Byrådssak 42/09. Dato: 13. januar Byrådet. Fritt brukervalg av hjemmesykepleie SARK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Byrådssak 42/09. Dato: 13. januar 2009. Byrådet. Fritt brukervalg av hjemmesykepleie SARK-17-200806657-56"

Transkript

1 Dato: 13. januar 2009 Byrådssak 42/09 Byrådet Fritt brukervalg av hjemmesykepleie PEWA SARK Hva saken gjelder: For byrådet er det viktig at kommunens tjenestetilbud er tilpasset innbyggernes og brukernes behov. Som tilrettelegger og tjenesteyter må det arbeides på ulike måter for at brukerne i større grad skal kunne foreta egne valg, slik at innflytelse og mangfold står sentralt i tilbudet som blir gitt. Brukervalg er en sentral rettighet for å sikre valgfrihet og kvalitet i kommunens tjenestetilbud. Innføring av fritt brukervalg av hjemmesykepleie betyr at brukere av hjemmesykepleie kan velge mellom kommunen som leverandør av tjenesten, og et antall private aktører som er godkjent for å levere tjenesten. Kommunen skal sikre at alle som har rett på hjemmesykepleie får den hjelpen de har krav på, samtidig som brukerne får mulighet til å velge hvem som skal utføre disse tjenestene. I dag er denne valgfriheten forbeholdt dem som kan betale for dette selv. Med byrådets forslag vil kommunen dekke kostnaden for alle uansett om man velger privat eller offentlig. Brukere av kommunale tjenester vil gis i større grad en reell rett til å velge hvem som skal utføre tjenesten og får dermed økt innflytelse på tjenestens kvalitet. Det vil, som nå, være kommunens egne instanser, som foretar vurderer og tildeler hjemmesykepleie etter den enkelte brukers behov. Når hjelp er blitt tildelt, kan brukeren selv velge fritt hvilke av de godkjente leverandørene som skal utføre tjenesten (kommunal eller en av de private leverandørene). Det er slik ordningen med brukervalg innen hjemmehjelp fungerer i dag. De private leverandørene vil velges ut på bakgrunn av en forutgående anbudsinnbydelse og konkurranse. På denne måten vil en sikre at de private leverandørene har en tilstrekkelig kvalitet på tjenestene. Anbud på dette grunnlaget vil være en konkurranse på kvalitet. At bruker gis mulighet til å velge, sikrer at brukeren gis muligheter til å påvirke tilbudet de får. Valgfrihet og konkurranse kan bedre brukers opplevelse av kvalitet. Konkurranse innebærer også at kommunen må definere klare kvalitetskrav på de tjenestene som leveres. Når man slipper andre aktører enn kommunen til, kan dette også medvirke til at man finner smartere og bedre måter å løse oppgavene på, slik av man øker kvaliteten på tjenesten. Til nå har kommunen hatt god erfaring med ordning av fritt brukervalg for hjemmehjelp 1

2 (praktisk bistand husholdning). Evalueringen viser at brukerne opplever økt selvbestemmelse og valgfrihet. Konklusjonen er at brukerne nå har valgmuligheter de ikke hadde før. Konkurransesituasjonen har sånn sett bidratt til å gi brukerne et pressmiddel for å oppnå selvbestemmelse på områder som betyr mye for dem. Fritt brukervalg også for hjemmesykepleien er en utviding av denne praksis når det gjelder hjemmetjenester. Oslo kommune har gode erfaringer med brukervalgsordning av hjemmesykepleie. Evalueringsrapporten for prøveprosjektet med fritt brukervalg innen hjemmesykepleie i Bydel Vestre Aker viser at nesten tre av fire brukere er positive til ordningen, og det har vært en positiv utvikling i kvalitet og effektivitet i bydelens hjemmesykepleietjeneste i prøveperioden. En del både svenske og danske kommuner har også benyttet ordninger med brukervalgsordninger i flere år, og på flere tjenester, med gode erfaringer. Det at private leverandører av hjemmesykepleie kan velges av brukerne, vil i seg selv ikke få noen direkte konsekvenser for ansatte i hjemmesykepleien. Innføringen av fritt brukervalg innebærer ingen virksomhetsoverdragelse. De ansatte vil beholde sine nåværende lønns- og arbeidsbetingelser og ingen vil bli sagt opp eller bli overført til den private leverandør. Det er viktig for byrådet at de ansatte involveres i en tidlig fase og tas med i utvikling av ordningen, både for å sikre gode interne rutiner for samhandling mellom forvaltningsenheten og leverandørene, og for å sikre at de arbeidsmiljømessige forholdene etterleves. Det legges også opp til aktiv medvirkning fra eldrerådet, kommunalt råd for funksjonshemmede og arbeidstakerorganisasjonene tidlig i planarbeidet og omleggingsfasen. Ordningen vil omfatte brukere i alle bydeler. Ambisjonene er at ordningen skal iverksettes fra Gjeldende avtaler om hjemmehjelp (praktisk bistand husholdning PBH) vil bli forlenget frem til denne dato, slik at det kan inngåes nye kontraktsperioder for begge tjenestene samtidig. Byrådet ser likevel behov for en viss opptrapping og gradvis gjennomføring, særlig i forhold til geografiske forhold og rent praktiske forhold for nye leverandører. Saken var lagt frem for byrådet i møte , sak Det ble fattet slikt vedtak: Saken sendes på høring til eldrerådet, kommunalt råd for funksjonshemmede og arbeidstakerorganisasjonene. Det har kommet inn i alt 6 høringsuttalelser. Byrådet peker på at organisasjonene har avgitt svært nyttige uttalelser, og at de peker på kritiske punkter i forhold til ordningen med fritt brukervalg. Byrådet mener disse punktene er en viktig del av kvalitetssikringen av gjennomføringen, og vil gjennomgå og sjekke av uttalelsene detaljert i forhold til det konkurransegrunnlaget som blir utarbeidet. Sammendrag av høringsuttalelsene og oppfølging av merknader fra organisasjonene er beskrevet i pkt. 5. Vedlegg av alle uttalelsene i sin helhet følger saken. 2

