Rådsavgjørelse 20. april 2015: Klage på reklame for Zytiga <> R1815

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rådsavgjørelse 20. april 2015: Klage på reklame for Zytiga <> R1815"

Transkript

1 Rådsavgjørelse 20. april 2015: Klage på reklame for Zytiga <<Janssen-Cilag>> R1815 Saken ble innklaget av Rådets sekretariat. Gebyr kr ,- Navn på firma som klager: Rådets sekretariat Navn på firma som klages inn: Janssen-Cilag AS Kort sammendrag av klagen: Saken gjelder klage på reklame for Zytiga fra Dagens Medisin nr. 1/2015. Saken er innklaget av Rådets sekretariat Kopi av et utdrag av materiellet:

2 Klagers anførsler: Saken er innklaget av Rådets sekretariat, 17. februar 2015, som i det vesentlige har anført: Rådets sekretariat har følgende kommentarer: 1. Utsagnet «Still performing». Dette utsagnet er referansegitt med SPC. Vi merker oss med tilfredshet at dato er oppgitt. Imidlertid har vi noen andre spørsmål og mulige innsigelser: Utsagnet og illustrasjonen kan oppfattes som en medisinsk påstand i den betydning at bruk av produktet holder pasienten i god form/uten symptomer på sykdom, gir forlenget høyt prestasjonsnivå eller holder pasienten lenger «ung». På den bakgrunn ber vi om Janssen-Cilag sine synspunkter, inkludert hva som har vært hensikten med bruken av utsagnet, og syn på nødvendigheten av referansebruk. Vi ber også om at Janssen-Cilag spesifiserer hvor i SPCen det finnes dekning for denne påstanden. 2. Regler om dokumentasjon. Utsagnet er gitt med referanse til SPC uten ytterligere angivelse av kapitel eller sidetall. Alle medisinske påstander skal være referansegitt slik at mottakeren er i stand til å danne seg en egen mening (jf Regler for markedsføring av legemidler). Innklagedes anførsler: Svar fra Janssen-Cilag på klage fra Rådets sekretariat vedrørende klage på reklame for Zytiga, datert 02. mars 2015 Vi er bedt om å komme med kommentarer i forbindelse med at Rådets sekretariat har merket seg vår reklame for Zytiga, der overskriften er «Still performing» med referanse til SPC. Annonsen ble brukt i januar og sist oppdaterte SPC var da fra 20. november Vi beklager denne feilen. Zytiga er indisert for behandling av menn med metastaserende, kastrasjonsresistent prostatakreft (mcrpc). Disse har relativt kort tid igjen å leve, og vi ønsker med denne reklamen å sette fokus på de gode tingene i livet for denne mannen på 72 år med mcrpc, innebærer det bl.a. å fortsatt kunne kjøre på tur med sin Harley Davidson motorsykkel. Hvorfor kan han det? Dette har sammenheng med flere sykdomsparametere og vi har valgt å referere til SPC fordi denne oppsummerer mange parametere som er relevante i denne sammenheng. I avsnittet Klinisk effekt og sikkerhet under punkt 5.1, presenteres resultater fra 2 kliniske studer, studie 301 og 302. Mye av dette er relevant informasjon. Teksten nedenfor er hentet fra SPC etter figuren på side 13, og omtaler studie 302. Vi har markert det vi mener er relevant. I tillegg til de observerte forbedringene i totaloverlevelse og rpfs (radiografic Progression-Free Survival, vår tilføyelse) ble det påvist effekt av behandling med ZYTIGA i forhold til placebo for alle sekundære endepunktmål som følger:

