Tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A"

Transkript

1 Tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A

2 Pasrl. kap 4A,: helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen mv. 4A-1: Formålet med reglene i dette kapittelet er å yte nødvendig helsehjelp for å hindre vesentlig helseskade samt å forebygge og begrense bruk av tvang. Helsehjelpen skal tilrettelegges med respekt for den enkeltes fysiske og psykiske integritet, og så langt som mulig være i overensstemmelse med pasientens selvbestemmelsesrett.

3 Hensynet bak bestemmelsen: Pasienter uten samtykkekompetanse har ikke alltid fått den hjelp de etter en faglig vurdering har hatt behov for. Styrking av rettssikkerheten til en gruppe mennesker som ikke ser konsekvensene av ikke å motta hjelp.

4 4A-2, Virkeområde: Gjelder personer over 16 år uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen, jfr. kap. 4 Uavhengig av diagnose Virkeområdet er knyttet til den hjelp som blir gitt, og ikke hvor hjelpen blir gitt. - Kommer til anvendelse på helsehjelp som ytes av helsepersonell. - Unntaket fra hovedregelen er innleggelse og tilbakeholdelse, som er begrenset til å gjelde i helseinstitusjon. (spesialiserte helseinstitusjoner(medregnet sykehus) og sykehjem)

5 Grense for tvang alminnelige oppfordringer og håndledelse eller andre milde fysiske påvirkninger blir ikke ansett som tvang - overtale pasienten - muntlig veiledning - forklaringer - motivering o.l. - Andre fysiske påvirkninger kan ha samme formål som verbale anmodninger. Ledelse med hånden er antakelig den mest brukte typen av fysiske påvirkninger. Vanlig ledelse med hånden regnes ikke som tvang.

6 Pasienter med psykiske lidelser kan gis helsehjelp etter bestemmelsene i kapittel 4A. Forutsetter at pasienten er under tvungent psykisk helsevern og ikke frivillig psykisk helsevern. Psykisk helsevernloven forutsetter at pasienten uten eget samtykke kan gis helsehjelp i form av pleie og omsorg (stell, daglig hygiene og næringsinntak) slik at han eller hun ikke utsettes for helsefare, jf. Psykisk helsevernloven 1-2. Gjelder også dersom pasienten er innlagt i annen institusjon enn den som er godkjent for tvungent vern. (mulighet som kan benyttes når pasienten har en somatisk lidelse som det ikke kan gis forsvarlig helsehjelp for i en psykiatrisk institusjon)

7 Vilkår for å yte helsehjelp når pasienten motsetter seg Helsepersonell må respektere motstand fra samtykkekompetent pasient, jf. Pasient- og brukerrettighetsloven 4-1 «samtykke». Å avgjøre om pasienten motsetter seg helsehjelpen, blir i mange tilfelle et spørsmål om å tolke reaksjonene til pasienten. - Forutsetter god kjennskap til vedkommende. - Utgangspunktet for kapittel 4 A er at pasienter i størst mulig grad skal få den helsehjelpen som de antas å ville ha takket ja til dersom de hadde hatt samtykkekompetanse.

8 Motstand forts. - Motstand kan komme til uttrykk verbalt eller fysisk. - Evner pasienten å vise motstand? Skjønn - Forventet motstand I den samlede vurderingen av om det skal ytes tvungen helsehjelp, skal det også legges vekt på graden av motstand.

9 Dersom pasienten ikke synes å forstå konsekvensene av å nekte helsehjelpen, må helsepersonellet reflektere over følgende: - Hvilke tiltak kan være aktuelle å sette i verk for om mulig å overvinne motstanden? - Er helsehjelpen av en slik karakter at det kan bli nødvendig å anvende pasientrettighetsloven kapittel 4A? - Må pasientens samtykkekompetanse vurderes?

10 Hvilke former for helsehjelp omfattes av kap 4A? Helsehjelp som er forebyggende, diagnostisk, behandlende, helsebevarende, rehabiliterende formål eller pleie- og omsorgs formål, jfr. Pasient- og brukerrettighetsloven 1-3, bokstav c. Forutsetter at vilkårene i 4A-3 er oppfylt.