3 Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: Det er bystyrets oppgaver å vedta overordnete planer med nye strategier, mål, herunder og større organisatoriske endringer, samt konkurranseutsetting av drift av kommunale institusjoner, jfr. budsjettfullmaktene pkt. III A3. Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: 1. Bystyret vedtar innføring av fritt brukervalg av hjemmesykepleie med virkning fra Ordningen skal gjelde for alle bydeler. Monica Mæland byrådsleder Liv Røssland byråd for helse og omsorg 3

4 Saksutredning: 1. Bakgrunn Byrådet har vedtatt at det skal vurderes å innføre fritt brukervalg for hjemmesykepleien. I "Politisk grunnlag for Bergensbyrådet, ", er det fastslått at Byrådet vil vurdere å ta i bruk konkurranse blant annen innen hjemmesykepleien ved å innføre fritt brukervalg. Det frie brukervalget skal sikre brukeren valgfrihet og kvalitet. At bruker gies mulighet til å velge, sikrer at brukeren gis muligheter til å påvirke tilbudet de får. Valgfrihet og konkurranse kan bedre brukers opplevelse av kvalitet på tjenestene. Det vises her til evaluering av Bergen kommunes brukervalgsordning (bystyresak 303/06) og erfaringer fra andre kommuner (se under pkt. 2). Hjemmesykepleie er en helsetjeneste kommunen plikter å ha og som skal være tilgjengelig 24 timer i døgnet. Forvaltningslovens regler om enkeltvedtak gjelder for søknader om hjemmesykepleie, og det er et omfattende regelverk med strenge krav til oppfølging og dokumentasjon. Det vil, som nå, være kommunens egne instanser (bestillerleddet forvaltningsenhetene), som foretar vurderer og tildeler hjemmesykepleie til den enkelte bruker. Når hjelp er blitt tildelt, kan brukeren selv velge fritt hvilke av de godkjente leverandørene som skal utføre tjenesten (kommunal eller en av de private leverandørene). Det er slik ordningen med brukervalg innen hjemmehjelp fungerer i dag. Hjemmesykepleie er en tjeneste med utstrakt samarbeid med en rekke instanser; sykehusene, fastlegene, legevakten, sykehjemmene, ergo/fysioterapi, NAV, apotekene, tannhelsetjenesten, frivillige organisasjoner, eldresentre, leverandører av hjemmehjelp m.fl. Det er viktig at alle aktuelle parter involveres i en tidlig fase og tas med i utviklingen av ordningen, både for å sikre gode rutiner for samhandling og for å sikre at kvaliteten på tjenesten som leveres etterleves. 2. Erfaringer I Norge er det bare Oslo kommune som har erfaring med brukervalgsordning av hjemmesykepleien. Oslo kommune har gode erfaringer med brukervalgsordningen av hjemmesykepleie. Det foreligger en sluttrapport fra august Evalueringsrapporten for prøveprosjektet med fritt brukervalg innen hjemmesykepleie i Bydel Vestre Aker viser at nesten tre av fire brukere er positive til ordningen, og det har vært en positiv utvikling i kvalitet og effektivitet i bydelens hjemmesykepleietjeneste i prøveperioden. Den brukeropplevde kvaliteten er blitt bedre på de fleste områder. Det gjelder både for kvaliteten i samspillet mellom brukerne og personalet, muligheten for brukermedvirkning og for organisering av tjenesten. Rapporten viser at brukertiden hos den kommunale leverandøren har økt fra 49 til 53 prosent i tidsperioden 2006 til Samtidig har tiden til administrative oppgaver gått betraktelig ned (fra 36 til 25 prosent). På årsbasis utgjør dette en betydelig økning i tid brukt ute hos den enkelte bruker. Brukerundersøkelser viser at de som har privat leverandør er samlet sett noe mer fornøyd med kvaliteten enn de som har kommunal leverandør. Et flertall av de ansatte mener brukervalgordningen fungerer bra, og 59 prosent av de ansatte hos den kommunale leverandøren har utrykt seg positive til ordningen, og en enda større andel av de ansatte hos de to private leverandørene er positive til ordningen 4