3 Tid til PSA*-progresjon basert på PCWG2-kriterier: Median tid til PSA-progresjon var 11,1 måneder for pasienter som fikk ZYTIGA og 5,6 måneder for pasienter som fikk placebo (HR=0,488, 95 % KI: [0,420, 0,568], p < 0,0001). Tid til PSA-progresjon var omtrent doblet ved ZYTIGA-behandling (HR=0,488). Andelen av forsøkspersoner med bekreftet PSA-respons var større i ZYTIGA-gruppen enn i placebogruppen (62 % mot 24 %, p < 0,0001). Hos forsøkspersoner med målbar bløtvevssykdom ble det observert signifikant økt antall komplett og delvis tumorrespons ved ZYTIGAbehandling. Tid til opiatbruk mot kreftsmerter: Median tid til opiatbruk mot prostatakreftsmerter på tidspunktet for den endelige analysen var 33,4 måneder for pasienter som fikk ZYTIGA og 23,4 måneder for pasienter som fikk placebo (HR=0,721, 95 % KI: [0,614, 0,846], p < 0,0001). Tid til oppstart av cytotoksisk kjemoterapi: Median tid til oppstart av cytotoksisk kjemoterapi var 25,2 måneder for pasienter som fikk ZYTIGA og 16,8 måneder for pasienter som fikk placebo (HR=0,580, 95 % KI: [0,487, 0,691], p < 0,0001). Tid til forverring av ECOG-funksjonsscore med 1 poeng: Median tid til forverring av ECOG-funksjonsscore med 1 poeng var 12,3 måneder for pasienter som fikk ZYTIGA og 10,9 måneder for pasienter som fikk placebo (HR=0,821, 95 % KI: [0,714, 0,943], p=0,0053). Følgende studieendepunkter viste en statistisk signifikant fordel i favør av ZYTIGAbehandling: Objektiv respons: Objektiv respons ble definert som andelen av forsøkspersoner med målbar sykdom som fikk komplett eller delvis respons i henhold til RECIST-kriteriene (baseline lymfeknutestørrelse måtte være 2 cm for å bli ansett som en mållesjon). Andelen av forsøkspersoner med målbar sykdom ved baseline som hadde en objektiv respons var 36 % i ZYTIGA-gruppen og 16 % i placebogruppen (p < 0,0001). Smerter: Behandling med ZYTIGA reduserte signifikant risikoen for gjennomsnittlig smerte-intensitetsprogresjon med 18 % sammenlignet med placebo (p=0,0490). Median tid til progresjon var 26,7 måneder i ZYTIGA-gruppen og 18,4 måneder i placebogruppen. Tid til reduksjon av FACT-P (totalscore): Behandling med ZYTIGA reduserte risikoen for reduksjon av FACT-P (totalscore) med 22 % sammenlignet med placebo (p=0,0028). Median tid til reduksjon av FACT-P (totalscore) var 12,7 måneder i ZYTIGA-gruppen og 8,3 måneder i placebogruppen. *PSA: Prostate Specific Antigen **FACT : Functional Assessment of Cancer Therapy, P: Prostate Cancer) SPC omtaler også studie 301 under avsnittet Klinisk effect og sikkerhet. Her er sitat fra midt på side 16: Smerter

