DNLF OG LMIs RÅD FOR LEGEMIDDELINFORMASJON Grev Wedels plass 9 Postboks 734 Sentrum 0105 Oslo Telefon Telefaks

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DNLF OG LMIs RÅD FOR LEGEMIDDELINFORMASJON Grev Wedels plass 9 Postboks 734 Sentrum 0105 Oslo Telefon 23 16 15 00 Telefaks 23 16 15 01"

Transkript

1 Rådsavgjørelse : Klage på AstraZeneca AS prelansering av ikke godkjent indikasjon Gjentatt overtramp av sak R0205 (R0506) Saken ble innklaget av GlaxoSmithKline AS. Gebyr kr 30,000,-. Navn på firma som klager: GlaxoSmithKline AS Navn på firma som klages inn: AstraZeneca AS Kort sammendrag av klagen: Saken gjelder påstått gjentatt brudd på reklamereglene. Saken er klaget inn av GlaxoSmithKline AS. Innklaget er AstraZeneca AS. Faksimile av et utdrag av materiellet: 1

2 Klagers anførsler: Saken er innklaget av GlaxoSmithKline AS, 11. mai 2006, som i det vesentlige har anført: GSK klager inn AstraZeneca AS for gjentatt overtramp av prelansering av SIT-behandling (Single lnhaler Therapy, det vil si Symbicort brukt fast og morgen kveld og Symbicort brukt som anfallsmedisiril), en indikasjon Symbicort ikke har godkjent i Norge. l mars 2005, sak R0205, uttalte rådèt at å reklamere for en mulig fremtidig indikasjon sees på som et relativt grovt brudd pâ rekìamereglene januar fikk vi dokumentert at AZ fortsatt reklamerer for, og således prelanserer SITbehandling (Se vedlagte brev fra en Spesialist i almennmedisin (Vedlegg 1). I brevet står det blant annet at en konsulent fra AZ skal ha sagt: at Symbicort også var hurtigvirkende og at pasientene satte pris på at effekten kom etter tre minutter. Det var unødvendig å bruke hurtigvirkende preparat i tillegg han skriver videre...jeg tror hun også hevdet at de hadde fått godkjent ny tekst for felleskatalogen. Vi har flere eksempler på at AZ reklamerer for denne type behandling overfor leger; På AZ s sine internettsider (Vedlegg 2 og 3). Her er det direkte og utilslørt reklame for SITbehandling. Under overskriften Tidligere arrangement finner vi bildene fra foredrag som er blitt holdt: I Tromsø i februar 2005 holdt Professor Leif Bjermer et foredrag om kontroll av astma. I bildene fra foredragene ser man at SIT-behandling fra 4 ulike studier (STEAM, STEP, STAY og COSMOS) er representert, og konklusjonen er blant annet at SIT- 2