11 Vilkår 4A-3 Kumulative vilkår: - Krav om at tillitskapende tiltak må ha vært forsøkt, før tiltak iverksettes. - Unntak: dersom det ikke er åpenbart formålsløst, jfr. første ledd. - Vesentlig helseskade, jfr. bokstav a. - Helsehjelpen anses nødvendig, jfr. bokstav b. - Tiltakene står i forhold til helsehjelpen, jfr. bokstav c. - Helhetsvurderingen, jfr. tredje ledd.

12 Tillitskapende tiltak Formålet er å forebygge og avgrense bruk av tvang. (Se også pasbrl. 1-1) En side av faglig forsvarlighetskravet, jfr. helsepersonelloven 4. Forutsetter at tjenesteyter vet hva det er i situasjonen som gjør pasienten utrygg, noe som ikke alltid fremstår som åpenbart. Forutsetter faglig kompetanse.

13 Begrepet tillitskapende tiltak ble bevisst valgt av lovgiver for å understreke tillitsforholdet mellom pasient og helsepersonell Tilrettelegge helsehjelpen ut fra den enkelte pasients behov Omfatter alle handlinger som gjøres for at pasienten skal oppleve situasjonen som trygg og støttende Hva er tilstrekkelig individuelle hensyn det skal mer til enn et forsøk for å oppfylle kravet

14 6. BESKRIVELSE AV TILLITSKAPENDE TILTAK SOM HAR VÆRT FORSØKT FOR Å GJENNOMFØRE HELSEHJELPEN UTEN TVANG Jf. 4 A-3 første ledd

15 Samtykkekompetanse Pasientrettighetsloven 4-3, 2. ledd: «Samtykkekompetansen kan bortfalle helt eller delvis, dersom pasienten på grunn av fysiske eller psykiske forstyrrelser, senil demens eller psykisk utviklingshemming åpenbart ikke er i stand til å forstå hva samtykket omfatter.»

16 Evnen til å uttrykke valg Evnen til å forstå relevant informasjon Evnen til å anerkjenne informasjonen i sin egen situasjon, i forhold til egen lidelse og konsekvenser av ulike behandlingsalternativ Evnen til å resonnere på bakgrunn av informasjonen

17 2. AVGJØRELSE OM AT PASIENTEN MANGLER SAMTYKKEKOMPETANSE Jf. 4 A-2 første ledd, jf. 4-3 fjerde ledd begrunnelse avgjørelse fattet av dato

18 Pasientens kompetanse skal vurderes mot konkret helsehjelp individuell vurdering Hva må være på plass? Informasjon om helsehjelp gis i tråd med pasientens forutsetninger Opplæring veiledning kunnskap om regelverk/vilkår Journal relevante og nødvendige opplysninger dokumenteres Rutiner for vurdering og avgjørelse av samtykkekompetanse Skriftlige avgjørelser Pasient/pårørende informeres og gis rett til å klage

19 Spm. til diskusjon Pasientens motstand kan skyldes andre forhold, men vedkommende greier ikke å kommunisere dette. Hvor lenge skal tillitskapende tiltak forsøkes? Hjemmetjeneste kontra institusjon Hva ligger i vilkåret åpenbart formålsløst?

20 Vilkår fortsetter Opprettholder pasienten sin motstand, eller vet helsepersonellet at vedkommende med stor sannsynlighet vil opprettholde sin motstand kan det treffes vedtak om helsehjelp med tvang dersom: a) En unnlatelse av å gi helsehjelp kan føre til vesentlig helseskade for pasienten, og b) helsehjelpen anses nødvendig, og c) tiltakene står i forhold til behovet for helsehjelpen. 5. VILKÅR Jf. 4 A-3 andre ledd bokstav a Unnlatelse av å gi helsehjelp kan føre til vesentlig helseskade Jf. 4 A-3 andre ledd, bokstav b Helsehjelpen anses nødvendig Jf. 4 A-3 andre ledd, bokstav c Gjennomføringstiltaket står i forhold til helsehjelpen Jf. 4 A-3 tredje ledd Helhetsvurdering: Begrunnelse: Begrunnelse: Begrunnelse:

21 Vesentlig helseskade, bokstav a. Skade av et betydelig omfang strengt krav, omfatter både fysisk og psykisk skade helseskade av betydelig omfang, andre alvorlige konsekvenser. Omfatter ikke helseplager ingen adgang til å yte helsehjelp pga. fare for skade på andre omfatter situasjoner som ikke er så alvorlige at øyeblikkelig hjelp må gis, jfr. helsepersonelloven 7. omfatter f.eks. rene omsorgstiltak, undersøkelser, tiltak med forebyggende effekt, smertefulle tilstander Personer som ikke er inkontinente eller ikke har visse andre fysiske sykdommer eller skader, vil sjelden ta skade av ikke å vaske og stelle seg. Det vil vanligvis heller ikke være slik at manglede hårklipp eller barbering fører til vesentlig helseskade.

22 Nødvendighetskravet, bokstav b. Ordlyden er sammenfallende med hotjl. 2-1 og pasbrl. 2-1 om retten til nødvendig helsehjelp. Må vurderes ut i fra faglig forsvarlig vurdering av tjenestemottakers helsetilstand, jfr. hlspl. 4. Minstekrav om at den eneste måten å oppnå formålet ved tiltaket på er ved bruk av tvang.

23 Forholdsmessighetskravet, bokstav c. De positive effektene av tiltaket må oppveie de negative konsekvensene ved å bruke tvang. Grad av motstand må vurderes Om det kan forventes at pasienten i nær fremtid vil få sin samtykkekompetanse tilbake, må også vurderes.

24 Forts. Avveiing av motstridende hensyn: Selvbestemmelsesretten opp i mot det som objektivt vurderes som behov for helsehjelp. Et minstekrav i forholdsmessighetsvurderingen at tiltaket står i forhold til behovet for helsehjelp. Avveiing mellom de interesser som skal vernes gjennom tiltaket og de som ofres.

25 4A-3 Helhetsvurderingen, tredje ledd. Selv om øvrige vilkår ellers er oppfylt kan det bare gis helsehjelp med tvang dersom det etter en samlet vurdering fremstår som den klart beste løsningen for pasienten, jfr. tredje ledd, første setning. I vurderingen må man legge vekt på graden av motstand.

26 Helhetsvurderingen forts. Hvordan vurderes grad av motstand? Handlingsuttrykk Viljesuttrykk Pasientens personlighet Tolkingsmomentet Grad av kompetanse Gradering av motstand kan være svært vanskelig å vurdere av andre! Også her må det vurderes hvorvidt det kan forventes at pasienten får sin samtykkekompetanse tilbake i nær fremtid.

27 4 A-4. Gjennomføring av helsehjelpen 8. BESKRIVELSE AV TVANGSTILTAKET SOM SKAL BENYTTES Jf. 4 A-4 Kryss av Frekvens Nærmere beskrivelse av tiltaket a. Innleggelse i helseinstitusjon b. Tilbakeholdelse i helseinstitusjon c. Bevegelseshindrende tiltak d. Bruk av reseptbelagte legemidler e. Inngrep i kroppen f. Varslingssystemer g. Annet

28 brukerrettighetsloven-kapittel- 4a/Documents/vedtaksskjema-pasient-ogbrukerrettighetsloven-kapittel-4a.doc

29 Kontrollsystemet Vedtak treffes av det helsepersonell som er ansvarlig for helsehjelpen, jfr. 4A-5 første ledd. - Forsvarlighetskravet i helsepersonelloven 4 hvem er kvalifisert, må være i stand til å vurdere alle konsekvenser av tiltaket - Administrativ funksjon kan ikke fatte vedtak Ved alvorlig inngrep skal vedtak treffes i samråd med annet kvalifisert helsepersonell, jfr. annet ledd.

