Rådsavgjørelse 08. februar 2010: Klage på ulovlig reklame for Selexid, LEO Pharma AS (R0110)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rådsavgjørelse 08. februar 2010: Klage på ulovlig reklame for Selexid, LEO Pharma AS (R0110)"

Transkript

1 Rådsavgjørelse 08. februar 2010: Klage på ulovlig reklame for Selexid, LEO Pharma AS (R0110) Saken ble innklaget av Orion Pharma AS. Gebyr kr ,-. Navn på firma som klager: Orion Pharma AS Navn på firma som klages inn: LEO Pharma AS Kort sammendrag av klagen: Saken gjelder klage på reklame for legemiddelet Selexid fra LEO Pharma. Innklager er Orion Pharma AS. Faksimile av et utdrag av materiellet: 1

2 Klagers anførsler: Saken er innklaget av Orion Pharma AS, 2. desember 2009, som i det vesentlige har anført: Vedlagt oversendes reklameannonse i Tidsskrift for Den norske legeforening nr 12/2009, brosjyre og brev adressert til apotek og leger i Norge (september 2009), som begge er reklame for preparatet Selexid fra LEO Pharma AS. Vi viser til Legemiddelforskriften 13-2 som definerer legemiddelreklame og Regler for legemiddelinformasjon pkt. 4.1 som sier at "Sammenlignende reklame må ikke være misvisende og egenskaper ved både eget og konkurrenters preparater må være fremstilt på en balansert, rettferdig og objektiv måte." Annonse i Tidsskrift for Den norske legeforening nr 12/2009 (juni 2009) / Brosjyre Slik løste LEO Pharma et irriterende problem" Det er først og fremst oppfordringen til leger om å påføre resepten "Skal ikke byttes!" på bakgrunn av at Selexid har en foretrukket formulering fremfor en "vanlig tablett med pivmecillinam" som strider mot Regler for legemiddelinformasjon pkt Annonsen og brosjyren gir inntrykk av at Selexid tabletter har en avansert formulering sammenlignet med "vanlig tablett med pivmecillinam. Selexid har redusert fare for irritasjon i mucosa sammenlignet med denne "vanlige tabletten". Referansen som brukes er datert 1982 (det er derfor ganske mange år siden dette problemet ble løst), og bildet som brukes som illustrasjon viser spredning av "vanlig tablett" og Selexid over mucosa. "Vanlig tablett" er ikke Penomax, og det sier annonsen heller ingenting om, men når det videre oppfordres til at leger skal påføre resepten Skal ikke byttes!", og eneste byttbare pivmecillinampreparatet på det norske markedet er Penomax, så anser vi dette som en indirekte sammenligning og villedende reklame for å fremme salget av Selexid. Det er ingen referanse til sammenlignende dokumentasjon for disse preparatene. - Det er også en tekst som angir at "Da er også pasienten sikret et medikament som dekker bredest mulig indikasjon.", og som henspeiler på situasjoner der legen påfører "Skal ikke byttes!". Av formelle årsaker, som LEO Pharma AS bør kjenne til, er det ikke uvanlig at generiske legemidler har en annen ordlyd i preparatomtalen enn originalen, uten at dette påvirker byttbarheten. Dette er et forsøk på å begrense bytteordningen uten grunnlag. - Som helhet gir annonsen og brosjyren beskjed til legene at de skal påføre Skal ikke byttes!" på resepten fordi andre pivmecillinampreparater på det norske markedet ikke er medisinsk likeverdig. Dette medfører ikke riktighet ettersom Statens legemiddelverk har oppført Penomax påbyttelisten. Vi mener at LEO Pharma AS ikke har myndighet til å undergrave bytteordningen gjennom å oppfordre helsepersonell til sjablonmessig avkrysning mot bytte. Statens legemiddelverk har i etterkant følgende kommentar til byttbarheten: "Biotilgjengelighet for Penomax og Selexid er studert under standardiserte betingelser og viser at forskjellen i maksimal konsentrasjon etter dosering (Cmax) og areal under tidskonsentrasjonskurven (AUC) er liten og tilfredsstiller kravene for bioekvivalens. Pasientene vil ikke ha dårligere virkning av Penomax enn Selexid, uansett diagnose. (se vedlagte kunngjøring fra Statens legemiddelverk). - Vi viser til slutt til overskriften som lyder "Hvordan LEO Pharma løste et irriterende problem: "Det er spesielt å bruke henvisninger til løsninger på problemer som er publisert for mer enn 25 år siden. Ettersom dette er en gammel problemstilling og man framhever "et irriterende problem", kan ordlyden og sammensetningen av annonsen oppfattes som om det er andre pivmecillinampreparater på markedet som er "et irriterende problem", dvs. at det ligger et skjult, negativt budskap i overskriften. 2

3 Brev adressert til apotek og leger i Norge} september 2009 Brevet har tittelen: Vedr.: Selexid LEO tabletter og generisk pivmecillinam". Som i annonsen nevnt over er dette også først og fremst oppfordring til leger om å påføre resepten "Skal ikke byttes!". I dette brevet trekker de fram forskjeller i preparatomtale for Selexid og "generisk pivmecillinam" (med referanse til preparatomtalen for Penomax), legemiddelformen og indikasjon. - Det innledes med setningene: "1. mai 20Q9fikk vi i Norge generisk pivmecillinam. Preparateter oppført på byttelisten på tross av at det er vesentlige forskjeller mellom produktene 1.3 :", og dermed listes det opp forskjeller i preparatomtaler. Her er det referert til publikasjonen fra 1982 (som også er benyttet i annonsen nevnt over) og til preparatomtalene for Selexid og Penomax. Det er trukket ut informasjon fra preparatomtalene som favoriserer Selexid, og det ingen balansert sammenligning. De har ikke vist likheter eller punkter som er i disfavør for Selexid og gir dermed et feil bilde av den totale informasjonen for disse preparatene. De har gjort dette til tross for at de har hatt tilgang på utdrag av sammenlignende studier som strider mot budskapet (Public Assessment Report, se kommentar under) og som også er grunnlaget for at Statens legemiddelverk anser Penomax medisinsk likeverdig med Selexid. "Vesentlige forskjeller må kunne leses som at de er av betydning for om preparatene er likeverdige. Vedr. forskjell i indikasjonsordlyd (som i annonsen nevnt over), se vedlagt informasjon fra Statens legemiddelverk der de understreker at Penomax er medisinsk likeverdig med Selexid og har følgende forklaring til forskjellig indikasjonsordlyd: "Leo har påpekt at legemidlene har ulik indikasjon (godkjent bruksområde). Årsaken til dette er formelle forhold i godkjennelsesprosedyren. Flere land (blant annet Sverige) har en snevrere indikasjon for Selexid enn det vi har i Norge. Sverige kunne ikke - i motsetning til Norge - godta den indikasjonen produsenten av Penomax søkte om. Resultatet ble til slutt en snevrere indikasjon for Penomax enn Selexid. Siden behandlingseffekten er lik, legger Legemiddelverket ikke vekt på de ulike indikasjonene ved vurdering av byttbarhet i dette tilfellet.". Selv om denne presiseringen, kom i etter kant av brevet, var preparatene på byttelisten uavhengig av indikasjon når brevet gikk ut. Det er derfor ikke noe grunnlag for å vurdere byttbarheten i forhold til indikasjon. - Vedr. forskjell i maksimal serumkonsentrasjon: Disse dataene er hentet fra hver enkelt preparatomtale og ikke fra sammenlignende studier (slik som bioekvivalensstudien som ligger til grunnlag for godkjenning av Penomax som "medisinsk likeverdig legemiddel"). Det er derfor uriktig av LEO Pharma AS å benytte slik sammenligning. - Det opplyses også her at Selexid er en "avansert oppbygget tablett" og at "mucosa forblir normal". I påfølgende setning står det følgende: "Når du forskriver Selexid LEO til pasienter med urinveisinfeksjon, bør du derfor påføre: Skal ikke byttes!" Her brukes igjen sammenligning av legemiddelform som grunnlag for ikke å bytte til Penomax, og referansen er ikke en sammenligning mellom Selexid og Penomax. Vi mener at dette er en del av en kampanje for å, skape et inntrykk av at Selexid er vesentlig forskjellig fra Penomax. Hele kampanjen er tydelig designet for å redusere byttegraden, slik at originalen har størst mulig andel. Byttegraden er i dag usedvanlig lav. Vi er kjent med at LEO Pharma AS sendte inn protest på byttbarheten. Det er likevel ikke anledning til å oppfordre sjablonmessig reservasjon så lenge preparatet står på byttelisten, selv ikke under behandlingstiden av protesten. Statens legemiddelverk har i etterkant konkludert med fortsatt bytte. Før dette visste LEO at produktet var byttbart i Sverige og Danmark. I Sverige klaget de på byttbarheten. LEO fikk innsyn i Public Assessment Report fra Finland 3. Desember 2008 (se vedlegg). Der fremkommer det data fra direkte sammenlignende studier mellom Penomax og Selexid som bekrefter at de er bioekvivalente. Siden LEO har sendt et nesten likelydende brev i alle skandinaviske land og 3

