Rådsavgjørelse : Klage på markedsføring av Exforge (Amlodipin/Valsartan), Novartis (R1207)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rådsavgjørelse 13.08.07: Klage på markedsføring av Exforge (Amlodipin/Valsartan), Novartis (R1207)"

Transkript

1 Rådsavgjørelse : Klage på markedsføring av Exforge (Amlodipin/Valsartan), Novartis (R1207) Saken ble innklaget av AstraZeneca AS Gebyr ,-. Navn på firma som klager: AstraZeneca AS Navn på firma som klages inn: Novartis Norge AS Kort sammendrag av klagen: Saken gjelder klage på Novartis for dets markedsføring av det blodtrykksenkende legemiddelet Exforge. Klager er konkurrenten AstraZenca AS. Faksimile av et utdrag av materiellet: 1

2 Klagers anførsler: Saken er innklaget av AstraZeneca AS, 15. juni 2007, som i det vesentlige har anført: AstraZeneca AS (AZ) viser til vedlagte kopi av reklameoppslag fra Dagens Medisin torsdag 24.mai med senere publiseringer i samme publikasjon og senest i Tidsskrift for Den norske lægeforening 12.juni. Saken gjelder en annonse over to sider med påstanden: NYHET! Effektiv blodtrykkssenkning opp til 43 mmhg med referanse til en studie av Poldermans et al (Vedlagt) Påstand om Effektiv blodtrykkssenkning opp til 43 mmhg Referansen for påstanden, studien til Poldermans et al, er etter vår oppfatning ikke tilstrekkelig som dokumentasjon. Studien er ikke placebokontrollert og har ikke sammenlignet med monoterapi. Dette oppgis også av forfatterne i diskusjonsavsnittet som en begrensende faktor. Det var kun 15 av 26 pasienter i en subgruppeanalyse av pasienter med mer alvorlig SBP over 180 mmhg som oppnådde 43 mmhg blodtrykkssenkning fra baseline og ikke placebokorrigerte verdier. Reklamens budskap blir derfor villedende og forleder mottakeren til å tro at 43 mmhg kan oppnås hos alle pasienter med systolisk blodtrykk over 180 mmhg. Det er heller ikke oppgitt pasientantall, signifikanser, pasienttyper i reklameoppslaget for å underbygge påstanden. AZ anser en slik markedsføring som alvorlig da dette er en lansering av et nytt kombinasjonspreparat og også fordi NOV i en lang rekke saker selv har innklaget AZ for lignende forhold med hensyn til Atacand Plus (candesartan/hct) og bruk av studien til Bönner et al, siste gang i sak R0306 og R2405. AZ blir her dømt for å benytte påstanden Effektiv blodtrykkssenkning inntil 38/29 mmhg med referanse til studien av Bönner et al fordi denne studien var åpen og ikke placebokontrollert. Rådet sier i sin redegjørelse for saken: RÅDET FINNER AT DET KNYTTER SEG STOR USIKKERHET TIL HVOR REPRESENTATIVE DISSE TALLENE ER. TIL ASTRAZENECAS FORDEL SKAL DET SIES AT DET ER TYDELIG OPPGITT AT DETTE ER GJORT PÅ EN SPESIELL OG LITEN PASIENTGRUPPE. AZ er av den oppfatning at det er flere likhetstrekk mellom sakene i R0306 og R2405 og denne saken og at NOV i sitt reklameoppslag benytter en studie som alene ikke er tilstrekkelig dokumentasjon for å hevde at det oppnås en blodtrykkssenkning på 43 mmhg. Studien til Poldermans et al har flere forhold som kan sammenlignes med studien til Bönner et al og vi mener at Rådet må være konsistent og følge samme praksis i denne saken som før. Studien til Poldermans et al kan ikke benyttes som dokumentasjon for å hevde en blodtrykkssenkning på 43 mmhg for Exforge. 2

