Bankavtale for Bergen kommune fra til med opsjon til forlengelse til

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bankavtale for Bergen kommune fra 1.2.15 til 31.12.17 med opsjon til forlengelse til 31.12.18"

Transkript

1 Byrådssak 1023 /15 Bankavtale for Bergen kommune fra til med opsjon til forlengelse til GOMI ESARK Hva saken gjelder: Det er innhentet tilbud for levering av banktjenester (priser på betalingsformidling mv., innskudds- og lånerenter). Etter først å ha hatt tilbudskonkurranse om konsulenttjenester, benyttet kommunen råd fra FINANSInnkjøp AS i innkjøpsprosessen. Bergen kommunes nåværende bankavtale utløper Avtaleperioden er med opsjon for kommunen til å forlenge avtalen også for år Anskaffelsen gjøres som åpen anbudskonkurranse, og tilbudskonkurransen er kunngjort i samsvar med regelverket. Ved utløpet av fristen den var tre tilbud mottatt: Fra Danske Bank AS, fra DNB Bank ASA, og fra SR Bank. Tilbudene er evaluert i henhold til forhåndsdefinerte vurderingskriterier. Konsulentens sluttrapport er vedlagt (unntatt off.). Tilbudet fra DNB Bank ASA er det som fremstår som det økonomisk mest fordelaktige for kommunen. Det er liten prisforskjell mellom DNB og SR Bank sine tilbud, men SR Bank har tatt forbehold i forhold til konkurransegrunnlaget for pris- og rentemarginendringer i avtaleperioden. Konsulenten mener at forbeholdet er vesentlig og bør tas hensyn til i prisvurderingen. Pris utgjør 50 % av tildelingskriteriene. Service, teknisk bistand og rådgivning utgjør de resterende 50 %. Tilbudet fra DNB er vurdert til å være det mest fordelaktige for kommunen ut fra de samlede kriteriene. Bergen kommune kunngjorde konkurransen den Anslått verdi av anskaffelsen inkludert eventuelle opsjoner estimeres til NOK 85,9 mill. Tilbudene i konkurransen er mottatt og evaluert. Vedtaket i byrådet forutsetter at det ikke gjøres vesentlige innsigelser fra tilbyderne i karenstiden. Vedtakskompetanse: I henhold til fullmaktsreglementets 17, Driftsfullmakter, utøver byrådet myndighet regulert i LOV nr. 69: Lov om offentlige anskaffelser med forskrifter: 17 Driftsfullmakter Byrådet er delegert en generell fullmakt til å forestå den løpende drift av Bergen kommunens virksomhet. I er det presisert at fullmakten også gir myndighet til å foreta anskaffelser m.m. Byrådets fullmakter ble vedtatt av bystyret i møte i sak og endret i møte i sak Byråden for finans, eiendom og eierskap innstiller til byrådet å fatte følgende vedtak: Bergen kommune inngår kontrakt om kjøp av banktjenester med DNB Bank ASA for perioden i samsvar med det foreliggende utkast til kontrakt. Kommunen har ensidig opsjon til å forlenge kontrakten fram til

2 Dato: 20. januar 2015 Dette dokumentet er godkjent elektronisk. Liv Røssland byråd for finans, eiendom og eierskap Vedlegg: 1. Konkurransegrunnlag ny hovedbankavtale, Bergen kommune 2. Utlysningstekst fra Doffin 3. Sluttrapport Bergen kommune (konsulentens vurdering) U. off jf. off. lov 23. Saksutredning: 2

