Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:"

Transkript

1 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO ERO-15/ / Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet / Funksjonshemmedes råd / Kommunalstyret for levekår / HJEMMEHJELPSTJENESTEN I STAVANGER KOMMUNE - OMSTILLING OG BRUK AV EKSTERNE LEVERANDØRER Forslag til vedtak: 1. Stavanger hjemmehjelp overtar ansvaret for å levere hjemmehjelpstjenester til alle brukere som har vedtak på praktisk bistand (rengjøring) i hjemmet fra oktober 2015, når nåværende avtale med ekstern leverandør av utløper. 2. For øvrig tas saken til orientering. Sammendrag Stavanger kommune innførte brukervalgsordning innen praktisk bistand (rengjøring) i Avtalen om tjenestekonsesjon med inneværende leverandør, CityMaid Hjemmeservice AS, går ut Totalt antall brukere som mottar hjemmehjelp har sunket fra 1660 til 1285 de siste fire årene. Andelen som har valgt ekstern leverandør har ligget på prosent i hele perioden. 32 brukere har valgt å bytte leverandør. 24 av disse byttet fra CityMaid til Stavanger hjemmehjelp. Stavanger kommunes nye aktive eldresatsing Leve HELE Livet, hvor hverdagsrehabilitering er et sentralt element, innebærer å tilrettelegge helse- og omsorgstjenestene slik at personer som ellers ville hatt stort behov for bistand i større grad mestrer daglige aktiviteter på egenhånd. Satsingen forener målene om god kvalitet for bruker og en mer effektiv drift for kommunen. Både innhold og organisering av hjemmehjelpstjenesten må tilpasses denne måten å tenke og arbeide på i tiden framover. Kommunen trenger tid og handlingsrom til å finne den beste løsningen for en omstilling innen hjemmehjelpstjenesten. Parallelle avtaler med eksterne leverandører vanskeliggjør en slik omstilling. Rådmannen foreslår derfor at Stavanger hjemmehjelp overtar ansvaret for å levere hjemmehjelpstjenester til alle brukerne med vedtak på praktisk bistand i hjemmet når avtalen med eksisterende leverandør avsluttes høsten Det utarbeides et forslag til omstillingstiltak innen hjemmehjelpstjenesten i tråd med tenkningen i Leve HELE Livet, som kan gjennomføres fra

