Rådsavgjørelse 13. mai 2013: Klage på reklame for Remicade og Humira <> og <> R0113

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rådsavgjørelse 13. mai 2013: Klage på reklame for Remicade og Humira <> og <> R0113"

Transkript

1 Rådsavgjørelse 13. mai 2013: Klage på reklame for Remicade og Humira <<MSD (Norge) AS >> og <<Abbott Norge AS >> R0113 Saken ble innklaget av Statens legemiddelverk. MSD (Norge) AS Gebyr kr ,- Abbott Norge AS Gebyr kr ,- Navn på firma som klager: Statens legemiddelverk Navn på firma som klages inn: MSD (Norge) AS og Abbott Norge AS Kort sammendrag av klagen: Saken gjelder to filmer lagt ut på LMF sin hjemmeside. Saken er innklaget av Statens legemiddelverk. Klagers anførsler: Saken er innklaget av Statens legemiddelverk, 14. mars 2013, som i det vesentlige har anført: Reklamefilmer for Remicade og Humira klages inn til Rådet Statens legemiddelverk er blitt gjort oppmerksom på disse to filmene som er tilgjengelige via internettsiden til Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer (LMF): I filmene settes det fokus på tarmsykdommene Crohn's sykdom og ulcerøs kolitt samt pasientenes behov for legemidler. Budskapet er at bruk av legemidler bedrer livskvaliteten for pasientene. LMF har laget den ene filmen i samarbeid med Abbott Norge AS. Den andre filmen synes MSD å være ansvarlig for alene. Det er selskapene MSD og Abbott som markedsfører legemidlene Humira og Remicade som benyttes mot de aktuelle lidelsene. I den ene filmen omtales begge legemidlene spesifikt. Reklame for legemidler er regulert i legemiddelforskriften kap. 13. I 13-2 er legemiddelreklame definert som «enhver form for skriftlig og muntlig omtale, bilde, samt utdeling av gratisprøver av legemidler for mennesker eller dyr samt naturlegemidler, som er utformet i den hensikt å fremme salget eller bruken/anvendelsen». Det følger av legemiddelforskriften 13-1, at «Bestemmelsene i dette kapitlet får anvendelse ved alle former for markedsføring mellom produsent/leverandør og helsepersonell eller allmennhet, herunder konferanser, møter og andre salgsfremmende tiltak samt støtte til produksjon av trykksaker, filmer eller annet materiale. Bestemmelsene omfatter ikke: c) en legemiddelprodusents/-leverandørs omtale av helsespørsmål eller sykdomsomtale når det ikke direkte eller indirekte kobles med omtale av ett eller flere legemidler». Videre følger det av legemiddelforskriften 13-5, at reklame til allmennheten for reseptpliktige legemidler er forbudt.

2 Etter vår tolkning er begge filmene å anse som reklame for (reseptpliktige) legemidler til allmennheten. Filmene omtaler sykdom som skal behandles med firmaenes egne legemidler og budskapet i begge filmene er at bruk av legemidlene bedrer livskvaliteten for pasientene. Det er et krav i henhold til legemiddelforskriften 13-3, at «Reklame for legemidler skal være nøktern og saklig. Den skal fremme rasjonell bruk i henhold til gjeldende forskrivningsregler. Reklamen må ikke gi et misvisende eller overdrevet bilde av et legemiddels egenskaper og medisinske verdi. Reklamen må ikke føre til bruk av legemidlet som ikke er medisinsk begrunnet.» I filmen der legemidlene Humira og Remicade omtales, gis det også inntrykk av at bruk av Remicade bidrar til at pasienten kan unngå kirurgisk inngrep og eventuelt utlagt tarm. Remicade har imidlertid pr i dag vært for kort tid i klinisk bruk ved disse diagnosene til at man kan si noe sikkert om i hvilken grad f. eks. operativ behandling kan unngås på lang sikt. Filmene er dessuten ulovlig i henhold til legemiddelforskriften 13-5 hvor det fremgår at reklame til allmennheten bare er tillatt for ikke-reseptpliktige (reseptfrie) legemidler eller legemidler i pakninger som er unntatt fra reseptplikt og når disse utelukkende anbefales mot sykdommer eller sykdomssymptomer som vanligvis ikke vil kreve undersøkelse eller behandling av lege, tannlege, veterinær eller fiskehelsebiolog. Legemiddelverket klager på bakgrunn av ovenstående reklamefilmene inn for Rådet for legemiddelinformasjon. Innklagedes anførsler: Svar fra MSD (Norge) AS på klage fra Statens legemiddelverk om reklamefilmer for Remicade og Humira datert 4. april 2013 MSD ønsker innledningsvis å understreke at dette svaret utelukkende gjelder for MSDs informasjonsfilm, og ikke for annet materiell som er klaget inn fra Legemiddelverket. Informasjonsfilmen om Jeanette og hennes tilstand ulcerøs kolitt ble produsert høsten 2011 i forbindelse med et MSD-prosjekt kalt «Restart». Dette prosjektet, der seks ulike sykdommer og tilstander blir omtalt, har til hensikt å beskrive at mange mennesker - tross alvorlige sykdommer som for eksempel HIV, hepatitt og altså ulcerøs kolitt - lever nesten helt vanlige liv takket være moderne medisiner. Slike medisiner er en viktig del av helsetilbudet til disse pasientene. MSD ønsket gjennom en pasients egne ord å vise det egentlige resultatet av vår forskningsinnsats. Ingen spesifikke legemidler er nevnt verken direkte eller indirekte, da dette ikke er en intensjon med filmen og for øvrig heller ikke tillatt overfor allmennheten. Prosjektet ble til for å adressere en åpenbar mangel på kjennskap til legemiddelindustriens bidrag til folkehelsen, samtidig som det er et forsøk på å bidra til bedret omdømme for legemiddelindustrien generelt og MSD spesielt. Derfor har MSD helt i slutten av filmene lagt til teksten «Takket være moderne medisiner kan XX leve et nesten helt vanlig liv». Konseptuelt er filmen utviklet som en forlengelse av LMIs «Den strategiske historien>, som blant annet handler om legemiddelindustriens faktiske bidrag til folkehelsen. MSD er Norges nest største legemiddelfirma i omsetning, og størst på klinisk forskning, men lite kjent i allmennheten. Dette ønsker vi gjennom mange ulike initiativ å endre. Filmen er en del av en profilering av vår bransje med forskningsbasert legemiddelindustri og vårt firmas rolle, og ikke produktreklame. Skulle en pasient ønske å lære mer om medisinene våre, må pasienten søke seg frem via internett eller andre kanaler. På msd.no har vi klare skiller mellom informasjon til allmennheten og informasjon til helsepersonell. En pasient ville i så fall aktivt måtte bryte denne sperren for å kunne finne hvilke medisiner MSD tilbyr innen ulike terapiområder.

3 En av målsettingene med disse filmene har vært å spre dem via blant annet sosiale medier og relevante nettsteder i den hensikt og nå et interessert publikum. At LMF på selvstendig grunnlag har valgt å publisere informasjonsfilmen på sin hjemmeside, tolker vi som et tegn på at innholdet i filmen anses som nyttig og er informativ for foreningens publikum. Legemiddelverkets klage er datert 14. mars d.å. Samme dag deltok seniorrådgiverne Sedeniussen og Jerkø i et møte hos Legemiddelindustrien der temaet var nettopp informasjon til pasient. MSDs representant var til stede i møtet sammen med øvrige representanter fra industrien. MSD opplever det som en svært uvanlig forvaltningspraksis å være til stede i et slikt møte uten at Legemiddelverket på noen måter tilkjennegir at Legemiddelverkets seniorrådgivere hadde til hensikt å sende inn en klage på en av møtedeltakerne, spesielt når Legemiddelverkets seniorrådgivere etterspurte informasjon som vi i ettertid kjenner igjen i formuleringene i klagen. Dette er i beste fall et tydelig tegn på mistillit, og ikke på en konstruktiv forvaltning slik vi kjenner den fra andre områder. MSD gjør videre oppmerksom på at MSDs facebookside, der filmen er publisert under fanen «Restart», er rutinemessig rapportert inn til Rådet ved to anledninger, hhv 1. april 2012 og 1. oktober 2012 og har således vært tilgjengelig for Legemiddelverket i et år uten at det har avstedkommet reaksjoner. MSD mener at informasjonsfilmen faller utenfor Legemiddelforskriftens definisjon av legemiddelreklame. All den tid den verken direkte eller indirekte kobler informasjonen med omtale av ett eller flere legemidler, mener MSD at informasjonsfilmen oppfyller vilkårene i Legemiddelforskriftens 13-1 c), som lyder slik: Bestemmelsene i dette kapitlet får anvendelse ved alle former for markedsføring mellom produsent/leverandør og helsepersonell eller allmennhet, herunder konferanser, møter og andre salgsfremmende tiltak samt støtte til produksjon av trykksaker, filmer eller annet materiale. Bestemmelsene omfatter ikke: c) en legemiddelprodusents/-leverandørs omtale av helsespørsmål eller sykdomsomtale når det ikke direkte eller indirekte kobles med omtale av ett eller flere legemidler. MSD ber derfor Rådet avvise klagen, og i stedet henstille til Legemiddelverket om å gå i dialog med enkeltfirmaene før man eventuelt vurderer å sende inn en klage til Rådet, slik praksis er mellom medlemsfirmaene i tilfeller der man mener det foreligger brudd på reklamereglene. Innklagedes anførsler: Svar fra Abbvie AS på klage fra Statens legemiddelverk om reklamefilmer for Remicade og Humira datert 5. april 2013 Ang: Svar fra AbbVie AS på klage fra Statens legemiddelverk datert 14. mars Introduksjon Vi viser til Legemiddelverkets brev av 14. mars 2013 vedrørende klage på to filmer som var tilgjengelige via internettsiden til Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer ("LMF"): 'IBD på lån' og 'Restart - om ulcerøs kolitt'. AbbVie AS (" AbbVie") sitt svar til Legemiddelverkets

