillatelse, og for tollmyndighetene som må behandle søknadene. Forslaget om å åpne for at tollkreditt ikke lenger skal være obligatorisk for toll og særavgifter, men å kunne vurdere behovet konkret, vil redusere kostnader og administrativ byrde for næringslivet i de tilfeller hvor det ikke stilles krav til tollkreditt. 5

6 5. Ikrafttredelse Det tas sikte på at eventuelle endringer skal tre i kraft i løpet av andre kvartal Direktoratets utkast til forskriftstekst I forskrift 17. desember 2008 nr til lov om toll og vareførsel (tollforskriften) gjøres følgende endringer i ved at det gis nye regler i nytt fjerde til niende ledd. De nye bestemmelsene erstatter gjeldende fjerde og femte ledd. Bestemmelsene gjengis nedenfor for oversiktens skyld i sin helhet, hvor nye/endrede bestemmelser er gjengitt i kursiv Opplysninger i deklarasjon mv. ved fortolling (1) Ved fortolling skal det legges frem deklarasjon som nevnt i , utfylt med opplysninger om blant annet a) vareslag, samlet mengde og verdi i norske kroner b) kollienes merker, numre og antall c) preferansetoll d) leveringsvilkår mv. e) den deklarerte mottakerens organisasjons- eller fødselsnummer. Tollmyndighetene kan i særlige tilfeller fravike dette kravet. (2) Ved ervervsmessig innførsel skal det også gi følgende opplysninger om hvert vareslag forsendelsen omfatter: a) kode for avsenderland og opprinnelsesland b) varenummer i samsvar med tolltariffen c) tollsats, herunder krav om tollnedsettelser d) mengde i henhold til tolltariffen e) varens tollverdi f) beløp som skal betales g) eventuelle tillatelser som kreves fra andre myndigheter ved innførsel h) andre statistiske opplysninger som kreves for innførselsstatistikken. (3) For vare som gjeninnføres etter bearbeiding, herunder reparasjon eller foredling, skal det gis opplysninger om de utførte varenes art, mengde og verdi, samt hvilken bearbeiding varene har gjennomgått. 6

7 (4) Dersom det er vanskelig å legge frem fullstendig utfylt deklarasjon kan det legges frem deklarasjon med færre opplysninger (foreløpig deklarasjon) hvor det er fare for liv eller helse eller det har stor samfunnsmessig eller økonomisk betydning at en vare kan disponeres over før den er fortollet. (5) Tollmyndighetene kan gi tillatelse til at foretak som innfører varer hvor opplysninger ikke er kjent ved innførsel og fastsettes i ettertid kan legge frem foreløpig deklarasjon. Tillatelsen gis på forhånd for en bestemt tidsperiode og for spesifikke varenummer i tolltariffen. (6) For å kunne legge frem foreløpig deklarasjon etter fjerde og femte ledd må a) eventuelle tillatelser som kreves fra andre myndigheter foreligge, b) varen kan ikke ha vært kjørt direkte til varemottaker og lagret der i medhold av , og c) rubrikkene 6, 8, 14, 15a, 30, 31, 33, 35, 44, 48 og 49 i tolldeklarasjonen må være utfylt. Rubrikk 48 må være utfylt dersom tollkreditt benyttes. Rubrikk 33 må være utfylt dersom tillatelse er gitt etter femte ledd. (7) Det kan settes som vilkår for å legge frem foreløpig deklarasjon at deklarert mottaker som ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret har tollkreditt. Det samme gjelder deklarert mottaker som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, ved innførsel av vare som det skal svares toll eller særavgifter av. (8) Endelig (fullstendig utfylt deklarasjon) skal legges frem for tollmyndighetene innen ti dager. Det kan søkes på forhånd om tillatelse til å legge frem endelig deklarasjon senere enn ti dager etter innlevering av foreløpig deklarasjon. (9) Reglene om tilbaketrekking og endring av tillatelse i gjelder tilsvarende for tillatelse etter femte ledd. I tollforskriften gjøres følgende endringer ved nye regler i nytt andre til syvende ledd. De nye bestemmelsene erstatter andre og tredje ledd: Opplysninger i deklarasjon mv. ved utførsel (1) Ved tollekspedisjon for utførsel skal det legges frem deklarasjon som nevnt i med opplysninger om blant annet a) vareslag, samlet mengde og verdi i norske kroner b) varenummer i samsvar med tolltariffen c) kollienes merker, numre og antall d) leveringsvilkår mv. e) deklarert avsenders organisasjons- eller fødselsnummer. Tollmyndighetene kan i særlige tilfeller fravike dette kravet. 7

8 (2) Dersom det er vanskelig å legge frem fullstendig utfylt deklarasjon kan det legges frem deklarasjon med færre opplysninger (foreløpig deklarasjon) hvor det er fare for liv eller helse eller det har stor samfunnsmessig eller økonomisk betydning. (3) Tollmyndighetene kan gi tillatelse til at foretak som utfører varer hvor opplysninger ikke er kjent ved utførsel og fastsettes i ettertid kan legge frem foreløpig deklarasjon. Tillatelsen gis på forhånd for en bestemt tidsperiode og for spesifikke varenummer i tolltariffen. (4) For å kunne legge frem foreløpig deklarasjon etter andre og tredje ledd må a) eventuelle tillatelser som kreves fra andre myndigheter foreligge, b) rubrikkene 2, 6, 14, 17a, 29, 31, 33, 44 og 48 i tolldeklarasjonen må være utfylt. Rubrikk 48 må være utfylt dersom tollkreditt benyttes. Rubrikk 33 må være utfylt dersom tillatelse er gitt etter tredje ledd. (5) Det kan settes som vilkår i tillatelse etter tredje ledd at deklarert avsender som ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret har tollkreditt. (6) Endelig (fullstendig utfylt deklarasjon) skal legges frem for tollmyndighetene innen ti dager. Det kan søkes på forhånd om tillatelse til å legge frem endelig deklarasjon senere enn ti dager etter innlevering av foreløpig deklarasjon. (7) Reglene om tilbaketrekking og endring av tillatelse i gjelder tilsvarende for tillatelse etter tredje ledd. 8

