Anskaffelsen gjøres som en konkurranse med forhandling, og tilbudskonkurransen er kunngjort i samsvar med regelverket.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Anskaffelsen gjøres som en konkurranse med forhandling, og tilbudskonkurransen er kunngjort i samsvar med regelverket."

Transkript

1 Dato: 6. desember 2010 Byrådssak 1449/10-1 Byrådet Bankavtale for Bergen kommune GOMI SARK Hva saken gjelder: Det er innhentet tilbud for levering av banktjenester (betalingsformidling, innskudds- og lånerenter m.v.) for de neste fire år. Kommunen har også denne gangen benyttet Kommunalbanken AS sin rådgivningstjeneste i tilbudsprosessen. Bergen kommunes nåværende bankavtale utløper Anskaffelsen gjøres som en konkurranse med forhandling, og tilbudskonkurransen er kunngjort i samsvar med regelverket. Ved utløpet av fristen var fire tilbud mottatt: Fra Danske Bank AS ved filialen Fokus Bank, DnB NOR Bank ASA, Nordea Bank Norge ASA og SR Bank. Tilbudene er evaluert i henhold til forhåndsdefinerte vurderingskriterier. Tilbudet fra DnB Nor Bank ASA er det som fremstår som det økonomisk mest fordelaktige for kommunen, men avstanden til Fokus Bank er liten. Vedtakskompetanse: Det siteres fra budsjettfullmaktene punkt III, bokstav B, punkt 8: Byrådet gis fullmakt til - innenfor eget budsjettansvarsområde - å avgjøre tilbud for kjøp av varer og tjenester innenfor de av bystyret fastsatte budsjettrammer, uten beløpsbegrensning. Myndighet til konsernomfattende innkjøp og fellesposter i bykasseområdet er ikke delegert. Byråden for finans, konkurranse og omstilling innstiller til byrådet å fatte følgende vedtak: Bergen kommune inngår kontrakt om kjøp av banktjenester med DnB NOR Bank ASA for perioden i samsvar med det foreliggende kontraktsutkast. Liv Røssland byråd for finans, konkurranse og omstilling Vedlegg: 1. Konkurransegrunnlag 2. Kommunalbanken AS sin vurdering av de mottatte tilbud. 3. Tilbud og utkast til kontrakt med DnB NOR Bank ASA. 1

2 Saksutredning: I konkurransegrunnlaget er det tildelingskriteriene vektet slik: - Priser på de tjenester som tilbys (renter, gebyrer, valuteringsregler, nettbank, konsernkontosystem, betalingsterminaler, sosialkort/kontantkort, Bank ID samt andre tilknyttede tjenester og kostnader) 50 % - Cash management (Beskrivelse av produktutvikling innenfor betalingsformidlingsløsninger, E-handel B2B teknologi m.m.) 25 %. - Service og tekniske bistand (Dokumentasjon av hvilke ressurser banken setter inn ved oppstart av avtaleperioden, nettbankens fleksibilitet, tilgengelighet, oppetid på nettbank, betalingsterminaler og minibanker, service og oppfølging samt inntrykk av tilbyderes presentasjon i oppklaringsmøte/forhandlingsmøte) 20 % - Tilgang på rådgivningskompetanse 5 % Kommunalbanken har levert korrigert sluttrapport og rangert tilbudene. Tilbudet fra DnB NOR Bank ASA kommer best ut pris- og kvalitetsmessig. Banken er langt fremme teknologisk og tilbyr gode produktløsninger. Dette kan gi muligheter til ytterligere besparelser for kommunen gjennom effektivisering. Det er liten differanse mot tilbudet fra Fokus Bank. For ytterligere detaljer vises det til Kommunalbankens vurdering, jf vedlegg. Poengsammenligning (rangering fra 0-10 poeng) Tilbyder Priser Cash management Service og tekn. bistand Rådgivning Veid poengsum Rangering SR Bank 9,48 9,8 9,6 9,25 9,57 4 Fokus Bank 9,74 10,0 9,9 10,0 9,84 2 Nordea 9,82 9,7 9,6 10,0 9,74 3 DnBNor 10,00 10,0 9,6 10,0 9,91 1 Prissammenligning over fire år. For vurdering av tilbudene er det lagt til grunn gjennomsnittssaldo i konsernkontosystemet og skattetrekkmidler i perioden samt antall og type transaksjoner basert på historiske tall og i samsvar med konkurransegrunnlaget. Videre er beregningen basert på markedsrenter pr for hvert av årene i kontraktsperioden Det er forutsatt at kommunen velger kostnadseffektive løsninger. Beløp er oppgitt i mill kr. Gebyrer har negativt fortegn, mens netto renteinntekter har positivt fortegn. Tilbyder Gebyrer Netto renteinnt. Sum Rangering SR Bank -7,62 58,27 50,65 4 Fokus Bank -7,65 59,70 52,05 3 Nordea -6,68 59,18 52,50 2 DnBNor -4,30 57,74 53,44 1 Det er også foretatt tre andre evalueringer basert på andre forutsetninger for saldo på konto. Den første forutsetter at kommunen har 750 mill i innskudd i hele perioden. Den andre forutsetter innskudd på 500 mill kr og lån på 300 mill. Den siste legger til grunn et innskudd på 100 mill og kassekreditt på 750 mill. 2