3 vedlikeholdsbehandling + PRN gir bedre astmakontroll. Siste bildet i presentasjonene er Be preparet, som om at nå kommer det. SIT_behandling blir også grundig omtalt og diskutert i Dr. Bent Folkvords foredrag fra Bergen 2004, som også ligger på nettsidene til AZ. Foredraget hadde også tittelen One for me, one for you Astmabehandling slik pasienten ønsker det AZ kan ikke hevde at disse utsagnene eller presentasjonene må stå for foredragsholdernes egen regning. De holder foredrag for AZ på et AZ-sponset legemøte, og AZ legger foredraget ut på sine nettsider. Derfor gjelder vanlige reklameregler. Vi mener at AZ i tidligere annonser, konsulentbesøk og fortsatt på deres egne hjemmesider premarkedsfører SIT-behandling, og at leger blir villedet til å tro at Symbicort har denne indikasjonen. Rådet har tidligere kommentert dette som et grovt overtramp av reklamereglene (ref. mars 2005, sak R0205) og gitt AZ en streng dom for dette. Likevel har de fortsatt å markedsføre en indikasjon de ikke har. GSK anser denne form for markedsføring å være brudd på både 3 og 7 forskriften. Vi ber derfor Rådet om å behandle klagen raskt og stoppe denne formen for villedende markedsføring av Symbicort på en ikke godkjent indikasjon. Siden denne villedende markedsføringen tydeligvis har pågått i lang tid henstiller GSK Rådet om å pålegge AZ om å sende ut en beriktigelse til alle Norske leger om at de har markedsført Symbicort på en måte som ikke er i henhold til godkjent preparatomtale. Innklagedes anførsler: AstraZeneca AS svarer i brev datert 29. mai 2006, som i det vesentlige har anført: AstraZeneca AS (AZ) viser til mottatt klage fra GlaxoSmithKline AS (GSK) med påstand om prelansering og gjentatt overtramp av sak R0205 for Symbicort Turbuhaler (budesonid/formoterol)(st) datert fra Rådet den 11.mai 2006, mottatt hos oss den 15.mai. Etter avtale med Rådets sekretær sendes vårt tilsvar mandag 29.mai Denne saken dreier seg etter vår oppfatning om 3 forhold: a) Påstand om markedsføring av SIT (Single Inhaler Therapy) b) Innhold i godkjent preparatomtale c) Fagpresentasjoner på møter og referater/informasjon på egne nettsider fra disse møter Påstand om markedsføring av SIT AZ tilbakeviser bestemt at vi gjennom våre salgskampanjer omtaler SIT. Kampanjene gjelder kun variabel vedlikeholdsbehandling av astma. GSK hevder i sin klage at en konsulent fra AZ har oppfordret Dr.Evanger til å bruke ST som symptomlindrende behandling ved symptomgjennombrudd og at det således ikke vil være behov for akutt behandling som f.eks, Bricanyl (terbutalin) i tillegg til vedlikeholdsbehandlingen. I sitt brev til GSK skriver Dr.Evanger følgende: Hun presiserte at Symbicort også var hurtigvirkende og at pasientene satte pris på den raske effekten som kom etter tre minutter. Det var unødvendig å bruke 3

4 hurtigvirkende preparat i tillegg, men under forverring burde dosen dobles til 4 inhalasjoner morgen og kveld. Vi oppfatter at Dr. Evanger selv gjør en konklusjon som ikke samsvarer med vårt budskap. I vår kampanje hevder vi at ST er en daglig vedlikeholdsbehandling som skal doseres morgen og kveld. Dersom pasienten likevel opplever symptomgjennombrudd, f.eks, økt bruk av akuttmedisin >3 inhalasjoner eller nattlig oppvåkning to påfølgende dager, kan vedlikeholdsdosen av ST økes til inntil 4 inhalasjoner morgen og kveld. Vi oppfatter at Dr. Evanger har forvekslet den midlertidige økningen av vedlikeholdsbehandling med akutt behandling. Som beskrevet i vårt materiale vedlagt (Behandlingsplan og annonser) benyttes økt bruk av akuttmedisin, for eksempel Bricanyl som signal for å trappe opp vedlikeholdsbehandlingen. Med denne bakgrunn vil det være helt unaturlig for oss ikke å anbefale Dr. Evanger å benytte for eksempel Bricanyl i tillegg til ST. Brevet fra Dr. Evanger illustrerer det som har vært kampanje for AZ i denne perioden og som vår konsulent på en korrekt måte har fremført; nemlig at opptrapping av vedlikeholdsbehandling av astma inntil 4 inhalasjoner morgen og kveld kan gjøres med kun ST (èn inhalator). Innhold i godkjent preparatomtale Dette er en behandling som er tillatt og godkjent i gjeldende preparatomtale. Det er således også korrekt som vår konsulent har hevdet at Felleskatalogen er oppdatert med denne doseringsendringen; muligheten til å øke doseringen til inntil 4 doser 2 ganger daglig. All vår omtale av ST er således klart innenfor godkjent indikasjonsområde og doseringsanvisning i gjeldende preparatomtale: Doseringen av enkeltkomponentene i Symbicort Turbuhaler er individuell og må tilpasses sykdommens alvorlighetsgrad. Dette må det tas hensyn til ved start av behandlingen og når dosen justeres 1-2 inhalasjoner 2 ganger daglig. Enkelte pasienter kan ha behov for opptil maks. 4 inhalasjoner 2 ganger daglig. ST, med den hurtigvirkende beta 2 -agonisten formoterol som en av komponentene, har ingenting å gjøre med at en akuttmedisin ikke skulle behøves i tillegg. AZ poengterer rask innsettende effekt i kampanjen og det er viktig at dette ikke blandes sammen med akuttbehandling og behovet for anfallsmedisin. Etter vår oppfatning kan det her synes som om legen, i samarbeid med konsulenten fra GSK, har misforstått budskapet fra vår konsulent (bevisst/ubevisst) til at opptrapping av vedlikeholdsbehandling skulle være det samme som generell ved behovs-behandling. Påstanden om at AZ hevder at ST kan benyttes som akutt behandling og at dette inngår i preparatomtale, avvises således fullstendig. Fagpresentasjoner Fokus 2005 i Tromsø og 2004 i Bergen AZ er av den oppfatning, jmfr. flere tidligere vedtak i Rådet, at leger må kunne tillates å presentere nye forskningsdata innenfor en bredere sammenheng. For mange foredragsholdere er dette en helt naturlig sak. 4

