Kommunens byggforvaltning - status for arbeidet med å utvikle en effektiv forvaltning av kommunens bygningsmasse.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunens byggforvaltning - status for arbeidet med å utvikle en effektiv forvaltning av kommunens bygningsmasse."

Transkript

1 Dato: 16. mars 2009 Byrådssak 165/09 Byrådet Kommunens byggforvaltning - status for arbeidet med å utvikle en effektiv forvaltning av kommunens bygningsmasse. BJOL SARK Hva saken gjelder: Bergen kommune eier og forvalter en stor bygningsmasse. En bygningsmasse som først og fremst brukes i kommunens tjenesteproduksjon. Kommunen eier bygg som samlet utgjør ca m2. I tillegg leies det også inn betydelige arealer i markedet bla til kontorformål. De store verdier dette representerer, må forvaltes på en effektiv måte. Dette var utgangspunktet for det arbeid byrådet satte i gang i forrige bystyreperiode. Bystyret gjorde i møte (b.sak 177/06) slikt vedtak 1. Det opprettes en enhet for strategisk byggforvaltning i byrådsavdeling for finans, kultur og næring jf. byrådssak 1597/ Det opprettes en enhet for områdeutvikling og strategisk bruk av kommunal eiendom i plansammenheng i byrådsavdeling for byutvikling jf. byrådssak 1597/ BBE KF slås sammen med Byggvedlikehold som Etat for byggvedlikehold og drift. Byrådet bes vurdere og eventuelt fremme sak om endret organisatorisk tilknytning for den nye etaten. 4. Bystyret forutsetter at bestillerfunksjonen legges til byrådsavdeling for finans, kultur og næring og at de ansatte i forvaltningsenheten og utbyggingsenheten i BBE-KF i hovedsak overføres til byrådsavdeling for finans, kultur og næring. 5. Bystyret forutsetter at eventuelle overtallige som følge av organisasjonsendringene tilbys andre stillinger i Bergen kommune. 6. Ny organisasjon iverksettes fra Denne sak representerer en tilbakemelding mht status for det er arbeid som er satt i gang på bakgrunn av dette vedtaket. Hovedelementene i det endringsarbeid som er satt i gang er: 1

2 Opprettelse av en enhet for strategisk byggforvaltning i byrådsavdeling for finans, konkurranse og omstilling under forberedelse Etablering av et tydeligere organisatorisk skille mellom konsernstrategiske vurderinger som legges til byrådsavdelingen som politisk sekretariat og strategiske vurderinger forankret i fag som er lagt til etaten Bergen kommunale bygg (BKB). Det er satt i gang utviklingsprosesser i kommunens byggforvaltningsetat BKB, både for å heve kundetilfredsheten hos brukerne av kommunens bygg, og ved å legge forholdene til rette for en bedre samhandling mellom de interne avdelingene i BKB - Driftsavdelingen og Utbyggingsavdelingen. Siktemålet er å legge et godt grunnlag for å etablere effektive driftsløsninger knyttet bygg som i dag er i bruk og nye bygg som bygges og siden skal tas i bruk.. Det er etablert en enhet for områdeutvikling og strategisk bruk av kommunal eiendom i plansammenheng i byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling i tråd med bystyrets vedtak. Å få en god struktur på oppgaveløsningen på byggforvaltningsområdet, representerer en nødvendig men ikke tilstrekkelig forutsetning for å levere vedvarende høye prestasjoner på området. Den merverdi en effektiv og serviceorientert byggforvaltning kan gi til kommunens ordinære tjenesteproduksjon, må skapes hver dag i et direkte samarbeid med kommunens resultatenheter. Nedlegging av det kommunale foretaket BBE KF og etablering av etaten Bergen Kommunale Bygg(BKB), innbar at det måtte foretas noen tilpasninger i fullmaktene. Dette ble håndtert av byrådet i byrådssak 1600/06 i møte I samme sak ble også den nye etaten gitt navn. Den viktige funksjonen - utvikling og ivaretakelse av en overordnet strategi for kommunens forvalteroppgaver knyttet til kommunens eiendomsforvaltning, har bare i begrenset grad vært dekket gjennom det tidligere foretaket BBE KF. Den nye organisasjonen BKB har heller ikke vært særlig tungt inne på dette området. Å ivareta de store eiendomsverdier kommunen forvalter på en effektiv måte, gir utfordringer på flere nivåer i kommunens organisasjon. De konsernstrategiske oppgaver på dette området kan ikke ligge i etaten BKB, men må legges til byrådet. Byrådet er med dette som utgangspunkt og i samsvar med bystyrets vedtak i ferd med å etablere en liten strategisk enhet for kommunens byggforvaltning i byrådsavdeling for finans, konkurranse og omstilling. Byrådet har fullmakt til å forvalte og utvikle kommunens eiendomsmasse, selv om dette ikke eksplisitt fremgår av fullmaktsreglementet vedtatt av bystyret 24. april 2006 b.sak 102/06. Fullmaktene på dette oppgaveområdet er gitt i mange vedtak knyttet til konkrete saker. Et eksempel på dette er delegasjon av fullmakt vedr ordningen for internhusleie b.sak 135/07. Det en mangler på dette oppgaveområdet er en samlet og eksplisitt formell hjemmel i fullmaktsdokumentet som beskriver byrådets fullmakter på dette området. Når en nå foretar en gjennomgang av forhold vedr Bergen Kommunale Byggs oppgaver og oppfølging av bystyrets vedtak, vil det også være naturlig å foreta en nødvendig presisering og formalisering av byrådets fullmakter på oppgaveområdet. På bakgrunn av bystyrets presisering av byrådets fullmakter på dette området, vil byrådet senere foreta en gjennomgang og presisering av fullmakter og oppgaver som legges til 2

3 henholdsvis fagbyråden for finans, konkurranse og omstilling og fagbyråd for klima, miljø og byutvikling. Byrådet vil på et senere tidspunkt komme tilbake til bystyret med en sak der en presenterer de overordnete og strategiske utfordringene kommunen har, knyttet til en effektiv forvaltning av kommunens eiendomsmasse. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: Dette er en melding om status i arbeidet for gjennomføring av de vedtatte endringer. I tillegg dreier saken seg om en presisering av byrådets fullmakter vedr forvaltning av kommunens eiendomsmasse. Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: 1. Bystyret tar den fremlagte redegjørelse om status for arbeidet med å utvikle en effektiv forvaltning av kommunens bygningsmasse, til orientering. 2. Bystyret foretar følgende presisering av byrådets fullmakter knyttet til forvaltning av kommunens eiendomsmasse: Det etableres en ny 22 i fullmaktsreglementet, lydende: Byrådet har fullmakt til å forvalte kommunens bygg- og eiendomsmasse med utgangspunkt i en overordnet strategi på området. Dette innebærer en fullmakt til å: 1. Anskaffe og avhende bygninger og eiendom innenfor de beløpsgrenser som fastsettes årlig av bystyret i sak vedr budsjettfullmaktene. 2. Forestå innleie av kontorlokaler og annen bygningsmasse etter behov, samt fullmakt til å leie ut arealer kommunen ikke bruker selv. 3. Disponere og utvikle den bygg- og eiendomsmasse kommunen eier på en mest mulig effektiv måte, innenfor de behov som kommunens basisvirksomhet setter. 4. Fastsette nivået for internleie i kommunens bygg. 5. Igangsette og styre byggeprosjekter vedtatt i investeringsbudsjettet Monica Mæland byrådsleder Christine B. Meyer byråd for finans, konkurranse og omstilling 3

