Byrådssak 162/16. Revisjon og fornyelse av Reglement for byrådet ESARK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Byrådssak 162/16. Revisjon og fornyelse av Reglement for byrådet ESARK"

Transkript

1 Byrådssak 162/16 Revisjon og fornyelse av Reglement for byrådet BJOL ESARK Hva saken gjelder: Bystyret er kommunens øverste organ og har et klart ansvar for å fastsette et nærmere reglement for byrådets arbeid. I en parallell sak til denne Byrådets fullmakter fastsettes den myndighet byrådet har til å fatte avgjørelser på vegne av bystyret. I denne sak - Reglement for byrådet - er hovedtemaet å klargjøre og videreutvikle hvilket ansvar og forpliktelser fra byrådets side som er forbundet med den tillit bystyret viser byrådet ved å tildele byrådet relativt omfattende fullmakter. På samme måte som delegasjon av fullmakter representerer en effektiv måte å styre på, for å sikre at riktige beslutninger fattes på en mest mulig ressurseffektiv måte, vil en i et reglement i større grad legge vekt på de generelle rammebetingelser byrådet skal utøve sin myndighet innenfor. Slik sett representerer de to dokumentene byrådets fullmakter og reglement for byrådet to sider av samme sak nemlig byrådets kompetanse til å handle i bystyrets sted. I tillegg til å klargjøre ansvar forbundet med byrådets oppgaveutførelse og de forpliktelser som følger av dette, vil en i reglementet også presisere hvilke regler som gjelder for dannelse av byråd. Bystyret har tidligere valgt å legge kommuneloven 19 a til grunn for dannelse av byråd. Dette er en løsning som også brukes i Oslo kommune og som har klare paralleller til hvordan regjering dannes på et nasjonalt nivå. Også saksbehandlingsregler og habilitet vil representere sentrale tema i reglementet. Dagens reglement for byrådet ble senest fastsatt og fornyet ved bystyrets behandling av b.sak 295/13. Andre viktige tema i et reglement Et viktig tema som inngår i de rammebetingelser byrådet utøver sin myndighet innenfor, er det som kommuneloven definerer som betryggende kontroll. I dette ligger at byrådet er ansvarlig for at arbeidet i administrasjonen skjer under betryggende kontroll, og at saksutredninger som legges frem for folkevalgte organ er forsvarlig utredet. I sin arbeidsform skal byrådet legge til rette for åpenhet rundt kommunens arbeid for å sikre demokratisk kontroll med forvaltningen. Offentlighet om hvordan en kommune løser sine oppgaver, representerer en verdi i seg selv. Økt offentlighet i form av offentlig innsyn i saksdokumenter representerer et grunnleggende demokratisk prinsipp. De ulike overordnete hensyn som skal ivaretas ved et slikt innsyn kan sammenfattes slik: Hensynet til utvikling av demokratiske prosesser For å sette borgerne i stand til å delta i samfunnsdebatten, må innbyggerne få adgang til informasjon om hva som foregår i offentlig forvaltning. Hensynet til kontroll med forvaltningen Gjennom innsyn i hva som faktisk foregår i forvaltningen kan borgerne og media avdekke kritikkverdige og uheldige forhold i forvaltningen. Hensynet til rettssikkerheten Den åpenhet rundt beslutninger som et slikt innsyn gir, bidrar til å motvirke usaklig forskjellsbehandling og andre former for kritikkverdig bruk av makt og kompetanse. 1

2 Bergen kommune ønsker å være en åpen forvaltning. Dette kommer til uttrykk bl.a. ved at notater fra fagetater som representerer faglige innspill til saker som er under forberedelse til folkevalgte organ i byrådsavdelingene, skal være offentlige fra det tidspunkt dokumentet er sendt byrådsavdelingen. Byrådet er først og fremst et folkevalgt organ, selv om byrådene også ivaretar administrative funksjoner i kraft av at byrådet etter loven «er den øverste ledelse av den samlete kommunale administrasjon». Dette innebærer at byrådene først og fremst underlegges kommunens generelle regler og retningslinjer for folkevalgte. Dette gjelder f eks etiske retningslinjer, gaver, representasjon og reiser. Byrådet skal legge til rette for demokratisk styring av forvaltningen. Dette innebærer bl.a. å legge til rette for viktige politiske diskusjoner knyttet til styring av kommunens virksomhet. Et viktig grunnlag for slike politiske diskusjoner er at byrådet minst en gang i en bystyreperiode legger frem en melding om situasjonen på alle viktige oppgaveområder. I en slik melding skal en belyse utviklingstrekk, veivalg og utfordringer mv. på det aktuelle oppgaveområdet. Utredningen skal være bygd opp slik at det gis mulighet for bystyret å trekke opp de overordnete retningslinjer for byrådets oppgaveløsning på de ulike områdene. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: Som kommunens øverste organ fastsetter bystyret Reglement for byrådet. Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: Bystyret vedtar Reglement for byrådet sammenfattet i 6 paragrafer, slik dette fremgår på side 7 12 i saksutredningen Dato: 03. mai 2016 Dette dokumentet er godkjent elektronisk. Harald Schjelderup byrådsleder 2

3 Saksutredning: Gjeldende reglement for byrådet ble sist vedtatt av bystyret ved behandling av bystyresak 295/13. Ved inngangen av en ny bystyreperiode er det viktig at bystyret gjør seg kjent med de rammer og retningslinjer som er trukket opp for byrådets arbeid. Samtidig som bystyret gjør en vurdering av retningslinjer for byrådets arbeid for resten av perioden. Sammen med det dokument som fastsetter byrådets fullmakter, utgjør reglement for byrådet de overordnete rammebetingelser for byrådets arbeid. Slik byrådet vurderer det, må det være en tett kopling mellom byrådets fullmakter og de føringer på byrådets arbeid som legges inn i et reglement for byrådet. Byrådet fremmer derfor en sak om reglement for byrådet parallelt med behandling av byrådets fullmakter. Slik byrådet ser det er det viktig å etablere en sammenheng mellom disse to dokumentene som viktige styringsdokumenter, samtidig som en er så tydelig som mulig på hvilke elementer som hører inn under det enkelte dokument. Hvorfor et reglement? Byrådet er et politisk organ utgått fra bystyret. Byrådet sitter så lenge det har bystyrets tillit, eller så lenge det er et fravær av mistillit (mindretallsparlamentarisme). Sentralt i den parlamentariske styreformen er at byrådet utøver politisk skjønn på vegne av flertallet i bystyret. Dette skjønnet utøves med utgangspunkt i de fullmakter som er delegert til byrådet. Det grunnleggende forhold mellom bystyret som overordnet organ og byrådet som det utøvende organ, er tillit. Også når denne tilliten er på plass, er det imidlertid behov for å trekke opp rammene som byrådet kan utøve skjønn innenfor. Et slikt reglement bidrar på den ene siden til økt forutsigbarhet i samhandlingen mellom bystyret og byrådet, og bidrar på den annen side til klargjøring av byrådets plikter på generell basis i forhold til bystyret. Et sentralt element i et reglement for byrådet, er å etablere prosedyrer for dannelse av byråd og hvordan byrådsleder skal forholde seg ved endringer i byrådet. På dette området trekker kommuneloven opp rammene for de regler som kan fastsettes i reglementet. Fullmakter vs. reglement Å gi en person/et organ en fullmakt, innebærer at en gir vedkommende et mandat til å agere/fatte beslutninger på vegne av den som gir fullmakten. En fullmakt er basert på tillit. En tillit til at den som får fullmakten opptrer på en måte som ivaretar de interesser som den som gir fullmakten har. Å utferdige et reglement, innebærer at den som ønsker å gi et oppdrag/fullmakt til en annen, i utgangspunktet ønsker å avgrense handlingsrommet knyttet til utøvelse av fullmakten. Et reglement innebærer ofte et ønske om å knytte betingelser til, samtidig som en legger føringer på den skjønnsutøvelse som kan foretas på en del viktige områder. Byrådets intensjon er å legge til rette for en tydeligere diskusjon og oppfølging vedr fullmakter og reglement, ved i større grad å rendyrke de to dokumenters spesifikke innhold. En slik presisering skaper behov for en vurdering av hvor en skal trekke grenselinjen mellom hva som hører hjemme i et fullmaktsdokument og hva som skal legges inn i et reglement. Ut fra brukervennlighet knyttet til de to dokumenter, vil det nok på enkelte områder være behov for å omtale samme tema i begge dokumenter. Slik byrådet vurderer det, bør en likevel i størst mulig grad unngå en overlappende omtale av samme forhold i dokumentene. Dette for å unngå at en over tid foretar endringer i de to dokumentene, som innenfor rammen av det enkelte dokument kan anses for å være logisk, men som samlet sett kan bidra til usikkerhet om hva som er gjeldende regelverk, som følge av ulikhet i formuleringer og presisjonsnivå. 3

