Klage på reklame for Ebixa annonser <> R0811 og R1011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klage på reklame for Ebixa annonser <> R0811 og R1011"

Transkript

1 Klage på reklame for Ebixa annonser <<Lundbeck>> R0811 og R Klage på reklame for Ebixa annonser <<Lundbeck>> R0811 Saken ble innklaget av Novartis Norge AS. Gebyr kr ,- Navn på firma som klager: Novartis Norge AS Navn på firma som klages inn: H. Lundbeck AS Kort sammendrag av klagen: Saken gjelder reklame for Ebixa annonser. Saken er innklaget av Novartis Norge AS.

2 Klagers anførsler: Saken er innklaget av Novartis Norge AS, 6. desember 2011, som i det vesentlige har anført: Novartis Norge AS vil klage inn Lundbeck AS til Rådet for brudd på markedsføring av legemidler. Klagen gjelder ulike annonser for Ebixa i flere utgaver av Tidsskrift for den norske legeforening samt diverse mailinger for samme produkt. (Se vedlegg). Annonsekampanjen er omfattende, og vi har derfor konsentrert oss om det vi oppfatter som de groveste bruddene på markedsføringsreglene. Vi vedlegger imidlertid alt det vi har av skriftlig materiale, slik at Rådet selv kan få en riktig oppfatning av omfanget. Følgende utsagn mener vi er i strid med reklamereglene: 1. Ebixa er eneste medikament som er godkjent mot moderat og alvorlig grad av Alzheimers sykdom (alle annonser og mailinger) Referanse til dette utsagnet er SPC. I henhold til felleskatalogteksten som står i selve annonsen er godkjent indikasjon: Behandling av pasienter med moderat til alvorlig grad av Alzheimers sykdom. Alle kolinesterasehemmerne er godkjent for mild til moderat alvorlig grad av demens. Vi mener at utsagnet gir et feilaktig inntrykk at Ebixa er eneste som er godkjent ved moderat grad av Alzheimers sykdom, noe som ikke er tilfelle. I tillegg overensstemmer ikke utsagnet med godkjent indikasjon. 2., og bremser utviklingen av denne fryktelige sykdommen (alle annonser og mailinger) Dette utsagnet er knyttet til to referanser litt avhengig av hvilken annonse som er laget (En av annonsene har ingen referanse Vedlegg 5). i. Reisberg B et al: New England J Med 2003; som er en 28 ukers placebokontrollert studie med 252 pasienter der nesten 30% avsluttet behandlingen før studien var slutt. Det primære effektmålet var diverse myke surrogatendepunkter [Clinician's Interview-Based Impression of Change Plus Caregiver Input (CIBIC-Plus) and the Alzheimer's Disease Cooperative Study Activities of Daily Living Inventory modified for severe dementia (ADCS-ADLsev)]. ii. Wimo et al Pharmaeconomics 2003, 21(5):1-14 som muligens er artikkelen i samme tidsskrift med sideangivelse i Pubmed (Resource Utilisation and Cost Analysis of Memantine in Patients with Moderate to Severe Alzheimer's Disease). Dette er en 28 ukers studie for å se på effekt av memantin på ressursbruk og kostnader. Oss bekjent er det ingen medikamenter per i dag som bremser utviklingen av Alzheimers sykdom og som er godkjent med denne indikasjonen. Alle medikamentene på markedet virker symptomatisk og bedrer ulike funksjonsparametre, men virker ikke bremsende på sykdomsutviklingen. Det å hevde at et medikament har bremsende effekt på sykdommen kan vanskelig forsvares av slike korte studier som er angitt, og vi mener at utsagnet må forstås slik at memantin har effekt på de underliggende patofysiologiske prosessene. Dette mener vi ikke er dokumentert, og at de referansene som er brukt, ikke støtter et slikt utsagn samt at heller ikke godkjent SPC gjør dette.

3 I studien til Reisberg fremgår kun: This study provides evidence that modulation of NMDA receptors to reduce glutamateinduced excitotoxicity alleviates the symptoms of Alzheimer's disease. Det fremgår ikke at man griper inn i den grunnleggende patofysiologiske utviklingen av sykdommen. Vi mener dette er et svært grovt brudd på Reglene for markedsføring av legemidler, siden dette utsagnet ikke reflekterer kjent medisinsk kunnskap, ikke har støtte i SPC og heller ikke siterer de angitte artiklene korrekt. 3. Fører til at innleggelse på institusjon utsettes.(vedlegg DM2) Dette utsagnet er knyttet til referansen til Wimo et al. Av studien fremgår det at: Analysis of residential status also favoured memantine: time to institutionalisation (p = 0.052) and institutionalisation at week 28 (p = 0.04 with the chi-square test). Selv om det var signifikant flere som var institusjonalisert ved uke 28 i placebogruppen, så var det ingen signifikant forskjell mellom gruppene for tid til institusjonalisering (p = 0.052). Vi mener derfor at utsagnet om at bruk av memantin fører til at innleggelse på institusjon utsettes, ikke er dokumentert. Siden studien også kun er utført i USA, som har en helt annen struktur på helsevesenet enn Norge, kan man også stille spørsmål om relevansen og overførbarheten av dette (ikke-) funnet for norske leger og pasienter. Vi mener at utsagnet er feil (med forbehold om at vi har funnet riktig referanse), og at det må fjernes fra all videre annonsering. 4. Bruk av ordet kanskje (DM1 og DM4)..og kanskje gjøre virkeligheten litt mindre fremmedartet og surrelistisk.. men kanskje kan vi gjøre deres livsaften litt mer levelig... Vi mener at Lundbeck spekulerer i bruk av ordet kanskje for å kunne komme med påstander som de ikke har dekning for. Dette understrekes av at utsagnene mangler gyldig referanse. Siden utsagnet impliserer at memantin har effekt på at verden fremstår som fremmedartet og surrealistisk, må det uansett finnes en gyldig referanse. Vi mener at når det står ett kanskje i setningen, så knyttes det så stor usikkerhet til påstanden at slike utsagn ikke bør brukes, og spesielt om man ikke har funnet en referanse til utsagnet. 5. Bruk av utsagnet SKIBBRUDDEN med ledsagende bilde av en eldre kvinne etterlatt på månen med jorden i bakgrunnen (DM4) Vi er fullt inneforstått med at bildebruken ved annonsering kan være overdrevet og kunstnerisk, og det er noe Rådet også har godtatt tidligere. (Ref. Rådssak R2105). Imidlertid mener vi at både tekst og bilde bryter med Reklamereglene når de ses i sammenheng med øvrige utsagn i annonsen og spesielt med utsagnet:...og bremser utviklingen av denne fryktelige sykdommen,

4 For en som er skipbrudden er det to mulige utganger: Det ene er å gå under og det andre er å bli reddet. Vi mener at Lundbeck gjennom bildebruk og tekst impliserer at Ebixa vil være redningen for disse pasientene, noe som er sterkt overdrevet og mangler helt vitenskapelig dokumentasjon. Det er heller ikke holdepunkter for dette i SPCen til Ebixa. 6. Ville ikke du også vært takknemmelig for å få havariet utsatt?(dm2). Vi mener dette er en blant flere, svært uheldig formuleringer. Det å implisere at pasienter med demens er havarerte personer, vil virke respektløst og støtende overfor både de pasientene som har demens (en meget alvorlig sykdom) og deres pårørende. Vi mener at dette strider mot at markedsføringen skal ha høy etisk standard. I tillegg til å fjerne de overnevnte utsagnene fra all annonsering og materiale så ber vi om Lundbeck kommer med tilbakemelding om i hvilken form Lundbeck ønsker å korrigere disse feilaktighetene overfor berørte leger. Innklagedes anførsler: Svar på klage fra Novartis om reklame for Ebixa, datert 6. desember 2011 Vi har mottatt og lest klagen på vår annonse/postkortkampanje for Ebixa i TDNLF fra Novartis, og vil innledningsvis anføre følgende : Kampanjen er gjennomført for å øke oppmerksomheten om demens og Alzheimers sykdom generelt blant norske leger. Det er fra annet hold uttrykt bekymring over at bare halvparten av personer med demens har fått en bekreftet diagnose. Derav følger også at det er et underforbruk av antidemensmedisiner blant potensielle brukere. Vi har derfor utformet en kampanje som setter søkelyset på denne pasientgruppens situasjon, samtidig som vi har gjort oppmerksom på at det finnes medisiner som kan være til hjelp, og som bør forsøkes. Ettersom H. Lundbeck AS er avsender, benytter vi anledningen til å reklamere for eget produkt, uten henvisning til andre antidemensmedisiner. Nytten av den generelle oppmerksomhetsskapende kampanjen kommer alle parter til gode, også Novartis. Samtlige annonser og postkort blir levert separat som bilag til vårt svar, slik at "Rådet" kan danne seg et helhetlig bilde av kampanjens innhold og omfang. Se for øvrig våre kommentarer til det enkelte punkt i klagen. Navartis Norge AS vil klage inn Lundbeck AS til Rådet for brudd på markedsføring av legemidler. Klagen gjelder ulike annonser for Ebixa i flere utgaver av Tidsskrift for den norske legeforening samt diverse mailinger for samme produkt. (Se vedlegg ). Annonsekampanjen er omfattende, og vi har derfor konsentrert oss om det vi oppfatter som de groveste bruddene på markedsføringsreglene. Vi ved legger imidlertid alt det vi har av skriftlig materiale, slik at Rådet selv kan få en riktig oppfatning av omfanget. Følgende utsagn mener vi er i strid med reklamereglene : 1. Ebixa er eneste medikament som er godkjent mot moderat og alvorlig grad av Alzheimers sykdom (alle annonser og maiiinger)