4 Andelen av pasienter med smertelindring var statistisk signifikant høyere i ZYTIGAgruppen enn i placebogruppen (44 % mot 27 %, p=0,0002). En responder med hensyn til smertelindring ble definert som en pasient som fikk minst 30 % reduksjon fra baseline i BPI-SF verste smerteintensitet de siste 24 timene uten økning i analgetikabruk ved to påfølgende vurderinger med fire ukers mellomrom. Kun pasienter med baselinesmerte 4 og minst én smerteregistrering etter baseline ble analysert (N=512) med hensyn til smertelindring. En lavere andel av pasientene behandlet med ZYTIGA hadde smerteprogresjon sammenlignet med pasienter som fikk placebo etter 6 (22 % mot 28 %), 12 (30 % mot 38 %) og 18 måneder (35 % mot 46 %). Smerteprogresjon var definert som en økning fra baseline 30 % i BPI-SF verste smerteintensitet de siste 24 timene uten reduksjon i analgetikabruk ved to påfølgende kontroller, eller en økning 30 % i analgetikabruk ved to påfølgende kontroller. Tid til smerteprogresjon i 25- persentilen var 7,4 måneder i ZYTIGA-gruppen og 4,7 måneder i placebogruppen. Skjelettrelaterte hendelser En lavere andel av pasientene i ZYTIGA-gruppen hadde skjelettrelaterte hendelser sammenlignet med placebogruppen etter 6 måneder (18 % mot 28 %), 12 måneder (30 % mot 40 %) og 18 måneder (35 % mot 40 %). Tid til første skjelettrelaterte hendelse i 25-persentilen i ZYTIGA-gruppen var dobbelt så lang som i kontrollgruppen, 9,9 måneder mot 4,9 måneder. En skjelettrelatert hendelse var definert som en patologisk fraktur, ryggmargskompresjon, palliativ stråling av skjelett eller ortopedisk kirurgi. Her omtales altså forbedringer som gjelder totaloverlevelse, sykdomsprogresjon, tid før man tar i bruk opiater mot smerter, risiko for smerteintensitetsprogresjon, tid før man starter opp cytostatisk kjemoterapi, tid før funksjonsforverring (ECOG og FACT) og skjelettrelaterte hendelser. 1) Utsagnet «Still performing» For å oppsummere tanken bak utsagnet: Selv om alt håp egentlig er ute og Zytiga ikke er en kurativ behandling, men en palliativ behandling, så er vår mann still performing (kjører fortsatt Harley motorsykkel) fordi Zytiga utsetter tiden frem til opiat bruk pga. cancer relaterte smerter (kan da ikke kjøre Harley) og tiden frem til initiering av kjemoterapi (som medfører signifikant forringelse av livskvaliteten). «Still performing» er en illustrasjon på hvordan noen aktiviteter kan opprettholdes lenger som en følge av behandlingen. Dessuten Zytiga påvirker ikke evnen til å kjøre bil/motorsykkel, slik som andre legemidler som brukes for behandling av mcrpc. 2) Angående regler om dokumentasjon: Vi har tenkt at hele avsnittet om klinisk effekt og sikkerhet bygger opp om utsagnet, og har derfor ikke sett behov for å presisere nærmere hvor i SPC vi refererer til. Dataene i SPC er også publisert i artikler, men vi har ikke sett behovet for å referere til andre steder enn SPC.

5 Annonsen er brukt i én utgave av Dagens medisin. Vi ønsker ikke å stå for reklame som kan misforstås, og har ikke planer om å bruke denne annonsen videre. Vi håper denne redegjørelsen forklarer tilstrekkelig hvordan vi har tenkt. Saken er behandlet av Dnlf og LMIs Råd for legemiddelinformasjon, i møte M april 2015: Rådet har behandlet klagen slik: Utsagnet «Still performing». Rådet oppfatter utsagnet som annonsens hovedbudskap som er referansgitt ved henvisning til SPC. Rådet kan ikke se at SPCen dekker dette utsagnet. Denne type påstander av generell karakter bidrar ikke til god legemiddelinformasjon. Legemiddelreklame skal underbygge riktig bruk. Reklamen gir liten informasjon om produktet. Klager gis medhold Janssen Cilag ilegges gebyr kr ,- Regler om dokumentasjon. Når deg gjelder bruk av SPC som referanse vises til Rådets veiledning. Dette vedtaket blir offentliggjort på LMIs nettsider

Rådsavgjørelse 13.08.07: Klage på markedsføring av Exforge (Amlodipin/Valsartan), Novartis (R1207)

Rådsavgjørelse 13.08.07: Klage på markedsføring av Exforge (Amlodipin/Valsartan), Novartis (R1207) Rådsavgjørelse 13.08.07: Klage på markedsføring av Exforge (Amlodipin/Valsartan), Novartis (R1207) Saken ble innklaget av AstraZeneca AS Gebyr 50.000,-. Navn på firma som klager: AstraZeneca AS Navn på