3 1. Oppdragsgiver for anskaffelsen FINANSinnkjøp AS har på vegne av Bergen kommune gjennomført en tilbudsrunde med henblikk på å inngå rammeavtale på: Banktjenester Hovedbankavtale med ensidig opsjon til forlengelse fra Andre kommunale virksomheter, herunder alle offentligrettslige organer og sammenslutninger dannet av Bergen kommune, eventuelt i samarbeid med en eller flere kommuner, jfr. definisjonen i lov om offentlige anskaffelser 2, har rett, men ikke plikt, til å knytte seg til hovedbankavtalen. Virksomhetenes rett til å inngå avtale til disse vilkårene utløper Aksjeselskaper hvor kommunen er største eier, har rett, men ikke plikt, til å inngå avtale på samme vilkår som kommunen, med unntak av kommunens vilkår på kassekreditt. Selskapenes rett til å inngå avtale til disse vilkårene utløper Det samme gjelder for Bergen kirkelige fellesråd. 2. Anskaffelsesprosedyre Anskaffelsen er omfattet av lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr.69 (LOA) og forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april 2006 (FOA). Konkurranseform er åpen anbudskonkurranse. i henhold til FOA [5-1/14-1]. For denne anskaffelsen gjelder del I og III. 3. Begrunnelse for valg av leverandør Ingen av tilbudene ble avvist. I konkurransegrunnlaget er tildelingskriteriene vektet slik: Priser på de tjenester som tilbys (renter, gebyrer, nettbank, bruk av betalingsterminaler, kontantkortløsninger, samt andre tilknyttede tjenester og kostnader samt omstillingskostnader ved skifte av leverandør, (antatt kr ,-.) 50 % Service, teknisk bistand og rådgivning, jf. konkurransegrunnlaget: 50 % FinansINNKJØP AS har levert sluttrapport og rangert tilbudene. Tilbudet fra DNB Bank ASA kommer best ut pris- og kvalitetsmessig. Banken er langt fremme teknologisk og tilbyr gode produktløsninger. Dette kan gi muligheter til ytterligere besparelser for kommunen gjennom effektivisering. Det er liten prisdifferanse mot tilbudet fra SR Bank, men banken har tatt forbehold om pris- og renteendringer i kontraktsperioden. Forbeholdet anses som vesentlig og er tatt hensyn til ved prisvurderingen. For ytterligere detaljer vises det til konsulentens vurdering i sluttrapporten, jf. vedlegg. Når det gjelder service, teknisk bistand og rådgivning kommer tilbudet fra DNB best ut. For ytterligere detaljer vises det til konsumentens vurdering i sluttrapporten. Prosess og teknologi Innkjøp av banktjenester er både kjøp av teknologitjenester og kostnader knyttet til renter og gebyrer. Kjøpet vedrører alle pengestrømmer i kommunen, mellom kommunen og innbyggerne, ansatte, kunder og leverandører. Eventuelle mangler f. eks ved betalingsformidling, rammer kommunens drift umiddelbart. Endring i priser og teknologi får også konsekvenser for interne arbeidsprosesser og organisasjon. Bedre teknologi og funksjonalitet endrer og forenkler arbeidsprosesser gradvis. Dette kommer både kommunen 3

4 og borgerne til gode. Både interne og eksterne kostnader ved manuelle prosesser øker, mens automatiserte prosesser blir billigere. Enheter i kommunen som ikke tilpasser seg til endringer, rammes økonomisk, mens tilpasningsdyktige enheter får gevinst. Regelverket om offentlige anskaffelser krever forutberegnelighet når det gjelder det volum som skal kjøpes i kontraktsperioden. En del av leveransen er analyse av kommunens styring av kontantstrømmene (Cash management). Målet er økt effektivitet gjennom bedre bruk av banktjenester. Tilbyderne er innforstått med at volumene pr. transaksjonstype vil endre seg. Konsulentene i rådgivingsselskapet FINANSinnkjøp AS har betydelig erfaring som rådgiver i innkjøp av banktjenester. Bergen kommune også har tidligere benyttet de samme konsulentene ved innkjøp av banktjenester. Selskapet har utarbeidet utkast til konkurransegrunnlag. Kvalitetssikring har skjedd gjennom ansatte på byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap med bistand fra øvrige byrådsavdelinger. Rentekonsekvenser av den nye avtalen Bankenes rammevilkår er endret siden den forrige avtalen ble inngått. Bankene betaler mindre for innskudd og skal dessuten ha mer betalt for bruk av kassekreditt. Fra går kommunen over til en avtale med dårligere rentevilkår enn før, uavhengig av rentenivå. Dette får konsekvenser for kommunens markedsatferd og bruk av avtalen i årene som kommer. Nye vilkår for innskudd- og kassekredittrenter kan medføre at lån til investeringer tas opp noe senere enn det som har vært praksis de senere år, men dette er også avhengig av rente på alternative plasseringer samt vurdering av kommunens refinansieringsrisiko. Plasseringer i verdipapirer kan igjen bli aktuelt dersom det skjer betydelig økning i rentenivået. Da vil kommunen få behov for å kunne redusere noe av renterisikoen ved fastrentelån gjennom også å ha plasseringer med fast rente. Til nå har kommunen kunnet utnytte gode vilkår på konsernkontorenter og i stor grad sluppet å plassere midler utenfor konsernkontosystemet. Likviditetsbehovet er størst ved låneforfall samt de siste dagene før skatteforfall. Det siste skyldes at lønnsutbetalinger, avsetninger til skattetrekk og arbeidsgiveravgift må betales før de skatteinntektene kommer på konto. Disse innbetalingene overføres til kommunens konto i tidsrommet dag i annen hver måned fra og med januar. Eventuell omlegging til statlig innfordring av inntekts- og formuesskatt vil innebære at skatteinntekter overføres til kommunens konto på et senere tidspunkt. Selv med dagens lave rentenivå vil dette innebære en betydelig nedgang i renteinntektene. Tilbudet fra DNB Bank ASA gav det beste resultatet for kommunen. 4. Konklusjon Basert på ovenstående evaluering anbefales at det inngås rammeavtale med DNB Ifølge Forskrift om offentlige anskaffelser [13-3/22-3] er det karenstid for inngåelse av kontrakt, som i denne saken er satt til 15 dager. 4