4 klage omfatter bare IBD på lån ("Filmen") da AbbVie kun har vært involvert og støttet denne Filmen. Videre ønsker vi å informere om at det er AbbVie, og ikke Abbott Norge AS, som i dag markedsfører Humira. Abbott ble 1. september 2012 juridisk separert i to selskaper, hvorav det ene selskapet, AbbVie, tok over rettigheter og forpliktelser for blant annet Humira. 2. Klagen og AbbVie sitt syn på saken SLV fremholder i sin klage at deres tolkning av Filmen er å anse som reklame for reseptpliktige legemidler i henhold til legemiddelforskriften 13-2, og at denne rettes mot allmennheten i strid med legemiddelforskriften AbbVie mener at Filmen ikke kan ses på som reklame, men som sykdomsinformasjon i tråd med legemiddelforskriften 13-1 c). AbbVie har imidlertid valgt av forsiktighetshensyn og i samråd med LMF, oppfordret LMF til å ta bort Filmen fra internettsiden, til Rådet har hatt mulighet til å ta stilling til klagen. 3. Bakgrunn og hensikt med Filmen LMF og AbbVie har i flere år diskutert mulige støtte- og samarbeidsprosjekter, blant annet har LMF ønsket tiltak for å øke forståelsen og kunnskapen om å leve med Inflammatory Bowel Disease ("IBD"); kronisk inflammatorisk tarmsykdom og få oppmerksomhet rettet mot sykdommene Crohns sykdom og ulcerøs kolitt. Et prosjektsamarbeid ble inngått i september 2010; hvor målet var å lage en film som på en ny og annerledes måte skulle synliggjøre hvordan det er å leve med IBD. I Filmen ønsker man å vise hvordan Crohns sykdom og ulcerøs kolitt kan dominere dagen til en pasient som ikke har optimal sykdomskontroll. Samtidig var det også ønskelig at en politiker, som har påvirkningsmulighet på rammebetingelser for sykdomshåndtering, skulle få en forståelse av IBD og den byrden slike sykdommer medfører. Deltagere i filmen er to pasienter med henholdsvis Crohns sykdom og ulcerøs kolitt, samt en politiker. Politikeren er leder av Helse- og omsorgskomiteen. 4. Innhold i Filmen Filmen varer i seks minutter. Innledningsvis forteller de to deltagende pasientene kort sin sykehistorie; diagnose og at de har fått medisinsk behandling som holder sykdommen i sjakk. Begge forteller at de har opplevd hvordan sykdommen kan redusere livskvaliteten. Pasientene er aktører ved at de sender SMS-er for å sette toalettbesøk og symptomer på dagsagendaen til den deltagende politikeren. Det er også ønskelig at politikeren, som sitter i komiteen som fastsetter rammer for hvilken behandling og støtte som skal gis til kronikere, får en forståelse av sykdommen. Dette diskuteres avslutningsvis i filmen. 5. Gjennomføring av Filmen Manuset til Filmen bygger på innsendte bidrag fra en konkurranse der medlemmene i LMF ble bedt om å sende inn «sin historie». Gjennomføringen av dette skjedde i et samarbeid mellom foreningen og AbbVie (dengang Abbott).

5 Det var LMF som til enhver tid hadde beslutningsmyndighet og som godkjente «story board» (det ble ikke skrevet et detaljert replikkmanus). LMF holdt kontakt med de medvirkende i filmen. Utvelgelse av materialet til ferdig film ble gjort i løpende dialog med LMF og AbbVie. Et utkast til ferdig film ble presentert LMF som etter noen justeringer godkjente Filmen. Filmen var ment til bruk i interne LMF-møter og publisering på LMFs hjemmesider og evt. andre LMF-kanaler. Videre ønsket LMF å ha Filmen tilgjengelig i møter der internett ikke er tilgjengelig. Det ble inngått skriftlige avtaler mellom Abbott og LMF. Abbott gjorde deretter avtale med et videobyrå som produserte Filmen. 6. Beskrivelse av AbbVies innstilling til klagen AbbVie streber alltid etter å kontinuerlig etterleve alle lover og regler, samt å ivareta den høyest mulige etiske standard i alle sine aktiviteter. Vi mener at Filmen er i tråd med gjeldende lover og regler. 6.1 Filmen er ikke legemiddelreklame i følge Legemiddelforskriften og den følger LMls regler om legemiddelinformasjon. AbbVie mener at Filmen ikke er å anse som legemiddelreklame, men som legitim og verdifull helseinformasjon og skal betraktes som informasjon som omfattes av legemiddelforskriftens 13-1 c). Filmen er videre i tråd med de retningslinjer som LMI har utarbeidet om legemiddelinformasjon. Filmen er et resultat av at barn og ungdom ønsker en kortfattet og visualisert beskrivelse av sin hverdag, spesielt overfor skole og venner, da de ofte opplever manglende forståelse for å ha en sykdom som ikke alltid er så synbar. AbbVie og LMF ønsket med Filmen å vise, på en realistisk måte, hvordan det er å leve med de kroniske sykdommene; Crohns sykdom og ulcerøs kolitt. AbbVie mener at dette er å fremme verdifull kunnskapsformidling til allmennheten om de to sykdommene, deres symptomer og fremfor alt hvordan hverdagen kan være for denne pasientgruppen. Dette kommer klart frem i Filmen og er det dominerende innslaget i Filmen. I den knapt seks minutter lange Filmen velger pasientene som en del av sine egne historier, å omtale behandlingsalternativer. Blant annet nevnes legemidlene Humira og Remicade en gang i løpet av de ca 20 sekundene behandling omtales, dvs helt forbigående. Pasientenes omtale av legemidlene må derfor betraktes som minimal og av klart underordnet karakter. Totalt sett anser AbbVie at Filmen er å betraktes som helse- og sykdomsinformasjon som er formidlet på en realistisk måte, er godt balansert, nøyaktig og dekker hovedsymptomene av sykdommene. 6.2 AbbVies involvering og støtte av Filmen følger Anbefalte Retningslinjer mellom FFO og LMI Filmen er laget på oppfordring fra LMF. AbbVie har med sin støtte og engasjement lagt stor vekt på å ikke kontrollere innholdet eller på annen måte påvirke LMFs uavhengighet og i tillegg sett det som viktig å la pasientene som deltok kunne gjøre dette fritt ved å fortelle sine historier uten innflytelse eller innspill fra AbbVie. Det

6 ville ikke ha vært hensiktsmessig for AbbVie å kommentere pasientenes egne sykdomshistorier eller på annen måte forsøke å kontrollere innholdet. Videre har AbbVie hele tiden vært tydelig og åpen om involvering og støtte til Filmen. 7. Oppsummering AbbVie ser ikke på Filmen som reklame for reseptbelagte legemidler. Vi vurderer Filmen som et verdifullt helseinformasjonsprosjekt for allmennheten, hvor hensikten hele tiden har vært å gi en kortfattet og visualisert beskrivelse av en pasients hverdag i tråd med tittlen 'IBD på lån' - en film om dagliglivet med Crohns sykdom og ulcerøs kolitt. AbbVie forutsetter at det ikke er SLV sin intensjon å anse all informasjon som kommuniseres av eller i samarbeid med et legemiddelfirma som reklame. AbbVie mener det er viktig å understreke den samfunnsinteressen som finnes i at legemiddelindustrien skal kunne formidle og bidra til økt helse- og sykdomsinformasjon som f.eks kroniske sykdommer, og at dette skal kunne gjøres på en realistisk måte under forutsetning av at alle lover og regler respekteres og at prinsippene omkring åpenhet, uavhengighet og integritet mellom de involverte parter følges. Rådets kommentarer og konklusjon Saken er behandlet av Dnlf og LMIs Råd for legemiddelinformasjon, i møte M APRIL 2013 og i møte M mai 2013 Innledning Saken gjelder to filmer som finnes tilgjengelig på hjemmesiden til Landsforeningen for fordøyelsessykdommer (LMF). Legemiddelverket har klaget filmene inn til Rådet med påstand om at filmene er ulovlig reklame for reseptpliktige legemidler. Filmen IBD på lån Filmens hovedhensikt er å vise hvordan en dag til en IBD pasient kan være, samt å sette fokus på disse pasientenes situasjon og behandlingsmuligheter. Filmen inneholder både helseinformasjon og helsepolitiske ytringer. Filmen er utarbeidet av LMF, men med støtte fra Abbott, (nå AbbVie). At filmen er støttet av legemiddelfirmaet fremkommer helt på slutten av filmen. Filmen et nesten helt vanlig liv I filmen forteller en ung kvinnelig pasient om sitt liv og forholdet til sykdommen Ulcerøs kolitt og hvordan hun må forholde seg til denne. Filmen omhandler også behandling. Filmen er utarbeidet av legemiddelfirmaet MSD. Legemiddelforskriftens bestemmelser Det følger av legemiddelforskriften 13-1 at bestemmelsene i forskriftens kapittel 13 får anvendelse ved alle former for markedsføring mellom produsent/ leverandør og helsepersonell eller allmennhet, herunder konferanser, møter og andre salgsfremmende tiltak samt støtte til produksjon av trykksaker, filmer eller annet materiale.