Detaljer

Klage på reklame for Ebixa annonser <> R0811 og R1011

Klage på reklame for Ebixa annonser <<Lundbeck>> R0811 og R1011 Klage på reklame for Ebixa annonser R0811 og R1011 1. Klage på reklame for Ebixa annonser R0811 Saken ble innklaget av Novartis Norge AS. Gebyr kr 150.000,- Navn på firma som

Detaljer

Rådsavgjørelse 21.01.2008: Fornyet behandling av klage på pillereklame på SMS (stikkprøvekontroll S4707), Nycomed Pharma AS (R1807)

Rådsavgjørelse 21.01.2008: Fornyet behandling av klage på pillereklame på SMS (stikkprøvekontroll S4707), Nycomed Pharma AS (R1807) Rådsavgjørelse 21.01.2008: Fornyet behandling av klage på pillereklame på SMS (stikkprøvekontroll S4707), Nycomed Pharma AS (R1807) Saken ble innklaget av Statens legemiddelverk. Gebyr kr 50.000,-. Navn

Detaljer

Rådsavgjørelse 07.09.2009: Klage på Boehringer Ingelheim/Pfizers annonse for Spiriva i Dagens Medisin samt Spiriva KOLS-brosjyre (R0709)

Rådsavgjørelse 07.09.2009: Klage på Boehringer Ingelheim/Pfizers annonse for Spiriva i Dagens Medisin samt Spiriva KOLS-brosjyre (R0709) Rådsavgjørelse 07.09.2009: Klage på Boehringer Ingelheim/Pfizers annonse for Spiriva i Dagens Medisin samt Spiriva KOLS-brosjyre (R0709) Saken ble innklaget av GlaxoSmithKline AS. Gebyr 125.000,-. Navn

Detaljer

Rådsavgjørelse 03.12.2007: Fornyet behandling av klage på; NYHET i behandling av ADHD, NOVARTIS (R1007)

Rådsavgjørelse 03.12.2007: Fornyet behandling av klage på; NYHET i behandling av ADHD, NOVARTIS (R1007) Rådsavgjørelse 03.12.2007: Fornyet behandling av klage på; NYHET i behandling av ADHD, NOVARTIS (R1007) Saken ble innklaget av Janssen-Cilag AS. Gebyr 100.000,-. Navn på firma som klager: Janssen-Cilag

Detaljer

Rådsavgjørelse 03.12.2007: Klage på reklame på SMS (stikkprøvekontroll S4707), Nycomed Pharma AS (R1807)

Rådsavgjørelse 03.12.2007: Klage på reklame på SMS (stikkprøvekontroll S4707), Nycomed Pharma AS (R1807) Rådsavgjørelse 03.12.2007: Klage på reklame på SMS (stikkprøvekontroll S4707), Nycomed Pharma AS (R1807) Saken ble innklaget av Statens legemiddelverk. Gebyr kr 50.000,-. Navn på firma som klager: Statens

Detaljer

Rådsavgjørelse 13. mai 2013: Klage på reklame for Remicade og Humira <> og <> R0113

Rådsavgjørelse 13. mai 2013: Klage på reklame for Remicade og Humira <<MSD (Norge) AS >> og <<Abbott Norge AS >> R0113 Rådsavgjørelse 13. mai 2013: Klage på reklame for Remicade og Humira og R0113 Saken ble innklaget av Statens legemiddelverk. MSD (Norge) AS Gebyr kr 20.000,- Abbott

Detaljer

Hurtig metodevurdering

Hurtig metodevurdering Hurtig metodevurdering Abirateron (Zytiga) til 2. linjebehandling av metastaserende kastrasjonsresistent prostatakreft (mcrpc) 10-09-2014 Statens legemiddelverk Brev stiles til Statens legemiddelverk.

