Rådsavgjørelse : Klage på reklame på SMS (stikkprøvekontroll S4707), Nycomed Pharma AS (R1807)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rådsavgjørelse 03.12.2007: Klage på reklame på SMS (stikkprøvekontroll S4707), Nycomed Pharma AS (R1807)"

Transkript

1 Rådsavgjørelse : Klage på reklame på SMS (stikkprøvekontroll S4707), Nycomed Pharma AS (R1807) Saken ble innklaget av Statens legemiddelverk. Gebyr kr ,-. Navn på firma som klager: Statens legemiddelverk Navn på firma som klages inn: Nycomed Pharma AS Kort sammendrag av klagen: Saken gjelder klage på SMS-reklame fra Nycomed Pharma AS som Legemiddelverket har mottatt. Faksimile av et utdrag av materiellet: 1

2 Klagers anførsler: Saken er innklaget av Statens legemiddelverk 1. oktober 2007, som i det vesentlige har anført: SMS-REKLAME FOR IBUMETIN Statens legemiddelverk har mottatt klage på SMS-reklame for Ibumetin. Statens legemiddelverk vurderer denne type markedsføring som stridende mot regelverket for markedsføring av legemidler, jf. legmiddelforskriften 13-3 første ledd og Dette fordi reklamen ikke fremstår som nøktern og saklig eller tilfredsstiller kravene til reklamens innhold. Videre er denne type markedsføring egnet til å oppfordre til bruk av legemidler som ikke er medisinsk begrunnet. Nedenfor følger legmiddelforskriften 13-3 første ledd og 13-6: "13-3. Alminnelige bestemmelser Reklame for legemidler skal være nøktern og saklig. Den skal fremme rasjonell bruk i henhold til gjeldende forskrivningsregler. Reklamen må ikke gi et misvisende eller overdrevet bilde av et legemiddels egenskaper og medisinske verdi. Reklamen må ikke føre til bruk av legemidlet som ikke er medisinsk begrunnet Nærmere krav til reklamens innhold Følgende informasjon skal alltid være med: a) legemidlets navn, samt navn på virksomt stoff (fellesnavn) dersom legemidlet inneholder bare ett virksomt stoff b) informasjon som er nødvendig for riktig bruk av legemidlet, herunder bruksområde og viktige forsiktighetsregler/advarsler. For legemidler til dyr må det oppgis hvilke dyrearter som er inkludert c) henstilling til brukeren om å lese nøyaktig på pakningen og på ev. pakningsvedlegg. Reklame til allmennheten må ikke: a) gi inntrykk av at legekonsultasjon eller legebehandling er overflødig b) foreslå eller indikere hvordan pasienter selv kan stille diagnosen c) antyde at helbredelse ved hjelp av legemidlet er garantert eller hevde at det ikke er beheftet med mulige bivirkninger d)hevde at legemidlet er likeverdig eller bedre enn annen behandling eller annet legemiddel e) hevde at helsen kan bli dårligere hvis man ikke tar legemidlet f) være rettet utelukkende eller hovedsakelig mot barn g)henvise til råd fra helsepersonell eller vitenskapsmenn som støtte for bruk av legemidlet h) antyde at legemidlet er næringsmiddel, kosmetikk eller annen vanlig handelsvare i) antyde at legemidlets sikkerhet eller effekt skyldes det faktum at det er fra naturen 2