4 Generelle kommentarer For å sikre en effektiv forvaltning, er det behov for en jevnlig gjennomgang og oppdatering av kommunens reglementer og styrende dokumenter på ulike områder. Viktige dokumenter i denne sammenheng er: a. Byrådets fullmakter b. Reglement for byrådet c. Utredningsinstruks ved saksutredninger til folkevalgte organ d. Opplegg for å legge grunnlaget for bystyrets tilsyn og kontroll med byrådets virksomhet. I denne sak vil en foreta en gjennomgang og revisjon av reglementet for byrådet. Intensjonen med å videreutvikle et reglement for byrådet, er å legge føringer på byrådets virksomhet og etablere avklaringer vedr byrådets organisasjon. Dette innebærer at reglementet skal gi: a. Kjøreregler for byrådets samhandling med bystyret som overordnet politisk organ. b. Regler for dannelse av byråd. c. Konkretisere under hvilke forutsetninger og innenfor hvilke rammer byrådets fullmakter byrådets beslutningskompetanse, kan utøves. d. Hvordan byrådet kan bidra til å styrke den demokratiske styringen av kommunens virksomhet e. Hvordan byrådet i sitt arbeid skal legge til rette for bystyrets politiske tilsyn og kontroll med byrådets arbeid. Nedenfor vil en kommentere det en anser som viktige aspekter ved de tema som berøres i de ulike paragrafene. Kommentarer til reglementets ulike komponenter 1 Byrådet og dets sammensetning Byrådet foreslår å videreføre bestemmelsen vedr maks antall byråder dvs. 7. Oslo kommune har til sammenlikning en formulering om at byrådet består av inntil 8 medlemmer 2 Byrådsdannelse Her foreslås det å videreføre de bestemmelsene som dagens reglement legger opp til. Bestemmelsene vedr. dannelse av byråd er identisk med den praksis Oslo kommune har hatt de senere år. En sentral funksjon ved byrådsdannelser er ordførerens rolle. 19. a i kommuneloven omhandler og tydeliggjør ordførerens rolle. Denne paragrafen Utpeking av kommunerådslederkandidat eller fylkesrådslederkandidat, lyder: 1. Når den parlamentariske situasjonen i kommunestyret eller fylkestinget tilsier det, har ordføreren eller fylkesordføreren på kommunestyrets eller fylkestingets vegne plikt til å gi en kommunerådslederkandidat eller fylkesrådslederkandidat i oppdrag å danne nytt kommuneråd eller fylkesråd. Den kandidaten som ordføreren eller fylkesordføreren etter politiske sonderinger antar kan samle størst oppslutning i kommunestyret eller fylkestinget for sitt kommuneråd eller fylkesråd, skal utpekes. 2. Er skifte av kommuneråd eller fylkesråd følge av et kommunestyrevalg eller fylkestingsvalg, skal den person som til enhver tid formelt innehar ordførervervet eller fylkesordførervervet, ha oppdraget som følger av nr Den utpekte kandidaten setter selv sammen sitt kollegium, og det nye kommunerådet eller fylkesrådet konstituerer seg selv. Bestemmelsene om kjønnsbalanse i 38 a nr. 3 første og annet punktum gjelder tilsvarende. Lederen av kommunerådet eller fylkesrådet kan selv når som helst skifte ut medlemmer av rådet og bestemme rådets sammensetning. 4

5 4. Kommunerådet og fylkesrådet sender, straks det har konstituert seg, melding til kommunestyret eller fylkestinget om rådets sammensetning. Tilsvarende gjelder ved endringer i rådets sammensetning. 5. Funksjonstiden til kommunerådet eller fylkesrådet er uavhengig av kommunestyrets og fylkestingets valgperiode. 6. Ved skifte av kommuneråd og fylkesråd blir fratredende råd sittende inntil nytt råd har konstituert seg. 7. Et forslag om at rådet skal fratre, må fremsettes i kommunestyremøte eller fylkestingsmøte. Forslaget skal behandles i neste kommunestyremøte eller fylkestingsmøte med mindre to tredjedeler av de møtende krever umiddelbar avstemning. Meddelelse fra rådet om fratreden skal skje i kommunestyremøte eller fylkestingsmøte. 8. Et medlem av rådet fratrer, foruten i tilfeller nevnt i nr. 3 i denne paragrafen, etter vedtak eller etter eget ønske. Dersom rådslederen fratrer, skal hele rådet fratre. Tilføyd ved lov 25 mai 2012 nr. 28 (ikr. 1 juli 2012 iflg. res. 25 mai 2012 nr. 449). I høringsnotatet vedr forslag til endring i loven, understreker departementet at selv om ordføreren får en tydeligere rolle ved dannelse av byråd, så innebærer ikke dette at bystyret blir fratatt sin instruksjonsmyndighet i denne type spørsmål. Den gjelder uavkortet. I lovteksten presiseres det at ordføreren i denne sammenheng opptrer på vegne av bystyret. Det er bystyret som bestemmer om en skal legge kommuneloven 19 (eller 19. a (dagens løsning) til grunn for dannelse av byråd. Når det gjelder skifte av byråd som følge av et kommunestyrevalg, er det den person som til hver tid formelt har ordførervervet som skal ha oppdraget. Bakgrunnen for denne presiseringen er at det kan være uheldig om det oppstår tvil om det er den avtroppende eller påtroppende ordføreren som skal stå for utpekingen. Ved å vise til at det er den til hver tid sittende ordfører som skal ha denne oppgaven, blir en eventuell tvil ryddet av veien. Reglement for byrådet innebærer at den byrådslederkandidat som er utpekt av ordføreren, selv setter sammen kollegiet sitt, og at det nye byrådet konstituerer seg selv. Videre innebærer denne løsningen at lederen av rådet når som helst kan skifte ut medlemmer av rådet. Dette innebærer også rett til å bestemme hvordan rådet skal være satt sammen. Byrådet skal sende melding til bystyret om sammensetningen av rådet straks det har konstituert seg, og straks det har skjedd endringer i sammensetningen av det. Videre innebærer den nye ordningen at funksjonstiden til byrådet vil være uavhengig av valgperioden for bystyret. Ved skifte av byråd innebærer 19a at rådet som fratrer, blir sittende inntil et nytt råd har konstituert seg. Et forslag om at rådet skal fratre, må fremsettes i et kommunestyremøte. Det er lagt til grunn at forslaget skal behandles i neste kommunestyremøte, med mindre to tredjedeler av de som er på møtet, krever avstemming straks. Rådet skal gi beskjed i kommunestyremøte om at det fratrer. Et medlem av rådet fratrer når lederen av rådet bestemmer det, etter vedtak eller etter eget ønske. Dersom byrådsleder fratrer, skal hele rådet fratre. 3 Byrådets oppgaver, plikter og myndighet Forslaget til reglement innebærer i hovedsak en videreføring av dagens reglement. Noen justeringer er foretatt. Dette dreier seg bl.a. om byrådets ansvar for å legge til rette for en åpen forvaltning for derved bedre å kunne ivareta hensynet til demokratisk kontroll med forvaltningen. 5

6 I tillegg er det lagt inn et nytt punkt som presiserer byrådets ansvar for minst en gang i bystyreperioden å legge frem meldinger om tilstanden på kommunens ulike oppgaveområder, for derved å sette bystyret bedre i stand til å trekke opp overordnete retningslinjer for kommunens virksomhet. Ut over disse elementene videreføres innholdet i reglementet. Dette innebærer bl.a. at en viderefører byrådets plikt til å fremlegge en oversikt over hvordan byrådets fullmakter er videredelegert i byrådets organisasjon. Samt å presentere denne for bystyrets organer på forespørsel. I forslaget til nytt reglement er det lagt inn en rekke presiseringer om byrådets plikter vedr rapportering og informasjon om byrådets virksomhet overfor bystyret og bystyrets organer. En del av de konkrete rapporteringsordninger som tas inn i reglementet, er å anse som betingelser knyttet til byrådets kompetanse til å fatte beslutninger på de aktuelle oppgaveområder. Det er også lagt inn et avsnitt om samspillet mellom byrådet og bystyret. Dette er bl.a. tydeliggjort gjennom et krav om at byrådet systematisk legger til rette for bystyrets politiske etterprøving av byrådets virksomhet tilsyn og kontroll. I dette ligger også at byrådet skal legge til rette for at bystyret kan ivareta sin enekompetanse gjennom de saker og dokumenter byrådet legger frem for bystyret. Sentralt i dette er gjennom beslutningsgrunnlaget å legge til rette for at bystyret kan utøve et fritt folkevalgt skjønn når vedtak fattes. 4 Saksbehandlingsregler Under denne er innholdet i det nye reglementet identisk med det gamle. Med henvisning til kommuneloven 20 nr. 2 presiseres det i reglementet at: Kommunerådet og fylkesrådet skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet. 5 Habilitets- og valgbarhetsregler Denne paragrafen videreføres i sin helhet. Det vil si at bestemmelsen om at byrådets medlemmer har ikke anledning til å være med i styrer og råd i næringsliv, forretningsdrift, organisasjoner, foreninger m.v. som har sete i Bergen kommune, opprettholdes. Byrådets medlemmer har heller ikke adgang til å være med i styrer eller råd i næringsliv, forretningsdrift, organisasjoner, foreninger mv. som har sete utenfor Bergen kommune som driver virksomhet som har betydning for, eller innflytelse på Bergen kommunes politikk eller økonomi. Bestemmelsen gjelder ikke verv i politiske organisasjoner, ideelle organisasjoner, religiøse eller andre livssynsorganisasjoner. Byrådets begrunnelse for å videreføre disse punktene i reglementet, er at en tydelighet på dette området vil bidrar til å forebygge sammenblanding av roller og interesser knyttet til utøvelse av byrådets myndighet. I en del sammenhenger har kommunen funnet det riktig å etablere policyorganer i samarbeid med kommuner/fylkeskommuner og andre aktører. Slike politikkutformende organer er det naturlig at byrådet tiltrer på vegne av kommunen, og aktivt engasjerer seg i for å bidra til å utvikle en felles politikk. Vest- Norges Brusselkontor er ett eksempel på et slikt policyorgan, Bergensalliansen et annet. Byrådet vil kunne la seg representere direkte i alle policyorgan uavhengig av hvilken organisasjonsform som legges på tiltaket. Om det er et aksjeselskap eller et interkommunalt selskap(iks), eventuelt en annen organisasjonsform. 6