5 AZ har vært i kontakt med både Dr. Folkvord og professor Bjermer som mer enn gjerne kan kontaktes for å dokumentere hva de har sagt i sine foredrag i Bergen i august 2004 og Tromsø Begge foredragsholdere har hatt hovedfokus på variabel vedlikeholdsbehandling av astma. Dr. Bent Folkvord kommenterer selv dette slik: Tittelvalget var mitt, og jeg synes den fortsatt er god. Fokus på foredraget var compliance og samspill, og jeg er helt sikker på at jeg sa at bruk av kombinasjonsinnhalator alene ikke var godkjent indikasjon i Norge da. Poenget med å nevne det, var å referere hva som rørte seg av nye behandlingsformer, og prøve å forstå det innenfor rammen av pasient preferanser, samspill og compliance og konsekvenser av dette. Ta gjerne kontakt hvis dere trenger utdypende kommentarer. Rådet kan evt. kontakte Dr. Folkvord og professor Leif Bjermer AZ har aldri hatt til hensikt å skjule den informasjon som har vært gitt på våre møter, og FOKUS-møtene har vært lagt ut på våre nettsider for bruk for deltagerne på møtet. I lys av diskusjonen ovenfor ser vi at isolerte bilder fra disse enkeltforedragene med fordel kunne vært bedre kvalitetssikret med hensyn på videre publikasjon på nettsidene. Vi har derfor fjernet presentasjonene. AZ vil likevel understreke at begge disse foredragene må sees i en helhet slik Dr.Folkvord har beskrevet i sin kommentar. Påstand om gjentatt overtramp av sak R0205 Påstanden fra GSK om gjentatt overtramp fra 0205 er feil og avvises i sin helhet. GSK unngår å nevne at AZ på den tiden da R0205 ble behandlet ikke hadde mottatt skriftlig formell godkjennelse for utvidet vedlikeholdsdosering, variabel dosering, som angitt ovenfor. Når denne utvidede doseringsanvisning nå foreligger innenfor rammen av vedlikeholdsbehandling av astma, er sammenligningen med R0205 helt irrelevant. Vi ber derfor Rådet avvise klagen fra GSK. Rådets kommentarer og konklusjon Saken er behandlet av Dnlf OG LMIs Råd for legemiddelinformasjon, i møte M042, 19. juni 2006: Saken gjelder påstand om prelansering og gjentatt overtramp i forhold til sak R0205. Innhold i godkjent preparatomtale AstraZeneca AS har rett i at Symbicort Turbuhaler nå har en oppdatert Felleskatalogtekst som gir muligheten for å reklamere for å øke doseringen til inntil 4 doser 2 ganger daglig. AstraZeneca AS har ikke overtrådt gjeldende reklameregler. Klager gis ikke medhold. Fagpresentasjoner Fokus 2005 i Tromsø og 2004 i Bergen AstraZeneca AS er av den oppfatning at leger må kunne tillates å presentere nye forskningsdata innenfor en bredere sammenheng. Rådet er enig i dette utgangspunkt, men det er selvsagt at det ikke er mye man kan tillate seg av behandlingsrelevant informasjon, før det må konstateres at man er utenfor indikasjon. AstraZeneca AS innrømmer at isolerte bilder fra disse enkeltforedragene med fordel kunne vært bedre kvalitetssikret med hensyn på videre publikasjon på nettsidene og har derfor fjernet presentasjonene. 5