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Øverbø Standal & Co DA MNA Att. Atle Standal Julsundvegen 4 6412 MOLDE Deres referanse Vår referanse Dato 22797/62429.doc/haf 2010/122 14.02.2011 Avvisning av klage

Detaljer

RETKOM3104 Prosjektoppgave i retorikk vår 2012 Kandidatnumre: 4001 og 4004 FEDREKVOTE TIL BESVÆR. Om NAVs brev til fedre

RETKOM3104 Prosjektoppgave i retorikk vår 2012 Kandidatnumre: 4001 og 4004 FEDREKVOTE TIL BESVÆR. Om NAVs brev til fedre RETKOM3104 Prosjektoppgave i retorikk vår 2012 Kandidatnumre: 4001 og 4004 FEDREKVOTE TIL BESVÆR Om NAVs brev til fedre FORORD Oppgaven «Fedrekvote til besvær - NAVs brev til fedre» er et fellesprosjekt

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser PSI-Gruppen Att. Jarle E. Refnin Bokfinkvn. 5 1786 HALDEN Deres referanse Vår referanse Dato 2010/256 08.11.2011 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser TNS Gallup AS Postboks 240 Sentrum 0103 OSLO Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2011/0185-7 15.02.2013 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

PFU-SAK NR. 225/14. Kontrollkomiteen i Norges Korforbund v/harold Jenssen ADRESSE:

PFU-SAK NR. 225/14. Kontrollkomiteen i Norges Korforbund v/harold Jenssen ADRESSE: PFU-SAK NR. 225/14 KLAGER: Kontrollkomiteen i Norges Korforbund v/harold Jenssen ADRESSE: Liaveien 330, 9357 Tennevoll TELEFON/TELEFAX: PUBLIKASJON: Ballade.no PUBLISERINGSDATO: 20.01.2014 STOFFOMRÅDE:

Detaljer

Refusjonsrapport Femar (letrozol), adjuvant behandling av brystkreft

Refusjonsrapport Femar (letrozol), adjuvant behandling av brystkreft Refusjonsrapport Femar (letrozol), adjuvant behandling av brystkreft 1 Oppsummering Formål: Å vurdere Femar (letrozol) for pliktmessig refusjon etter forskrift av 18. april 1997 nr. 330 om stønad til dekning

Detaljer

Vedrørende markedsføring av FriVenner Varsel om vedtak Vi viser til tidligere korrespondanse i saken, senest deres brev av 19.02.08.

Vedrørende markedsføring av FriVenner Varsel om vedtak Vi viser til tidligere korrespondanse i saken, senest deres brev av 19.02.08. Telenor ASA v/ Kristin Bergfjord 1331 FORNEBU Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 07/3079-15 26.03.2008 Saksbehandler: Jens T. Thommesen Dir.tlf: 45 49 00 54 Vedrørende markedsføring av FriVenner Varsel

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/105 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2008/105 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Dokument nr. 4:1 (2008-2009)

Dokument nr. 4:1 (2008-2009) Dokument nr. 4:1 (2008-2009) Særskilt melding fra SIVILOMBUDSMANNEN Ombudsmannens undersøkelse av saksbehandlingstid og saksbehandlingsrutiner i Norsk Pasientskadeerstatning Avgitt til Stortinget 6. oktober

Detaljer

Roy A. Nielsen. Kreftpasienters behov, bruk og vurdering av rehabiliteringstilbudet

Roy A. Nielsen. Kreftpasienters behov, bruk og vurdering av rehabiliteringstilbudet Roy A. Nielsen Kreftpasienters behov, bruk og vurdering av rehabiliteringstilbudet Roy A. Nielsen Kreftpasienters behov, bruk og vurdering av rehabiliteringstilbudet Fafo-notat 2011:04 Fafo 2011 ISSN

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2014/2

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2014/2 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2014/2 Klager: X Innklaget: Pareto Project Finance AS P.O. Box 1396 Vika 0114 OSLO Saken gjelder: Klage på angivelig feilaktig og mangelfull informasjon fra Pareto Project