7 6 Andre forhold vedrørende byrådets og byrådenes funksjon Under dette punkt har en lagt inn en generell bestemmelse om at byrådene følger bestemmelsene som gjelder folkevalgte hva angår etiske retningslinjer, gaver, reiser etc. Forslag til Reglement for byrådet Forslaget til reglement som fremkommer nedenfor er i hovedsak identisk med dagens reglement for byrådet. Det er foretatt noen mindre endringer og presiseringer, som innebærer en ytterligere tydeliggjøring av hvilke forpliktelser byrådet pålegges som følge av den myndighet byrådet gis i dokumentet - Byrådets fullmakter. REGLEMENT FOR BYRÅDET 1 Byrådet og dets sammensetning Bergen kommune skal ha et byråd som består av inntil 7 medlemmer. Byrådet har en leder og en nestleder. Byrådets medlemmer skal på byrådets vegne ha ledelsesansvar for de respektive deler av den kommunale administrasjon. Saker som ikke er av prinsipiell betydning, kan delegeres fra byrådet til byrådets medlemmer. 2 Regler for byrådsdannelser 2-1 Generelt Byrådsdannelser skjer med utgangspunkt i kommunelovens 19 a. 2-2 Dannelse av byråd Når den parlamentariske situasjonen i bystyret tilsier det, har ordføreren på bystyrets vegne plikt til å gi en byrådslederkandidat i oppdrag å danne nytt byråd. Den kandidaten som ordføreren etter politiske sonderinger antar kan samle størst oppslutning i bystyret for sitt byråd, skal utpekes. Ved skifte av byråd i forbindelse med kommunevalg, er det den person som til en hver tid innehar ordførervervet som har ansvaret for å gi ovennevnte oppdrag til en byrådslederkandidat. Den utpekte byrådslederkandidaten setter selv sammen sitt byrådskollegium. 2-3 Byrådets konstituering Byrådet konstituerer seg selv. Byrådslederen kan selv når som helst skifte ut medlemmer av byrådet, og bestemme byrådets sammensetning. De alminnelige valgbarhetsregler i kommuneloven 14 får tilsvarende anvendelse for hvilke personer som kan inneha byrådsverv. Byrådet sender melding til bystyret om byrådets sammensetning og byrådenes ansvarsområder straks det har konstituert seg, og straks det har skjedd endringer i byrådets sammensetning. 2-4 Byrådets funksjonstid Byrådets funksjonstid er uavhengig av bystyrets valgperiode. 7

8 2-5 Fratreden/ mistillit i perioden Et forslag om at byrådet skal fratre må fremsettes i bystyremøte. Forslaget skal behandles i neste bystyremøte med mindre to tredjedeler av de møtende krever umiddelbar avstemning. Meddelelse fra byrådet om fratreden skal skje i bystyremøte. Et medlem av byrådet kan fratre etter vedtak eller etter eget ønske, foruten i tilfeller nevnt i 2-3 andre ledd. Dersom byrådslederen fratrer, skal hele byrådet fratre. Ved skifte av byråd blir fratredende byråd sittende inntil nytt byråd har konstituert seg. 2-6 Endringer i byrådets organisasjon Byrådet holder bystyret løpende orientert om endringer i organiseringen av byrådsavdelinger og endringer i den enkelte byrådens ansvarsområder. 3 Byrådets oppgaver, plikter og myndighet 3-1 Øverste ledelse av kommunens administrasjon Byrådet er øverste ledelse for den samlede kommunale administrasjon, med de unntak som følger av lov eller bystyrets vedtak. Byrådet organiserer selv den administrasjon det er direkte ansvarlig for. Byrådet har ansvar for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnete instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll jfr. Kommuneloven Byrådet selv avgir innstillinger til bystyret. Byrådet iverksetter bystyrets vedtak. Byrådet legger frem forslag til kommunens budsjetter, skattevedtak og regnskap og skal ellers uttale seg om den finansielle side av de saker som foreligger. Saker som fremmes for bystyret skal inneholde informasjon om de økonomiske og budsjettmessige konsekvenser av innstillingen/vedtaket. Byrådet og byrådenes instruksjonsmyndighet overfor underliggende virksomheter utøves gjennom kommunaldirektør i vedkommende byrådsavdeling, jf. 1 andre ledd. Byrådets spesifikke politiske, faglige og administrative fullmakter er hjemlet i et eget fullmaktsdokument. Byrådet skal i egne dokumenter på en tydelig måte, gjøre rede for hvordan byrådets fullmakter er videredelegert i byrådets organisasjon. 3-2 Byrådets kompetanse til å utøve politisk skjønn Byrådet har myndighet til å fatte beslutninger på alle saksområder/sakstyper hvor bystyret har delegert rådet en slik myndighet i eget fullmaktsdokument og/eller i enkeltstående delegasjonsvedtak. Byrådets myndighet kan delegeres til underliggende organer så lenge bystyret ikke har bestemt noe annet. Byrådet som kollegium tar stilling til saker som inneholder prinsipielle avklaringer og som inneholder politiske avveininger. 3-3 Byrådets plikt til å bistå bystyret i bystyrets arbeid Som øverste leder av kommunens administrasjon har byrådet ansvar for og plikt til å sørge for generell tilrettelegging og saksforberedelse til bystyret og bystyrets organ. Byrådet plikter gjennom måten byrådet utfører sine oppgaver på, å legge til rette for en god ivaretakelse av det som er bystyrets enekompetanse og ansvar gjennom løpende produksjon av saker og dokumenter. Byrådet skal minst en gang i løpet av en bystyreperiode legge frem melding om situasjonen på alle viktige oppgaveområder. I slike meldinger skal en belyse utviklingstrekk, veivalg og utfordringer mv. på det 8

9 aktuelle oppgaveområde, og legge til rette for diskusjoner i bystyret som grunnlag for etablering av overordnete retningslinjer for kommunens virksomhet. Som folkevalgt organ skal byrådet legge til rette for iverksetting av den politikk som bystyrets flertall stiller seg bak. 3-4 Tilsynsmyndighet Byrådet skal føre det nærmeste tilsyn med kommunens forvaltning og særlig med budsjett- og regnskap. Det er byrådets ansvar å påse at Bergen kommune har en effektiv forvaltning av sine ressurser og en tjenlig organisering av virksomheten. 3-5 Samspill med bystyrets organer Byrådet skal i sitt arbeid legge til rette for bystyrets etterprøving av byrådets virksomhet dvs. legge til rette for bystyrets tilsyn og kontroll med byrådets virksomhet. Ved valg av måter å organisere kommunens tjenesteproduksjon på, skal byrådet alltid vurdere hvordan den aktuelle organisasjonsløsning vil påvirke bystyrets mulighet til å utøve sin tilsyns- og kontrollfunksjon. Dette gjelder både ved etablering av nye tiltak og ved endring av organisasjonsform ved igangværende virksomhet. 3-6 Legge til rette for demokratisk kontroll med forvaltningen Byrådet skal i sin praktisering av offentlighetsloven legge til rette for at Bergen kommune fremstår som en åpen forvaltning. Notater fra fagetater som representerer faglige innspill til saker som er under forberedelse til folkevalgte organ, skal være offentlige fra det tidspunkt dokumentet er sendt den aktuelle byrådsavdeling. 3-7 Rapportering og informasjon til bystyrets organer Generell rapporteringsplikt Byrådet skal jevnlig informere og rapportere til bystyrets organer om: a) sitt arbeid innenfor de områder hvor byrådet er delegert beslutningsmyndighet b) kommunens økonomiske situasjon og utvikling c) oppnådde resultater og avvik på mål, strategier og tjenesteproduksjon d) status på oppfølging/iverksetting av vedtak fattet i bystyrets organer e) det interkommunale, regionale og internasjonale samarbeid f) større saker som planlegges fremmet for bystyrets organer Spesifikk rapporteringsplikt Gjennom de periodiske økonomirapporter og årsregnskap, gjøres bystyret kjent med den økonomiske utvikling i kommunens virksomhet. Når budsjettet er vedtatt, skal bystyret gis informasjon om hvordan kommunens driftsmidler er fordelt på de ulike resultatenheter og etater. Bystyret skal årlig ha seg forelagt en rapport om status på skjenkeområdet - inkludert kontroll og oppfølging av salgs- og skjenkesteder. Byrådet legger årlig frem en oversikt til bystyret over alle fullførte byggeprosjekter med faktisk byggekostnad sammenstilt med budsjettert kostnad i investeringsbudsjettet. Vesentlige avvik forklares. Byrådet gir årlig en oversikt til bystyret over status på vedlikeholdsetterslepet i kommunal eiendomsmasse. 9

