Rådsavgjørelse : Fornyet behandling av klage på; NYHET i behandling av ADHD, NOVARTIS (R1007)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rådsavgjørelse 03.12.2007: Fornyet behandling av klage på; NYHET i behandling av ADHD, NOVARTIS (R1007)"

Transkript

1 Rådsavgjørelse : Fornyet behandling av klage på; NYHET i behandling av ADHD, NOVARTIS (R1007) Saken ble innklaget av Janssen-Cilag AS. Gebyr ,-. Navn på firma som klager: Janssen-Cilag AS Navn på firma som klages inn: Novartis Norge AS Kort sammendrag av klagen: Janssen-Cilag klager på konkurrenten Novartis sin presentasjon av refusjonsvilkårene for deres produkt og får medhold. Faksimile av et utdrag av materiellet: 1

2 Klagers anførsler: Saken er innklaget av Janssen-Cilag AS, 23. mai 2007, som i det vesentlige har anført: Janssen-Cilga har delgivit Novartis per brev följande 2 synpunkter på rubricerat utskick: 1. Utskicket anger i den andra svart rutan För pasientene starter med andre medikamenter for behandling av ADHD, er det et krav at Ritalin kapser er forsökt Påståendet strider mot Art 4.1 i Regler för Läkemedelsinformation. 2. Vidare i utskicket ett stycke längre nedan återfinns följande mening Begrunnelsen for at ikke Ritalin kapsler kan benyttes, skal oppgis i journalen. Påståendet strider mot Art 4.1 i Regler för Läkemedelsinformation. Dessa synpunkter har tillsänts Novartis per den 29 mars I svarbrevet, sänt den 20 april 2007 från Novartis säger Novartis bland annat följande: I och med att Novartis anser sig att inget fel har begåtts vill Janssen-Cilag ta ärendet vidare till LMI för bedömning. Janssen-Cilags hållning är att ovan nämnda 2 punkter skall ses som en del av de 5 punkter som återfinns i vedtaken. Novartis har på ett mycket oaktsamt återgett de 2 punkter ovan med en egen tolkning. Förutom att man gör en egen tolkning på de 2 punkterna blir dess utöver innebörden av den egna tolning en helt annan än vad vetaken säger. Under punkt 1 sager Novartis i sitt utskic följande: För pasientene starter med andre medikamenter for behandling av ADHD, er det et krav at Ritalin kapsler er forsökt. Dette jämfört med vedtak texten: Ved oppstart av behandling med langtidsvirkende metylfenidat, skal Ritalin kapsel med modifisert frisetting forsøkes først, og Concerta kan kun forskrives når pasienter ikke oppnår tilstrekkelig langtidsvirkende effekt med Ritalin kapsler med modifisert frisetting. Det er bara Concerta förutom Ritalin Kapsel som har vedtak, vidare har Novartis bytt ut, i den egna tolkningen, ordet skal till krav som är ett mycket starkare ord. Novartis far med osanning. Under punkt 2 Begrunnelsen for bruk av Concerta skal dokumenteras i journal är utbytt til den egna tolkningen Begrunnelse for att ikke Ritalin Kapsel kan benyttes, skal oppgis i journalen. Innebörden blir helt annorlunda samt inte heller sanningsenlig. Den text Novartis använder återfinns i Ritalin vedtak men endast under Voksne och har inte något att göra med barn 6 17 år! Ytterligare en aspekt är att om man läser igenom vedtakens alla 5 punkter så har dessa punkter en samhörighet. Såsom Novartis presenterat information förleds man att tro att punkt 1 ovan är de enda punkterna som skall följas. Vid en översiktlig betraktelse av utskicket från Novartis vilsleds man at tro att punkt 1 samt punkt 2 är de enda punkterna som skall följas. Novartis har på ett försåtligt och beräknande sätt tolkat och vinklat vedtakien så att mottagaren vilseleds, får en ikke sanningsenlig information, undanhållit information och detta på ett mycket oaktsamtsätt. 2

3 Innklagedes anførsler: Novartis Norge AS svarer i brev datert 29. mai 2007, som i det vesentlige har anført: Viser til brev fra Rådet datert 24. mai 2007 hvor det fremgår at Janssen-Cilag AS har klaget på vår utsendelse NYHET i behandling av ADHD. Novartis har etter initiell henvendelse fra Janssen-Cilag gått gjennom utsendelsen og etter ytterligere diskusjoner internt hos oss kan vi ikke se at vår fremstilling er i strid med gjeldende regelverk. Vi viser for øvrig også til vårt brev til Janssen-Cilag datert 20. april. 1. Før pasientene starter med andre medikamenter for behandling av ADHD, er det et krav at Ritaling kapsel er forsøkt For ovenstående utsagn henviser vi til refusjonsvilkår for Concerta (vedlegg1). Vi informerer videre i utsendelsen (første påfølgende setning etter den røde boksen) om at andre langtidsvirkende metylfenidatpreparater kan brukes når tungtveiende medisinske grunner tilsier at ikke Ritalin kapsel kan benyttes. Også for dette utsagnet henvises til refusjonsvilkårene for Concerta. 2. Begrunnelsen for at ikke Ritalin kapsler kan benyttes, skal oppgis i journalen Utsagnet er etter vårt syn i full overensstemmelse med refusjonsvilkår 5 for Concerta. For øvrig vises også til refusjonsvilkårene for Ritalin kapsel slik de gjengis på Legemiddelverkets hjemmesider (vedlegg 2). Denne aktuelle utsendelsen er p.t. ikke planlagt gjentatt, men om dette skulle bli aktuelt er vi villige til å klarere det siste utsagnet slik: Begrunnelsen for bruk av Concerta eller Ritalin kapsler skal oppgis i journalen Den aktuelle utsendelsen hadde som hensikt å informere om nye forhold rundt refusjonsbetingelsene for Ritalin kapsel til barn og ungdom i alderen 6 7 år. I utsendelsen var vi bevisst tilbakeholdne med å bruke konkurrerende preparatnavn for på den måten å ikke gi opphav til negativ fokus rundt Concerta. Det vil ikke synes som et rimelig krav til Novartis at alle refusjonsvilkårene for konkurrerende preparat Concerta skal måtte angis i vår utsendelse, dog er vi selvfølgelig klar over vår forpliktelse til å gi en balansert og sannferdig fremstilling slik regelverket krever, noe vi altså mener vi har gjort også i dette tilfellet. Janssen-Cilag hevder at Novartis bevisst skal ha byttet ut enkelt ord fra refusjonsvilkårene og på den måten fare med osanning. Dette er påstand vi tar sterkt avstan fra. På norsk er ordene/begrepene skal og er det et krav etter vår mening betydningsmessig sidestilte. Skulle Rådet trenge mer informasjon fra Norvartis ber vi dere ta kontakt. Rådets kommentarer og konklusjon Saken er behandlet av Dnlf OG LMIs Råd for legemiddelinformasjon, i møte M047, 18 juni 2007: I reklamen heter det: Før pasientene starter med andre medikamenter for behandling av ADHD, er det et krav at Ritalin kapsler er forsøkt. Dette gjelder pasienter i aldersgruppen 6-17 år. 3