3 j) Beskrive sykehistorier som kan lede til usikker eller feil diagnose k) vise til påstander om helbredelse på en utilbørlig eller villedende måte." Statens legemiddelverk ber om en snarlig tilbakemelding på at De har sørget for at Deres virksomhet drives i henhold til legemiddellovgivningen. Innklagedes anførsler: Nycomed har gitt to svar i saken, hhv til Rådets Sekretariat og til SLV Svar 1: Nycomed Pharma AS svarer i brev datert 4. oktober 2007, som i det vesentlige har anført: Nycomed viser til stikkprøvekontroll fra Rådets Sekretariat mottatt hos oss den 21.sept med innvilget svarfrist til fredag 5. oktober. Sekretariatet har i forbindelse med NRK-Kultur innslaget om Pillereklame på SMS bedt om å få tilsendt bakgrunnsmateriale og øvrige kommentarer Nycomed har i den anledning. I løpet av denne tid har det blitt sendt inn en klage fra SLV om SMS-reklame for Ibumetin, Ref 07/ Denne vil bli besvart separat. Nycomeds qenerelle vurderinq av reklame over SMS: Reklame over SMS er å betrakte på som ny medie kanal i tillegg til TV, radio og Internet. Da reklamen kun går til en populasjon som på forhand har akseptert å motta reklame vil således denne medie kanal være mer nøktern en f. eks radio, TV og nett og bør også bli betraktet på som lovlig da de øvrige mediene er lovlige reklamemedier. Reklamen bør heller ikke ses på som uanmodet og uønsket da den var akseptert på forhand. Fra forbruker er det av sendte sms mottatt klager som gjaldt uanmodet reklame. Disse finnes dog registrert som akseptert mottager av reklame. Reklamens innhold: Da det av praktiske årsaker ikke finnes plass til all nødvendig informasjon, jf. 13.6, på et og samme sted vil det være naturlig å klikke seg videre til mer informasjon, som derfor anmodes i reklamen. Denne modell er kopiert fra annonsering i tidsskrifter, hvor det på annonsesiden ikke finnes plass til FK-tekst og referanser men man henvises til en annen side. Følgelig må mottageren selv agere for å få med seg den nødvendige øvrige informasjonen, på samme måte som i SMS reklamen hvor man klikker seg videre. Se vedlegg 1. Medisinsk beqrunnelse: En av indikasjonene til Ibumetin er mild til moderat hodepine. Det finnes mange årsaker til hodepine som er et utstrakt problem. 3

4 Nøktern oq sakliq: Da reklamen også anmoder om å oppsøke apotek og ikke dagligvare, ivaretas også brukerens sikkerhet. Det bør også nevnes at Ibumetin kun fåes kjøpt på apotek, til forskjell fra andre smertestillende preparater som finns tilgjenglig i dagligvare og bensinstasjon. Formen og språkbruken er ment å være tilpasset en yngre populasjon. Sammenfatninq: Nycomed har benyttet en ny, tidsenlig mediekanal, sms-reklame, akseptert på forhand. Reklamen var rettet mot brukere mellom år og som eventuelt var plaget med hodepine. Dersom Rådet ønsker ytterligere kommentarer i denne stikkprøvekontroll ber vi om at få komme tilbake med innspill. Svar 2. Brev fra Nycomed Pharma AS 12. oktober 2007 Nycomed viser til klagesak fra Statens Legemiddelverk (SLV), mottatt den 3. oktober Nvcomeds qenerelle vurderinq av reklame over SMS: Reklame over SMS er å betrakte på som ny mediekanal i tillegg til TV, radio og Internet. Slik reklame er lovlig så lenge mottakeren har gitt samtykke på forhånd, jfr markedsføringsloven 2b. Da reklame via SMS kun går til personer som på forhånd har samtykket, vil slik reklame generelt sett være mer nøktern enn tilsvarende reklame via radio, TV og Internett. Vi kan derfor ikke se at reklame på SMS kan vurderes strengere enn reklame på nevnte medier. Reklamens innhold: SLV skriver i sin klage om sms reklame for Ibumetin at den ikke tilfredsstiller kravene til reklamens innhold, jf legemiddelforskriften I en SMS er det ikke fysisk plass til all nødvendig informasjon, jf. legemiddelforskriften I den aktuelle reklamekampanjen var det imidlertid inntatt en link, Ved å klikke på linken kom SMS-mottakeren direkte frem til flere opplysninger (se Vedleqq 1). De øvrige opplysningene som er påkrevet i henhold tillegemiddelforskriften fremkommer på neste WAPside. Mottakerne av SMS'en fikk derfor all informasjon som er påkrevet i henhold tillegemiddelforskriften 13-6, på samme medium. Henvisning til ytterligere informasjon er også vanlig ved reklame for legemidler i andre medier, f eks i tidsskrifter. I tidsskrifter hvor det på annonsesiden ikke finnes plass til FK-tekst henvises det til en annen side i tidsskriftet hvor all pålagt informasjon fremgår. Mottageren må også da foreta seg noe aktivt for å få med seg den lovpålagte informasjonen. Vi kan ikke se at en henvisning til en tilgjengelig link, stiller seg annerledes enn hvor det reklameres i tidsskrifter, med henvisning til mer informasjon andre steder i tidsskriftet. Bruk av ett klikk fra reklameteksten i SMS er således en raskere og mer direkte link til pliktteksten enn overstående eksempel på gjeldende praksis. Nycomed er av den oppfatning at kravene til reklamens innhold, jf. legemiddelforskriften 13-6, var oppfylt i den aktuelle SMS-kampanjen. 4