5 Ordningen gjelder en bydel, og for perioden Antall brukere som har valgt privat leverandør omfattet i oktober i underkant av 10 % av antall brukere, og det var en jevn vekst i prøveperioden. Antall nye brukere som velger privat leverandør er på 6 7 % - et tall som har vært relativt stabilt. Oslo kommune ser til nå ikke behov for å gjøre prinsipielle endringer i ordningen da en har gode erfaringer fra prøveprosjektet. Det er derimot behov for praktiske forbedringer i forhold til kvalitetsoppfølging, samhandlingen mellom bestiller og leverandør, datatekniske forhold, og samhandlingen av tjenester for brukere med sammensatte behov. Mange kommuner i Danmark har innført brukervalgsordning av hjemmepleien" og har gode erfaringer med det. Det må legges til at grenseoppgangen mellom vår hjemmehjelpstjeneste og hjemmesykepleien er annerledes enn i Danmark, ved at hjemmepleie i danske kommuner utfører både hjemmehjelp og store deler av det som hos oss er hjemmesykepleie. Hjemmesykepleie i Danmark er derfor en langt mer fagspesifikk tjeneste (sår, smertebehandling, kompliserte stell og prosedyrer, medisinering m.v.). De kaller gjerne denne tjenesten for "kompleks tjeneste. Det vanlige er at leverandører av hjemmepleie også kan tilby hjemmehjelp. Også flere svenske kommuner har tilsvarende erfaringer med brukervalgsordninger. Det legges til at Det Svenske Värdsforbundet (Det svenske sykepleierforbundet) har vært en aktiv pådriver for økt brukervalg og konkurranse i helse- og omsorgstjenesten. De argumenterer for at et samspill mellom det offentlig og det private, kan utvikle nye metoder slik at en får mer helse og omsorg for pengene. De mener videre at flere arbeidsgivere er en fordel, og at konkurranseutsetting styrer profesjonen. Värdsforbundet har også etablert en egen organisasjon (Viam) som hjelper svenske sykepleiere å starte egen virksomhet. 3. Om anbudskonkurransen Innføring av fritt brukerutvalg av hjemmesykepleie innebærer at brukeren kan velge mellom kommunen som leverandør, og et antall private leverandører som er godkjent av kommunen. De private leverandørene må velges ut på bakgrunn av en forutgående anbudsinnbydelse og konkurranse. På denne måten vil en sikre at de private leverandørene har en faglig kompetanse for å sikre kvalitet på tjenestene. Anbudskonkurranse bruker ofte synonymt med konkurranseutsetting. Fritt valg av leverandør blir også omtalt som en "pengene følger brukeren" ordning og har to sentrale forutsetninger: o Stykkprisfinansiering (eksempelvis innsatsstyrt finansiering), som innebærer at leverandøren får betaling for de tjenester som gis til den enkelte bruker, og ikke blir finansiert gjennom for eksempel rammebevilgninger. o Fritt brukervalg, som innebærer at brukeren selv kan velge hvem som skal levere henne tjenesten. I praksis et valg mellom eksisterende kommunal egenregi (kommunal leverandør) og aktuelle private leverandører. Byrådet har vurdert ulike former for konkurranseutsetting/brukervalg for hjemmesykepleie; Konkurranseutsetting av hele kommunen Konkurranseutsetting av en sone (anbud/privat leverandør i en sone) Konkurranseutsetting av en sone, men leverandøren kan og velges av bruker i andre soner Fritt brukervalg i en eller flere soner (flere leverandører i disse sonene) Fritt brukervalg i hele kommunen (flere leverandører i hele kommunen) 5