7 I disse sakene kommer informasjonen fra en pasientforening. Utgangspunktet er at ytringer fra en pasientforening ikke er omfattet av reklamereglene uansett. I begge disse tilfellene er imidlertid filmene enten støttet av eller laget av legemiddelprodusenter. Det følger direkte av 13-1 at har en legemiddelprodusent bidratt til filmene økonomisk og/eller praktisk kommer reglene om reklame til anvendelse. Det følger av legemiddelforskriften 13-5 at reklame for reseptpliktige legemidler er forbudt. Videre heter det i legemiddelforskriften 13-2 at legemiddelreklame er enhver form for skriftlig og muntlig omtale, bilde, samt utdeling av gratisprøver av legemidler for mennesker eller dyr samt naturlegemidler, som er utformet i den hensikt å fremme salget eller bruken/anvendelsen. Problemstillingen er hvorvidt filmene kan falle inn under unntaksbestemmelsen 13-1 annet ledd c. Denne bestemmelsen gjør unntak fra reklamereglene i følgende tilfelle: En legemiddelprodusents omtale av helsespørsmål eller sykdomsomtale når dette ikke direkte eller indirekte kobles med omtale av ett eller flere legemidler. Unntaket kan leses slik at det stiller både et negativ og et positivt krav. Det er et uttrykkelig forbud mot direkte eller indirekte omtale av legemidler. Og det må slik Rådet tolker bestemmelsen i tillegg være en forutsetning at omtale av helsespørsmål eller sykdom rettet til pasienter og allmennheten tilfredsstiller tilsvarende høye kvalitetskrav som stilles til reklame rettet til helsepersonell, jf forskriftens Disse kvalitetskravene fremkommer (se nedenfor) bl a av Legemiddelverkets uttalelser om praksis, LMIs anbefalinger og Rådets egen praksis. Legemiddelverkets unntakspraksis innenfor reklamereglene For de tilfeller der legemidler blir direkte eller indirekte omtalt og således pr definisjon er reklame har Statens legemiddelverk etablert en lovhjemlet unntakspraksis. Her stilles det bl a krav til objektiv fremstilling av sykdom, om pasientens mulighet til å igangsette tiltak selv, at alle anerkjente behandlingsalternativer omtales på en balansert måte, og bare generiske navn skal anvendes om legemidlene. Det fastslås at Hensikten bak utformingen av praksisen er at pasienten skal motta god, omfattende og velbalansert informasjon om sykdommen og hvordan denne skal behandles. Om LMIs anbefaling for helse og sykdomsomtale utenfor reklamereglene LMI har utarbeidet en anbefaling for helse og sykdomsomtale som er rettet til pasienter og allmennheten, til medlemsbedriftene. Forutsatt at legemidler verken direkte eller indirekte er omtalt, og man således faller utenfor reklamereglene, anbefales det bl a at informasjonen skal være nøyaktig og oppdatert. Videre anbefales det at informasjonen skal dekke hovedkjennetegn ved helsetemaet eller sykdommen, og beskrive forholdene på en balansert og realistisk måte, saklig og objektivt. Språk, form og innhold skal være tilpasset allmennheten. LMI anbefaler også at det stilles samme krav til referanser som for legemiddelreklame. I lys av forbudet mot direkte og indirekte omtale av legemidler, anbefaler LMI som en ekstra sikkerhetsforanstaltning at også generell omtale av medikamentell behandling unngås. I stedet bør det oppfordres til å ta kontakt med lege eller annet kvalifisert personell for informasjon om behandlingsmuligheter.

8 Rådets vurdering I utgangspunktet gjelder samme ytringsfrihet for legemiddelindustrien som for andre, herunder om helsepolitiske forhold, industri- eller forskningspolitikk og lignende. Men dersom elementer av legemiddelreklame eller helse- og sykdomsomtale inngår, faller det inn under Rådets ansvarsområde så fremt disse elementene ikke er av helt underordnet eller bagatellmessig betydning i sammenhengen. Begge de aktuelle filmene har slike innslag i et ikke ubetydelig omfang. Etter Rådets oppfatning må begge krav som stilles i forskriftens 13 annet ledd c være oppfylt, for at henvendelser til pasienter og allmennheten med helse- eller sykdomsomtale ikke skal anses som reklame. Det er ikke tvil om at direkte omtale av legemidler er reklame. Rådet har riktignok i et enkelt tilfelle godtatt at dette skjedde, men det var fordi det var av helt perifer karakter i sammenhengen. Etter Rådets oppfatning er det sentrale og vanskeligste punktet i forhold til unntaksbestemmelsen å vurdere om helse- og sykdomsomtalen er ubalansert på en slik måte at den indirekte fremhever ett eller flere bestemte legemidler. Det er nettopp dette faremomentet som tilsier særskilt vaktsomhet fra legemiddelindustriens side når den utformer eller bidrar til utforming av allmenn pasientinformasjon. Vurdering IBD på lån - filmen: Filmens innhold er i hovedsak utenfor det som omfattes av reklamebegrepet som sykdomsinformasjon og/eller politiske ytringer som på en fin måte fokuserer på problemstillinger knyttet til den aktuelle sykdommen. Rådet ønsker å presisere at det ikke går inn i det helsepolitiske i filmen, og uttaler seg kun om elementer av filmen som er relevante i forhold til legemiddelfirmaets ansvar i henhold til reklamereglene. I filmen nevnes det at pasientene bruker henholdsvis Humira og Remicade, og Rådet kan vanskelig se at informasjon som nevner produktnavn kan gå inn under unntaket i 13 1 c. Når produktnavn nevnes kan det vanskelig sies at det ikke er med referanse til et produkt. Dette gjelder selv om man også nevner konkurrentenes preparat. Produktene er nært knyttet til filmens hovedbudskap, og har dermed ikke bare en perifer karakter i sammenhengen. I og med at produktnavn nevnes skulle det antakeligvis vært søkt Legemiddelverket om unntak fra reklamereglene. Rådet legger videre betydelig vekt på at filmen ikke i tilstrekkelig grad nevner alle behandlingsalternativer slik som Rådets praksis krever for at filmen skal gå inn under unntaket. Filmen er ikke tilstrekkelig balansert, verken i forhold til Legemiddelverkets krav eller LMIs anbefalinger, og tilfredsstiller ikke de kvalitetskravene som er oppstilt. Videre har Rådet merket seg SLVs anførsler knyttet til filmens opplysninger om sannsynligheten for kirurgiske inngrep. Klager gis medhold. AbbVie ilegges gebyr kr ,- Ved utmålingen av beløpet har Rådet lagt vekt på at det kan ha vært vanskelig for firmaene å se betydningen av en balansert omtale av alle relevante behandlingsformer for at unntaksbestemmelsen skal komme til anvendelse. Vurdering Nesten helt vanlig liv -filmen: Denne filmen inneholder ikke bruk av preparatnavn.

9 Rådet mener imidlertid filmen i for stor grad fokuserer på ett behandlingsalternativ. Rådet har ikke til hensikt å begrense en legemiddelprodusents mulighet til å fremheve verdien av moderne legemidler generelt sett. Rådet er imidlertid kommet til at informasjonen i for stor grad indirekte henspeiler på MSDs behandlingsalternativ, uavhengig om dette ikke var hensikten. Som i forannevnte sak legger Rådet betydelig vekt på at filmen ikke i tilstrekkelig grad nevner alle behandlingsalternativer slik som Rådets praksis krever for at filmen skal gå inn under unntaket. Den er ikke tilstrekkelig balansert, verken i forhold til Legemiddelverkets krav eller LMIs anbefalinger, og tilfredsstiller ikke de kvalitetskravene som er oppstilt. Klager gis medhold. MSD ilegges gebyr kr ,- Ved utmålingen av beløpet har Rådet lagt vekt på at det kan ha vært vanskelig for firmaene å se betydningen av en balansert omtale av alle relevante behandlingsformer for at unntaksbestemmelsen skal komme til anvendelse. Dette vedtaket blir offentliggjort på LMIs nettsider

Saken gjelder reklame for P-pille. Saken er klaget inn av Statens legemiddelverk.