5 Medisinsk beqrunnelse: Det fremgår videre av SL Vs brev at den aktuelle markedsføringen på SMS er "egnet til å oppfordre til bruk av legemidler som ikke er medisinsk begrunnet". Påstanden er ikke nærmere begrunnet og det fremstår derfor som uklart hva SLV mener med dette. Uansett så oppfordres publikum til å oppsøke direkte faglig kompetanse for råd og eventuell behandling. Man kan derfor ikke se at dette skulle stride mot legemiddelforskriften 13-6,reklame til almenheten. En av indikasjonene for Ibuprofen er mild til moderat hodepine. Det finnes mange årsaker til hodepine; fra stress, mangel på søvn, dietter allergier, forkjølelse, til mer alvorlige tilstander eller sykdommer. Indikasjonen er klart angitt i den informasjonen som fulgte med SMS'en (via link) I tillegg henviser reklamen til nærmeste åpne apotek, for nødvendig kvalitetssikring samt å kunne unngå unødvendig bruk. Nøktern oq sakliq: SLV hevder at Nycomeds SMS-reklame ''ikke fremstår som nøktern og saklig". Det er ikke nærmere redegjort for hva SLV mener bryter med kravene til saklig og nøktern reklame, og det er derfor vanskelig for Nycomed å imøtekomme påstanden. Generelt vil vi imidlertid bemerke at Ibuprofen er medisinsk begrunnet å bruke ved hodepine. Da reklamen også anmoder om å oppsøke apotek og ikke dagligvare, ivaretas også brukerens sikkerhet. Konkret for denne reklamen kan man ikke se at noen har lidt skade eller ubehag, og det har heller bidratt til riktigere legemiddelbruk. På denne bakgrunn kan vi ikke se at Nycomeds SMS-kampanje er i strid med legemiddelforskriften Konklusion Nycomed har benyttet et moderne medium som reklamekanal for Ibuprofen. Reklame via SMS er lovlig så lenge mottakerne har samtykket og legemiddelforskriftens regler om reklame for legemidler er oppfylt. Klagefrekvensen på denne kampanjen var sjeldent lav, på rundt 0.5 %0, og disse gjaldt i hovedsak uanmodet reklame (til tross for at samtlige hadde samtykket til slik reklame på forhånd) og ikke innholdet. Reklamen kan ses på som ordinær, men i ett nytt medium, og etter vår oppfatning således ikke lovstridig, Dersom medievalget er det reelle tema her, bør dette tas opp i bransjen på normalt vis med dertil nødvendige forberedelser, saksbehandling, høringsmuligheter og eventuelle endelig vedtak. Vi ber derfor Rådet avvise klagen i sin helhet. Rådets kommentarer og konklusjon Saken er behandlet av Dnlf og LMIs Råd for legemiddelinformasjon, i møte M053, 3. desember 2007: Slik Rådet forstår saken virker det som om enkelte ikke har vært klar over hva aksepten av å motta SMS med reklame innebar og/eller at de har mottatt for dårlig informasjon om hva man har gitt aksept til. Hvis det ikke foreligger et uttrykkelig samtykke vil det å sende reklame ved bruk av SMS være et brudd på markedsføringsloven. Det vesentlige for Rådet er imidlertid å 5