Høringsuttalelse - Forslag om forskrift til lov om skatteforvaltning

Høringsuttalelse - Forslag om forskrift til lov om skatteforvaltning Tolldirektoratet TOD / Toll- og vareførselsavdelingen TOD / Rettsseksjonen Vår ref: 16/17630-3 Arkivkode: 008 Vår dato: 12.08.2016 Deres dato: 29.04.16 Deres ref: 2016/400245 Adresseinformasjon flettes

Detaljer

notat Skattedirektoratet

notat Skattedirektoratet Skattedirektoratet notat Dato Referanse 08.05.2017 2017/422804 Høringsnotat - forslag om endring i skatteforvaltningsforskriften - krav om elektronisk levering av skattemelding for særavgifter for registrerte

Detaljer

Høring av forskrift om fastsettelse av nedsatte tollsatser ved import av industrielt bearbeidede landbruksvarer

Høring av forskrift om fastsettelse av nedsatte tollsatser ved import av industrielt bearbeidede landbruksvarer Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 201201410 30.10.2012 Høring av forskrift om fastsettelse av nedsatte tollsatser ved import av industrielt bearbeidede landbruksvarer Landbruks- og matdepartementet

Detaljer

Ny ordning for innførselsmerverdiavgift. Samling for kursholdere 17 juni 2016

Ny ordning for innførselsmerverdiavgift. Samling for kursholdere 17 juni 2016 Ny ordning for innførselsmerverdiavgift Samling for kursholdere 17 juni 2016 Innhold 1 Innledning 2 TVINN og tolldeklarasjon 3 Beregning av innførselsmva 4 Bokføring og ny bokføringsforskrift 5 Ny skattemelding

Detaljer

Høringsnotat - Utmåling av overtredelsesgebyr etter tolloven - forslag til endringer i tollforskriften

Høringsnotat - Utmåling av overtredelsesgebyr etter tolloven - forslag til endringer i tollforskriften Saksnr. 16/203 25.10.2016 Høringsnotat - Utmåling av overtredelsesgebyr etter tolloven - forslag til endringer i tollforskriften Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Vurderinger og forslag... 4

Detaljer

Høringsnotat. Transportører i utlandet adgang til refusjon av merverdiavgift mv.

Høringsnotat. Transportører i utlandet adgang til refusjon av merverdiavgift mv. Høringsnotat Transportører i utlandet adgang til refusjon av merverdiavgift mv. 1 1. Innledning... 3 2. Tidligere ordning og gjeldende rett... 3 3. Direktoratets vurderinger og forslag... 4 3.1 Behovet

Detaljer

Fastsettelse av forskrift om fastsettelse av nedsatte tollsatser ved import av industrielt bearbeidede landbruksvarer

Fastsettelse av forskrift om fastsettelse av nedsatte tollsatser ved import av industrielt bearbeidede landbruksvarer Statens landbruksforvaltning Postboks 8140 Dep 0033 OSLO Deres ref Vår ref Dato 12/1410 20.12.2012 Fastsettelse av forskrift om fastsettelse av nedsatte tollsatser ved import av industrielt bearbeidede

Detaljer

Høring - endringer i tollforskriften vedrørende unntak fra plikten til forhåndsvarsel

Høring - endringer i tollforskriften vedrørende unntak fra plikten til forhåndsvarsel 14p. TOLL, CUSTOMS Toll- og avgiftsdirektoratet Avdeling for toll, merverdiavgift og vareførsel Toll- og merverdiavgiftseksjonen Vår ref: 13/01403 1 Ark. nr.: 302 Vår dato: 22. januar 20131 Deres dato:

Detaljer

Feilmeldinger fra Tollvesents fortollingssystem; TVINN Fastsettelse

Feilmeldinger fra Tollvesents fortollingssystem; TVINN Fastsettelse 17 Deklarasjonsdato kan ikke være eldre enn 90 dager 18 Deklarasjonsdato kan ikke være eldre enn 365 dager 51 Fradato må være større enn i dag 52 Varenummeret er ugyldig 53 Varenummer er utdatert 54 Regelen

Detaljer

Høringsnotat - Overføring av forvaltningsoppgaver fra Toll- og avgiftsetaten til Skatteetaten særavgift for uregistrerte og innførselsmerverdiavgift

Høringsnotat - Overføring av forvaltningsoppgaver fra Toll- og avgiftsetaten til Skatteetaten særavgift for uregistrerte og innførselsmerverdiavgift Sak:14/5076 12.05.2015 Høringsnotat - Overføring av forvaltningsoppgaver fra Toll- og avgiftsetaten til Skatteetaten særavgift for uregistrerte og innførselsmerverdiavgift Side 2 Innhold 1 Overføring av

Detaljer

Spesifikasjon av grunnlaget for inngående merverdiavgift ved innførsel av varer, samt dokumentasjons- og oppbevaringskrav

Spesifikasjon av grunnlaget for inngående merverdiavgift ved innførsel av varer, samt dokumentasjons- og oppbevaringskrav Uttalelse om god bokføringsskikk GBS 9 Vedtatt 10. oktober 2006. Oppdatert 20. desember 2006, 26. september 2014, 22. april 2015 og 14. desember 2016. Spesifikasjon av grunnlaget for inngående merverdiavgift

Detaljer

Elektronisk omberegning 2017

Elektronisk omberegning 2017 Tolldagen 2016 14. november 2016 Elektronisk omberegning 2017 Terje Nilsen, seksjonssjef og Stian Gustavsen, tolloverinspektør/fagleder Elektronisk omberegning på 30 min Terje: Omfanget av ordningen Saksbehandlingsprosesser

Detaljer

Kapittel 5.3 på side 102 byttes ut med denne teksten: 5.3 Avgiftsoppgjøret

Kapittel 5.3 på side 102 byttes ut med denne teksten: 5.3 Avgiftsoppgjøret Kapittel 5.3 på side 102 byttes ut med denne teksten: 5.3 Avgiftsoppgjøret Når den merverdiavgiftspliktige omsetning og uttak til en næringsdrivende overstiger kr 50 000 i løpet av en periode på 12 måneder,

Detaljer

Toll- og avgiftsdirektoratet Vår ref: 10/63888 I Ark. nr.: 008

Toll- og avgiftsdirektoratet Vår ref: 10/63888 I Ark. nr.: 008 ry TOLL CUSTOMS Toll- og avgiftsdirektoratet Vår ref: 10/63888 I Ark. nr.: 008 Avdeling for toll, merverdiavgift og vareførsel Vår dato: 15.10.10 I Deres dato: 07.07.10 Toll- og merverdiavgiftseksjonen

