Byrådssak 321/10. Dato: 8. mai Byrådet. Statusmelding kjøkkenstruktur pr april 2010 SARK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Byrådssak 321/10. Dato: 8. mai 2010. Byrådet. Statusmelding kjøkkenstruktur pr april 2010 SARK-43-200807919-73"

Transkript

1 Dato: 8. mai 2010 Byrådssak 321/10 Byrådet Statusmelding kjøkkenstruktur pr april 2010 JPST SARK Hva saken gjelder: Det legges frem status om arbeidet med gjennomføring av vedtak om kjøkkenstruktur i Bergen kommune oppfølging av evalueringsrapporten, og forslag til tiltak som kan medvirke til ytterligere forbedringer av kvaliteten på tjenesten. Status viser at planen, med noen få unntak, er gjennomført i samsvar med bystyrets vedtak. Prioriterte oppgaver fremmover vil være: Ernæring. Kvalitetsikring og dokumentasjon. Internkontroll mat. Kvalitetssikring og dokumentasjon. Oppgradering og vedlikehold av matområdene i de eldste aldersinstitusjonene er påbegynt, og skal være avsluttet innen utgangen av april Kontraktsoppfølging av leverandørene. Finne løsning på tilkomst- og nøkkelproblematikk i f.m. levering til hjemme boende brukere Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: Vedtak i bystyremøte , sak Kjøkkenstruktur i Bergen kommune oppfølging av evalueringsrapport. Bystyret ber om å bli orientert om framdriften i arbeidet gjennom halvårlige statusmeldinger fra byrådet. Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: Statusmelding pr. april 2010 om kjøkkenstruktur i Bergen kommune tas til orientering. Monica Mæland byrådsleder Christine B. Meyer byråd for helse og inkludering 1

2 Saksutredning: 1.0 Bakgrunn Bystyret gjorde i møte sak Kjøkkenstruktur i Bergen kommune oppfølging av evalueringsrapport følgende vedtak: Bergen bystyre ber om å bli orientert om framdriften i arbeidet gjennom halvårlige statusmeldinger fra byrådet. 2.0 Status pr. april Det vises også til tilsvarende sak som redegjorde for status pr. april Nedenfor er det gitt kommentarer mht. gjennomføring av det enkelte vedtakspunkt i bystyrevedtaket av Under forutsetning av at det gjennomføres kvalitetssikrende tiltak når det gjelder mat og ernæring ved institusjonene, hvor middagene suppleres med egenproduserte deler manuelt og at det tilføres/gjeninnføres en matfaglig ansvarlig personalressurs, kan sous vide være produksjonsmetode for produksjon av varmmat. Aldersinstitusjonene har nå felles rutiner for å ivareta matvaresikkerheten. Rutinene omfatter bestilling, varemottak, lagring og gjenoppvarming. Samtlige institusjoner har utstyr for å kunne utføre relevant kontroll og dokumentasjon av temperatur i maten ved mottak, under lagring, og ved servering. Det er utarbeidet og iverksatt rutiner for å sikre enkeltindivider betryggende og god ernæring. Rutinene bygger på Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring. Det er lagt vekt på at rutinene skal være lette å etterleve, at en skal kunne dokumentere beboernes ernæringsstatus hver måned, samt iverksette tiltak når det er påkrevd. Arbeidet med menyene er en kontinuerlig prosess, hvor utgangspunktet er et alminnelig godt norsk kosthold. Matomsorgsgruppen og Produktrådet (brukerstyrt) samarbeider tett med produsentene for å kunne tilby næringsrike, varierte og vel tillagede måltider til hjemme boende, og beboere i aldersinstitusjonene. Det er nå tilført en 20% stilling for å følge opp institusjonene i forbindelse med mat og måltid. I tillegg har flere institusjoner fremdeles er matfaglig personale som har arbeid med mat og måltider som en av sine hovedoppgaver. Det er også denne personellgruppen som utgjør tyngdepunktet i Matomsorgsgruppen. 2. Under forutsetning av mattilsynets godkjenning, reetableres det to kommunale institusjonskjøkken etter produksjonsmetoden kok/ server og med levering til andre institusjoner og eldresentre utover eget bruk. Disse 2, lokalisert i Kolstihagen sykehjem og Lyngbøtunet, organiseres i et felles kommunalt foretak sammen med Gullstølen Kjøkken K F. Etter to år vil bystyret vurdere om antall kommunale institusjonskjøkken bør utvides med ytterligere 2. 2