6 fastslå om det foreligger brudd på reklamereglene, og Rådet finner ikke grunn til ytterligere å gå inn i akseptspørsmålet. Etter Rådets mening var SMS-en å anse som reklame for et legemiddel. Det betyr også at forsiktighetsregler og en oppfordrning til å lese pakningsvedlegget skal følge med. Det er ikke tilstrekkelig å vise til preparatomtalen. Rådet er kommet til at reklamen både i form og innhold ikke tilfredsstiller kravene til nøktern og saklig reklame som skal fremme riktig bruk av legemiddelet. Rådet mener generelt at SMS-mediumet er uegnet for legemiddelreklame. Klager gis medhold. Nycomed ilegges gebyr kr ,-. Rådet imøteser bekreftelse innen 2 uker på at ovennevnte avgjørelse vil bli fulgt. Endelige vedtak vil bli lagt ut på internett. 6

Rådsavgjørelse 21.01.2008: Fornyet behandling av klage på pillereklame på SMS (stikkprøvekontroll S4707), Nycomed Pharma AS (R1807)

Rådsavgjørelse 21.01.2008: Fornyet behandling av klage på pillereklame på SMS (stikkprøvekontroll S4707), Nycomed Pharma AS (R1807) Rådsavgjørelse 21.01.2008: Fornyet behandling av klage på pillereklame på SMS (stikkprøvekontroll S4707), Nycomed Pharma AS (R1807) Saken ble innklaget av Statens legemiddelverk. Gebyr kr 50.000,-. Navn

Detaljer

Rådsavgjørelse 13. mai 2013: Klage på reklame for Remicade og Humira <> og <> R0113

Rådsavgjørelse 13. mai 2013: Klage på reklame for Remicade og Humira <<MSD (Norge) AS >> og <<Abbott Norge AS >> R0113 Rådsavgjørelse 13. mai 2013: Klage på reklame for Remicade og Humira og R0113 Saken ble innklaget av Statens legemiddelverk. MSD (Norge) AS Gebyr kr 20.000,- Abbott

Detaljer

Rådsavgjørelse 03.12.2007: Fornyet behandling av klage på; NYHET i behandling av ADHD, NOVARTIS (R1007)

Rådsavgjørelse 03.12.2007: Fornyet behandling av klage på; NYHET i behandling av ADHD, NOVARTIS (R1007) Rådsavgjørelse 03.12.2007: Fornyet behandling av klage på; NYHET i behandling av ADHD, NOVARTIS (R1007) Saken ble innklaget av Janssen-Cilag AS. Gebyr 100.000,-. Navn på firma som klager: Janssen-Cilag

Detaljer

Forskrift om markedsføring av alternativ behandling av sykdom

Forskrift om markedsføring av alternativ behandling av sykdom Forskrift om markedsføring av alternativ behandling av sykdom Fastsatt av Helsedepartementet 11. desember 2003 med hjemmel i lov 27. juni 2003 nr. 64 om alternativ behandling av sykdom mv. 8 femte ledd.

Detaljer

E-HANDEL sammendrag av praksis m.m.

E-HANDEL sammendrag av praksis m.m. E-HANDEL sammendrag av praksis m.m. 1.juli 2003 MARKEDSFØRING Generelt Kravene til markedsføring ved handel på Internett følger av bl.a ehandelsoven og angrerettloven, i tillegg til de generelle kravene

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/10. Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/10. Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/10 Klager: X Innklaget: Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO Saken gjelder: Klager hevder at Pareto Securities AS har gitt feilaktig og mangelfull informasjon

Detaljer

REGLER FOR MARKEDSFØRING AV LEGEMIDLER

REGLER FOR MARKEDSFØRING AV LEGEMIDLER REGLER FOR MARKEDSFØRING AV LEGEMIDLER Fastsatt av Legemiddelindustriforeningens generalforsamling 15. november 1994 med senere endringer på generalforsamlingene i LMI 31. mars 2009, 3. mars 2010 og senest