4 Saken dreier seg om Novartis har gjengitt refusjonsvilkårene for Concerta og Ritalin på en korrekt måte. Hovedregelen er at Ritalin kapsel skal forsøkes først, men dette er ikke noe absolutt krav. Reglene presiserer at Concerta kan forskrives først, på visse vilkår. Rådet bemerker at reklamen gir inntrykk av at det er en unntaksfri regel at Ritalin kapsel skal forskrives først. Dette er således ikke i overensstemmelse med refusjonsvilkårene for Concerta. Videre heter det i reklamen at Begrunnelsen for at ikke Ritalin kapsel kan benyttes, skal oppgis i journalen. Dette utsagnet samsvarer ikke med refusjonsvilkårene som sier at Concerta kan benyttes som førstevalg på visse vilkår, men begrunnes i journalen. Rådet er kommet til at Novartis har gjengitt refusjonsvilkårene til konkurrenten på en misvisende måte. Rådet tilføyer at det er prinsipielt betenkelig å fortolke refusjonsvilkårene til et konkurrerende produkt, uten å oppgi at det er det man gjør. Rådet mener det er viktig at sammenligninger gjøres på en sannferdig og redelig måte, og mener det er alvorlig at den misvisende reklamen går utover konkurrenten på denne måten. Klager gis medhold. Novartis ilegges gebyr kr ,- Krav om fornyet behandling (anke). Brev fra Novartis Norge AS, 3. september 2007, som i det vesentlige har anført: Viser til Rådsavgjørelse : Klage på "NYHET i behandling av ADHD", NOVARTIS (R1007) hvor Novartis ilegges et gebyr kr Novartis ønsker med dette å anke Rådets avgjørelse. Saken er behandlet av Dnlf OG LMls Råd for legemiddelinformasjon, i møte M047, 18. juni 2007: I reklamen heter det: "Før pasientene starter med andre medikamenter for behandling av ADHD, er det et krav at Ritalin kapsler er forsøkt". Dette gjelder pasienter i aldersgruppen 6-17 år. Saken dreier seg om Novartis har gjengitt refusjonsvilkårene for Concerta og Ritalin på en korrekt måte. Hovedregelen er at Ritalin kapsel skal forsøkes først, men dette er ikke noe absolutt krav. Reglene presiserer at Concerta kan forskrives først, på visse vilkår. Rådet bemerker at reklamen gir inntrykk av at det er en unntaksfri regel at Ritalin kapsel skal forskrives først. Dette er således ikke i overensstemmelse med refusjonsvilkårene for Concerta. Videre heter det i reklamen at "Begrunnelsen for at ikke Ritalin kapsel kan benyttes, skal oppgis i journalen". Dette utsagnet samsvarer ikke med refusjonsvilkårene som sier at Concerta kan benyttes som førstevalg på visse vilkår, men begrunnes i journalen. Rådet er kommet til at Novartis har gjengitt refusjonsvilkårene til konkurrenten på en misvisende måte. Rådet tilføyer at det er prinsipielt betenkelig å fortolke refusjonsvilkårene til et konkurrerende produkt, uten å oppgi at det er det man gjør. Rådet mener det er viktig at sammenligninger gjøres på en sannferdig og redelig måte, og mener det er alvorlig at den misvisende reklamen går utover konkurrenten på denne måten. Klager gis medhold. Novartis ilegges gebyr kr ,- 4

5 Novartis har som en del av vurderingen av hvorvidt vi ville anke Rådets avgjørelse bedt advokatfirma BAHR om en vurdering av saken. BAHRs uttalelse vedlegges i sin helhet (vedlegg 1). Vi vil i det følgende ta for oss Rådets begrunnelse for sin avgjørelse punkt for punkt. "Rådet bemerker at reklamen gir inntrykk av at det er en unntaksfri regel at Ritalin kapsel skai forskrives først." For det første hevder ikke Novartis at dette er et "absolutt krav", men at det er et krav at Ritalin kapsel forsøkes først. I teksten som følger rett under gjengis unntakstilfellene. Disse to utsagnene må leses i sammenheng, og det synes da urimelig å hevde at Novartis ikke har opplyst om at det er unntak til hovedregelen. For det annet synes det å bruke ordene "krav om" som naturlig all den tid man refererer til vilkår som jo bestemmer at man "skal" noe. "Videre heter det i reklamen at "Begrunnelsen for at ikke Ritalin kapsel kan benyttes, skal oppgis i journalen". Dette utsagnet samsvarer ikke med refusjonsvilkårene som sier at Concerta kan benyttes som førstevalg på visse vilkår, men begrunnes i journalen." Novartis mener det brukte utsagnet er i full overensstemmelse med refusjonsvilkårene for Concerta. All den tid det kun var to relevante legemidler (langtidsvirkende metylfenidatpreparater) på markedet underlagt refusjonsordningen på tidspunktet for distribusjon av markedsføringsmaterialet synes det vanskelig å følge Rådets tankegang når det konstateres at utsagnet ikke samsvarer med refusjonsvilkårene for Concerta. Det eneste alternativet var jo nettopp å begrunne hvorfor Concerta brukes. Dette innebærer at en begrunnelse for ikke-bruk av Ritalin kapsel er det samme som begrunnelse for bruk av Concerta. Meningsinnholdet forblir det samme, selv om den språklige angrepsvinkel er forandret. Det forhold at Novartis har ønsket å nevne sitt eget produkt fremfor å vise til konkurrentens, fremstår videre som legitimt på to plan. For det første er det Novartis' markedsføringsmateriale, og Novartis vil da ha en interesse i å snakke om sitt eget produkt fremfor konkurrentens. Videre kan det argumenteres for at det fremstår som hensynsfullt og lojalt overfor konkurrenten å nettopp ikke trekke frem at bruk av konkurrentens produkt må begrunnes, men i stedet si at ikke-bruk av ens eget produkt må begrunnes. Når Janssen- Cilag i sin anmeldelse av Novartis fremholder at den formuleringen vi har benyttet gjelder voksne, er dette heller ikke riktig. Refusjonsvilkåret for voksne lyder: "Begrunnelse for bruk av Ritalin kapsel med modifisert frisetting skal dokumenteres i journal" og henspeiler et annet vilkår for voksne som har påbegynt behandling etter fylte 18 år, nemlig at Ritalin tabletter skal være forsøkt før Ritalin kapsler. Novartis understreker for ordens skyld at dette altså gjelder voksne; en gruppe pasienter Concerta ikke er godkjent for refusjonsberettiget bruk, og som dermed lett skulle kunne skilles fra denne aktuelle mailingen som slik Rådet også klart presiserer gjelder pasienter i aldersgruppen 6-17 år. "... Novartis har gjengitt refusjonsvilkårene til konkurrenten på en misvisende måte. Rådet tilføyer at det er prinsipielt betenkelig å fortolke refusjonsvilkårene til et konkurrerende produkt, uten å oppgi at det er det man gjør." Det kan stilles spørsmålstegn ved at vilkåret om at pasienter som allerede bruker og har fått refusjon for Concerta kan fortsette med dette, ikke er tatt med. Markedsføringsmaterialet sier imidlertid at før pasienter starter med medikamenter skal Ritalin kapsel forsøkes først. Det kan altså vanskelig tenkes at noen skal villedes til å tro at pasienter som allerede bruker Concerta må bytte til Ritalin kapsel. Utover dette fremgår alle vilkårene for bruk av Concerta i markedsføringsmaterialet. Noe krav til å gjengi vilkårene ordrett og i sin helhet synes det ikke å være dekning for så lenge meningsinnholdet gjengis sannferdig og objektivt. Det er vår oppfatning at meningsinnholdet i refusjonsvilkårene for Concerta er gjengitt. DET HAR FOR NOVARTIS ALDRI VÆRT HENSIKTEN Å HVERKEN GJENGI ELLER FORTOLKE REFUSJONSVILKÅRENE FOR CONCERTA. 5