3 Oppstart av produksjon av kok/server middag ved Kolstihagen kjøkken og Lyngbøtunet kjøkken skjedde som planlagt pr Foruten produksjon av middag til vertsinstitusjonen leveres mat til 3 mindre institusjoner samt til noen eldresentre. Den årlige produksjonsmengden for disse to kjøkken utgjør i underkant av porsjoner. I forbindelse med bygging/etablering av "Kompetansesenter for demente og korttidssykehjem i Fyllingsdalen" planlegges det reetablering av matproduksjon i deler av de tidligere kjøkkenlokalene ved Fyllingsdalen sykehjem. Institusjonen skal etter planen starte opp drift i februar/mars Arealet som er stilt til disposisjon for matproduksjon tilsier at dette kjøkkenet kan produsere middag til flere enn de fremtidige beboerne i sykehjemmet. En legger til grunn at dette kjøkkenet blir ett av de to kommunale kjøkken som eventuelt skal reetableres. For å sikre tilstrekkelig høg temperatur på kok/server maten, samt å øke spisetidfleksibiliteten i mottaksinstitusjonene, er det anskaffet ny transportemballasje med varmeelementer. Temperatur i maten kontrolleres jevnlig, og loggføres. Det er pr inngått ny 4 årig transportavtale med Multitransporten Norge a.s. for frakt av varm og kald middag fra Gullstølen Kjøkken KF med avdelinger. Gullstølen Kjøkken KF med underliggende avdelinger opphørte som kommunalt foretak jf. bystyrets vedtak Fra er Gullstølen kjøkken, Lyngbøtunet og Kolstihagen kjøkken en kommunal enhet under Byrådsavdeling for helse og inkludering. 3. Bergen kommune må i samarbeid med produsentene av sous vide middagene, satse sterkt på å få utviklet mer varierte menyer for de som er avhengige av diettmat. Spesialkost /diettmat produseres nå etter samme meny som normalkost. VIP Norge AS tilbyr i tillegg ønskekost etter egen meny. Uke menyer med stor skrift til oppslag i sykehjemsavdelinger og på eldresenter er tilgjengelig på kommunens Intranettside/Matomsorg. Årsmenyen, sammen med råd og veiledning for lagring og gjenoppvarming er lagt ut i sin helhet i Portalen, og er dermed tilgjengelig for hjemmeboende bruker, hjemmesykepleien og pårørende. 4. Private institusjoner som ønsker å produsere etter kok - server metoden gis anledning til det. De samme institusjoner gis anledning til å selge kok - server mat til de institusjoner /servicesentre som ønsker det. Private institusjoner/eldresentre kan seg i mellom inngå bilaterale avtaler om kjøp/salg av middag. Dette er også formidlet på fellesmøte med de private institusjonene. 3