Detaljer

Beslutningsforum for nye metoder

Beslutningsforum for nye metoder Beslutningsforum for nye metoder Dato: 15. juni 2015 Kl.: 9.30-11.30 Sted: Radisson Blu Airport Hotel, Oslo Møtedato: 15. juni 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/dato: 2014/182-94/012 Karin Paulke, Helse

Detaljer

Protokoll i sak 680/2012. for. Boligtvistnemnda 16.05.13

Protokoll i sak 680/2012. for. Boligtvistnemnda 16.05.13 Protokoll i sak 680/2012 for Boligtvistnemnda 16.05.13 Saken gjelder: Krav om dagmulkt. Krav om erstatning for ulemper knyttet til mangler i vaskerom, ulemper knyttet til frosne vannrør, og redusert markedsverdi

Detaljer

Forskjellsbehandling på grunn av foreldrepermisjon ved lønnsutvikling og i en nedbemanningsprosess.

Forskjellsbehandling på grunn av foreldrepermisjon ved lønnsutvikling og i en nedbemanningsprosess. Forskjellsbehandling på grunn av foreldrepermisjon ved lønnsutvikling og i en nedbemanningsprosess. En kvinne hevdet seg forskjellsbehandlet på grunn av foreldrepermisjon ved manglende lønnsutvikling og

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/208 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2008/208 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Orienteringsbrev fra Forbrukerombudet: Krav til markedsføring av barne- og helseforsikringer

Orienteringsbrev fra Forbrukerombudet: Krav til markedsføring av barne- og helseforsikringer Forsikringsselskap etter adresseliste Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 09/2449-42 22.03.2010 Saksbehandler: Anna Charlotte Amdal Neumayer Dir.tlf: 45 49 00 49 Orienteringsbrev fra Forbrukerombudet: Krav

Detaljer

Opprettelse av undervisning for sjette års medisinerstudenter i Bodø

Opprettelse av undervisning for sjette års medisinerstudenter i Bodø Opprettelse av undervisning for sjette års medisinerstudenter i Bodø 5. års oppgave, stadium IV Profesjonsstudiet i medisin, Universitetet i Tromsø. Student: Elisabeth Rekkedal, kull 06 E-post: elirek@yahoo.com

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 5. desember 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 5. desember 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7924 Patent nr. 321981 Patentsøknad nr. 20043057 Patenthaver: Forsalg Invest AS, Klostergata 33, 3732 Skien Fullmektig: Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum,

Detaljer

1. Kravet. Saken gjelder innkreving av to ubetalte fakturaer for tannlegebehandling. 2. Saksforholdet.

1. Kravet. Saken gjelder innkreving av to ubetalte fakturaer for tannlegebehandling. 2. Saksforholdet. Sandefjord, 19. mai 2015: Vedtak i sak 244-2014. Klager: NN. Innklaget: Inkassotjenester AS, Postboks 254 Lilleaker, 0216 Oslo. Saken gjelder: Om kravet er korrekt inkassovarslet, om adgangen til å beregne

Detaljer

REGLER FOR MARKEDSFØRING AV LEGEMIDLER

REGLER FOR MARKEDSFØRING AV LEGEMIDLER REGLER FOR MARKEDSFØRING AV LEGEMIDLER Fastsatt av Legemiddelindustriforeningens generalforsamling 15. november 1994 med senere endringer; senest på Generalforsamling i LMI 31. mars 2009. Med senere endringer

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED SYKMELDINGSRETT FOR PSYKOLOGER. Utarbeidet for Arbeids- og velferdsdirektoratet R-2012-016

EVALUERING AV FORSØK MED SYKMELDINGSRETT FOR PSYKOLOGER. Utarbeidet for Arbeids- og velferdsdirektoratet R-2012-016 EVALUERING AV FORSØK MED SYKMELDINGSRETT FOR PSYKOLOGER Utarbeidet for Arbeids- og velferdsdirektoratet Dokumentdetaljer Pöyry-rapport nr. Prosjektnr. 5Z090015.10 ISBN 978-82-8232-199-0 ISSN 0803-5113

Detaljer