3 Det er bare i alternativet med høyt netto innskuddsbeløp at DnB NOR sitt tilbud ikke kommer best ut. I dette tilfellet vil tilbudet fra Fokus Bank gi høyere samlede inntekter enn tilbudet fra DnB NOR. For at Fokus Bank sitt tilbud skal bli gunstigere enn tilbudet fra DnB NOR, kreves en innskuddsmengde på minst kr 575 mill i hele perioden fram til utgangen av Det er bare i år 2006 at innskuddene har vært høyere enn dette beløpet. Det generelle gebyrnivået er lavere i dag enn for fire år siden. Forskjellen i perioden utgjør flere mill. kr. Den nye avtalen omfatter imidlertid flere produkter enn den gamle. Selv om gebyrnivået hadde økt, ville kommunen ikke ha hatt lovlig adgang til å videreføre dagens avtale. Prosess og teknologi Innkjøp av banktjenester er både kjøp av teknologitjenester og kostnader knyttet til renter og gebyrer. Kjøpet vedrører alle pengestrømmer i kommunen, mellom kommunen og innbyggerne, ansatte, kunder og leverandører. Eventuelle mangler f. eks ved betalingsformidling, rammer kommunens drift umiddelbart. Endring i priser og teknologi får også konsekvenser for interne arbeidsprosesser og organisasjon. Bedre teknologi og funksjonalitet endrer og forenkler arbeidsprosesser gradvis. Dette kommer både kommunen og borgerne til gode. Både interne og eksterne kostnader ved manuelle prosesser øker, mens automatiserte prosesser blir billigere. Enheter i kommunen som ikke tilpasser seg til endringer, rammes økonomisk, mens tilpasningsdyktige enheter får gevinst. I inneværende kontraktsperiode fra har f. eks kortløsninger for ytelser til personer uten bankkonto forbedret arbeidsrutiner og redusert kostnader. I mange tilfeller gir det liten mening å sammenligne priser pr. transaksjonstype for perioden med priser for fordi pris- og teknologiendringer endrer bruken av tjenestene. Regelverket om offentlige anskaffelser krever forutberegnelighet når det gjelder det volum som skal kjøpes i kontraktsperioden. En del av leveransen er analyse av kommunens styring av kontantstrømmene (Cash management). Målet er økt effektivitet gjennom bedre bruk av banktjenester. Tilbyderne er innforstått med at volumene pr. transaksjonstype vil endre seg. Kommunalbanken har erfaring som rådgiver i innkjøp av banktjenester. Banken har oppgitt at den har ca 40 rådgivningsoppdrag årlig til kommuner som kjøper inn banktjenester. Banken har utarbeidet utkast til konkurransegrunnlag. Kvalitetssikring har skjedd gjennom ansatte på byrådsavdeling for finans, konkurranse og eierskap, byrådsavdeling for helse og inkludering, byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett, Bergen Parkering KF, kemneren, lønns- og regnskapssenteret og regnskapssjefen. Til slutt har en gruppe med representanter fra økonomiseksjonen, kemneren, lønns- og regnskapssenteret, regnskapssjefen og byrådsavdeling for helse og inkludering vurdert og møtt tilbyderne. Rentekonsekvenser av den nye avtalen Bankenes rammevilkår er endret siden den forrige avtalen ble inngått. Bankene betaler bedre for innskudd, særlig dersom banken er hovedbankforbindelse. På den annen side skal banken ha mer betalt for bruk av kassekreditt. Fra går kommunen over til en avtale med bedre innskuddsvilkår og dårligere kassekredittvilkår enn før, uavhengig av rentenivå. Dette får konsekvenser for kommunens markedsatferd og bruk av avtalen i årene som kommer. 3