4 dette er et viktig produkt for dem, så er det åpenbart at de har diskutert situasjonen internt. Det er derfor grunn til å tro at LEO Pharma AS derfor satt med informasjon som avkrefter de forskjeller som de påstår i sitt brev. LEO har sendt ut et lignende brev i Danmark 2008 (se vedlegg), og det er grunn til å tro at det norske brevet er inspirert av dette. I Danmark ble de dømt på flere punkter av NSL (se vedlegg). Det er åpenbart at LEO har gjennomført denne kampanjen for å hindre bytte fra eget preparat. De har bevisst undergravet Statens legemiddelverks byttesystem, som også påfører myndigheter og pasienter ekstra kostnader. Dette til egen vinning og til tross for at de fikk en dom i Danmark. Vi viser også til RELlS-databasen ( der det er svart på henvendelser fra lege/apotek i oktober 2009 vedrørende klinisk relevans og forskjeller i preparatene Selexid og Penomax. Det henvises til brevet som er sendt ut til leger og apotek, og dette betyr at brevet har skapt usikkerhet hvorvidt Penomax er medisinsk likeverdig med Selexid. Orion Pharma har tatt kontakt med LEO Pharma AS Og diskutert saken. Vi oppfordret til at de sendte ut et brev der de viste tillegemiddelverkets konklusjon for å rydde opp i oppfatningen som er skapt i markedet. De var ikke interessert i en slik løsning, med den konsekvens at vi klager reklamen inn til Rådet for legemiddelinformasjon. LEO Pharma AS har signalisert at de ikke planlegger ytterligere utsendelser av denne reklamen. LEO Pharma AS har skapt et sterkt misvisende bilde av medisinsk likeverdighet mellom Selexid og Penomax. Vi ønsker at LEO Pharma AS må korrigere dette misvisende bildet med et brev, der det også vises til Statens legemiddelverks konklusjon, samt at firmaet ilegges en bot for bevisst å ha benyttet seg av villedende reklame og gått imot bytteordningen. Innklagedes anførsler: LEO PharmaAS i brev datert 14. januar 2010, som i det vesentlige har anført: Vi viser til deres brev datert og brev fra Orion Pharma AS datert vedrørende ovennevnte. Vi kan ikke se at de tre innklagede reklamer strider mot Regler for legemiddelinformasjon. Både annonsen i Tidsskrift for Den norske legeforening nr.12/2009 med tittel "Hvordan LEO Pharma løste et irriterende problem" og brosjyren med tittel "Slik løste LEO Pharma et irriterende problem" fremhever en egenskap ved tablettformuleringen av Selexid som medfører en minimal irritasjon av magens mucosa. Påstanden er dokumentert (1) og korrekt gjengitt ( 4.1), og vi mener dette er en medisinsk grunn til at legen kan vurdere å påføre resepten "Skal ikke byttes". Utsagnet "Da er også pasienten sikret et medikament som dekker bredest mulig indikasjon" var basert på gjeldende preparatomtaler (2,3), som må ligge til grunn for all markedsføring ( 3.2). Brevet datert september 2009, adressert til leger og apotek/farmasøyter i Norge er en oppstilling over de forskjeller som fremgår av produktenes preparatomtaler (2,3). Det er da underforstått at øvrige opplysninger i preparatomtalene i praksis er like. I brev til Statens legemiddelverk datert (4) protesterte LEO Pharma AS på oppføringen av Penomax på byttelisten. Uten et svar fra Statens legemiddelverk (dette forelå først (5)) måtte vi forholde oss til produktets godkjente preparatomtale ( 3.2). Som det fremgår av denne er det utvilsomt forskjeller i produktenes hjelpestoffer. Dette kan gi forskjeller bl.a. i oppløsnings- og 4

5 spredningshastighet i magen og derved mulig forskjellig irritasjon av magens mucosa, samt en tendens ti.1 høyere maksimal serumkonsentrasjon (1). Igjen fremhever vi en dokumentert egenskap for Selexid som medfører en minimal irritasjon av magens mucosa. Undersøkelsen er korrekt gjengitt med klar referanse ( 4.1), og vi mener at dette er en medisinsk grunn til at legen kan vurdere å påføre resepten "Skal ikke byttes". Til hver av påstandene/kommentarene som blir fremført i brevet fra Orion Pharma AS (se dette) vil vi anføre: Vedrørende annonse og brosjyre "Slik løste LEG Pharma et irriterende problem" s.l Første ledd Annonsen og brosjyren gir ikke inntrykk av, men dokumenterer(se referansen) at Selexid tabletter har en formulering som gir en god sprednin i magen og derved redusert fare for irritasjon av mucosa. At utviklingen av denne tablettformulering ble publisert i 1982 og at tabletten etter dette har vært i klinisk bruk, kan ikke bedømmes som ulovlig reklame. Verken annonsen eller brosjyren refererer til Penomax. De fremhever en dokumentert egenskap for Selexid som medfører en minimal irritasjon av magens mucosa. Undersøkelsen er korrekt gjengitt med klar referanse ( 4.1), og vi mener at dette er en medisinsk grunn til at legen kan vurdere å påføre resepten "Skal ikke byttes". Det må så være opp til legen å vurdere om denne dokumentasjon er tilstrekkelig til dette. Annet ledd For oss er det ukjent og uforståelig at et produkt kan stå på byttelisten med så forskjellige indikasjoner som er godkjent for henholdsvis Selexid og Penomax. LEO Pharma AS protesterte i brev til Statens legemiddelverk datert på oppføringen av Penomax på byttelisten (4). Uten et svar fra Statens legemiddelverk (dette forelå først (5)) måtte vi forholde oss til produktets godkjente preparatomtale ( 3.2). Da svaret fra Statens legemiddelverk forelå tok vi denne avgjørelsen til etterretning og stoppet denne reklamen. Tredje ledd Vår anmodning om å påføre resepten "Skal ikke byttes" er begrunnet i formuleringen av Selexid tabletter, som gir en liten risiko for irritasjon av magens mucosa. Dette er en medisinsk grunn til at legen kan vurdere å påføre resepten begrensningen i bytte. Kommentaren til Statens legemiddelverk går ut på at forskjellene i de målte parametere (AUC og C max ) tilfredsstiller kravene til boiekvivalens, de sier ingen ting om tablettenes eventuelle påvirkning av magens mucosa. Fjerde ledd Overskriften fokuserer på realiteten, nemlig at pivmecillinam er slimhinneirriterende, noe som også fremgår av teksten. At utviklingen av denne tablettformulering for Selexid, som gir en liten risiko for irritasjon av magens mucosa, ble publisert i 1982 og at tabletten etter dette har vært i klinisk bruk, kan ikke bedømmes som ulovlig reklame. Dersom andre pivmecillinampreparater på markedet også innehar denne egenskap må produsenten i så fall dokumentere dette i henhold til 4.1. Vedrørende "Brev adressert til apotek og leger i Norge, september 2009" s.2 Første ledd Den innledende setningen i brevet (6) lyder som følger: "1. mai 2009 fikk vi i Norge generisk pivmecillinam. Preparatet er oppført på byttelisten på tross av at det er vesentlige forskjeller mellom produktene 1-2 :". Det er således to og ikke tre referanser, som hevdet av Orion Pharma, som dokumenterer forskjellene i de to preparatene. Referansene (2,3) er begge produktenes offisielle preparatomtaler, og begge er korrekt gjengitt. Penomax er generisk pivmecillinam og oppført på byttelisten. Det er da underforstått at øvrige opplysninger i preparatomtalene i praksis er like. Det er på bakgrunn av forskjellene i preparatomtalene at LEO fremhever at Selexid tabletter har en formulering som gir en god spredning i magen og derved minimal fare for irritasjon av mucosa (1). At utviklingen av denne tablettformulering ble publisert i 1982 og at tabletten etter dette har vært i klinisk bruk, kan ikke bedømmes som ulovlig reklame. Brevet fremhever en dokumentert 5