6 Novartis har også i tidligere brev til Rådet kommentert klagen fra Janssen-Cilag og kommunikasjonen rundt denne, men finner det likevel riktig å gjøre det igjen. Det første brevet fra Janssen-Cilag datert foreligger opplagt i to versjoner; én signert Mikael Själin (mottatt av Norvartis 10. april 2007; vedlegg 2) og én versjon signert Lage Johansen (vedlagt Janssen-Cilags klage til Rådet; vedlegg 3). Innholdsmessig er for øvrig disse to versjonene tilnærmet identiske. Som en oppfølging til mottak av dette brevet ringer undertegnede til Själin som ikke kjenner saken, men som lover å ringe tilbake. En uke senere ringer imidlertid Lage Johansen undertegnede uten at han har vært i kontakt med Själin. Språkbruken i denne telefonsamtalen ble av undertegnede oppfattet som lite konstruktiv og med manglende vilje til både å fremføre/utdype begge parters syn på saken samt en løsning uten at Rådet ble involvert. Novartis svarer i brev til Janssen-Cilag datert 20. april (vedlegg 4). Inkludert i dette brevet er en henvendelse til Janssen-Cilag vedr en mailing på Concerta hvor Ritalin omtales som et medikament med middels lang virketid, hvor vi ber om at bruk av dette materialet straks opphører da dette er feil. Janssen-Cilag bekrefter i brev datert at användandet av dette uttryck i detta sammanhang omedelbart upphör. Novartis aksepterte dette og fulgte ikke opp videre. En tilsvarende fleksibilitet etterlyses også fra Janssen-Cilags side i denne saken. For øvrig kan legges til at jeg fra Lage Johansen pr. telefon fikk opplyst at denne mailingen hadde Janssen-Cilag fått forhåndsgodkjent fra myndighetene i Norge. Da jeg ikke kjenner til at slik forhåndsgodkjennelse er vanlig praksis ba jeg om mer informasjon omkring dette, noe Johansen lover å komme tilbake med. Jeg mottok aldri noe slik informasjon. I stedet velger altså Janssen-Cilag å melde Novartis inn for Rådet i brev datert (vedlegg 5). Dette brevet fremstår som lite gjennomarbeidet, i det det bl.a. skrives: Dessa synspunkter har tillsänts Novartis per den 29. mars I svarsbrevet, sänt den från Norvartis sager Novartis blant annat följande:. Denne setningen mangler altså både tidsangivelse av hva Novartis faktisk sier. Vi har tidligere også kommentert språkbruken fra Janssen-Cilags side; vi reagerer sterkt på beskyldningen om å drive med osanning. På samme måte tar vi sterk avstand fra beskyldningene i avslutningen av dette brevet: Novartis har på ett försåtligt och beräknande sätt tolkat og vinklat vedtaken så att mottagaren vilseleds, får en ikke sanningsenlig information, undanhållit information och detta på ett mycket otaksamtsätt. Novartis har ingen motforestillinger mot å diskutere konkrete saker med våre konkurrenter, men setter pris på at dette gjøres på en respektfull måte Novartis mener Rådets avgjørelser er både prinsipielt og realitetsmessig feil og ber Rådet på nytt vurdere denne saken. Skulle Rådet trenge mer informasjon fra Norvartis ber vi dere ta kontakt. Vedrørende klage på vedtak fattet i Rådsmøte , brev fra Janssen-Cilag AS av 26. september 2007: Vi har mottatt klage fra Novartis på ovennevnte vedtak fra LMI og ønsker å fremlegge følgende kommentarer; Novartis hevder å ha gjengitt refusjonsvilkårene for Concerta og Ritalin på en korrekt måte. Rådets konklusjon var at så ikke var tilfelle, og at det var prinsipielt betenkelig å fortolke refusjonsvilkårene til et konkurrerende produkt uten å oppgi at det var det man faktisk hadde gjort. Sammenligninger skal gjøres på en sannferdig og rederlig måte. Rådet mente det var alvorlig at den misvisende reklamen gikk utover konkurrenten på denne måten. Janssen- Cilag fikk medhold og Novartis ble ilagt gebyr på kr ,-. Janssen-Cilag stiller seg undrende til at Novartis velger å benytte advokat i anke på ovennevnte vedtak. Advokatfirmaet BAHR gir kun en fortolkning av gjeldende regelverket og 6

7 har etter vår vurdering lite nytt å komme med i sakens anledning. I Regler for legemiddelinformasjon 4.1 står det følgende; " Sammenlignende reklame må ikke være misvisende og egenskaper ved både eget og konkurrentens preparater må være fremstilt på en balansert, rettferdig og objektiv måte" Novartis gjengir ikke refusjonsvilkårene for Concerta korrekt. De gjør en egen fortolkning av meningsinnholdet, noe som ikke kommer klart frem i markedsføringsmaterialet. Refusjonsvilkårene for Concerta blir misvisende og kan derfor ikke sies å være gjengitt rettferdig og objektivt. Vedtaket må derfor opprettholdes. I reklamen skriver Novartis følgende; "Pasienter i denne aldersgruppen kan starte direkte med Ritalin kapsel. Før pasientene starter med andre medikamenter for behandling av ADHD, er det et krav at Ritalin kapsler er forsøkt først. Dette samsvarer ikke med refusjonsvilkårene som sier at Concerta kan benyttes som førstevalg på visse vilkår, men begrunnes i journalen. Ordene "skal" og "krav" kan derfor ikke sies å være ensbetydende sett i denne sammenheng. Reklamen er villedende. Novartis hevder i sin anke at en begrunnelse for ikke-bruk av Ritalin kapsel vil være det samme som begrunnelse for bruk av Concerta, da det kun var disse to legemidlene som var underlagt refusjonsordningen og således kunne sies å være relevante på dette tidspunktet. Janssen-Cilag deler ikke dette synspunktet. Ordlyden; "Begrunnelse for bruk av Concerta skal dokumenteres i journalen" kan umulig sies å ha samme betydning som; "Begrunnelse for at ikke Ritalin kapsler kan benyttes, skal oppgis i journalen". I legemiddelforskriften 13-3 står det tydelig skrevet at reklame for legemidler skal være "nøktern og saklig" og at reklamen skal "fremme rasjonell bruk i henhold til gjeldende forskrivningsregler ". Når Novartis velger å gjøre en egen fortolkning av refusjonsvilkårene for Concerta og i tillegg bytter om på ordlyden til fordel for eget preparat, er dette et klart brudd på legemiddelforskriften. Janssen-Cilag mener Rådets avgjørelse er korrekt. Novartis har gjengitt refusjonsvilkårene for Concerta på en misvisende måte. Vedtaket må opprettholdes. 7

8 Rådets kommentarer og konklusjon Saken er behandlet av Dnlf OG LMIs Råd for legemiddelinformasjon, i møte M052, 5. november 2007: Rådet besluttet å utsette saken til neste møte. Rådets kommentarer og konklusjon Saken er behandlet av Dnlf OG LMIs Råd for legemiddelinformasjon, i møte M053, 3. desember 2007: Rådet viser til anke av 3. september 2007 samt notat fra advokatfirmaet BA-HR av samme dato. Innledningsvis vil Rådet bemerke at man ikke finner det tvilsomt at reklamereglene kommer til anvendelse. Det vises blant annet til Regler for legemiddelinformasjon punkt 4.1 som bestemmer at informasjon om legemidler skal være nøyaktig, balansert, sannferdig og objektiv.. Videre heter det i legemiddelforskriften 13-7 litra j) at reklamen skal omfatte godkjent pris pr. angitt dato og refusjonsbestemmelse. Vi kan vanskelig se annet enn at nevnte bestemmelse i Regler for legemiddelinformasjon samt forskriften 13-3 sett i sammenheng med 13-7 litra j) kan tolkes på en annen måte enn at kravet til at reklamen skal være nøyaktig og saklig omfatter også gjengivelse av refusjonsvilkårene. Rådet har vurdert sakens samtlige sider og anførsler, men kan ikke se at det er anført noe nytt som tilsier en annen begrunnelse eller konklusjon. Rådet vil imidlertid spesielt bemerke at når Novartis oppgir at det skal oppgis begrunnelse i journalen for at Ritalin kapsel ikke kan benyttes når det står i refusjonsvilkårene at det skal oppgis begrunnelse for bruk av Concerta i journalen, er dette ikke en nøyaktig og god gjengivelse av refusjonsvilkårene. Etter Rådets mening gir denne setningen inntrykk av at bruk av Ritalin er et mer ufravikelig krav i behandlingen enn det refusjonsvilkårene tilsier. Denne unøyaktigheten går utover konkurrenten på en uheldig måte. Rådet vil legge til at aktsomhetsnormen er strengere når man gjengir refusjonsvilkår som går utover konkurrenten, slik det gjør i dette tilfellet. Opprinnelig gebyr kr ,- opprettholdes. Ankegebyr kr ,- ilegges. Endelige vedtak vil bli lagt ut på internett. 8

DNLF OG LMIs RÅD FOR LEGEMIDDELINFORMASJON Grev Wedels plass 9 Postboks 734 Sentrum 0105 Oslo Telefon 23 16 15 00 Telefaks 23 16 15 01

DNLF OG LMIs RÅD FOR LEGEMIDDELINFORMASJON Grev Wedels plass 9 Postboks 734 Sentrum 0105 Oslo Telefon 23 16 15 00 Telefaks 23 16 15 01 Rådsavgjørelse 05.02.07: Klage på Schering for brudd på legemiddelforskriftens 13-3 samt Regler for legemiddelinformasjon punkt 4.1, Schering Norge AS (R2206) Saken ble innklaget av Organon AS. Gebyr 100.000,-.