6 Målestokk konkurranse internt mellom sonene (ingen private kun kommunale leverandører) 3.1 Vurderinger Byrådet har vurdert de ulike formene for konkurranseutsetting. En har lagt vekt på at volumet av tjenester for private leverandører må være tilstrekkelig til at det kan være interessant, og at det kan gi god kvalitet på tjenestetilbudet. Fritt brukervalg bør derfor omfatte alle brukere i kommunen. Ved å velge brukervalgsordning i hele kommunen, sikrer en at alle brukere får den samme frihet til å velge leverandør - brukernes rettigheter styrkes. Ordningen vil være lik den som er etablert for tjenesten "praktisk bistand husholdning" og vil være enklere administrativt da en kan bygge på erfaringer fra eksisterende brukervalgsordning. Brukervalgsordning i hele kommunen vil gi privat tilbyder mulighet til å bygge opp sin virksomhet over tid. Denne ordningen vil også trolig være attraktiv for store og seriøse firma da avtalen vil ha et potensielt stort omfang. Anbud på dette grunnlaget vil være konkurranse på kvalitet og ikke på pris. Konklusjon: Byrådet anbefaler at det innføres fritt brukervalgsordning i hele kommunen. 3.2 Samordning med avtalen om hjemmehjelp (praktisk bistand husholdning) Gjeldende avtaler om levering av praktisk bistand husholdning (PBH) går ut , opsjon er utløst med ett år. Byrådet mener det vil være en fordel å samkjøre de nye anbudene for PBH og hjemmesykepleie, slik at de som leverer hjemmesykepleie også gies mulighet for å levere tjenesten PBH. Det vil og være mulighet for bare å levere tilbud på leveranse av PBH. Med hensyn til utarbeidelse av avtaledokumenter og utlysning av konkurranse, vil en også redusere administrative kostnader dersom tjenestene lyses ut parallelt. Dette innebærer at brukere som har begge tjenester (både hjemmesykepleie og PBH) gies mulighet for å velge samme leverandør til disse tjenestene, men kan og velge ulike leverandører til de ulike tjenestene Økonomiske og administrative konsekvenser Gjennomføring av fritt brukervalg av hjemmesykepleie forutsetter et system med bestiller/leverandør modell, og innsatsstyrt finansiering. Forvaltningsenhetene vil få flere leverandører å forhold seg til. Det vil i denne sammenheng være behov for en viss styrking av forvaltningsenhetene sin kompetanse og omlegging av arbeidsmetodikk. Innføring av fritt brukervalg vil medføre små endringer for det utførende leddet (sonene i hjemmesykepleien), forutsatt at brukerne gradvis velger andre leverandører enn kommunen. Ut fra erfaringer i andre kommuner viser det seg at volumet av de som velger private leverandører, i første omgang vil være relativt lite. Nåværende organisering av den kommunale hjemmesykepleien vil derfor beholdes. Dimensjoneringen vil bli justert i takt med volumet av de private tjenestene. Ut fra at det er relativ høy turn over i stillingene, vil 6

7 ordningen i praksis ikke føre til noen konsekvenser for de kommunalt ansatte i hjemmesykepleien. Det vil i det videre arbeid med konkurransegrunnlag bli beskrevet hvordan forholdet til samarbeidende instanser skal ivaretaes. Likeledes hvordan akutte behov som oppstår skal sikres ivaretatt. Dette skal ivaretaes i avtalegrunnlaget, og i samarbeidsavtaler mellom ulike leverandører. Prinsippet om at nærmeste ressurs skal benyttes når oppdraget haster, skal ligge i bunnen. Med hensyn til oppfølging av leverte tjenester, vil en bygge videre på det samme systemet som kommunen benytter for oppfølging av andre private virksomheter innenfor helse og sosialfeltet. Dette innebærer systematisk og regelmessig kvalitets- og kontraktsoppfølging etter oppsatt mal. Det vil i sammenheng med anbudsprosessen bli utarbeidet en modell og fakturering av tjenestene. Det legges opp til aktiv medvirkning fra eldrerådet, kommunalt råd for funksjonshemmede og arbeidstakerorganisasjonene tidlig i planarbeidet og omleggingsfasen. Ordningen med fritt brukervalg i hjemmesykepleien forutsettes innført innenfor gjeldende budsjettrammer Arbeidsmiljømessige konsekvenser Innføringen av fritt brukervalg innebærer ingen virksomhetsoverdragelse. Det at private leverandører av hjemmesykepleie kan velges av brukerne vil i seg selv ikke få noen direkte konsekvenser for ansatte i hjemmesykepleien. De ansatte vil beholde sine nåværende lønnsog arbeidsbetingelser og ingen vil bli sagt opp eller bli overført til den private leverandør. Det forutsettes at lov og forskrift som regulerer de arbeidsmiljømessige forholdene etterleves, enten den ansatte har en kommunal eller privat arbeidsgiver. 4. Fremdriftsplan Det utarbeides egen prosjektplan og detaljert fremdriftsplan. Planen skal inneholde organisatoriske forhold og vise hvorledes eldrerådet, kommunalt råd for funksjonshemmede og arbeidstakerne er sikret medvirkning i prosessen. Det nedsettes en anskaffelsesgruppe for utarbeiding av selve konkurransegrunnlaget, på tilsvarende måte som for andre større offentlige anskaffelser. Formålet er å legge til rette for at brukere av hjemmesykepleietjenester skal få en reell valgmulighet med henhold til hvilke leverandører de ønsker skal utføre de lovpålagte tjenestene. Samtidig skal kontrakten sikre at kommunens brukere får den hjelpen de har krav på. Byrådet vil ta stilling til innkomne anbud og bestemme hvem kommunen skal inngå kontrakt med. Ut fra fremdriftsplanen tar en sikte på at kontrakt skal være på plass tidlig høst 09. Ambisjonene er at ordningen skal iverksettes fra Gjeldende avtaler om hjemmehjelp (praktisk bistand husholdning PBH) vil bli forlenget frem til denne dato, slik at det kan 7