6 egenskap for Selexid som medfører en minimal irritasjon av magens mucosa. Undersøkelsen er korrekt gjengitt med klar referanse ( 4.1), og vi mener at dette er en medisinsk grunn til at legen kan vurdere å påføre resepten "Skal ikke byttes". Det må så være opp til legen å vurdere om denne dokumentasjon er tilstrekkelig til dette. I brev til Statens legemiddelverk datert (4) protesterte LEO Pharma AS på oppføringen av Penomax på byttelisten. Uten et svar fra Statens legemiddelverk (dette forelå først (5)) måtte vi forholde oss til produktets godkjente preparatomtale ( 3.2). Som det fremgår av denne er det utvilsomt forskjeller i produktenes hjelpestoffer. Dette kan gi forskjeller bl.a. i oppløsnings- og spredningshastighet i magen og derved mulig forskjellig irritasjon av magens mucosa, samt en tendens til høyere maksimal serumkonsentrasjon (1). Public Assessment Report var på dette tidspunkt ikke kjent for LEO Pharma AS. At en slik forelå er imidlertid opplagt siden Statens legemiddelverk hadde godkjent Penomax som generisk pivmecillinam. LEO Pharma AS hadde, på bakgrunn av de forskjeller i blant annet hjelpestoffer som er mellom produktene, protestert overfor Statens legemiddelverk på utbyttbarhet mellom Selexid og Penomax (4). Etter at svaret fra Statens legemiddelverk forelå har LEO Pharma AS tatt dette til etterretning. Annet ledd på daværende tidspunkt var dette de eneste tilgjengelige data vedrørende maksimal serumkonsentrasjon, og vi måtte forholde oss til produktets godkjente preparatomtale ( 3.2). Tredje ledd Brevet og referansen dokumenterer at Selexid tabletter har en formulering som gir en god spredning i magen og derved minimal fare for irritasjon av mucosa. Undersøkelsen er korrekt gjengitt med klar referanse ( 4.1), og vi mener at dette er en medisinsk grunn til at legen kan vurdere å påføre resepten "Skal ikke byttes". Det må så være opp til legen å vurdere om denne dokumentasjon er tilstrekkelig til dette. Vedrørende generelle kommentarar Første avsnitt Vår anmodning om å påføre resepten "Skal ikke byttes" er begrunnet i formuleringen av Selexid tabletter, som gir en liten risiko for irritasjon av magens mucosa. Dette er en medisinsk grunn til at legen kan vurdere å påføre resepten begrensningen i bytte. Kommentaren til Statens legemiddelverk går ut på at forskjellene i de målte parametere (AUC og C max ) tilfredsstiller kravene til bioekvivalens, de sier ingen ting om tablettenes eventuelle påvirkning av magens mucosa. Det må således være opp til Orion Pharma som produsent å dokumentere at Penomax har en tilsvarende egenskap. Byttegraden i november var ca. 50 % med en prisforskjell på ca. 10%. Annet avsnitt Vår anmodning om å påføre resepten "Skal ikke byttes" er begrunnet i formuleringen av Selexid tabletter, som gir en liten risiko for irritasjon av magens mucosa. Dette er en medisinsk grunn til at legen kan vurdere å påføre resepten begrensningen i bytte. Det er korrekt at Statens legemiddelverk i sitt tilsvar til oss opprettholdt fortsatt bytte basert på en biotilgjengelighetsstudie hvor forskjellene i de målte parametere (AUC og C max ) tilfredsstiller kravene til bioekvivalens. Det skal derfor ikke være noen restriksjon i byttbarhet basert på ulik indikasjon i preparatomtalen. Derimot sier Statens legemiddelverk ingenting om tablettenes forskjeller i formulering og dennes eventuelle påvirkning av magens mucosa. Inntil det kan dokumenteres at Penomax har tilsvarende egenskap som Selexid i påvirkning av magens mucosa (1), er dette en medisinsk grunn til å påføre resepten "Skal ikke byttes". Tredje avsnitt Vi ser ingen relevans i klagesaker fra andre land, blant annet på grunn av forskjeller i lover og regler. Det angitte brev fra Danmark inneholder heller ingen opplysninger vedrørende tablettformulering og påvirkning på magens mucosa. 6

7 Vi undergraver på ingen måte Statens legemiddelverks byttesystem, derimot peker vi på en dokumentert egenskap ved Selexid som til dato ikke er dokumentert for Penomax. At dette påfører myndigheter og pasienter ekstra kostnader er en udokumentert påstand fra Orion Pharma, som kjent er utgifter til helse litt mer enn medikamentutgifter. Fjerde avsnitt Som nevnt tidligere protesterte LEO Pharma AS i brev til Statens legemiddelverk datert (4) på oppføringen av Penomax på byttelisten. Uten et svar fra Statens legemiddelverk måtte vi forholde oss til produktets godkjente preparatomtale ( 3.2). Som det fremgår av denne er det utvilsomt forskjeller i produktenes hjelpestoffer. Dette kan gi forskjeller bl.a. i oppløsnings- og spredningshastighet i magen og derved mulig forskjellig irritasjon av magens mucosa, samt en tendens til høyere maksimal serumkonsentrasjon (1). Etter at svaret fra Statens Legemiddelverk forelå (5) har LEO Pharma AS tatt dette til etterretning. Femte avsnitt Det er korrekt at det har vært samtaler mellom Orion Pharma og LEO Pharma AS vedrørende denne reklamen. LEO Pharma As mener at vi har fulgt gjeldende lover og regler i denne saken ved å påpeke en egenskap ved Selexid som kan være en medisinsk grunn til ikke å bytte til generisk pivmecillinam. på bakgrunn av tilgjengelig informasjon protesterte vi på vedtak om byttbarhet til Statens Legemiddelverk. Etter mer enn seks måneder uten tilsvar fant vi det korrekt å formidle forskjellene i den tilgjengelige informasjon, basert på preparatenes offisielle preparatomtaler, til relevant helsepersonale. Når tilsvar forelå tok vi beslutningen fra Statens legemiddelverk til etterretning og ingen ytterligere utsendelser av denne reklamen vil bli gjort. Dette ble Orion Pharma orientert om. Sjette avsnitt. At "LEO Pharma AS har skapt et sterkt misvisende bilde av medisinsk likeverdighet mellom Selexid og Penomax" er ikke korrekt. Vi fremhever en dokumentert egenskap for Selexid som medfører en minimal irritasjon av magens mucosa. Undersøkelsen er korrekt gjengitt med klar referanse ( 4.1), og vi mener at dette er en medisinsk grunn til at legen kan vurdere å påføre resepten "Skal ikke byttes". Det må så være opp til legen å vurdere om denne dokumentasjon er tilstrekkelig til dette. I brev til Statens legemiddelverk datert (4) protesterte LEO Pharma AS på oppføringen av Penomax på byttelisten. Uten et svar fra Statens legemiddelverk måtte vi forholde oss til produktets godkjente preparatomtale ( 3.2). Som det fremgår av denne er det utvilsomt forskjeller i produktenes hjelpestoffer. Dette kan gi forskjeller bl.a. i oppløsnings- og spredningshastighet i magen og derved mulig forskjellig irritasjon av magens mueosa, samt en tendens til høyere maksimal serumkonsentrasjon (1). Etter mer enn seks måneder uten tilsvar fant vi det korrekt å formidle forskjellene i den tilgjengelige informasjon basert på preparatenes offisielle preparatomtaler til relevant helsepersonale. Etter at svaret fra Statens legemiddelverk forelå har LEG Pharma AS tatt dette til etterretning. Både annonsen i Tidsskrift for Den norske legeforening nr. 12/2009 med tittel "Hvordan LEO Pharma løste et irriterende problem" og brosjyren med tittel "Slik løste LEO Pharma et irriterende problem" fremhever en egenskap ved tablettformuleringen av Selexid som medfører en minimal irritasjon av magens mucosa. Påstanden er dokumentert (1) og korrekt gjengitt ( 4.1), og vi mener dette er en medisinsk grunn til at legen kan vurdere å påføre resepten "Skal ikke byttes". Utsagnet "Da er også pasienten sikret et medikament som dekker bredest mulig indikasjon" var basert på gjeldende preparatomtaler (2,3), som må ligge til grunn for all markedsføring ( 3.2). Brevet datert september 2009, adressert til leger og apotek/farmasøyter i Norge er en oppstilling over de forskjeller som fremgår av produktenes preparatomtaler (2,3). Det er da underforstått at øvrige opplysninger i preparatomtalene i praksis er like. I brev til Statens legemiddelverk datert (4) protesterte LEO Pharma AS på oppføringen av Penomax på byttelisten. Uten et svar fra Statens legemiddelverk (dette forelå først (5)) måtte vi forholde oss til produktets godkjente preparatomtale 7