Detaljer

Rådsavgjørelse 13.08.07: Klage på markedsføring av Exforge (Amlodipin/Valsartan), Novartis (R1207)

Rådsavgjørelse 13.08.07: Klage på markedsføring av Exforge (Amlodipin/Valsartan), Novartis (R1207) Rådsavgjørelse 13.08.07: Klage på markedsføring av Exforge (Amlodipin/Valsartan), Novartis (R1207) Saken ble innklaget av AstraZeneca AS Gebyr 50.000,-. Navn på firma som klager: AstraZeneca AS Navn på

Detaljer

DNLF OG LMIs RÅD FOR LEGEMIDDELINFORMASJON Grev Wedels plass 9 Postboks 734 Sentrum 0105 Oslo Telefon 23 16 15 00 Telefaks 23 16 15 01

DNLF OG LMIs RÅD FOR LEGEMIDDELINFORMASJON Grev Wedels plass 9 Postboks 734 Sentrum 0105 Oslo Telefon 23 16 15 00 Telefaks 23 16 15 01 Rådsavgjørelse 19.06.06: Klage på Novartis Norge A/S for brudd på markedsføringsregler (R0606) Saken ble innklaget av AstraZeneca AS. Gebyr kr 40,000,-. Navn på firma som klager: AstraZeneca AS Navn på

Detaljer

Rådsavgjørelse 23.02 2009: Klage på ulovlig reklame for Aerius SCHERING-PLOUGH (R0209)

Rådsavgjørelse 23.02 2009: Klage på ulovlig reklame for Aerius SCHERING-PLOUGH (R0209) Rådsavgjørelse 23.02 2009: Klage på ulovlig reklame for Aerius SCHERING-PLOUGH (R0209) Saken ble innklaget av Statens legemiddelverk. Gebyr kr 10.000,-. Navn på klager: Statens legemiddelverk Navn på firma

Detaljer

Kort sammendrag av klagen: Saken gjelder reklame for Ebixa i DM. Saken er innklaget av Statens legemiddelverk.

Kort sammendrag av klagen: Saken gjelder reklame for Ebixa i DM. Saken er innklaget av Statens legemiddelverk. Klage på reklame for Ebixa i DM R0212 Saken ble innklaget av Statens legemiddelverk. Gebyr kr 40.000,- Navn på firma som klager: Statens legemiddelverk Navn på firma som klages inn: H.

Detaljer

Rådsavgjørelse 03.12.2007: Klage på reklame på SMS (stikkprøvekontroll S4707), Nycomed Pharma AS (R1807)

Rådsavgjørelse 03.12.2007: Klage på reklame på SMS (stikkprøvekontroll S4707), Nycomed Pharma AS (R1807) Rådsavgjørelse 03.12.2007: Klage på reklame på SMS (stikkprøvekontroll S4707), Nycomed Pharma AS (R1807) Saken ble innklaget av Statens legemiddelverk. Gebyr kr 50.000,-. Navn på firma som klager: Statens

Detaljer

Rådsavgjørelse 12.04.2010: Klage på reklame for Avonex, <> (R0610)

Rådsavgjørelse 12.04.2010: Klage på reklame for Avonex, <<Biogen Idec>> (R0610) Rådsavgjørelse 12.04.2010: Klage på reklame for Avonex, (R0610) Saken ble innklaget av Bayer Schering Pharma. Gebyr kr 50.000,-. Navn på firma som klager: Bayer Schering Pharma Navn på

Detaljer

Saken gjelder reklame for P-pille. Saken er klaget inn av Statens legemiddelverk.

Saken gjelder reklame for P-pille. Saken er klaget inn av Statens legemiddelverk. Rådsavgjørelse 8. februar 2010: Klage på Qlaira, Bayer AS (R0310) Saken ble innklaget av Statens legemiddelverk. Gebyr kr 60.000,-. Navn på firma som klager: Statens legemiddelverk Navn på firma som klages

Detaljer

Rådsavgjørelse 8. februar 2010: Klage på Abbott sin markedsføring av ISF-regelverket (R0410)

Rådsavgjørelse 8. februar 2010: Klage på Abbott sin markedsføring av ISF-regelverket (R0410) Rådsavgjørelse 8. februar 2010: Klage på Abbott sin markedsføring av ISF-regelverket (R0410) Saken ble innklaget av Roche Norge AS. Gebyr 25.000,-. Navn på firma som klager: Roche Norge AS Navn på firma

Detaljer

Rådsavgjørelse 08. februar 2010: Klage på ulovlig reklame for Selexid, LEO Pharma AS (R0110)

Rådsavgjørelse 08. februar 2010: Klage på ulovlig reklame for Selexid, LEO Pharma AS (R0110) Rådsavgjørelse 08. februar 2010: Klage på ulovlig reklame for Selexid, LEO Pharma AS (R0110) Saken ble innklaget av Orion Pharma AS. Gebyr kr 75.000,-. Navn på firma som klager: Orion Pharma AS Navn på

Detaljer

Rådsavgjørelse 03.12.2007: Klage på markedsføringsmateriale for Exforge, Novartis Norge AS (R2007)

Rådsavgjørelse 03.12.2007: Klage på markedsføringsmateriale for Exforge, Novartis Norge AS (R2007) Rådsavgjørelse 03.12.2007: Klage på markedsføringsmateriale for Exforge, Novartis Norge AS (R2007) Saken er innklaget av MSD (Norge) A/S. Gebyr kr 75.000,-. Navn på firma som klager: MSD (Norge) A/S Navn

Detaljer

Rådsavgjørelse 22. juni 2015: Klage på reklame for Xolair <> R1615. Saken ble innklaget av Rådets sekretariat. Gebyr kr 40.

Rådsavgjørelse 22. juni 2015: Klage på reklame for Xolair <<Novartis Norge>> R1615. Saken ble innklaget av Rådets sekretariat. Gebyr kr 40. Rådsavgjørelse 22. juni 2015: Klage på reklame for Xolair R1615 Saken ble innklaget av Rådets sekretariat. Gebyr kr 40.000,- Navn på firma som klager: Rådets sekretariat Navn på firma

Detaljer

Rådsavgjørelse 20. april 2015: Klage på reklame for Zytiga <> R1815

Rådsavgjørelse 20. april 2015: Klage på reklame for Zytiga <<Janssen-Cilag>> R1815 Rådsavgjørelse 20. april 2015: Klage på reklame for Zytiga R1815 Saken ble innklaget av Rådets sekretariat. Gebyr kr 50.000,- Navn på firma som klager: Rådets sekretariat Navn på firma

Detaljer

Rådsavgjørelse 03.12.2007: Klage på klagesak om MabThera <>(R1907)

Rådsavgjørelse 03.12.2007: Klage på klagesak om MabThera <<ROCHE>>(R1907) Rådsavgjørelse 03.12.2007: Klage på klagesak om MabThera (R1907) Saken ble innklaget av Bristol-Myers Squibb. Gebyr kr 40.000,-. Navn på firma som klager: Bristol-Myers Squibb Navn på firma som

Detaljer

Saken gjelder reklame for Advocate. Saken er innklaget av Novartis Healthcare AS. Faksimile av et utdrag av materiellet:

Saken gjelder reklame for Advocate. Saken er innklaget av Novartis Healthcare AS. Faksimile av et utdrag av materiellet: Klage på reklame for Advocate R0711 Saken ble innklaget av Novartis Healthcare AS. Gebyr kr 10.000,- Navn på firma som klager: Novartis Healthcare AS Navn på firma som klages inn: Bayer A/S Kort

Detaljer

Rådsavgjørelse 18.02.2008: Fornyet behandling av klage på klagesak om MabThera, ROCHE (R1907)

Rådsavgjørelse 18.02.2008: Fornyet behandling av klage på klagesak om MabThera, ROCHE (R1907) Rådsavgjørelse 18.02.2008: Fornyet behandling av klage på klagesak om MabThera, ROCHE (R1907) Saken ble innklaget av Bristol-Myers Squibb. Gebyr kr 30.000,-. Navn på firma som klager: Bristol-Myers Squibb