Detaljer

Veksfag del II. Forskrift om markedsføring av alternativ behandling. Vedtekter for NLH. Etiske regler for NLH med vedlegg. Norges

Veksfag del II. Forskrift om markedsføring av alternativ behandling. Vedtekter for NLH. Etiske regler for NLH med vedlegg. Norges Veksfag del II Forskrift om markedsføring av alternativ behandling Vedtekter for NLH Etiske regler for NLH med vedlegg Norges Landsforbund av Homøopraktikere Norges Landsforbund av Homøopraktikere 1992-2009

Detaljer

REGLER FOR MARKEDSFØRING AV LEGEMIDLER

REGLER FOR MARKEDSFØRING AV LEGEMIDLER REGLER FOR MARKEDSFØRING AV LEGEMIDLER Fastsatt av Legemiddelindustriforeningens generalforsamling 15. november 1994 med senere endringer; senest på Generalforsamling i LMI 31. mars 2009. Med senere endringer

Detaljer

Problemer med telefonsalg i perioden 1. juni 2012 31. mai 2013

Problemer med telefonsalg i perioden 1. juni 2012 31. mai 2013 Problemer med telefonsalg i perioden 1. juni 2012 31. mai 2013 1. Innledning I det følgende vil vi komme med den årlige rapporteringen over klagestatistikk på telefonsalg, samt redegjøre for problemstillinger

Detaljer

Forbrukerombudets veiledning om markedsføring via e-post, SMS o.l. - markedsføringsloven 15

Forbrukerombudets veiledning om markedsføring via e-post, SMS o.l. - markedsføringsloven 15 21. januar 2013 Forbrukerombudets veiledning om markedsføring via e-post, SMS o.l. - markedsføringsloven 15 Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon 23

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagerne deltok i en åpen anbudskonkurranse vedrørende inngåelse av rammeavtale om levering av bedriftshelsetjenester. Klagerne anførte at innklagede hadde brutt

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale for anskaffelse av telefonitjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften

Detaljer

Dokument nr. 4:1 (2008-2009)

Dokument nr. 4:1 (2008-2009) Dokument nr. 4:1 (2008-2009) Særskilt melding fra SIVILOMBUDSMANNEN Ombudsmannens undersøkelse av saksbehandlingstid og saksbehandlingsrutiner i Norsk Pasientskadeerstatning Avgitt til Stortinget 6. oktober

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/216 Innklaget virksomhet: Klager: Kollektivtransportproduksjon AS, Kaasbøl AS Saksnummer: 2008/216 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/13 Innklaget virksomhet: Klager: Helse Nord IKT, Accelero AS Saksnummer: 2009/13 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type

Detaljer

Veiledning til utsalgssteder som skal selge legemidler utenom apotek (LUA).

Veiledning til utsalgssteder som skal selge legemidler utenom apotek (LUA). Veiledning til utsalgssteder som skal selge legemidler utenom apotek (LUA). Generelt Denne veiledningen skal klargjøre hvordan enkelte bestemmelser i forskrift om salg av visse reseptfrie legemidler utenom

Detaljer

Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Fjellinjen AS Sted: Oslo

Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Fjellinjen AS Sted: Oslo Saksnummer: 09/00196-7 Dato for kontroll: 31.03.2009 Rapportdato: 3. juli 2009 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Fjellinjen AS Sted: Oslo Utarbeidet av: Jørgen Skorstad og Atle Årnes 1 Innledning

Detaljer

Orienteringsbrev fra Forbrukerombudet: Krav til markedsføring av barne- og helseforsikringer

Orienteringsbrev fra Forbrukerombudet: Krav til markedsføring av barne- og helseforsikringer Forsikringsselskap etter adresseliste Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 09/2449-42 22.03.2010 Saksbehandler: Anna Charlotte Amdal Neumayer Dir.tlf: 45 49 00 49 Orienteringsbrev fra Forbrukerombudet: Krav

Detaljer

VEILEDNING VED INNHENTING OG BRUK AV FORBRUKERES PERSONOPPLYSNINGER PÅ INTERNETT

VEILEDNING VED INNHENTING OG BRUK AV FORBRUKERES PERSONOPPLYSNINGER PÅ INTERNETT VEILEDNING VED INNHENTING OG BRUK AV FORBRUKERES PERSONOPPLYSNINGER PÅ INTERNETT INNHOLD OG FORMÅL Næringsdrivende benytter i økende grad Internett til å innhente og ta i bruk personopplysninger fra forbrukere.