8 ( 3.2). Som det fremgår av denne er det utvilsomt forskjeller i produktenes hjelpestoffer. Dette kan gi forskjeller bl.a. i oppløsnings- og spredningshastighet i magen og derved mulig forskjellig irritasjon av magens mucosa, samt en tendens til høyere maksimal serumkonsentrasjon (1). Igjen fremhever vi en dokumentert egenskap for Selexid som medfører en minimal irritasjon av magens mucosa: Undersøkelsen er korrekt gjengitt med klar referanse ( 4.1), og vi mener at dette er en medisinsk grunn til at legen kan vurdere å påføre resepten "Skal ikke byttes". LEO Pharma AS kan ikke se at de tre innklagede reklamer strider mot Regler for legemiddelinformasjon. Rådets kommentarer og konklusjon Saken er behandlet av Dnlf og LMIs Råd for legemiddelinformasjon, i møte M067, 8. februar 2010: Saken dreier seg om utsagn i en annonse i Tidsskrift for den norske legeforening, og et brev adressert til leger og apotek. Rådet har gjort disse vurderingene: Påstanden om at Selexid er forskjellig fra generisk pivmecillinam Penomax og gir redusert fare for irritasjon i mucosa Rådet er kommet til at det i utgangspunktet ikke er noe til hinder for å benytte en referanse for å påpeke forskjeller mellom preparatene, men slik annonsen er utformet oppfatter Rådet reklamen som sammenlignende. Studien fra 1982 har liten relevans så lenge Penomax, som er eneste tilgjengelige generika på det norske marked i dag, ikke er sammenlignet med Selexid i den aktuelle studie. Klager gis medhold. Oppfordringen til legene om å påføre skal ikke byttes i forhold til at produktet står på byttelisten En lege kan i enkelttilfeller påføre reservasjon mot bytte på resepten, med en medisinsk begrunnelse. I utgangspunktet kan det ikke være noe i veien for at en legemiddelprodusent opplyser om denne adgangen. Derimot kan det ikke gis en generell oppfordring mot bytte. Et utsagn formulert slik det er gjort i denne reklamen gir et feilaktig bilde av den offentlige bytteordningen og er dermed villedende. Klager gis medhold. LEO Pharma ilegges gebyr kr ,-. Rådet imøteser bekreftelse innen 2 uker på at ovennevnte avgjørelse vil bli fulgt. Dette vedtaket blir offentliggjort på LMIs nettsider 8

DNLF OG LMIs RÅD FOR LEGEMIDDELINFORMASJON Grev Wedels plass 9 Postboks 734 Sentrum 0105 Oslo Telefon 23 16 15 00 Telefaks 23 16 15 01

DNLF OG LMIs RÅD FOR LEGEMIDDELINFORMASJON Grev Wedels plass 9 Postboks 734 Sentrum 0105 Oslo Telefon 23 16 15 00 Telefaks 23 16 15 01 Rådsavgjørelse 19.06.06: Klage på Novartis Norge A/S for brudd på markedsføringsregler (R0606) Saken ble innklaget av AstraZeneca AS. Gebyr kr 40,000,-. Navn på firma som klager: AstraZeneca AS Navn på

Detaljer

Rådsavgjørelse 13.08.07: Klage på markedsføring av Exforge (Amlodipin/Valsartan), Novartis (R1207)

Rådsavgjørelse 13.08.07: Klage på markedsføring av Exforge (Amlodipin/Valsartan), Novartis (R1207) Rådsavgjørelse 13.08.07: Klage på markedsføring av Exforge (Amlodipin/Valsartan), Novartis (R1207) Saken ble innklaget av AstraZeneca AS Gebyr 50.000,-. Navn på firma som klager: AstraZeneca AS Navn på

Detaljer

Saken gjelder reklame for P-pille. Saken er klaget inn av Statens legemiddelverk.

Saken gjelder reklame for P-pille. Saken er klaget inn av Statens legemiddelverk. Rådsavgjørelse 8. februar 2010: Klage på Qlaira, Bayer AS (R0310) Saken ble innklaget av Statens legemiddelverk. Gebyr kr 60.000,-. Navn på firma som klager: Statens legemiddelverk Navn på firma som klages

Detaljer

DNLF OG LMIs RÅD FOR LEGEMIDDELINFORMASJON Grev Wedels plass 9 Postboks 734 Sentrum 0105 Oslo Telefon 23 16 15 00 Telefaks 23 16 15 01

DNLF OG LMIs RÅD FOR LEGEMIDDELINFORMASJON Grev Wedels plass 9 Postboks 734 Sentrum 0105 Oslo Telefon 23 16 15 00 Telefaks 23 16 15 01 Rådsavgjørelse 05.02.07: Klage på Schering for brudd på legemiddelforskriftens 13-3 samt Regler for legemiddelinformasjon punkt 4.1, Schering Norge AS (R2206) Saken ble innklaget av Organon AS. Gebyr 100.000,-.

Detaljer

Rådsavgjørelse 23.02 2009: Klage på ulovlig reklame for Aerius SCHERING-PLOUGH (R0209)

Rådsavgjørelse 23.02 2009: Klage på ulovlig reklame for Aerius SCHERING-PLOUGH (R0209) Rådsavgjørelse 23.02 2009: Klage på ulovlig reklame for Aerius SCHERING-PLOUGH (R0209) Saken ble innklaget av Statens legemiddelverk. Gebyr kr 10.000,-. Navn på klager: Statens legemiddelverk Navn på firma

Detaljer

Kort sammendrag av klagen: Saken gjelder reklame for Ebixa i DM. Saken er innklaget av Statens legemiddelverk.

Kort sammendrag av klagen: Saken gjelder reklame for Ebixa i DM. Saken er innklaget av Statens legemiddelverk. Klage på reklame for Ebixa i DM R0212 Saken ble innklaget av Statens legemiddelverk. Gebyr kr 40.000,- Navn på firma som klager: Statens legemiddelverk Navn på firma som klages inn: H.

Detaljer

Rådsavgjørelse 03.12.2007: Klage på reklame på SMS (stikkprøvekontroll S4707), Nycomed Pharma AS (R1807)

Rådsavgjørelse 03.12.2007: Klage på reklame på SMS (stikkprøvekontroll S4707), Nycomed Pharma AS (R1807) Rådsavgjørelse 03.12.2007: Klage på reklame på SMS (stikkprøvekontroll S4707), Nycomed Pharma AS (R1807) Saken ble innklaget av Statens legemiddelverk. Gebyr kr 50.000,-. Navn på firma som klager: Statens

Detaljer

Rådsavgjørelse 03.12.2007: Klage på klagesak om MabThera <<ROCHE>>(R1907)

Rådsavgjørelse 03.12.2007: Klage på klagesak om MabThera <<ROCHE>>(R1907) Rådsavgjørelse 03.12.2007: Klage på klagesak om MabThera (R1907) Saken ble innklaget av Bristol-Myers Squibb. Gebyr kr 40.000,-. Navn på firma som klager: Bristol-Myers Squibb Navn på firma som

Detaljer

Rådsavgjørelse 8. februar 2010: Klage på Abbott sin markedsføring av ISF-regelverket (R0410)

Rådsavgjørelse 8. februar 2010: Klage på Abbott sin markedsføring av ISF-regelverket (R0410) Rådsavgjørelse 8. februar 2010: Klage på Abbott sin markedsføring av ISF-regelverket (R0410) Saken ble innklaget av Roche Norge AS. Gebyr 25.000,-. Navn på firma som klager: Roche Norge AS Navn på firma

Detaljer

Rådsavgjørelse 21.01.2008: Fornyet behandling av klage på pillereklame på SMS (stikkprøvekontroll S4707), Nycomed Pharma AS (R1807)

Rådsavgjørelse 21.01.2008: Fornyet behandling av klage på pillereklame på SMS (stikkprøvekontroll S4707), Nycomed Pharma AS (R1807) Rådsavgjørelse 21.01.2008: Fornyet behandling av klage på pillereklame på SMS (stikkprøvekontroll S4707), Nycomed Pharma AS (R1807) Saken ble innklaget av Statens legemiddelverk. Gebyr kr 50.000,-. Navn

Detaljer

Rådsavgjørelse 20. april 2015: Klage på reklame for Zytiga <<Janssen-Cilag>> R1815

Rådsavgjørelse 20. april 2015: Klage på reklame for Zytiga <<Janssen-Cilag>> R1815 Rådsavgjørelse 20. april 2015: Klage på reklame for Zytiga R1815 Saken ble innklaget av Rådets sekretariat. Gebyr kr 50.000,- Navn på firma som klager: Rådets sekretariat Navn på firma

Detaljer

Rådsavgjørelse 22. juni 2015: Klage på reklame for Xolair <<Novartis Norge>> R1615. Saken ble innklaget av Rådets sekretariat. Gebyr kr 40.