4 Nye vilkår for innskudd- og kassekredittrenter kan medføre at lån til investeringer tas opp tidligere enn det som har vært praksis de senere år. Lånereserven kan i så fall reduseres og finansplasseringer økes. Dette vil gi forbedre kommunens likviditet, men også øke langsiktig gjeld og netto renteinntekter. Konsekvensen er økt avdragsbelastning forutsatt at avdrag skal utgjøre en viss prosentandel av langsiktig gjeld. Plasseringer i verdipapirer kan igjen bli aktuelt dersom det skjer betydelig økning i rentenivået. Da vil kommunen få behov for å kunne redusere noe av renterisikoen ved fastrentelån gjennom også å ha plasseringer med fast rente. Til nå har kommunen kunnet utnytte billig kassekreditt til plasseringer med høyere rente utenfor konsernkontosystemet. Ved behov benyttes disse plasseringene til å dekke daglige utbetalinger særlig i de siste dagene før skatteforfall. Dette skyldes at lønnsutbetalinger, avsetninger til skattetrekk og arbeidsgiveravgift må betales noen dager før de første skatteinntektene kommer på konto. Disse innbetalingene overføres til kommunens konto i tidsrommet dag i annen hver måned fra og med januar. Prisendringene får også konsekvenser for renteinntekter og renteutgifter i kommunale foretak. Bergen Bolig og Byfornyelse KF har vanligvis negativ saldo på sin bankkonto. Dette vil gi økte rentekostnader uavhengig av rentenivå. Til gjengjeld får enheter med positiv saldo økte inntekter. Tabellen viser kommunens saldo på konto i mill kr pr siste virkedag i hver måned. For rentebærende verdipapirer og lånereserve er kvartalstall benyttet. dato konsernkontosystem skattetrekk lånereserve særvilkårskonto verdipapirer des.08-67,8 256,7 2418, ,0 jan ,4 173,2 0 feb ,7 316,4 0 mar ,0 179,6 1776, ,0 apr.09 73,1 311,6 0 mai ,8 184,6 0 jun ,6 215,8 1474,1 300,0 970,0 jul.09 13,1 201,3 500,0 aug ,2 341,7 1,0 sep.09 92,7 194,1 1474,1 151,9 834,0 okt ,3 341,1 1,9 nov.09-64,6 194,6 1,9 des.09 16,9 275,2 3123,0 1,9 709,0 jan.10 86,6 190,0 2,0 feb ,1 337,7 2,0 mar ,4 194,2 1815,1 1002,8 427,0 apr ,1 335,3 1102,8 mai.10-45,5 196,9 1402,8 jun ,6 228,2 1697,4 1602,8 422,0 jul.10-62,5 202,8 1211,8 aug ,3 347,3 911,8 sep ,7 195,0 1562,4 1161,8 415,0 okt ,5 345,5 770,0 nov ,3 212,7 1562,4 1290,0 250,0 4

5 Kommentarer til tabellen: a) Det er samme rente på skattetrekksmidler som i konsernkontosystemet. b) Verdipapirbeholdning viser nominell verdi i mill kr. av rentebærende verdipapirer siste virkedag i hver måned. Bundne midler til yrkesskadeforsikring er ikke inkludert i beløpene. c) Særvilkårskonto med rett til innskudd og uttak på daglig basis ble opprettet i juni Hensikten med kontoen er å oppnå mer avkastning enn det konsernkontosystemet gir. d) Lånereserve viser vedtatte, men ikke gjennomførte låneopptak. Beløpene er oppgitt siste virkedag i hvert kvartal. Fra 2010 attesterer revisor to ganger i året på sammenhengen mellom vedtatte og gjennomførte lånevedtak d.v.s. lånereserven. Revisjonsstandarden ISAE 3000 benyttes. 5

Byrådssak 114/14. Rapport om finansforvaltningen i 2013 ESARK-1402-201206087-19

Byrådssak 114/14. Rapport om finansforvaltningen i 2013 ESARK-1402-201206087-19 Byrådssak 114/14 Rapport om finansforvaltningen i 2013 GOMI ESARK-1402-201206087-19 Hva saken gjelder: Etter Terrasaken for noen år tilbake utarbeidet departementet forskrift om finansforvaltning. Forskriften

Detaljer

Banktjenester - Hovedbankavtale 2011-2015. for

Banktjenester - Hovedbankavtale 2011-2015. for KONKURRANSEGRUNNLAG Banktjenester - Hovedbankavtale 2011-2015 for Bergen kommune Tilbudsfrist: 22. november 2010 Rådgiver: Side 1 av 31 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 4 2.0 Generell konkurranseinformasjon...