Detaljer

Vår referanse (bes oppgitt ved svar)

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Teletopia Gruppen AS Strandveien 8 1366 LYSAKER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/01209-23/HTE 20. juni 2012 Kontroll hos Teletopia Gruppen AS 22112011 - varsel om vedtak varsel

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for anskaffelse av rammeavtaler vedrørende behandlingstilbud for personer med lettere psykiske og sammensatte

Detaljer

PROTOKOLL. Oppstilling, for andre, klær som kunden kan se på og kjøpe i butikk eller på internett.

PROTOKOLL. Oppstilling, for andre, klær som kunden kan se på og kjøpe i butikk eller på internett. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8192 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00119 Reg. nr. 251990 Søknads nr. 200903881 Registreringshaver: Kong Vinter AS, Skogvegen 21, 3560 Hemsedal (tidl. Slakk

Detaljer

Advokatfirmaet Haavind AS v/advokat Nina Melandsø Postboks 359 Sentrum Bygdøy Alle 2 0101 OSLO

Advokatfirmaet Haavind AS v/advokat Nina Melandsø Postboks 359 Sentrum Bygdøy Alle 2 0101 OSLO Advokatfirmaet Haavind AS v/advokat Nina Melandsø Postboks 359 Sentrum Bygdøy Alle 2 0101 OSLO Deres ref Vår ref Dato 3422197/1 og 3329902/3 14/2676-7 05.09.14 Klage over pålegg om å gi opplysninger etter

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7757 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7757 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7757 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 Søker: IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV NR 3 / 2013

INFORMASJONSSKRIV NR 3 / 2013 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sosial- og familieavdelingen 30.05.13 INFORMASJONSSKRIV NR 3 / 2013 BEHANDLING AV KLAGESAK ETTER SOSIALTJENESTELOVEN OG INTRODUKSJONSLOVEN Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Detaljer

SEA Norge og Cash Mobils markedsføring og avtalevilkår. - mfl. 1,2,2a og 9a

SEA Norge og Cash Mobils markedsføring og avtalevilkår. - mfl. 1,2,2a og 9a SEA Norge Bekkeveien 163 3173 VEAR Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 06/492-39 23.10.2006 Saksbehandler: Sverre Åril / Lars Helgesen Dir.tlf: 45 49 00 58 / 45 49 00 31 SEA Norge og Cash Mobils markedsføring

Detaljer

Vedrørende klage på markedsføring av Storebrands kreftforsikring - varsel om forbudsvedtak

Vedrørende klage på markedsføring av Storebrands kreftforsikring - varsel om forbudsvedtak Storebrand Livsforsikring as v/ markedssjef Anne Lise Bull Postboks 1382 Vika 0114 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 07/2336-2 05.10.2007 Saksbehandler: Jens T. Thommesen Dir.tlf: 45490054 Vedrørende

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tone Kleven, Andreas Wahl og Jakob Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tone Kleven, Andreas Wahl og Jakob Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale om kjøp av matvarer. Klager ble avvist som følge av manglende oppfyllelse av

Detaljer

Vedrørende publisering av personopplysninger på nettstedet www.iam.no - Varsel om vedtak

Vedrørende publisering av personopplysninger på nettstedet www.iam.no - Varsel om vedtak Wiersholm Mellbye & Bech advokatfirma AS Att.: Advokat Line Coll Postboks 1400 Vika 0115 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato M1596276/1/126907-001/LCO 09/01240-11 /HSG 19. januar

Detaljer