Detaljer

Høring - styrking av Tolletatens kontroll med vareførsel over grensen

Høring - styrking av Tolletatens kontroll med vareførsel over grensen Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Linn Murem Humerfelt 04.08.2016 Telefon Deres referanse Vår referanse 2016/433565 FINANSDEPARTEMENTET Postboks 8008 DEP 0030 OSLO Høring - styrking

Detaljer

303 Kode for tollnedsettelse i rubrikk 33 kan ikke endres i SO 304 Kode for preferansetoll kan ikke endres i statistisk oppretting

303 Kode for tollnedsettelse i rubrikk 33 kan ikke endres i SO 304 Kode for preferansetoll kan ikke endres i statistisk oppretting 17 Deklarasjonsdato kan ikke være eldre enn 90 dager 18 Deklarasjonsdato kan ikke være eldre enn 365 dager 51 Fradato må være større enn i dag 52 Varenummeret er ugyldig 53 Varenummer er utdatert 54 Regelen

Detaljer

Høringsnotat GSP (Generalized System of Preferences) nye opprinnelsesbevis fra 2017 REX-systemet

Høringsnotat GSP (Generalized System of Preferences) nye opprinnelsesbevis fra 2017 REX-systemet Tolldirektoratet Toll- og vareførselavdelingen Notat Type/tema: Høringsnotat GSP (Generalized System of Preferences) nye opprinnelsesbevis fra 2017 REX-systemet Til: Høringsinstansene Fra: Tariff- og opprinnelsesseksjonen

Detaljer

Ved tvil om det foreligger vareførsel som omfattes av loven, vil kontrollbestemmelsene gjelde, slik at forholdet kan avklares.

Ved tvil om det foreligger vareførsel som omfattes av loven, vil kontrollbestemmelsene gjelde, slik at forholdet kan avklares. Vareførsel Loven får anvendelse på enhver vareførsel til eller fra tollområdet. Begrepet vareførsel omfatter innførsel, utførsel og transitt. Innførsel innebærer å bringe en vare inn i tollområdet, mens

Detaljer

Fastsettelse av ny forskrift om tollnedsettelser for landbruksvarer som gjeninnføres etter bearbeiding i utlandet (utenlands bearbeiding)

Fastsettelse av ny forskrift om tollnedsettelser for landbruksvarer som gjeninnføres etter bearbeiding i utlandet (utenlands bearbeiding) Statens landbruksforvaltning Postboks 8140 Dep 0033 OSLO Deres ref Vår ref Dato 200601509 01.06.07 Fastsettelse av ny forskrift om tollnedsettelser for landbruksvarer som gjeninnføres etter bearbeiding

Detaljer

Nedenfor følger våre kommentarer og innspill til høringen.

Nedenfor følger våre kommentarer og innspill til høringen. 0 TOLL CUSTOMS Toll- og avgiftsdirektoratet Avdeling for toll, merverdiavgift og vareførsel Toll- og merverdiavgiftseksjonen Vår ref: 10/86444 I Ark. nr.: 301 Vår dato: 03.12.10 I Deres dato: 07.10.10

Detaljer

Innledningsvis bemerkes at Tolldirektoratets tidligere innspill til forskriftsutkastets 3 «geografisk område», er tatt til følge.

Innledningsvis bemerkes at Tolldirektoratets tidligere innspill til forskriftsutkastets 3 «geografisk område», er tatt til følge. Tolldirektoratet Toll - og vareførselsavdelingen Rettsseksjonen Vår ref: 16/12678-8 Arkivkode : 008 Vår dato: 14.07.2016 Deres d ato: Deres ref: 2016/28969 Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485

Detaljer

Endringer i merverdiavgiftsforskriften

Endringer i merverdiavgiftsforskriften Endringer i merverdiavgiftsforskriften meldinger SKD 8/12, 17. april 2012 Rettavdelingen, avgift Meldingen gjengir Skattedirektoratets merknader til forskrift 6. januar 2012 om endring av merverdiavgiftsforskriften.

Detaljer

Tollkreditt. Her er et utdrag av en statlig informasjonsbrosjyre om tollkreditt.

Tollkreditt. Her er et utdrag av en statlig informasjonsbrosjyre om tollkreditt. Tollkreditt Her er et utdrag av en statlig informasjonsbrosjyre om tollkreditt. Originalteksten i venstre kolonne er delt opp i avsnitt med overskrifter. Flere av avsnittene inneholder så mye viktig (og

Detaljer

Høring forslag til endringer i forskrifter til konkurranseloven, og forslag til forskrift om ikrafttredelse og overgangsregler

Høring forslag til endringer i forskrifter til konkurranseloven, og forslag til forskrift om ikrafttredelse og overgangsregler I følge liste Deres ref Vår ref Dato 16/1719-1 8 april 2016 Høring forslag til endringer i forskrifter til konkurranseloven, og forslag til forskrift om ikrafttredelse og overgangsregler 1. Innledning

Detaljer

Veiledning for merverdiavgiftsområdet KJØP AV VARER FRA UTLANDET

Veiledning for merverdiavgiftsområdet KJØP AV VARER FRA UTLANDET Veiledning for merverdiavgiftsområdet KJØP AV VARER FRA UTLANDET Innførsel av varer Ved innførsel av varer fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen oppstår det en plikt til å betale merverdiavgift, jf. mval.