Saken gjelder reklame for P-pille. Saken er klaget inn av Statens legemiddelverk. Rådsavgjørelse 8. februar 2010: Klage på Qlaira, Bayer AS (R0310) Saken ble innklaget av Statens legemiddelverk. Gebyr kr 60.000,-. Navn på firma som klager: Statens legemiddelverk Navn på firma som klages

Detaljer

HØRING - FORSLAG TIL VEILEDNING KNYTTET TIL LEGEMIDDELFORSKRIFTEN 13-1 ANDRE LEDD BOKSTAV C

HØRING - FORSLAG TIL VEILEDNING KNYTTET TIL LEGEMIDDELFORSKRIFTEN 13-1 ANDRE LEDD BOKSTAV C I henhold til adresseliste Deres ref.: Dato: Vår ref.: Seksjon/saksbehandler: 21.08.2014 14/04662-2 Legemiddelinformasjon Stab/ Kari Majorsæter Tangen HØRING - FORSLAG TIL VEILEDNING KNYTTET TIL LEGEMIDDELFORSKRIFTEN

Detaljer

HØRING - FORSLAG OM Å OPPHEVE LEGEMIDDELFORSKRIFTEN 13-12

HØRING - FORSLAG OM Å OPPHEVE LEGEMIDDELFORSKRIFTEN 13-12 I henhold til adresseliste Deres ref.: Dato: Vår ref.: Seksjon/saksbehandler: 21.08.2014 14/04662-1 Legemiddelinformasjon Stab/ Kari Majorsæter Tangen HØRING - FORSLAG OM Å OPPHEVE LEGEMIDDELFORSKRIFTEN

Detaljer

Reklame og produktinformasjon

Reklame og produktinformasjon Reklame og produktinformasjon Bente Jerkø Avdeling for legemiddelinformasjon Møte ved Legemiddelverket 3. desember Tilsynsmyndighet Legemiddelverket har ansvar for å føre tilsyn med at bestemmelsene i

Detaljer

Kort sammendrag av klagen: Saken gjelder reklame for Ebixa i DM. Saken er innklaget av Statens legemiddelverk.

Kort sammendrag av klagen: Saken gjelder reklame for Ebixa i DM. Saken er innklaget av Statens legemiddelverk. Klage på reklame for Ebixa i DM R0212 Saken ble innklaget av Statens legemiddelverk. Gebyr kr 40.000,- Navn på firma som klager: Statens legemiddelverk Navn på firma som klages inn: H.

Detaljer

Rådsavgjørelse 03.12.2007: Klage på reklame på SMS (stikkprøvekontroll S4707), Nycomed Pharma AS (R1807)

Rådsavgjørelse 03.12.2007: Klage på reklame på SMS (stikkprøvekontroll S4707), Nycomed Pharma AS (R1807) Rådsavgjørelse 03.12.2007: Klage på reklame på SMS (stikkprøvekontroll S4707), Nycomed Pharma AS (R1807) Saken ble innklaget av Statens legemiddelverk. Gebyr kr 50.000,-. Navn på firma som klager: Statens

Detaljer

DNLF OG LMIs RÅD FOR LEGEMIDDELINFORMASJON Grev Wedels plass 9 Postboks 734 Sentrum 0105 Oslo Telefon 23 16 15 00 Telefaks 23 16 15 01

DNLF OG LMIs RÅD FOR LEGEMIDDELINFORMASJON Grev Wedels plass 9 Postboks 734 Sentrum 0105 Oslo Telefon 23 16 15 00 Telefaks 23 16 15 01 Rådsavgjørelse 05.02.07: Klage på Schering for brudd på legemiddelforskriftens 13-3 samt Regler for legemiddelinformasjon punkt 4.1, Schering Norge AS (R2206) Saken ble innklaget av Organon AS. Gebyr 100.000,-.

Detaljer

Saken gjelder reklame for Advocate. Saken er innklaget av Novartis Healthcare AS. Faksimile av et utdrag av materiellet:

Saken gjelder reklame for Advocate. Saken er innklaget av Novartis Healthcare AS. Faksimile av et utdrag av materiellet: Klage på reklame for Advocate R0711 Saken ble innklaget av Novartis Healthcare AS. Gebyr kr 10.000,- Navn på firma som klager: Novartis Healthcare AS Navn på firma som klages inn: Bayer A/S Kort

Detaljer

Rådsavgjørelse 23.02 2009: Klage på ulovlig reklame for Aerius SCHERING-PLOUGH (R0209)

Rådsavgjørelse 23.02 2009: Klage på ulovlig reklame for Aerius SCHERING-PLOUGH (R0209) Rådsavgjørelse 23.02 2009: Klage på ulovlig reklame for Aerius SCHERING-PLOUGH (R0209) Saken ble innklaget av Statens legemiddelverk. Gebyr kr 10.000,-. Navn på klager: Statens legemiddelverk Navn på firma

Detaljer

Regler for markedsføring av veterinærmedisinske legemidler

Regler for markedsføring av veterinærmedisinske legemidler Regler for markedsføring av veterinærmedisinske legemidler Fastsatt av Legemiddelindustriens (LMI) generalforsamling 23. mars 2012, og senest endret på generalforsamling 12. mars 2015. Dokumentveiledning

Detaljer

Deres ref.: Dato: Vår ref.: Seksjon/saksbehandler: 17.04.2015 14/13468-3 Juristene/ Kari Majorsæter Tangen

Deres ref.: Dato: Vår ref.: Seksjon/saksbehandler: 17.04.2015 14/13468-3 Juristene/ Kari Majorsæter Tangen Se mottakerliste Deres ref.: Dato: Vår ref.: Seksjon/saksbehandler: 17.04.2015 14/13468-3 Juristene/ Kari Majorsæter Tangen HØRINGSNOTAT - OPPHEVING AV LEGEMIDDELFORSKRIFTEN 13-4 På vegne av Helse- og

Detaljer

Rådsavgjørelse 8. februar 2010: Klage på Abbott sin markedsføring av ISF-regelverket (R0410)

Rådsavgjørelse 8. februar 2010: Klage på Abbott sin markedsføring av ISF-regelverket (R0410) Rådsavgjørelse 8. februar 2010: Klage på Abbott sin markedsføring av ISF-regelverket (R0410) Saken ble innklaget av Roche Norge AS. Gebyr 25.000,-. Navn på firma som klager: Roche Norge AS Navn på firma

Detaljer

DNLF OG LMIs RÅD FOR LEGEMIDDELINFORMASJON Grev Wedels plass 9 Postboks 734 Sentrum 0105 Oslo Telefon 23 16 15 00 Telefaks 23 16 15 01

DNLF OG LMIs RÅD FOR LEGEMIDDELINFORMASJON Grev Wedels plass 9 Postboks 734 Sentrum 0105 Oslo Telefon 23 16 15 00 Telefaks 23 16 15 01 Rådsavgjørelse 19.06.06: Klage på Novartis Norge A/S for brudd på markedsføringsregler (R0606) Saken ble innklaget av AstraZeneca AS. Gebyr kr 40,000,-. Navn på firma som klager: AstraZeneca AS Navn på

Detaljer

Rådsavgjørelse 08. februar 2010: Klage på ulovlig reklame for Selexid, LEO Pharma AS (R0110)

Rådsavgjørelse 08. februar 2010: Klage på ulovlig reklame for Selexid, LEO Pharma AS (R0110) Rådsavgjørelse 08. februar 2010: Klage på ulovlig reklame for Selexid, LEO Pharma AS (R0110) Saken ble innklaget av Orion Pharma AS. Gebyr kr 75.000,-. Navn på firma som klager: Orion Pharma AS Navn på

Detaljer

Rådsavgjørelse 03.12.2007: Klage på klagesak om MabThera <>(R1907)

Rådsavgjørelse 03.12.2007: Klage på klagesak om MabThera <<ROCHE>>(R1907) Rådsavgjørelse 03.12.2007: Klage på klagesak om MabThera (R1907) Saken ble innklaget av Bristol-Myers Squibb. Gebyr kr 40.000,-. Navn på firma som klager: Bristol-Myers Squibb Navn på firma som

Detaljer

Rådsavgjørelse 22. juni 2015: Klage på reklame for Xolair <> R1615. Saken ble innklaget av Rådets sekretariat. Gebyr kr 40.