4 Saksutredning: Bakgrunn Byrådet er meddelt generelle fullmakter ( 13 i fullmaktsreglementet) til å forestå den løpende drift av kommunens virksomhet. I dette ligger også fullmakter til kontinuerlig å utvikle og forbedre den enkelte drifts- og forvaltningsenhets prestasjoner i samsvar med de overordnete målsettinger som er trukket opp for de ulike tjenesteområdene. Bystyret i møte (b.sak 177/06) valgte å gjøre et vedtak av en mer omfattende karakter enn det byrådet la opp til i sin innstilling forslaget dreide seg om endring i vedtektene for Bergen Bygg og Eiendom KF. Vedtektsendringer i kommunale foretak representerer et område hvor bystyret selv fatter vedtak. Med dette forløp og som følge av at saken ikke var utredet tilstrekkelig i forhold til de vedtak som ble fattet, er det naturlig å gi en tilbakemelding til bystyret om status for det arbeid som har vært satt i gang. Bystyret gjorde den gang slikt vedtak: 1. Det opprettes en enhet for strategisk byggforvaltning i byrådsavdeling for finans, kultur og næring jf. byrådssak 1597/ Det opprettes en enhet for områdeutvikling og strategisk bruk av kommunal eiendom i plansammenheng i byrådsavdeling for byutvikling jf. byrådssak 1597/ BBE KF slås sammen med Byggvedlikehold som Etat for byggvedlikehold og drift. Byrådet bes vurdere og eventuelt fremme sak om endret organisatorisk tilknytning for den nye etaten. 4. Bystyret forutsetter at bestillerfunksjonen legges til byrådsavdeling for finans, kultur og næring og at de ansatte i forvaltningsenheten og utbyggingsenheten i BBE-KF i hovedsak overføres til byrådsavdeling for finans, kultur og næring. 5. Bystyret forutsetter at eventuelle overtallige som følge av organisasjonsendringene tilbys andre stillinger i Bergen kommune. 6. Ny organisasjon iverksettes fra I møte (byrådssak 1600/06) foretok byrådet de nødvendige endringer i fullmakter mv som følge av at Bergen Bygg og Eiendom KF (BBE) ble nedlagt fra Den kommunale etaten som overtok de fleste av BBEs funksjoner, ble gitt navnet Bergen Kommunale Bygg(BKB). Enhet for konsernstrategiske vurderinger - byggforvaltning Med utgangspunkt i en parlamentarisk styringsmodell - der det er viktig å skille mellom politikk og fag, må det foretas en prinsipiell diskusjon av de strategiske oppgavene også vedr forvaltning av de ressurser som er knyttet til kommunens bygg. I denne vurderingen må en også gå nærmere inn på forholdet mellom utøvelse av politisk og faglig skjønn. Effektiv utnyttelse av de ressurser som kommunen har anskaffet gjennom tidligere års budsjetter, og vurdering av tidligere års disposisjoner av disse ressursene, er i prinsippet et like strategisk viktig spørsmål som det å ta stilling til hvilke prioriteringer som skal gjøres i forbindelse med utarbeidelse av de årlige budsjetter. Kommunens bygningsmasse 4

5 representerer i så henseende betydelig verdier, hvor det kan være aktuelt å utøve et politisk skjønn forankret i et overordnet konsernperspektiv på oppgaveområdet. Et skjønn som utøves med forankring i retningslinjer gitt av bystyret. Organisasjon er et redskap for å strukturere roller og arbeidsprosesser for å sikre en effektiv oppgaveutførelse. I et parlamentarisk styringssystem bør en være tydelig på at oppgaver knyttet til utvikling og oppfølging av strategier på et konsernnivå er et politisk anliggende, og at de følgelig er plassert organisatorisk i byrådsavdelingen som politisk sekretariat. Taktiske oppgaver og strategispørsmål av mer faglig art innenfor det enkelte fagområde hvor det er viktig å utøve et faglig skjønn forankret i lover og annet regelverk, bør ligge et stykke fra den politiske ledelse, f eks i en etat. Slik sett har BKB som en etat, fått en riktig plassering på det som i kommunens organisasjonsmodell kalles myndighetsnivå 2. I rapporten som den eksterne rådgiveren Holte Prosjekt laget etter en gjennomgang av kommunens bygg- og eiendomsforvaltning i 2005, ligger det et forslag om å etablere en enhet som skal jobbe med strategiske oppgaver, anslått til å utgjøre 2 3 årsverk. I denne sammenheng hvor en vurderer etablering av en konsernstrategisk byggforvaltning, må en ta stilling til om en bemanning på 1 2 årsverk vil være en riktigere dimensjonering, Størrelsen på enheten vil avhenge av hvor en trekker grenselinjen mellom konsernstrategi forankret i en politisk dimensjon og fagstrategier basert på faglig skjønn. Hvor en skal sette dette skillet, må være gjenstand for en nærmere utredning. Byrådet har fortsatt ikke har konkludert på dette punkt. Et tydeligere skille mellom de konsernstrategiske og de mer taktiske avveininger på oppgaveområdet også organisatorisk, legger grunnlaget for å ta i bruk en bestiller- /utførertenking. Byrådets politikk på området innenfor de fullmakter bystyret har gitt, vil bli konkretisert i en konsernbestilling til etaten. Effektiv byggforvaltning De betydelige verdier som kommunen disponerer gjennom etaten Bergen Kommunale Bygg(BKB), må forvaltes på en effektiv måte både mht kostnader og bruk. BKBs interne organisering av oppgavene er i hovedsak identisk med den løsning en hadde mens oppgavene var organisert i det kommunale foretaket BBE KF. Omleggingen fra KF til etat har medført at en så langt har realisert noen gevinster gjennom forenkling av regnskapsarbeidet ved å legge regnskapet inn i konsernets regnskapsfunksjon. Dette utgjør i størrelsesorden en reduksjon på 2 3 årsverk.. Etaten BKB har en tid arbeidet med en gjennomgang av egen organisasjon. I denne gjennomgangen er det 2 forhold som har stått i fokus a. Utvikling av en kundeorientert praksis fra etatens side. En skal maksimere den nytte som de resultatenheter og forvaltningsenheter som leier lokaler i kommunens bygninger har av å ha kommunen som huseier, gitt de rammebetingelser de årlige budsjetter setter. b. Legge forholdene til rette for en bedre samhandling mellom de interne avdelingene i BKB - Driftsavdelingen og Utbyggingsavdelingen, for derved å skape et godt 5

6 grunnlag for å etablere effektive driftsløsninger knyttet til nye bygg som bygges og tas i bruk. BKB står følgelig overfor utfordringer både mht intern samordning og utvikling av gode samhandlingsrelasjoner med de resultatenheter som er brukere av de bygg som etaten forvalter og bygger, og internt mellom etatens egne avdelinger. I den forbindelse må etaten etablere effektive strategier for å utvikle, gjennomføre og følge opp tiltak i egen regi og etablere de samhandlingsrutiner internt og eksternt dette krever. En konkretisering av disse utfordringene er den prosess en er i gang med for å anskaffe og deretter ta i bruk et nytt FDV-system knyttet til forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdsoppgaver innenfor etatens oppgaveområde. En effektiv utnyttelse av et slikt datasystem innebærer at en også må foreta en gjennomgang av arbeidsprosesser i de ulike enhetene BKB består av, og analysere nærmere sammenhenger og avhengigheter mellom de ulike oppgavene, herunder samhandlingen med de ulike resultatenheter som bruker kommunens bygningsmasse. Det sentrale punkt i nesten alle de endringsprosesser som er i gang eller som vil bli satt i gang, vil være et tydelig fokus på det å utvikle systemer som ivaretar de interesser som er knyttet til bruken av bygningsmassen dvs. fokus på behovene i de resultatenheter som er leietakere i kommunens bygg.. BKBs kanskje største og vanskelige utfordring er å være leverandør av tjenester i et krysspress av bestillinger på konsernnivå og de ressurser som derved stilles til disposisjon, og de løpende bestillinger/ønsker fra de organisasjonsenheter som bruker de ulike deler av kommunens bygningsmasse. Effektiv arealbruk vil først og fremst være knyttet til de tilpasninger og prioriteringer som gjøres av brukerne av bygningsmassen. De overordnete prinsippene for samhandlingen mellom de ulike aktørene i forvaltning og bruk av kommunens bygningsmasse, må være innrettet slik at en stimulerer til kostnadseffektive løsninger hos dem som har ansvaret for den faktiske bruk av arealene. Intern husleie vil være ett virkemiddel i denne sammenheng. Forholdet til Byggvedlikehold Omfanget av den faktiske sammenslåingen av funksjoner i BBE KF og Byggvedlikehold har vært så vidt begrenset - 3 personer ble overført til Byggvedlikehold, at det ikke var grunnlag for å endre navnet til Etat for byggvedlikehold og drift jf bystyrets vedtakspunkt 3 i vedtaket av I vedtakspunkt 4 i samme sak heter det: Bystyret forutsetter at bestillerfunksjonen legges til byrådsavdeling for finans, kultur og næring og at de ansatte i forvaltningsenheten og utbyggingsenheten i BBE-KF i hovedsak overføres til byrådsavdeling for finans, kultur og næring. Med utgangspunkt i det daværende byråds forståelse og definisjon av bestillerfunksjonen - ikke minst i forhold til samspillet mellom de to partene, ble nesten hele BBE KFs oppgaver og funksjoner overført til en etat under den daværende byrådsavdeling for finans, kultur og næring. Et begrenset omfang av oppgaver og personer ble som pekt på ovenfor imidlertid overført til Byggvedlikehold. I dag kjøper BKB årlig driftstjenester i størrelsesorden mill. fra Byggvedlikehold. 6