2 HJEMMEHJELPSTJENESTEN I STAVANGER KOMMUNE - OMSTILLING OG BRUK AV EKSTERNE LEVERANDØRER Bakgrunn for saken Saken gjelder hvorvidt ordningen med bruk av eksterne leverandører i hjemmehjelpstjenesten skal videreføres når avtalen med eneste nåværende leverandør, CityMaid, avsluttes høsten I sak 102/06 «Status brukervalg innen hjemmetjenesten og sykehjem» som ble behandlet i kommunalstyret for levekår ble følgende vedtak fattet: Åpen anbudskonkurranse om rammeavtale for levering av praktisk bistand i hjemmet (HIH) lyses ut. Det legges til grunn at både privat og kommunal leverandør kan levere tilleggstjenester.» Videreføring av ordningen etter de fire første årene ble vedtatt i kommunalstyret for levekår i sak 106/10 «Videreføring av ordningen med brukervalg i hjemmehjelpstjenesten». Følgende vedtak ble fattet: Ordningen med brukervalg i hjemmehjelpstjenesten videreføres i ytterligere fire år. Stavanger kommune er nå inne i en stor omstillingsperiode med blant annet implementering av hverdagsrehabilitering i hele kommunen. Som et ledd i dette arbeidet er det nødvendig å gjennomgå og tilpasse både innhold og organisering av hjemmehjelpstjenesten i tiden fremover. Fakta Praktiseringen av ordningen Brukervalgsordningen innebærer at brukere som har fått innvilget vedtak om praktisk bistand (rengjøring) i hjemmet kan velge om de vil ha tjenesten utført av kommunens hjemmehjelpstjeneste (Stavanger hjemmehjelp) eller av en leverandør som har inngått avtale med kommunen. Det er helseog sosialkontoret som fatter vedtak og avgjør hvor mye hjelp bruker skal ha. Helse- og sosialkontoret betaler samme timepris uavhengig av leverandør. Både ekstern- og kommunal leverandør kan tilby tilleggstjenester. Kjøp av tilleggstjenester avtales direkte mellom bruker og leverandør. Bruker kan når som helst og ubegrunnet bytte leverandør. Da brukervalgsordningen ble innført, ble det besluttet at ordningen kun skulle gjelde praktisk bistand i form av rengjøring, og ikke annen praktisk bistand og opplæring (jf. sak 102/06). Ved innføringen i 2007 ble det inngått rammeavtale med to eksterne leverandører, CityMaid Hjemmeservice AS og Hjemmeomsorg AS. Hjemmeomsorg sa opp rammeavtalen med kommunen etter åtte måneder. Da avtalen utløp i 2011 ble konkurransen lyst ut på nytt. Det ble da inngått tjenestekonsesjon med CityMaid, som var den eneste kvalifiserte søkeren. Avtalen med CityMaid utløper Brukerne i Stavanger kommune har siden våren 2008 kunnet velge mellom en kommunal leverandør (Stavanger hjemmehjelp) og en ekstern leverandør (CityMaid). Statistikk Totalt antall brukere som mottar praktisk bistand rengjøring er redusert med 375 brukere i løpet av de fire siste årene. En av årsakene til reduksjonen er at flere brukere har sagt i fra seg tjenesten da de syntes det ble for dyrt. I tillegg har helse- og sosialkontorene fattet færre vedtak om hjemmehjelp de siste årene. Mens 400 nye brukere fikk vedtak om hjemmehjelp i 2011 ble det i 2014 fattet vedtak om hjemmehjelp til 280 nye brukere. År Reduksjon Antall brukere Andel brukere som har valgt ekstern leverandør (CityMaid) har ligget stabilt på mellom prosent. Status desember 2014: 2