5 5

6 6

Anskaffelsen gjøres som en konkurranse med forhandling, og tilbudskonkurransen er kunngjort i samsvar med regelverket.

Anskaffelsen gjøres som en konkurranse med forhandling, og tilbudskonkurransen er kunngjort i samsvar med regelverket. Dato: 6. desember 2010 Byrådssak 1449/10-1 Byrådet Bankavtale for Bergen kommune 2011-2014 GOMI SARK-141-201017838-16 Hva saken gjelder: Det er innhentet tilbud for levering av banktjenester (betalingsformidling,

Detaljer

Innstilling i anskaffelsessak EØS 038-2010 Datakommunikasjon og telefonitjenester

Innstilling i anskaffelsessak EØS 038-2010 Datakommunikasjon og telefonitjenester Dato: 2. desember 2010 Byrådssak 1449/10-2 Byrådet Innstilling i anskaffelsessak EØS 038-2010 Datakommunikasjon og telefonitjenester UWMA SARK-053-201014045-17 Byrådet vedtok den 16.september 2009 å avlyse

Detaljer

Byrådssak /11. Dato: 1. november 2011. Byrådet. Finansreglementet i Bergen kommune 2011 SARK-1400-201016967-17

Byrådssak /11. Dato: 1. november 2011. Byrådet. Finansreglementet i Bergen kommune 2011 SARK-1400-201016967-17 Dato: 1. november 2011 Byrådssak /11 Byrådet Finansreglementet i Bergen kommune 2011 GOMI SARK-1400-201016967-17 Hva saken gjelder: Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap har ansvar for å vurdere

Detaljer

Hovedbankavtale for Bergen kommune

Hovedbankavtale for Bergen kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Hovedbankavtale for Bergen kommune (Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III) Tilbudsfrist: 30.12.2014, kl. 12.00. Rådgiver: FINANSinnkjøp AS Innhold A. Generelle tilbudsregler...

Detaljer

Byrådssak 114/14. Rapport om finansforvaltningen i 2013 ESARK-1402-201206087-19

Byrådssak 114/14. Rapport om finansforvaltningen i 2013 ESARK-1402-201206087-19 Byrådssak 114/14 Rapport om finansforvaltningen i 2013 GOMI ESARK-1402-201206087-19 Hva saken gjelder: Etter Terrasaken for noen år tilbake utarbeidet departementet forskrift om finansforvaltning. Forskriften

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innkiagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse vedrørende rammeavtale for banktjenester. Klagenemnda fant at innkiagede ikke hadde brutt regelverketfor offentlige

Detaljer

Veileder. Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten

Veileder. Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten Veileder Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten FORORD Statlige virksomheter hadde nær 59 millioner betalingstransaksjoner i 2009. Det er

Detaljer

Banktjenester - Hovedbankavtale 2011-2015. for

Banktjenester - Hovedbankavtale 2011-2015. for KONKURRANSEGRUNNLAG Banktjenester - Hovedbankavtale 2011-2015 for Bergen kommune Tilbudsfrist: 22. november 2010 Rådgiver: Side 1 av 31 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 4 2.0 Generell konkurranseinformasjon...

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/115 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2009/115 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Senter for statlig økonomistyring, 01.02.2006 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 5 2 ANSKAFFELSESPROSESSEN 7 2.1 Grunnlag og

Detaljer

ANSKAFFELSESPOLITIKK FOR SANDNES KOMMUNE

ANSKAFFELSESPOLITIKK FOR SANDNES KOMMUNE ANSKAFFELSESPOLITIKK FOR SANDNES KOMMUNE (Vedtatt av Sandnes bystyre 11.12.2007) Innhold 1.0 Innledning... 1 2.0 Formål... 2 3.0 Generelle krav til kommunens anskaffelser... 2 4.0 Etikk... 3 5.0 Ansvar