5 Referanse til dette utsagnet er SPC. I henhold til felleskatalogteksten som står i selve annonsen er godkjent indikasjon : Behandling av pasienter med moderat til alvorlig grad av Alzheimers sykdom. Alle kolinesterasehemmerne er godkjent for mild til moderat alvorlig grad av demens. Vi mener at utsagnet gir et feilaktig inntrykk at Ebixa er eneste som er godkjent ved moderat grad av Alzheimers sykdom, noe som ikke er tilfelle. I tillegg overensstemmer ikke utsagnet med godkjent indikasjon. Ebixa er det eneste medikamentet som er godkjent for både moderat og alvorlig grad av Alzheimers sykdom. Det utelukker ikke at andre legemidler har moderat eller moderat alvorlig grad av Alzheimers sykdom som godkjent indikasjon. Den uinnvidde leser vil imidlertid lett oppfatte de to formuleringene som det samme. Ebixa hadde tidligere godkjent indikasjon moderat alvorlig til alvorlig grad av Alzheimers sykdom. Dette er senere utvidet til å være moderat til alvorlig grad av Alzheimers sykdom. Dette betyr det samme som moderat og alvorlig grad av Alzheimers sykdom Derfor har vi vært tydelige i vår kommunikasjon for å få frem at Ebixa er godkjent også til bruk ved alvorlig grad av Alzheimers sykdom- som eneste legemiddel med denne indikasjonen. 2.,og bremser utviklingen av denne fryktelige sykdommen (alle annonser og mailinger) Dette utsagnet er knyttet til to referanser litt avhengig av hvilken annonse som er laget (En av annonsene har ingen referanse Vedlegg 5). i. Reisberg B et al: New England J Med 2003; som er en 28 ukers placebokontrollert studie med 252 pasienter der nesten 30% avsluttet behandlingen før studien var slutt. Det primære effektmålet var diverse myke surrogatendepunkter [Clinician's Interview-Based Impression of Change Plus Caregiver Input (CIBIC-Plus) and the Alzheimer's Disease Cooperative Study Activities of Daily Living Inventory modified for severe dementia (ADCS-ADlsev)]. ii. Wimo et al Pharmaeconomics 2003, 21(5):1-14 som muligens er artikkelen i samme tidsskrift med sideangivelse i Pubmed (Resource Utilisation and Gast Analysis of Memantine in Patients with Moderate to Severe Alzheimer's Disease). Dette er en 28 ukers studie for å se på effekt av memantin på ressursbruk og kostnader. Oss bekjent er det ingen medikamenter per i dag som bremser utviklingen av Alzheimers sykdom og som er godkjent med denne indikasjonen. Alle medikamentene på markedet virker symptomatisk og bedrer ulike funksjonsparametre, men virker ikke bremsende på sykdomsutviklingen. Det å hevde at et medikament har bremsende effekt på sykdommen kan vanskelig forsvares av slike korte studier som er angitt, og vi mener at utsagnet må forstås slik at memantin har effekt på de underliggende patofysiologiske prosessene. Dette mener vi ikke er dokumentert, og at de referansene som er brukt, ikke støtter et slikt utsagn samt at heller ikke godkjent SPC gjør dette. I studien til Reisberg fremgår kun: This study provides evidence that modulation of NMDA receptors to reduce glutamate-induced excitotoxicity alleviates the symptoms of Alzheimer's disease. Det fremgår ikke at man griper inn i den grunnleggende patofysiologiske utviklingen av sykdommen.

6 Vi mener dette er et svært grovt brudd på Reglene for markedsføring av legemidler, siden dette utsagnet ikke reflekterer kjent medisinsk kunnskap, ikke har støtte i SPC og heller ikke siterer de angitte artiklene korrekt. Referansen"i" er hentet fra et av verdens mest anerkjente medisinske fagtidsskrift, New England J Med. Studien er placebo-kontrollert, dobbet-blind og randomisert. På første side i artikkelen står følgende : "conclusions Antiglutamatergic treatment reduced clinical deterioration in moderate-to-severe Alzheimer's disease, a phase associated with distress for patients and burden on caregivers, for which other treatments are not available." Videre står det på siste side i artikkelen : "Thus, our data indicate that memantine reduces decline in patients with moderate to severe Alzheimer's disease." Vedlegger også en norsk referanse der landets fremste eksperter på demens bruker ordene.. bremser forverring av symptomene"'. Dette bør være dekkende for at vi bruker uttrykket "bremser utviklingen". Effekt av legemidler mot demens K Engedal A Brækhus L Gjerstad Symptomatisk legemiddelbehandling ved Alzheimers sykdom og andre demenslilstander er et nytt fenomen som inkluderer flere nye legemidler. Effekten av de ulike midlene kan være vanskelig å evaluere, fordi vi ikke har egnede biologiske metoder som kan måle effekt, og fordi demens er en progredierende lidelse. Randomiserte, kontrollerte studier viser at flere ulike behandlingsprinsipper bedrer pasientenes funksjon forbigående og bremser forverring av symptomer. Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: " Vi har brukt uttrykket "bremser utviklingen " fordi det er betydningen av "reduced clinical deterioration", og fordi fagmiljøer og media, både i Norge og Sverige bruker begrepet "bremsemedisin" når de skal forklare hva antidemensmedisiner gjør. Referansen "ii" Ettersom Wimo også er nevnt, har vi kopiert inn utsagn fra artikkelen som etter vår oppfatning støtter utsagnet "bremser utviklingen". "One patient in the memantine group and five patients in the placebo group living in a community setting moved to an institutional setting in the course of the study. At week 28, the chi-square test showed a statistically significant advantage for the memantine-treated patients ' residential status (p =0.04). The log-rank test of the differences in time to institutionalisation between the treatment groups supported this finding, as it showed a trend towards a statistically significant advantage for memantine patients (p = 0.052)." Ebixa bremser utviklingen av sykdommen slik at flere kan tilbringe lenger tid i eget

7 hjem, før man blir avhengig av sykehjemsplass. Det er derfor også med denne referansen rimelig å hevde at Ebixa "bremser utviklingen" av sykdommen. Om det er patofysiologiske prosesser eller kliniske symptomer som endres er ikke avgjørende for bruken av ordet "bremser" i dette tilfellet. Men uttrykket brukes også i den mening som klager hevder. Det er konteksten som vil være avgjørende for om det er den ene eller andre betydningen av uttrykket som gjelder og som bør legges til grunn. Med dette tilbakeviser vi påstanden om at vi ikke har dekning for uttrykket "bremser utviklingen" 3. Fører til at innleggelse på institusjon utsettes. (Vedlegg DM2) Dette utsagnet er knyttet til referansen ti l Wimo et al. Av studien fremgår det at: Analysis of residential status also favoured memantine: time to institutionalisation (p = 0.052) and institutionalisation al week 28 (p = 0.04 with the chi-square test). Selv om det var signifikant flere som var institusjonalisert ved uke 28 i placebogruppen, så var det ingen signifikant forskjell mellom gruppene for tid til institusjonalisering (p = 0.052). Vi mener derfor at utsagnet om at bruk av memantin fører til at innleggelse på institusjon utsettes, ikke er dokumentert. Siden studien også kun er utført i USA, som har en helt annen struktur på helsevesenet enn Norge, kan man også stille spørsmål om relevansen og overførbarheten av dette (ikke-) funnet for norske leger og pasienter. Vi mener at utsagnet er feil (med forbehold om at vi har funnet riktig referanse), og at det må fjernes fra all videre annonse Studien viste at det var signifikant færre som ble flyttet til sykehjem i gruppen som ble behandlet med Ebixa sammenlignet med placebogruppen. Tiden det tok til dette skjedde var ikke signifikant forskjellig (p=0,052), men tendensen var sterkt i favør av Ebixa Dette er bakgrunnen for å skrive at bruk av "Ebixa fører til at innleggelse på institusjon utsettes". Anførsel om at studien er utført i USA og således ikke aktuell som referanse i Norge, er uholdbar av flere grunner. 1. Generell praksis er at resultater fra publiserte studier blir brukt som referanse i alle land uavhengig av hvor studien er utført eller publisert. 2. Dette er en placebokontrollert, randomisert, dobbeltblind studie som er egnet til å dokumentere effekt. 4. Bruk av ordet kanskje (DM1 og DM4).. og kanskje gjøre virkeligheten litt mindre fremmedartet og surrelistisk.. men kanskje kan vi gjøre deres livsaften litt mer levelig.. Vi mener at Lundbeck spekulerer i bruk av ordet kanskje for å kunne komme med påstander som de ikke har dekning for. Dette understrekes av at utsagnene mangler gyldig referanse. Siden utsagnet impliserer at memantin har effek t på at verden fremstår som fremmedartet og surrealistisk, må det uansett finnes en