3 Leverandør Antall brukere Andel brukere CityMaid ,9 % Stavanger hjemmehjelp ,1 % 32 brukere har i løpet av de fire siste årene benyttet seg av muligheten til å bytte leverandør. 24 av disse byttet fra CityMaid til Stavanger hjemmehjelp. Oversikt antall bytter av leverandør: Leverandør Total t CityMaid Stavanger hjemmehjelp Gjennomførte brukerundersøkelser Det har vært gjennomført tre brukerundersøkelser innen hjemmehjelpstjenesten etter innføringen av brukervalgsordningen. Både kommunal og ekstern leverandør har blitt målt. Ved brukerundersøkelsen i 2008 var CityMaids brukere til dels mer fornøyde enn brukerne til Stavanger hjemmehjelp. I 2011 fikk den kommunale leverandøren høyere skår på samtlige indikatorer sammenlignet med ekstern leverandør. Ved den gjennomførte brukerundersøkelsen høsten 2014 fikk Stavanger hjemmehjelp samlet sett høyere poengsum enn CityMaid. Andel brukere som oppga at de hadde fast hjelper var henholdsvis 64,4 prosent for Stavanger hjemmehjelp og 36,3 prosent for CityMaid. Det vises til egen sak til kommunalstyret for levekår for nærmere informasjon om brukerundersøkelsen Leve HELE Livet Ny aktiv eldresatsing, Leve HELE Livet, startet i Stavanger kommune i Hensikten med denne satsingen er fornøyde brukere som gjennom forebygging, rehabiliteriong, teknologi og sosiale nettverk klarer seg selv i stedet for å bli passive mottakere av hjelp og pleie. Bakgrunnen for denne satsingen er at den funksjonssvikt vi tilskriver alderdommen ofte skyldes at kroppen ikke er i bruk. Det er derfor spesielt viktig at eldre mennesker bruker kroppen aktivt. Hverdagsaktiviteter som å støvsuge, vaske kjøkkengulvet og gjøre innkjøp er viktig for å holde kroppen i funksjon. En rekke tiltak i kommunen støtter opp om Leve HELE Livet, for eksempel forebyggende hjemmebesøk, treningstilbud og bruk av velferdsteknologi. Hverdagsrehabilitering, som nå er implementert i hele kommunen, er den største satsingen. Leve HELE Livet handler om å ta et oppgjør med hjelpefellen. God service og fornøyde brukere kan ofte ha den utilsiktede virkningen at brukerne blir passivisert og på den måten blir fratatt mulighet til å være aktive. Brukere, ansatte og pårørende har derfor en felles utfordring når det skal etableres en felles grunntanke som støtter opp om brukers ressurser i stedet for å tilby passiviserende og kompenserende hjelp. Vurdering Tjenesteinnholdet i gjeldende avtale om tjenestekonsesjon for hjemmehjelpstjenester omfatter kun praktisk bistand i form av rengjøring. Annen praktisk bistand som for eksempel opplæring, tilbereding av måltider, hjelp til personlig hygiene, gjøre innkjøp og følge til/fra aktiviteter inngår ikke i avtalen. Disse oppgavene utføres i dag av ansatte i hjemmesykepleien og i miljøtjenesten. Brukervalgsordningen innen hjemmehjelpstjenesten forutsetter at kommunen har en tjeneste som er parallell med den tjenesten privat/e levernadør/er tilbyr. Dette for å sikre reell valgfrihet for brukerne, og like konkurransevilkår for leverandørene. Ved å lyse ut konkurranse om tjenestekonsesjon på hjemmehjelpstjenester (rengjøring) på ny, vil Stavanger kommune måtte drifte sin hjemmehjelpstjeneste paralellt med de eksterne leverandørene i en ny kontraktsperioden. Dette vil vanskeliggjøre en nødvendig omstilling av tjensetinnhold og organisering av hjemmehjelps- 3

4 tjenesten i Stavanger. Samarbeid mellom de forskjellige faggruppene som leverer tjenester til brukere som bor hjemme er en forutsetning for helhetstenkning til beste for bruker. Kommunen ønsker i tiden framover å legge til rette for at hjemmehjelperne i større grad kan inngå i det tverrfaglig samarbeid rundt brukerne, for å bidra til at de kan delta aktivt i eget liv. For å oppnå dette må hjemmehjelpstjenesten utføre flere/andre tjenester i tillegg til rengjøring. Det vil også kunne bidra til bedre ressursutnyttelse innen de hjemmebaserte tjenestene dersom de ulike tjenestene (hjemmesykepleie, miljøarbeidertjeneste og hjemmehjelpstjeneste) kan arbeide mer fleksibelt rundt bruker. Det er også nødvendig å vurdere alternative måter å organisere hjemmehjelpstjenesten på. Potensialet i at hjemmehjelperne jobber på nye måter for å støtte brukerne til å være mer aktive kan for eksempel være å: utføre hverdagsaktiviteter sammen med bruker hjelpe brukerne med personlig hygiene, mat og innkjøp slik at aktivitetene kan inngå i daglig trening støtte brukere etter perioden med hverdagsrehabilitering slik at det nye funksjonsnivået blir opprettholdt følge brukere til og fra dagsenter. Erfaringer med bruk av ekstern leverandør av praktisk bistand (rengjøring) Erfaringene med ordningen har til nå vært relativt positive, og kommunens samarbeid med den eksterne leverandøren (CityMaid) har vært godt. Etter åtte års praktisering av ordningen og to konkurranseutlysninger har brukerne likevel bare kunnet velge mellom to leverandører en ekstern og en kommunal. Andelen av brukere som har valgt ekstern leverandør har hele tiden vært på prosent. Få brukere har benyttet seg av muligheten til å bytte leverandør (3 av 1285 brukere i 2014). Gjennomføring av konkurranser, opplæring og oppfølging av leverandører er i tillegg meget ressurskrevende for oppdragsgiver. Det samme gjelder å legge til rette for god kommunikasjon og samhandling mellom eksterne leverandører, helse- og sosialkontor og hjemmebaserte tjenester. Konklusjon Stavanger kommune er nå inne i en stor omstilling med blant annet implementering av hverdagsrehabilitering i alle tjenester. Innhold i og organisering av hjemmehjelpstjenesten må tilpasses denne omstillingen i tiden fremover. Rådmannen ønsker å forbedre og videreutvikle samhandlingen mellom de ulike tjenestene som gis til brukere i eget hjem. Det omfatter både hjemmesykepleie, hjemmehjelp, miljøtjeneste og hverdagsrehabilitering. Målet er at hver bruker skal ha færrest mulig hjelpere å forholde seg til, og at alle tjenestene arbeider på en måte som gjøre at brukerne blir mest mulig selvhjulpne, og mestrer daglige aktiviteter på egenhånd. En eventuell ny utlysning av konkurranse om levering av praktisk bistand vil redusere handlingsrommet og fleksibiliteten i utviklingen av tjenestene i avtaleperioden. Gjennomføring av en ny konkurranse og oppfølging av nye leverandører vil i tillegg være meget ressurskrevende. Rådmannen foreslår derfor at Stavanger hjemmehjelp overtar ansvaret for å levere hjemmehjelpstjenester til alle brukere med vedtak om praktisk bistand i hjemmet når nåværende avtale med ekstern leverandør utløper i oktober Det utarbeides et forslag til omstillingstiltak innen hjemmehjelpstjenesten i tråd med tenkningen i Leve HELE Livet, som kan gjennomføres fra