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Landbruksdirektoratet Postboks 8140 Dep. 0033 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/1689-05.04.2016 Fastsettelse av endringer i regelverket for tollnedsettelser for landbruksvarer Landbruks- og matdepartementet

Detaljer

Høringsnotat Ligning av ektefeller, foreldre og barn

Høringsnotat Ligning av ektefeller, foreldre og barn Høringsnotat Ligning av ektefeller, foreldre og barn 2004 1. Innledning Erfaringer knyttet til forenklet og forhåndsutfylt selvangivelse har vist at enkelte bestemmelser i skatteloven om ligning av ektefeller,

Detaljer

Innførsel av varer Skattemelding 2017

Innførsel av varer Skattemelding 2017 Innførsel av varer Skattemelding 2017 Utenlandske leverandører, som brukes ved innførsel av varer fra utlandet og tjenester kjøpt i utlandet, har hos noen en behandlingsprofil koblet opp mot leverandørkortet

Detaljer

Innførselsmerverdiavgift og mva-meldingen Nytt fra

Innførselsmerverdiavgift og mva-meldingen Nytt fra Innførselsmerverdiavgift og mva-meldingen Nytt fra 1.1.2017 Hvorfor overføres oppgaver fra Toll til Skatt? Regjeringens hovedmål i arbeidet med en bedre skatte- og avgiftsforvaltning er: redusert ressursbruk

Detaljer

Høring regler om varsel om beslagleggelse og destruksjon av legemidler ved personlig import ved forsendelse

Høring regler om varsel om beslagleggelse og destruksjon av legemidler ved personlig import ved forsendelse Høringsnotat Høring regler om varsel om beslagleggelse og destruksjon av legemidler ved personlig import ved forsendelse 1 Innledning 25. februar 2014 vedtok Stortinget enstemmig endringer i legemiddelloven

Detaljer

Refusjon og etterberegning av toll

Refusjon og etterberegning av toll Refusjon og etterberegning av toll Logistikk- og Transportindustriens Landsforening Tollregionen Oslo og Akershus, Omberegningskontoret kontorsjef Terje Nilsen, og tolloverinspektør Trond Johansen Tidsplan

Detaljer

HØRINGSNOTAT Forslag til forskrift om endringer i petroleumsforskriften

HØRINGSNOTAT Forslag til forskrift om endringer i petroleumsforskriften HØRINGSNOTAT Forslag til forskrift om endringer i petroleumsforskriften 1. Innledning Olje- og energidepartementet har gjennomgått reguleringen av tildeling og bruk av utvinningstillatelser i petroleumsloven

Detaljer

Høringsnotat om endringer i merverdiavgiftsloven og merverdiavgiftsforskriften

Høringsnotat om endringer i merverdiavgiftsloven og merverdiavgiftsforskriften Finansdepartementet 12.05.2011 Høringsnotat om endringer i merverdiavgiftsloven og merverdiavgiftsforskriften Forslag om elektronisk levering av omsetningsoppgaver for merverdiavgift 1. Innledning Departementet

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til endring av forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr

Høringsnotat. Forslag til endring av forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr Høringsnotat Forslag til endring av forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr 22. januar 2018 Innledning Forskrift om elektroforetak

Detaljer

Omsetningsoppgave for merverdiavgift Endringer fra Endring fra 1. januar Kursinnhold

Omsetningsoppgave for merverdiavgift Endringer fra Endring fra 1. januar Kursinnhold Omsetningsoppgave for merverdiavgift Endringer fra 01.01.2017 v/pål Dyrseth Spesialist på merverdiavgift og innførselsmerverdiavgift i Visma Endring fra 1. januar 2017 Ny Skattemelding for merverdiavgift

Detaljer

Høringsnotat. Merverdiavgiftsloven 6-25, jf merverdiavgiftsforskriften 6-25-2 Turistsalgsordningen Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften

Høringsnotat. Merverdiavgiftsloven 6-25, jf merverdiavgiftsforskriften 6-25-2 Turistsalgsordningen Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften Høringsnotat Merverdiavgiftsloven 6-25, jf merverdiavgiftsforskriften 6-25-2 Turistsalgsordningen Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften 1. Innledning: Skattedirektoratet foreslår endringer i

Detaljer

Høring - Forslag til lov om ikraftsetting av straffeloven 2005 mv.

Høring - Forslag til lov om ikraftsetting av straffeloven 2005 mv. DET KONGELIGE FINANS DEPARTEMENT Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 00300SLO Deres ref Vår ref 14/2710 SL EF!KR 5 Dato 19.09.2014 Høring - Forslag til lov om ikraftsetting av straffeloven

Detaljer

Hjelpetekst i Altinn - RF-0002 Mva-melding for alminnelig næring

Hjelpetekst i Altinn - RF-0002 Mva-melding for alminnelig næring Hjelpetekst i Altinn - RF-0002 Mva-melding for alminnelig næring Dette er hjelpeteksten til skjemaet ved direkte registrering av mva-meldingen i Altinn. I tillegg til informasjon om innholdet i postene

Detaljer

Oppsummering av høring - forslag til endringer i forskrift om engangsavgift - forholdsmessig engangsavgift for leie- og leasingkjøretøy

Oppsummering av høring - forslag til endringer i forskrift om engangsavgift - forholdsmessig engangsavgift for leie- og leasingkjøretøy Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Kjell Sture Skålbones 13.12.2016 Telefon Deres referanse Vår referanse 92015153 2016/1062452 FINANSDEPARTEMENTET Postboks 8008 DEP 0030 OSLO Oppsummering

Detaljer

Beregning og bokføring innførselsmva. Introduksjon og eksempler

Beregning og bokføring innførselsmva. Introduksjon og eksempler Beregning og bokføring innførselsmva Introduksjon og eksempler Om beregning Det er ingen endringer i reglene om beregningsgrunnlaget for innførselsmerverdiavgift (heretter mva-grunnlaget) Merverdiavgiftsloven

Detaljer

Søknad om autorisasjon til å utferdige fakturaerklæringer som godkjent eksportør

Søknad om autorisasjon til å utferdige fakturaerklæringer som godkjent eksportør Søknad om autorisasjon til å utferdige fakturaerklæringer som godkjent eksportør Autorisasjon Mottaker av søknaden Tollregionens navn Eksportøropplysninger 00 For Tollvesenet Firmanavn Organisasjonsnummer

Detaljer

Velkommen! Nye import-mva regler

Velkommen! Nye import-mva regler Velkommen! Nye import-mva regler AGENDA 08:30 Nytt system for innførselsmerverdiavgift fra 2017 09:15 Speditørens rolle og hvilke hjelpemidler som finnes Nytt system for innførselsmerverdiavgift fra 2017

Detaljer

Høring forskrift om tollnedsettelse for landbruksvarer som gjeninnføres etter bearbeiding i utlandet

Høring forskrift om tollnedsettelse for landbruksvarer som gjeninnføres etter bearbeiding i utlandet Høring forskrift om tollnedsettelse for landbruksvarer som gjeninnføres etter bearbeiding i utlandet 1. Bakgrunn og gjeldende regelverk Gjeldende ordning med utenlands bearbeiding er hjemlet i tolltariffens