10 3-8 Oppnevning av styrer, råd og utvalg mv En gang i hver bystyreperiode legger byrådet frem en sak for bystyret om hvilke styrer, råd, utvalg og samarbeidsfora kommunen skal være representert i og hvem som skal være valgmyndighet. Byrådet velger representanter til de styrer, råd, utvalg og samarbeidsfora der bystyret har delegert valgmyndighet til byrådet. 3-9 Retningslinjer og kriterier for tilskuddsordninger til lag og organisasjoner I løpet av første kvartal året etter kommunevalg legger byrådet frem saker til bystyret om retningslinjer og kriterier for tilskuddsordninger til lag og organisasjoner, jf. 4.6 hva angår bystyrets oppgaver vedtatt av bystyret Byrådets møterett og møteplikt i bystyrets organer Byrådets medlemmer skal delta i bystyrets møter, jvf. Kommuneloven 20 nr. 5. Byrådene har møterett og møteplikt i bystyrekomiteenes møter når saker de er ansvarlig for, behandles. En komite kan innkalle ansvarlig(e) byråd(er) til møte i komiteen for å redegjøre for saker dersom komiteleder eller en tredjedel av komitemedlemmene krever det jvf. Reglement for bystyrekomiteene punkt Saksbehandlingsregler 4-1 Generelle regler vedr møter mv Byrådets leder innkaller til møter og setter opp dagsorden for det enkelte møte i byrådet. I byrådets møter foredrar byrådets leder, eller den lederen bestemmer, den enkelte sak for det samlede byråd. Fra byrådets møter føres protokoll. Byrådsmedlemmer som dissenterer kan kreve at dissensen blir protokollført. For at byrådet skal være beslutningsdyktig (vedtaksført) kreves at minst halvparten av byrådets medlemmer er tilstede. Byrådets leder er ansvarlig for at bystyret og bystyrekomiteene uten opphold får seg forelagt innstillinger som er behandlet i byrådet. Byrådene skal ha sakskart fra bystyret, bystyrekomiteene, lovbestemte utvalg og råd. Når byråd settes torsdager er dette et åpent møte, dersom ikke byrådet selv bestemmer noe annet. 4-2 Generelle regler vedr saksbehandling Byrådet har plikt til å påse at saker som legges frem for politiske organ er forsvarlig utredet. I dette ligger en plikt til å påse at nødvendig samordning av oppgaver på tvers av organisasjonsstruktur finner sted, og at helhetlig tenkning rundt kommunens utfordringer ivaretas. Fagetatenes vurderinger skal følge saker frem til endelig vedtak i byrådet/bystyret. 4-3 Sporbarhet tilrettelegging for tilsyn og kontroll Beslutninger som fattes av byrådet på fullmakt og tilhørende beslutningsgrunnlag vedr tildeling av tjenester, tildeling av rettigheter, endringer i kommunens organisasjon mv., skal være sporbare. 10

11 I sitt arbeid skal byrådet og kommunens organisasjon for øvrig legge til rette for innsyn fra innbyggerne og bystyrets organer jvf Offentlighetsloven. 5 Habilitets-, valgbarhetsregler og fratreden 5-1 Generelle bestemmelser - valgbarhet Byrådets medlemmer fratrer sine verv som medlem av bystyret og andre kommunale verv i funksjonstiden. 5-2 Habilitet Byrådets medlemmer har ikke anledning til å være med i styrer og råd i næringsliv, forretningsdrift, organisasjoner, foreninger mv. som har sete i Bergen kommune. Byrådets medlemmer har heller ikke adgang til å være med i styrer eller råd i næringsliv, forretningsdrift, organisasjoner, foreninger mv. som har sete utenfor Bergen kommune og som driver virksomhet som har betydning for eller innflytelse på Bergen kommunes politikk eller økonomi. Bestemmelsen gjelder ikke verv i politiske organisasjoner, ideelle organisasjoner, religiøse eller andre livssynsorganisasjoner. En byråd kan imidlertid være medlem av styret i policyorganer opprettet av kommunen i samarbeid med andre kommuner og/eller andre aktører, uavhengig av hvilken organisasjonsform et slikt policyorgan har. Det vises for øvrig til habilitetsregler i kommuneloven og forvaltningsloven. 5-3 Karantenebestemmelser vedr overgang til stilling utenfor kommunen Ved fratreden og overgang til stilling utenfor kommunen skal en byråd vurdere om informasjonsplikten hjemlet i Retningslinjene om informasjonsplikt, karantene og saksforbud, inntrer. I så fall plikter byråden senest 3 uker før tiltredelsen å informere Karanteneutvalget i henhold til gjeldende retningslinjer. 6 Andre forhold vedrørende byrådets og byrådenes funksjon 6-1 Reglement vedr pensjons- og arbeidsforhold mv Godtgjørelse, pensjons- og arbeidsforhold gjelder som for øvrige ombud i kommunen og fastsettes i særskilte reglementer. Byrådets leder håndhever de bestemmelser som gjelder for byrådets medlemmer. 6-2 Hvilke reglementer gjelder? Byrådet er først og fremst et folkevalgt organ og følger de bestemmelser som er fastsatt for folkevalgte i Bergen kommune. Dette gjelder f eks etiske retningslinjer, bestemmelser vedr reiser og andre retningslinjer som bystyret har fastsatt som er relevant for byrådets arbeid. Byrådet har ansvar for der det er behov, å utarbeide supplerende regelverk som regulerer byrådets arbeid med sikte på fremleggelse for vedtak i bystyret. 6-3 Fritak Byrådet har myndighet til etter søknad å gi midlertidig fritak i vervet som byråd dersom vedkommende ikke uten uforholdsmessig vanskeligheter eller belastninger kan skjøtte sine plikter i vervet. 6-4 Oppnevnelse av politiske rådgivere Byrådet oppnevner politiske rådgivere. I utgangspunktet skal antall rådgivere korrespondere med antall byrådsavdelinger. I særskilte sammenhenger kan det dispenseres fra denne regel. 11

12 De politiske rådgiverne inngår ikke i styringslinjen byråden har til administrasjonen. Det er utarbeidet et eget reglement som fastsetter lønns- og arbeidsforholdene for de politiske rådgiverne byrådssak 1609/07. 12

Bergen kommune skal ha et byråd som består av inntil 7 medlemmer. Byrådet har en leder og en nestleder.

Bergen kommune skal ha et byråd som består av inntil 7 medlemmer. Byrådet har en leder og en nestleder. Reglement for byrådet Bergen bystyre behandlet saken i møtet 181213 sak 295-13 og fattet følgende vedtak: 1. Bystyret fastsetter følgende reglement for byrådet og den virksomhet byrådet er ansvarlig for:

Detaljer

Byrådssak /11. Dato: 31. mars Byrådet. Nytt reglement for byrådet SARK

Byrådssak /11. Dato: 31. mars Byrådet. Nytt reglement for byrådet SARK Dato: 31. mars 2011 Byrådssak /11 Byrådet Nytt reglement for byrådet BJOL SARK-022-200701143-24 Hva saken gjelder: Et reglement for byrådet gir rammebetingelsene for byrådets arbeid innenfor en parlamentarisk

Detaljer

TROMSØ KOMMUNE. Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 14. desember Kjell-Rober Pedersen, Mari 19.10.11 Kommunestyret sak 191/11

TROMSØ KOMMUNE. Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 14. desember Kjell-Rober Pedersen, Mari 19.10.11 Kommunestyret sak 191/11 TROMSØ KOMMUNE Dok.id.: Reglement for byrådet Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 14. desember Kjell-Rober Pedersen, Mari 19.10.11 Kommunestyret sak 191/11 2011 Enoksen Hult, Nina

Detaljer

Protokoll. BERGEN KOMMUNE Saksnr.: Fra Bystyrets kontor: Komite for fullmakter og politisk styringssystem

Protokoll. BERGEN KOMMUNE Saksnr.: Fra Bystyrets kontor: Komite for fullmakter og politisk styringssystem BERGEN KOMMUNE Saksnr.: 0221-201125137-13 Bystyrets kontor Protokoll Komite for fullmakter og politisk styringssystem Den 05. mars 2013 holdt Komite for fullmakter og politisk styringssystem møte i 14.

Detaljer

Vedtatt av: Bystyret Vedtatt: Erstatter: Saksnr: Bv 53/2003. Versjon: 1 Bemyndiget: /Ordføreren/Byrådet

Vedtatt av: Bystyret Vedtatt: Erstatter: Saksnr: Bv 53/2003. Versjon: 1 Bemyndiget: /Ordføreren/Byrådet Oslo kommune Reglement Vedtatt av: Bystyret Vedtatt: 19.02.2003 Erstatter: Saksnr: Bv 53/2003 Eier/ Byrådsavdeling for finans og utvikling Ikrafttredelse: 19.02.2003 ansvarlig: Versjon: 1 Bemyndiget: /Ordføreren/Byrådet

Detaljer

1 Byrådet og dets sammensetning

1 Byrådet og dets sammensetning Reglement for byrådet Komite for fullmakter og politisk styringssystem behandlet saken i møtet 050313 sak 9-13 og fattet følgende vedtak: Saken utsettes, forslag fremsatt av Torstein Dahle (R) oversendes

Detaljer

REGLEMENT FOR FYLKESRÅD

REGLEMENT FOR FYLKESRÅD REGLEMENT FOR FYLKESRÅD Vedatt av fylkestinget 26.2.2013, sak 9/13 Kilde: Arkiv i Nordland REGLEMENT FOR FYLKESRÅD Vedtatt av fylkestinget 26.februar 2013, sak 9/13 1 Reglement for fylkesråd 1 Fylkesråd

Detaljer

Byrådssak 41/13. Godkjenning av protokoll fra møte i byrådet 14. februar 2013 ESARK

Byrådssak 41/13. Godkjenning av protokoll fra møte i byrådet 14. februar 2013 ESARK Byrådssak 41/13 Godkjenning av protokoll fra møte i byrådet 14. februar 2013 TUGU ESARK-00-201200090-228 Hva saken gjelder: Godkjenning av protokoll fra møte i byrådet 14. februar 2013. Protokollen følger

Detaljer

Arbeidsgruppen ønsker at spørsmålet om byrådsdannelse /valg av byråd behandles og debatteres som egen sak i bystyret den 25. september.