7 Byrådets avveining av de ulike hensyn som er vektlagt i bystyrets vedtak, og som trekker i litt ulik retning, er grunnlaget for den implementering av bystyrets vedtak som har nedfelt seg i kommunens organisasjon. Den interne gjennomgangen av BKBs oppgaveløsning har også medført at en har sett nærmere på forholdet til Byggvedlikehold. Arbeidet i BKB har vært ledet av en lokal styringsgruppe. I den rapport som er fremlagt fra arbeidet, pekes det bla på: Styringsgruppen mener at det samlete tjenestetilbudet (teknisk drift og brukertjeneste) som leveres av Byggvedlikehold ikke er tilfredsstillende for brukerne ved at roller og ansvar mellom BKB, Byggvedlikehold ikke er klart nok definert. Styringsgruppen vil ta initiativ til at BKB og Byggvedlikehold utarbeider et samlet tjenestetilbud til brukerne. Et slikt initiativ passer godt inn i BKBs generelle strategi for å utvikle en tydeligere brukerorientering i sin samhandling med brukerne av BKBs tjenester Presisering av fullmakter Byrådet som politisk organ er også øverste leder av kommunens administrasjon. Byrådet har en rekke fullmakter knyttet til så vel den politiske som den administrative funksjonen. Dette gjelder også innenfor oppgavefeltet bygg- og eiendomsforvaltning. Fullmaktene på dette feltet er imidlertid ikke lagt inn i det fullmaktdokument bystyret vedtok i b.sak 102/ april Fullmaktene ligger i andre dokumenter. Byrådet ser det som naturlig at fullmaktene også på dette oppgaveområdet nå samles, presiseres og formelt sett legges inn i dette overordnete fullmaktsdokumentet som regulerer ansvar og myndighet mellom bystyret og byrådet. Byrådet organiserer selv den administrasjonen byrådet er direkte ansvarlig for (Fullmaktsreglementet 3.2). Dette innebærer at byrådet selv tar stilling til hvordan en vil organisere arbeidet for å utvikle og løse de overordnete og strategiske utfordringer også på dette oppgaveområdet. Prinsippene som er hjemlet i nevnte 3.2 og 3.1 innebærer videre at byrådet selv bestemmer hvordan fullmaktene på dette området skal delegeres ut i den organisasjon byrådet er ansvarlig for, samt oppgavefordelingen mellom fagbyrådene. Når bystyret har foretatt de nødvendige presiseringer av fullmaktene på dette området, vil byrådet foreta en vurdering av om dette medfører behov for en presisering av fagfullmaktene til byråd for finans, konkurranse og omstilling. Kjernen i delegasjonen av fullmakter fra bystyret til byrådet, er å regulere ansvar og myndighet mellom de to politiske organene - bystyret og byrådet. Delegasjonen som skjer i medhold av dette fullmaktsvedtak, må derfor presiseres ytterligere for å fremstå som et juridisk dokument vedr signaturrettigheter mv til konkrete personer. Dette siste aspektet ved delegasjon av fullmakter, vil bli håndtert mer utførlig i annen sammenheng. Enhet for områdeutvikling og strategisk bruk av kommunal eiendom I byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling er det etablert en enhet for områdeutvikling og strategisk bruk av kommunal eiendom i plansammenheng. I forbindelse med etablering av enhet for konsernstrategisk byggforvaltning på byrådsavdeling for finans, konkurranse og omstilling, må ansvar og roller mellom de to enhetene avklares nærmere 7

8 8

Byrådssak 1377 /15. Offentleglova og fagnotaters status i Bergen kommune ESARK

Byrådssak 1377 /15. Offentleglova og fagnotaters status i Bergen kommune ESARK Byrådssak 1377 /15 Offentleglova og fagnotaters status i Bergen kommune BJOL ESARK-0513-201302298-10 Hva saken gjelder: Offentlighet om hvordan f eks en kommune løser sine oppgaver, representerer en verdi

Detaljer

Bergen bystyre behandlet saken i møtet sak og fattet følgende vedtak: DEL 1: Byrådets generelle fullmakter

Bergen bystyre behandlet saken i møtet sak og fattet følgende vedtak: DEL 1: Byrådets generelle fullmakter Revisjon av byrådets fullmakter Bergen bystyre behandlet saken i møtet 281111 sak 260-11 og fattet følgende vedtak: DEL 1: Byrådets generelle fullmakter 1. VIRKEOMRÅDE Den kompetanse byrådet gis til å

Detaljer

Dato: 16. desember Organisatorisk endring i Bergen kommunale bygg (BKB) - etablering to Etater; Etat for utbygging og Etat for eiendom

Dato: 16. desember Organisatorisk endring i Bergen kommunale bygg (BKB) - etablering to Etater; Etat for utbygging og Etat for eiendom Dato: 16. desember 2011 Byrådssak 1002/12 Byrådet Organisatorisk endring i Bergen kommunale bygg (BKB) - etablering to Etater; Etat for utbygging og Etat for eiendom BSO SARK-0311-200812588-68 Hva saken

Detaljer

Byrådssak 1059 /15. Organisatoriske endringer på eiendomsområdet ESARK-031-201300998-7

Byrådssak 1059 /15. Organisatoriske endringer på eiendomsområdet ESARK-031-201300998-7 Byrådssak 1059 /15 Organisatoriske endringer på eiendomsområdet INKV ESARK-031-201300998-7 Hva saken gjelder: Det er de siste årene gjort flere organisasjonsendringer for å sikre størst mulig effektivitet,

Detaljer

Byrådssak 1473/10. Dato: 22. november Byrådet. IKT Drift - avklaringer vedrørende organisatoriske forhold SARK

Byrådssak 1473/10. Dato: 22. november Byrådet. IKT Drift - avklaringer vedrørende organisatoriske forhold SARK Dato: 22. november 2010 Byrådssak 1473/10 Byrådet IKT Drift - avklaringer vedrørende organisatoriske forhold BJOL SARK-032-200918097-6 Hva saken gjelder: I styringen av kommunens IKT virksomhet har Bergen

Detaljer

Byrådets forslag med endringer fra møte mellom arbeidsgruppen og representanter fra byrådet

Byrådets forslag med endringer fra møte mellom arbeidsgruppen og representanter fra byrådet Saksnr: 200913173-107 Saksbehandler: FRWE Delarkiv: BYST-0200 Byrådets generelle fullmakter: Byrådets forslag med endringer fra møte mellom arbeidsgruppen og representanter fra byrådet 02.05.11 DEL 1:

Detaljer

Byrådssak 91/11. Dato: 31. mars Byrådet. Revisjon av byrådets fullmakter SARK Hva saken gjelder:

Byrådssak 91/11. Dato: 31. mars Byrådet. Revisjon av byrådets fullmakter SARK Hva saken gjelder: Dato: 31. mars 2011 Byrådssak 91/11 Byrådet Revisjon av byrådets fullmakter BJOL SARK-035-200717715-164 Hva saken gjelder: Bakgrunn Byrådets fullmakter slik de fremstår i dag ble vedtatt av bystyret i

Detaljer

2. Bystyret ber byrådet prioritere kunde/bruker perspektivet og starte opp med systematiske brukerundersøkelser av kommunens tjenester.