8 gyldig referanse. Vi mener at når det står ett kanskje i setningen, så knyttes det så stor usikkerhet til påstanden at slike utsagn ikke bør brukes, og spesielt om man ikke har funnet en referanse til utsagnet. Dette er filosofiske betraktninger. Henger sammen med historien og situasjonen og ønsket om å minne legen på at pasienter med demens har krav på en diagnose og tilbud om behandling med et antidemenslegemiddel. 5. Bruk av utsagnet SKIBBRUDDEN med ledsagende bilde av en eldre kvinne etterlatt på månen med jorden i bakgrunnen (DM4) Vi er fullt inneforstått med at bildebruken ved annonsering kan være overdrevet og "kunstnerisk", og det er noe Rådet også har godtatt tidligere. (Ref. Rådssak R2105). Imidlertid mener vi at både tekst og bilde bryter med Reklamereglene når de ses i sammenheng med øvrige utsagn i annonsen og spesielt med utsagnet :... og bremser utviklingen av denne fryktelige sykdommen, For en som er skipbrudden er det to mulige utganger: Det ene er å gå under og det andre er å bli reddet. Vi mener at Lundbeck gjennom bildebruk og tekst impliserer at Ebixa vil være redningen for disse pasientene, noe som er sterkt overdrevet og mangler helt vitenskapelig dokumentasjon. Det er heller ikke holdepunkter for dette i SPCen til Ebixa. Vi deler ikke klagers syn på at tekst og bilde bryter med Reklamereglene. Klager spekulerer i hva vår intensjon med billedbruk og tekst er, uten å ha annen bakgrunn for det enn sin egen tolkning. Dette får stå for klagers regning. Som klager selv antyder er billedbruken tenkt kunstnerisk i den hensikt å få legen til å diagnostisere sine pasienter. 6. Ville ikke du også vært takknemmelig for å få havariet utsatt?(dm2). Vi mener dette er en blant flere, svært uheldig formuleringer. Det å implisere at pasienter med demens er havarerte personer, vil virke respektløst og støtende overfor både de pasientene som har demens (en meget alvorlig sykdom) og deres pårørende. Vi mener at dette strider mot at markedsføringen skal ha høy etisk standard. Klager tar ordet "havariet" ut av konteksten det er brukt i. Det fremgår av helheten at dette er ment i overført betydning, ikke er bokstavelig ment, og dekkes av kuntnerisk frihet. l tillegg til å fjerne de overnevnte utsagnene fra all annonsering og materiale så ber vi om Lundbeck kommer med tilbakemelding om i hvilken form Lundbeck ønsker å korrigere disse feilaktighetene overfor berørte leger. Lundbeck kan etter dette ikke se at del er behov for å korrigere noen utsagn i denne kampanjen.

9 Rådets kommentarer og konklusjon Saken er behandlet av Dnlf og LMIs Råd for legemiddelinformasjon, i møte M JANUAR 2012: Rådet er kommet frem til følgende: Bruken av utsagnet: Ebixa er eneste medikament som er godkjent mot moderat og alvorlig grad av Alzheimers sykdom (alle annonser og mailinger) I SPCen står det moderat til alvorlig. Lundbeck må her holde seg til SPC slik at indikasjonen oppfattes på en korrekt måte. Ebixa er heller ikke det eneste produktet som er godkjent for moderat Alzheimer. Klager gis medhold. Utsagnet: Og bremser utviklingen av denne fryktelige sykdommen (alle annonser og mailinger) Lundbeck har ikke dekning for å bruke bremser utviklingen av sykdommen. Det må skilles klart mellom symptombedring og sykdomsutvikling. Klager gis medhold. Utsagnet: Fører til at innleggelse på institusjon utsettes (vedlegg DM2) Her burde det vært vist signifikant forskjell i tid til innleggelse, noe referansen som er brukt ikke viser. Klager gis medhold. Bruk av ordet kanskje (DM1 og DM4).. og kanskje gjøre virkeligheten litt mindre fremmedartet og surrelistisk.. men kanskje vi kan gjøre deres livsaften litt mer levelig.. Slik Rådet ser det finner vi at vilkårene i legemiddelforskriften 13-3 om at reklamen skal være nøktern og saklig, ikke er oppfylt. Klager gis medhold. Bruk av utsagnet SKIBBRUDDEN med ledsagende bilde av en eldre kvinne etterlatt på månen med jorden i bakgrunnen (DM4) Ville ikke du også vært takknemmelig for å få havariet utsatt? Slik Rådet ser det finner vi at vilkårene i legemiddelforskriften 13-3 om at reklamen skal være nøktern og saklig, ikke er oppfylt. Klager gis medhold.

10 H. Lundbeck ilegges gebyr kr ,-. Rådet har ved utmålingen av gebyr lagt vekt på at reklamen fremstår som illojal mot konkurrerende firmaer og at dette er en omfattende og pågående kampanje. Rådet har valgt å slå sammen to klager på Ebixa og har behandlet begge sakene samlet. 2. Klage på reklame for Ebixa annonse <<Lundbeck>> R1011 Saken ble innklaget av Novartis Norge AS. Navn på firma som klager: Novartis Norge AS Navn på firma som klages inn: H. Lundbeck AS Kort sammendrag av klagen: Saken gjelder reklame for Ebixa annonse. Saken er innklaget av Novartis Norge AS. Klagers anførsler: Saken er innklaget av Novartis Norge AS, 22. desember 2011, som i det vesentlige har anført: Novartis har i tidligere brev klaget Lundbeck AS inn til Rådet for brudd på markedsføring av legemidler. Vi klaget da inn en rekke mailinger og annonser.

11 Vi har nå fått ytterligere en mailing som vi mener er i strid med markedsføringsreglene og ber om at Rådet også vurderer denne. Klagen gjelder følgende utsagn i DM5 (se vedlegg): Ebixa bremser utviklingen av denne alvorlige sykdommen, uansett starttidspunktet for behandlingen. Dette utsagnet mangler referanse og er ikke i henhold til godkjent indikasjon og refusjon for Ebixa. Ebixa er godkjent for: Behandling av pasienter med moderat til alvorlig grad av Alzheimers sykdom, mens reglene sier om refusjonsberettiget bruk: Symptomatisk behandling av Alzheimers demens av moderat til alvorlig grad for pasienter som har moderat agitasjon/aggresjon, vrangforestillinger eller hallusinasjoner. Vi mener at når man skriver at Ebixa bremser utviklingen av denne alvorlige sykdommen, uansett starttidspunktet for behandlingen så markedsfører man medikamentet utenfor godkjent indikasjonsområde i tillegg til at man bryter med refusjonsbetingelsene. Det ville vel være formålstjenelig å se på alle mailinger under ett, selv om det skulle innebære en utsettelse av saken i Rådet. Innklagedes anførsler: Svar på klage fra Novartis om reklame for Ebixa, datert 12. januar 2012 Svar fra H. Lundbeck AS på klage nr. 2 fra Novartis angående mailing og annonse for Ebixa. Vi har mottatt klagen og svarer Rådet innen tidsfristen. Novartis skriver: Klagen gjelder følgende utsagn i DM5 (se vedlegg): Ebixa bremser utviklingen av denne alvorlige sykdommen, uansett starttidspunktet for behandlingen. Dette utsagnet mangler referanse og er ikke i henhold til godkjent indikasjon og refusjon for Ebixa. Ebixa er godkjent for: Behandling av pasienter med moderat til alvorlig grad av Alzheimers sykdom, mens reglene sier om refusjonsberettiget bruk: Symptomatisk behandling av Alzheimers demens av moderat til alvorlig grad for pasienter som har moderat agitasjon/aggresjon, vrangforestillinger eller hallusinasjoner. Vi mener at når man skriver at Ebixa bremser utviklingen av denne alvorlige sykdommen, uansett starttidspunktet for behandlingen så markedsfører man medikamentet utenfor godkjent indikasjonsområde i tillegg til at man bryter med refusjonsbetingelsene. Det ville vel være formålstjenelig å se på alle mailinger under ett, selv om det skulle innebære en utsettelse av saken i Rådet. H. Lundbeck AS svarer: Utsagnet Ebixa bremser utviklingen av denne alvorlige sykdommen, uansett starttidspunktet for behandlingen krever etter vår vurdering ingen nærmere referanse eller dokumentasjon, da dette er knyttet til indikasjonen, og underforstått når som helst innenfor moderat til alvorlig grad av Alzheimers sykdom.