3 Denne form for markedsføring er klart i strid med reklameforskriftens 3 om nøktern og saklig reklame, med 7 om fyllestgjørende reklame og samsvar med godkjent preparatomtale. Begrensninger i godkjent preparatomtale Preparatomtalen for Exforge setter klare begrensninger for bruk av preparatet som etter vår oppfatning ikke kommer frem i reklamen. Godkjent indikasjonstekst sier at preparatet kun er indisert hos pasienter som ikke oppnår tilstrekkelig blodtrykkskontroll med amlodipin eller valsartan monoterapi. Denne viktige begrensningen er også gjentatt i doseringsavsnittene for hver enkelt styrke av preparatet. Rådet har tidligere i sak R0606 i en lignende sak, sagt følgende i sin konklusjon: ETTER RÅDETS OPPFATNING HAR OPPLYSNINGENE OM INDIKASJON IKKE VÆRT NØYAKTIGE NOK. I DETTE TILFELLET VAR DET EN REKKE BEGRENSNINGER OG FORUTSETNINGER I INDIKASJONENE, OG DET ER VIKTIG AT DETTE ER KNYTTET TIL PÅSTANDENE, SLIK AT IKKE BUDSKAPET KAN MISFORSTÅS DIT HEN AT INDIKASJONEN ER UTEN BEGRENSNINGER. AZ er også i sak R2405 (NOV/MSD vs. AZ) dømt for å ha reklamert utenfor godkjent indikasjon ved å sette opp Hjertesvikt som ny indikasjon for Atacand (candesartan) med henvisning til at det ifølge SPC kun gjelder en begrenset type hjertesviktpasienter. Etter vår oppfatning er annonseoppslaget ensidig fokusert på påstanden om Effektiv blodtrykkssenkning opp til 43 mmhg uten angivelse av begrensningene i preparatomtalen i tilknytning til denne påstanden. Dette forhold er klart i strid med reklameforskriftens 3 om nøktern og saklig reklame, med 7 om fyllestgjørende reklame og samsvar med godkjent preparatomtale. AZ ber Rådet stoppe denne form for usaklig reklame samt pålegge NOV å trekke tilbake alt reklamemateriale som benytter referansen til Poldermans et al som dekning for effektiv blodtrykkssenkning med Exforge. Innklagedes anførsler: Novartis Norge AS svarer i brev datert 1. juli 2007, som i det vesentlige har anført: Viser til brev fra Rådet datert 21. juni 2007 hvor det fremgår at AstraZeneca har klaget på vår annonsering av Exforge (amolodipin/valsartab). Vi har etter anmeldelsen gått gjennom annonsen på nytt og kan ikke se at vår fremstilling er i strid med gjeldende regelverk eller praksis. 1. Påstand om Effektiv blodtrykkssenkning opp til 43 mmhg For ovenstående utsagn henviser vi til publisert artikkel av Polderman og medarbeidere (vedlegg 1). Studien er en internasjonal, multisenter, randomisert, dobbelt-blind, kontrollert parallellgruppe studie. Studien er publisert i anerkjent referansegyldig tidsskrift og har vært gjenstand for peer-review prosess. Referansen er derfor adekvat som grunnlag for aktuelle påstand. 3