6 Rådet finner at informasjonen totalt sett må anses som reklame utenfor indikasjon. Klager gis medhold. Påstand om markedsføring av SIT AZstraZeneca AS tilbakeviser bestemt at firmaet gjennom sine salgskampanjer omtaler SIT, og mener kampanjen kun promoverer variabel vedlikeholdsbehandling av astma. GlaxoSmithKline AS bruker en leges beskrivelse av en konsulents presentasjon. GlaxoSmithKline AS anfører at legen oppfattet budskapet fra legemiddelkonsulentet fra AstraZeneca AS slik: Hun presiserte at Symbicort også var hurtigvirkende og at pasientene satte pris på den raske effekten som kom etter tre minutter. Det var unødvendig å bruke hurtigvirkende preparat i tillegg, men under forverring burde dosen dobles til 4 inhalasjoner morgen og kveld. GlaxoSmithKline AS mener således at AstraZeneca AS anbefaler Symbicort som symptomlindrende behandling ved symptomgjennombrudd og at det således hevdes at det ikke vil være behov for akutt behandling som f.eks, Bricanyl (terbutalin) i tillegg til vedlikeholdsbehandlingen. AstraZeneca ASmener at en slik konklusjon ikke samsvarer med AstraZenecas AS budskap. Kjernen i AstraZenecas AS budskap, slik Rådet forstår det, er at Symbicort er en daglig vedlikeholdsbehandling som skal doseres morgen og kveld. Dersom pasienten likevel opplever symptomgjennombrudd, f.eks. økt bruk av akuttmedisin >3 inhalasjoner eller nattlig oppvåkning to påfølgende dager, kan vedlikeholdsdosen av Symbicort økes til inntil 4 inhalasjoner morgen og kveld. Det essensielle i budskapet er altså ikke å hevde at Symbicort kan brukes som anfallsbehandling, men at man ved å benytte det variable doseringsintervallet kan forhindre anfall, og dermed også bruk av anfallsmedisin. Det avgjørende er imidlertid ikke hva AstraZeneca AS nå hevder er deres budskap, men hva de faktisk har formidlet i brosjyremateriell og kampanjen for øvrig, herunder hvordan det har blitt oppfattet. Når det gjelder det skriftlige materialet kan ikke Rådet se at dette er i strid med godkjent preparatomtale. Når det gjelder legemiddelkonsulentens angivelige uttalelser til legen finner Rådet ikke å kunne basere sin uttalelse på dette, da faktum ikke er tilstrekkelig opplyst. Klager gis ikke medhold. AstraZeneca AS ilegges gebyr kr ,-. Rådet imøteser bekreftelse innen 2 uker på at ovennevnte avgjørelse vil bli fulgt. Endelig vedtak blir lagt ut på internett. 6

Rådsavgjørelse 13.08.07: Klage på markedsføring av Exforge (Amlodipin/Valsartan), Novartis (R1207)