8 inngåes nye kontraktsperioder for begge tjenestene samtidig. Byrådet ser likevel behov for en viss opptrapping og gradvis gjennomføring, særlig i forhold til geografiske forhold og rent praktiske forhold for nye leverandører. 5. Høring Byrådet behandlet saken i møtet sak og fattet følgende vedtak: Saken sendes på høring til eldrerådet, kommunalt råd for funksjonshemmede og arbeidstakerorganisasjonene. Det har kommet inn i alt 6 uttalelser. Vi gir her oversikt over innholdet i uttalelsene. Norsk Sykepleierforbund. Organisasjonen er imot innføring av fritt brukervalg i hjemmesykepleien, og viser særlig til kompleksiteten i tjenesten. Dersom fritt brukervalg innføres, legger de stor vekt på utarbeiding av kravspesifikasjonen, og at konkurranse offentlig/private må skje på like vilkår. En må være særlig oppmerksom på brukere som får tjenester på tvers av enheter, og som har tilbud gjennom hele døgnet. Dersom fritt brukervalg blir vedtatt, krever organisasjonen å bli involvert i det videre arbeidet med gjennomføringen. Fagforbundet Organisasjonen mener dagens modell er best, og at den sikrer et likeverdig tilbud. Organisasjonen vurderer hele saksbehandlingen, og mener de ikke har blitt tatt med på råd tidlig nok. De peker og på ordningen med det frie brukervalget lett kan blir en byråkratisk prosess, og kan føre til merutgifter. Delta Organisasjonen er enig med byrådet om at fritt brukervalg gir brukerne reell rett til å velge leverandør, men kan på den annen side ikke se at det automatisk fører til bedre kvalitet på tjenestene. Organisasjonen peker og på at den kommunale og de private leverandørene må konkurrere på like vilkår. De peker og på at ordningen let kan føre til økte ressurser til forvaltning og oppfølging, uten at det øker den direkte hjelpen til tjenestemottagerne. Eldrerådet Eldrerådet er usikker på hva en vinner med innføring av fritt brukervalg. De mener det fortsatt er en rekke uklare punkter i saksfremlegget, og vil avvente nærmere uttalelser før det foreligger flere avklaringer. Eldrerådet peker på flere viktige punkter i forhold til kvalitet, rekruttering og kompetanseutvikling. De ønsker aktiv medvirkning i planarbeidet og omleggingsfasen. Kommunalt råd for funksjonshemmede Rådet slutter seg i utgangspunktet til uttalelsene fra eldrerådet. De peker videre på viktige punkter i forhold til kvalitet, valgfrihet og informasjon og likhet i tjenestetilbudet. Organisasjonen ønsker mer informasjon og å blir tatt med på råd i den videre prosess. 8

9 Norsk Pensjonistforbund Organisasjonen var ikke med på offisiell høringsliste, men har avgitt uttalelse. Organisasjonen peker på at fritt brukervalg er et ledd i privatisering av tjenestene, og at dette er en undergraving av det offentlige sitt ansvar, og at tjenestene skal være gratis for alle. 5.1 Oppfølging av høringsuttalelsene Byrådet peker på at organisasjonene har avgitt svært nyttige uttalelser, og at de peker på kritiske punkter i forhold til ordningen med fritt brukervalg. Byrådet mener disse punktene er en viktig del av kvalitetsikringen av gjennomføringen, og vil gjennomgå og sjekke av uttalelsene detaljert i forhold til det konkurransegrunnlaget som blir utarbeidet. Byrådet legger derfor til grunn at de enkelte punktene i høringsuttalelsene vil få sin avklaring gjennom det konkrete arbeidet med konkurransegrunnlaget. Byrådsavdeling helse og omsorg har opprettet en egen styringsgruppe og prosjektgruppe for å ivareta den videre prosess med gjennomføringen. Utarbeiding av selve konkurransegrunnlaget og kravspesifikasjonen er kjernepunktene i dette arbeidet. I dette arbeidet vil en særlig ta hensyn til brukere med sammensatte behov, og brukere med behov for tjenester fra flere enheter og på ulike tider av døgnet. Styringsgruppen er sammensatt av ledelsen i byrådsavdeling helse og omsorg, byrådsavdeling finans, konkurranse og omstilling, samt en tillitsvalgt. Prosjektgruppen ivaretar utarbeidelsen av konkurransegrunnlaget og gjennomføringskravene. Det er utformet egen prosjektplan med slike elementer; o Formål o Prosjektmål o Rammebetingelser o Ansvarlige; instanser og personer o Milepælsplan/ansvarskart Prosjektgruppen er sammensatt av rådgivere i byrådsavdelingen, samt leder for en hjemmesykepleiesone og en forvaltningenhet. Tre arbeidstakerorganisasjoner har nå tiltrådd prosjektgruppen Norsk Sykepleierforbund, Delta og Fagforbundet. Forholdet til eldrerådet og kommunalt råd for funksjonshemmede vil bli ivaretatt i egne forum, eksempelvis ved at prosjektgruppen/prosjektleder deltar på møter med fritt brukervalg på dagsorden. På denne måten skal disse instansene holdes løpende orientert og komme med innspill etter hvert som konkurransegrunnlaget og gjennomføringskravene blir bearbeidet.. 9

Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: 020 H22 Arkivsaksnr.: 10/12068-2 Dato: 17.11.10

Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: 020 H22 Arkivsaksnr.: 10/12068-2 Dato: 17.11.10 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: 020 H22 Arkivsaksnr.: 10/12068-2 Dato: 17.11.10 BRUKERVALG HJEMMESYKEPLEIE I DRAMMEN KOMMUNE â Innstilling til bystyrekomitè helse, sosial og omsorg /

Detaljer

Ekstern evaluering av tjenesteområde 3 Eldre og særlig omsorgstrengende - rapport og plan for oppfølging

Ekstern evaluering av tjenesteområde 3 Eldre og særlig omsorgstrengende - rapport og plan for oppfølging Dato: 16. september 2009 Byrådssak 371/09 Byrådet Ekstern evaluering av tjenesteområde 3 Eldre og særlig omsorgstrengende - rapport og plan for oppfølging NSNY SARK-454-200815632-47 Hva saken gjelder:

Detaljer

«Bystyret ber byrådet legge frem hvordan tjenestene som i dag tilbys av Bergen hjemmetjenester KF kan tenkes organisert»

«Bystyret ber byrådet legge frem hvordan tjenestene som i dag tilbys av Bergen hjemmetjenester KF kan tenkes organisert» Dato: 11. oktober 2013 27/13 BHKF fremtidige organisering AFOE BHJT-0299-201331205-107 Hva saken gjelder: «Bystyret ber byrådet legge frem hvordan tjenestene som i dag tilbys av Bergen hjemmetjenester

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komité omsorg Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komité omsorg Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: F20 Arkivsaksnr: 2010/629-1 Saksbehandler: Lars Eirik Nordbotn Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komité omsorg Formannskapet

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 12/ F20 DRAMMEN

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 12/ F20 DRAMMEN Notat Til : Bystyrekomite for helse, sosial og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 12/16120-1 F20 DRAMMEN 13.11.2012 BRUKERVALG HJEMMESYKEPLEIE Innledning Bystyrekomité for

Detaljer

Brukerstyrt personlig assistanse - etablering av ordning med tjenestekonsesjon

Brukerstyrt personlig assistanse - etablering av ordning med tjenestekonsesjon Dato: 27. september 2010 Byrådssak 1356/10 Byrådet Brukerstyrt personlig assistanse - etablering av ordning med tjenestekonsesjon ROBR SARK-4030-200807001-28 Hva saken gjelder: Brukerstyrt personlig assistanse

Detaljer

Saksbehandler: Kjersti Halvorsen Engeseth Arkivsaksnr.: 11/ Dato: VIDEREFØRING AV BRUKERVALG INNEN HJEMMEHJELPSTJENESTEN

Saksbehandler: Kjersti Halvorsen Engeseth Arkivsaksnr.: 11/ Dato: VIDEREFØRING AV BRUKERVALG INNEN HJEMMEHJELPSTJENESTEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjersti Halvorsen Engeseth Arkiv: Arkivsaksnr.: 11/12089-1 Dato: 11.11.11 VIDEREFØRING AV BRUKERVALG INNEN HJEMMEHJELPSTJENESTEN â INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL

Detaljer

Bankavtale for Bergen kommune fra 1.2.15 til 31.12.17 med opsjon til forlengelse til 31.12.18

Bankavtale for Bergen kommune fra 1.2.15 til 31.12.17 med opsjon til forlengelse til 31.12.18 Byrådssak 1023 /15 Bankavtale for Bergen kommune fra 1.2.15 til 31.12.17 med opsjon til forlengelse til 31.12.18 GOMI ESARK-1706-201426660-5 Hva saken gjelder: Det er innhentet tilbud for levering av banktjenester

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO ERO-15/1824-1 11338/15 10.02.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet / 03.03.2015 Funksjonshemmedes

Detaljer

Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 27/11 11/ PROTOKOLL FRA MØTE I BYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL OG OMSORG

Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 27/11 11/ PROTOKOLL FRA MØTE I BYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL OG OMSORG DRAMMEN KOMMUNE SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 27/11 11/1180-13 PROTOKOLL FRA MØTE I BYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL OG OMSORG 08.11.2011 28/11 11/12089-1 VIDEREFØRING AV BRUKERVALG HJEMMEHJELPTJENESTEN

Detaljer

Saksbehandler: Frode Herlung Arkiv: 027 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: KONKURRANSEUTSETTING AV FJELL BO- OG SERVICESENTER

Saksbehandler: Frode Herlung Arkiv: 027 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: KONKURRANSEUTSETTING AV FJELL BO- OG SERVICESENTER SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frode Herlung Arkiv: 027 Arkivsaksnr.: 05/05055-001 Dato: 06.09.05 KONKURRANSEUTSETTING AV FJELL BO- OG SERVICESENTER INNSTILLING TIL: Eldreomsorgsutvalget/Bystyret Administrasjonens

Detaljer

Sju tilsyn ble gjennomført i 2010, herunder seks i kommunale og ett i privat enhet.

Sju tilsyn ble gjennomført i 2010, herunder seks i kommunale og ett i privat enhet. Dato: 14. mars 2011 Byrådssak 79/11 Byrådet Melding om statlige tilsyn med helse- og omsorgstjenestene INSA SARK-43-200804433-74 Hva saken gjelder: Byrådet fremlegger melding om statlige tilsyn (systemrevisjoner)

Detaljer

Midlertidige botilbud med kvalitetsavtale - etablering av ordning med tjenestekonsesjon

Midlertidige botilbud med kvalitetsavtale - etablering av ordning med tjenestekonsesjon Dato: 2. oktober 2009 Byrådssak 1354/09 Byrådet Midlertidige botilbud med kvalitetsavtale - etablering av ordning med tjenestekonsesjon ROBR SARK-4500-200806826-7 Hva saken gjelder: Det foreslås å etablere

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Intern korrespondanse Saksnr.: 201302545-6 Saksbehandler: BJOL Emnekode: ESARK-100 Til: Fra: Bystyrets kontor Byrådsleder Dato: 26. februar

Detaljer

Anbudsutsetting av attførings,- og velferdstjenester

Anbudsutsetting av attførings,- og velferdstjenester Anbudsutsetting av attførings,- og velferdstjenester FLT 1803-2010 Johan Martin Leikvoll TEMA 1. Hva er konkurranseutsetting? 2. Behovet for mangfold, individfokus, kvalitet, leveringsdyktighet og effektivitet

Detaljer

Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: 027 Arkivsaksnr.: 06/ Dato: * EVALUERING AV KONKURRANSEUTSATTE TILTAK I DRAMMEN KOMMUNE

Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: 027 Arkivsaksnr.: 06/ Dato: * EVALUERING AV KONKURRANSEUTSATTE TILTAK I DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: 027 Arkivsaksnr.: 06/4221-2 Dato: * EVALUERING AV KONKURRANSEUTSATTE TILTAK I DRAMMEN KOMMUNE Innstilling til formannskapet / bystyret: Saken tas til orientering.

Detaljer

Helhetlig tjenestetilbud

Helhetlig tjenestetilbud tilbud BAKGRUNN I kontrollutvalgets møte den 15.2.2017, sak 3/17, ble det vedtatt å bestille en forvaltningsrevisjon av kommunens helhetlige tjenestetilbud. Den viste for øvrig til nærmere beskrivelse

Detaljer

Byrådssak /12. Melding om statlige tilsyn med helse- og omsorgstjenestene SARK

Byrådssak /12. Melding om statlige tilsyn med helse- og omsorgstjenestene SARK Byrådssak /12 Melding om statlige tilsyn med helse- og omsorgstjenestene INSA SARK-43-201200225-3 Hva saken gjelder: Byrådet fremlegger melding om statlige tilsyn pr. 311211. Det er laget oversikter for

Detaljer

Melding om Fylkesmannens systemtilsyn med helse, - omsorgs, - og barnevernstjenesten i Byrådsavdeling for helse og omsorg

Melding om Fylkesmannens systemtilsyn med helse, - omsorgs, - og barnevernstjenesten i Byrådsavdeling for helse og omsorg Byrådssak 106/17 Melding om Fylkesmannens systemtilsyn med helse, - omsorgs, - og barnevernstjenesten i Byrådsavdeling for helse og omsorg GHAL ESARK-41-201706451-4 Hva saken gjelder: Byrådet legger frem

Detaljer

Bergen kommune. Evaluering av brukervalgsordningen i hjemmetjenestene

Bergen kommune. Evaluering av brukervalgsordningen i hjemmetjenestene Bergen kommune Evaluering av brukervalgsordningen i hjemmetjenestene Bergen kommune Evaluering av brukervalgsordningen i hjemmetjenestene AGENDA Utredning & Utvikling AS Malmskrivervn 35 Postboks 542