4 Vi har (på samme måte som AstraZeneca gjorde ved bruk av Bönner-studien) brukt begrepet inntil 43 mmhg nettopp for å poengtere begrensningene i materialet. Ved å lese Rådets uttalelse i Bönner-saken kan vi ikke se at AstraZeneca ble dømt på dette punktet. Videre har vi i vårt annonsemateriale angitt (med *) at resultatet gjelder for pasienter med systolisk blodtrykk (SBP) >180mmHg. For øvrig vil vi påpeke at en sammenligning md Bönner-studien slik AZ gjør i sin klage ikke er relevant, da disse to studiene ikke kan sammenlignes. Bönner-studien er en åpen, ukontrollert studie uten statistiske analyser, mens studien vi bruker som referanse, er en aktiv-kontroll studie der det i tillegg er gjort statiske beregninger av funnene. Vi vil også påpeke at det design som benyttes i Poldermans studie er veletablert og velakseptert for blodtrykksstudier. I mange studier vil det ikke være medisinsk-etisk forsvarlig å gi en av pasientgruppene bare placebo og da brukes aktiv-kontroll som sammenligning. I pasientmaterialet var det 15 pasienter med SBT>180 mmhg. I denne gruppen fant man en blodtrykksreduksjon på 43 mmhg. Statistiske analyser ga en p-verdi < 0,001 versus baseline. Vi har ikke forsøkt å gi inntrykk av at alle pasienter, uansett utgangsblodtrykk, vil oppnå denne blodtrykksreduksjonen ved bruk av Exforge. I senere annonser har vi også tatt med antall pasienter som inngikk i gruppen med SBT > 180 mmhg. 2. Begrensninger i godkjent preparatomtale I annonsen det henvises til (Dagens Medisin) finnes FK-teksten lett tilgjengelig (på samme side som selve annonsen), og vi kan derfor ikke se at det skulle være behov for ytterligere å spesifisere deler av denne i selve annonseteksten. Det samme gjelder kravene til refusjon for preparatet, som er gjengitt på samme måte. Dette er tilsvarende det som gjøres for andre kombinasjonspreparater til behandling av høyt blodtrykk. Som eksempel kan vises til i) Atacand Plus hvor godkjent indikasjonsordlyd er Hypertensjon når monoterapi med angiotensin II-reseptorantagonist ikke har gitt tilstrekkelig effekt. og ii) CoAprovel med godkjent indikasjon Behandling av essensiell hypertensjon. Denne fastdosekombinasjonen er indisert hos pasienter hvor blodtrykket ikke er adekvat kontrollert med irbesartan eller hydroklortiazid alene (se pkt 5.1). Verken AstraZeneca eller Sanofi Pharma Bristol-Myers Squibb spesifiserer dette i annonser for sine preparater, og vi kan derfor ikke se at dette er et rimelig krav å stille for Exforge heller. Skulle Rådet trenge mer informasjon fra Norvartis ber vi dere ta kontakt. Rådets kommentarer og konklusjon Saken er behandlet av Dnlf OG LMIs Råd for legemiddelinformasjon, i møte M050,13. august 2007: Effektiv blodtrykkssenkning opp til 43 mmhg Blodtrykkssenkningen på opp til 43 mmhg gjelder for en liten subgruppe slik det er oppgitt merket med stjerne. Selv om dette er korrekt, er reklamen slik utformet at reduksjonen kan oppfattes som uttrykk for en mer generell effekt av preparatet. Etter Rådets oppfatning burde begrensningen kommet tydelig frem i reklameteksten. Klager gis medhold. 4

5 Begrensninger i godkjent preparatomtale. Rådet kan ikke se at reklamen går utover godkjent preparatomtale som gjenfinnes i FKteksten. Klager gis ikke medhold. Novartis ilegges gebyr kr ,-. Rådet imøteser bekreftelse innen 2 uker på at ovennevnte avgjørelse vil bli fulgt. Endelige vedtak vil bli lagt ut på internett. 5

Rådsavgjørelse 21.01.2008: Fornyet behandling av klage på pillereklame på SMS (stikkprøvekontroll S4707), Nycomed Pharma AS (R1807)

Rådsavgjørelse 21.01.2008: Fornyet behandling av klage på pillereklame på SMS (stikkprøvekontroll S4707), Nycomed Pharma AS (R1807) Rådsavgjørelse 21.01.2008: Fornyet behandling av klage på pillereklame på SMS (stikkprøvekontroll S4707), Nycomed Pharma AS (R1807) Saken ble innklaget av Statens legemiddelverk. Gebyr kr 50.000,-. Navn

Detaljer

Rådsavgjørelse 03.12.2007: Klage på reklame på SMS (stikkprøvekontroll S4707), Nycomed Pharma AS (R1807)

Rådsavgjørelse 03.12.2007: Klage på reklame på SMS (stikkprøvekontroll S4707), Nycomed Pharma AS (R1807) Rådsavgjørelse 03.12.2007: Klage på reklame på SMS (stikkprøvekontroll S4707), Nycomed Pharma AS (R1807) Saken ble innklaget av Statens legemiddelverk. Gebyr kr 50.000,-. Navn på firma som klager: Statens

Detaljer

Rådsavgjørelse 03.12.2007: Fornyet behandling av klage på; NYHET i behandling av ADHD, NOVARTIS (R1007)

Rådsavgjørelse 03.12.2007: Fornyet behandling av klage på; NYHET i behandling av ADHD, NOVARTIS (R1007) Rådsavgjørelse 03.12.2007: Fornyet behandling av klage på; NYHET i behandling av ADHD, NOVARTIS (R1007) Saken ble innklaget av Janssen-Cilag AS. Gebyr 100.000,-. Navn på firma som klager: Janssen-Cilag

Detaljer

Rådsavgjørelse 13. mai 2013: Klage på reklame for Remicade og Humira <> og <> R0113