Rådsavgjørelse 22. juni 2015: Klage på reklame for Xolair <<Novartis Norge>> R1615. Saken ble innklaget av Rådets sekretariat. Gebyr kr 40. Rådsavgjørelse 22. juni 2015: Klage på reklame for Xolair R1615 Saken ble innklaget av Rådets sekretariat. Gebyr kr 40.000,- Navn på firma som klager: Rådets sekretariat Navn på firma

Detaljer

Saken gjelder reklame for Advocate. Saken er innklaget av Novartis Healthcare AS. Faksimile av et utdrag av materiellet:

Saken gjelder reklame for Advocate. Saken er innklaget av Novartis Healthcare AS. Faksimile av et utdrag av materiellet: Klage på reklame for Advocate R0711 Saken ble innklaget av Novartis Healthcare AS. Gebyr kr 10.000,- Navn på firma som klager: Novartis Healthcare AS Navn på firma som klages inn: Bayer A/S Kort

Detaljer

Rådsavgjørelse 03.12.2007: Klage på markedsføringsmateriale for Exforge, Novartis Norge AS (R2007)

Rådsavgjørelse 03.12.2007: Klage på markedsføringsmateriale for Exforge, Novartis Norge AS (R2007) Rådsavgjørelse 03.12.2007: Klage på markedsføringsmateriale for Exforge, Novartis Norge AS (R2007) Saken er innklaget av MSD (Norge) A/S. Gebyr kr 75.000,-. Navn på firma som klager: MSD (Norge) A/S Navn

Detaljer

DNLF OG LMIs RÅD FOR LEGEMIDDELINFORMASJON Grev Wedels plass 9 Postboks 734 Sentrum 0105 Oslo Telefon 23 16 15 00 Telefaks 23 16 15 01

DNLF OG LMIs RÅD FOR LEGEMIDDELINFORMASJON Grev Wedels plass 9 Postboks 734 Sentrum 0105 Oslo Telefon 23 16 15 00 Telefaks 23 16 15 01 Rådsavgjørelse 19.06.06: Klage på AstraZeneca AS prelansering av ikke godkjent indikasjon Gjentatt overtramp av sak R0205 (R0506) Saken ble innklaget av GlaxoSmithKline AS. Gebyr kr 30,000,-. Navn på firma

Detaljer

Rådsavgjørelse 07.12.2009: Anke - Klage på AstraZenecas brosjyrer Symbicort og Hva er Symbicort SMART? (R0809)

Rådsavgjørelse 07.12.2009: Anke - Klage på AstraZenecas brosjyrer Symbicort og Hva er Symbicort SMART? (R0809) Rådsavgjørelse 07.12.2009: Anke - Klage på AstraZenecas brosjyrer Symbicort og Hva er Symbicort SMART? (R0809) Saken ble innklaget av GlaxoSmithKline AS. Gebyr 60.000,-. Navn på firma som klager: GlaxoSmithKline

Detaljer

Kort sammendrag av klagen: Saken gjelder klage på markedsføring av Imbruvica i DM 12/2016. Saken er innklaget av Rådets sekretariat.

Kort sammendrag av klagen: Saken gjelder klage på markedsføring av Imbruvica i DM 12/2016. Saken er innklaget av Rådets sekretariat. Rådsavgjørelse 28. september 2016: Klage på reklame for Imbruvica > R2016 Saken ble innklaget av Rådets sekretariat. Gebyr kr 30.000,- Navn på firma som klager: Rådets sekretariat Navn

Detaljer

RAPPORT. Legers forskrivning på blå resept. Kontroll 2-2015

RAPPORT. Legers forskrivning på blå resept. Kontroll 2-2015 RAPPORT Legers forskrivning på blå resept Kontroll 2-2015 Legens reservasjon mot generisk bytte av legemidler 2014/2015 SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN FOR KONTROLLEN... 4 1.2 VILKÅR FOR

Detaljer

Rådsavgjørelse 12.04.2010: Klage på reklame for Avonex, <<Biogen Idec>> (R0610)

Rådsavgjørelse 12.04.2010: Klage på reklame for Avonex, <<Biogen Idec>> (R0610) Rådsavgjørelse 12.04.2010: Klage på reklame for Avonex, (R0610) Saken ble innklaget av Bayer Schering Pharma. Gebyr kr 50.000,-. Navn på firma som klager: Bayer Schering Pharma Navn på

Detaljer

Rådsavgjørelse 20. april 2015: Klage på reklame for Dexyl <<Weifa>> R0515. Saken ble innklaget av Rådets sekretariat. Det ilegges ikke gebyr.

Rådsavgjørelse 20. april 2015: Klage på reklame for Dexyl <<Weifa>> R0515. Saken ble innklaget av Rådets sekretariat. Det ilegges ikke gebyr. Rådsavgjørelse 20. april 2015: Klage på reklame for Dexyl R0515 Saken ble innklaget av Rådets sekretariat. Det ilegges ikke gebyr. Navn på firma som klager: Rådets sekretariat Navn på firma som

Detaljer

Rådsavgjørelse 8. desember 2014: Klage på reklamebrosjyre for Pradaxa << Boehringer lngelheim>> R0414

Rådsavgjørelse 8. desember 2014: Klage på reklamebrosjyre for Pradaxa << Boehringer lngelheim>> R0414 Rådsavgjørelse 8. desember 2014: Klage på reklamebrosjyre for Pradaxa > R0414 Saken ble innklaget av Bristol-Myers Squibb Norway. Gebyr kr 150.000,- Navn på firma som klager: Bristol-Myers

Detaljer

RAPPORT. Utlevering av blåresepter med legens reservasjon

RAPPORT. Utlevering av blåresepter med legens reservasjon RAPPORT Utlevering av blåresepter med legens reservasjon Kontroll av apotek 6-2015 SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN FOR KONTROLLEN... 4 1.2 REGELVERK SOM OMHANDLER LEGENS RESERVASJON OG BYTTBARE

Detaljer

Rådsavgjørelse 9. desember 2013: Klage på markedsføring av Xarelto <<Bayer AS>>

Rådsavgjørelse 9. desember 2013: Klage på markedsføring av Xarelto <<Bayer AS>> Rådsavgjørelse 9. desember 2013: Klage på markedsføring av Xarelto Saken ble innklaget av Boehringer Ingelheim Norway KS. Gebyr kr 60.000,- Navn på firma som klager: Boehringer Ingelheim Norway

Detaljer

Rådsavgjørelse 18.02.2008: Fornyet behandling av klage på klagesak om MabThera, ROCHE (R1907)

Rådsavgjørelse 18.02.2008: Fornyet behandling av klage på klagesak om MabThera, ROCHE (R1907) Rådsavgjørelse 18.02.2008: Fornyet behandling av klage på klagesak om MabThera, ROCHE (R1907) Saken ble innklaget av Bristol-Myers Squibb. Gebyr kr 30.000,-. Navn på firma som klager: Bristol-Myers Squibb

Detaljer

Legemiddelverket foreslår at følgende legemidler tas opp på byttelisten:

Legemiddelverket foreslår at følgende legemidler tas opp på byttelisten: Se mottakerliste Deres ref.: Dato: Vår ref.: Seksjon/saksbehandler: 28.05.2014 12/00145-32 Seksjon for legemiddelrefusjon/ Anne Marthe HØRING OM OPPTAK PÅ BYTTELISTEN Legemiddelverket foreslår at følgende

Detaljer

Rådsavgjørelse 23.02.2009: Klage på reklame for Loette, Wyeth (R0309)

Rådsavgjørelse 23.02.2009: Klage på reklame for Loette, Wyeth (R0309) Rådsavgjørelse 23.02.2009: Klage på reklame for Loette, Wyeth (R0309) Saken ble innklaget av Statens legemiddelverk. Gebyr kr 75.000,-. Navn på klager: Statens legemiddelverk Navn på firma som klages inn:

Detaljer

Rådsavgjørelse 15.06.2009: Anke - Klage på reklame for Loette, Wyeth (R0309) Saken gjelder reklame for Loette. Saken er innklaget av Legemiddelverket.

Rådsavgjørelse 15.06.2009: Anke - Klage på reklame for Loette, Wyeth (R0309) Saken gjelder reklame for Loette. Saken er innklaget av Legemiddelverket. Rådsavgjørelse 15.06.2009: Anke - Klage på reklame for Loette, Wyeth (R0309) Saken ble innklaget av Statens legemiddelverk. Gebyr kr 60.000,-. Navn på firma som klager: Statens legemiddelverk Navn på firma

Detaljer

Saken er innklaget av Pharmaq, 8. januar 2014, som i det vesentlige har anført:

Saken er innklaget av Pharmaq, 8. januar 2014, som i det vesentlige har anført: Rådsavgjørelse 3. mars 2014: Klage på MSDs uttalelser om udokumenterte negative påstanderom PHARMAQs ALPHA JECT micro 6 og tendensiøs og misvisende bruk av salgsstatistikk

Detaljer

Kort sammendrag av klagen: Saken gjelder klage på reklame for Pradaxa i Dagens Medisin nr. 1/2015 og 3/2015. Saken er innklaget av Rådets sekretariat

Kort sammendrag av klagen: Saken gjelder klage på reklame for Pradaxa i Dagens Medisin nr. 1/2015 og 3/2015. Saken er innklaget av Rådets sekretariat Rådsavgjørelse 22. juni 2015: Fornyet behandling - Klage på reklame for Pradaxa A0215 Saken ble innklaget av Rådets sekretariat. Gebyr kr 70.000,- Navn på firma som klager: Rådets

Detaljer

Rådsavgjørelse 18.05.2009: Klage på ulovlig reklame for Avamys fra GlaxoSmithKline AS (R0609)

Rådsavgjørelse 18.05.2009: Klage på ulovlig reklame for Avamys fra GlaxoSmithKline AS (R0609) Rådsavgjørelse 18.05.2009: Klage på ulovlig reklame for Avamys fra GlaxoSmithKline AS (R0609) Saken ble innklaget av Statens legemiddelverk. Gebyr kr. 75.000.-. Navn på klager: Statens legemiddelverk Navn