Rådsavgjørelse 22. juni 2015: Klage på reklame for Xolair <<Novartis Norge>> R1615. Saken ble innklaget av Rådets sekretariat. Gebyr kr 40. Rådsavgjørelse 22. juni 2015: Klage på reklame for Xolair R1615 Saken ble innklaget av Rådets sekretariat. Gebyr kr 40.000,- Navn på firma som klager: Rådets sekretariat Navn på firma

Detaljer

Saken er innklaget av Pharmaq, 8. januar 2014, som i det vesentlige har anført:

Saken er innklaget av Pharmaq, 8. januar 2014, som i det vesentlige har anført: Rådsavgjørelse 3. mars 2014: Klage på MSDs uttalelser om udokumenterte negative påstanderom PHARMAQs ALPHA JECT micro 6 og tendensiøs og misvisende bruk av salgsstatistikk

Detaljer

Rådsavgjørelse 21.01.2008: Fornyet behandling av klage på pillereklame på SMS (stikkprøvekontroll S4707), Nycomed Pharma AS (R1807)

Rådsavgjørelse 21.01.2008: Fornyet behandling av klage på pillereklame på SMS (stikkprøvekontroll S4707), Nycomed Pharma AS (R1807) Rådsavgjørelse 21.01.2008: Fornyet behandling av klage på pillereklame på SMS (stikkprøvekontroll S4707), Nycomed Pharma AS (R1807) Saken ble innklaget av Statens legemiddelverk. Gebyr kr 50.000,-. Navn

Detaljer

Rådsavgjørelse 23.02.2009: Klage på reklame for Loette, Wyeth (R0309)

Rådsavgjørelse 23.02.2009: Klage på reklame for Loette, Wyeth (R0309) Rådsavgjørelse 23.02.2009: Klage på reklame for Loette, Wyeth (R0309) Saken ble innklaget av Statens legemiddelverk. Gebyr kr 75.000,-. Navn på klager: Statens legemiddelverk Navn på firma som klages inn:

Detaljer

Klagers anførsler: Saken er innklaget av Rådets sekretariat 11. mai 2015, som i det vesentlige har anført:

Klagers anførsler: Saken er innklaget av Rådets sekretariat 11. mai 2015, som i det vesentlige har anført: Rådsavgjørelse 5. oktober 2015: Fornyet behandling - Pfizer møte «Clinical impact of immunogenicity - Towards a personalized treatment strategy» (A0615 og A0915) Saken ble innklaget av Rådets

Detaljer

Rådsavgjørelse 20. april 2015: Klage på reklame for Zytiga <> R1815

Rådsavgjørelse 20. april 2015: Klage på reklame for Zytiga <<Janssen-Cilag>> R1815 Rådsavgjørelse 20. april 2015: Klage på reklame for Zytiga R1815 Saken ble innklaget av Rådets sekretariat. Gebyr kr 50.000,- Navn på firma som klager: Rådets sekretariat Navn på firma

Detaljer

Rådsavgjørelse 15.06.2009: Anke - Klage på reklame for Loette, Wyeth (R0309) Saken gjelder reklame for Loette. Saken er innklaget av Legemiddelverket.

Rådsavgjørelse 15.06.2009: Anke - Klage på reklame for Loette, Wyeth (R0309) Saken gjelder reklame for Loette. Saken er innklaget av Legemiddelverket. Rådsavgjørelse 15.06.2009: Anke - Klage på reklame for Loette, Wyeth (R0309) Saken ble innklaget av Statens legemiddelverk. Gebyr kr 60.000,-. Navn på firma som klager: Statens legemiddelverk Navn på firma

Detaljer

Rådsavgjørelse 13.08.07: Klage på markedsføring av Exforge (Amlodipin/Valsartan), Novartis (R1207)

Rådsavgjørelse 13.08.07: Klage på markedsføring av Exforge (Amlodipin/Valsartan), Novartis (R1207) Rådsavgjørelse 13.08.07: Klage på markedsføring av Exforge (Amlodipin/Valsartan), Novartis (R1207) Saken ble innklaget av AstraZeneca AS Gebyr 50.000,-. Navn på firma som klager: AstraZeneca AS Navn på

Detaljer

Rådsavgjørelse 18.05.2009: Klage på ulovlig reklame for Avamys fra GlaxoSmithKline AS (R0609)

Rådsavgjørelse 18.05.2009: Klage på ulovlig reklame for Avamys fra GlaxoSmithKline AS (R0609) Rådsavgjørelse 18.05.2009: Klage på ulovlig reklame for Avamys fra GlaxoSmithKline AS (R0609) Saken ble innklaget av Statens legemiddelverk. Gebyr kr. 75.000.-. Navn på klager: Statens legemiddelverk Navn

Detaljer

Internt notat med oppfølging

Internt notat med oppfølging Dnlf og LMIs Råd for legemiddelinformasjon Vedtekter Internt notat med oppfølging Rådet for legemiddelinformasjon er opprettet i henhold til Samarbeidsavtalen mellom Den norske lægeforening (Dnlf) og Legemiddelindustriforeningen

Detaljer

Rådsavgjørelse 18.02.2008: Fornyet behandling av klage på klagesak om MabThera, ROCHE (R1907)

Rådsavgjørelse 18.02.2008: Fornyet behandling av klage på klagesak om MabThera, ROCHE (R1907) Rådsavgjørelse 18.02.2008: Fornyet behandling av klage på klagesak om MabThera, ROCHE (R1907) Saken ble innklaget av Bristol-Myers Squibb. Gebyr kr 30.000,-. Navn på firma som klager: Bristol-Myers Squibb

Detaljer

Kort sammendrag av klagen: Saken gjelder klage på markedsføring av Imbruvica i DM 12/2016. Saken er innklaget av Rådets sekretariat.

Kort sammendrag av klagen: Saken gjelder klage på markedsføring av Imbruvica i DM 12/2016. Saken er innklaget av Rådets sekretariat. Rådsavgjørelse 28. september 2016: Klage på reklame for Imbruvica > R2016 Saken ble innklaget av Rådets sekretariat. Gebyr kr 30.000,- Navn på firma som klager: Rådets sekretariat Navn

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Helse Vest RHF og Legemiddelindustriforeningen

Samarbeidsavtale mellom Helse Vest RHF og Legemiddelindustriforeningen Samarbeidsavtale mellom Helse Vest RHF og Legemiddelindustriforeningen 1 Avtalen, formål og parter 1.1 Felleserklæring Mål med avtalen I denne samarbeidsavtalen fastsettes forpliktende rammer for samarbeid

Detaljer

LMF Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer

LMF Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer «Orker ikke, gidder ikke, passer meg ikke... alle er så treige, allting går så fort» God magefølelse En positiv hverdag med ulcerøs kolitt og Crohn`s sykdom Sluttrapport Prosjektnummer: nr 0175 Virksomhetsområde:

Detaljer

RAPPORT FRA UANMELDT TILSYN DER JARDIANCE VAR TEMA. Hovedformålet med tilsyn er at vi ønsker å bidra til å sikre:

RAPPORT FRA UANMELDT TILSYN DER JARDIANCE VAR TEMA. Hovedformålet med tilsyn er at vi ønsker å bidra til å sikre: BOEHRINGER INGELHEIM NORWAY KS Postboks 405 1373 Asker Deres ref.: Dato: Vår ref.: Seksjon/saksbehandler: 05.11.2015 15/13231-11 Legemiddelinformasjon Stab/ Christel Nyhus Bø RAPPORT FRA UANMELDT TILSYN

Detaljer

Rådsavgjørelse 03.12.2007: Klage på markedsføringsmateriale for Exforge, Novartis Norge AS (R2007)

Rådsavgjørelse 03.12.2007: Klage på markedsføringsmateriale for Exforge, Novartis Norge AS (R2007) Rådsavgjørelse 03.12.2007: Klage på markedsføringsmateriale for Exforge, Novartis Norge AS (R2007) Saken er innklaget av MSD (Norge) A/S. Gebyr kr 75.000,-. Navn på firma som klager: MSD (Norge) A/S Navn

Detaljer

Samarbeidsavtaler mellom de regionale helseforetakene, Legemiddelindustrien (LMI) og Leverandører for helse-norge (LFH)

Samarbeidsavtaler mellom de regionale helseforetakene, Legemiddelindustrien (LMI) og Leverandører for helse-norge (LFH) Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Samarbeidsavtaler mellom de regionale helseforetakene,

Detaljer

Rådsavgjørelse 07.12.2009: Anke - Klage på AstraZenecas brosjyrer Symbicort og Hva er Symbicort SMART? (R0809)

Rådsavgjørelse 07.12.2009: Anke - Klage på AstraZenecas brosjyrer Symbicort og Hva er Symbicort SMART? (R0809) Rådsavgjørelse 07.12.2009: Anke - Klage på AstraZenecas brosjyrer Symbicort og Hva er Symbicort SMART? (R0809) Saken ble innklaget av GlaxoSmithKline AS. Gebyr 60.000,-. Navn på firma som klager: GlaxoSmithKline

Detaljer

Rådsavgjørelse 9. desember 2013: Klage på markedsføring av Xarelto <>

Rådsavgjørelse 9. desember 2013: Klage på markedsføring av Xarelto <<Bayer AS>> Rådsavgjørelse 9. desember 2013: Klage på markedsføring av Xarelto Saken ble innklaget av Boehringer Ingelheim Norway KS. Gebyr kr 60.000,- Navn på firma som klager: Boehringer Ingelheim Norway