30 Alvorlig inngrep - Inngrep i kroppen, bruk av reseptbelagte legemidler, graden av motstand - Innleggelse, tilbakeholdelse, bevegelseshindrende tiltak - Alternativene er ikke uttømmende - retningsgivende

31 Kontrollsystemet forts. Underretning om vedtaket sendes pasienten og dennes nærmeste pårørende, jfr. 4A-6 første ledd. Det skal opplyses om klageadgangen. Kopi av underretningen skal sendes Fylkesmannen i fylket, jfr. tredje ledd. Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i fylket av pasienten eller nærmeste pårørende, jfr. 4A-7 første ledd. Klagefristen er tre uker, jfr. siste ledd.

32 Saksgang Innsending av vedtak til Fylkesmannen i fylket innebærer ikke en forhåndsgodkjenning av vedtakene. Fylkesmannen i fylket skal ha en aktiv rolle og tidlig ta stilling til om et innkommet vedtak skal overprøves. Dersom Fylkesmannen i fylket finner at vedtaket oppfyller alle lovens krav tas vedtaket til etterretning. Helsehjelpen gis/fortsetter i tråd med vedtaket. Etter tre måneder og vedtak ikke er påklaget, gjennomføres en etterkontroll/overprøving av vedtaket.

33 Dersom vi evt. finner brudd på saksbehandlingsreglene vurderer vi om disse manglene har betydning for om tvangsbruken er rettsstridig eller ikke. Dersom ikke ber vi om at manglene rettes opp eller korrigeres av virksomheten. Eks. kopi til pårørende mangler. Vedtak hvor det er brudd på de materielle vilkårene i 4 A-3: Grundigere undersøkelse. Brudd på disse vilkårene kan bety at tvangsbruken er ulovlig, og føre til at vedtaket skal overprøves/oppheves eller endres.

Utgitt av Statens helsetilsyn Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep.0032 Oslo

Utgitt av Statens helsetilsyn Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep.0032 Oslo Utgitt av Statens helsetilsyn Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep.0032 Oslo Rundskriv IK-3/2008 Saksnr. 2008/188 19. desember 2008 Telefon 21 52 99 00 Telefaks 21 52 99 99 e-post: postmottak@helsetilsynet.no

Detaljer

VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven 4 A-5

VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven 4 A-5 Virksomhet (navn og adresse) Unntatt offentlighet, jf. offl. 13, 1. ledd, jf. fvl. 13 VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

TVUNGEN SOMATISK HELSEHJELP

TVUNGEN SOMATISK HELSEHJELP Mastergradsoppgave Jus 399 TVUNGEN SOMATISK HELSEHJELP En fremstilling og vurdering av vilkårene for å kunne gi helsehjelp med hjemmel i pasientrettighetsloven kapittel 4 A. Kandidatnr. 172684 Veileder:

Detaljer

Hvordan hjelpe en pasient som ikke ønsker hjelp?

Hvordan hjelpe en pasient som ikke ønsker hjelp? Hvordan hjelpe en pasient som ikke ønsker hjelp? Elena Selvåg 2014 Historie 1, Ole Ole, 46 år, har mye ufrivillige bevegeser, moderate svelgvansker, perioder med mye oppkast. Tett oppfølging fra hjemmesykepleier,

Detaljer

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Den juridiske rammen for yrkesutøvelsen Av vernepleier og jurist Wenche Natland Dahlen Innledning Et kjennetegn ved velferdsstaten er at den ivaretar

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 07/2013-F Bruk av tvang i sykehjem

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 07/2013-F Bruk av tvang i sykehjem Trondheim kommunerevisjon Rapport 07/2013-F Bruk av tvang i Sammendrag Bakgrunn og problemstillinger Kapittel 4A i pasientrettighetsloven omhandler helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som

Detaljer

Hvilke krav stilles til informasjon, samtykke og medvirkning som ledd i å sikre pasienten forsvarlig helsehjelp? Lene Heitmann Rasch

Hvilke krav stilles til informasjon, samtykke og medvirkning som ledd i å sikre pasienten forsvarlig helsehjelp? Lene Heitmann Rasch Hvilke krav stilles til informasjon, samtykke og medvirkning som ledd i å sikre pasienten forsvarlig helsehjelp? av Lene Heitmann Rasch Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det

Detaljer

Veileder IS-1512. Pårørende. en ressurs. Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester

Veileder IS-1512. Pårørende. en ressurs. Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester IS-1512 Veileder Pårørende en ressurs Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester Heftets tittel: Pårørende en ressurs Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester

Detaljer

26.08.2010 i Gulating lagmannsrett, 10-082289ASD-GULA/AVD2. Ankende part A Advokat Laila Kjærevik. Omsorgsdepartementet

26.08.2010 i Gulating lagmannsrett, 10-082289ASD-GULA/AVD2. Ankende part A Advokat Laila Kjærevik. Omsorgsdepartementet -----DOM --- --- Avsagt: Saksnr.: 26.08.2010 i Gulating lagmannsrett, 10-082289ASD-GULA/AVD2 Ankende part A Advokat Laila Kjærevik Ankemotpart Helse og Omsorgsdepartementet Advokat Ole Marius Emberland

Detaljer

Skal skal ikke 27. januar 2010

Skal skal ikke 27. januar 2010 Skal skal ikke 27. januar 2010 - Om atferd, tvang og rettssikkerhet i demensomsorgen Øyvind Kirkevold Spl. MPH dr. philos Modell for å forstå utfordrende atferd hos personer med aldersdemens Øyvind Kirkevold

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rundskriv IS-XXXX Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Publikasjonens tittel: Lov om kommunale

Detaljer

Implementering. Implementering og samhandling i Vestfold Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A

Implementering. Implementering og samhandling i Vestfold Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A Sandefjord Kommune Helse- og sosialetaten Pasient- og brukerrettighetslovens kapittel 4A Implementering og samhandling i Vestfold Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A Implementering Rapporten

Detaljer

Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven

Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven 0 Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven Dette rundskrivet (I-8/2004) inneholder en oversikt over endringer i spesialisthelsetjenesteloven (lov 2. juli 1999 nr. 61

Detaljer

Vurdering av behandlingsvilkåret i psykisk helsevernloven

Vurdering av behandlingsvilkåret i psykisk helsevernloven Vurdering av behandlingsvilkåret i psykisk helsevernloven Gjennomgang og forslag til nye tiltak i Tiltaksplan for redusert og kvalitetssikret bruk av tvang i psykisk helsevern (IS-1370) Rapport fra en

Detaljer

Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling

Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling Veileder IS-2091 Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling Heftets tittel: Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling Utgitt: 04/2009, rev 07/2013 Bestillingsnummer:

Detaljer

Lov om pasientrettigheter

Lov om pasientrettigheter IS-12/2004 Rundskriv Lov om pasientrettigheter Heftets tittel: Lov om pasientrettigheter Utgitt: 07/2004 Bestillingsnummer: IS-12/2004 Utgitt av: Sosial- og helsedirektoratet Kontak: Avdeling for spesialisthelsetjenester

Detaljer

Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning

Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning Styrende dokument Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning Det er grunnleggende problematisk å tillate bruk av tvang og makt ovenfor utviklingshemmede. Samtidig

Detaljer

Tromsø kommunes rutiner for Tjenestetilbud til personer med antatt eller påvist alvorlig psykisk sykdom utenfor institusjon og som selv ikke

Tromsø kommunes rutiner for Tjenestetilbud til personer med antatt eller påvist alvorlig psykisk sykdom utenfor institusjon og som selv ikke Tromsø kommunes rutiner for Tjenestetilbud til personer med antatt eller påvist alvorlig psykisk sykdom utenfor institusjon og som selv ikke kontakter helsetjenesten. Tromsø kommune november 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet

Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet 1 Innhold 1 Innledning... 7 2 Innledning... 10 3 Kort om pasient- og brukerrettigheter og utformingen

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp - definisjoner hva sier jussen? Samhandlingsmøte i regi av PKO Tønsberg19. mars 2014 Svein Lie

Øyeblikkelig hjelp - definisjoner hva sier jussen? Samhandlingsmøte i regi av PKO Tønsberg19. mars 2014 Svein Lie Øyeblikkelig hjelp - definisjoner hva sier jussen? Samhandlingsmøte i regi av PKO Tønsberg19. mars 2014 Svein Lie 1 Spørsmålene: Hva er øyeblikkelig hjelp på de ulike nivåer både i somatikk og psykiatri