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om rammeavtale for anskaffelse av mobiltelefoner. Tildelingskriteriene var ikke oppført i prioritert rekkefølge

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Offentlige anskaffelser Ski kommune Dato 17.01.2011 RAPPORT 6/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt

Detaljer

(3) Det fremkom videre at tildelingskriteriene ville bli vektlagt på følgende måte:

(3) Det fremkom videre at tildelingskriteriene ville bli vektlagt på følgende måte: Klagenemnda for offentlige anskaffelser Fokus bank Søndre gate 15 7011 Trondheim Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2011/0066-8 20.07.2012 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til

Detaljer

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN RENNESØY KOMMUNE FEBRUAR 2011 Forsidefoto: Stock Exchng ogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

Saksnr:201202281-11. Anskaffelsesstrategi 2013-2016. Fra behov til kontraktoppfølging. Behov Konkurranse Kontrakt. Kontraktoppfølging

Saksnr:201202281-11. Anskaffelsesstrategi 2013-2016. Fra behov til kontraktoppfølging. Behov Konkurranse Kontrakt. Kontraktoppfølging Saksnr:201202281-11 Anskaffelsesstrategi 2013-2016 Fra behov til kontraktoppfølging Behov Konkurranse Kontrakt Bestilling Betaling Kontraktoppfølging Innkjøpsseksjonen Desember 2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Etterlevelse av finansreglementet i

Etterlevelse av finansreglementet i Oslo kommune Rapport 12/2012 2 0 1 2 Etterlevelse av finansreglementet i Oslo kommune - integritet og verdiskaping Rapport 12/2012 Tidligere publikasjoner fra i Oslo Rapport 01/2011 Planlegging, styring

Detaljer

Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune. Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune

Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune. Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune Forvaltningsrevisjon November 2014 1 0 Sammendrag Kontrollutvalget i Songdalen kommune

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas avgjørelse 18. oktober 2010 i sak 2010/33

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas avgjørelse 18. oktober 2010 i sak 2010/33 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede er tilsluttet en rammeavtale med.flere leverandører om levering av blant annet mobiltelefoni. Ved tildeling av kontrakt under rammeavtalen gjennomførte

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Konkurranse med forhandling Anskaffelse av hotelltjenester. Helseforetakenes innkjøpsservice AS

Konkurransegrunnlag. Konkurranse med forhandling Anskaffelse av hotelltjenester. Helseforetakenes innkjøpsservice AS Konkurransegrunnlag Konkurranse med forhandling Anskaffelse av hotelltjenester Helseforetakenes innkjøpsservice AS på vegne av Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF, Helse Sør-Øst RHF og Helse Vest RHF

Detaljer

Konsulentbruk i Kristiansand kommune

Konsulentbruk i Kristiansand kommune Rapport til Kontrollutvalget i Kristiansand kommune Konsulentbruk i Kristiansand kommune Delrapport 1 Forvaltningsrevisjon April 2014 Sammendrag 1 0 Sammendrag Kontrollutvalget i Kristiansand kommune vedtok

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/11 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2009/11 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

1. REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGEN I ALTA KOMMUNE (revidert i K-sak 53/10)

1. REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGEN I ALTA KOMMUNE (revidert i K-sak 53/10) 1. REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGEN I ALTA KOMMUNE (revidert i K-sak 53/10) Ifølge kommuneloven 52,nr 1 skal kommunestyret selv gi regler for kommunens finansforvaltning. Kommunal- og regionaldepartementet

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Bystyret 22.06.2010 80/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Bystyret 22.06.2010 80/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak : 200906671 Arkivkode : E: 255 Saksbeh. : Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.06.2010 86/10 Bystyret 22.06.2010 80/10 FORSLAG TIL NYTT REGLEMENT

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Gjensidige Forsikring ASA/ ACE European Group Ltd. Magni Elsheim, Andreas Wahl og Georg Fredrik Rieber-Mohn

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Gjensidige Forsikring ASA/ ACE European Group Ltd. Magni Elsheim, Andreas Wahl og Georg Fredrik Rieber-Mohn Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for anskaffelse av skadeforsikringer. Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverket ved gjennomføringen

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en anskaffelse av internett og datakommunikasjon. Tildelingskriteriene var pris, helhetsløsning og service. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

Finansreglement for. Sel. kommune

Finansreglement for. Sel. kommune Finansreglement for Sel kommune 1 1. Formål Kommunens strategi for finansforvaltning skal ivareta grunnprinsippet i kommunelovens formålsbestemmelser om optimal utnyttelse av kommunens tilgjengelige ressurser

Detaljer