12 Bakgrunnen for å knytte setningen uansett starttidspunktet for behandlingen til Ebixa bremser utviklingen av denne alvorlige sykdommen er at vi har undersøkt og funnet at legene er tilbøyelige til ikke å iverksette behandling med antidemensmidler, og sågar seponere behandling med antidemensmidler hos pasienter med alvorlig grad av Alzheimers sykdom, i den tro at det ikke lenger gagner pasientene. For ordens skyld legger vi ved en referanse som viser at dersom to grupper sammenlignbare pasienter blir behandlet med Ebixa og placebo, og placebogruppen byttes til Ebixa etter 6 måneder,vil begge gruppene etter ytterligere 6 måneders behandling prestere likt, til tross for at forskjellen mellom dem var signifikant etter placeboperioden. Dette viser at det ikke er for sent å starte behandlingen selv om sykdommen har utviklet seg til alvorlig grad, noe også godkjent indikasjon viser. Results: Patients who switched to memantine treatment from their previous placebo therapy experienced a significant benefit in all main efficacy assessments (functional, global, and cognitive) relative to their mean rate of decline with placebo treatment during the double-blind period (P_.05). The completion rate for the extension phase of the study was high (78%) and the favorable adverse event profile for memantine therapy was similar to that seen in the double-blind study. Conclusion: These results extend previous findings that demonstrated the efficacy and safety of memantine in the treatment of patients with moderate to severe Alzheimer disease. Reisberg.Arch Neurol. 2006;63:49-54 Vi stiller oss dessuten uforstående til hvordan annonse og mailing kan bryte med refusjonsbetingelsene, da dette er presentert på foreskrevet vis sammen med lovpålagt Felleskatalogtekst. Vi ber derfor Rådet for legemiddelinformasjon avvise klagen fra Novartis. Rådets kommentarer og konklusjon Saken er behandlet av Dnlf og LMIs Råd for legemiddelinformasjon, i møte M JANUAR 2012: Henvises til saken over om Ebixa. Dette vedtaket blir offentliggjort på LMIs nettsider

Kort sammendrag av klagen: Saken gjelder reklame for Ebixa i DM. Saken er innklaget av Statens legemiddelverk.

Kort sammendrag av klagen: Saken gjelder reklame for Ebixa i DM. Saken er innklaget av Statens legemiddelverk. Klage på reklame for Ebixa i DM R0212 Saken ble innklaget av Statens legemiddelverk. Gebyr kr 40.000,- Navn på firma som klager: Statens legemiddelverk Navn på firma som klages inn: H.

Detaljer

Rådsavgjørelse 13.08.07: Klage på markedsføring av Exforge (Amlodipin/Valsartan), Novartis (R1207)

Rådsavgjørelse 13.08.07: Klage på markedsføring av Exforge (Amlodipin/Valsartan), Novartis (R1207) Rådsavgjørelse 13.08.07: Klage på markedsføring av Exforge (Amlodipin/Valsartan), Novartis (R1207) Saken ble innklaget av AstraZeneca AS Gebyr 50.000,-. Navn på firma som klager: AstraZeneca AS Navn på

Detaljer

Rådsavgjørelse 20. april 2015: Klage på reklame for Zytiga <> R1815

Rådsavgjørelse 20. april 2015: Klage på reklame for Zytiga <<Janssen-Cilag>> R1815 Rådsavgjørelse 20. april 2015: Klage på reklame for Zytiga R1815 Saken ble innklaget av Rådets sekretariat. Gebyr kr 50.000,- Navn på firma som klager: Rådets sekretariat Navn på firma

Detaljer

DNLF OG LMIs RÅD FOR LEGEMIDDELINFORMASJON Grev Wedels plass 9 Postboks 734 Sentrum 0105 Oslo Telefon 23 16 15 00 Telefaks 23 16 15 01

DNLF OG LMIs RÅD FOR LEGEMIDDELINFORMASJON Grev Wedels plass 9 Postboks 734 Sentrum 0105 Oslo Telefon 23 16 15 00 Telefaks 23 16 15 01 Rådsavgjørelse 19.06.06: Klage på Novartis Norge A/S for brudd på markedsføringsregler (R0606) Saken ble innklaget av AstraZeneca AS. Gebyr kr 40,000,-. Navn på firma som klager: AstraZeneca AS Navn på

Detaljer

Rådsavgjørelse 20. april 2015: Klage på reklame for Dexyl <> R0515. Saken ble innklaget av Rådets sekretariat. Det ilegges ikke gebyr.

Rådsavgjørelse 20. april 2015: Klage på reklame for Dexyl <<Weifa>> R0515. Saken ble innklaget av Rådets sekretariat. Det ilegges ikke gebyr. Rådsavgjørelse 20. april 2015: Klage på reklame for Dexyl R0515 Saken ble innklaget av Rådets sekretariat. Det ilegges ikke gebyr. Navn på firma som klager: Rådets sekretariat Navn på firma som

Detaljer

Rådsavgjørelse 03.12.2007: Klage på markedsføringsmateriale for Exforge, Novartis Norge AS (R2007)

Rådsavgjørelse 03.12.2007: Klage på markedsføringsmateriale for Exforge, Novartis Norge AS (R2007) Rådsavgjørelse 03.12.2007: Klage på markedsføringsmateriale for Exforge, Novartis Norge AS (R2007) Saken er innklaget av MSD (Norge) A/S. Gebyr kr 75.000,-. Navn på firma som klager: MSD (Norge) A/S Navn

Detaljer

Rådsavgjørelse 07.09.2009: Klage på Boehringer Ingelheim/Pfizers annonse for Spiriva i Dagens Medisin samt Spiriva KOLS-brosjyre (R0709)

Rådsavgjørelse 07.09.2009: Klage på Boehringer Ingelheim/Pfizers annonse for Spiriva i Dagens Medisin samt Spiriva KOLS-brosjyre (R0709) Rådsavgjørelse 07.09.2009: Klage på Boehringer Ingelheim/Pfizers annonse for Spiriva i Dagens Medisin samt Spiriva KOLS-brosjyre (R0709) Saken ble innklaget av GlaxoSmithKline AS. Gebyr 125.000,-. Navn

Detaljer

Rådsavgjørelse 18.05.2009: Klage på ulovlig reklame for Avamys fra GlaxoSmithKline AS (R0609)

Rådsavgjørelse 18.05.2009: Klage på ulovlig reklame for Avamys fra GlaxoSmithKline AS (R0609) Rådsavgjørelse 18.05.2009: Klage på ulovlig reklame for Avamys fra GlaxoSmithKline AS (R0609) Saken ble innklaget av Statens legemiddelverk. Gebyr kr. 75.000.-. Navn på klager: Statens legemiddelverk Navn

Detaljer

Rådsavgjørelse 03.12.2007: Klage på reklame på SMS (stikkprøvekontroll S4707), Nycomed Pharma AS (R1807)

Rådsavgjørelse 03.12.2007: Klage på reklame på SMS (stikkprøvekontroll S4707), Nycomed Pharma AS (R1807) Rådsavgjørelse 03.12.2007: Klage på reklame på SMS (stikkprøvekontroll S4707), Nycomed Pharma AS (R1807) Saken ble innklaget av Statens legemiddelverk. Gebyr kr 50.000,-. Navn på firma som klager: Statens

Detaljer

Saken gjelder reklame for P-pille. Saken er klaget inn av Statens legemiddelverk.

Saken gjelder reklame for P-pille. Saken er klaget inn av Statens legemiddelverk. Rådsavgjørelse 8. februar 2010: Klage på Qlaira, Bayer AS (R0310) Saken ble innklaget av Statens legemiddelverk. Gebyr kr 60.000,-. Navn på firma som klager: Statens legemiddelverk Navn på firma som klages

Detaljer

Rådsavgjørelse 22. juni 2015: Klage på reklame for Xolair <> R1615. Saken ble innklaget av Rådets sekretariat. Gebyr kr 40.

Rådsavgjørelse 22. juni 2015: Klage på reklame for Xolair <<Novartis Norge>> R1615. Saken ble innklaget av Rådets sekretariat. Gebyr kr 40. Rådsavgjørelse 22. juni 2015: Klage på reklame for Xolair R1615 Saken ble innklaget av Rådets sekretariat. Gebyr kr 40.000,- Navn på firma som klager: Rådets sekretariat Navn på firma

Detaljer

DNLF OG LMIs RÅD FOR LEGEMIDDELINFORMASJON Grev Wedels plass 9 Postboks 734 Sentrum 0105 Oslo Telefon 23 16 15 00 Telefaks 23 16 15 01

DNLF OG LMIs RÅD FOR LEGEMIDDELINFORMASJON Grev Wedels plass 9 Postboks 734 Sentrum 0105 Oslo Telefon 23 16 15 00 Telefaks 23 16 15 01 Rådsavgjørelse 05.02.07: Klage på Schering for brudd på legemiddelforskriftens 13-3 samt Regler for legemiddelinformasjon punkt 4.1, Schering Norge AS (R2206) Saken ble innklaget av Organon AS. Gebyr 100.000,-.

Detaljer

DNLF OG LMIs RÅD FOR LEGEMIDDELINFORMASJON Grev Wedels plass 9 Postboks 734 Sentrum 0105 Oslo Telefon 23 16 15 00 Telefaks 23 16 15 01

DNLF OG LMIs RÅD FOR LEGEMIDDELINFORMASJON Grev Wedels plass 9 Postboks 734 Sentrum 0105 Oslo Telefon 23 16 15 00 Telefaks 23 16 15 01 Rådsavgjørelse 19.06.06: Klage på AstraZeneca AS prelansering av ikke godkjent indikasjon Gjentatt overtramp av sak R0205 (R0506) Saken ble innklaget av GlaxoSmithKline AS. Gebyr kr 30,000,-. Navn på firma

Detaljer

Kort sammendrag av klagen: Saken gjelder klage på markedsføring av Erbitux i DM 11/2016. Saken er innklaget av Rådets sekretariat.