Detaljer

Ot.prp. nr. 57 ( )

Ot.prp. nr. 57 ( ) Ot.prp. nr. 57 (2003 2004) Om lov om endringer i folketrygdloven (samleproposisjon våren 2004) Tilråding fra Sosialdepartementet av 2. april 2004, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II)

Detaljer

Vedlegg 1 Høringsnotat

Vedlegg 1 Høringsnotat Statens vegvesen Vedlegg 1 Høringsnotat Høring om forslag til overgangsbestemmelse for helseattester til tidligere hørt endring i vedlegg 1 til forskrift av 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m. Vegdirektoratet

Detaljer

Tollvesenet. Tollregion Nord-Norge. v/ Atle Joakimsen. Tollvesenet. Tollvesenet

Tollvesenet. Tollregion Nord-Norge. v/ Atle Joakimsen. Tollvesenet. Tollvesenet Tollregion Nord-Norge v/ Atle Joakimsen s oppbygging er en etat under Finansdepartementet. Etaten er organisert med et sentralt direktorat, og en lokalforvaltning med seks tollregioner med underliggende

Detaljer

Spesifikasjon av grunnlaget for inngående merverdiavgift ved innførsel av varer, samt dokumentasjons- og oppbevaringskrav

Spesifikasjon av grunnlaget for inngående merverdiavgift ved innførsel av varer, samt dokumentasjons- og oppbevaringskrav Uttalelse om god bokføringsskikk GBS 9 Vedtatt 10. oktober 2006. Oppdatert 20. desember 2006, 26. september 2014 og, 22. april 2015 og 14. desember 2016. Spesifikasjon av grunnlaget for inngående merverdiavgift

Detaljer

LOV 2007-12-21 nr 119: Lov om toll og vareførsel (tolloven)

LOV 2007-12-21 nr 119: Lov om toll og vareførsel (tolloven) HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS SØK LOV 2007-12-21 nr 119: Lov om toll og vareførsel (tolloven) Skriv ut DATO: LOV-2007-12-21-119 DEPARTEMENT: FIN (Finansdepartementet) PUBLISERT:

Detaljer

Høringsnotat Endringer i bokføringsforskriften. Bruk av arbeidsplan som alternativ til personalliste

Høringsnotat Endringer i bokføringsforskriften. Bruk av arbeidsplan som alternativ til personalliste Høringsnotat Endringer i bokføringsforskriften Bruk av arbeidsplan som alternativ til personalliste Side 2 av 6 1 Bakgrunn og konklusjon I brev av 13. februar 2017 ber Arbeids- og sosialdepartementet Finansdepartementet

Detaljer

Innhold 1. INNLEDNING 2. FORSKRIFT OM REGISTRERING. 2.1 Bakgrunn

Innhold 1. INNLEDNING 2. FORSKRIFT OM REGISTRERING. 2.1 Bakgrunn Innhold 1. Innledning... 1 2. Forskrift om registrering... 1 2.1 Bakgrunn... 1 2.2 Forslag til mindre oppdateringer og endringer... 2 2.3 Forslag til fjerning av gebyr... 2 2.4 Vurdering av vilkår for

Detaljer

Beregning av innførselsmva

Beregning av innførselsmva Beregning av innførselsmva Om beregning Det er ingen endringer i reglene om beregningsgrunnlaget for innførselsmerverdiavgift (heretter mva-grunnlaget) Merverdiavgiftsloven 4-11 første ledd slår fast at

Detaljer

5. Ny skattemelding for merverdiavgift

5. Ny skattemelding for merverdiavgift 5. Ny skattemelding for merverdiavgift Deklarere Beregne Bokføre Innberette Temaer: Nye regnskapskonti Ny skattemelding Innberetning av innførselsmerverdiavgift for mva-registrerte Ny skattemelding for

Detaljer

Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1. Virkeområde I bokstav a er det presisert at godsbaner faller inn under virkeområdet.

Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1. Virkeområde I bokstav a er det presisert at godsbaner faller inn under virkeområdet. HØRINGSNOTAT Utkast til ny tillatelsesforskrift Innledning Samferdselsdepartementet har sammen med Statens jernbanetilsyn foretatt en evaluering av forskrift av 16. november 2005 nr. 1489 om tillatelse

Detaljer

Forskrift om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterforskriften)

Forskrift om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterforskriften) Forskrift om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterforskriften) Fastsatt av Finansdepartementet 6. desember 2004 med hjemmel i

Detaljer

Import-mva 2017 Bokføring, dokumentasjon og vurderinger

Import-mva 2017 Bokføring, dokumentasjon og vurderinger www.pwc.no Import-mva 2017 Bokføring, dokumentasjon og vurderinger PwC har de siste månedene fått mange spørsmål om det nye regimet for merverdiavgift ved innførsel av varer (). Vi har derfor valgt å utarbeide

Detaljer

WCO og EUs sikkerhetsbestemmelser

WCO og EUs sikkerhetsbestemmelser WCO og EUs sikkerhetsbestemmelser 16. april 2008. Liv Kristin Rundberget rådgiver Toll- og avgiftsdirektoratet Advance electronic information Risk management Outbound inspection Business partnerships Hovedpunkter:

Detaljer

VEDLEGG V OMTALT I ARTIKKEL 15 HANDELSFASILITERING

VEDLEGG V OMTALT I ARTIKKEL 15 HANDELSFASILITERING VEDLEGG V OMTALT I ARTIKKEL 15 HANDELSFASILITERING VEDLEGG V OMTALT I ARTIKKEL 15 HANDELSFASILITERING Artikkel 1 Generelle prinsipper Partene er, for å legge forholdene til rette for sine respektive næringsliv

Detaljer

Høringsuttalelse - ny forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene

Høringsuttalelse - ny forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene Det kongelige Nærings og Fiskeridepartement Postmottak 8004 Dep 0030 OSLO postmottak@nfd.dep.no Vår ref. Vår dato: 15/05085-2 17.06.2015 Deres ref. Deres dato: Vår saksbehandler: Jan-Ove Strømmen Høringsuttalelse

Detaljer

EUs nye tollov Union Customs Code (UCC)