Detaljer

DNLF OG LMIs RÅD FOR LEGEMIDDELINFORMASJON Grev Wedels plass 9 Postboks 734 Sentrum 0105 Oslo Telefon 23 16 15 00 Telefaks 23 16 15 01

DNLF OG LMIs RÅD FOR LEGEMIDDELINFORMASJON Grev Wedels plass 9 Postboks 734 Sentrum 0105 Oslo Telefon 23 16 15 00 Telefaks 23 16 15 01 Rådsavgjørelse 19.06.06: Klage på AstraZeneca AS prelansering av ikke godkjent indikasjon Gjentatt overtramp av sak R0205 (R0506) Saken ble innklaget av GlaxoSmithKline AS. Gebyr kr 30,000,-. Navn på firma

Detaljer

Deres ref: 14/1231- Vår ref.: 27374/CQ/kb-kj Oslo, 8. september 2014

Deres ref: 14/1231- Vår ref.: 27374/CQ/kb-kj Oslo, 8. september 2014 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref: 14/1231- Vår ref.: 27374/CQ/kb-kj Oslo, 8. september 2014 Høringssvar - forslag til endringer i blåreseptforskriften Legemiddelindustriforeningen

Detaljer

DNLF OG LMIs RÅD FOR LEGEMIDDELINFORMASJON Grev Wedels plass 9 Postboks 734 Sentrum 0105 Oslo Telefon 23 16 15 00 Telefaks 23 16 15 01

DNLF OG LMIs RÅD FOR LEGEMIDDELINFORMASJON Grev Wedels plass 9 Postboks 734 Sentrum 0105 Oslo Telefon 23 16 15 00 Telefaks 23 16 15 01 Rådsavgjørelse 02.10.06: Klage på invitasjon til medietrening, Sanofi-aventis (R1006) Saken ble innklaget av Sekretariatet i Rådet. Gebyr 100.000,-. Navn på firma som klager: Sekretariatet i Rådet Navn

Detaljer

DNLF OG LMIs RÅD FOR LEGEMIDDELINFORMASJON Grev Wedels plass 9 Postboks 734 Sentrum 0105 Oslo Telefon 23 16 15 00 Telefaks 23 16 15 01

DNLF OG LMIs RÅD FOR LEGEMIDDELINFORMASJON Grev Wedels plass 9 Postboks 734 Sentrum 0105 Oslo Telefon 23 16 15 00 Telefaks 23 16 15 01 Rådsavgjørelse 14.04.08: Klage på reklame fr Acmplia, sanfi-aventis (R0508) Saken ble innklaget av Statens legemiddelverk. Gebyr kr 75.000,-. Navn på firma sm klager: Statens legemiddelverk Navn på firma

Detaljer

Rådets ankenemnd avholdt 21. oktober 2016 møte i anledning anker fremsatt av Bristol- Myers Squibb Norway Ltd og Pfizer AS over vedtak truffet av

Rådets ankenemnd avholdt 21. oktober 2016 møte i anledning anker fremsatt av Bristol- Myers Squibb Norway Ltd og Pfizer AS over vedtak truffet av Rådets ankenemnd avholdt 21. oktober 2016 møte i anledning anker fremsatt av Bristol- Myers Squibb Norway Ltd og Pfizer AS over vedtak truffet av Rådet for legemiddelinformasjon (heretter «Rådet») i sak

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Helse Sør-Øst RHF (helseregionen)og Legemiddelindustrien (LMI)

Samarbeidsavtale mellom Helse Sør-Øst RHF (helseregionen)og Legemiddelindustrien (LMI) Samarbeidsavtale mellom Helse Sør-Øst RHF (helseregionen)og Legemiddelindustrien (LMI) Oppdatert avtale 01.01.14 1 Avtalen, formål og parter 1.1 Felleserklæring Mål med avtalen I denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Deres ref.: Dato: Vår ref.: Seksjon/saksbehandler: 24.04.2014 14/00932-4 Seksjon for legemiddelrefusjon/ Helle Endresen/ Pilar Martin Vivaldi

Deres ref.: Dato: Vår ref.: Seksjon/saksbehandler: 24.04.2014 14/00932-4 Seksjon for legemiddelrefusjon/ Helle Endresen/ Pilar Martin Vivaldi TAKEDA NYCOMED AS Postboks 205 1372 Asker Deres ref.: Dato: Vår ref.: Seksjon/saksbehandler: 24.04.2014 14/00932-4 Seksjon for legemiddelrefusjon/ Helle Endresen/ Pilar Martin Vivaldi REFUSJONSVEDTAK Vi

Detaljer

Samarbeidsavtaler mellom de regionale helseforetakene, Legemiddelindustrien (LMI) og Medtek Norge

Samarbeidsavtaler mellom de regionale helseforetakene, Legemiddelindustrien (LMI) og Medtek Norge Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Samarbeidsavtaler mellom de regionale helseforetakene,

Detaljer

FOR 2003-08-14 nr 1053: Forskrift om omsetning mv. av visse reseptfrie legemidler utenom apotek.

FOR 2003-08-14 nr 1053: Forskrift om omsetning mv. av visse reseptfrie legemidler utenom apotek. FOR 2003-08-14 nr 1053: Forskrift om omsetning mv. av visse reseptfrie legemidler utenom apotek. DATO: FOR-2003-08-14-1053 DEPARTEMENT: HD (Helsedepartementet) AVD/DIR: Folkehelseavd. PUBLISERT: I 2003

Detaljer

Sammendrag OMBUDETS UTTALELSE. Sakens bakgrunn 13/1343 16.12.2013

Sammendrag OMBUDETS UTTALELSE. Sakens bakgrunn 13/1343 16.12.2013 Vår ref.: Dato: 13/1343 16.12.2013 Sammendrag Klageren ba Likestillings- og diskrimineringsombudet vurdere om X handlet i strid med diskrimineringsloven 4 da de endret regelverket i en produktkonkurranse

Detaljer

Kort sammendrag av klagen: Saken gjelder klage på reklame for Pradaxa i Dagens Medisin nr. 1/2015 og 3/2015. Saken er innklaget av Rådets sekretariat

Kort sammendrag av klagen: Saken gjelder klage på reklame for Pradaxa i Dagens Medisin nr. 1/2015 og 3/2015. Saken er innklaget av Rådets sekretariat Rådsavgjørelse 22. juni 2015: Fornyet behandling - Klage på reklame for Pradaxa A0215 Saken ble innklaget av Rådets sekretariat. Gebyr kr 70.000,- Navn på firma som klager: Rådets

Detaljer

Godkjenning av farmakogenetiske undersøkelser i forskning

Godkjenning av farmakogenetiske undersøkelser i forskning Sosial- og helsedirektoratet Pb 8054 Dep 0031 Oslo Deres ref.: 03/2591 T/TS/AFO Vår ref.: 03/43-002 Dato: 10.10.2003 Godkjenning av farmakogenetiske undersøkelser i forskning Bioteknologinemnda viser til

Detaljer

Unge tanker om overganger. Sluttrapport

Unge tanker om overganger. Sluttrapport Unge tanker om overganger Sluttrapport Forord I denne rapporten vil Unge funksjonshemmede kort gjøre rede for arbeidet med prosjektet Unge tanker om overganger. Rapporten vil også ta for seg vurdering

Detaljer

Sluttrapport for prosjektet Nofus Ung ( ) Bakgrunn/målsetting Antall personer nådd av prosjektet Prosjektgjennomføring/metode

Sluttrapport for prosjektet Nofus Ung ( ) Bakgrunn/målsetting Antall personer nådd av prosjektet Prosjektgjennomføring/metode Sluttrapport for prosjektet Nofus Ung (2012-3-385) Forord Nofus Norsk forening for personer med urologiske sykdommer og inkontinens er en liten forening med 550 medlemmer fordelt over hele landet. Foreningen

Detaljer

IS-9/2006. Krav i forbindelse med utstedelse av attester, helseerklæringer o.l.

IS-9/2006. Krav i forbindelse med utstedelse av attester, helseerklæringer o.l. IS-9/2006 Krav i forbindelse med utstedelse av attester, helseerklæringer o.l. 7 Attester/helseerklæringer o.l. til bruk i utlendingssaker De generelle reglene og innholdsmessige kravene som er omtalt

Detaljer

Magelegen Spørsmål om vonde mager

Magelegen Spørsmål om vonde mager Magelegen Spørsmål om vonde mager Sluttrapport Prosjektnummer: 2016/RB81974 Virksomhetsområde: Helse Søkerorganisasjon: Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer (LMF) Prosjektleder: Marc Dudley Forord

Detaljer

EFPIA Disclosure Code; Metodebeskrivelse Innhold

EFPIA Disclosure Code; Metodebeskrivelse Innhold EFPIA Disclosure Code; Metodebeskrivelse Innhold EFPIA Disclosure Code; Metodebeskrivelse... 1 1. Introduksjon... 2 2. Definisjoner... 2 2.1. Mottakere offentliggjøringen gjelder... 2 2.2. Verdioverføringer...