Rådsavgjørelse 13. mai 2013: Klage på reklame for Remicade og Humira <<MSD (Norge) AS >> og <<Abbott Norge AS >> R0113 Rådsavgjørelse 13. mai 2013: Klage på reklame for Remicade og Humira og R0113 Saken ble innklaget av Statens legemiddelverk. MSD (Norge) AS Gebyr kr 20.000,- Abbott

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Melby Auksjon DA Minnesund Industrifelt 39 2092 MINNESUND Deres referanse Vår referanse Dato 2010/166 27.05.2011 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det

Detaljer

VEDTAK OM OVERTREDELSESGEBYR FOR BRUDD PÅ MARKEDSFØRINGSLOVENS 11, 13 FØRSTE LEDD jf. 12 ANDRE LEDD og 16 ANDRE LEDD MOT

VEDTAK OM OVERTREDELSESGEBYR FOR BRUDD PÅ MARKEDSFØRINGSLOVENS 11, 13 FØRSTE LEDD jf. 12 ANDRE LEDD og 16 ANDRE LEDD MOT VEDTAK OM OVERTREDELSESGEBYR FOR BRUDD PÅ MARKEDSFØRINGSLOVENS 11, 13 FØRSTE LEDD jf. 12 ANDRE LEDD og 16 ANDRE LEDD MOT Uno Life AS Grønland 32 B 3045 DRAMMEN Saksnr.: 14/361 Saksbeh.: Nina Elise Dietzel

Detaljer

REGLER FOR MARKEDSFØRING AV LEGEMIDLER

REGLER FOR MARKEDSFØRING AV LEGEMIDLER REGLER FOR MARKEDSFØRING AV LEGEMIDLER Fastsatt av Legemiddelindustriforeningens generalforsamling 15. november 1994 med senere endringer; senest på Generalforsamling i LMI 31. mars 2009. Med senere endringer

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/10. Klager: Stranden 3A Aker Brygge 0250 Oslo. Etisk Råd er satt med følgende medlemmer:

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/10. Klager: Stranden 3A Aker Brygge 0250 Oslo. Etisk Råd er satt med følgende medlemmer: ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/10 Klager: X Innklaget: Færder Securities ASA Stranden 3A Aker Brygge 0250 Oslo Saken gjelder: Tegning i emisjon Etisk Råd er satt med følgende medlemmer: Geir Woxholth

Detaljer

Vedrørende markedsføring av FriVenner Varsel om vedtak Vi viser til tidligere korrespondanse i saken, senest deres brev av 19.02.08.

Vedrørende markedsføring av FriVenner Varsel om vedtak Vi viser til tidligere korrespondanse i saken, senest deres brev av 19.02.08. Telenor ASA v/ Kristin Bergfjord 1331 FORNEBU Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 07/3079-15 26.03.2008 Saksbehandler: Jens T. Thommesen Dir.tlf: 45 49 00 54 Vedrørende markedsføring av FriVenner Varsel

Detaljer

Markedsføring fra Nuform - mfl. 2 og 3 og angrerettloven 11 jf. 3

Markedsføring fra Nuform - mfl. 2 og 3 og angrerettloven 11 jf. 3 Nuform Pb. 33 Søreidgrend 5895Bergen Sak nr:09/527-11 26.05.2009 Markedsføring fra Nuform - mfl. 2 og 3 og angrerettloven 11 jf. 3 Som dere vil være godt kjent med fører Forbrukerombudet tilsyn med at

Detaljer

REGLER FOR MARKEDSFØRING AV LEGEMIDLER

REGLER FOR MARKEDSFØRING AV LEGEMIDLER REGLER FOR MARKEDSFØRING AV LEGEMIDLER Fastsatt av Legemiddelindustriforeningens generalforsamling 15. november 1994 med senere endringer på generalforsamlingene i LMI 31. mars 2009, 3. mars 2010 og senest

Detaljer

Forbrukerombudet, pb. 4597 Nydalen, 0404 OSLO. International Trade Service AS, Strandgaten 8, 4550 FARSUND

Forbrukerombudet, pb. 4597 Nydalen, 0404 OSLO. International Trade Service AS, Strandgaten 8, 4550 FARSUND VEDTAK Sak nr.: 13/598 Dato: 27. september 2013 Klager: Innklaget: Forbrukerombudet, pb. 4597 Nydalen, 0404 OSLO International Trade Service AS, Strandgaten 8, 4550 FARSUND og Svein Bjarne Nesbø, Nytorvet