2. Bystyret ber byrådet prioritere kunde/bruker perspektivet og starte opp med systematiske brukerundersøkelser av kommunens tjenester. Dato: 7. desember 2010 Byrådssak 1003/11 Byrådet Balansert målstyring - arbeidet fremover BJOL SARK-032-201018118-1 Hva saken gjelder: Bystyret fattet i møte 27.01.03 ved behandling av b.sak 018/03 slikt

Detaljer

Dato: 30. september Høringsuttalelse til forslag til styring, forvaltning og finansiering av nasjonale felleskomponenter i offentlig sektor

Dato: 30. september Høringsuttalelse til forslag til styring, forvaltning og finansiering av nasjonale felleskomponenter i offentlig sektor Dato: 30. september 2011 Byrådssak 1435/11 Byrådet Høringsuttalelse til forslag til styring, forvaltning og finansiering av nasjonale felleskomponenter i offentlig sektor BJOL SARK-03-201103312-52 Hva

Detaljer

Byrådssak 1058 /14. IKT Drift - avklaring vedrørende organisasjonsmodell ESARK

Byrådssak 1058 /14. IKT Drift - avklaring vedrørende organisasjonsmodell ESARK Byrådssak 1058 /14 IKT Drift - avklaring vedrørende organisasjonsmodell BJOL ESARK-032-201338470-1 Hva saken gjelder: Bergen kommunens IKT faglige miljø er delt i en bestillerfunksjon(ikt Konsern) og en

Detaljer

Ekstern evaluering av tjenesteområde 3 Eldre og særlig omsorgstrengende - rapport og plan for oppfølging

Ekstern evaluering av tjenesteområde 3 Eldre og særlig omsorgstrengende - rapport og plan for oppfølging Dato: 16. september 2009 Byrådssak 371/09 Byrådet Ekstern evaluering av tjenesteområde 3 Eldre og særlig omsorgstrengende - rapport og plan for oppfølging NSNY SARK-454-200815632-47 Hva saken gjelder:

Detaljer

Seksjon for internkontroll - Overføring fra Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap til Byrådsleders avdeling

Seksjon for internkontroll - Overføring fra Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap til Byrådsleders avdeling Byrådssak 1316 /16 Seksjon for internkontroll - Overføring fra Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap til Byrådsleders avdeling INKV ESARK-0305-201628760-1 Hva saken gjelder: Byrådet skal sørge

Detaljer

Organisering av sentrale funksjoner i Byrådsavdeling for helse og inkludering

Organisering av sentrale funksjoner i Byrådsavdeling for helse og inkludering Dato: 15. desember 2009 Byrådssak 1448/09 Byrådet Organisering av sentrale funksjoner i Byrådsavdeling for helse og inkludering RIBE SARK-03-200917123-9 Hva saken gjelder: Byrådsavdeling for helse og inkludering

Detaljer

Arbeidsgruppens forslag med endringer fra møte mellom arbeidsgruppen og representanter fra byrådet

Arbeidsgruppens forslag med endringer fra møte mellom arbeidsgruppen og representanter fra byrådet Saksnr: 200913173-108 Saksbehandler: FRWE Delarkiv: BYST-0200 Byrådets generelle fullmakter: Arbeidsgruppens forslag med endringer fra møte mellom arbeidsgruppen og representanter fra byrådet 02.05.11

Detaljer

Regnskapsinformasjon fra mottakere av tilskudd fra Bergen kommune

Regnskapsinformasjon fra mottakere av tilskudd fra Bergen kommune Dato: 22. oktober 2010 Byrådssak 570/10 Byrådet Regnskapsinformasjon fra mottakere av tilskudd fra Bergen kommune - 2010 TOOP SARK-12-200815131-27 Hva saken gjelder: Saken er en presentasjon av regnskapsinformasjon

Detaljer

Byrådssak 196/16. Mandat og fremdriftsplan for lokaldemokratireformen RICT/BJOL ESARK

Byrådssak 196/16. Mandat og fremdriftsplan for lokaldemokratireformen RICT/BJOL ESARK Byrådssak 196/16 Mandat og fremdriftsplan for lokaldemokratireformen RICT/BJOL ESARK-102-201615011-1 Hva saken gjelder: Bergen bystyre kom med følgende merknad i møte 16. desember 2015 (sak 335-15) under

Detaljer

Strategiske valg knyttet til drift av Hovedanlegg for svømming og stup - etablering av et aksjeselskap

Strategiske valg knyttet til drift av Hovedanlegg for svømming og stup - etablering av et aksjeselskap Byrådssak 177/13 Strategiske valg knyttet til drift av Hovedanlegg for svømming og stup - etablering av et aksjeselskap BJOL ESARK-0324-200913701-52 Hva saken gjelder: Frem mot åpningen av Hovedanlegg

Detaljer

Byrådssak /10. Dato: 18. januar Byrådet. Oppgaver og ressursbruk: Utviklingstrekk SARK

Byrådssak /10. Dato: 18. januar Byrådet. Oppgaver og ressursbruk: Utviklingstrekk SARK Dato: 18. januar 2011 Byrådssak /10 Byrådet Oppgaver og ressursbruk: Utviklingstrekk 2000-2009 RUHN SARK-121-201000253-70 Hva saken gjelder: Byrådet legger i tråd med vedtakspunkt 2 i B-sak 205/09 "Oppgaver

Detaljer

Byrådets tilrettelegging for bystyrets tilsyn og kontroll med byrådets arbeid

Byrådets tilrettelegging for bystyrets tilsyn og kontroll med byrådets arbeid Byrådssak 164/16 Byrådets tilrettelegging for bystyrets tilsyn og kontroll med byrådets arbeid BJOL ESARK-0305-201331233-6 Hva saken gjelder: Bystyret er kommunens øverste organ, og innehar i utgangspunktet

Detaljer

Byrådsak 11/07. Dato: 8. januar Byrådet. Hvordan tilrettelegge for bystyrets etterprøving av byrådets virksomhet tilsyn og kontroll

Byrådsak 11/07. Dato: 8. januar Byrådet. Hvordan tilrettelegge for bystyrets etterprøving av byrådets virksomhet tilsyn og kontroll Dato: 8. januar 2007 Byrådsak 11/07 Byrådet Hvordan tilrettelegge for bystyrets etterprøving av byrådets virksomhet tilsyn og kontroll BJOL SARK-035-200609905-4 Hva saken gjelder: Bystyret gjorde i forbindelse

Detaljer

Byrådssak /11. Dato: 31. mars Byrådet. Nytt reglement for byrådet SARK

Byrådssak /11. Dato: 31. mars Byrådet. Nytt reglement for byrådet SARK Dato: 31. mars 2011 Byrådssak /11 Byrådet Nytt reglement for byrådet BJOL SARK-022-200701143-24 Hva saken gjelder: Et reglement for byrådet gir rammebetingelsene for byrådets arbeid innenfor en parlamentarisk

Detaljer

Avvikene er knyttet til kommunens systemer og sier ikke noe direkte om den faktiske tilstand hva angår lekeplassutstyrets beskaffenhet.

Avvikene er knyttet til kommunens systemer og sier ikke noe direkte om den faktiske tilstand hva angår lekeplassutstyrets beskaffenhet. Dato: 10. mars 2009 Byrådssak 1116/09 Byrådet Sikkerhet på Bergen kommunes lekeplasser BJOL SARK-00-200901874-5 Hva saken gjelder: Bakgrunn Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr ble gitt av departementet

Detaljer

Spørsmål: 1. Kan byråden forklare hvorfor hver femte ansatte i bydrift nå har valgt å benytte seg av returretten?

Spørsmål: 1. Kan byråden forklare hvorfor hver femte ansatte i bydrift nå har valgt å benytte seg av returretten? Skriftlige spørsmål Komite for finans behandlet saken i møtet 210610 sak 65-10: 8. Fra Terje Ohnstad (A): "BT har onsdag 09.06.2010 en sak med tittelen "Flykter fra Bydrift". Her beskrives det som omtales

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Intern korrespondanse Saksnr.: 201302545-6 Saksbehandler: BJOL Emnekode: ESARK-100 Til: Fra: Bystyrets kontor Byrådsleder Dato: 26. februar

Detaljer

Folkevalgtopplæringen 19. januar Bjørn Ølberg Seniorrådgiver Byrådsleders avdeling

Folkevalgtopplæringen 19. januar Bjørn Ølberg Seniorrådgiver Byrådsleders avdeling Folkevalgtopplæringen 19. januar 2017 Bjørn Ølberg Seniorrådgiver Byrådsleders avdeling Hva er delegasjon? Delegasjon representerer en effektiv måte å styre på. Ledelsen kan ikke løse alle oppgaver selv.