Detaljer

Byrådssak /11. Dato: 1. november 2011. Byrådet. Finansreglementet i Bergen kommune 2011 SARK-1400-201016967-17

Byrådssak /11. Dato: 1. november 2011. Byrådet. Finansreglementet i Bergen kommune 2011 SARK-1400-201016967-17 Dato: 1. november 2011 Byrådssak /11 Byrådet Finansreglementet i Bergen kommune 2011 GOMI SARK-1400-201016967-17 Hva saken gjelder: Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap har ansvar for å vurdere

Detaljer

Hovedbankavtale for Bergen kommune

Hovedbankavtale for Bergen kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Hovedbankavtale for Bergen kommune (Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III) Tilbudsfrist: 30.12.2014, kl. 12.00. Rådgiver: FINANSinnkjøp AS Innhold A. Generelle tilbudsregler...

Detaljer

Veileder. Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten

Veileder. Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten Veileder Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten FORORD Statlige virksomheter hadde nær 59 millioner betalingstransaksjoner i 2009. Det er

Detaljer

Etterlevelse av finansreglementet i

Etterlevelse av finansreglementet i Oslo kommune Rapport 12/2012 2 0 1 2 Etterlevelse av finansreglementet i Oslo kommune - integritet og verdiskaping Rapport 12/2012 Tidligere publikasjoner fra i Oslo Rapport 01/2011 Planlegging, styring

Detaljer

Ringerike kommune. Finansrapport 2. tertial 2012

Ringerike kommune. Finansrapport 2. tertial 2012 Ringerike kommune Finansrapport 2. tertial 2012 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Overordnet finansiell strategi og stilling...2 Utviklingen i netto finansutgifter...2 Samlet oversikt over kortsiktig

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innkiagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse vedrørende rammeavtale for banktjenester. Klagenemnda fant at innkiagede ikke hadde brutt regelverketfor offentlige

Detaljer

Innstilling i anskaffelsessak EØS 038-2010 Datakommunikasjon og telefonitjenester

Innstilling i anskaffelsessak EØS 038-2010 Datakommunikasjon og telefonitjenester Dato: 2. desember 2010 Byrådssak 1449/10-2 Byrådet Innstilling i anskaffelsessak EØS 038-2010 Datakommunikasjon og telefonitjenester UWMA SARK-053-201014045-17 Byrådet vedtok den 16.september 2009 å avlyse

Detaljer

Låneporteføljen Rapport 30. april 2015.

Låneporteføljen Rapport 30. april 2015. Verdal kommune. Låneporteføljen Rapport 30. april 2015. Forklaring av ord og uttrykk finnes på siste side i rapporten. Innhold: Kort sammendrag. Rapportering i hht. krav i forskrift og eget finansreglement.

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

Finansreglement for. Sel. kommune

Finansreglement for. Sel. kommune Finansreglement for Sel kommune 1 1. Formål Kommunens strategi for finansforvaltning skal ivareta grunnprinsippet i kommunelovens formålsbestemmelser om optimal utnyttelse av kommunens tilgjengelige ressurser

Detaljer

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Senter for statlig økonomistyring, 01.02.2006 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 5 2 ANSKAFFELSESPROSESSEN 7 2.1 Grunnlag og

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2015

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2015 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2015 Rådmannen i Drammen 2. juni 2015 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende finansreglement for Drammen kommune. Finansreglementet

Detaljer

Nytt sykehjem og serviceboliger på Fantoft i Årstad bydel. Valg av entreprenører.

Nytt sykehjem og serviceboliger på Fantoft i Årstad bydel. Valg av entreprenører. Dato: 30. desember 2002 FULLMAKTSAK 03/03 Direktør ved Bergen Bygg og Eiendom KF Nytt sykehjem og serviceboliger på Fantoft i Årstad bydel. Valg av entreprenører. BJSC BBE-1633-200000712-147 Hva saken

Detaljer

16.1 Rammebetingelser

16.1 Rammebetingelser 16.1 Rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av god økonomiforvaltning. Tidligere målsetting om at

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Magni Elsheim og Kai Krüger

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Magni Elsheim og Kai Krüger Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling om anskaffelse av biladministrasjon. Klagenemnda fant at innklagede hadde adgang til å annullere tildelingsbeslutningen

Detaljer

Selskapskontroll. Rapport. Finnfast AS. September 2009. Finnøy, Rennesøy og Rogaland fylkeskommune. www.rogaland-revisjon.no

Selskapskontroll. Rapport. Finnfast AS. September 2009. Finnøy, Rennesøy og Rogaland fylkeskommune. www.rogaland-revisjon.no Selskapskontroll Rapport Finnfast AS September 2009 Finnøy, Rennesøy og Rogaland fylkeskommune www.rogaland-revisjon.no Innhold Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, ansvarlige politikere samt

Detaljer

Låneporteføljen Rapport 30. april 2015.