Rådsavgjørelse 13.08.07: Klage på markedsføring av Exforge (Amlodipin/Valsartan), Novartis (R1207) Rådsavgjørelse 13.08.07: Klage på markedsføring av Exforge (Amlodipin/Valsartan), Novartis (R1207) Saken ble innklaget av AstraZeneca AS Gebyr 50.000,-. Navn på firma som klager: AstraZeneca AS Navn på

Detaljer

Rådsavgjørelse 21.01.2008: Fornyet behandling av klage på pillereklame på SMS (stikkprøvekontroll S4707), Nycomed Pharma AS (R1807)

Rådsavgjørelse 21.01.2008: Fornyet behandling av klage på pillereklame på SMS (stikkprøvekontroll S4707), Nycomed Pharma AS (R1807) Rådsavgjørelse 21.01.2008: Fornyet behandling av klage på pillereklame på SMS (stikkprøvekontroll S4707), Nycomed Pharma AS (R1807) Saken ble innklaget av Statens legemiddelverk. Gebyr kr 50.000,-. Navn

Detaljer

Rådsavgjørelse 03.12.2007: Fornyet behandling av klage på; NYHET i behandling av ADHD, NOVARTIS (R1007)

Rådsavgjørelse 03.12.2007: Fornyet behandling av klage på; NYHET i behandling av ADHD, NOVARTIS (R1007) Rådsavgjørelse 03.12.2007: Fornyet behandling av klage på; NYHET i behandling av ADHD, NOVARTIS (R1007) Saken ble innklaget av Janssen-Cilag AS. Gebyr 100.000,-. Navn på firma som klager: Janssen-Cilag

Detaljer

Rådsavgjørelse 03.12.2007: Klage på reklame på SMS (stikkprøvekontroll S4707), Nycomed Pharma AS (R1807)

Rådsavgjørelse 03.12.2007: Klage på reklame på SMS (stikkprøvekontroll S4707), Nycomed Pharma AS (R1807) Rådsavgjørelse 03.12.2007: Klage på reklame på SMS (stikkprøvekontroll S4707), Nycomed Pharma AS (R1807) Saken ble innklaget av Statens legemiddelverk. Gebyr kr 50.000,-. Navn på firma som klager: Statens

Detaljer

Rådsavgjørelse 13. mai 2013: Klage på reklame for Remicade og Humira <> og <> R0113

Rådsavgjørelse 13. mai 2013: Klage på reklame for Remicade og Humira <<MSD (Norge) AS >> og <<Abbott Norge AS >> R0113 Rådsavgjørelse 13. mai 2013: Klage på reklame for Remicade og Humira og R0113 Saken ble innklaget av Statens legemiddelverk. MSD (Norge) AS Gebyr kr 20.000,- Abbott

Detaljer

Rådsavgjørelse 07.09.2009: Klage på Boehringer Ingelheim/Pfizers annonse for Spiriva i Dagens Medisin samt Spiriva KOLS-brosjyre (R0709)

Rådsavgjørelse 07.09.2009: Klage på Boehringer Ingelheim/Pfizers annonse for Spiriva i Dagens Medisin samt Spiriva KOLS-brosjyre (R0709) Rådsavgjørelse 07.09.2009: Klage på Boehringer Ingelheim/Pfizers annonse for Spiriva i Dagens Medisin samt Spiriva KOLS-brosjyre (R0709) Saken ble innklaget av GlaxoSmithKline AS. Gebyr 125.000,-. Navn

Detaljer

Rådsavgjørelse 20. april 2015: Klage på reklame for Zytiga <> R1815

Rådsavgjørelse 20. april 2015: Klage på reklame for Zytiga <<Janssen-Cilag>> R1815 Rådsavgjørelse 20. april 2015: Klage på reklame for Zytiga R1815 Saken ble innklaget av Rådets sekretariat. Gebyr kr 50.000,- Navn på firma som klager: Rådets sekretariat Navn på firma

Detaljer

Klage på reklame for Ebixa annonser <> R0811 og R1011

Klage på reklame for Ebixa annonser <<Lundbeck>> R0811 og R1011 Klage på reklame for Ebixa annonser R0811 og R1011 1. Klage på reklame for Ebixa annonser R0811 Saken ble innklaget av Novartis Norge AS. Gebyr kr 150.000,- Navn på firma som

Detaljer

PROTOKOLL. Oppstilling, for andre, klær som kunden kan se på og kjøpe i butikk eller på internett.