5 Per Haarr direktør Eli Karin Fosse levekårsjef Ellen Ronold saksbehandler Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 5

Saksframlegg REHABILITERINGSTILBUDET I STAVANGER KOMMUNE STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saksframlegg REHABILITERINGSTILBUDET I STAVANGER KOMMUNE STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BGU-15/7325-1 44277/15 28.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 12.05.2015 Funksjonshemmedes råd

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtedato: 18.06.2014 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Halden eldreråd Råd for funksjonshemmede Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Halden eldreråd Råd for funksjonshemmede Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapet Kommunestyret Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: G00 2013/6363-22 13.12.2013 Arild Børstad Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Halden eldreråd Råd for funksjonshemmede Hovedutvalg

Detaljer

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten 1. juli 2011 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Kvalitetssikret

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Heggin 3 Møtedato: 25.03.2014 Tid: 18.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Heggin 3 Møtedato: 25.03.2014 Tid: 18.00 EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for helse- og velferd MØTEINNKALLING 13.03.2014/MSL Møtested: Heggin 3 Møtedato: 25.03.2014 Tid: 18.00 Eventuelle forfall meldes til Mimi Slevigen innen torsdag 20.03.14 kl.

Detaljer

EVALUERING AV INTRODUKSJONSPROGRAMMET I STORBYENE

EVALUERING AV INTRODUKSJONSPROGRAMMET I STORBYENE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO GLO-14/21099-1 112582/14 29.12.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 14.01.2015 Kommunalstyret

Detaljer

Kjøp av hjemmehjelpstjenester fra private leverandører - anskaffelse, kontroll og tilrettelegging

Kjøp av hjemmehjelpstjenester fra private leverandører - anskaffelse, kontroll og tilrettelegging Oslo kommune Kommunerevisjonen Rapport 7/2008 2008 Kjøp av hjemmehjelpstjenester fra private leverandører - anskaffelse, kontroll og tilrettelegging Kommunerevisjonen integritet og verdiskaping Forvaltningsrevisjonsrapportapport