Detaljer

Opplegg for rapportering og arbeid med politisk tilsyn og kontroll i bystyrets organer

Opplegg for rapportering og arbeid med politisk tilsyn og kontroll i bystyrets organer Dato: 06.Januar 2009 BEBY /08 Bergen bystyre Opplegg for rapportering og arbeid med politisk tilsyn og kontroll i bystyrets organer FRWE BYST-030-200804934-19 Hva saken gjelder: Bystyredirektøren fremlegger

Detaljer

«Bystyret ber byrådet legge frem hvordan tjenestene som i dag tilbys av Bergen hjemmetjenester KF kan tenkes organisert»

«Bystyret ber byrådet legge frem hvordan tjenestene som i dag tilbys av Bergen hjemmetjenester KF kan tenkes organisert» Dato: 11. oktober 2013 27/13 BHKF fremtidige organisering AFOE BHJT-0299-201331205-107 Hva saken gjelder: «Bystyret ber byrådet legge frem hvordan tjenestene som i dag tilbys av Bergen hjemmetjenester

Detaljer

Selskapsomdanning av Bergen Parkering KF til aksjeselskap og etat. Delegasjon av fullmakter

Selskapsomdanning av Bergen Parkering KF til aksjeselskap og etat. Delegasjon av fullmakter Dato: 7. desember 2010 Byrådssak 1476/10 Byrådet Selskapsomdanning av Bergen Parkering KF til aksjeselskap og etat. Delegasjon av fullmakter DAOE SARK-035-200717715-176 Hva saken gjelder: Tidligere fullmakter

Detaljer

Byrådssak 1426/10. Dato: 24. september Byrådet. Oppbudsjettering av bykassens investeringsbudsjett 2010 SARK Hva saken gjelder:

Byrådssak 1426/10. Dato: 24. september Byrådet. Oppbudsjettering av bykassens investeringsbudsjett 2010 SARK Hva saken gjelder: Dato: 24. september 2010 Byrådssak 1426/10 Byrådet Oppbudsjettering av bykassens investeringsbudsjett 2010 TOOP SARK-12-200906549-11 Hva saken gjelder: I saken gis det en orientering om oppbudsjettering

Detaljer

Byrådsak 23/09. Dato: 10. januar Byrådet. Arbeidsfordeling ved utdeling av likestillingspris mv SARK Hva saken gjelder:

Byrådsak 23/09. Dato: 10. januar Byrådet. Arbeidsfordeling ved utdeling av likestillingspris mv SARK Hva saken gjelder: Dato: 10. januar 2009 Byrådsak 23/09 Byrådet Arbeidsfordeling ved utdeling av likestillingspris mv INKV SARK-0005-200802557-5 Hva saken gjelder: Bystyret fattet 15.10.07, i sak 233-07 (Prinsipper for deltakelse

Detaljer

Byrådsleder anbefaler at det legges opp til en fremdriftsplan som presentert i saksutredningen, med bystyrebehandling første halvdel 2016.

Byrådsleder anbefaler at det legges opp til en fremdriftsplan som presentert i saksutredningen, med bystyrebehandling første halvdel 2016. Byrådssak 1031 /16 Bergen kommunes planstrategi 2016-2019 - Oppstart av arbeidet RICT ESARK-1120-201529590-1 Hva saken gjelder: I denne saken redegjøres for rammer, premisser, organisering og fremdriftsplan

Detaljer

Finansbyråden har ansvaret for utbygging og forvaltning av kommunens bygningsmasse herunder innleie av areal.

Finansbyråden har ansvaret for utbygging og forvaltning av kommunens bygningsmasse herunder innleie av areal. Saksnr: 201331992-120 Saksbehandler: BNO Delarkiv: ESARK-0352 FULLMAKTER FOR BYRÅD FOR FINANS, EIENDOM OG EIERSKAP Endring pr. 1. oktober 2016. Vedtatt av byrådet i møtet 22. oktober 2015. Korrigert pr.

Detaljer

Prosess ved realisering av nye skolebygg Fra bestiller og utførers ståsted

Prosess ved realisering av nye skolebygg Fra bestiller og utførers ståsted Prosess ved realisering av nye skolebygg Fra bestiller og utførers ståsted Merete Bogen, seksjonsleder, Seksjon for strategi og utredning Byrådsavdeling for barnehage og skole («bestiller») Tor Corneliussen,

Detaljer

Vedlegg 5: BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE

Vedlegg 5: BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE Bergen kommunes økonomihåndbok Side 1 av 5 Vedlegg 5: BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE Budsjettfullmaktene for kommunale foretak ble sist endret den 27.01.11 i Byrådssak 1025-11.

Detaljer

Fullmakter for byråd for finans, eiendom og eierskap Vedtatt av byrådet i møte 26. februar 2015 i sak 1067-15. Gjeldende fra 1.

Fullmakter for byråd for finans, eiendom og eierskap Vedtatt av byrådet i møte 26. februar 2015 i sak 1067-15. Gjeldende fra 1. Fullmakter for byråd for finans, eiendom og eierskap Vedtatt av byrådet i møte 26. februar 2015 i sak 1067-15. Gjeldende fra 1. mars 2015 Saksnr: 201331992-65 Saksbehandler: BNO Delarkiv: ESARK-0352 Ansvarsområder

Detaljer

FULLMAKTER FOR BYRÅD FOR FINANS, INNOVASJON OG EIENDOM per xx.05.17

FULLMAKTER FOR BYRÅD FOR FINANS, INNOVASJON OG EIENDOM per xx.05.17 Saksnr: 201535471-32 Saksbehandler: BJOL Delarkiv: ESARK-0352 FULLMAKTER FOR BYRÅD FOR FINANS, INNOVASJON OG EIENDOM per xx.05.17 Ansvarsområder Byråd for finans, innovasjon og eiendom (heretter kalt finansbyråden)

Detaljer

Dato: 3. mai Mål og strategier for kommunens eiendomsforvaltning. Videreføring av internleiesystemet. Oppretting av strategisk enhet.

Dato: 3. mai Mål og strategier for kommunens eiendomsforvaltning. Videreføring av internleiesystemet. Oppretting av strategisk enhet. Dato: 3. mai 2011 Byrådssak 1246/11 Byrådet Mål og strategier for kommunens eiendomsforvaltning. Videreføring av internleiesystemet. Oppretting av strategisk enhet. DAOE SARK-10-201011186-16 Hva saken

Detaljer

Dato: 20. februar fullmaktssak /06. Liakroken barnehage. Opparbeidelse av parkeringsplass. Valg av entreprenør. BBE

Dato: 20. februar fullmaktssak /06. Liakroken barnehage. Opparbeidelse av parkeringsplass. Valg av entreprenør. BBE Dato: 20. februar 2006 fullmaktssak /06 Liakroken barnehage. Opparbeidelse av parkeringsplass. Valg av entreprenør. PEAD BBE-1632-200503500-44 Hva saken gjelder: I samsvar med utbyggingsplanen for barnehager

Detaljer

Drammen Eiendom KF. Drammen 66.000 innbyggere Regionhovedstad for 150.000

Drammen Eiendom KF. Drammen 66.000 innbyggere Regionhovedstad for 150.000 Drammen 66.000 innbyggere Regionhovedstad for 150.000 Rammebetingelser i Endring Tema : Insentiver for effektive og verdiskapende arealer Case Drammen Eiendom KF Kostnadsdekkende husleie og strategisk

Detaljer

Fridalen skole, utvendig fasaderehabilitering. Søknad om bevilgning

Fridalen skole, utvendig fasaderehabilitering. Søknad om bevilgning Dato: 18.04.07 Fullmaktssak 14/07 Fridalen skole, utvendig fasaderehabilitering. Søknad om bevilgning Finans, kultur og næring/bergen Kommunale Bygg BOKV BBE-1632 200400321-56 Hva saken gjelder: Iht. gjeldende

Detaljer

Utbyggingsavdelingen er kjent med at Fylkesmannen i Hordaland ikke har godkjent bruk av investeringsmidler for 2005.

Utbyggingsavdelingen er kjent med at Fylkesmannen i Hordaland ikke har godkjent bruk av investeringsmidler for 2005. Dato: 29. april 2005 Fullmaktssak /05 Bergen Bygg og Eiendom KF Skoler - Ombygging og tilpassing til ny pedagogikk 2005 Søknad om bevilgning. Valg av Totalrådgiver. PEAD BBE-1632-200504174-3 Hva saken

Detaljer

Byrådssak 163/16. Delegasjon av fullmakter til byrådet ESARK

Byrådssak 163/16. Delegasjon av fullmakter til byrådet ESARK Byrådssak 163/16 Delegasjon av fullmakter til byrådet 2016-2019 BJOL ESARK-0352-201535471-1 Hva saken gjelder: Bystyret er kommunens øverste organ og er i utgangspunktet tillagt all myndighetsutøvelse

Detaljer

Saksframlegg. NY SAMMENSLÅING AV TRONDHEIM EIENDOM OG TRONDHEIM BYGGSERVICE Arkivsaksnr.: 07/28891

Saksframlegg. NY SAMMENSLÅING AV TRONDHEIM EIENDOM OG TRONDHEIM BYGGSERVICE Arkivsaksnr.: 07/28891 Saksframlegg NY SAMMENSLÅING AV TRONDHEIM EIENDOM OG TRONDHEIM BYGGSERVICE Arkivsaksnr.: 07/28891 Forslag til innstilling: 1. Bystyret tar revisjonens merknader til sammenslåingsprosessen til etterretning.