Detaljer

Rådsavgjørelse 07.12.2009: Anke - Klage på AstraZenecas brosjyrer Symbicort og Hva er Symbicort SMART? (R0809)

Rådsavgjørelse 07.12.2009: Anke - Klage på AstraZenecas brosjyrer Symbicort og Hva er Symbicort SMART? (R0809) Rådsavgjørelse 07.12.2009: Anke - Klage på AstraZenecas brosjyrer Symbicort og Hva er Symbicort SMART? (R0809) Saken ble innklaget av GlaxoSmithKline AS. Gebyr 60.000,-. Navn på firma som klager: GlaxoSmithKline

Detaljer

Saken er innklaget av Pharmaq, 8. januar 2014, som i det vesentlige har anført:

Saken er innklaget av Pharmaq, 8. januar 2014, som i det vesentlige har anført: Rådsavgjørelse 3. mars 2014: Klage på MSDs uttalelser om udokumenterte negative påstanderom PHARMAQs ALPHA JECT micro 6 og tendensiøs og misvisende bruk av salgsstatistikk

Detaljer

Rådsavgjørelse 21.01.2008: Fornyet behandling av klage på pillereklame på SMS (stikkprøvekontroll S4707), Nycomed Pharma AS (R1807)

Rådsavgjørelse 21.01.2008: Fornyet behandling av klage på pillereklame på SMS (stikkprøvekontroll S4707), Nycomed Pharma AS (R1807) Rådsavgjørelse 21.01.2008: Fornyet behandling av klage på pillereklame på SMS (stikkprøvekontroll S4707), Nycomed Pharma AS (R1807) Saken ble innklaget av Statens legemiddelverk. Gebyr kr 50.000,-. Navn

Detaljer

Rådsavgjørelse 23.02.2009: Klage på reklame for Loette, Wyeth (R0309)

Rådsavgjørelse 23.02.2009: Klage på reklame for Loette, Wyeth (R0309) Rådsavgjørelse 23.02.2009: Klage på reklame for Loette, Wyeth (R0309) Saken ble innklaget av Statens legemiddelverk. Gebyr kr 75.000,-. Navn på klager: Statens legemiddelverk Navn på firma som klages inn:

Detaljer

DNLF OG LMIs RÅD FOR LEGEMIDDELINFORMASJON Grev Wedels plass 9 Postboks 734 Sentrum 0105 Oslo Telefon 23 16 15 00 Telefaks 23 16 15 01

DNLF OG LMIs RÅD FOR LEGEMIDDELINFORMASJON Grev Wedels plass 9 Postboks 734 Sentrum 0105 Oslo Telefon 23 16 15 00 Telefaks 23 16 15 01 Rådsavgjørelse 19.06.06: Klage på AstraZeneca AS prelansering av ikke godkjent indikasjon Gjentatt overtramp av sak R0205 (R0506) Saken ble innklaget av GlaxoSmithKline AS. Gebyr kr 30,000,-. Navn på firma

Detaljer

Rådsavgjørelse 18.05.2009: Klage på ulovlig reklame for Avamys fra GlaxoSmithKline AS (R0609)

Rådsavgjørelse 18.05.2009: Klage på ulovlig reklame for Avamys fra GlaxoSmithKline AS (R0609) Rådsavgjørelse 18.05.2009: Klage på ulovlig reklame for Avamys fra GlaxoSmithKline AS (R0609) Saken ble innklaget av Statens legemiddelverk. Gebyr kr. 75.000.-. Navn på klager: Statens legemiddelverk Navn

Detaljer

Klage på reklame for Nicorette Depotplaster <> R0111

Klage på reklame for Nicorette Depotplaster <<JOHNSON & JOHNSON>> R0111 Klage på reklame for Nicorette Depotplaster R0111 Saken ble innklaget av Novartis Norge AS. Gebyr kr 50.000,- Navn på firma som klager: Novartis Norge AS Navn på firma som klages

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 1/1992 Klager: A Innklaget: N. A. Jensen

Detaljer

Rådsavgjørelse 15.06.2009: Anke - Klage på reklame for Loette, Wyeth (R0309) Saken gjelder reklame for Loette. Saken er innklaget av Legemiddelverket.

Rådsavgjørelse 15.06.2009: Anke - Klage på reklame for Loette, Wyeth (R0309) Saken gjelder reklame for Loette. Saken er innklaget av Legemiddelverket. Rådsavgjørelse 15.06.2009: Anke - Klage på reklame for Loette, Wyeth (R0309) Saken ble innklaget av Statens legemiddelverk. Gebyr kr 60.000,-. Navn på firma som klager: Statens legemiddelverk Navn på firma

Detaljer

Klagers anførsler: Saken er innklaget av Rådets sekretariat 11. mai 2015, som i det vesentlige har anført:

Klagers anførsler: Saken er innklaget av Rådets sekretariat 11. mai 2015, som i det vesentlige har anført: Rådsavgjørelse 5. oktober 2015: Fornyet behandling - Pfizer møte «Clinical impact of immunogenicity - Towards a personalized treatment strategy» (A0615 og A0915) Saken ble innklaget av Rådets

Detaljer

Rådsavgjørelse 9. desember 2013: Klage på markedsføring av Xarelto <>

Rådsavgjørelse 9. desember 2013: Klage på markedsføring av Xarelto <<Bayer AS>> Rådsavgjørelse 9. desember 2013: Klage på markedsføring av Xarelto Saken ble innklaget av Boehringer Ingelheim Norway KS. Gebyr kr 60.000,- Navn på firma som klager: Boehringer Ingelheim Norway

Detaljer

DNLF OG LMIs RÅD FOR LEGEMIDDELINFORMASJON Grev Wedels plass 9 Postboks 734 Sentrum 0105 Oslo Telefon 23 16 15 00 Telefaks 23 16 15 01

DNLF OG LMIs RÅD FOR LEGEMIDDELINFORMASJON Grev Wedels plass 9 Postboks 734 Sentrum 0105 Oslo Telefon 23 16 15 00 Telefaks 23 16 15 01 Rådsavgjørelse 19.06.06: Klage over brudd på markedsføringsregler Atacand Plus, AstraZeneca AS (R0306) Saken ble innklaget av Novartis Norge AS. Gebyr kr 75,000,-. Navn på firma som klager: Novartis Norge

Detaljer

PRISMARKEDSFØRING KRAV TIL ANGIVELSE AV MINSTE TOTALPRIS

PRISMARKEDSFØRING KRAV TIL ANGIVELSE AV MINSTE TOTALPRIS Vedlegg 1 PRISMARKEDSFØRING KRAV TIL ANGIVELSE AV MINSTE TOTALPRIS Bruk av lokkepriser i markedsføringen I ekombransjen er det forholdsvis vanlig at det foretas prismarkedsføring av enkeltelementer som

Detaljer

Rådsavgjørelse 22. juni 2015: Fornyet behandling - Klage på reklame for Xarelto <> A0115 og A1415

Rådsavgjørelse 22. juni 2015: Fornyet behandling - Klage på reklame for Xarelto <<Bayer>> A0115 og A1415 Rådsavgjørelse 22. juni 2015: Fornyet behandling - Klage på reklame for Xarelto A0115 og A1415 Saken ble innklaget av Rådets sekretariat og av alliansen BMS/Pfizer i to separate saker. Sakene

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Advokat Tore Flaatrud Pb 6644 St.Olavs plass 0129 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 2009/282 26.02.2010 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 Sammendrag: Telenor Mobil pålegges å informere Konkurransetilsynet

Detaljer

PFU-SAK NR. 380/14. Ultralydklinikken as ved Dag Harald Hovind ADRESSE:

PFU-SAK NR. 380/14. Ultralydklinikken as ved Dag Harald Hovind ADRESSE: PFU-SAK NR. 380/14 KLAGER: Ultralydklinikken as ved Dag Harald Hovind ADRESSE: Postboks 241, 1362 Lysaker (post@ultralydklinikken.no) PUBLIKASJON: Varden PUBLISERINGSDATO: 09.08.2014 (nett + papir) STOFFOMRÅDE:

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/27

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/27 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/27 Klager: X Innklaget: First Securities AS Postboks 1441 Vika 0115 OSLO Saken gjelder: Saken gjelder hvorvidt det er inngitt bindende ordre i forbindelse med kjøp av

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av vakt- og servicetjenester til Oslo Bussterminal. Klagenemnda fant at tildelingskriteriet "Referanser"

Detaljer

Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. i n n s t i l l i n g:

Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. i n n s t i l l i n g: TVP-SAB/ack Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT Avgjørelse den reg nr. i sak nr 3071 vedrørende Skattedirektoratet har avgitt slik i n n s t i l l i n g: Klageren,

Detaljer

Vedrørende markedsføring av FriVenner Varsel om vedtak Vi viser til tidligere korrespondanse i saken, senest deres brev av 19.02.08.