4 5. Gullstølen Kjøkken KF får utvidet sin produksjonsmengde med ca 25 % for å kunne oppnå optimal produksjon, dvs. en økning i markedsandel fra ca 33 % til ca 41 %. Produksjonsøkningen ble gjennomført pr Produksjonsmengden er etter dette optimal og utgjør i underkant av porsjoner i året. Gullstølen Kjøkken sammen med underliggende avdelinger produserte pr ca. 50 % av samlet volum på ca porsjoner middag pr. år, inkludert hjemmeboend brukere. 6. Bergen bystyre ber om at ordningen med sous vide middager til de hjemme boende forbedres og utvikles kvalitativt. Med dette menes både selve kvaliteten på middagsmaten, porsjonsstørrelsen, emballasjen og ikke minst, langt større fleksibilitet i bestillingsrutinene. Videre ber Bergen bystyre om at de hjemme boende i fremtiden selv skal kunne velge leverandør av den ombrakte middagsmaten, også middagsmat produsert etter kok - server metoden. Middagen til hjemme boende er i motsetning institusjonsmiddagen pakket i beger som kok/ kjøl/mat. Det ønskelige ville vært at også denne maten ble pakket som sous/vide, lik Fjordland. Det ble gjennomført en test med sous/vide pakket middag til en gruppe eldre i Sentrum/ Sandviken i oktober Målsetningen med utprøvningen var å se om brukerne kunne mestre det praktiske som varming, åpning og tømming av sous/vide pakket middag. Konklusjonen basert på undersøkelsens resultat, er at brukergruppen ikke ønsker en overgang til sous/vide pakket middag. Den gjennomgående begrunnelsen er at det oppleves vanskeligere å håndtere sous-vide posene enn middagsbegrene. Tilfredshet med matens kvalitet fikk poeng tilsvarende Fornøyd til Godt fornøyd (3,43). Tilfredshet med sous-vide emballasje fikk poeng tilsvarende Mindre fornøyd til Fornøyd (2,70). Fra firmaet Norconserv a.s., som var rådgiver for Bergen kommune i f.m. etablering ny kjøkkenstruktur i 2003, blir det opplyst at det arbeides med flere alternative løsninger til sous/vide som emballasje. Når slike løsninger foreligger vil en ta saken opp på nytt. I avtalen mellom Bergen kommune og leverandøren VIP Norge AS er det forhandlet frem to ulike porsjonsstørrelser til hjemmeboende. Kommunens datasystem Profil, som brukes til bestilling av middager, kan nå skille mellom vanlig og stor porsjon. Frokost og kveldsmat er priset inn som en tjeneste i omsorgsboligene. Tilkomst til bolig i f.m. overlevering av middag er en stor utfordring for leverandøren dersom de ikke får utlevert nøkkel, eller bruker ikke åpner døren. En er kjent med at dette gjentar seg på enkelte adresser, med den følge at maten enten blir hengt på døren, eller tatt i retur. Arbeidet med å finne en sikker løsning for overlevering har høy prioritet. 4