Detaljer

Rolland barnehage, utbygging. Søknad om bevilgning og godkjenning av valg av entreprenør.

Rolland barnehage, utbygging. Søknad om bevilgning og godkjenning av valg av entreprenør. Dato: 2. desember 2003 Fullmaktsak /03 Rolland barnehage, utbygging. Søknad om bevilgning og godkjenning av valg av entreprenør. EITO BBE-1632-200114672- 189 Hva saken gjelder: I henhold til vedtatt plan

Detaljer

Helleren - hovedanlegg for svømming og stuping på Nygårdstangen. Resultat av usikkerhetsanalyse utført av Holte Consulting A/S

Helleren - hovedanlegg for svømming og stuping på Nygårdstangen. Resultat av usikkerhetsanalyse utført av Holte Consulting A/S Dato: 15. august 2011 Byrådssak /11 Byrådet Usikkerhetsanalyse - Helleren svømme- og stupeanlegg MEGJ BBE-1634-200710606-232 Helleren - hovedanlegg for svømming og stuping på Nygårdstangen. Resultat av

Detaljer

Dato: 21. juni Fullmaktssak /06. Direktøren i BBE KF

Dato: 21. juni Fullmaktssak /06. Direktøren i BBE KF Dato: 21. juni 2006 Fullmaktssak /06 Direktøren i BBE KF Søreide skole * Søreidtunet 4 - Ombygging av kontorlokaler til undervisningslokaler. * Ventilasjon i SFO-basen ( tilfluktsrommet i Søreide skole)

Detaljer

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Prosjekt virksomhetsstyring Prinsippnotat Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune 22.09.2011 2 1. Innledning Prinsipper for virksomhetsstyring som presenteres

Detaljer

Offentlige anskaffelser - avvikling av utlysningsplikt i Databasen for offentlige anskaffelser (Doffin) for anskaffelser under kr.

Offentlige anskaffelser - avvikling av utlysningsplikt i Databasen for offentlige anskaffelser (Doffin) for anskaffelser under kr. Dato: 4. mai 2011 Byrådssak /11 Byrådet Offentlige anskaffelser - avvikling av utlysningsplikt i Databasen for offentlige anskaffelser (Doffin) for anskaffelser under kr. 500 000 BIGU SARK-1700-201100073-3

Detaljer

Vedlikeholdsplan mai 2013 Liv Røssland

Vedlikeholdsplan mai 2013 Liv Røssland Vedlikeholdsplan 2014 2017 13. mai 2013 Liv Røssland Vedlikeholdsplanen 2014-2017 Sak vedtatt av byrådet (2. mai 2013). Behandles av bystyret (29. mai 2013). Vedlikeholdsplanens viktigste siktemål: Samlet

Detaljer

Dato: 21. februar 2006 /06. Skoler - Ombygging og tilpassing til ny pedagogikk Søknad om bevilgning. Valg av generalentreprenør.

Dato: 21. februar 2006 /06. Skoler - Ombygging og tilpassing til ny pedagogikk Søknad om bevilgning. Valg av generalentreprenør. Dato: 21. februar 2006 /06 Skoler - Ombygging og tilpassing til ny pedagogikk - 2006. Søknad om bevilgning. Valg av generalentreprenør. PEAD BBE-1632-200504174-19 Hva saken gjelder: Bergen Kommune v/ BBE

Detaljer

://www.fkok.no/ Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune 2012. Helen Knutsen Prosjektansvarlig. Undervisningsbygg Oslo KF. Undervisningsbygg Oslo KF

://www.fkok.no/ Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune 2012. Helen Knutsen Prosjektansvarlig. Undervisningsbygg Oslo KF. Undervisningsbygg Oslo KF Felles kravspesifikasjon for 2012 Helen Knutsen Prosjektansvarlig Om oss Kommunale eiendomsforetakene (UBF, BBY, OBY), eier/drifter/forvalter 90 prosent av s bygningsmasse Bøkene omfatter formålsbygg:

Detaljer

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 109-07: Forvaltningsrevisjonsrapport "Lederrekruttering i Bergen kommune 2000-2005".

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 109-07: Forvaltningsrevisjonsrapport Lederrekruttering i Bergen kommune 2000-2005. Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 109-07: Forvaltningsrevisjonsrapport "Lederrekruttering i Bergen kommune 2000-2005". 1. Innledning En vedtaksoppfølging følger opp enkelte av bystyrets vedtak for å vurdere

Detaljer

BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE

BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE Bergen kommunes økonomihåndbok Side 1 av 6 BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE Justeringer: Innledningen: oppdatert sitering fra "konsernbudsjettfullmaktene" Nytt punkt II 2. e.:

Detaljer

I tillegger det avsatt til Tilrettelegging av utearealer 3,5 mill for år 2003.

I tillegger det avsatt til Tilrettelegging av utearealer 3,5 mill for år 2003. Dato: 20. juli 2004 Fullmaktssak /04 Bergen Bygg og Eiendom KF Skoler - Diverse ombygginger 2003. Valg av entreprenør for generalentreprise. PEAD BBE-1632-200401143-14 Hva saken gjelder: Bergen Kommune

Detaljer

BEBY /16. Bergen bystyre. Opplegg for årets budsjettarbeid i bystyrets organer ESARK

BEBY /16. Bergen bystyre. Opplegg for årets budsjettarbeid i bystyrets organer ESARK BEBY /16 Bergen bystyre Opplegg for årets budsjettarbeid i bystyrets organer FRWE ESARK-1212-201612918-1 Hva saken gjelder: I denne saken oppsummeres erfaringer fra budsjettarbeid i bystyrets organer de

Detaljer

I sak 110-07 fattet Bergen bystyre den 21.05.07 vedtak om at Bergen skulle arbeide for å bli en Fairtrade-by.

I sak 110-07 fattet Bergen bystyre den 21.05.07 vedtak om at Bergen skulle arbeide for å bli en Fairtrade-by. Dato: 30. januar 2012 Byrådssak 34/12 Byrådet Videreføring av Bergen som Fairtradeby ESDR SARK-1252-201100319-107 Hva saken gjelder: Fairtrade er et handelssystem som er basert på partnerskap mellom produsenter

Detaljer

To private sykehjem som har driftsavtale med kommunen, Betanien og Bergen Røde Kors, hadde også tilsyn. Avvik ble ikke avdekket.

To private sykehjem som har driftsavtale med kommunen, Betanien og Bergen Røde Kors, hadde også tilsyn. Avvik ble ikke avdekket. Dato: 22. mars 2010 Byrådssak 206/10 Byrådet Melding om statlige tilsyn med helse- og omsorgstjenestene INSA SARK-43-200804433-48 Hva saken gjelder: Byrådet fremlegger Melding om statlige tilsyn (systemrevisjoner)

Detaljer

Rehabilitering av toalettene ved Håstein og Slettebakken skoler. Søknad om bevilgning.

Rehabilitering av toalettene ved Håstein og Slettebakken skoler. Søknad om bevilgning. Dato: 19. desember 2006 Fullmaktssak /06 Rehabilitering av toalettene ved Håstein og Slettebakken skoler. Søknad om bevilgning. IMI BBE-1642-200506995-4 Hva saken gjelder: Denne saken omhandler rehabilitering

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 15/09 Fullmaktstruktur i Helse Midt-Norge RHF

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 15/09 Fullmaktstruktur i Helse Midt-Norge RHF HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 15/09 Fullmaktstruktur i Helse Midt-Norge RHF Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 05.02.2009 15/09 Saksbeh: Per Holger Broch Arkivkode:

Detaljer

Bjørndalsskogen skole, bygg 1 og 2, ombygging Valg av entreprenør for delte entrepriser med hovedentreprise for arkitektfagene.