Vedrørende markedsføring av FriVenner Varsel om vedtak Vi viser til tidligere korrespondanse i saken, senest deres brev av 19.02.08. Telenor ASA v/ Kristin Bergfjord 1331 FORNEBU Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 07/3079-15 26.03.2008 Saksbehandler: Jens T. Thommesen Dir.tlf: 45 49 00 54 Vedrørende markedsføring av FriVenner Varsel

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 1 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND SAK NR. 1997/19 Klager: A Innklaget: Alfred Berg

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1999/15 Klager: A Innklaget: DnB Markets Postboks 1171 Sentrum 0107

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Stangeland & Co advokatfirma Veverigata 1 4514 MANDAL Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0077-8 02.10.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

Markedsføring fra Nuform - mfl. 2 og 3 og angrerettloven 11 jf. 3

Markedsføring fra Nuform - mfl. 2 og 3 og angrerettloven 11 jf. 3 Nuform Pb. 33 Søreidgrend 5895Bergen Sak nr:09/527-11 26.05.2009 Markedsføring fra Nuform - mfl. 2 og 3 og angrerettloven 11 jf. 3 Som dere vil være godt kjent med fører Forbrukerombudet tilsyn med at

Detaljer

Kort sammendrag av klagen: Saken gjelder klage på reklame for Pradaxa i Dagens Medisin nr. 1/2015 og 3/2015. Saken er innklaget av Rådets sekretariat

Kort sammendrag av klagen: Saken gjelder klage på reklame for Pradaxa i Dagens Medisin nr. 1/2015 og 3/2015. Saken er innklaget av Rådets sekretariat Rådsavgjørelse 22. juni 2015: Fornyet behandling - Klage på reklame for Pradaxa A0215 Saken ble innklaget av Rådets sekretariat. Gebyr kr 70.000,- Navn på firma som klager: Rådets

Detaljer

3. KONKURRANSEKLAUSULER, KUNDEKLAUSULER OG IKKE-REKRUTTERINGS KLAUSULER UTREDNING FRA ADVOKATFIRMAET HJORT DA

3. KONKURRANSEKLAUSULER, KUNDEKLAUSULER OG IKKE-REKRUTTERINGS KLAUSULER UTREDNING FRA ADVOKATFIRMAET HJORT DA Punkt 3 i HSH høringsforslag datert 29. januar 2009 - til Arbeids- og inkluderingsdepartementet som svar på høring av 30. oktober 2008: Høring Forslag til endringer i arbeidsmiljøloven: (Høringssvaret

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede arrangerte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale om multifunksjons- og digitale kopimaskiner. Klagenemnda fant at innklagede hadde

Detaljer

DOK-2016-10 somsenter.no

DOK-2016-10 somsenter.no DOK-2016-10 somsenter.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2016-02-25 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2016-10 STIKKORD: Somsenter.no, Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.3 og vedlegg H pkt.

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2000/21 Klager: A Innklaget: DnB Markets Postboks 1171 Sentrum 0107

Detaljer

RAPPORT. Legers forskrivning på blå resept. Kontroll 2-2015

RAPPORT. Legers forskrivning på blå resept. Kontroll 2-2015 RAPPORT Legers forskrivning på blå resept Kontroll 2-2015 Legens reservasjon mot generisk bytte av legemidler 2014/2015 SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN FOR KONTROLLEN... 4 1.2 VILKÅR FOR

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT TILLEGG TIL UT. 7209 Bindende avtale om oppgjør? Den 23.1.06 ble det begått innbrudd i sikredes leilighet. I telefaks

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser IFinger Limited Strandveien 35 1366 LYSAKER Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0088-10 20.03.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om kjøp av kontorrekvisita, mykpapir og kopipapir. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4119* 12.03.2002

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4119* 12.03.2002 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4119* 12.03.2002 LIVRENTE Tilbakebetalingsrett informasjon om tilleggspremie i utbetalingstiden FAL 11-1. Forsikrede (f. 21) tegnet i 94 avtale om livrente med tilbakebetaling

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 17. desember 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 17. desember 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 17. desember 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Vidar Hauge Halvorsen, juridisk kyndig rettsmedlem, rettens administrator 2. Knut

Detaljer

RAPPORT FRA UANMELDT TILSYN DER JARDIANCE VAR TEMA. Hovedformålet med tilsyn er at vi ønsker å bidra til å sikre:

RAPPORT FRA UANMELDT TILSYN DER JARDIANCE VAR TEMA. Hovedformålet med tilsyn er at vi ønsker å bidra til å sikre: BOEHRINGER INGELHEIM NORWAY KS Postboks 405 1373 Asker Deres ref.: Dato: Vår ref.: Seksjon/saksbehandler: 05.11.2015 15/13231-11 Legemiddelinformasjon Stab/ Christel Nyhus Bø RAPPORT FRA UANMELDT TILSYN

Detaljer

IS-9/2006. Krav i forbindelse med utstedelse av attester, helseerklæringer o.l.

IS-9/2006. Krav i forbindelse med utstedelse av attester, helseerklæringer o.l. IS-9/2006 Krav i forbindelse med utstedelse av attester, helseerklæringer o.l. 7 Attester/helseerklæringer o.l. til bruk i utlendingssaker De generelle reglene og innholdsmessige kravene som er omtalt

Detaljer

(2) I konkurransegrunnlagets punkt 1.4.2 fremkommer blant annet følgende vedrørende leveringsomfang:

(2) I konkurransegrunnlagets punkt 1.4.2 fremkommer blant annet følgende vedrørende leveringsomfang: Page 1 of 5 Klager deltok i en åpen anbudskonkurranse vedrørende inngåelse av rammeavtale(r) for levering av ganghjelpemidler og hjulsparker med tilbehør, reservedeler og diverse servicetjenester. Klagenemnda

Detaljer

DNLF OG LMIs RÅD FOR LEGEMIDDELINFORMASJON Grev Wedels plass 9 Postboks 734 Sentrum 0105 Oslo Telefon 23 16 15 00 Telefaks 23 16 15 01

DNLF OG LMIs RÅD FOR LEGEMIDDELINFORMASJON Grev Wedels plass 9 Postboks 734 Sentrum 0105 Oslo Telefon 23 16 15 00 Telefaks 23 16 15 01 Rådsavgjørelse 02.10.06: Klage på invitasjon til medietrening, Sanofi-aventis (R1006) Saken ble innklaget av Sekretariatet i Rådet. Gebyr 100.000,-. Navn på firma som klager: Sekretariatet i Rådet Navn

Detaljer

PFU-SAK NR. 342/15 KLAGER: Odd Kalsnes ADRESSE:

PFU-SAK NR. 342/15 KLAGER: Odd Kalsnes ADRESSE: PFU-SAK NR. 342/15 KLAGER: Odd Kalsnes ADRESSE: odd.kalsnes@privatmegleren.no PUBLIKASJON: Nettavisen PUBLISERINGSDATO: 11.11.2015 STOFFOMRÅDE: Næringsliv SJANGER: Nyhet SØKERSTIKKORD: Samtidig imøtegåelse

Detaljer

Protokoll i sak 722/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14. Krav om prisavslag for tap av utsikt og ugunstig utsikt ------------------------------------

Protokoll i sak 722/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14. Krav om prisavslag for tap av utsikt og ugunstig utsikt ------------------------------------ Protokoll i sak 722/2013 for Boligtvistnemnda 02.04.14 Saken gjelder: Krav om prisavslag for tap av utsikt og ugunstig utsikt ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Partene inngår