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE PLEIE- OG OMSORG

BÆRUM KOMMUNE PLEIE- OG OMSORG BÆRUM KOMMUNE PLEIE- OG OMSORG NOTAT Dato: 17.6.2014 Unntatt offentlighet offl. 14 Til: Rådmannsgruppen i Vestregionen Fra: Kommunene i samarbeid om BPA i Vestregionen: - Asker kommune v/marianne Bekke

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Evaluering av pilotprosjekt Hverdagsrehabilitering AVDELING OPPVEKST OG LEVEKÅR AUGUST 2013 SAMMENDRAG Bakgrunn: Bruk av hele helse- og omsorgstrappen, ble høsten 2010 vedtatt som ett av ti prioriterte

Detaljer

HELSE OG OMSORGSPLAN 2010-2015 - 2030, Trygghet gjennom tilpasset omsorg til ulike behov

HELSE OG OMSORGSPLAN 2010-2015 - 2030, Trygghet gjennom tilpasset omsorg til ulike behov ARENDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Sverre Brinchmann, tlf 37013264 Saksgang: Referanse: 2010/2087 / 12 Ordningsverdi: 144/F30 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Eldrerådet 16.08.2010 Komite

Detaljer

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 2009/922-1245/2013 Saksbehandler: Ingjerd Sjøvik Morell Dato: 11.01.2013 Saksframlegg Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Rapport. Evaluering av Centro Asistencial Noruego SL (CAN) Forfattere Jan W. Lippestad Karl Gerhard Hem

Rapport. Evaluering av Centro Asistencial Noruego SL (CAN) Forfattere Jan W. Lippestad Karl Gerhard Hem Åpen Rapport Evaluering av Centro Asistencial Noruego SL (CAN) Forfattere Jan W. Lippestad Karl Gerhard Hem SINTEF Teknologi og samfunn Avdeling Helse 2014 05 09 SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse:

Detaljer

Rapport. Evaluering av Centro Asistencial Noruego SL (CAN) Forfattere Jan W. Lippestad Karl Gerhard Hem

Rapport. Evaluering av Centro Asistencial Noruego SL (CAN) Forfattere Jan W. Lippestad Karl Gerhard Hem Åpen Rapport Evaluering av Centro Asistencial Noruego SL (CAN) Forfattere Jan W. Lippestad Karl Gerhard Hem SINTEF Teknologi og samfunn Avdeling Helse 2014 02 24 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG

FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG RANDABERG KOMMUNE AUGUST 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Oppdatering og videreutvikling av strategiene i Eldremelding 2006 2015 og Omsorgsmelding 2008 2015 Vedtatt av kommunestyret 29. januar 2014 Mestrings- og omsorgsmelding

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

AVLASTNINGSTJENESTEN FOR

AVLASTNINGSTJENESTEN FOR FORVALTNINGSREVISJON AV AVLASTNINGSTJENESTEN FOR BARN OG UNGE STAVANGER KOMMUNE JUNI 2011 [Denne side skal være helt blank, bortsett fra kildehenvisning for forsidens bildetekst nederst. Stryk denne tekst

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Rapport. Avlastning. Tilbudet for barn og unge. Februar 2008 Stavanger kommune. www.rogaland-revisjon.no

Forvaltningsrevisjon. Rapport. Avlastning. Tilbudet for barn og unge. Februar 2008 Stavanger kommune. www.rogaland-revisjon.no Forvaltningsrevisjon Rapport Avlastning Tilbudet for barn og unge Februar 2008 Stavanger kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold 1 Sammendrag... 2 2 Innledning... 4 2.1 Kommunens hjemmel for forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet

Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet 1/2010 ASKER KOMMUNEREVISJON Forvaltningsrevisjonsrapport Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet. Forvaltningsrevisjon

Detaljer

«ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET»

«ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET» BO LENGRE HJEMME «ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET» PROSJEKTPLAN VÆRNESREGION 2012/2013 Solrunn Hårstad Prosjektleder Innholdsfortegnelse 1. Om prosjektet... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Deltakerkommuner...