5 Bergen kommune planlegger nå å innføre en elektronisk nøkkelløsning etter modell fra Halmstad kommune i Sverige. En slik modell vil kunne løse de utfordringene en ofte har med forsvarlig overlevering av middager til hjemmeboende som ikke vil/ønsker å gi fra seg nøkkel, eller på andre måter ikke selv innen rimelig tid kan åpne døren for å motta middagen. Leverandøren VIP Norge AS har et sikkert nøkkelhåndteringssystem, og en kontraktsfestet avtale om å overlevere mat fra hånd til hånd, eller i brukers kjøleskap. Forsvarlig tilkomst er oppdragsgivers ansvar. Produksjon og levering av mat etter kok/server metoden overfor hjemme boende er ikke en del av konkurransen om levering av mat, jfr. uttalelse fra Mattilsynet. 7. Det utlyses ny konkurranse om levering av varmmat høsten Private og kommunale institusjoner, seniorsentre med kok - server metoden kan delta i konkurransen. Konkurransen ble gjennomført etter en fremdrift der ny(e) leverandør(er) skal levere fra I konkurransen ble det lagt til grunn produksjon og levering etter sousvide metoden. Private institusjoner/eldresentre kan seg i mellom inngå bilaterale avtaler om kjøp/salg av middag og som i så fall ikke vil være en del av konkurransen. Basert på resultatet fra konkurransen ble det inngått avtale med leverandøren VIP Norge AS. Leverandøren skal levere til institusjoner, eldresentre og hjemme boende; for tiden en årlig produksjonsmengde på ca porsjoner. Tilbakemeldinger fra institusjoner og hjemme boende brukere etter 3 års drift, tilsier at det var et riktig valg. 8. Bergen bystyre ber byrådet se nærmere på de utfordringer som ligger i å få matombringing til de hjemme boende nærmere samordnet pleie og omsorgstjenestene, og ber derfor om at det igangsettes kvalitetssikrende tiltak vedrørende mat og ernæring til de hjemme boende eldre, slik Evalueringsutvalget påpeker i sin rapport. Herunder bes byrådet se på det påpekte behovet for å få iverksatt en egen ernæringspolitisk handlingsplan for de hjemme boende eldre. Behovet for en matfaglig ansvarlig i hvert pleie- og omsorgsdistrikts må også utredes i denne sammenheng. Arbeide med handlingsplan/ rutiner for kvalitetsikring og dokumentasjon av ernæringsstatus, veierutiner, beregning av BMI m.m. for beboere i syke og aldershjem er planlagt påbegynt høsten Det er pr iverksatt nye rutiner for å sikre beboere i sykehjem en god oppfølging av ernæringsstatus, og at iverksatte tiltak og resultat skal kunne dokumenteres. Målsetningen er at også hjemmeboende skal følges opp etter samme modell. Rutinene bygger Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring". 9. Merutgifter til investering og drift av tiltakene forutsettes innarbeidet i fremtidige tertialrapporter og budsjetter. 5

6 Investeringer knyttet til økt produksjon Gullstølen Kjøkken K F, samt til reetablering av Kolstihagen sykehjem og Lyngbøtunet ble innarbeidet i investeringsbudsjettet for Oppsummering - Overgang til ny leverandør, Vip Norge AS, og reetablering av to kjøkken, Kolstihagen og Lyngbøtunet kjøkken, har gått etter planen. - Ytterligere et kok/server kjøkken er vedtatt reetablert, ved Fyllingsdalen Sykehjem. - Gullstølen Kjøkken med underliggende avdelinger har utvidet produksjonskapasiteten sin som forutsatt. - Kvalitetssikrende tiltak i forhold til matvaresikkerhet er iverksatt. - Kvalitetssikrende tiltak i forhold til ernæring er iverksatt. - Produsentene leverer en mer variert meny. - Hjemmeboende brukere kan velge mellom to porsjonsstørrelser. - Beboere i omsorgsboligene tilbys fellesmåltider til frokost, middag og kveldsmat. - Portalen er tatt i bruk for å informere publikum om tjenestene. 6

Byrådssak /11. Dato: 23.mai 2011. Byrådet. Orientering om kvalitetssikring av ernæring og mat i kommunens aldersinstitusjoner SARK-40-200909139-11

Byrådssak /11. Dato: 23.mai 2011. Byrådet. Orientering om kvalitetssikring av ernæring og mat i kommunens aldersinstitusjoner SARK-40-200909139-11 Dato: 23.mai 2011 Byrådssak /11 Byrådet Orientering om kvalitetssikring av ernæring og mat i kommunens aldersinstitusjoner RBVI SARK-40-200909139-11 Hva saken gjelder: Bergen bystyre behandlet sak om Brukerundersøkelse

Detaljer

ROM - OG FUNKSJONSPROGRAM

ROM - OG FUNKSJONSPROGRAM KVALSUND KOMMUNE FORSLAG TIL ROM - OG FUNKSJONSPROGRAM FOR OMBYGGING OG UTVIDELSE AV KOKELV BO - OG SERVICESENTER KVALSUND, 8. OKTOBER 203. INNHOLD 2. MANDAT OG ARBEID... s.04.. BAKGRUNN... s.04.2. OPPNEVNELSE