Detaljer

Deres ref. Dato Vår ref. Arkivkode Seksjon/Saksbehandler Petter Foss 15-02-2011 11/01145-3 511.1 Seksjon for legemiddelrefusjon/ Enrique Ji~ez

Deres ref. Dato Vår ref. Arkivkode Seksjon/Saksbehandler Petter Foss 15-02-2011 11/01145-3 511.1 Seksjon for legemiddelrefusjon/ Enrique Ji~ez Statens legemiddelverk Norwegian Medicines Agency Novartis Norge AS Postboks 237 Økern 0510 OSLO Norge DAGSPOST Deres ref. Dato Vår ref. Arkivkode Seksjon/Saksbehandler Petter Foss 15-02-2011 11/01145-3

Detaljer

Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl 11 og mfl. 6 jf. forskrift om urimelig handelspraksis pkt. 20 og 21 jf. mfl 39 og 43

Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl 11 og mfl. 6 jf. forskrift om urimelig handelspraksis pkt. 20 og 21 jf. mfl 39 og 43 Haugesund Dialog AS Haraldsgata 195 5525 HAUGESUND Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 13/151-189 Saksbehandler: Anna Stabell 06.02.2014 Dir.tlf: 46 81 80 63 Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager deltok i en begrenset anbudskonkurranse vedrørende inngåelse av en rammeavtale for anskaffelse av uniformer og tjenesteantrekk for Statens vegvesen lokalisert

Detaljer

Klage over Konkurransetilsynets delvis avslag på innsynsbegjæring i vedtak V2005-9

Klage over Konkurransetilsynets delvis avslag på innsynsbegjæring i vedtak V2005-9 Haugesunds Avis v/journalist Odd Krisitian Stokka PB 2024 5504 HAUGESUND Deres referanse Vår referanse Dato 200502762-/TMO 14. desember 2005 Klage over Konkurransetilsynets delvis avslag på innsynsbegjæring

Detaljer

Rådsavgjørelse 13. mai 2013: Klage på reklame for Remicade og Humira <> og <> R0113

Rådsavgjørelse 13. mai 2013: Klage på reklame for Remicade og Humira <<MSD (Norge) AS >> og <<Abbott Norge AS >> R0113 Rådsavgjørelse 13. mai 2013: Klage på reklame for Remicade og Humira og R0113 Saken ble innklaget av Statens legemiddelverk. MSD (Norge) AS Gebyr kr 20.000,- Abbott

Detaljer

Ombudets uttalelse. Sakens bakgrunn 12 15.03.2013. 26. september 2012 oppsøkte A NAV-kontoret på Stovner.

Ombudets uttalelse. Sakens bakgrunn 12 15.03.2013. 26. september 2012 oppsøkte A NAV-kontoret på Stovner. Vår ref.: Dato: 12 15.03.2013 Ombudets uttalelse Sakens bakgrunn 26. september 2012 oppsøkte A NAV-kontoret på Stovner. A skulle snakke med en veileder om sin arbeidssituasjon, og hun ønsket veiledning

Detaljer

Varsel om foreleggelse av sak for Markedsrådet med påstand om vedtak om overtredelsesgebyr - markedsføringsloven 11 og 15 jf.

Varsel om foreleggelse av sak for Markedsrådet med påstand om vedtak om overtredelsesgebyr - markedsføringsloven 11 og 15 jf. M Quest AS Høgliveien 30 1850 MYSEN Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 11/996-547 30.09.2011 Saksbehandler: Tage Eriksen Dir.tlf: 91 88 40 15 Varsel om foreleggelse av sak for Markedsrådet med påstand om

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i

NORGES HØYESTERETT. Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i NORGES HØYESTERETT Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i HR-2011-02175-U, (sak nr. 2011/1850), sivil sak, anke over kjennelse: Frank Johansen

Detaljer

Rådsavgjørelse 07.09.2009: Klage på AstraZenecas brosjyrer Symbicort og Hva er Symbicort SMART? (R0809)

Rådsavgjørelse 07.09.2009: Klage på AstraZenecas brosjyrer Symbicort og Hva er Symbicort SMART? (R0809) Rådsavgjørelse 07.09.2009: Klage på AstraZenecas brosjyrer Symbicort og Hva er Symbicort SMART? (R0809) Saken ble innklaget av GlaxoSmithKline AS. Gebyr 75.000,-. Navn på firma som klager: GlaxoSmithKline

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Tiger Consulting AS Postboks 61 Lambertseter 1101 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato Geir Tore Gaukerud 2009/277 08.02.2010 Avvisning av klage på offentlig

Detaljer

Høring vedrørende utlevering av parallellimporterte legemidler fra apotek ved reservasjon mot generisk bytte

Høring vedrørende utlevering av parallellimporterte legemidler fra apotek ved reservasjon mot generisk bytte Statens legemiddelverk Postboks 63, Kalbakken 0901 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: 10/23139-3 10/180-10/JA/raa 24.06.2011 Høring vedrørende utlevering av parallellimporterte legemidler fra apotek ved reservasjon

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/10. Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/10. Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/10 Klager: X Innklaget: Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO Saken gjelder: Klager hevder at Pareto Securities AS har gitt feilaktig og mangelfull informasjon

Detaljer

Oppfølging av kontroll med lokale kvalitetsregistre - Vurdering av helsepersonelloven 26

Oppfølging av kontroll med lokale kvalitetsregistre - Vurdering av helsepersonelloven 26 Datatilsynet Postboks 8177 Dep 0034 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 12/5062-3 Saksbehandler: Elisabeth Sagedal Dato: 18.12.2012 Oppfølging av kontroll med lokale kvalitetsregistre - Vurdering av helsepersonelloven

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om totalentreprise ved oppføring av flerbrukshall med tilleggsdel for skole/sfo. Klager anførte at valgte leverandørs

Detaljer

Reklame og produktinformasjon

Reklame og produktinformasjon Reklame og produktinformasjon Bente Jerkø Avdeling for legemiddelinformasjon Møte ved Legemiddelverket 3. desember Tilsynsmyndighet Legemiddelverket har ansvar for å føre tilsyn med at bestemmelsene i

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser TNS Gallup AS Postboks 240 Sentrum 0103 OSLO Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2011/0185-7 15.02.2013 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte

Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte En kvinne mente seg diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 Klager: X Innklaget: DNB Markets Postboks 1600 0021 Oslo Saken gjelder: Klage på at DNB Markets megler angivelig skal ha gitt misvisende opplysninger/unnlatt å gi

Detaljer

Protokoll i sak 715/2013. for. Boligtvistnemnda 04.09.13. Pengekrav knyttet til krav om uttrekk kjøkkeninnredning ------------------------------------

Protokoll i sak 715/2013. for. Boligtvistnemnda 04.09.13. Pengekrav knyttet til krav om uttrekk kjøkkeninnredning ------------------------------------ Protokoll i sak 715/2013 for Boligtvistnemnda 04.09.13 Saken gjelder: Pengekrav knyttet til krav om uttrekk kjøkkeninnredning ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider I klagen for

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Ronda AS Randabergveien 308 4070 RANDABERG Norge Trygvald Thorsen Deres ref.: Trygvald Thorsen Vår ref.: 2015/0111-8 Saksbehandler: Elin Økland Dato: 01.12.2015

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser AV Design Lys Lyd Bilde AS Ulvenveien 88 0581 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 2008/71 07.10.2008 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til

Detaljer

MELDING NR 6 2013 (Torsdag 31.oktober 2013)

MELDING NR 6 2013 (Torsdag 31.oktober 2013) 4.14-skvadronen MELDING NR 6 2013 (Torsdag 31.oktober 2013) Mot ny rekord i antall 4.14-fellelser Antallet behandlede 4.14-klager så langt i år oppe i 42. Av disse har 25 endt med fellelse eller kritikk,

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/22

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/22 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/22 Klager: X Innklaget: Christiania Securities AS Postboks 728 Sentrum 0105 OSLO Saken gjelder: Saken gjelder klage på investeringsrådgivning foretatt av Christiania