Detaljer

Markedsføring av kreftbehandling i utlandet

Markedsføring av kreftbehandling i utlandet OncoloMed AS Luramyrveien 40 4313 SANDNES Sendt per e-post til: info@oncolomed.no Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 17/1324-2 06.06.2017 Saksbehandler: Nina Elise Dietzel Dir.tlf: 45 49 00 31 Markedsføring

Detaljer

Vedtak 7-2015 Smack Tåteflaske

Vedtak 7-2015 Smack Tåteflaske Vedtak 7-2015 Smack Tåteflaske MFU har mottatt en klage som lyder slik: Smack Tåteflaske Hei. Jeg ønsker å klage inn produktet Tåteflaske fra Smack AS. Jeg mener dette produktet bryter retningslinjene

Detaljer

Tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A

Tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A Tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A Pasrl. kap 4A,: helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen mv. 4A-1: Formålet med reglene i dette

Detaljer

Rådsavgjørelse 20. april 2015: Klage på reklame for Dexyl <> R0515. Saken ble innklaget av Rådets sekretariat. Det ilegges ikke gebyr.

Rådsavgjørelse 20. april 2015: Klage på reklame for Dexyl <<Weifa>> R0515. Saken ble innklaget av Rådets sekretariat. Det ilegges ikke gebyr. Rådsavgjørelse 20. april 2015: Klage på reklame for Dexyl R0515 Saken ble innklaget av Rådets sekretariat. Det ilegges ikke gebyr. Navn på firma som klager: Rådets sekretariat Navn på firma som

Detaljer

PASIENTHEFTE ULCERØS KOLITT

PASIENTHEFTE ULCERØS KOLITT PASIENTHEFTE ULCERØS KOLITT INNHOLDSFORTEGNELSE Hva er ulcerøs kolitt?... 5 Symptomer... 7 Diagnose... 9 Årsaker til ulcerøs kolitt... 11 Prognose... 13 Behandling... 13 Hva kan man gjøre selv... 15 Hva

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Advokat Tore Flaatrud Pb 6644 St.Olavs plass 0129 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 2009/282 26.02.2010 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Forbrukerombudets veiledning for merking av. reklame i sosiale medier

Forbrukerombudets veiledning for merking av. reklame i sosiale medier Forbrukerombudets veiledning for merking av reklame i sosiale medier Juni 2014 Innhold Forbrukerombudets veiledning for merking av reklame i sosiale medier... 1 1. Formål og virkeområde... 3 2. Hovedpunkter

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Jan Hausken Voll Terasse 2c 1358 JAR Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2012/0026-15 10.01.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til

Detaljer

Legens juridiske ansvar håndtering når feil skjer ved bruk av legemidler uten eller utenfor godkjenning

Legens juridiske ansvar håndtering når feil skjer ved bruk av legemidler uten eller utenfor godkjenning Legens juridiske ansvar håndtering når feil skjer ved bruk av legemidler uten eller utenfor godkjenning Vårseminaret 2015: Legemidler til barn Seksjonssjef / advokat Aadel Heilemann, Avdeling for jus og

Detaljer

Rådsavgjørelse 12.04.2010: Klage på reklame for Avonex, <> (R0610)

Rådsavgjørelse 12.04.2010: Klage på reklame for Avonex, <<Biogen Idec>> (R0610) Rådsavgjørelse 12.04.2010: Klage på reklame for Avonex, (R0610) Saken ble innklaget av Bayer Schering Pharma. Gebyr kr 50.000,-. Navn på firma som klager: Bayer Schering Pharma Navn på

Detaljer

Rådsavgjørelse 22. juni 2015: Fornyet behandling - Klage på reklame for Xarelto <> A0115 og A1415

Rådsavgjørelse 22. juni 2015: Fornyet behandling - Klage på reklame for Xarelto <<Bayer>> A0115 og A1415 Rådsavgjørelse 22. juni 2015: Fornyet behandling - Klage på reklame for Xarelto A0115 og A1415 Saken ble innklaget av Rådets sekretariat og av alliansen BMS/Pfizer i to separate saker. Sakene

Detaljer

(2) Vangen Elektriske AS (heretter kalt klager) ble som én av fem leverandører tilsendt konkurransegrunnlag.

(2) Vangen Elektriske AS (heretter kalt klager) ble som én av fem leverandører tilsendt konkurransegrunnlag. Innklagede oppga at anskaffelsen ville følge NS 3400. Klagenemnda fant at denne angivelsen var i strid med lovens 5. Klagenemnda fant videre at det ikke kunne stilles krav om befaring, at kriteriet velrenommert/dyktig

Detaljer

Commonwealth Fund-undersøkelsen i 2011 blant utvalgte pasientgrupper: Resultater fra en komparativ undersøkelse i 11 land

Commonwealth Fund-undersøkelsen i 2011 blant utvalgte pasientgrupper: Resultater fra en komparativ undersøkelse i 11 land Commonwealth Fund-undersøkelsen i 2011 blant utvalgte pasientgrupper: Resultater fra en komparativ undersøkelse i 11 land Rapport fra Kunnskapssenteret nr 18 2011 Kvalitetsmåling Bakgrunn: Norge deltok

Detaljer

BRANSJE REGLER LEGEMIDDELINDUSTRIENS MED VEILEDNING FRA RÅDETS SEKRETARIAT HUMANMEDISINSKE LEGEMIDLER

BRANSJE REGLER LEGEMIDDELINDUSTRIENS MED VEILEDNING FRA RÅDETS SEKRETARIAT HUMANMEDISINSKE LEGEMIDLER LEGEMIDDELINDUSTRIENS - BRANSJE REGLER 2017 MED FRA RÅDETS SEKRETARIAT HUMANMEDISINSKE LEGEMIDLER DENNE UTGAVEN AV LEGEMIDDELINDUSTRIENS BRANSJEREGLER ER VEDTATT AV LMIS GENERALFORSAMLING 16. MARS 2017

Detaljer

LOTTERINEMNDA. Vedtak i Lotterinemnda 16.10.2007. Side 1 av 5

LOTTERINEMNDA. Vedtak i Lotterinemnda 16.10.2007. Side 1 av 5 Side 1 av 5 Vedtak i Lotterinemnda 16.10.2007 Sak 2007013 ABC Startsiden - klage over vedtak med pålegg om stans av ulovlig markedsføring og formidling av ulovlig lotteri, lotteriloven 14 a, 14 c og 11

Detaljer

Avtale. Legemiddelindustriforeningen og Den norske lægeforening

Avtale. Legemiddelindustriforeningen og Den norske lægeforening Avtale mellom Legemiddelindustriforeningen og Den norske lægeforening om Retningslinjer for samarbeid og samhandling mellom leger, Legeforeningen og legemiddelindustrien Felleserklæring mål med avtalen

Detaljer

HØRING - INNFØRING AV OVERTREDELSESGEBYR M.V. I FLERE LOVER MED FOLKEHELSEFORMÅL M.V.

HØRING - INNFØRING AV OVERTREDELSESGEBYR M.V. I FLERE LOVER MED FOLKEHELSEFORMÅL M.V. Lab Norge Laboratorieleverandørene Helse- og omsorgsdepartementet Pb 8011 Dep 0030 OSLO Oslo 30.8.2017 HØRING - INNFØRING AV OVERTREDELSESGEBYR M.V. I FLERE LOVER MED FOLKEHELSEFORMÅL M.V. Vi viser til

Detaljer

Etiske Regler for Norges Naprapatforbund

Etiske Regler for Norges Naprapatforbund Etiske Regler for Norges Naprapatforbund Forord NNFs etiske regler har som formål å sikre at medlemmenes virksomhet som naprapater drives forsvarlig og utføres etter etiske prinsipper der hensynet til

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Tiger Consulting AS Postboks 61 Lambertseter 1101 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato Geir Tore Gaukerud 2009/277 08.02.2010 Avvisning av klage på offentlig

Detaljer

Dnlf og LMIs Råd for legemiddelinformasjon VEDTEKTER FOR RÅDET OG ANKENEMNDEN

Dnlf og LMIs Råd for legemiddelinformasjon VEDTEKTER FOR RÅDET OG ANKENEMNDEN Dnlf og LMIs Råd for legemiddelinformasjon VEDTEKTER FOR RÅDET OG ANKENEMNDEN KAPITTEL 1 RÅDETS FORMÅL OG OPPGAVER 1-1 Formål 1. Rådet for legemiddelinformasjon er opprettet av Den norske legeforening

Detaljer

Sluttrapport: 30- årshåp for unge med parkinson

Sluttrapport: 30- årshåp for unge med parkinson Sluttrapport: 30- årshåp for unge med parkinson Forord Yngre mennesker med Parkinsons sykdom er en gruppe som ofte blir glemt. De er ikke så mange, men de skal leve med denne alvorlige sykdommen lenge.