Detaljer

Forundersøkelse ernæring

Forundersøkelse ernæring Rapport publisert 16.12.2011 Forundersøkelse ernæring Ålesund kommune Innhold: Side Innledning 2 1 Hvorfor var dette arbeidet nødvendig? 2 2 Hensikten med forundersøkelsen 3 3 Metode 3 3.3 Innsamling av

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Eldrerådet Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt. 16, møterom Gutzeit, 4. etg Tidspunkt: Tirsdag 19.10.2010 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes snarest til Marit Hexeberg,

Detaljer

Tilsynsveileder for hjemmebaserte tjenester -------------------------------------------------------------------------------------------------

Tilsynsveileder for hjemmebaserte tjenester ------------------------------------------------------------------------------------------------- Tilsynsveileder for hjemmebaserte tjenester ------------------------------------------------------------------------------------------------- En veileder for folkevalgte tilsynsutvalg i Oslo kommune Pensjonistforbundet

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE PLEIE- OG OMSORG

BÆRUM KOMMUNE PLEIE- OG OMSORG BÆRUM KOMMUNE PLEIE- OG OMSORG NOTAT Dato: 17.6.2014 Unntatt offentlighet offl. 14 Til: Rådmannsgruppen i Vestregionen Fra: Kommunene i samarbeid om BPA i Vestregionen: - Asker kommune v/marianne Bekke

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Oktober 2012. Kvalitet i sykehjem Ski kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Oktober 2012. Kvalitet i sykehjem Ski kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Oktober 2012 Kvalitet i sykehjem Ski kommune Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Ski kommune etter Kommuneloven av 25. september 1992 med endringer av 12.

Detaljer

Kjøp av hjemmehjelpstjenester fra private leverandører - anskaffelse, kontroll og tilrettelegging

Kjøp av hjemmehjelpstjenester fra private leverandører - anskaffelse, kontroll og tilrettelegging Oslo kommune Kommunerevisjonen Rapport 7/2008 2008 Kjøp av hjemmehjelpstjenester fra private leverandører - anskaffelse, kontroll og tilrettelegging Kommunerevisjonen integritet og verdiskaping Forvaltningsrevisjonsrapportapport

Detaljer

Forvaltningsrevisjon av internkontroll i Bergen kommune. IKT Drift

Forvaltningsrevisjon av internkontroll i Bergen kommune. IKT Drift Forvaltningsrevisjon av internkontroll i Bergen kommune IKT Drift Audit & Advisory Mai 2013 Innhold Sammendrag... 4 1. Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Hva er internkontroll?... 6 1.3 Metode... 7

Detaljer

Byrådssak 335/14. Statusrapport for bosetting av flyktninger 2014 ESARK-492-201222487-34

Byrådssak 335/14. Statusrapport for bosetting av flyktninger 2014 ESARK-492-201222487-34 Byrådssak 335/14 Statusrapport for bosetting av flyktninger 2014 SOSE ESARK-492-201222487-34 Hva saken gjelder: Nærområdene til konfliktområdene i Midt-Østen og Europa står ovenfor en stor humanitær katastrofe

Detaljer

"Bolig nu" - et midlertidig botilbud til bostedsløse

Bolig nu - et midlertidig botilbud til bostedsløse Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.05.2013 14131/2013 2013/766 233 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/6 Ruspolitisk råd 04.06.2013 13/18 Komitè for levekår 06.06.2013 13/69 Bystyret

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Halden eldreråd Råd for funksjonshemmede Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Halden eldreråd Råd for funksjonshemmede Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapet Kommunestyret Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: G00 2013/6363-22 13.12.2013 Arild Børstad Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Halden eldreråd Råd for funksjonshemmede Hovedutvalg

Detaljer

Forvaltningsrevisjon av internkontroll i Bergen kommune. Kalfaret sykehjem

Forvaltningsrevisjon av internkontroll i Bergen kommune. Kalfaret sykehjem Forvaltningsrevisjon av internkontroll i Bergen kommune Kalfaret sykehjem Audit & Advisory Mai 2013 Innhold Sammendrag... 4 1. Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Hva er internkontroll?... 6 1.3 Metode...