Kort sammendrag av klagen: Saken gjelder klage på markedsføring av Erbitux i DM 11/2016. Saken er innklaget av Rådets sekretariat. Rådsavgjørelse 5. desember 2016: Klage på reklame for Erbitux R1916 Saken ble innklaget av Rådets sekretariat AS. Gebyr kr 100 000,- Navn på firma som klager: Rådets sekretariat Navn på

Detaljer

Rådsavgjørelse 23.02 2009: Klage på ulovlig reklame for Aerius SCHERING-PLOUGH (R0209)

Rådsavgjørelse 23.02 2009: Klage på ulovlig reklame for Aerius SCHERING-PLOUGH (R0209) Rådsavgjørelse 23.02 2009: Klage på ulovlig reklame for Aerius SCHERING-PLOUGH (R0209) Saken ble innklaget av Statens legemiddelverk. Gebyr kr 10.000,-. Navn på klager: Statens legemiddelverk Navn på firma

Detaljer

Saken gjelder reklame for Advocate. Saken er innklaget av Novartis Healthcare AS. Faksimile av et utdrag av materiellet:

Saken gjelder reklame for Advocate. Saken er innklaget av Novartis Healthcare AS. Faksimile av et utdrag av materiellet: Klage på reklame for Advocate R0711 Saken ble innklaget av Novartis Healthcare AS. Gebyr kr 10.000,- Navn på firma som klager: Novartis Healthcare AS Navn på firma som klages inn: Bayer A/S Kort

Detaljer

Rådsavgjørelse 9. desember 2013: Klage på markedsføring av Xarelto <>

Rådsavgjørelse 9. desember 2013: Klage på markedsføring av Xarelto <<Bayer AS>> Rådsavgjørelse 9. desember 2013: Klage på markedsføring av Xarelto Saken ble innklaget av Boehringer Ingelheim Norway KS. Gebyr kr 60.000,- Navn på firma som klager: Boehringer Ingelheim Norway

Detaljer

Rådsavgjørelse 20.04.2009: Anke - reklame for Kols-brosjyre på Seretide, GlaxoSmithKline AS (R0109)

Rådsavgjørelse 20.04.2009: Anke - reklame for Kols-brosjyre på Seretide, GlaxoSmithKline AS (R0109) Rådsavgjørelse 20.04.2009: Anke - reklame for Kols-brosjyre på Seretide, GlaxoSmithKline AS (R0109) Saken ble innklaget av Boehringer Ingelheim. Gebyr kr 25.000,-. Navn på firma som klager: Boehringer

Detaljer

Rådsavgjørelse 08. februar 2010: Klage på ulovlig reklame for Selexid, LEO Pharma AS (R0110)

Rådsavgjørelse 08. februar 2010: Klage på ulovlig reklame for Selexid, LEO Pharma AS (R0110) Rådsavgjørelse 08. februar 2010: Klage på ulovlig reklame for Selexid, LEO Pharma AS (R0110) Saken ble innklaget av Orion Pharma AS. Gebyr kr 75.000,-. Navn på firma som klager: Orion Pharma AS Navn på

Detaljer

Rådsavgjørelse 21.01.2008: Fornyet behandling av klage på pillereklame på SMS (stikkprøvekontroll S4707), Nycomed Pharma AS (R1807)

Rådsavgjørelse 21.01.2008: Fornyet behandling av klage på pillereklame på SMS (stikkprøvekontroll S4707), Nycomed Pharma AS (R1807) Rådsavgjørelse 21.01.2008: Fornyet behandling av klage på pillereklame på SMS (stikkprøvekontroll S4707), Nycomed Pharma AS (R1807) Saken ble innklaget av Statens legemiddelverk. Gebyr kr 50.000,-. Navn

Detaljer

Rådsavgjørelse 23.02.2009: Klage på ulovlig på reklame for Kols-brosjyre på Seretide GlaxoSmithKline (R0109)

Rådsavgjørelse 23.02.2009: Klage på ulovlig på reklame for Kols-brosjyre på Seretide GlaxoSmithKline (R0109) Rådsavgjørelse 23.02.2009: Klage på ulovlig på reklame for Kols-brosjyre på Seretide GlaxoSmithKline (R0109) Saken ble innklaget av Boehringer Ingelheim. Gebyr kr 25.000,-. Navn på firma som klager: Boehringer

Detaljer

Rådsavgjørelse 07.12.2009: Anke - Klage på AstraZenecas brosjyrer Symbicort og Hva er Symbicort SMART? (R0809)

Rådsavgjørelse 07.12.2009: Anke - Klage på AstraZenecas brosjyrer Symbicort og Hva er Symbicort SMART? (R0809) Rådsavgjørelse 07.12.2009: Anke - Klage på AstraZenecas brosjyrer Symbicort og Hva er Symbicort SMART? (R0809) Saken ble innklaget av GlaxoSmithKline AS. Gebyr 60.000,-. Navn på firma som klager: GlaxoSmithKline

Detaljer

Rådsavgjørelse 03.12.2007: Klage på klagesak om MabThera <>(R1907)

Rådsavgjørelse 03.12.2007: Klage på klagesak om MabThera <<ROCHE>>(R1907) Rådsavgjørelse 03.12.2007: Klage på klagesak om MabThera (R1907) Saken ble innklaget av Bristol-Myers Squibb. Gebyr kr 40.000,-. Navn på firma som klager: Bristol-Myers Squibb Navn på firma som

Detaljer

Rådsavgjørelse 8. desember 2014: Klage på reklamebrosjyre for Pradaxa << Boehringer lngelheim>> R0414

Rådsavgjørelse 8. desember 2014: Klage på reklamebrosjyre for Pradaxa << Boehringer lngelheim>> R0414 Rådsavgjørelse 8. desember 2014: Klage på reklamebrosjyre for Pradaxa > R0414 Saken ble innklaget av Bristol-Myers Squibb Norway. Gebyr kr 150.000,- Navn på firma som klager: Bristol-Myers

Detaljer

Kort sammendrag av klagen: Saken gjelder klage på markedsføring av Imbruvica i DM 12/2016. Saken er innklaget av Rådets sekretariat.

Kort sammendrag av klagen: Saken gjelder klage på markedsføring av Imbruvica i DM 12/2016. Saken er innklaget av Rådets sekretariat. Rådsavgjørelse 28. september 2016: Klage på reklame for Imbruvica > R2016 Saken ble innklaget av Rådets sekretariat. Gebyr kr 30.000,- Navn på firma som klager: Rådets sekretariat Navn

Detaljer

Saken ble innklaget av GlaxoSmithKline AS. Gebyr 75.000,-.

Saken ble innklaget av GlaxoSmithKline AS. Gebyr 75.000,-. Rådsavgjørelse 08. mars 2010: Fornyet behandling - Klage på Boehringer Ingelheim/Pfizers annonse for Spiriva i Dagens Medisin samt Spiriva KOLS-brosjyre (R0709) Saken ble innklaget av GlaxoSmithKline AS.

Detaljer

Rådsavgjørelse 18.02.2008: Fornyet behandling av klage på klagesak om MabThera, ROCHE (R1907)

Rådsavgjørelse 18.02.2008: Fornyet behandling av klage på klagesak om MabThera, ROCHE (R1907) Rådsavgjørelse 18.02.2008: Fornyet behandling av klage på klagesak om MabThera, ROCHE (R1907) Saken ble innklaget av Bristol-Myers Squibb. Gebyr kr 30.000,-. Navn på firma som klager: Bristol-Myers Squibb

Detaljer

Klage på reklame for Nicorette Depotplaster <> R0111

Klage på reklame for Nicorette Depotplaster <<JOHNSON & JOHNSON>> R0111 Klage på reklame for Nicorette Depotplaster R0111 Saken ble innklaget av Novartis Norge AS. Gebyr kr 50.000,- Navn på firma som klager: Novartis Norge AS Navn på firma som klages

Detaljer

Saken er innklaget av Pharmaq, 8. januar 2014, som i det vesentlige har anført:

Saken er innklaget av Pharmaq, 8. januar 2014, som i det vesentlige har anført: Rådsavgjørelse 3. mars 2014: Klage på MSDs uttalelser om udokumenterte negative påstanderom PHARMAQs ALPHA JECT micro 6 og tendensiøs og misvisende bruk av salgsstatistikk

Detaljer

DNLF OG LMIs RÅD FOR LEGEMIDDELINFORMASJON Grev Wedels plass 9 Postboks 734 Sentrum 0105 Oslo Telefon 23 16 15 00 Telefaks 23 16 15 01

DNLF OG LMIs RÅD FOR LEGEMIDDELINFORMASJON Grev Wedels plass 9 Postboks 734 Sentrum 0105 Oslo Telefon 23 16 15 00 Telefaks 23 16 15 01 Rådsavgjørelse 19.06.06: Klage over brudd på markedsføringsregler Atacand Plus, AstraZeneca AS (R0306) Saken ble innklaget av Novartis Norge AS. Gebyr kr 75,000,-. Navn på firma som klager: Novartis Norge

Detaljer

Knut Engedal, fag- og forskningssjef Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse

Knut Engedal, fag- og forskningssjef Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse Forslag om nasjonale faglig retningslinjer for utredning og behandling av personer med demens og deres pårørende Knut Engedal, fag- og forskningssjef Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse Demens

Detaljer

Rådsavgjørelse 8. februar 2010: Klage på Abbott sin markedsføring av ISF-regelverket (R0410)