PROTOKOLL. Oppstilling, for andre, klær som kunden kan se på og kjøpe i butikk eller på internett. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8192 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00119 Reg. nr. 251990 Søknads nr. 200903881 Registreringshaver: Kong Vinter AS, Skogvegen 21, 3560 Hemsedal (tidl. Slakk

Detaljer

PFU-SAK NR. 225/14. Kontrollkomiteen i Norges Korforbund v/harold Jenssen ADRESSE:

PFU-SAK NR. 225/14. Kontrollkomiteen i Norges Korforbund v/harold Jenssen ADRESSE: PFU-SAK NR. 225/14 KLAGER: Kontrollkomiteen i Norges Korforbund v/harold Jenssen ADRESSE: Liaveien 330, 9357 Tennevoll TELEFON/TELEFAX: PUBLIKASJON: Ballade.no PUBLISERINGSDATO: 20.01.2014 STOFFOMRÅDE:

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Melby Auksjon DA Minnesund Industrifelt 39 2092 MINNESUND Deres referanse Vår referanse Dato 2010/166 27.05.2011 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/10. Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/10. Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/10 Klager: X Innklaget: Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO Saken gjelder: Klager hevder at Pareto Securities AS har gitt feilaktig og mangelfull informasjon

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2014/2

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2014/2 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2014/2 Klager: X Innklaget: Pareto Project Finance AS P.O. Box 1396 Vika 0114 OSLO Saken gjelder: Klage på angivelig feilaktig og mangelfull informasjon fra Pareto Project

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tildelingsevaluering, avvisning av leverandør. Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tildelingsevaluering, avvisning av leverandør. Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Tildelingsevaluering, avvisning av leverandør Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av parallelle rammeavtaler om juridiske

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2004/6 Klager: A Innklaget: First Securities ASA Postboks 1441 Vika 0115 Oslo

Detaljer

Protokoll i sak 795/2015. for. Boligtvistnemnda 17.06.15

Protokoll i sak 795/2015. for. Boligtvistnemnda 17.06.15 Protokoll i sak 795/2015 for Boligtvistnemnda 17.06.15 Saken gjelder: Betaling for utførte arkitekttjenester innhenting av tilbud ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Selv om klagen

Detaljer

KLAGESAK NR 4862. Bransje: Detaljhandel med motorkjøretøyer, import og omsetning av campingvogner

KLAGESAK NR 4862. Bransje: Detaljhandel med motorkjøretøyer, import og omsetning av campingvogner KLAGESAK NR 4862 Ingress: Klage nr. 4862. Klagenemndas avgjørelse av 5. mars 2003. Saken gjelder fylkesskattekontorets vedtak om etterberegning. Spørsmål om det var tatt ut eller omsatt campingvogner fra

Detaljer

VEDTAK OM OVERTREDELSESGEBYR FOR BRUDD PÅ MARKEDSFØRINGSLOVENS 11, 13 FØRSTE LEDD jf. 12 ANDRE LEDD og 16 ANDRE LEDD MOT

VEDTAK OM OVERTREDELSESGEBYR FOR BRUDD PÅ MARKEDSFØRINGSLOVENS 11, 13 FØRSTE LEDD jf. 12 ANDRE LEDD og 16 ANDRE LEDD MOT VEDTAK OM OVERTREDELSESGEBYR FOR BRUDD PÅ MARKEDSFØRINGSLOVENS 11, 13 FØRSTE LEDD jf. 12 ANDRE LEDD og 16 ANDRE LEDD MOT Uno Life AS Grønland 32 B 3045 DRAMMEN Saksnr.: 14/361 Saksbeh.: Nina Elise Dietzel