Arbeidsgruppen ønsker at spørsmålet om byrådsdannelse /valg av byråd behandles og debatteres som egen sak i bystyret den 25. september. Byrådssak 203/13 Prinsipper for dannelse/valg av byråd i Bergen BJOL ESARK-022-200701143-32 Hva saken gjelder: Byrådet avga mars 2013 innstilling til bystyret vedr nytt reglement for byrådet. Den videre

Detaljer

Byrådssak 1377 /15. Offentleglova og fagnotaters status i Bergen kommune ESARK

Byrådssak 1377 /15. Offentleglova og fagnotaters status i Bergen kommune ESARK Byrådssak 1377 /15 Offentleglova og fagnotaters status i Bergen kommune BJOL ESARK-0513-201302298-10 Hva saken gjelder: Offentlighet om hvordan f eks en kommune løser sine oppgaver, representerer en verdi

Detaljer

Bergen bystyre behandlet saken i møtet sak og fattet følgende vedtak: DEL 1: Byrådets generelle fullmakter

Bergen bystyre behandlet saken i møtet sak og fattet følgende vedtak: DEL 1: Byrådets generelle fullmakter Revisjon av byrådets fullmakter Bergen bystyre behandlet saken i møtet 281111 sak 260-11 og fattet følgende vedtak: DEL 1: Byrådets generelle fullmakter 1. VIRKEOMRÅDE Den kompetanse byrådet gis til å

Detaljer

Arbeidsgruppens forslag med endringer fra møte mellom arbeidsgruppen og representanter fra byrådet

Arbeidsgruppens forslag med endringer fra møte mellom arbeidsgruppen og representanter fra byrådet Saksnr: 200913173-108 Saksbehandler: FRWE Delarkiv: BYST-0200 Byrådets generelle fullmakter: Arbeidsgruppens forslag med endringer fra møte mellom arbeidsgruppen og representanter fra byrådet 02.05.11

Detaljer

Fylkesrådets myndighet etter lov og delegasjon fra fylkestinget. Saksbehandling

Fylkesrådets myndighet etter lov og delegasjon fra fylkestinget. Saksbehandling Dok.id.: 1.1.1.4 Reglement for Fylkesrådet i Troms Utgave: 2.01 Skrevet av: Kjell Meløe Gjelder fra: 13.12.2016 Godkjent av: Fylkestinget Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5 Reglement for fylkesrådet

Detaljer

Byrådets forslag med endringer fra møte mellom arbeidsgruppen og representanter fra byrådet

Byrådets forslag med endringer fra møte mellom arbeidsgruppen og representanter fra byrådet Saksnr: 200913173-107 Saksbehandler: FRWE Delarkiv: BYST-0200 Byrådets generelle fullmakter: Byrådets forslag med endringer fra møte mellom arbeidsgruppen og representanter fra byrådet 02.05.11 DEL 1:

Detaljer

Reglement vedr byrådsdannelser - søknad til Kommunal- og regionaldepartementet om å ta i bruk den praksis Oslo kommune har utviklet på dette området

Reglement vedr byrådsdannelser - søknad til Kommunal- og regionaldepartementet om å ta i bruk den praksis Oslo kommune har utviklet på dette området Dato: 29. april 2010 Byrådssak 269/10 Byrådet Reglement vedr byrådsdannelser - søknad til Kommunal- og regionaldepartementet om å ta i bruk den praksis Oslo kommune har utviklet på dette området BJOL SARK-022-200701143-16

Detaljer

REGLEMENT FOR DELEGERT MYNDIGHET I HEDMARK FYLKESKOMMUNE - OPPDATERT TABELLDOKUMENT 2011

REGLEMENT FOR DELEGERT MYNDIGHET I HEDMARK FYLKESKOMMUNE - OPPDATERT TABELLDOKUMENT 2011 Saknr. 08/3272-10 Ark.nr. 213 &00 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen og Geir Aalgaard REGLEMENT FOR DELEGERT MYNDIGHET I HEDMARK FYLKESKOMMUNE - OPPDATERT TABELLDOKUMENT 2011 Fylkesrådets innstilling

Detaljer

Folkevalgtopplæringen 19. januar Bjørn Ølberg Seniorrådgiver Byrådsleders avdeling

Folkevalgtopplæringen 19. januar Bjørn Ølberg Seniorrådgiver Byrådsleders avdeling Folkevalgtopplæringen 19. januar 2017 Bjørn Ølberg Seniorrådgiver Byrådsleders avdeling Hva er delegasjon? Delegasjon representerer en effektiv måte å styre på. Ledelsen kan ikke løse alle oppgaver selv.

Detaljer

Byrådssak 196/16. Mandat og fremdriftsplan for lokaldemokratireformen RICT/BJOL ESARK

Byrådssak 196/16. Mandat og fremdriftsplan for lokaldemokratireformen RICT/BJOL ESARK Byrådssak 196/16 Mandat og fremdriftsplan for lokaldemokratireformen RICT/BJOL ESARK-102-201615011-1 Hva saken gjelder: Bergen bystyre kom med følgende merknad i møte 16. desember 2015 (sak 335-15) under

Detaljer

1. KAP. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Virkeområde og formal... 3

1. KAP. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Virkeområde og formal... 3 ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSSTABEN Tema Kontrollområde Reglement Folkevalgt Vedtatt av fylkestinget i møte 7.12.2004 (sak 66/04) og i møte 12.10.11 sak 62 og 66) Ansvarlig for oppdatering Økonomi- og administrasjonsstaben

Detaljer

Lovvedtak 51. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 266 L ( ), jf. Prop. 49 L ( )

Lovvedtak 51. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 266 L ( ), jf. Prop. 49 L ( ) Lovvedtak 51 (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 266 L (2011 2012), jf. Prop. 49 L (2011 2012) I Stortingets møte 3. mai 2012 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringar i kommunelova

Detaljer

Dosent Ingun Sletnes. Parlamentarismeformen 9. februar 2017

Dosent Ingun Sletnes. Parlamentarismeformen 9. februar 2017 Dosent Ingun Sletnes Parlamentarismeformen 9. februar 2017 Innledning Styringsformene formannskap og parlamentarisme er likestilt som styringsformer Kap. 3 i kommuneloven gir særlige regler for en parlamentarisk

Detaljer

Parlamentarisme. Styringsordning i Oslo kommune i et rettslig perspektiv

Parlamentarisme. Styringsordning i Oslo kommune i et rettslig perspektiv 08.06.2017 Parlamentarisme Styringsordning i Oslo kommune i et rettslig perspektiv 1. Parlamentarisme i kommunal sammenheng -Hva det er, hvorfor, utviklingen 2. Parlamentarisme i Oslo kommune -Organisasjonskart

Detaljer

Oslo kommune Byrådslederens kontor

Oslo kommune Byrådslederens kontor Oslo kommune Byrådslederens kontor Kommunal- og regionaldepartementet Dato: 30.11.2010 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 10/01904-3 201003942-7 Spesialrådgiver Helene Solbakken, 23 46 14

Detaljer

Reglement for forretningsutvalget

Reglement for forretningsutvalget Dok. type: Reglement BKDOK-2004-00173.08 Rev. dato: 160316 Sak nr. 201525566-91 Side 1 av 5 Reglement for forretningsutvalget Vedtatt av Bergen bystyre sak 73-16, 160316 KAPITTEL 1 RETTSLIG GRUNNLAG OG

Detaljer

FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALGET - UTFYLLENDE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET

FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALGET - UTFYLLENDE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALGET - UTFYLLENDE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET Kap. 1. Virkeområde 1.Virkeområde Lov og forskrift omfatter kommunens og fylkeskommunens kontrollutvalg, og gjelder utvalgets ansvar

Detaljer

MØTEINNKALLING KONSTITUERENDE KOMMUNESTYRET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid:

MØTEINNKALLING KONSTITUERENDE KOMMUNESTYRET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: ALVDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING KONSTITUERENDE KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 07.10.2011 Tid: 09.00 11.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 74/11 11/886 GODKJENNING AV VALGOPPGJØRET

Detaljer

Reglement for Ungdommens bystyre

Reglement for Ungdommens bystyre Fagområde: Administrasjon Dok. type: Reglement Dok. nr.: BKDOK-2009-00133.09 Rev. dato: 181213 Side 1 av 6 Reglement for Ungdommens bystyre Formålet med Ungdommens bystyre Ungdommens bystyre bygger på

Detaljer

Vedtatt av: Bystyret Vedtatt: Erstatter: Saksnr: Bv 470/2003 Eier/ Bystyrets sekretariat. Ikrafttredelse:

Vedtatt av: Bystyret Vedtatt: Erstatter: Saksnr: Bv 470/2003 Eier/ Bystyrets sekretariat. Ikrafttredelse: Oslo kommune Reglement Vedtatt av: Bystyret Vedtatt: 17.12.2003 Erstatter: Saksnr: Bv 470/2003 Eier/ Bystyrets sekretariat Ikrafttredelse: 17.12.2003 ansvarlig: Versjon: 2 Bemyndiget: Dok.nr: A-0052 REGLEMENT

Detaljer

Reglement tilsyn og kontroll

Reglement tilsyn og kontroll EVENES KOMMUNE Reglement tilsyn og kontroll 1: Rådmannens rolle og plassering i kommuneorganisasjonen 1.1 Rådmannen er øverste leder for hele kommuneorganisasjonen og ansatt av kommunestyret. Rådmannen

Detaljer

KAPITTEL 5. Bilde fra bystyresamling i mai 2015, hvor temaet var kommunesammenslåing og parlamentarisme. Foto: BJARTE FRøNSDAL BYSTYRETS ORGANER

KAPITTEL 5. Bilde fra bystyresamling i mai 2015, hvor temaet var kommunesammenslåing og parlamentarisme. Foto: BJARTE FRøNSDAL BYSTYRETS ORGANER KAPITTEL 5 Bilde fra bystyresamling i mai 2015, hvor temaet var kommunesammenslåing og parlamentarisme. Foto: BJARTE FRøNSDAL KAPITTEL 5 Bystyrets organer og administrasjon Fordeling på hovedarter VB2015