Bjørndalsskogen skole, bygg 1 og 2, ombygging Valg av entreprenør for delte entrepriser med hovedentreprise for arkitektfagene. Dato: 17. juli 2003 fullmaktssak /03 Direktøren i BBE KF Bjørndalsskogen skole, bygg 1 og 2, ombygging 2003. Valg av entreprenør for delte entrepriser med hovedentreprise for arkitektfagene. PEAD BBE-1632-200207336-26

Detaljer

Narvik kommune Att: Ordfører Rune Edvardsen Narvik, 9.oktober 2017

Narvik kommune Att: Ordfører Rune Edvardsen Narvik, 9.oktober 2017 Narvik kommune Att: Ordfører Rune Edvardsen postmottak@narvik.kommune.no Narvik, 9.oktober 2017 Organisering av eiendomsforvaltning og næringsutvikling De siste ti-årene har det vært gjort utallige utredninger

Detaljer

Byrådssak 162/16. Revisjon og fornyelse av Reglement for byrådet ESARK

Byrådssak 162/16. Revisjon og fornyelse av Reglement for byrådet ESARK Byrådssak 162/16 Revisjon og fornyelse av Reglement for byrådet 2016-2019 BJOL ESARK-0200-201609887-1 Hva saken gjelder: Bystyret er kommunens øverste organ og har et klart ansvar for å fastsette et nærmere

Detaljer

Byrådssak 27/13. Revisjon og fornyelse av byrådets fullmakter ESARK

Byrådssak 27/13. Revisjon og fornyelse av byrådets fullmakter ESARK Byrådssak 27/13 Revisjon og fornyelse av byrådets fullmakter BJOL ESARK-0352-201122349-94 Hva saken gjelder: Bystyret er kommunens øverste organ og er i utgangspunktet tillagt all myndighetsutøvelse i

Detaljer

Ny ungdomsskole i Rådalen. Godkjenning av totalentreprenør for oppføring av volleyballhallen.

Ny ungdomsskole i Rådalen. Godkjenning av totalentreprenør for oppføring av volleyballhallen. Dato: 04.12.07 Fullmaktssak 35 / 07 Ny ungdomsskole i Rådalen. Godkjenning av totalentreprenør for oppføring av volleyballhallen. Finans, konkurranse og omstilling/bergen Kommunale Bygg ASAM BBE-1632 200400527-179

Detaljer

Den 3. juni 2009 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen.

Den 3. juni 2009 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for finans Den 3. juni 2009 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen. Til stede under opprop: Hilde Onarheim (H) Christopher Andreas Brun

Detaljer

Forslag til hvordan komiteer og bystyre skal arbeide med å ivareta sitt tilsyns- og kontrollansvar

Forslag til hvordan komiteer og bystyre skal arbeide med å ivareta sitt tilsyns- og kontrollansvar BEBY /15 Bergen bystyre Forslag til hvordan komiteer og bystyre skal arbeide med å ivareta sitt tilsyns- og kontrollansvar RKR ESARK-030-201527004-1 Hva saken gjelder: Komite for fullmakter og politisk

Detaljer

KF for klare ansvarsforhold,

KF for klare ansvarsforhold, 1: KF for klare ansvarsforhold, profesjonalitet og langsiktighet Jon Carlsen Adm. direktør Boligbygg Oslo KF : Eiendomsreformen i Oslo kommune Utgangspunkt i 1998: Bygningsmasse på 3,6 mill. m gulvareal

Detaljer

Byrådssak 1171 /17 ESARK

Byrådssak 1171 /17 ESARK Byrådssak 1171 /17 Byrådets fullmakter - fastlegging av hvilken myndighet som skal ligge til byrådet som kollegialt organ, samt delegasjon av myndighet til den enkelte fagbyråd BJOL ESARK-0352-201535471-29

Detaljer

Sammen med det dokument som fastsetter byrådets fullmakter, utgjør reglement for byrådet de overordnete rammebetingelser for byrådets arbeid.

Sammen med det dokument som fastsetter byrådets fullmakter, utgjør reglement for byrådet de overordnete rammebetingelser for byrådets arbeid. Byrådssak 26 /13 Reglement for byrådet BJOL SARK-022-200701143-27 Hva saken gjelder: Ved innføring av den parlamentariske styreformen i Bergen kommune ble det laget et reglement for byrådet. Reglementet

Detaljer

Bankavtale for Bergen kommune fra 1.2.15 til 31.12.17 med opsjon til forlengelse til 31.12.18

Bankavtale for Bergen kommune fra 1.2.15 til 31.12.17 med opsjon til forlengelse til 31.12.18 Byrådssak 1023 /15 Bankavtale for Bergen kommune fra 1.2.15 til 31.12.17 med opsjon til forlengelse til 31.12.18 GOMI ESARK-1706-201426660-5 Hva saken gjelder: Det er innhentet tilbud for levering av banktjenester

Detaljer

Vedtakskompetanse: Gjeldende budsjettfullmakter Sist endret i bystyresak 304/12 den

Vedtakskompetanse: Gjeldende budsjettfullmakter Sist endret i bystyresak 304/12 den Byrådssak 1213 /13 Budsjettjusteringer mai 2013 - Byrådets kompetanse RUHN ESARK-121-201220762-7 Hva saken gjelder: Saken omfatter justeringer av drifts og investeringsbudsjettet som er innenfor byrådets

Detaljer

Byrådssak /11. Dato: 31. august Byrådet. Oppbudsjettering av investeringsbudsjettet for 2011 SARK

Byrådssak /11. Dato: 31. august Byrådet. Oppbudsjettering av investeringsbudsjettet for 2011 SARK Dato: 31. august 2011 Byrådssak /11 Byrådet Oppbudsjettering av investeringsbudsjettet for 2011 TOOP SARK-1212-201001926-195 Hva saken gjelder: I denne saken gis det en orientering om oppbudsjettering

Detaljer

Konsekvenser av foreslått budsjettramme for Bystyrets organer 2011

Konsekvenser av foreslått budsjettramme for Bystyrets organer 2011 Dato: 5. oktober 2010 /10 Konsekvenser av foreslått budsjettramme for Bystyrets organer 2011 RKR BYST-1210-200804170-31 Hva saken gjelder: Forretningsutvalget behandlet sak om budsjett for bystyrets organer

Detaljer

Avtale om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste i Bergen kommune

Avtale om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste i Bergen kommune Saksnr: 201533154-1 Saksbehandler: MAAN Delarkiv: ESARK-0383 Avtale om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste i Bergen kommune 1.0 Partene Det er inngått avtale om leveranse av bedriftshelsetjenester

Detaljer

VEDTEKTER Ikraft redelse

VEDTEKTER Ikraft redelse VEDTEKTER Ikrafttredelse 01.06.2018 ARENDAL EIENDOM Nye vedtekter for Arendal eiendom KF (AE KF) 1 FORETAKETS NAVN OG FORRETNINGSKONTOR. Arendal eiendom er et kommunalt foretak etter kommunelovens kap.

Detaljer

Karantenebestemmelser og saksforbud for politikere ved overgang fra kommunen til privat virksomhet

Karantenebestemmelser og saksforbud for politikere ved overgang fra kommunen til privat virksomhet Dato: 24. november 2009 Byrådssak 464/09 Byrådet Karantenebestemmelser og saksforbud for politikere ved overgang fra kommunen til privat virksomhet BJOL SARK-032-200917503-3 Hva saken gjelder: I den senere

Detaljer

Vurdering av behov for økte IKT-ressurser ved Bystyrets kontor

Vurdering av behov for økte IKT-ressurser ved Bystyrets kontor Dato: 31. mai 2011 FORUTV /11 Vurdering av behov for økte IKT-ressurser ved Bystyrets kontor MAHO BYST-1210-200804170-37 Forretningsutvalget vedtok 01.02.11 følgende som punkt 6 i sak 33-11 Papirløse møter

Detaljer

Inventar skoleprosjekter Søknad om bevilgning (08/05)

Inventar skoleprosjekter Søknad om bevilgning (08/05) Dato: 5. mai 2007 Fullmaktssak 16/07 Bergen kommunale bygg Inventar skoleprosjekter 2005. Søknad om bevilgning (08/05) Finans, kultur og næring/bergen kommunale bygg PEAD BBE-1632-200401430-126 Hva saken

Detaljer

Melding om Fylkesmannens systemtilsyn med helse, - omsorgs, - og barnevernstjenesten i Byrådsavdeling for helse og omsorg

Melding om Fylkesmannens systemtilsyn med helse, - omsorgs, - og barnevernstjenesten i Byrådsavdeling for helse og omsorg Byrådssak 106/17 Melding om Fylkesmannens systemtilsyn med helse, - omsorgs, - og barnevernstjenesten i Byrådsavdeling for helse og omsorg GHAL ESARK-41-201706451-4 Hva saken gjelder: Byrådet legger frem

Detaljer

Ny sak - Delegering av arbeidsgiverfullmakter for kontrollutvalget og sekretariat for kontrollutvalget

Ny sak - Delegering av arbeidsgiverfullmakter for kontrollutvalget og sekretariat for kontrollutvalget KTRU /17 Kontrollutvalget Ny sak - Delegering av arbeidsgiverfullmakter for kontrollutvalget og sekretariat for kontrollutvalget EARE ESARK-0200-201604261-24 Hva saken gjelder: I sak 43/16 som ble lagt

Detaljer

Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: Arkivsaksnr.: 04/ Dato:

Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: Arkivsaksnr.: 04/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: Arkivsaksnr.: 04/03305-004 Dato: 21.09. 2004 NYE DRAMMEN DRIFT INNSTILLING TIL: Administrasjonsutvalget/Formannskapet driftsstyret for plan- og økonomisaker/bystyret

Detaljer

Bemanningstilpasning i Etat for hjemmesykepleie. Prosessen.