Detaljer

Vedtak 9-2016 Minions Big Baby Pop

Vedtak 9-2016 Minions Big Baby Pop Vedtak 9-2016 Minions Big Baby Pop MFU har mottatt en klage som lyder slik: Hei Jeg fant dette produktet i hyllene på Coop prix Stavanger sentrum, og synes denne har en markedsføring rettet mot barn. I

Detaljer

Protokoll i sak 632/2011. for. Boligtvistnemnda 24.04.12

Protokoll i sak 632/2011. for. Boligtvistnemnda 24.04.12 Protokoll i sak 632/2011 for Boligtvistnemnda 24.04.12 Saken gjelder: Uenighet om maling av utvendig kledning inngår i leveransen ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Entreprenøren

Detaljer

Deres ref.: Dato: Vår ref.: Seksjon/saksbehandler: 24.04.2014 14/00932-4 Seksjon for legemiddelrefusjon/ Helle Endresen/ Pilar Martin Vivaldi

Deres ref.: Dato: Vår ref.: Seksjon/saksbehandler: 24.04.2014 14/00932-4 Seksjon for legemiddelrefusjon/ Helle Endresen/ Pilar Martin Vivaldi TAKEDA NYCOMED AS Postboks 205 1372 Asker Deres ref.: Dato: Vår ref.: Seksjon/saksbehandler: 24.04.2014 14/00932-4 Seksjon for legemiddelrefusjon/ Helle Endresen/ Pilar Martin Vivaldi REFUSJONSVEDTAK Vi

Detaljer

Rådsavgjørelse 8. desember 2014: Klage på reklamebrosjyre for Pradaxa << Boehringer lngelheim>> R0414

Rådsavgjørelse 8. desember 2014: Klage på reklamebrosjyre for Pradaxa << Boehringer lngelheim>> R0414 Rådsavgjørelse 8. desember 2014: Klage på reklamebrosjyre for Pradaxa > R0414 Saken ble innklaget av Bristol-Myers Squibb Norway. Gebyr kr 150.000,- Navn på firma som klager: Bristol-Myers

Detaljer

Rådsavgjørelse 07.09.2009: Klage på Boehringer Ingelheim/Pfizers annonse for Spiriva i Dagens Medisin samt Spiriva KOLS-brosjyre (R0709)

Rådsavgjørelse 07.09.2009: Klage på Boehringer Ingelheim/Pfizers annonse for Spiriva i Dagens Medisin samt Spiriva KOLS-brosjyre (R0709) Rådsavgjørelse 07.09.2009: Klage på Boehringer Ingelheim/Pfizers annonse for Spiriva i Dagens Medisin samt Spiriva KOLS-brosjyre (R0709) Saken ble innklaget av GlaxoSmithKline AS. Gebyr 125.000,-. Navn

Detaljer

Forbrukerombudets retningslinjer for markedsføring av elektrisk kraft til husholdningskunder

Forbrukerombudets retningslinjer for markedsføring av elektrisk kraft til husholdningskunder Revidert Juli 2001 Forbrukerombudets retningslinjer for markedsføring av elektrisk kraft til husholdningskunder 1 Innledning 2 Krav til prisopplysninger 2.1 Generelt 2.2 Konkurransetilsynets forskrift

Detaljer

Deres ref.: Dato: Vår ref.: Seksjon/saksbehandler: Petter Foss 30.04.2014 13/13693-3 Seksjon for legemiddelrefusjon/ Kirsti Hjelme

Deres ref.: Dato: Vår ref.: Seksjon/saksbehandler: Petter Foss 30.04.2014 13/13693-3 Seksjon for legemiddelrefusjon/ Kirsti Hjelme NOVARTIS NORGE AS Postboks 4284 Nydalen 0401 Oslo Deres ref.: Dato: Vår ref.: Seksjon/saksbehandler: Petter Foss 30.04.2014 13/13693-3 Seksjon for legemiddelrefusjon/ Kirsti Hjelme REFUSJONSVEDTAK Vi viser

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 14. mai 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Utgård, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 14. mai 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Utgård, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 14. mai 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Utgård, Endresen og Matheson i HR-2014-00955-U, (sak nr. 2013/2149), sivil sak, anke over kjennelse: Adhd Norge

Detaljer

OVERSENDELSE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTETS SAKSBEHANDLING OG OPPTREDEN VED VALG AV MODELL FOR INNSAMLING AV SEISMISKE DATA I BARENTSHAVET SØRØST

OVERSENDELSE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTETS SAKSBEHANDLING OG OPPTREDEN VED VALG AV MODELL FOR INNSAMLING AV SEISMISKE DATA I BARENTSHAVET SØRØST Sivilombudsmannen Besøksadresse Telefon 22 82 85 00 Akersgata 8, inngang Tollbugata Grønt nummer 800 80 039 Postadresse Telefaks 22 82 85 11 Postboks 3 Sentrum, 0101 Oslo postmottak@sivilombudsmannen.no

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 22/1997 Klager: A Innklaget: DnB Markets,

Detaljer

Krav om å få opplyst hvem som er tømmerkjøper og sertifikatholder i forbindelse med en bestemt hogst langs Hortabekken i Stor-Elvedal.

Krav om å få opplyst hvem som er tømmerkjøper og sertifikatholder i forbindelse med en bestemt hogst langs Hortabekken i Stor-Elvedal. VEDTAK I SAK 2015/4 Klager: Innklaget: Naturvernforbundet i Hedmark Kiær Mykleby v/ Anders Kiær Rogner gård 2480 Koppang Saken gjelder Krav om å få opplyst hvem som er tømmerkjøper og sertifikatholder

Detaljer

Lagring av advarsler i personalmapper - Datatilsynets veiledning

Lagring av advarsler i personalmapper - Datatilsynets veiledning DET KONGELIGE ARBEIDSDEPARTEMENT Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref 201002004-/ISF Dato 1 7 2010 Lagring av advarsler i personalmapper - Datatilsynets veiledning Arbeidsdepartementet mottok nylig

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale på kontor- og datarekvisita. Klagers tilbud ble avvist med henvisning til forskriften

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/52-8-AAS 20.03.2009 UTTALELSE I SAK - SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING PÅ GRUNN AV MANGLENDE GENERELL TILGJENGELIGHET

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/52-8-AAS 20.03.2009 UTTALELSE I SAK - SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING PÅ GRUNN AV MANGLENDE GENERELL TILGJENGELIGHET Ving Reisebyrå AS v/christian Fr.Grønli Karl Johans gt. 18 0159 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 09/52-8-AAS 20.03.2009 UTTALELSE I SAK - SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING PÅ GRUNN AV MANGLENDE GENERELL TILGJENGELIGHET

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT KJENNELSE Avsagt: Saksnr.: 27.03.2012 i Borgarting lagmannsrett, 12-046467SAK-BORG/04 Dommere: Lagdommer Lagdommer Lagdommer Anne Magnus Carl August Heilmann Anne Ellen Fossum Ankende

Detaljer

HØRING - FORSLAG OM Å OPPHEVE LEGEMIDDELFORSKRIFTEN 13-12

HØRING - FORSLAG OM Å OPPHEVE LEGEMIDDELFORSKRIFTEN 13-12 I henhold til adresseliste Deres ref.: Dato: Vår ref.: Seksjon/saksbehandler: 21.08.2014 14/04662-1 Legemiddelinformasjon Stab/ Kari Majorsæter Tangen HØRING - FORSLAG OM Å OPPHEVE LEGEMIDDELFORSKRIFTEN

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/11. Saken gjelder: Klagen omhandler investering i aksjeindeksobligasjoner

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/11. Saken gjelder: Klagen omhandler investering i aksjeindeksobligasjoner ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/11 Klager: X Innklaget: Warren Wicklund Asset Management ASA Postboks 656 Sentrum 0106 Oslo Saken gjelder: Klagen omhandler investering i aksjeindeksobligasjoner Etisk

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/7

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/7 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/7 Klager: X Innklaget: Orkla Finans Kapitalforvaltning AS Postboks 1724 Vika 0121 OSLO Saken gjelder: Klagen er knyttet til den rådgivning som er ytt fra innklagedes

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2003/8 Klager: A Innklaget: Norse Securities ASA Postboks 1474 Vika

Detaljer