Detaljer

Forskrivning på blå resept - reservasjon mot bytte av likeverdige legemidler

Forskrivning på blå resept - reservasjon mot bytte av likeverdige legemidler Kontrollrapport 17-2016 Forskrivning på blå resept - reservasjon mot bytte av likeverdige legemidler Lege Versjon: 1.0 Dato: 6. mars 2017 Innhold Sammendrag... 3 1 Bakgrunn og formål... 4 1.1 Formålet

Detaljer

Reklame og produktinformasjon

Reklame og produktinformasjon Reklame og produktinformasjon Bente Jerkø Avdeling for legemiddelinformasjon Møte ved Legemiddelverket 3. desember Tilsynsmyndighet Legemiddelverket har ansvar for å føre tilsyn med at bestemmelsene i

Detaljer

Høring vedrørende utlevering av parallellimporterte legemidler fra apotek ved reservasjon mot generisk bytte

Høring vedrørende utlevering av parallellimporterte legemidler fra apotek ved reservasjon mot generisk bytte Statens legemiddelverk Postboks 63, Kalbakken 0901 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: 10/23139-3 10/180-10/JA/raa 24.06.2011 Høring vedrørende utlevering av parallellimporterte legemidler fra apotek ved reservasjon

Detaljer

Legemiddelbytte - et viktig bidrag til lavere legemiddelpriser

Legemiddelbytte - et viktig bidrag til lavere legemiddelpriser Farmakoøkonomi: Legemiddelbytte - et viktig bidrag til lavere legemiddelpriser Steinar Madsen Medisinsk fagdirektør Tiltak for å minske legemiddelpriser Maksimalpris for legemidler på resept Likeverdig

Detaljer

Rådsavgjørelse 22. juni 2015: Fornyet behandling - Klage på reklame for Xarelto <<Bayer>> A0115 og A1415

Rådsavgjørelse 22. juni 2015: Fornyet behandling - Klage på reklame for Xarelto <<Bayer>> A0115 og A1415 Rådsavgjørelse 22. juni 2015: Fornyet behandling - Klage på reklame for Xarelto A0115 og A1415 Saken ble innklaget av Rådets sekretariat og av alliansen BMS/Pfizer i to separate saker. Sakene

Detaljer

RAPPORT FRA UANMELDT TILSYN DER JARDIANCE VAR TEMA. Hovedformålet med tilsyn er at vi ønsker å bidra til å sikre:

RAPPORT FRA UANMELDT TILSYN DER JARDIANCE VAR TEMA. Hovedformålet med tilsyn er at vi ønsker å bidra til å sikre: BOEHRINGER INGELHEIM NORWAY KS Postboks 405 1373 Asker Deres ref.: Dato: Vår ref.: Seksjon/saksbehandler: 05.11.2015 15/13231-11 Legemiddelinformasjon Stab/ Christel Nyhus Bø RAPPORT FRA UANMELDT TILSYN

Detaljer

DOK lyddemping.no

DOK lyddemping.no DOK-2016-30 - lyddemping.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2016-06-28 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2016-30 STIKKORD: Lyddemping.no Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.3 og vedlegg H punkt

Detaljer

RAPPORT. Legers forskrivning på blå resept. Kontroll 4/2011 Legens reservasjon mot generisk bytte av legemidler

RAPPORT. Legers forskrivning på blå resept. Kontroll 4/2011 Legens reservasjon mot generisk bytte av legemidler RAPPORT Legers forskrivning på blå resept Kontroll 4/2011 Legens reservasjon mot generisk bytte av legemidler Foto: www.rakke.no Utarbeidet av: Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) 1 Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG

Detaljer

Finansiering av legemidler hvem betaler? Grunnkurs B, Bodø 27. september 2017 Sigurd Hortemo

Finansiering av legemidler hvem betaler? Grunnkurs B, Bodø 27. september 2017 Sigurd Hortemo Finansiering av legemidler hvem betaler? Grunnkurs B, Bodø 27. september 2017 Sigurd Hortemo Legemidlers andel av helseutgiftene i OECD Legemiddelforbruket (DDD) i Norden Legemiddelforbruket i Norge Offentlige

Detaljer

DNLF OG LMIs RÅD FOR LEGEMIDDELINFORMASJON Grev Wedels plass 9 Postboks 734 Sentrum 0105 Oslo Telefon 23 16 15 00 Telefaks 23 16 15 01

DNLF OG LMIs RÅD FOR LEGEMIDDELINFORMASJON Grev Wedels plass 9 Postboks 734 Sentrum 0105 Oslo Telefon 23 16 15 00 Telefaks 23 16 15 01 Rådsavgjørelse 14.04.08: Klage på reklame fr Acmplia, sanfi-aventis (R0508) Saken ble innklaget av Statens legemiddelverk. Gebyr kr 75.000,-. Navn på firma sm klager: Statens legemiddelverk Navn på firma

Detaljer

PFU-SAK NR. 380/14. Ultralydklinikken as ved Dag Harald Hovind ADRESSE:

PFU-SAK NR. 380/14. Ultralydklinikken as ved Dag Harald Hovind ADRESSE: PFU-SAK NR. 380/14 KLAGER: Ultralydklinikken as ved Dag Harald Hovind ADRESSE: Postboks 241, 1362 Lysaker (post@ultralydklinikken.no) PUBLIKASJON: Varden PUBLISERINGSDATO: 09.08.2014 (nett + papir) STOFFOMRÅDE:

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 19. september 2017 kl. 16.10 PDF-versjon 22. september 2017 15.09.2017 nr. 1408 Forskrift

Detaljer

Klagers anførsler: Saken er innklaget av Rådets sekretariat 11. mai 2015, som i det vesentlige har anført:

Klagers anførsler: Saken er innklaget av Rådets sekretariat 11. mai 2015, som i det vesentlige har anført: Rådsavgjørelse 5. oktober 2015: Fornyet behandling - Pfizer møte «Clinical impact of immunogenicity - Towards a personalized treatment strategy» (A0615 og A0915) Saken ble innklaget av Rådets

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/8. Klager: Keiser Wilhelmsgt 29/ Oslo. Utførelse av ordre i Sevan Marine ASA

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/8. Klager: Keiser Wilhelmsgt 29/ Oslo. Utførelse av ordre i Sevan Marine ASA ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/8 Klager: X Innklaget: Sparebanken Møre Keiser Wilhelmsgt 29/33 0107 Oslo Saken gjelder: Utførelse av ordre i Sevan Marine ASA Etisk Råd er satt med følgende medlemmer:

Detaljer

Rådsavgjørelse 07.09.2009: Klage på Boehringer Ingelheim/Pfizers annonse for Spiriva i Dagens Medisin samt Spiriva KOLS-brosjyre (R0709)

Rådsavgjørelse 07.09.2009: Klage på Boehringer Ingelheim/Pfizers annonse for Spiriva i Dagens Medisin samt Spiriva KOLS-brosjyre (R0709) Rådsavgjørelse 07.09.2009: Klage på Boehringer Ingelheim/Pfizers annonse for Spiriva i Dagens Medisin samt Spiriva KOLS-brosjyre (R0709) Saken ble innklaget av GlaxoSmithKline AS. Gebyr 125.000,-. Navn

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om kjøp av kontorrekvisita, mykpapir og kopipapir. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

Klage på reklame for Nicorette Depotplaster <<JOHNSON & JOHNSON>> R0111

Klage på reklame for Nicorette Depotplaster <<JOHNSON & JOHNSON>> R0111 Klage på reklame for Nicorette Depotplaster R0111 Saken ble innklaget av Novartis Norge AS. Gebyr kr 50.000,- Navn på firma som klager: Novartis Norge AS Navn på firma som klages

Detaljer

Prisregulering og opptak av legemidler på blåresept

Prisregulering og opptak av legemidler på blåresept Prisregulering og opptak av legemidler på blåresept Elisabeth Bryn Avdelingsdirektør 21. mai 2015 Legemiddelpolitiske mål Befolkningen skal ha tilgang til sikre og effektive legemidler uavhengig av betalingsevne

Detaljer

DOK lovehoney.no

DOK lovehoney.no DOK-2016-42 lovehoney.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2016-10-04 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2016-42 STIKKORD: Lovehoney.no. Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.3 og vedlegg H punkt

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Advokat Tore Flaatrud Pb 6644 St.Olavs plass 0129 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 2009/282 26.02.2010 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

DNLF OG LMIs RÅD FOR LEGEMIDDELINFORMASJON Grev Wedels plass 9 Postboks 734 Sentrum 0105 Oslo Telefon 23 16 15 00 Telefaks 23 16 15 01