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 02.10.2015 Tid: 1200 14.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 50/15 15/748 GODKJENNING AV VALGOPPGJØRET 2015 51/15 15/749

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. MIDLERTIDIG OPPGAVEENDRING FOR UTFØRELSE AV SELSKAPSKONTROLL Arkivsaksnr.: 08/34786

Saksframlegg. Trondheim kommune. MIDLERTIDIG OPPGAVEENDRING FOR UTFØRELSE AV SELSKAPSKONTROLL Arkivsaksnr.: 08/34786 Saksframlegg MIDLERTIDIG OPPGAVEENDRING FOR UTFØRELSE AV SELSKAPSKONTROLL Arkivsaksnr.: 08/34786 Forslag til vedtak/innstilling: 1. Kontrollkomiteen vedtar med bakgrunn i endrede forhold i Kontrollkomiteens

Detaljer

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisnings-

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisnings- HS 067-06 Vedlegg 1 Lov om universiteter og høyskoler: Kapittel 9. Styret 9-1. Ansvar for institusjonens virksomhet (1) Styret er det øverste organet ved institusjonen. Det har ansvar for at den faglige

Detaljer

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisningsog

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisningsog Del III. Statlige universiteter og høyskoler Kapittel 9. Styret 9-1. Ansvar for institusjonens virksomhet (1) Styret er det øverste organet ved institusjonen. Det har ansvar for at den faglige virksomheten

Detaljer

Byrådssak 91/11. Dato: 31. mars Byrådet. Revisjon av byrådets fullmakter SARK Hva saken gjelder:

Byrådssak 91/11. Dato: 31. mars Byrådet. Revisjon av byrådets fullmakter SARK Hva saken gjelder: Dato: 31. mars 2011 Byrådssak 91/11 Byrådet Revisjon av byrådets fullmakter BJOL SARK-035-200717715-164 Hva saken gjelder: Bakgrunn Byrådets fullmakter slik de fremstår i dag ble vedtatt av bystyret i

Detaljer

REGLEMENT FOR UNGDOMMENS BYSTYRE BERGEN KOMMUNE

REGLEMENT FOR UNGDOMMENS BYSTYRE BERGEN KOMMUNE Saksnr.: 022-200803939-1 REGLEMENT FOR UNGDOMMENS BYSTYRE BERGEN KOMMUNE 1 - Formålet med Ungdommens bystyre Ungdommens bystyre bygger på en erkjennelse av at det er barn og unge som vet best hvordan det

Detaljer

Opplegg for rapportering og arbeid med politisk tilsyn og kontroll i bystyrets organer

Opplegg for rapportering og arbeid med politisk tilsyn og kontroll i bystyrets organer Dato: 06.Januar 2009 BEBY /08 Bergen bystyre Opplegg for rapportering og arbeid med politisk tilsyn og kontroll i bystyrets organer FRWE BYST-030-200804934-19 Hva saken gjelder: Bystyredirektøren fremlegger

Detaljer

REGLEMENT FOR SAKSBEHANDLING MV. I FOLKEVALGTE ORGANER I MANDAL KOMMUNE /

REGLEMENT FOR SAKSBEHANDLING MV. I FOLKEVALGTE ORGANER I MANDAL KOMMUNE / MANDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR SAKSBEHANDLING MV. I FOLKEVALGTE ORGANER I MANDAL KOMMUNE 1 2007/3603-61 1 VALG OG SAMMENSETNING Utvalg og råd med folkevalgt representasjon i Mandal kommune, velges av bystyret,

Detaljer

3. Kommunestyret og fylkestinget kan når som helst foreta nyvalg av utvalgets medlemmer.

3. Kommunestyret og fylkestinget kan når som helst foreta nyvalg av utvalgets medlemmer. LOV-1992-09-25-107 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). Page 1 of 1 77. Kontrollutvalget 1. Kommunestyret og fylkestinget velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med

Detaljer

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET Opprinnelig vedtatt av fylkestinget 27.04 2006. Faginstans med ansvar for fortolkninger: Kontrollutvalget. Sist revidert: 30.04 2015. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Reglementets

Detaljer

REGLEMENT. for HOVEDUTVALGENE. Vedtatt av Ullensaker Herredstyre i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker kommunestyre i sak 75/16.

REGLEMENT. for HOVEDUTVALGENE. Vedtatt av Ullensaker Herredstyre i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker kommunestyre i sak 75/16. REGLEMENT for HOVEDUTVALGENE Vedtatt av Ullensaker Herredstyre 29.06.99 i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker kommunestyre 08.11.16 i sak 75/16. INNHOLD: 1. SAKLIG VIRKEOMRÅDE... 3 2. VALG OG SAMMENSETNING...

Detaljer

0 Endret ved lover 10 jan 1997 nr. 8 (ikr. 1 mars 1997), 19 juni 2009 nr. 88 (ikr. 1 juli 2009 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 840).

0 Endret ved lover 10 jan 1997 nr. 8 (ikr. 1 mars 1997), 19 juni 2009 nr. 88 (ikr. 1 juli 2009 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 840). KOMMUNELOVEN 8. Formannskap. Fylkesutvalg. 1. Kommunestyret og fylkestinget velger selv henholdsvis formannskap og fylkesutvalg på minimum 5 medlemmer. Dette gjelder likevel ikke kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Reglement for kontrollutvalg

Reglement for kontrollutvalg Reglement for kontrollutvalg Kontrollutvalget forestår på vegne av kommunestyret det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret og rapporterer til kommunestyret

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag om endring av inndelingsloven i forbindelse med kommunereformen og enkelte endringer i kommuneloven

Høringsuttalelse til forslag om endring av inndelingsloven i forbindelse med kommunereformen og enkelte endringer i kommuneloven Byrådssak 284/15 Høringsuttalelse til forslag om endring av inndelingsloven i forbindelse med kommunereformen og enkelte endringer i kommuneloven BJOL ESARK-03-201500255-6 Hva saken gjelder: Kommunal-

Detaljer

Reglement for saksbehandling av politiske saker

Reglement for saksbehandling av politiske saker Reglement for saksbehandling av politiske saker Kommunestyrets vedtak 17. juni 2014 1. Formål Reglementet skal ivareta kvalitetssikring, inneha tilstrekkelig involvering og påse god saksflyt i saksbehandlingen

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Kontrollkomiteen - funksjon, oppgaver og rolle i Trondheim kommune Arkivsaksnr.: 07/38854

Saksframlegg. Trondheim kommune. Kontrollkomiteen - funksjon, oppgaver og rolle i Trondheim kommune Arkivsaksnr.: 07/38854 Saksframlegg Kontrollkomiteen - funksjon, oppgaver og rolle i Trondheim kommune Arkivsaksnr.: 07/38854 Forslag til vedtak: Kontrollkomiteen tar redegjørelsen til orientering. Saksfremlegg - arkivsak 07/38854

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til endringer i kommuneloven og enkelte andre lover (egenkontrollen i kommuner mv.)

Høringsuttalelse til forslag til endringer i kommuneloven og enkelte andre lover (egenkontrollen i kommuner mv.) Dato: 24. august 2011 BEBY /11 Bergen bystyre Høringsuttalelse til forslag til endringer i kommuneloven og enkelte andre lover (egenkontrollen i kommuner mv.) TSSC BYST-03-201013519-5 Hva saken gjelder:

Detaljer

Politisk styringsmodell i Hedmark fylkeskommune - formannskapsmodell eller parlamentarisme

Politisk styringsmodell i Hedmark fylkeskommune - formannskapsmodell eller parlamentarisme Saknr. 15/8693-1 Saksbehandler: Randi Sletnes Bjørlo Politisk styringsmodell i Hedmark fylkeskommune - formannskapsmodell eller parlamentarisme Fylkesordførers Innstilling til vedtak: Saken legges fram

Detaljer

Delegasjonsreglement Kommunestyrets delegasjon av avgjørelsesmyndighet til rådmannen

Delegasjonsreglement Kommunestyrets delegasjon av avgjørelsesmyndighet til rådmannen Delegasjonsreglement 2016-2019 Kommunestyrets delegasjon av avgjørelsesmyndighet til rådmannen Vedtatt av kommunestyret 24. mai 2016 og gjeldende fra 1. juni 2016 Innhold Innledning... 2 Formål... 2 Rådmannens

Detaljer

Gratulerer med vervet som medlem av kommunestyret/fylkestinget!

Gratulerer med vervet som medlem av kommunestyret/fylkestinget! Gratulerer med vervet som medlem av kommunestyret/fylkestinget! De neste fire årene vil gi deg en unik mulighet til å påvirke det som skjer i din kommune. 1 Velgerne har gitt deg sin tillit, og med det

Detaljer

REGLEMENT. for HOVEDUTVALGENE. Vedtatt av Ullensaker Herredstyre i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker Herredstyre i sak 76/11.