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/9. Klager: Saken gjelder: Klage på rådgivning i forbindelse med investeringer i finansielle instrumenter

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/9. Klager: Saken gjelder: Klage på rådgivning i forbindelse med investeringer i finansielle instrumenter ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/9 Klager: X Innklaget: SEB Enskilda AS Saken gjelder: Klage på rådgivning i forbindelse med investeringer i finansielle instrumenter Etisk Råd er satt med følgende medlemmer:

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Øverbø Standal & Co DA MNA Att. Atle Standal Julsundvegen 4 6412 MOLDE Deres referanse Vår referanse Dato 22797/62429.doc/haf 2010/122 14.02.2011 Avvisning av klage

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7904 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 043 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Lund & Co DA, Postboks 1148 Sentrum, 0104 Oslo Foretakets org. nr. 991 097 171

Detaljer

PROTOKOLL. Oppstilling, for andre, klær som kunden kan se på og kjøpe i butikk eller på internett.

PROTOKOLL. Oppstilling, for andre, klær som kunden kan se på og kjøpe i butikk eller på internett. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8192 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00119 Reg. nr. 251990 Søknads nr. 200903881 Registreringshaver: Kong Vinter AS, Skogvegen 21, 3560 Hemsedal (tidl. Slakk

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/216 Innklaget virksomhet: Klager: Kollektivtransportproduksjon AS, Kaasbøl AS Saksnummer: 2008/216 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser JProfessionals AS v/ daglig leder Runar Bell Olav Ryes plass 3B 0552 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 2011/257 12.01.2012 Avvisning av klage på offentlig

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/99 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2008/99 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Aspiro Mobile Solutions AS Att. Guro Røed Postboks 8710 Youngstorget 0028 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 2010/263 18.10.2010 Avvisning av klage på offentlig

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagerne deltok i en åpen anbudskonkurranse vedrørende inngåelse av rammeavtale om levering av bedriftshelsetjenester. Klagerne anførte at innklagede hadde brutt

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/115 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2009/115 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Forskrift om markedsføring av alternativ behandling av sykdom

Forskrift om markedsføring av alternativ behandling av sykdom Forskrift om markedsføring av alternativ behandling av sykdom Fastsatt av Helsedepartementet 11. desember 2003 med hjemmel i lov 27. juni 2003 nr. 64 om alternativ behandling av sykdom mv. 8 femte ledd.

Detaljer

Klageaemnda fox offentlige anskaffelser

Klageaemnda fox offentlige anskaffelser S Klageaemnda fox offentlige anskaffelser Innkiagede g/ennon~fort en konkurranse medforhandlingfor inngåelse av rammeavtale om arbeidsmarkedsopplæringskurs for transportfag. Klagenemndafant at innkiagede

Detaljer

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 Sammendrag: Telenor Mobil pålegges å informere Konkurransetilsynet

Detaljer

- forslag til forskrift om markedsføring av kosmetisk kirurgi

- forslag til forskrift om markedsføring av kosmetisk kirurgi Høringsnotat desember 2004 Kosmetisk kirurgi - forslag til forskrift om markedsføring av kosmetisk kirurgi - forslag til opphevelse av, eventuelt endringer i, forskrift om tillatelse til å utføre kosmetisk

Detaljer

Varsel om foreleggelse av sak for Markedsrådet med påstand om vedtak om overtredelsesgebyr - markedsføringsloven 11 og 15 jf.

Varsel om foreleggelse av sak for Markedsrådet med påstand om vedtak om overtredelsesgebyr - markedsføringsloven 11 og 15 jf. M Quest AS Høgliveien 30 1850 MYSEN Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 11/996-547 30.09.2011 Saksbehandler: Tage Eriksen Dir.tlf: 91 88 40 15 Varsel om foreleggelse av sak for Markedsrådet med påstand om

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/208 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2008/208 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2007/110 Innklaget virksomhet: Helse Sør-Øst RHF, Klager: Saksnummer: 2007/110 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak:

Detaljer

Vår referanse (bes oppgitt ved svar)

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Teletopia Gruppen AS Strandveien 8 1366 LYSAKER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/01209-23/HTE 20. juni 2012 Kontroll hos Teletopia Gruppen AS 22112011 - varsel om vedtak varsel

Detaljer