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/10. Klager: Stranden 3A Aker Brygge 0250 Oslo. Etisk Råd er satt med følgende medlemmer:

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/10. Klager: Stranden 3A Aker Brygge 0250 Oslo. Etisk Råd er satt med følgende medlemmer: ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/10 Klager: X Innklaget: Færder Securities ASA Stranden 3A Aker Brygge 0250 Oslo Saken gjelder: Tegning i emisjon Etisk Råd er satt med følgende medlemmer: Geir Woxholth

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagerne deltok i en åpen anbudskonkurranse vedrørende inngåelse av rammeavtale om levering av bedriftshelsetjenester. Klagerne anførte at innklagede hadde brutt

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7904 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 043 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Lund & Co DA, Postboks 1148 Sentrum, 0104 Oslo Foretakets org. nr. 991 097 171

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2012/7

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2012/7 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2012/7 Klager: X Innklaget: Carnegie ASA Saken gjelder: Klage på manglende innleggelse av stop-loss, uegnet investeringsrådgivning og manglende oppfølgning fra meglers side.

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av digitale ordbøker. Klagenemnda konstaterte at det ikke var noen uklarhet i klagers tilbud i

Detaljer

Dokument nr. 4:1 (2008-2009)

Dokument nr. 4:1 (2008-2009) Dokument nr. 4:1 (2008-2009) Særskilt melding fra SIVILOMBUDSMANNEN Ombudsmannens undersøkelse av saksbehandlingstid og saksbehandlingsrutiner i Norsk Pasientskadeerstatning Avgitt til Stortinget 6. oktober

Detaljer

Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet - Goldberg Partners AS

Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet - Goldberg Partners AS Advokatfirmaet Grette DA Karl Rosén Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Deres ref Vår ref Dato 12/2826-10.07.2015 Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2012/5

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2012/5 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2012/5 Klager: X Innklaget: Nordic Securities AS Bryggen 5 5003 Bergen Saken gjelder: Anførsel om at Nordic Securities AS ikke har gitt en forståelig og ordentlig orientering

Detaljer

Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr - enkeltvedtak

Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr - enkeltvedtak Askøy Energi 5300 KLEPPESTØ Vår dato: 05.07.2004 Vår ref.: NVE 200400574-13 emk/lav Arkiv: 912-653.4 Saksbehandler: Deres dato: Lisbeth Anita Vingås Deres ref.: 22 95 91 57 Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr

Detaljer

Forbrukerombudet, pb. 4597 Nydalen, 0404 OSLO. International Trade Service AS, Strandgaten 8, 4550 FARSUND

Forbrukerombudet, pb. 4597 Nydalen, 0404 OSLO. International Trade Service AS, Strandgaten 8, 4550 FARSUND VEDTAK Sak nr.: 13/598 Dato: 27. september 2013 Klager: Innklaget: Forbrukerombudet, pb. 4597 Nydalen, 0404 OSLO International Trade Service AS, Strandgaten 8, 4550 FARSUND og Svein Bjarne Nesbø, Nytorvet

Detaljer

Markedsføring fra Nuform - mfl. 2 og 3 og angrerettloven 11 jf. 3

Markedsføring fra Nuform - mfl. 2 og 3 og angrerettloven 11 jf. 3 Nuform Pb. 33 Søreidgrend 5895Bergen Sak nr:09/527-11 26.05.2009 Markedsføring fra Nuform - mfl. 2 og 3 og angrerettloven 11 jf. 3 Som dere vil være godt kjent med fører Forbrukerombudet tilsyn med at

Detaljer

ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS

ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8025 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 044 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Brækhus, Arbins gate 7, 0253 Oslo Foretakets org. nr. 994 414 143 Fullmektig:

Detaljer