Detaljer

Strevet med normalitet

Strevet med normalitet Strevet med normalitet Noen personers erfaringer fra å leve med kronisk tarmbetennelse Presentasjon av masteroppgave Nasjonalt fagmøte, Lillehammer 2009 Randi Opheim Veileder: Professor Gunn Engelsrud

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om kjøp av kontorrekvisita, mykpapir og kopipapir. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

God apotekpraksis. - kvalitetsstandard for apotekenes kjernevirksomhet

God apotekpraksis. - kvalitetsstandard for apotekenes kjernevirksomhet God apotekpraksis - kvalitetsstandard for apotekenes kjernevirksomhet April 2015 God apotekpraksis God apotekpraksis er kvalitetsstandard for apotekenes kjernevirksomhet. Hovedmålgruppen er de ansatte

Detaljer

Høringsnotat. Gebyr for registrering av homøopatiske legemidler. 1 Innledning

Høringsnotat. Gebyr for registrering av homøopatiske legemidler. 1 Innledning Høringsnotat Gebyr for registrering av homøopatiske legemidler 1 Innledning Alle industritilvirkede legemidler skal ha markedsføringstillatelse (MT) før de plasseres på markedet i Norge. Kravet til MT

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om kjøp av medisinsk forbruksmateriell. Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverket

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en anskaffelse av IT-opplæring ved å ta direkte kontakt med én leverandør. Klagenemnda kom til at forholdet ikke var omfattet av noen av

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjaldt hvorvidt innklagede hadde foretatt ulovlig direkte anskaffelse av bygge- og anleggstjenester og om det skulle ilegges gebyr. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

INNSYN I STATISTISK MATERIALE FRA NASJONALE PRØVER

INNSYN I STATISTISK MATERIALE FRA NASJONALE PRØVER Sivilombudsmann Arne Fliflet Stortingets ombudsmann for forvaltningen Uttalelse -- Sak: 2010/1383 INNSYN I STATISTISK MATERIALE FRA NASJONALE PRØVER Avisa Varingen ble nektet innsyn i statistikk for Nittedal

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse om forskjellsbehandling på grunn av etnisitet

Anonymisert versjon av uttalelse om forskjellsbehandling på grunn av etnisitet Til: Fra: Vår ref. 08/1087-20/SF-422, SF-537, SF- 711, SF-821, SF-906//HW Dato: 03.11.2009 Anonymisert versjon av uttalelse om forskjellsbehandling på grunn av etnisitet Likestillings- og diskrimineringsombudet

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for rammeavtaler på konsulenttjenester, og satte 'forbehold" som et tildelingskriterium. Klagenemnda kom til at

Detaljer

REGLER FOR MARKEDSFØRING AV LEGEMIDLER

REGLER FOR MARKEDSFØRING AV LEGEMIDLER REGLER FOR MARKEDSFØRING AV LEGEMIDLER Fastsatt av Legemiddelindustriforeningens generalforsamling 15. november 1994 med senere endringer på generalforsamlingene i LMI 31. mars 2009, 3. mars 2010 og senest

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Semco AS Att. Gunnar Pedersen Postboks 29 1324 LYSAKER Deres referanse Vår referanse Dato 2009/91 13.11.2009 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 10. februar 2017 kl. 15.10 PDF-versjon 10. februar 2017 10.02.2017 nr. 6 Lov om endringer

Detaljer

Forskrivning av testosteron på blå resept

Forskrivning av testosteron på blå resept Kontrollrapport 9-2016 Forskrivning av testosteron på blå resept Versjon 1.0 Dato 24. januar 2017 Innhold Sammendrag... 3 1. Formål og bakgrunn... 4 1.1 Risikovurdering... 4 2. Metode og gjennomføring...

Detaljer

Kommentarer på Systembeskrivelse Systematisk innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten

Kommentarer på Systembeskrivelse Systematisk innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten Helsedirektoratet Postboks 7000, St Olavs plass 0130 Oslo Att.: Øyvind Melien Oslo 28.02.13 Kommentarer på Systembeskrivelse Systematisk innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten LFH takker for

Detaljer

- samhandling mellom det medisinske miljø og våre samarbeidspartnere. Vintermøte ortopedisk anestesi og kirurgi Debattmøte torsdag 19.

- samhandling mellom det medisinske miljø og våre samarbeidspartnere. Vintermøte ortopedisk anestesi og kirurgi Debattmøte torsdag 19. Klinikk og Butikk - samhandling mellom det medisinske miljø og våre samarbeidspartnere Vintermøte ortopedisk anestesi og kirurgi Debattmøte torsdag 19. februar 2009 Solstrand hotell og bad Knut Løvdal,

Detaljer

JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET ENDRING I PATENTLOVEN - UNNTAK FRA PATENTBESKYTTELSEN VED PREKLINISKE OG KLINISKE UTPRØVINGER AV LEGEMIDLER

JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET ENDRING I PATENTLOVEN - UNNTAK FRA PATENTBESKYTTELSEN VED PREKLINISKE OG KLINISKE UTPRØVINGER AV LEGEMIDLER i i JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET. Høringsnotat Lovavdelingen Mars 2009 Snr. 200902119 EO ENDRING I PATENTLOVEN - UNNTAK FRA PATENTBESKYTTELSEN VED PREKLINISKE OG KLINISKE UTPRØVINGER AV LEGEMIDLER 1.

Detaljer

PFU-SAK 18/17 Jarle Aabø mot Bergens Tidende Tilsvar fra Bergens Tidende

PFU-SAK 18/17 Jarle Aabø mot Bergens Tidende Tilsvar fra Bergens Tidende Pressens faglige utvalg pfu@presse.no Rådhusgata 17, Oslo Bergen, 07.02.2017 PFU-SAK 18/17 Jarle Aabø mot Tilsvar fra Vi viser til brev mottatt fra PFUs sekretariat vedrørende sak 18/17. Innledning Klager

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Tildelingsevaluering. De generelle kravene i 5. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av en rammeavtale for prosjektering

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 14. juni 2004 i sak 2003/ 247

Klagenemndas avgjørelse 14. juni 2004 i sak 2003/ 247 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse om levering av kurs for arbeidssøkende i kommunikasjon. Det ble angitt fem kriterier for valg av tilbud. Innklagede valgte

Detaljer

Sivilombudsmannen mottar jevnlig klager som gjelder offentlig ansattes ytringsfrihet. Temaet har blitt omtalt i flere av ombudsmannens årsmeldinger.

Sivilombudsmannen mottar jevnlig klager som gjelder offentlig ansattes ytringsfrihet. Temaet har blitt omtalt i flere av ombudsmannens årsmeldinger. Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger Stortingets ombudsmann for forvaltningen Uttalelse S 10M Sak: 2015/940 UNDERSØKELSE AV EGET TILTAK OFFENTLIG ANSATTES YTRINGSFRIHET Sivilombudsmannen mottar jevnlig

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Berg-Hansen Nord-Norge AS v/halvard Eide Boks 23 8401 Sortland Deres referanse Vår referanse Dato 2009/251 03.12.2009 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse vedrørende inngåelse av rammeavtale på persontransporttjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften

Detaljer

Høringsnotat. Forskrift om farmakogenetiske undersøkelser

Høringsnotat. Forskrift om farmakogenetiske undersøkelser Høringsnotat Helse- og omsorgsdepartementet Forskrift om farmakogenetiske undersøkelser Side 1 av 7 1 Hovedinnhold Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i dette høringsnotatet en ny forskrift som skal

Detaljer

Klage på vedtak om pålegg - informasjonsplikt i medhold av helseforskningsloven

Klage på vedtak om pålegg - informasjonsplikt i medhold av helseforskningsloven Datatilsynet Postboks 8177 Dep 0034 OSLO Deres ref.: 12/01084-21/EOL Vår ref.: 2012/4266-6 Saksbehandler/dir.tlf.: Trude Johannessen, 77 62 76 69 Dato: 09.04.2013 Klage på vedtak om pålegg - informasjonsplikt

Detaljer

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 Sammendrag: Telenor Mobil pålegges å informere Konkurransetilsynet

Detaljer

Innhold. Del I Innledning

Innhold. Del I Innledning Innhold Forord... 5 Del I Innledning Kapittel 1 Siktemålet med boken... 23 Kapittel 2 Legemiddelforvaltningen... 27 2.1 Innledning... 27 2.2 Tilbakeblikk... 28 2.3 Norske legemiddelmyndigheter... 31 2.3.1

Detaljer

Rådsavgjørelse 03.12.2007: Fornyet behandling av klage på; NYHET i behandling av ADHD, NOVARTIS (R1007)

Rådsavgjørelse 03.12.2007: Fornyet behandling av klage på; NYHET i behandling av ADHD, NOVARTIS (R1007) Rådsavgjørelse 03.12.2007: Fornyet behandling av klage på; NYHET i behandling av ADHD, NOVARTIS (R1007) Saken ble innklaget av Janssen-Cilag AS. Gebyr 100.000,-. Navn på firma som klager: Janssen-Cilag

Detaljer