DNLF OG LMIs RÅD FOR LEGEMIDDELINFORMASJON Grev Wedels plass 9 Postboks 734 Sentrum 0105 Oslo Telefon 23 16 15 00 Telefaks 23 16 15 01 Rådsavgjørelse 19.06.06: Klage over brudd på markedsføringsregler Atacand Plus, AstraZeneca AS (R0306) Saken ble innklaget av Novartis Norge AS. Gebyr kr 75,000,-. Navn på firma som klager: Novartis Norge

Detaljer

PFU-SAK 269/11. Nettavisen digi.no publiserte fredag 30. september 2011 et oppslag med tittelen «Fritt fram for snikerne». Videre:

PFU-SAK 269/11. Nettavisen digi.no publiserte fredag 30. september 2011 et oppslag med tittelen «Fritt fram for snikerne». Videre: PFU-SAK 269/11 KLAGER: Ruter v/ informasjonssjef Gry Isberg ADRESSE: Postboks 1030 Sentrum TELEFON/TELEFAX: 46409304 REDAKSJON: Digi.no PUBLISERINGSDATO 30. 09.2011 (kl. 12.01) STOFFOMRÅDE: Næringsliv/samferdsel

Detaljer

Sammendrag av sak og uttalelse

Sammendrag av sak og uttalelse Vår ref.: Dato: 12/2419 24.09.2013 Sammendrag av sak og uttalelse Saksnummer: 12/2419 Lovgrunnlag: Likestillingsloven 3 jf. 4 Dato for uttalelse: 29.08.2013 MannsForum klaget inn Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemndas avgjørelse 3. november 2003 i sak 2003/54 Statens forvaltningstjeneste har gjennomført en anskaffelse av tidsregistreringsverktøy. Det var uklarheter

Detaljer

HØRING - FORSLAG OM Å OPPHEVE LEGEMIDDELFORSKRIFTEN 13-12

HØRING - FORSLAG OM Å OPPHEVE LEGEMIDDELFORSKRIFTEN 13-12 I henhold til adresseliste Deres ref.: Dato: Vår ref.: Seksjon/saksbehandler: 21.08.2014 14/04662-1 Legemiddelinformasjon Stab/ Kari Majorsæter Tangen HØRING - FORSLAG OM Å OPPHEVE LEGEMIDDELFORSKRIFTEN

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2003/8 Klager: A Innklaget: Norse Securities ASA Postboks 1474 Vika

Detaljer

Protokoll i sak 720/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14

Protokoll i sak 720/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14 Protokoll i sak 720/2013 for Boligtvistnemnda 02.04.14 Saken gjelder: Reklamasjon på skade på dørkarm ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Det er ikke fremlagt noen kontrakt mellom

Detaljer

DOK-2016-10 somsenter.no

DOK-2016-10 somsenter.no DOK-2016-10 somsenter.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2016-02-25 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2016-10 STIKKORD: Somsenter.no, Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.3 og vedlegg H pkt.

Detaljer

Rådsavgjørelse 07.09.2009: Klage på AstraZenecas brosjyrer Symbicort og Hva er Symbicort SMART? (R0809)

Rådsavgjørelse 07.09.2009: Klage på AstraZenecas brosjyrer Symbicort og Hva er Symbicort SMART? (R0809) Rådsavgjørelse 07.09.2009: Klage på AstraZenecas brosjyrer Symbicort og Hva er Symbicort SMART? (R0809) Saken ble innklaget av GlaxoSmithKline AS. Gebyr 75.000,-. Navn på firma som klager: GlaxoSmithKline

Detaljer

Protokoll i sak 722/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14. Krav om prisavslag for tap av utsikt og ugunstig utsikt ------------------------------------

Protokoll i sak 722/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14. Krav om prisavslag for tap av utsikt og ugunstig utsikt ------------------------------------ Protokoll i sak 722/2013 for Boligtvistnemnda 02.04.14 Saken gjelder: Krav om prisavslag for tap av utsikt og ugunstig utsikt ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Partene inngår

Detaljer

LIS 1507 onkologipreparater

LIS 1507 onkologipreparater LIS 1507 onkologipreparater Info Version 4 URL http://com.mercell.com/permalink/44223732.aspx Extern anbuds-och referens-id LIS 1507 Anbudstyp Upphandling Anbudsprocess Öppet förfarande Publiceringsdatum

Detaljer

Sammendrag 12/1546 01.11.2013

Sammendrag 12/1546 01.11.2013 Vår ref.: Dato: 12/1546 01.11.2013 Sammendrag A mente seg diskriminert på grunn av sin rombakgrunn da B skole informerte Nav om at hennes barn oppholdt seg i utlandet. A forklarte at dette ikke stemte,

Detaljer

Refusjon og generisk bytte

Refusjon og generisk bytte Refusjon og generisk bytte Steinar Madsen Legemiddelverket Del 1: Legemiddelkostnader Legemiddelkostnader i Norge Milliarder NOK 30,0 25,0 Nye legemidler, nye behandlingsmuligheter 25,3 mrd (+8,9%). 20,0

Detaljer

Webversjon av uttalelse i sak om trukket jobbtilbud grunnet alder

Webversjon av uttalelse i sak om trukket jobbtilbud grunnet alder Webversjon av uttalelse i sak om trukket jobbtilbud grunnet alder Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 21. august 2007 fra A. A mener X AS (Selskapet) trakk tilbake et tilbud om

Detaljer

Kapittel 14. Forhåndsgodkjent refusjon etter folketrygdloven 5-14

Kapittel 14. Forhåndsgodkjent refusjon etter folketrygdloven 5-14 Page 1 of 10 Forskrift om legemidler (legemiddelforskriften) Kapittel 14. Forhåndsgodkjent refusjon etter folketrygdloven 5-14 14-1. Søknad om forhåndsgodkjent refusjon Søknad om godkjenning av legemiddel

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 14. juni 2004 i sak 2003/ 247

Klagenemndas avgjørelse 14. juni 2004 i sak 2003/ 247 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse om levering av kurs for arbeidssøkende i kommunikasjon. Det ble angitt fem kriterier for valg av tilbud. Innklagede valgte

Detaljer

DNLF OG LMIs RÅD FOR LEGEMIDDELINFORMASJON Grev Wedels plass 9 Postboks 734 Sentrum 0105 Oslo Telefon 23 16 15 00 Telefaks 23 16 15 01

DNLF OG LMIs RÅD FOR LEGEMIDDELINFORMASJON Grev Wedels plass 9 Postboks 734 Sentrum 0105 Oslo Telefon 23 16 15 00 Telefaks 23 16 15 01 Rådsavgjørelse 02.10.06: Klage på invitasjon til medietrening, Sanofi-aventis (R1006) Saken ble innklaget av Sekretariatet i Rådet. Gebyr 100.000,-. Navn på firma som klager: Sekretariatet i Rådet Navn

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Tiger Consulting AS Postboks 61 Lambertseter 1101 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato Geir Tore Gaukerud 2009/277 08.02.2010 Avvisning av klage på offentlig

Detaljer

Generisk ordinering av legemidler i UNN. Beskrive fremgangsmåten ved ordinering av legemidler i UNN.

Generisk ordinering av legemidler i UNN. Beskrive fremgangsmåten ved ordinering av legemidler i UNN. Dokumentansvarlig: Margitta Kampman Dokumentnummer: PR31144 Godkjent av: Svein Ivar Bekkelund Gyldig for: UNN HF Hensikt Beskrive fremgangsmåten ved ordinering av legemidler i UNN. Omfang Prosedyren gjelder

Detaljer

Etiske Regler for Norges Naprapatforbund

Etiske Regler for Norges Naprapatforbund Etiske Regler for Norges Naprapatforbund Forord NNFs etiske regler har som formål å sikre at medlemmenes virksomhet som naprapater drives forsvarlig og utføres etter etiske prinsipper der hensynet til

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Tildelingsevaluering, De generelle kravene i 5 Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse vedrørende prosjektering og bygging av kommunale flyktningeboliger

Detaljer

Rådsavgjørelse 03.12.2007: Fornyet behandling av klage på; NYHET i behandling av ADHD, NOVARTIS (R1007)

Rådsavgjørelse 03.12.2007: Fornyet behandling av klage på; NYHET i behandling av ADHD, NOVARTIS (R1007) Rådsavgjørelse 03.12.2007: Fornyet behandling av klage på; NYHET i behandling av ADHD, NOVARTIS (R1007) Saken ble innklaget av Janssen-Cilag AS. Gebyr 100.000,-. Navn på firma som klager: Janssen-Cilag

Detaljer

Biosimilars - patentrettslige og regulatoriske problemstillinger

Biosimilars - patentrettslige og regulatoriske problemstillinger Foredrag Norsk Biotekforum Møteplass IPR Biosimilars - patentrettslige og regulatoriske problemstillinger 13. september 2012 v/advokat Ingvild Hanssen-Bauer, Wikborg Rein 1 Hva er biosimilars? Biologiske

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om totalentreprise ved oppføring av flerbrukshall med tilleggsdel for skole/sfo. Klager anførte at valgte leverandørs

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager deltok i en begrenset anbudskonkurranse vedrørende inngåelse av en rammeavtale for anskaffelse av uniformer og tjenesteantrekk for Statens vegvesen lokalisert

Detaljer

JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET ENDRING I PATENTLOVEN - UNNTAK FRA PATENTBESKYTTELSEN VED PREKLINISKE OG KLINISKE UTPRØVINGER AV LEGEMIDLER

JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET ENDRING I PATENTLOVEN - UNNTAK FRA PATENTBESKYTTELSEN VED PREKLINISKE OG KLINISKE UTPRØVINGER AV LEGEMIDLER i i JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET. Høringsnotat Lovavdelingen Mars 2009 Snr. 200902119 EO ENDRING I PATENTLOVEN - UNNTAK FRA PATENTBESKYTTELSEN VED PREKLINISKE OG KLINISKE UTPRØVINGER AV LEGEMIDLER 1.