Låneporteføljen Rapport 30. april 2015. Låneporteføljen Rapport 30. april 2015. Forklaring av ord og uttrykk finnes på siste side i rapporten. Innhold: Kort sammendrag. Rapportering i hht. krav i forskrift og eget finansreglement. Kort sammendrag:

Detaljer

1. REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGEN I ALTA KOMMUNE (revidert i K-sak 53/10)

1. REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGEN I ALTA KOMMUNE (revidert i K-sak 53/10) 1. REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGEN I ALTA KOMMUNE (revidert i K-sak 53/10) Ifølge kommuneloven 52,nr 1 skal kommunestyret selv gi regler for kommunens finansforvaltning. Kommunal- og regionaldepartementet

Detaljer

Gjesdal Bompengeselskap AS

Gjesdal Bompengeselskap AS Selskapskontroll Rapport Gjesdal Bompengeselskap AS September 2009 Gjesdal, Forsand og Rogaland fylkeskommune www.rogaland-revisjon.no Gjesdal Bompengeselskap AS - 1 - Gjesdal, Forsand og Rogaland FK Innhold

Detaljer

Kommuneøkonomiseminar fylkesmannen og NKK 9. april 2015 Stein Kittelsen

Kommuneøkonomiseminar fylkesmannen og NKK 9. april 2015 Stein Kittelsen Kommuneøkonomiseminar fylkesmannen og NKK 9. april 2015 Stein Kittelsen Agenda Lenvikdommen Finansieringskilder og status i kommunene Kapitalmarkedet Mine vurderinger/anbefalinger Lenvikdommen Innklagede

Detaljer

Berlevåg kommune. Bistand til gjennomføring av gransking relatert til økonomiske disposisjoner i ØFAS

Berlevåg kommune. Bistand til gjennomføring av gransking relatert til økonomiske disposisjoner i ØFAS Berlevåg kommune v/ kontrollutvalget Bistand til gjennomføring av gransking relatert til økonomiske disposisjoner i ØFAS Oslo, 25. januar 2012 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de

Detaljer

Rapport 2005-029. Rentebinding på boliglån i Norge

Rapport 2005-029. Rentebinding på boliglån i Norge Rapport 2005-029 Rentebinding på boliglån i Norge ECON-rapport nr. 2005-029, Prosjekt nr. 44450 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-771-1 AUG/tma, ODN, 25. mai 2005 Offentlig Rentebinding på boliglån i Norge

Detaljer

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Innhold Forord 5 1. Langsiktig økonomiplanlegging 7 2. Om økonomiplanen 9 Kommuneloven

Detaljer

Veiledningsnotat for bruk av kontantkort i staten

Veiledningsnotat for bruk av kontantkort i staten Veiledningsnotat for bruk av kontantkort i staten 28. januar 2013 Dato 25. januar 2013 Referanse 12/974 VEILEDNINGSNOTAT FOR BRUK AV KONTANTKORT I STATEN 1. Innledning Direktoratet for økonomistyring (DFØ)

Detaljer

Saksnr:201202281-11. Anskaffelsesstrategi 2013-2016. Fra behov til kontraktoppfølging. Behov Konkurranse Kontrakt. Kontraktoppfølging

Saksnr:201202281-11. Anskaffelsesstrategi 2013-2016. Fra behov til kontraktoppfølging. Behov Konkurranse Kontrakt. Kontraktoppfølging Saksnr:201202281-11 Anskaffelsesstrategi 2013-2016 Fra behov til kontraktoppfølging Behov Konkurranse Kontrakt Bestilling Betaling Kontraktoppfølging Innkjøpsseksjonen Desember 2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Reglement for finansforvaltning Troms fylkeskommune

Reglement for finansforvaltning Troms fylkeskommune Reglement for finansforvaltning Troms fylkeskommune Vedtatt av fylkestinget 20.03.2012, utvalgsak 2/12 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur 2013 Årsberetning 2 Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2013 og utsikter for året 2014 6 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Advokatfirmaet Selmer DA v/ advokat Marit Aaberg Postboks 1324 Vika 0112 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 2010/230 06.03.2012 Avvisning av klage på offentlig

Detaljer