REGLEMENT. for HOVEDUTVALGENE. Vedtatt av Ullensaker Herredstyre i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker Herredstyre i sak 76/11. REGLEMENT for HOVEDUTVALGENE Vedtatt av Ullensaker Herredstyre 29.06.99 i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker Herredstyre 05.09.11 i sak 76/11. INNHOLD: 1. HJEMMEL, FORHOLDET TIL KOMMUNELOVEN OG TIL SÆRLIGE

Detaljer

Reglement for Bodø kontrollutvalg

Reglement for Bodø kontrollutvalg Reglement for Bodø kontrollutvalg (Vedtatt i bystyret 8. september 2011) 1 Virkeområde Lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) og forskrift om kontrollutvalg i kommuner

Detaljer

Deanu gielda Tana kommune REGLEMENT KONTROLLUTVALGET

Deanu gielda Tana kommune REGLEMENT KONTROLLUTVALGET Deanu gielda Tana kommune REGLEMENT KONTROLLUTVALGET REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET 1. KONTROLLUTVALGETS FORMÅL Kontrollutvalget er opprettet med hjemmel i kommunelovens 60, nr 9. Kontrollutvalget forestår

Detaljer

Fylkestinget slutter seg til høringsuttalelsen, som den framgår av saksutredningen.

Fylkestinget slutter seg til høringsuttalelsen, som den framgår av saksutredningen. Saknr. 10/570-4 Ark.nr. 040 &00 Saksbehandler: Øyvind Hartvedt HØRING - ENDRINGER I KOMMUNELOVEN Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkestinget slutter seg til høringsuttalelsen, som den framgår av

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE 45/15 15/680 GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET FOR PERIODEN

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE 45/15 15/680 GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET FOR PERIODEN FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 01.10.2015 Tid: kl. 19.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 45/15 15/680 GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET FOR PERIODEN

Detaljer

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre 1 Kulturstyrets formål 1.1 Velferdstingets Kulturstyre (heretter Kulturstyret) har som formål å styrke det sosiale og kulturelle tilbud til studenter tilknyttet

Detaljer

Reglement for Plan -og økonomiutvalget (Pløk)

Reglement for Plan -og økonomiutvalget (Pløk) Reglement for Plan -og økonomiutvalget (Pløk) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04473 Revidert i kommunestyret 26.03.2015, Sak 15/00267 «Plan og økonomiutvalget er kommunens formannskap, og behandler

Detaljer

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE VEDTATT AV FYLKESTINGET 28 06 1994 - GJELDER FRA 01 08 1994 ENDRET I FYLKESTINGET 03 10 1995 OG 29.10.2003. ENDRET I FYLKESTINGET 15.12.2004, 20.10.2010

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/3471-1 Arkiv: 030 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: GRUNNTREKK I EN FORMANNSKAPSMODELL OG EN PARLAMENTARISK STYRINGSMODELL

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/3471-1 Arkiv: 030 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: GRUNNTREKK I EN FORMANNSKAPSMODELL OG EN PARLAMENTARISK STYRINGSMODELL Saksfremlegg Saksnr.: 10/3471-1 Arkiv: 030 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: GRUNNTREKK I EN FORMANNSKAPSMODELL OG EN PARLAMENTARISK STYRINGSMODELL Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

Byrådssak 181/16. Melding om statlige systemtilsyn med sosialtjenesten i 2015 ESARK

Byrådssak 181/16. Melding om statlige systemtilsyn med sosialtjenesten i 2015 ESARK Byrådssak 181/16 Melding om statlige systemtilsyn med sosialtjenesten i 2015 MADH ESARK-0221-201609442-6 Hva saken gjelder: Byrådet legger frem melding om statlige systemtilsyn med sosialtjenesten i 2015.

Detaljer

Avvik/tillegg fra/til

Avvik/tillegg fra/til Vedlegg: OVERSIKT OVER FORSØK MED ENDRET MYNDIGHET FOR ORDFØRER I VALGPERIODEN 2003-2007 Forsøkskommune Forsøksmodell avvik fra kommuneloven Avvik/tillegg fra/til kommuneloven. Forsøksmodell - avvik fra

Detaljer

Karantenebestemmelser og saksforbud for politikere ved overgang fra kommunen til privat virksomhet

Karantenebestemmelser og saksforbud for politikere ved overgang fra kommunen til privat virksomhet Dato: 24. november 2009 Byrådssak 464/09 Byrådet Karantenebestemmelser og saksforbud for politikere ved overgang fra kommunen til privat virksomhet BJOL SARK-032-200917503-3 Hva saken gjelder: I den senere

Detaljer

Dato: 10. juni 2009 BEBY /09. Bystyret

Dato: 10. juni 2009 BEBY /09. Bystyret Dato: 10. juni 2009 BEBY /09 Bystyret Høringer i bystyrekomiteene i Bergen kommune. Representantenes rolle i planlegging av høringer og forslag til endring av reglementet for bystyrekomiteene. RAZA BYST-0223-200716942-26

Detaljer

STYREINSTRUKS for STIFTELSEN XXX Vedtatt av styret 00. april 2017.

STYREINSTRUKS for STIFTELSEN XXX Vedtatt av styret 00. april 2017. STYREINSTRUKS for STIFTELSEN XXX Vedtatt av styret 00. april 2017. 1. Instruksens formål Styret skal utøve sin virksomhet innenfor rammen av lov om stiftelser, Stiftelsestilsynets retningslinjer, (stiftelsesdokumentet)

Detaljer

Høringsuttalelse til Kommunelovutvalgets utredning NOU 2016: 4 - Ny kommunelov

Høringsuttalelse til Kommunelovutvalgets utredning NOU 2016: 4 - Ny kommunelov Høringsuttalelse til Kommunelovutvalgets utredning NOU 2016: 4 - Ny kommunelov Komite for fullmakter og politisk styringssystem behandlet saken i møtet 060916 sak 48-16 og avga følgende innstilling: 1.

Detaljer

Reglement for Bergen bystyre

Reglement for Bergen bystyre Dok. type: Reglement BKDOK-2004-00171.15 Rev. dato: 211015 Saknr. 201525566-26 Side 1 av 12 Reglement for Bergen bystyre 2015 2019 Vedtatt versjon av bystyret 21.10.15 i B-sak 233-15 KAPITTEL 1 BYSTYRETS

Detaljer

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Reglement for styre, styringsorganer, råd og utvalg Versjon 2.2 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Virkeområde - Styringsorganer... 2 1. Virkeområde... 2 2. Sentrale styringsorganer...

Detaljer

Anmeldelse av mulig svikt i en privat barnehage vedr varsling av mistanke om vold i nære relasjoner

Anmeldelse av mulig svikt i en privat barnehage vedr varsling av mistanke om vold i nære relasjoner Byrådssak /17 Anmeldelse av mulig svikt i en privat barnehage vedr varsling av mistanke om vold i nære relasjoner BJOL ESARK-2004-201715478-1 Hva saken gjelder: Bakgrunn Bergen kommune er kjent med at

Detaljer

Forholdet mellom folkevalgt ledelse og tilsatt administrasjon

Forholdet mellom folkevalgt ledelse og tilsatt administrasjon Jan Fridthjof Bernt: Forholdet mellom folkevalgt ledelse og tilsatt administrasjon Foredrag Januarmøtet 2013 Fylkesmannen i Troms Tromsø 9. januar 2013 Utgangspunktet: Kommunaldemokrati som legmannsstyre

Detaljer

Høringsnotat. 7. oktober Lov om karantene mv. ved overgang fra politisk stilling i departementene til andre stillinger mv.

Høringsnotat. 7. oktober Lov om karantene mv. ved overgang fra politisk stilling i departementene til andre stillinger mv. Høringsnotat 7. oktober 2013 Lov om karantene mv. ved overgang fra politisk stilling i departementene til andre stillinger mv. og Forslag til endringer i lov 4. mars 1983 nr. 3 om statens tjenestemenn

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS

SELSKAPSAVTALE FOR INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS SELSKAPSAVTALE FOR INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS 1 SELSKAPET Selskapets navn er Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS er en interkommunal

Detaljer

Byråd for helse og eldreomsorg Ikrafttredelse: Versjon: 2 Bemyndiget: Dok.nr: A-0295

Byråd for helse og eldreomsorg Ikrafttredelse: Versjon: 2 Bemyndiget: Dok.nr: A-0295 Oslo kommune Reglement Vedtatt av: Byrådet Vedtatt: 25.11.2010 Erstatter: Saksnr: Bv 14/10 Brv 117/10 Eier/ ansvarlig: Byråd for helse og eldreomsorg Ikrafttredelse: 25.11.2010 Versjon: 2 Bemyndiget: Dok.nr:

Detaljer

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE «Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner», fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 15.06.2004 med hjemmel i lov av 25.9.92 nr. 107

Detaljer

Saksfremlegg. Saksutredning: Arkivsak: 10/ Sakstittel: HØRING - ENDRINGER I KOMMUNELOVEN K-kode: 033 &13 Saksbehandler: Odd Hellum

Saksfremlegg. Saksutredning: Arkivsak: 10/ Sakstittel: HØRING - ENDRINGER I KOMMUNELOVEN K-kode: 033 &13 Saksbehandler: Odd Hellum Saksfremlegg Arkivsak: 10/4860-2 Sakstittel: HØRING - ENDRINGER I KOMMUNELOVEN K-kode: 033 &13 Saksbehandler: Odd Hellum Innstilling: Sørum kommune gir følgende uttalelse til forslag til endringer i kommuneloven:

Detaljer

Resultatet av systemtilsynet ble at det ikke ble avdekket avvik i forhold til krav iht. lovgivningen i tjenesten.

Resultatet av systemtilsynet ble at det ikke ble avdekket avvik i forhold til krav iht. lovgivningen i tjenesten. Byrådssak 119/17 Melding om statlige systemtilsyn med sosialtjenesten i 2016 KJMD ESARK-0221-201609442-13 Hva saken gjelder: Byrådet legger frem melding om statlige systemtilsyn med sosialtjenesten i 2016.