Detaljer

Regelverksdatabasen - fungerer den som forutsatt?

Regelverksdatabasen - fungerer den som forutsatt? Oslo kommune Rapport 05/2010 Regelverksdatabasen - fungerer den som forutsatt? 2 0 1 0 - integritet og verdiskaping Rapport 5/2010 Publikasjoner fra i Oslo Rapport 1/2009 Behandling av skjenkebevillinger

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.08.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Investeringer i Sør-Aurdalsheimen

Investeringer i Sør-Aurdalsheimen Forvaltningsrevisjon Utført av Investeringer i Sør-Aurdalsheimen Formål: - Vurdere prosessen rundt investeringene i Sør-Aurdalsheimen Område: Investeringer i Sør-Aurdalsheimen Kommune: Sør-Aurdal Adresse:

Detaljer

Helse- og omsorgsutvalget SAKSLISTE 9/13 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET DEN 18.09.2013.

Helse- og omsorgsutvalget SAKSLISTE 9/13 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET DEN 18.09.2013. Sak 9/13 MØTEINNKALLING Helse- og omsorgsutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 16.10.2013 Tid: 18:00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 9/13 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

Startlån Rygge kommune

Startlån Rygge kommune Startlån Rygge kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 22. april 2014 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Boliger for unge med bistandsbehov

Boliger for unge med bistandsbehov Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.02.2013 11400/2013 2012/2162 613 Saksnummer Utvalg Møtedato Råd for funksjonshemmede 05.03.2013 13/10 Komitè for levekår 07.03.2013

Detaljer

Dimensjonering og tilrettelegging innen pleie og omsorg

Dimensjonering og tilrettelegging innen pleie og omsorg FORVALTNINGSREVISJON Dimensjonering og tilrettelegging innen pleie og omsorg Agdenes kommune Mai 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Agdenes kommunes kontrollutvalg

Detaljer

Økonomisk forvaltning av brukermidler i samlokaliserte boliger

Økonomisk forvaltning av brukermidler i samlokaliserte boliger Oslo kommune Kommunerevisjonen Rapport 6/2007 2007 Økonomisk forvaltning av brukermidler i samlokaliserte boliger Kommunerevisjonen integritet og verdiskaping Rapport 6/2007 Publikasjoner fra Kommunerevisjonen

Detaljer

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG

FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG RANDABERG KOMMUNE AUGUST 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E Til medlemmene av kontrollutvalget Jnr. 64/11 Tid: 13. april 2011 kl 18:00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen M Ø T E I N N K A L L I N G NB! Møtet holdes for åpne dører. Publikum bes ta kontakt på tlf.

Detaljer

Kostnader og kvalitet på tjenester ved Bamble sykehjem

Kostnader og kvalitet på tjenester ved Bamble sykehjem Kostnader og kvalitet på tjenester ved Bamble sykehjem - Bamble kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 714017 2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Avgrensing...1 2 Metode

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 19.08.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201300709-1 Lars Normann Mikkelsen 126.2.2 Revisjonsref: Tlf.: 916 79 949 FORVALTNINGSREVISJON

Detaljer

STRATEGI FOR OSLO KOMMUNES ANSKAFFELSER FOR PERIODEN 2013-2016

STRATEGI FOR OSLO KOMMUNES ANSKAFFELSER FOR PERIODEN 2013-2016 Oslo kommune Byrådsavdeling for finans 0 0 B rådssak 1036/13 STRATEGI FOR OSLO KOMMUNES ANSKAFFELSER FOR PERIODEN 2013-2016 Sammendrag: Oslo kommunes anskaffelsesstrategi for perioden 2013 til 2016 skal

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingens framside sendes: Asle Johansen (leder) Kjell Arne Hagen (nestleder) Lone

Detaljer