Detaljer

PFU-SAK NR. 342/15 KLAGER: Odd Kalsnes ADRESSE:

PFU-SAK NR. 342/15 KLAGER: Odd Kalsnes ADRESSE: PFU-SAK NR. 342/15 KLAGER: Odd Kalsnes ADRESSE: odd.kalsnes@privatmegleren.no PUBLIKASJON: Nettavisen PUBLISERINGSDATO: 11.11.2015 STOFFOMRÅDE: Næringsliv SJANGER: Nyhet SØKERSTIKKORD: Samtidig imøtegåelse

Detaljer

v/ advokat Hege Bjørgum Skillingstad Søren R. Thornæsveg Namsos

v/ advokat Hege Bjørgum Skillingstad Søren R. Thornæsveg Namsos VEDTAK I SAK 2014/4 Klager: Innklaget: Naturvernforbundet i Hedmark Postboks 16 2336 Stange Statskog SF v/ advokat Hege Bjørgum Skillingstad Søren R. Thornæsveg 10 7800 Namsos Saken gjelder Krav om å få

Detaljer

Rådets ankenemnd avholdt 21. oktober 2016 møte i anledning anker fremsatt av Bristol- Myers Squibb Norway Ltd og Pfizer AS over vedtak truffet av

Rådets ankenemnd avholdt 21. oktober 2016 møte i anledning anker fremsatt av Bristol- Myers Squibb Norway Ltd og Pfizer AS over vedtak truffet av Rådets ankenemnd avholdt 21. oktober 2016 møte i anledning anker fremsatt av Bristol- Myers Squibb Norway Ltd og Pfizer AS over vedtak truffet av Rådet for legemiddelinformasjon (heretter «Rådet») i sak

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2014/2

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2014/2 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2014/2 Klager: X Innklaget: Pareto Project Finance AS P.O. Box 1396 Vika 0114 OSLO Saken gjelder: Klage på angivelig feilaktig og mangelfull informasjon fra Pareto Project

Detaljer

Kort sammendrag av klagen: Saken gjelder klage på markedsføring av Erbitux i DM 11/2016. Saken er innklaget av Rådets sekretariat.

Kort sammendrag av klagen: Saken gjelder klage på markedsføring av Erbitux i DM 11/2016. Saken er innklaget av Rådets sekretariat. Rådsavgjørelse 5. desember 2016: Klage på reklame for Erbitux R1916 Saken ble innklaget av Rådets sekretariat AS. Gebyr kr 100 000,- Navn på firma som klager: Rådets sekretariat Navn på

Detaljer

Klage på delvis avslag på begjæring om innsyn - Konkurransetilsynets sak 2003/255

Klage på delvis avslag på begjæring om innsyn - Konkurransetilsynets sak 2003/255 Arntzen de Besche Advokatfirma AS v/advokatfullmektig Thea S. Skaug PB 2734 Solli 0204 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 200503082 20. mars 2006 Klage på delvis avslag på begjæring om innsyn - Konkurransetilsynets

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/12

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/12 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/12 Klager: X Innklaget: Orkla Finans Kapitalforvaltning AS Postboks 1724 Vika 0121 Oslo Saken gjelder: Klagen retter seg mot den rådgivningen som ble utført av Orkla

Detaljer

Protokoll i sak 873/2017. for. Boligtvistnemnda

Protokoll i sak 873/2017. for. Boligtvistnemnda Protokoll i sak 873/2017 for Boligtvistnemnda 02.02.2017 Saken gjelder: Krav om prisavslag på grunn av manglende håndløper på glassrekkverk. ---------------------------------------------------------------------

Detaljer

DOK finnbilligeflybilletter.no

DOK finnbilligeflybilletter.no DOK-2017-14 - finnbilligeflybilletter.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2017-06-09 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2017-14 STIKKORD: finnbilligeflybilletter.no. Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk

Detaljer

RAPPORT. Legers forskrivning på blå resept. Kontroll 4/2012 Legens reservasjon mot generisk bytte av legemidler

RAPPORT. Legers forskrivning på blå resept. Kontroll 4/2012 Legens reservasjon mot generisk bytte av legemidler RAPPORT Legers forskrivning på blå resept Kontroll 4/2012 Legens reservasjon mot generisk bytte av legemidler SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN FOR KONTROLLEN... 4 1.2 VILKÅR FOR REFUSJON...

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/115 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2009/115 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Protokoll i sak 703/2013. for. Boligtvistnemnda 05.11.13

Protokoll i sak 703/2013. for. Boligtvistnemnda 05.11.13 Protokoll i sak 703/2013 for Boligtvistnemnda 05.11.13 Saken gjelder: Reklamasjon høyder på klosett ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Kontrakten mellom partene er ikke fremlagt

Detaljer

Vi henviser til disse to dokumentene for en mer utfyllende diskusjon av de spesielle hensynene.

Vi henviser til disse to dokumentene for en mer utfyllende diskusjon av de spesielle hensynene. Klage på vedtak om tillatelse til dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene vedr. grad av utnytting for oppføring av bolighus i Mølleveien 7, 5067 Bergen, gnr. 13, bnr. 453, gitt 10.12.2014 av Etat for

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. 105/99 - Meierivegen 7, 7503 Stjørdal - klage over vedtak 146/13

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. 105/99 - Meierivegen 7, 7503 Stjørdal - klage over vedtak 146/13 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 105/99 Arkivsaksnr: 2013/164-45 Saksbehandler: Anniken Hastadklev Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 105/99 - Meierivegen 7, 7503 Stjørdal - klage over vedtak 146/13

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 1/1992 Klager: A Innklaget: N. A. Jensen

Detaljer

DOK-2015-17 finnogspar.no

DOK-2015-17 finnogspar.no DOK-2015-17 finnogspar.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2015-04-15 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2015-17 STIKKORD: finnogspar.no / Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.1 og vedlegg H punkt

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 18.06.08 Ref. nr.: 08/901 Saksbehandler: Frank Ebbesen VEDTAK I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemndas vedtak nr 21/08. Nemndsmøtet ble avholdt

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/3

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/3 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/3 Klager: X Innklaget: SpareBank 1 Nord-Norge Markets Saken gjelder: Saken gjelder klage på megler, som angivelig ga misvisende opplysning vedrørende klagers ubenyttede

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 1 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND SAK NR. 1997/19 Klager: A Innklaget: Alfred Berg

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for rammeavtaler på konsulenttjenester, og satte 'forbehold" som et tildelingskriterium. Klagenemnda kom til at

Detaljer

PFU-SAK NR. 185/12. Dagens Næringsliv (DN) hadde tirsdag 19. juni 2012 en artikkel med tittelen «Får ansvaret for tap». Ingress:

PFU-SAK NR. 185/12. Dagens Næringsliv (DN) hadde tirsdag 19. juni 2012 en artikkel med tittelen «Får ansvaret for tap». Ingress: PFU-SAK NR. 185/12 KLAGER: Petter Berge ADRESSE: Jervveien 4, 3124 Tønsberg TELEFON: PUBLIKASJON: Dagens Næringsliv PUBLISERINGSDATO: 19.06.2012 STOFFOMRÅDE: Næringsliv GENRE: Nyhetsartikkel SØKERSTIKKORD:

Detaljer

DOK fleshlight.no

DOK fleshlight.no DOK-2017-08 fleshlight.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2017-05-03 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2017-08 STIKKORD: Domenenavnet fleshlight.no. Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.3 og

Detaljer

Protokoll i sak 632/2011. for. Boligtvistnemnda 24.04.12

Protokoll i sak 632/2011. for. Boligtvistnemnda 24.04.12 Protokoll i sak 632/2011 for Boligtvistnemnda 24.04.12 Saken gjelder: Uenighet om maling av utvendig kledning inngår i leveransen ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Entreprenøren

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 Klager: X Innklaget: DNB Markets Postboks 1600 0021 Oslo Saken gjelder: Klage på at DNB Markets megler angivelig skal ha gitt misvisende opplysninger/unnlatt å gi

Detaljer