Rådsavgjørelse 8. februar 2010: Klage på Abbott sin markedsføring av ISF-regelverket (R0410) Rådsavgjørelse 8. februar 2010: Klage på Abbott sin markedsføring av ISF-regelverket (R0410) Saken ble innklaget av Roche Norge AS. Gebyr 25.000,-. Navn på firma som klager: Roche Norge AS Navn på firma

Detaljer

Kort sammendrag av klagen: Saken gjelder klage på reklame for Sutent. Saken er innklaget av Novartis Norge. Kopi av et utdrag av materiellet:

Kort sammendrag av klagen: Saken gjelder klage på reklame for Sutent. Saken er innklaget av Novartis Norge. Kopi av et utdrag av materiellet: Rådsavgjørelse 7. desember 2015: Klage på reklame for Sutent R1215 Saken ble innklaget av Novartis Norge. Gebyr kr 100.000,- Navn på firma som klager: Novartis Norge Navn på firma som klages

Detaljer

Rådets ankenemnd avholdt 21. oktober 2016 møte i anledning anker fremsatt av Bristol- Myers Squibb Norway Ltd og Pfizer AS over vedtak truffet av

Rådets ankenemnd avholdt 21. oktober 2016 møte i anledning anker fremsatt av Bristol- Myers Squibb Norway Ltd og Pfizer AS over vedtak truffet av Rådets ankenemnd avholdt 21. oktober 2016 møte i anledning anker fremsatt av Bristol- Myers Squibb Norway Ltd og Pfizer AS over vedtak truffet av Rådet for legemiddelinformasjon (heretter «Rådet») i sak

Detaljer

RAPPORT FRA UANMELDT TILSYN DER JARDIANCE VAR TEMA. Hovedformålet med tilsyn er at vi ønsker å bidra til å sikre:

RAPPORT FRA UANMELDT TILSYN DER JARDIANCE VAR TEMA. Hovedformålet med tilsyn er at vi ønsker å bidra til å sikre: BOEHRINGER INGELHEIM NORWAY KS Postboks 405 1373 Asker Deres ref.: Dato: Vår ref.: Seksjon/saksbehandler: 05.11.2015 15/13231-11 Legemiddelinformasjon Stab/ Christel Nyhus Bø RAPPORT FRA UANMELDT TILSYN

Detaljer

Rådsavgjørelse 15.06.2009: Anke - Klage på reklame for Loette, Wyeth (R0309) Saken gjelder reklame for Loette. Saken er innklaget av Legemiddelverket.

Rådsavgjørelse 15.06.2009: Anke - Klage på reklame for Loette, Wyeth (R0309) Saken gjelder reklame for Loette. Saken er innklaget av Legemiddelverket. Rådsavgjørelse 15.06.2009: Anke - Klage på reklame for Loette, Wyeth (R0309) Saken ble innklaget av Statens legemiddelverk. Gebyr kr 60.000,-. Navn på firma som klager: Statens legemiddelverk Navn på firma

Detaljer

Medikamentell behandling ved APSD. Sverre Bergh Forskningsleder AFS TID konferansen

Medikamentell behandling ved APSD. Sverre Bergh Forskningsleder AFS TID konferansen Medikamentell behandling ved APSD Sverre Bergh Forskningsleder AFS TID konferansen16.6.17 Hva er APSD? Agitasjon Apati For å vite hvor man skal, må man vite hvor man er. Ruths et al, IJGP 2012 Bruk av

Detaljer

Rådsavgjørelse 23.02.2009: Klage på reklame for Loette, Wyeth (R0309)

Rådsavgjørelse 23.02.2009: Klage på reklame for Loette, Wyeth (R0309) Rådsavgjørelse 23.02.2009: Klage på reklame for Loette, Wyeth (R0309) Saken ble innklaget av Statens legemiddelverk. Gebyr kr 75.000,-. Navn på klager: Statens legemiddelverk Navn på firma som klages inn:

Detaljer

Rådsavgjørelse 22. juni 2015: Fornyet behandling - Klage på reklame for Xarelto <> A0115 og A1415

Rådsavgjørelse 22. juni 2015: Fornyet behandling - Klage på reklame for Xarelto <<Bayer>> A0115 og A1415 Rådsavgjørelse 22. juni 2015: Fornyet behandling - Klage på reklame for Xarelto A0115 og A1415 Saken ble innklaget av Rådets sekretariat og av alliansen BMS/Pfizer i to separate saker. Sakene

Detaljer

DNLF OG LMIs RÅD FOR LEGEMIDDELINFORMASJON Grev Wedels plass 9 Postboks 734 Sentrum 0105 Oslo Telefon Telefaks

DNLF OG LMIs RÅD FOR LEGEMIDDELINFORMASJON Grev Wedels plass 9 Postboks 734 Sentrum 0105 Oslo Telefon Telefaks Rådsavgjørelse 18. februar 2008: Klage på Micera brosjyre fra Roche Norge AS, (R0308) Saken ble innklaget av Amgen AB. Klager gis ikke medhold. Navn på firma som klager: Amgen AB Navn på firma som klages

Detaljer

Rådsavgjørelse 07.09.2009: Klage på AstraZenecas brosjyrer Symbicort og Hva er Symbicort SMART? (R0809)

Rådsavgjørelse 07.09.2009: Klage på AstraZenecas brosjyrer Symbicort og Hva er Symbicort SMART? (R0809) Rådsavgjørelse 07.09.2009: Klage på AstraZenecas brosjyrer Symbicort og Hva er Symbicort SMART? (R0809) Saken ble innklaget av GlaxoSmithKline AS. Gebyr 75.000,-. Navn på firma som klager: GlaxoSmithKline

Detaljer

Rådsavgjørelse 12.04.2010: Klage på reklame for Avonex, <> (R0610)

Rådsavgjørelse 12.04.2010: Klage på reklame for Avonex, <<Biogen Idec>> (R0610) Rådsavgjørelse 12.04.2010: Klage på reklame for Avonex, (R0610) Saken ble innklaget av Bayer Schering Pharma. Gebyr kr 50.000,-. Navn på firma som klager: Bayer Schering Pharma Navn på

Detaljer

Klagers anførsler: Saken er innklaget av Rådets sekretariat 11. mai 2015, som i det vesentlige har anført:

Klagers anførsler: Saken er innklaget av Rådets sekretariat 11. mai 2015, som i det vesentlige har anført: Rådsavgjørelse 5. oktober 2015: Fornyet behandling - Pfizer møte «Clinical impact of immunogenicity - Towards a personalized treatment strategy» (A0615 og A0915) Saken ble innklaget av Rådets

Detaljer

Kort sammendrag av klagen: Saken gjelder klage på reklame for Pradaxa i Dagens Medisin nr. 1/2015 og 3/2015. Saken er innklaget av Rådets sekretariat

Kort sammendrag av klagen: Saken gjelder klage på reklame for Pradaxa i Dagens Medisin nr. 1/2015 og 3/2015. Saken er innklaget av Rådets sekretariat Rådsavgjørelse 22. juni 2015: Fornyet behandling - Klage på reklame for Pradaxa A0215 Saken ble innklaget av Rådets sekretariat. Gebyr kr 70.000,- Navn på firma som klager: Rådets

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/115 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2009/115 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Diagnose i rett tid. Øyvind Kirkevold. Alderspsykiatrisk forskningssenter

Diagnose i rett tid. Øyvind Kirkevold. Alderspsykiatrisk forskningssenter Diagnose i rett tid Øyvind Kirkevold Alderspsykiatrisk forskningssenter There was consensus that all persons 70 years and older should have their cognitive function (subjectively and objectively) evaluated

Detaljer

Rådsavgjørelse 20. april 2015: Klage på reklame for Voltarol Forte <> R1315

Rådsavgjørelse 20. april 2015: Klage på reklame for Voltarol Forte <<Novartis Norge>> R1315 Rådsavgjørelse 20. april 2015: Klage på reklame for Voltarol Forte R1315 Saken ble innklaget av Rådets sekretariat. Gebyr kr. 30.000,- Navn på firma som klager: Rådets sekretariat Navn

Detaljer

Behandlingseffekt på kognisjon og hjerneatrofi for Aubagio og Lemtrada

Behandlingseffekt på kognisjon og hjerneatrofi for Aubagio og Lemtrada 1 Anita Relapsing Multiple Sclerosis Norway Behandlingseffekt på kognisjon og hjerneatrofi for Aubagio og Lemtrada Anne Lise K. Hestvik, PhD, Medisinsk rådgiver MS Til Sykehusinnkjøp HF på forespørsel

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Tiger Consulting AS Postboks 61 Lambertseter 1101 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato Geir Tore Gaukerud 2009/277 08.02.2010 Avvisning av klage på offentlig

Detaljer

HVA FÅR DEN FOR PENGENE?