Bemanningstilpasning i Etat for hjemmesykepleie. Prosessen. Dato: 26. august 2010 /10 Arbeidsmiljøutvalg Byrådsavd. for helse og inkludering Bemanningstilpasning i Etat for hjemmesykepleie. Prosessen. ALSC SARK-0784-201007929-2 Hva saken gjelder: Med sikte på å

Detaljer

Anmeldelse av mulig svikt i en privat barnehage vedr varsling av mistanke om vold i nære relasjoner

Anmeldelse av mulig svikt i en privat barnehage vedr varsling av mistanke om vold i nære relasjoner Byrådssak /17 Anmeldelse av mulig svikt i en privat barnehage vedr varsling av mistanke om vold i nære relasjoner BJOL ESARK-2004-201715478-1 Hva saken gjelder: Bakgrunn Bergen kommune er kjent med at

Detaljer

Arkivsak-dok Behandles av: Møtedato: Forslag til endring av administrativ organisering Sandnes kommune, følger for SEKF

Arkivsak-dok Behandles av: Møtedato: Forslag til endring av administrativ organisering Sandnes kommune, følger for SEKF Arkivsak-dok. 122-18 Saksbehandler: Torbjørn Sterri Behandles av: Møtedato: 26.09.18 Sandnes Eiendomsselskap KF Forslag til endring av administrativ organisering Sandnes kommune, følger for SEKF Bakgrunn

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR 036-2016 PASIENTREISER UTEN REKVISISJON FREMTIDIG ORGANISERING ETTER INNFØRING AV NY LØSNING MINE PASIENTREISER Forslag

Detaljer

Sandalsbotn barnehage, utbygging. Søknad om bevilgning og godkjenning av valg av entreprenør.

Sandalsbotn barnehage, utbygging. Søknad om bevilgning og godkjenning av valg av entreprenør. Dato: 7. juli 2003 Fullmaktsak /03 Sandalsbotn barnehage, utbygging. Søknad om bevilgning og godkjenning av valg av entreprenør. EITO BBE-1632-200114672- 104 Hva saken gjelder: I henhold til vedtatt plan

Detaljer

Eierstrategi for Drammen Eiendom KF. 21. oktober 2014

Eierstrategi for Drammen Eiendom KF. 21. oktober 2014 1 21. oktober 2014 2 Innhold 1. Bakgrunn... 3 1.1 Eiendomsporteføljen... 3 1.2 Foretakets rolle i Drammen Kommune... 3 2. Formålet med foretaket... 4 3. Eiers forventninger... 4 3.1 Formuesforvaltning...

Detaljer

FRA BESTILLER TIL FRAMSKAFFELSE SAMARBEID FOR GOD MÅLOPPNÅELSE

FRA BESTILLER TIL FRAMSKAFFELSE SAMARBEID FOR GOD MÅLOPPNÅELSE FRA BESTILLER TIL FRAMSKAFFELSE SAMARBEID FOR GOD MÅLOPPNÅELSE Innlegg under Parallellseminar A: Framskaffelse av kommunalt disponerte boliger 27.09.12. Morten Ødegaard Faggruppeleder/ prosjektleder Eiendomsforvaltningen

Detaljer

Reglement vedr byrådsdannelser - søknad til Kommunal- og regionaldepartementet om å ta i bruk den praksis Oslo kommune har utviklet på dette området

Reglement vedr byrådsdannelser - søknad til Kommunal- og regionaldepartementet om å ta i bruk den praksis Oslo kommune har utviklet på dette området Dato: 29. april 2010 Byrådssak 269/10 Byrådet Reglement vedr byrådsdannelser - søknad til Kommunal- og regionaldepartementet om å ta i bruk den praksis Oslo kommune har utviklet på dette området BJOL SARK-022-200701143-16

Detaljer

TROMSØ KOMMUNE. Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 14. desember Kjell-Rober Pedersen, Mari 19.10.11 Kommunestyret sak 191/11

TROMSØ KOMMUNE. Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 14. desember Kjell-Rober Pedersen, Mari 19.10.11 Kommunestyret sak 191/11 TROMSØ KOMMUNE Dok.id.: Reglement for byrådet Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 14. desember Kjell-Rober Pedersen, Mari 19.10.11 Kommunestyret sak 191/11 2011 Enoksen Hult, Nina

Detaljer

Styringsgruppen for Nasjonalt IKT

Styringsgruppen for Nasjonalt IKT Styringsgruppen for Nasjonalt IKT Mandat Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Programkontoret Nasjonal Nasjonal IKTs Styringsgruppe Styringsgruppen Nasjonal IKT IKT Endringslogg Versjon Dato

Detaljer

Dette ble vedtatt av bystyret i forbindelse med behandlingen av byrådets forslag til budsjett 2013/Økonomiplan (B-sak 304/12).

Dette ble vedtatt av bystyret i forbindelse med behandlingen av byrådets forslag til budsjett 2013/Økonomiplan (B-sak 304/12). FORUTV /13 Forretningsutvalget Økonomistruktur, budsjettprosess og rapportering HHAL BYST-1210-201121763-38 Hva saken gjelder: I denne saken gjøres det rede for de endringer som er foretatt i økonomistrukturen

Detaljer

Rasismefri sone - gjennomføring av pilotprosjekt i Bergen kommune

Rasismefri sone - gjennomføring av pilotprosjekt i Bergen kommune Dato: 3. mars 2009 Byrådssak 99/09 Byrådet Rasismefri sone - gjennomføring av pilotprosjekt i Bergen kommune GRGR SARK-0704-200815270-24 Hva saken gjelder: Norsk folkehjelp har utfordret Bergen kommune

Detaljer

Hva saken gjelder: Saken gjelder nærværet i Bergen kommune for 2014 og årlig utvikling i sykefraværet.

Hva saken gjelder: Saken gjelder nærværet i Bergen kommune for 2014 og årlig utvikling i sykefraværet. 6 /15 Hovedarbeidsmiljøutvalget Oversikt over nærværet i Bergen kommune for HEBE ESARK-0766-200816146-37 Hva saken gjelder: Saken gjelder nærværet i Bergen kommune for og årlig utvikling i sykeet. Tabell

Detaljer

Høringsuttalelse til ny forskriftsbestemmelse om miljø i regelverket om offentlige anskaffelser

Høringsuttalelse til ny forskriftsbestemmelse om miljø i regelverket om offentlige anskaffelser Byrådssak 454/16 Høringsuttalelse til ny forskriftsbestemmelse om miljø i regelverket om offentlige anskaffelser BYK/INKV ESARK-03-201601643-25 Hva saken gjelder: Nærings- og fiskeridepartementet har sendt

Detaljer

Rehabiliteringsarbeidene har pågått siden 2003 og i flere byggetrinn.

Rehabiliteringsarbeidene har pågått siden 2003 og i flere byggetrinn. Dato: 26. november 2007 Fullmaktssak 29 / 07 Direktør for Bergen kommunale bygg Sandviksboder 20 - Rehabilitering av fredet bygning. Søknad om bevilgning Valg av entreprenører for byggefase 3. PEAD BBE-1635-200612094-21

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging. Saksnr.: Kopi til:

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging. Saksnr.: Kopi til: BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging Fagnotat Til: Fra: Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Etat for utbygging Saksnr.: 201218217-35 Emnekode: BBE-1632 Saksbeh: AMNE

Detaljer

Høringsuttalelse til gjennomføring av Europaparlaments- og rådsdirektiv av 16. februar 2011 om kamp mot forsinket betaling i handelsforhold.

Høringsuttalelse til gjennomføring av Europaparlaments- og rådsdirektiv av 16. februar 2011 om kamp mot forsinket betaling i handelsforhold. Dato: 25. mai 2011 Byrådssak 1297/11 Byrådet Høringsuttalelse til gjennomføring av Europaparlaments- og rådsdirektiv av 16. februar 2011 om kamp mot forsinket betaling i handelsforhold. BJOL SARK-03-201103312-6

Detaljer