EUs nye tollov Union Customs Code (UCC) EUs nye tollov Union Customs Code (UCC) Tolldagen 2016 KGH Customs Services v/ Knut Espen Johansen CUSTOMS CUSTOMS DECLARATION REPRESENTATION A&V SERVICES CUSTOMS CUSTOMS CUSTOMS CONSULTING CONSULTING

Detaljer

Høringsnotat. Endringer i bokføringsforskriften - Felles fakturering av nettjenester og elektrisk energi

Høringsnotat. Endringer i bokføringsforskriften - Felles fakturering av nettjenester og elektrisk energi Høringsnotat Endringer i bokføringsforskriften - Felles fakturering av nettjenester og elektrisk energi 14.11.2017 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1 2 Gjeldende rett... 2 3 Skattedirektoratets vurderinger

Detaljer

Plikt i henhold til tollregelverket Vilkår for å frita salg for moms. Tollarkiv og tollregnskap / PwC dokumentasjon ved eksport 2

Plikt i henhold til tollregelverket Vilkår for å frita salg for moms. Tollarkiv og tollregnskap / PwC dokumentasjon ved eksport 2 Plikt i henhold til tollregelverket Vilkår for å frita salg for moms PwC dokumentasjon ved eksport 2 Mva-loven 6-21 Omsetning av varer ut av merverdiavgiftsområdet, er fritatt for merverdiavgift. Fritaket

Detaljer

Endring av Tolletatens oppgaver

Endring av Tolletatens oppgaver Tolldirektør Bjørn Røse Endring av Tolletatens oppgaver Transport & Logistikk, 19.10.2015, Clarion Hotel Oslo Airport «Endring av Tolletatens oppgaver» Kommentarer til endringene i EU-landene Overføring

Detaljer

Hvordan skal merverdiavgift ved innførsel (import) av varer (heretter benevnt som innførselsmerverdiavgiften) bokføres?

Hvordan skal merverdiavgift ved innførsel (import) av varer (heretter benevnt som innførselsmerverdiavgiften) bokføres? Nytt avsnitt i kapittel 9.3, side 211, etter teksten som står der. Hvordan skal merverdiavgift ved innførsel (import) av varer (heretter benevnt som innførselsmerverdiavgiften) bokføres? Regnskapet skal

Detaljer

Høringsnotat - veibruksavgift på naturgass og LPG - forslag til endringer i særavgiftsforskriften

Høringsnotat - veibruksavgift på naturgass og LPG - forslag til endringer i særavgiftsforskriften Skattedirektoratet notat Dato Referanse 06.12.2016 2016/682224 Høringsnotat - veibruksavgift på naturgass og LPG - forslag til endringer i særavgiftsforskriften Skattedirektoratet sender på vegne av Finansdepartementet

Detaljer

Seksjon: Forvaltningsseksjonen. Deres referanse: Vår dato: Deres dato:

Seksjon: Forvaltningsseksjonen. Deres referanse: Vår dato: Deres dato: FISKERIDIREKTORATET Kyst- og havbruksavdelingen Fiskeri- og kystdepartementet Saksbehandler: Erik Staurset Andresen Boks 8118 Dep Telefon: 90233605 Seksjon: Forvaltningsseksjonen 0032 OSLO Vår referanse:

Detaljer

Høring av forslag til forskrift som endrer forskriften om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner av 29.

Høring av forslag til forskrift som endrer forskriften om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner av 29. Høring av forslag til forskrift som endrer forskriften om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner av 29. november 2007 Forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner

Detaljer

Vedlegg 1 Høringsnotat Høring om forslag til endringsforskrift til forskrift om krav til førerprøvesensorer m.m. (sensorforskriften)

Vedlegg 1 Høringsnotat Høring om forslag til endringsforskrift til forskrift om krav til førerprøvesensorer m.m. (sensorforskriften) Statens vegvesen Vedlegg 1 Høringsnotat Høring om forslag til endringsforskrift til forskrift om krav til førerprøvesensorer m.m. (sensorforskriften) Vegdirektoratet Trafikant- og kjøretøyavdelingen 29.

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRINGER I SJØLOVEN OG FORSKRIFT OM DISPASJØRER - KOMPETANSEKRAV MV. FOR DISPASJØRER

FORSLAG TIL ENDRINGER I SJØLOVEN OG FORSKRIFT OM DISPASJØRER - KOMPETANSEKRAV MV. FOR DISPASJØRER Høringsnotat Lovavdelingen Mars 2014 Snr. 14/879 EP FORSLAG TIL ENDRINGER I SJØLOVEN OG FORSKRIFT OM DISPASJØRER - KOMPETANSEKRAV MV. FOR DISPASJØRER 1 INNLEDNING I notatet her sendes på høring forslag

Detaljer

Forskrift om endringer i diverse forskrifter om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer

Forskrift om endringer i diverse forskrifter om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer Forskrift om endringer i diverse forskrifter om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 1. april 2016 med hjemmel i lov 21. desember 2007 nr. 119 om

Detaljer

Høring - regelverk under Omsetningsrådet

Høring - regelverk under Omsetningsrådet Vår dato: 22.05.2009 Vår referanse: 200909130- Deres dato: Deres referanse: Vedlegg: Kopi til: Høringsinstanser i henhold til liste Postadresse: Postboks 8140 Dep. NO-0033 Oslo, Norway Besøksadresse: Stortingsgt.

Detaljer

POLITIDIREKTORATETS HØRINGSUTTALELSE OM FORSLAG TIL ENDRINGER I POLITIREGISTERFORSKRIFTEN KAP 70

POLITIDIREKTORATETS HØRINGSUTTALELSE OM FORSLAG TIL ENDRINGER I POLITIREGISTERFORSKRIFTEN KAP 70 Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO NATIONAL POLICE DIRECTORATE Deres referanse: 16/6645-NNO Vår referanse: 201604312-15 008 Sted, Dato Oslo, 02.02.2017 POLITIDIREKTORATETS HØRINGSUTTALELSE

Detaljer

Høring av forslag til endringer i forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer

Høring av forslag til endringer i forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer Høringsinstansene Deres ref Vår ref 17/605 Dato 26. oktober 2017 Høring av forslag til endringer i forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer Landbruks- og matdepartementet sender

Detaljer

Høringsnotat. Høringsnotatom endringeri årsregnskapsforskriftene for forsikringsselskaperog pensionsforetak. Tiipas ing tuendn ge IFRS

Høringsnotat. Høringsnotatom endringeri årsregnskapsforskriftene for forsikringsselskaperog pensionsforetak. Tiipas ing tuendn ge IFRS FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY Høringsnotat Høringsnotatom endringeri årsregnskapsforskriftene for forsikringsselskaperog pensionsforetak Tiipas ing tuendn ge IFRS 2 I Finanstilsynet

Detaljer

Statsbudsjettet 2012 Endringer i merverdiavgiftsloven Stortingets vedtak om merverdiavgift

Statsbudsjettet 2012 Endringer i merverdiavgiftsloven Stortingets vedtak om merverdiavgift Statsbudsjettet 2012 Endringer i merverdiavgiftsloven Stortingets vedtak om merverdiavgift meldinger SKD 16/11, 20. desember 2011 Rettsavdelingen, avgift Med virkning fra 1. januar 2012 gjeninnføres fritaket

Detaljer

Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv.

Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv. Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv. Forslag til endringer av Finansdepartementets skattelovforskrift (FSFIN) 5-41 1. INNLEDNING OG SAMMENDRAG 1.1 Innledning Finansdepartementet foreslår

Detaljer

E-helse har noen innspill til enkelte av de foreslåtte endringene i reseptformidlerforskriften.

E-helse har noen innspill til enkelte av de foreslåtte endringene i reseptformidlerforskriften. v4-29.07.2015 Mottakers navn vil bli flettet inn ved ekspedering. Evt. kontaktpersons navn vil også bli flettet inn her. Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 17/461-2 Saksbehandler: Linda

Detaljer

Høring - beskyttelse mot tvangsekteskap - tiltak for å motvirke at unge personer sendes til og holdes tilbake i opprinnelseslandet for å tvangsgiftes

Høring - beskyttelse mot tvangsekteskap - tiltak for å motvirke at unge personer sendes til og holdes tilbake i opprinnelseslandet for å tvangsgiftes Det kongelige arbeids- og inkluderingsdepartement Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 200603652-/ CEF 2006/02438-4 008 22.11.2006 Høring - beskyttelse mot tvangsekteskap - tiltak

Detaljer

Høringsnotat. Overføring av justeringsplikt og rett

Høringsnotat. Overføring av justeringsplikt og rett Høringsnotat Overføring av justeringsplikt og rett 2010/1731 Side 2 av 12 1 Innledning: Merverdiavgiftslovens regler om justering av inngående merverdiavgift medfører at overdragelse av kapitalvarer utløser

Detaljer

VEDLEGG V REFERERT TIL I ARTIKKEL 2.8 HANDELSFASILITERING

VEDLEGG V REFERERT TIL I ARTIKKEL 2.8 HANDELSFASILITERING VEDLEGG V REFERERT TIL I ARTIKKEL 2.8 HANDELSFASILITERING VEDLEGG V REFERERT TIL I ARTIKKEL 2.8 HANDELSFASILITERING Artikkel 1 Generelt Partene er, med sikte på å legge forholdene til rette for sine respektive

Detaljer

Høring - Forskrift om endring av forskrift om fiske- og fangstfartøy under 15 meter største lengde

Høring - Forskrift om endring av forskrift om fiske- og fangstfartøy under 15 meter største lengde Vår dato 23.12.2014 Deres referanse Vår referanse og arkivkode Vår saksbehandler / Direkte telefon Torben Vik 52 74 53 10 Se liste over høringsinstanser Høring - Forskrift om endring av forskrift om fiske-

Detaljer

Notater. Anton Gautvedt Historisk oversikt over prosedyrekoder på tolldeklarasjonen Brukes i produksjon av statistikk over utenrikshandel med varer

Notater. Anton Gautvedt Historisk oversikt over prosedyrekoder på tolldeklarasjonen Brukes i produksjon av statistikk over utenrikshandel med varer Notater Documents 2015/9 Anton Gautvedt Historisk oversikt over prosedyrekoder på tolldeklarasjonen Brukes i produksjon av statistikk over utenrikshandel med varer Notater 2015/9 Anton Gautvedt Historisk

Detaljer

Høring - Banklovkommisjonens utredning nr. 30 om innskuddsgaranti og krisehåndtering i banksektoren

Høring - Banklovkommisjonens utredning nr. 30 om innskuddsgaranti og krisehåndtering i banksektoren Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Gunn-Heidi Tannum 28.10.2016 05.01.2017 Telefon Deres referanse Vår referanse 91886266 16/4095 2016/1085671 Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030

Detaljer

Høring - Utenlands bearbeiding (Forskrift om tollnedsettelse for landbruksvarer som gjeninnføres etter bearbeiding

Høring - Utenlands bearbeiding (Forskrift om tollnedsettelse for landbruksvarer som gjeninnføres etter bearbeiding Postboks 5472 Majorstuen, 0305 OSLO Tlf.: 23 08 87 00 - Fax: 23 08 87 20 E-post: firmapost@nbl.no Landbruks- og matdepartementet postmottak@lmd.dep.no Tone.Knudsen@lmd.dep.no Vår dato: 20.06.06 Vår ref.:

Detaljer

Union Customs Code (UCC) - Betydningen av UCC for Norge og norsk toll

Union Customs Code (UCC) - Betydningen av UCC for Norge og norsk toll Side 1 Tolldagen 14. november 2016 Fredrik Bache Tolldirektoratet Union Customs Code (UCC) - Betydningen av UCC for Norge og norsk toll I våre 20 minutter sammen Union Customs Code (UCC) Hvem? Hva? Hvor?

Detaljer

1 31 Kolli og varebeskrivelse

1 31 Kolli og varebeskrivelse 1 2 Avsender/Eksportør A AVGANGS-/UTFØRSELSTOLLSTED 8 Mottaker 9 Den økonomisk ansvarlige 10 Første best. 11 Handels 13 F.L.P 14 Deklarant/Representant 15 Avsender-/ utførsels 15 s./ utf. 17 best. 16 Opprinnelses

Detaljer

Forslag til endringer i enhetsregisterloven og enhetsregisterforskriften. Plikt til å melde elektronisk adresse til Enhetsregisteret.