HVA FÅR DEN FOR PENGENE? STATEN BETALER HVA FÅR DEN FOR PENGENE? DAG MORTEN DALEN, PROFESSOR OG PROREKTOR BI LEGEMIDDELDAGEN, 10. MAI 2012 HVA BETALER STATEN? STATENS ÅRLIGE UTGIFTER TIL LEGEMIDLER Mill. kr. (2010-kroner) 10000

Detaljer

DNLF OG LMIs RÅD FOR LEGEMIDDELINFORMASJON Grev Wedels plass 9 Postboks 734 Sentrum 0105 Oslo Telefon 23 16 15 00 Telefaks 23 16 15 01

DNLF OG LMIs RÅD FOR LEGEMIDDELINFORMASJON Grev Wedels plass 9 Postboks 734 Sentrum 0105 Oslo Telefon 23 16 15 00 Telefaks 23 16 15 01 Rådsavgjørelse 02.10.06: Klage på invitasjon til medietrening, Sanofi-aventis (R1006) Saken ble innklaget av Sekretariatet i Rådet. Gebyr 100.000,-. Navn på firma som klager: Sekretariatet i Rådet Navn

Detaljer

Forslag om nasjonal metodevurdering

Forslag om nasjonal metodevurdering Forslag om nasjonal metodevurdering Viktig informasjon se på dette først! Innsendte forslag til nasjonale metodevurderinger vil bli publisert i sin helhet. Dersom forslagsstiller mener det er nødvendig

Detaljer

Integrating Evidence into Nursing Practice Using a Standard Nursing Terminology

Integrating Evidence into Nursing Practice Using a Standard Nursing Terminology Integrating Evidence into Nursing Practice Using a Standard Nursing Terminology Kathryn Mølstad, RN, Norwegian Nurses Organisation Kay Jansen, MSN, PMHCNS-BC, DNPc, University of Wisconsin- Milwaukee,

Detaljer

HØRING - FORSLAG TIL VEILEDNING KNYTTET TIL LEGEMIDDELFORSKRIFTEN 13-1 ANDRE LEDD BOKSTAV C

HØRING - FORSLAG TIL VEILEDNING KNYTTET TIL LEGEMIDDELFORSKRIFTEN 13-1 ANDRE LEDD BOKSTAV C I henhold til adresseliste Deres ref.: Dato: Vår ref.: Seksjon/saksbehandler: 21.08.2014 14/04662-2 Legemiddelinformasjon Stab/ Kari Majorsæter Tangen HØRING - FORSLAG TIL VEILEDNING KNYTTET TIL LEGEMIDDELFORSKRIFTEN

Detaljer

Rådsavgjørelse 03.12.2007: Fornyet behandling av klage på; NYHET i behandling av ADHD, NOVARTIS (R1007)

Rådsavgjørelse 03.12.2007: Fornyet behandling av klage på; NYHET i behandling av ADHD, NOVARTIS (R1007) Rådsavgjørelse 03.12.2007: Fornyet behandling av klage på; NYHET i behandling av ADHD, NOVARTIS (R1007) Saken ble innklaget av Janssen-Cilag AS. Gebyr 100.000,-. Navn på firma som klager: Janssen-Cilag

Detaljer

DOK finnbruktbil.no

DOK finnbruktbil.no DOK-2017-12 - finnbruktbil.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2017-06-02 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2017-12 STIKKORD: finnbruktbil.no. Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.3 og vedlegg

Detaljer

DOK lenovo.no

DOK lenovo.no DOK-2016-45 lenovo.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2016-11-01 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2016-45 STIKKORD: Lenovo.no Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.3 og vedlegg H punkt 1.3.

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 1/1992 Klager: A Innklaget: N. A. Jensen

Detaljer

Forslag til nasjonal metodevurdering

Forslag til nasjonal metodevurdering Forslagsskjema, Versjon 2 17. mars 2014 Forslag til nasjonal metodevurdering Innsendte forslag til nasjonale metodevurderinger vil bli publisert i sin helhet. Dersom forslagsstiller mener det er nødvendig

Detaljer

STIKKORD: inbound.no, Domeneforskriften 4 og 7,

STIKKORD: inbound.no, Domeneforskriften 4 og 7, DOK-2017-26 inboundnorway.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2017-09-15 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2017-26 STIKKORD: inbound.no, Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.1 og vedlegg H punkt

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager deltok i en begrenset anbudskonkurranse vedrørende inngåelse av en rammeavtale for anskaffelse av uniformer og tjenesteantrekk for Statens vegvesen lokalisert

Detaljer

Rådsavgjørelse 2. september 2013: Fornyet behandling - Klage på reklame for Pradaxa <> R0513

Rådsavgjørelse 2. september 2013: Fornyet behandling - Klage på reklame for Pradaxa <<Boehringer Ingelheim>> R0513 Rådsavgjørelse 2. september 2013: Fornyet behandling - Klage på reklame for Pradaxa R0513 Saken ble innklaget av Bayer AS. Gebyr kr 100.000,- Navn på firma som klager: Bayer AS

Detaljer

Forslag til nasjonal metodevurdering

Forslag til nasjonal metodevurdering Forslagsskjema, Versjon 2 17. mars 2014 Forslag til nasjonal metodevurdering Innsendte forslag til nasjonale metodevurderinger vil bli publisert i sin helhet. Dersom forslagsstiller mener det er nødvendig

Detaljer

Rotigotin depotplaster (Neupro) I behandlingen av Parkinsons sykdom

Rotigotin depotplaster (Neupro) I behandlingen av Parkinsons sykdom Rotigotin depotplaster (Neupro) I behandlingen av Parkinsons sykdom Oppsummering Rotigotin depotplaster (Neupro)er en non-ergot dopaminagonist, og kan brukes for symptomatisk behandling av Parkinsons sykdom

Detaljer

Etiske Regler for Norges Naprapatforbund

Etiske Regler for Norges Naprapatforbund Etiske Regler for Norges Naprapatforbund Forord NNFs etiske regler har som formål å sikre at medlemmenes virksomhet som naprapater drives forsvarlig og utføres etter etiske prinsipper der hensynet til

Detaljer

Forslag til nasjonal metodevurdering

Forslag til nasjonal metodevurdering Forslag til nasjonal metodevurdering Innsendte forslag til nasjonale metodevurderinger vil bli publisert i sin helhet. Dersom forslagsstiller mener det er nødvendig informasjon for utfylling av skjemaet

Detaljer

Evidensbasert medisin tvangstrøye eller hjelpemiddel ved forskrivning til gamle?

Evidensbasert medisin tvangstrøye eller hjelpemiddel ved forskrivning til gamle? Evidensbasert medisin tvangstrøye eller hjelpemiddel ved forskrivning til gamle? Torgeir Bruun Wyller Professor/avd.overlege Geriatrisk avdeling Lysbildene er tilgjengelige på http://folk.uio.no/tbwyller/undervisning.htm

Detaljer

200700549-6 LØ/LR/KHS 2007-02-26 side 3/5

200700549-6 LØ/LR/KHS 2007-02-26 side 3/5 Referat fra møte i Blåreseptnemnda 31.januar 2007 Tilstede fra Blåreseptnemnda: Kristian Hagestad (leder), Anne Elise Eggen, Hans Arne Melleby, Eline Aas, Trine Bjørner, Sigurd Hortemo, Bjarne Robberstad

Detaljer

HUMIRA (adalimumab) Pasienten i fokus

HUMIRA (adalimumab) Pasienten i fokus HUMIRA (adalimumab) Pasienten i fokus Pediatrisk Crohns Sykdom & Neglepsoriasis Tobias Heatta-Speicher, PhD Medical Affairs Manager LIS anbudsseminar 26. januar 2016 1 HUMIRA (adalimumab) rekombinant fullhumant

Detaljer

DOK finnshopping.no

DOK finnshopping.no DOK-2017-13 - finnshopping.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2017-06-09 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2017-13 STIKKORD: finnshopping.no. Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.3 og vedlegg

Detaljer

Sammendrag. Innledning

Sammendrag. Innledning Sammendrag Innledning Omtrent 80 prosent av alle hjerneslag er iskemiske, et resultat av blokkering av oksygentilførselen til hjernen. Dersom det ikke blir påvist intrakraniell blødning og det ikke foreligger

Detaljer

Deres ref.: Dato: Vår ref.: Seksjon/saksbehandler: 12.03.2014 13/14033-6 Seksjon for legemiddelrefusjon/ Christina Kvalheim

Deres ref.: Dato: Vår ref.: Seksjon/saksbehandler: 12.03.2014 13/14033-6 Seksjon for legemiddelrefusjon/ Christina Kvalheim NOVARTIS NORGE AS Postboks 4284 Nydalen 0401 Oslo Deres ref.: Dato: Vår ref.: Seksjon/saksbehandler: 12.03.2014 13/14033-6 Seksjon for legemiddelrefusjon/ Christina REFUSJONSVEDTAK Vi viser til Deres søknad

Detaljer

DNLF OG LMIs RÅD FOR LEGEMIDDELINFORMASJON Grev Wedels plass 9 Postboks 734 Sentrum 0105 Oslo Telefon 23 16 15 00 Telefaks 23 16 15 01

DNLF OG LMIs RÅD FOR LEGEMIDDELINFORMASJON Grev Wedels plass 9 Postboks 734 Sentrum 0105 Oslo Telefon 23 16 15 00 Telefaks 23 16 15 01 Rådsavgjørelse 14.04.08: Klage på reklame fr Acmplia, sanfi-aventis (R0508) Saken ble innklaget av Statens legemiddelverk. Gebyr kr 75.000,-. Navn på firma sm klager: Statens legemiddelverk Navn på firma