Detaljer

Fortolkning - Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A - Ansvars- og oppgavefordeling

Fortolkning - Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A - Ansvars- og oppgavefordeling Den norske legeforening Postboks 734 Sentrum Deres ref.: 201203057-/VP Saksbehandler: SKU Vår ref.: 12/6618 Dato: 30.08.2012 0105 OSLO Fortolkning - Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A - Ansvars-

Detaljer

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 Veileder Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. HVA SKAL EN GJØRE OG HVOR SKAL EN HENVENDE SEG?... 3 3. GANGEN I PLANPROSESSEN... 4 Starten... 3 Kartleggingen...

Detaljer

FOR 2000-12-21 nr 1385: Forskrift om pasientjournal.

FOR 2000-12-21 nr 1385: Forskrift om pasientjournal. Side 1 av 19 FOR 2000-12-21 nr 1385: Forskrift om pasientjournal. Bruk av basen forutsetter at du samtykker i betingelsene i brukeravtalen. DATO: FOR-2000-12-21-1385 DEPARTEMENT: HOD (Helse- og omsorgsdepartementet)

Detaljer

Saltens samhandlingsprosjekt Bodø 11. mars 2014 Førsteamanuensis dr. juris Universitetet i Stavanger, Institutt for helsefag

Saltens samhandlingsprosjekt Bodø 11. mars 2014 Førsteamanuensis dr. juris Universitetet i Stavanger, Institutt for helsefag Saltens samhandlingsprosjekt Bodø 11. mars 2014 Førsteamanuensis dr. juris Alice Kjellevold ld Universitetet i Stavanger, Institutt for helsefag I offentlige dokumenter er det nå gjennomgående at pårørende

Detaljer

Alle prioriteringsveiledere - om lov og forskrift

Alle prioriteringsveiledere - om lov og forskrift Prioriteringsveiledere Alle prioriteringsveiledere - om lov og forskrift Publisert 18.2.2015 Sist endret 20.8.2015 Om prioriteringsveilederen Alle prioriteringsveiledere - om lov og forskri Sist oppdatert

Detaljer

Tekst til nettbasert veileder for habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Tekst til nettbasert veileder for habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Tekst til nettbasert veileder for habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Høringsforslag juni 2014 Nettbasert veileder: Veileder til forskrift om habilitering og rehabilitering,

Detaljer

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Rundskriv Q-24, mars 2005 Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Innhold Kapittel 1 Innledning... 5 Kapittel 2 Hensyn og begreper... 6 2.1 Hensyn...6 2.2 Begrepene taushetsplikt,

Detaljer

Veileder i behandling av klagesaker etter lov om sosiale tjenester i Nav

Veileder i behandling av klagesaker etter lov om sosiale tjenester i Nav Internserien 5/2013 Utgitt av Statens helsetilsyn Veileder i behandling av klagesaker etter lov om sosiale tjenester i Nav Målgruppe: Fylkesmennene Saksbehandler: rådgiver June Beathe Høgsve Iversen, Fylkesmannen

Detaljer

2. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og prioriteringsforskriften

2. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og prioriteringsforskriften Alle prioriteringsveiledere - om lov og forskrift Publisert Feb 18, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 1. Prioriteringer i den norske helsetjenesten 1. Prioriteringer i den norske helsetjenesten Å prioritere

Detaljer

Mastergradsoppgave. Barns rettigheter i en barnevernssak JUS399. Selvbestemmelsesrett, medbestemmelsesrett og prosessuelle rettigheter

Mastergradsoppgave. Barns rettigheter i en barnevernssak JUS399. Selvbestemmelsesrett, medbestemmelsesrett og prosessuelle rettigheter Mastergradsoppgave JUS399 Barns rettigheter i en barnevernssak Selvbestemmelsesrett, medbestemmelsesrett og prosessuelle rettigheter Kandidatnr.: 17 29 35 Veileder: Gudrun Holgersen Totalt 14 853 ord Bergen

Detaljer