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO INES-14/17375-2 88931/14 26.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet / 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

Herøy kommune Et hav av muligheter 2

Herøy kommune Et hav av muligheter 2 Herøy kommune Et hav av muligheter 2 Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE Sektorplan helse, sosial OVERSENDELSESBREV...3 DEL 1 MÅL FOR HOVEDSATSINGSOMRÅDET HELSE, SOSIAL OG OMSORG..4

Detaljer

Bedre BPA - om alternativ organisering av brukerstyrt personlig assistanse

Bedre BPA - om alternativ organisering av brukerstyrt personlig assistanse Tildelingskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.05.2013 35080/2013 2013/3384 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet 03.06.2013 Råd for funksjonshemmede 04.06.2013 13/5 Ruspolitisk råd 04.06.2013

Detaljer

Ressurssenteret for omstilling i kommunene (RO-senteret) har bistått kommunen i analyse av status og behov for videreutvikling av tjenestene.

Ressurssenteret for omstilling i kommunene (RO-senteret) har bistått kommunen i analyse av status og behov for videreutvikling av tjenestene. Strategidokument En behovsanalyse av bo- og aktivitetstiltak til personer med psykisk utviklingshemning og autisme ved utflytting fra foreldrehjem til egen bolig (2010-2016) Innhold 1 Sammendrag... 2 2

Detaljer

ANALYSE OG TILTAKSPLAN FOR FREMTIDENS OMSORGSTJENESTER FOR ELDRE 2010 2030

ANALYSE OG TILTAKSPLAN FOR FREMTIDENS OMSORGSTJENESTER FOR ELDRE 2010 2030 FROGN KOMMUNE ANALYSE OG TILTAKSPLAN FOR FREMTIDENS OMSORGSTJENESTER FOR ELDRE 2010 Innholdsfortegnelse DEL 1. INNLEDNING 4 1.1 BAKGRUNN 4 1.2 SAMMENDRAG 6 DEL 2. STATUS DAGENS TJENESTENIVÅ 7 2.1 SØKNADSKONTORET

Detaljer

Ressursbruk i pleie og omsorgstjenesten

Ressursbruk i pleie og omsorgstjenesten Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 21-2007 Revisjonsrapport fra prosjektet Ressursbruk i pleie og omsorgstjenesten For kontrollutvalget i Nord-Fron kommune September 2007 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

"Bolig nu" - et midlertidig botilbud til bostedsløse

Bolig nu - et midlertidig botilbud til bostedsløse Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.05.2013 14131/2013 2013/766 233 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/6 Ruspolitisk råd 04.06.2013 13/18 Komitè for levekår 06.06.2013 13/69 Bystyret

Detaljer

Prioriterte grupper i den offentlige tannhelsetjenesten. Nord-Trøndelag fylkeskommune

Prioriterte grupper i den offentlige tannhelsetjenesten. Nord-Trøndelag fylkeskommune Prioriterte grupper i den offentlige tannhelsetjenesten Nord-Trøndelag fylkeskommune Forvaltningsrevisjon nr 1700-2/2011 Tannhelsetjenesten Nord-Trøndelag fylkeskommune 2 Innholdsfortegnelse 0 Sammendrag...

Detaljer

Strategisk helse- og omsorgsplan 2015-2025

Strategisk helse- og omsorgsplan 2015-2025 2015-2025 Sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Side 2 Strategisk helse- og omsorgsplan Forord Strategisk helse og omsorgs plan med delplaner for 2015-2025 erstatter omsorgsplan 2010-2019 og er den

Detaljer

Privat drift av omsorgstjenester

Privat drift av omsorgstjenester Hanne Bogen Privat drift av omsorgstjenester Gjennomgang av nyere forskning Hanne Bogen Privat drift av omsorgstjenester Gjennomgang av nyere forskning Fafo-notat 2011:22 Fafo 2011 ISSN 0804-5135 2 Innhold

Detaljer