Forslag til endringer i enhetsregisterloven og enhetsregisterforskriften. Plikt til å melde elektronisk adresse til Enhetsregisteret. Høringsnotat Forslag til endringer i enhetsregisterloven og enhetsregisterforskriften. Plikt til å melde elektronisk adresse til Enhetsregisteret. 1. Hovedinnholdet i forslaget Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

HØRING FORSLAG TIL ENDRINGER I VINFORSKRIFTEN OG FORSKRIFT OM ALKOHOLSTERKE DRIKKER

HØRING FORSLAG TIL ENDRINGER I VINFORSKRIFTEN OG FORSKRIFT OM ALKOHOLSTERKE DRIKKER Høringsinstansene Deres ref: Vår ref: 2013/31721 Dato: 27.05.2013 Org.nr: 985 399 077 HØRING FORSLAG TIL ENDRINGER I VINFORSKRIFTEN OG FORSKRIFT OM ALKOHOLSTERKE DRIKKER Mattilsynet sender med dette på

Detaljer

Nr. 27/292 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 1788/2001. av 7. september 2001

Nr. 27/292 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 1788/2001. av 7. september 2001 Nr. 27/292 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 1788/2001 2005/EØS/27/43 av 7. september 2001 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av bestemmelsene

Detaljer

Høringsuttalelse Forslag om endring i forskrift om opptak til høyere utdanning

Høringsuttalelse Forslag om endring i forskrift om opptak til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 13/3931 201341236 06.12.2013 Høringsuttalelse Forslag om endring i forskrift om opptak til høyere utdanning Jeg viser

Detaljer

Tollkreditt. Her er eit utdrag frå ein statleg informasjonsbrosjyre om tollkreditt.

Tollkreditt. Her er eit utdrag frå ein statleg informasjonsbrosjyre om tollkreditt. Tollkreditt Her er eit utdrag frå ein statleg informasjonsbrosjyre om tollkreditt. Originalteksten i venstre kolonne er delt opp i avsnitt med overskrifter. Fleire av avsnitta inneheld så mykje viktig

Detaljer

Høring om endrede oppgave- og betalingsfrister i skatte- og avgiftslovgivningen

Høring om endrede oppgave- og betalingsfrister i skatte- og avgiftslovgivningen Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Jorid A Øvrebø 19.07.2006 Telefon Deres referanse Vår referanse 22 07 73 67 04/3781 SL EMa/HTK 2006/192740 /RR-AV/ JAO/ Finansdepartementet Postboks

Detaljer

Råvaredeklarasjon erstattes med søknad. Tollmelding erstattes med tillatelse til nedsatt tollsats (TNT-RÅK).

Råvaredeklarasjon erstattes med søknad. Tollmelding erstattes med tillatelse til nedsatt tollsats (TNT-RÅK). Rundskriv «2014-5» Kontaktperson: Sigurd Siem Vår dato: 24.03.2014 Vår referanse: 14/1 Rundskriv erstatter: 17/13 Rundskriv 5/2014 - Rundskriv RÅK-import 1 Innledning I dette rundskrivet gir Statens landbruksforvaltning

Detaljer

Høringsbrev - forslag til lov- og forskriftsendringer som følge av a- opplysningsloven

Høringsbrev - forslag til lov- og forskriftsendringer som følge av a- opplysningsloven Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Anne Graadahl 04.03.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse Pressetelefon 945 01 000 2013/173983 Høringsinstanser iht liste Høringsbrev - forslag

Detaljer

Høringsnotat Forslag om gjeninnføring av fritak for merverdiavgift på garantireparasjoner utført for næringsdrivende utenfor merverdiavgiftsområdet

Høringsnotat Forslag om gjeninnføring av fritak for merverdiavgift på garantireparasjoner utført for næringsdrivende utenfor merverdiavgiftsområdet Finansdepartementet, 9. juni 2011 Høringsnotat Forslag om gjeninnføring av fritak for merverdiavgift på garantireparasjoner utført for næringsdrivende utenfor merverdiavgiftsområdet 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Høringsuttalelse - Forslag til endringer i plandelen av plan-og bygningsloven - underretting om vedtak

Høringsuttalelse - Forslag til endringer i plandelen av plan-og bygningsloven - underretting om vedtak UTVIKLINGSAVDELINGEN Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo Vår dato: 09.12.2013 Vår referanse: 2008/564-89 Vår saksbehandler: Deres dato: 09.09.2013 Deres referanse: 13/2263 Hilde Reine, tlf.

Detaljer

Høringsnotat oppgave- og dokumentasjonsplikt for selskaper og innretninger som har kontrollerte transaksjoner og mellomværender med offentlige eiere

Høringsnotat oppgave- og dokumentasjonsplikt for selskaper og innretninger som har kontrollerte transaksjoner og mellomværender med offentlige eiere Høringsnotat oppgave- og dokumentasjonsplikt for selskaper og innretninger som har kontrollerte transaksjoner og mellomværender med offentlige eiere Høringsnotat om oppgave- og dokumentasjonsplikt for

Detaljer

Oversendelse av høringsuttalelse - Forslag om endringer i privatskoleloven Innføring av midlertidig dispensasjonsbestemmelse

Oversendelse av høringsuttalelse - Forslag om endringer i privatskoleloven Innføring av midlertidig dispensasjonsbestemmelse BYRÅDSAVDELING FOR BARNEHAGE OG SKOLE Bergen Rådhus Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 60 30 barnehage.skole@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Det Kongelige Kunnskapsdepartementet Postboks

Detaljer

Skattedirektoratet. i. v1..9^. [v0. Endring av bokføringsforskriften - formidling av varer

Skattedirektoratet. i. v1..9^. [v0. Endring av bokføringsforskriften - formidling av varer Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Inger Helene Iversen 31.08.2006 Telefon Deres referanse Vår referanse 22077337 Espen Knudsen 2006/410820 /RR-RE/IHI / 812.1 Finansdepartementet Finansmarkedsavdelingen

Detaljer

Høring av forslag til endringer i forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer

Høring av forslag til endringer i forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 201201001-/STD 08.08.2012 Høring av forslag til endringer i forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer Vedlagt følger utkast til endringer i forskrift

Detaljer

Finansdepartementet 4. mai Høringsnotat

Finansdepartementet 4. mai Høringsnotat Finansdepartementet 4. mai 2009 Høringsnotat Forslag om å oppheve adgangen til papirinnlevering av kompensasjonsoppgave for merverdiavgift etter kompensasjonsloven 7 1. Innledning Finansdepartementet foreslår

Detaljer