Detaljer

Delirium? Sigurd Evensen Stipendiat / kst overlege Mai 2016

Delirium? Sigurd Evensen Stipendiat / kst overlege Mai 2016 Delirium? Sigurd Evensen Stipendiat / kst overlege Mai 2016 1 Delirium Delirium Tremens 2 Det er IKKE delirium alt som bråker Den vanskelige sykehjemspasienten har neppe delirium, men demens med nevropsykiatriske

Detaljer

(2) Tildeling av kontrakt skulle i henhold til konkurransegrunnlaget skje på følgende måte:

(2) Tildeling av kontrakt skulle i henhold til konkurransegrunnlaget skje på følgende måte: Saken gjelder åpen anbudskonkurranse vedrørende kjøp av kirurgiske tjenester til Helse Midt-Norge. I henhold til konkurransegrunnlaget skulle kontrakt tildeles på grunnlag av det tilbudet som hadde lavest

Detaljer

Metodevurderingen har to store metodefeil og kan ikke brukes

Metodevurderingen har to store metodefeil og kan ikke brukes Metodevurderingen har to store metodefeil og kan ikke brukes 1) Legger feilaktig til grunn at ms har så svingende symptomer og plager at behandlingseffekt ikke kan bedømmes uten kontrollgruppe (ikke belegg

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i en åpen anbudskonkurranse for innkjøp av spylevogn for Hammerfest kommune. Klagenemnda fant at klager var rettmessig avvist, jf forskriften

Detaljer

Rådsavgjørelse 13. mai 2013: Klage på reklame for Remicade og Humira <> og <> R0113

Rådsavgjørelse 13. mai 2013: Klage på reklame for Remicade og Humira <<MSD (Norge) AS >> og <<Abbott Norge AS >> R0113 Rådsavgjørelse 13. mai 2013: Klage på reklame for Remicade og Humira og R0113 Saken ble innklaget av Statens legemiddelverk. MSD (Norge) AS Gebyr kr 20.000,- Abbott

Detaljer

Likhet i helsetjenesten

Likhet i helsetjenesten Likhet i helsetjenesten Berit Bringedal Legeforeningens forskningsinstitutt 13.2.2011 Sosial ulikhet i helse og helsetjenestens rolle Betydningen av helsetjenester Mindre enn andre forhold Kan likevel

Detaljer

Internt notat med oppfølging

Internt notat med oppfølging Dnlf og LMIs Råd for legemiddelinformasjon Vedtekter Internt notat med oppfølging Rådet for legemiddelinformasjon er opprettet i henhold til Samarbeidsavtalen mellom Den norske lægeforening (Dnlf) og Legemiddelindustriforeningen

Detaljer

Medisinsk statistikk, KLH3004 Dmf, NTNU 2009. Styrke- og utvalgsberegning

Medisinsk statistikk, KLH3004 Dmf, NTNU 2009. Styrke- og utvalgsberegning Styrke- og utvalgsberegning Geir Jacobsen, ISM Sample size and Power calculations The essential question in any trial/analysis: How many patients/persons/observations do I need? Sample size (an example)

Detaljer

Høringsuttalelse til revidert fastlegeforskrift Sammendrag

Høringsuttalelse til revidert fastlegeforskrift Sammendrag Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Sendt kun pr. e-post: postmottak@hod.dep.no Deres ref. Vår ref. Dato: 12/38-4/HA/raa 07.03.2012 Høringsuttalelse til revidert fastlegeforskrift

Detaljer

FoU-konferansen 2007

FoU-konferansen 2007 St Olavs Hospital HF Status for forskningsaktiviteten 2006 med et sideblikk på hva som skjedde i årene rett før 1 Tre forhold å ta hensyn til (i) Ny ordning fra 2003 Kunnskapsdepartementet og Helse- og

Detaljer

2015/144. Følgende innspill til høringene har fremkommet ved NMBU etter møte i NMBUs Forskningsutvalg:

2015/144. Følgende innspill til høringene har fremkommet ved NMBU etter møte i NMBUs Forskningsutvalg: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskningsavdelingen Saksbeh.: Solveig Fossum-Raunehaug Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) Vår ref. 15/02038 Deres

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Advokat Tore Flaatrud Pb 6644 St.Olavs plass 0129 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 2009/282 26.02.2010 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Dokumentasjon av systematisk litteratursøk

Dokumentasjon av systematisk litteratursøk Kategori Pasientbehandling atikk Gyldig fra 05.12.2011 Organisatorisk plassering Helse Bergen HF - Medisinsk servicedivisjon - Ergoterapiavdelingen - Revmatologisk avd. Versjon 1.00 Skjema Dok. eier Solveig

Detaljer

Implementering av retningslinjer

Implementering av retningslinjer Implementering av retningslinjer Erfaringskonferansen om kunnskapsbasert praksis i helse og omsorgstjenesten, 31. mars 2016 Signe Flottorp, Kunnskapssenteret i FHI Agenda Hva er problemet? Hvorfor følger

Detaljer

Pasientforløp sett fra en teoretisk og vitenskapelig synsvinkel

Pasientforløp sett fra en teoretisk og vitenskapelig synsvinkel Vårmøte 2012, Oslo Pasientforløp sett fra en teoretisk og vitenskapelig synsvinkel PhD-stipendiat Miriam Hartveit Nettverk for forsking på behandlingsliner og samhandling, Helse Fonna HF Institutt for

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: De generelle kravene i 5 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse uten forutgående kunngjøring for anskaffelse av en Skype for Business-løsning. Klager

Detaljer

Forslag til nasjonal metodevurdering

Forslag til nasjonal metodevurdering Forslagsskjema, Versjon 2 17. mars 2014 Forslag til nasjonal metodevurdering Innsendte forslag til nasjonale metodevurderinger vil bli publisert i sin helhet. Dersom forslagsstiller mener det er nødvendig

Detaljer

Hvordan lykkes med implementering av ny teknologi?

Hvordan lykkes med implementering av ny teknologi? Hvordan lykkes med implementering av ny teknologi? Cecilie Varsi Sykepleier PhD Postdoktor Senter for Pasientmedvirkning og Samhandlingsforskning De neste 20 minuttene... Senter for pasientmedvirkning

Detaljer

Sammendrag OMBUDETS UTTALELSE. Sakens bakgrunn 13/1343 16.12.2013

Sammendrag OMBUDETS UTTALELSE. Sakens bakgrunn 13/1343 16.12.2013 Vår ref.: Dato: 13/1343 16.12.2013 Sammendrag Klageren ba Likestillings- og diskrimineringsombudet vurdere om X handlet i strid med diskrimineringsloven 4 da de endret regelverket i en produktkonkurranse

Detaljer

LEGEMIDLER/REFUSJON/BLÅ RESEPT Nidaroskongressen 2013

LEGEMIDLER/REFUSJON/BLÅ RESEPT Nidaroskongressen 2013 LEGEMIDLER/REFUSJON/BLÅ RESEPT Nidaroskongressen 2013 Arne Helland Overlege ved Avd. for Klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital, og rådgivende overlege HELFO Midt-Norge Bente Kvernberg Rådgivende farmasøyt,

Detaljer

Uttalelse - anonymisert versjon

Uttalelse - anonymisert versjon Til: Fra: Arshad Khan Dok. ref. Dato: 08/1345-11/SF-//AKH 23.02.2009 Uttalelse - anonymisert versjon UTTALELSE - ANONYMISERT VERSJON Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 25. september

Detaljer

Vedlegg 3 A) Klageren Hvem klager? Hva klages på? Klagerens referanse til etiske retningslinjer (her oppgis kun den laveste verdien (1=lavest))?

Vedlegg 3 A) Klageren Hvem klager? Hva klages på? Klagerens referanse til etiske retningslinjer (her oppgis kun den laveste verdien (1=lavest))? Vedlegg 3 Kodebok A) Klageren Hvem klager? 1. Anonym privatperson (vedkommende er anonym). 2. Privatperson/-er på vegne av seg selv (personen/-e er personlig berørt. Er selv nevnt i den innklagede teksten,

Detaljer

DOK finnbilligeflybilletter.no

DOK finnbilligeflybilletter.no DOK-2017-14 - finnbilligeflybilletter.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2017-06-09 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2017-14 STIKKORD: finnbilligeflybilletter.no. Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser TNS Gallup AS Postboks 240 Sentrum 0103 OSLO Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2011/0185-7 15.02.2013 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Målsetting

Målsetting I dette Tidsskrift skal skrives til fælles Belærelse og Nytte; det er som sagt de mange Bække smaa, som her skal gjøre den store Aa. Vi har derfor den Fortrøstning, at vor Vanskelighed som Redaktion ikke

Detaljer

(2) I konkurransegrunnlagets punkt 1.4.2 fremkommer blant annet følgende vedrørende leveringsomfang:

(2) I konkurransegrunnlagets punkt 1.4.2 fremkommer blant annet følgende vedrørende leveringsomfang: Page 1 of 5 Klager deltok i en åpen anbudskonkurranse vedrørende inngåelse av rammeavtale(r) for levering av ganghjelpemidler og hjulsparker med tilbehør, reservedeler og diverse servicetjenester. Klagenemnda

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav. Avvisning av leverandør. Tildelingsevaluering. De generelle kravene i 5. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse

Detaljer