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

FORSLAG TIL NYTT REGLEMENT FOR VALGSTYRET

FORSLAG TIL NYTT REGLEMENT FOR VALGSTYRET Saksnr: 201525566-53 Saksbehandler: FRWE Delarkiv: ESARK-0200 FORSLAG TIL NYTT REGLEMENT FOR VALGSTYRET KAPITTEL 1 RETTSLIG GRUNNLAG, SAMMENSETNING OG VALG 1.1 Rettslig grunnlag Valgstyret er opprettet

Detaljer

1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA).

1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA). Instruks for styret til Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS 1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA).

Detaljer

Byrådsleder anbefaler at det legges opp til en fremdriftsplan som presentert i saksutredningen, med bystyrebehandling første halvdel 2016.

Byrådsleder anbefaler at det legges opp til en fremdriftsplan som presentert i saksutredningen, med bystyrebehandling første halvdel 2016. Byrådssak 1031 /16 Bergen kommunes planstrategi 2016-2019 - Oppstart av arbeidet RICT ESARK-1120-201529590-1 Hva saken gjelder: I denne saken redegjøres for rammer, premisser, organisering og fremdriftsplan

Detaljer

FELLESREGLEMENT FOR LØRENSKOG KOMMUNES HOVEDUTVALG

FELLESREGLEMENT FOR LØRENSKOG KOMMUNES HOVEDUTVALG FELLESREGLEMENT FOR LØRENSKOG KOMMUNES HOVEDUTVALG Vedtatt av Lørenskog kommunestyre i møte 18. mars 1998, sak 21/98, med endringer 25. juni 2003 sak 57/03, 15.oktober 2008 sak 92/08, 18. mars 2009 sak

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOLA TOMTESELSKAP KF VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I SOLA KOMMUNE Innhold

VEDTEKTER FOR SOLA TOMTESELSKAP KF VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I SOLA KOMMUNE Innhold Saksnr.: 15/1487-24 VEDTEKTER FOR SOLA TOMTESELSKAP KF VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I SOLA KOMMUNE 04.02.16 Innhold Kapittel 1. Foretaket...2 1-1 Navn og forretningskontor...2 1-2 Formål...2 Kapittel 2. Ansvarsforhold

Detaljer

REGLEMENT FOR DE FASTE UTVALG

REGLEMENT FOR DE FASTE UTVALG REGLEMENT FOR DE FASTE UTVALG Første gang vedtatt i kommunestyret 05.10.1995, sak. 95/0069 Endret og vedtatt i kommunestyret 29.04.2004 Endret og vedtatt i kommunestyret 26.01.2012, sak 12/0013 ******

Detaljer

KAPITTEL 5. Bystyremøtet sett fra publikumsgalleriet. Salen er under oppussing høsten Foto: MARIUS SOLBERG ANFINSEN BYSTYRETS ORGANER

KAPITTEL 5. Bystyremøtet sett fra publikumsgalleriet. Salen er under oppussing høsten Foto: MARIUS SOLBERG ANFINSEN BYSTYRETS ORGANER KAPITTEL 5 Bystyremøtet sett fra publikumsgalleriet. Salen er under oppussing høsten 2014. Foto: MARIUS SOLBERG ANFINSEN Bystyrets organer og administrasjon Bruttotabell drift VB2014 2015 2016 2017 2018

Detaljer

Vedtekter for Norges forskningsråd. Forskning skal utvide grensene for hva vi vet, forstår og kan få til. 1 Formål.

Vedtekter for Norges forskningsråd. Forskning skal utvide grensene for hva vi vet, forstår og kan få til. 1 Formål. Vedtekter Vedtekter for Norges forskningsråd Forskning skal utvide grensene for hva vi vet, forstår og kan få til. 1 Formål Norges forskningsråd skal være et nasjonalt utøvende forskningsstrategisk organ.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bjørn Hagen, Arkiv: 044 Arkivsaksnr.: 12/145-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bjørn Hagen, Arkiv: 044 Arkivsaksnr.: 12/145-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bjørn Hagen, Arkiv: 044 Arkivsaksnr.: 12/145-1 OPPNEVNING AV KOMITÉ MED SIKTE PÅ REVISJON AV KRAGERØ KOMMUNES DELEGASJONSREGLEMENT Rådmannens forslag til vedtak: ::: Sett inn

Detaljer

Melding om Fylkesmannens systemtilsyn med helse, - omsorgs, - og barnevernstjenesten i Byrådsavdeling for helse og omsorg

Melding om Fylkesmannens systemtilsyn med helse, - omsorgs, - og barnevernstjenesten i Byrådsavdeling for helse og omsorg Byrådssak 106/17 Melding om Fylkesmannens systemtilsyn med helse, - omsorgs, - og barnevernstjenesten i Byrådsavdeling for helse og omsorg GHAL ESARK-41-201706451-4 Hva saken gjelder: Byrådet legger frem

Detaljer

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell Vedtekter 2014-2015 Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell 1 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) er en organisasjon for alle fagskolestudenter i Norge.

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Vedlegg 1: Komite for fullmakter og politisk styringssystem: ansvarsområder og arbeidsoppgaver - Status og opplegg for videre gjennomgang av oppgaver

Vedlegg 1: Komite for fullmakter og politisk styringssystem: ansvarsområder og arbeidsoppgaver - Status og opplegg for videre gjennomgang av oppgaver Vedlegg 1: Komite for fullmakter og politisk styringssystem: ansvarsområder og arbeidsoppgaver - Status og opplegg for videre gjennomgang av oppgaver Komite for fullmakter og politisk styringssystem: ansvarsområder

Detaljer

Pressekonferanse Fredrikstad kommune 26.06.14 kl. 1300. Parlamentarisme i Fredrikstad Alternative mulige løsninger og viktige spørsmål

Pressekonferanse Fredrikstad kommune 26.06.14 kl. 1300. Parlamentarisme i Fredrikstad Alternative mulige løsninger og viktige spørsmål Pressekonferanse Fredrikstad kommune 26.06.14 kl. 1300 Parlamentarisme i Fredrikstad Alternative mulige løsninger og viktige spørsmål Oppgaven Alternative mulige løsninger Praktiske og økonomiske konsekvenser

Detaljer

REGLEMENT FOR FELLESNEMNDA FOR NYE STAVANGER GODKJENT I KOMMUNESTYRENE I FINNØY, RENNESØY OG STAVANGER JUNI 2017

REGLEMENT FOR FELLESNEMNDA FOR NYE STAVANGER GODKJENT I KOMMUNESTYRENE I FINNØY, RENNESØY OG STAVANGER JUNI 2017 REGLEMENT FOR FELLESNEMNDA FOR NYE STAVANGER GODKJENT I KOMMUNESTYRENE I FINNØY, RENNESØY OG STAVANGER JUNI 2017 1 Oppnevning av fellesnemnda Fellesnemnda er opprettet med hjemmel i inndelingsloven 26.

Detaljer

Seksjon for internkontroll - Overføring fra Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap til Byrådsleders avdeling

Seksjon for internkontroll - Overføring fra Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap til Byrådsleders avdeling Byrådssak 1316 /16 Seksjon for internkontroll - Overføring fra Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap til Byrådsleders avdeling INKV ESARK-0305-201628760-1 Hva saken gjelder: Byrådet skal sørge

Detaljer

Håndbok for Eidsberg kommune Del C

Håndbok for Eidsberg kommune Del C Håndbok for Eidsberg kommune Del C Interkommunalt samarbeid, andre rådsorganer Vedtatt i kommunestyret 20. juni 2013 K.sak 64/13 Innholdsfortegnelse: Innhold 1 REGLEMENT FOR EIDSBERG KOMMUNES REPRESENTANTER

Detaljer

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no. Generalforsamlinga 2014 - Sak 9 Vedteksendringer

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no. Generalforsamlinga 2014 - Sak 9 Vedteksendringer Sak 9 Forberedt av: Per Escild Hadland Vedtektsendringer Endringer i seksjon 1, 2 og 10 krever ¾ flertall for å bli vedtatt. Andre endringer krever ⅔ flertall for å bli vedtatt. For hvert vedtektsendringsforslag

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Retningslinjer for organisering av- og valg ved institutter ved Norges Handelshøyskole

Retningslinjer for organisering av- og valg ved institutter ved Norges Handelshøyskole 1. Instituttordningen Den faglige virksomheten ved høyskolen organiseres i institutter. Hver enkelt av de ansatte i undervisnings- og forskerstillinger skal tilhøre ett av de følgende institutter: - Institutt

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

Kontrollutvalget i Evenes kommune

Kontrollutvalget i Evenes kommune Kontrollutvalget i Evenes kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag, 25. april 2008, kl. 14.00 ved rådhuset i Evenes. Sakskart Sak 05/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 15. februar 2008. Sak

Detaljer

V E D T E K T E R CISV NORGE

V E D T E K T E R CISV NORGE Vedtatt 24.10.1987 Tillegg, ny 11 22.04.1990 Endring 10b og c 25.04.1992 Endring 10b og c Ny 10g 23.04.1994 Endring 8e (pkt. 3,4 og 8) 9b 10b, c og d 11 23.04.1995 Tillegg 6 21.04.1996 Endring 14 25.04.1998

Detaljer

S T Y R E S A K # 18/16 STYREMØTET DEN STYRETS ROLLE, OPPGAVER OG ANSVAR

S T Y R E S A K # 18/16 STYREMØTET DEN STYRETS ROLLE, OPPGAVER OG ANSVAR S T Y R E S A K # 18/16 STYREMØTET DEN 03.05.16 Vedrørende: STYRETS ROLLE, OPPGAVER OG ANSVAR Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen om styrets ansvar, oppgaver og rolle til orientering. Vedlegg:

Detaljer