Detaljer

Saksbehandler: Kjersti Halvorsen Engeseth Arkivsaksnr.: 13/ Dato:

Saksbehandler: Kjersti Halvorsen Engeseth Arkivsaksnr.: 13/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjersti Halvorsen Engeseth Arkiv: Arkivsaksnr.: 13/5847-1 Dato: 23.04.2013 ERFARINGER MED BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE â INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÉ FOR HELSE, SOSIAL

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester - Notat til b s rets organer Til: Helse- o.g., sosialkomiteen Dato: 06.01.2011 Fra: Byråd for helse og eldreomsorg Vår ref (saksnr): 200903857-180

Detaljer

Forslag til nye retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere i Bergen kommune

Forslag til nye retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere i Bergen kommune /13 Forslag til nye retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere i Bergen kommune SISS ESARK-0717-201303311-16 Hva saken gjelder: I forbindelse med rullering av HR-strategien for Bergen kommune,

Detaljer

Fritt brukervalg - Hjemmetjenester

Fritt brukervalg - Hjemmetjenester Konserninnkjøp Fritt brukervalg - Hjemmetjenester Leverandørkonferanse 2012 Program: Velkommen v/ Knut Fylling leder, Helse og Velferdskomitèen - Orientere om bakgrunn for gjennomføring fra politisk hold

Detaljer

Dato: 23. februar Høringsuttalelse: Høring om lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

Dato: 23. februar Høringsuttalelse: Høring om lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen Dato: 23. februar 2009 Byrådssak 82/09 Byrådet Høringsuttalelse: Høring om lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen KJMD SARK-03-200900912-21 Hva saken gjelder: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.03.2011 Møtetid: Kl. 16.00

Detaljer

Én journal for hele helsetjenesten

Én journal for hele helsetjenesten Én journal for hele helsetjenesten Sist oppdatert 21.mars 2017 2 Om Helseplattformen o o o o «Helseplattformen» er programmet som skal anskaffe og innføre ny pasientjournal for hele Midt-Norge For første

Detaljer

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 109-07: Forvaltningsrevisjonsrapport "Lederrekruttering i Bergen kommune 2000-2005".

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 109-07: Forvaltningsrevisjonsrapport Lederrekruttering i Bergen kommune 2000-2005. Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 109-07: Forvaltningsrevisjonsrapport "Lederrekruttering i Bergen kommune 2000-2005". 1. Innledning En vedtaksoppfølging følger opp enkelte av bystyrets vedtak for å vurdere

Detaljer

Offentlige anskaffelser - avvikling av utlysningsplikt i Databasen for offentlige anskaffelser (Doffin) for anskaffelser under kr.

Offentlige anskaffelser - avvikling av utlysningsplikt i Databasen for offentlige anskaffelser (Doffin) for anskaffelser under kr. Dato: 4. mai 2011 Byrådssak /11 Byrådet Offentlige anskaffelser - avvikling av utlysningsplikt i Databasen for offentlige anskaffelser (Doffin) for anskaffelser under kr. 500 000 BIGU SARK-1700-201100073-3

Detaljer

DIALOGBYGGER. Retningslinjer for medvirkning og brukerretting i Horten kommune

DIALOGBYGGER. Retningslinjer for medvirkning og brukerretting i Horten kommune DIALOGBYGGER Retningslinjer for medvirkning og brukerretting i Horten kommune Horten kommune skal styrke dialogen med innbyggerne våre. Vi skal skape større åpenhet og nærhet og engasjere innbyggerne til

Detaljer

Dato: 06. oktober 2011. Brukerstyrt personlig assistanse - bruk av standardkontrakt (Norsk Standard)

Dato: 06. oktober 2011. Brukerstyrt personlig assistanse - bruk av standardkontrakt (Norsk Standard) Dato: 06. oktober 2011 Byrådssak 1444/11 Byrådet Brukerstyrt personlig assistanse - bruk av standardkontrakt (Norsk Standard) ROBR SARK-4030-200807001-39 Hva saken gjelder: Ifbm byrådssak 1356-10 Brukerstyrt

Detaljer

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG Visjon: Gode tjenester og fornøyde brukere felles ansvar Hovedmål: Sektorens hovedmål er å gi innbyggerne gode tjenester og legge til rette for at menneskers egne

Detaljer

Verdal kommune Rådmannen

Verdal kommune Rådmannen Verdal kommune Rådmannen Rådets medlemmer Deres ref: Vår ref: LIER 2011/9423 Dato: 07.08.2015 Innkalling til møte i rådet for likestilling av funksjonshemmede mandag 10. august 2015 kl. 13.00 Dere blir

Detaljer

Endring av praksis ved manglende betaling for plass i barnehage og SFO

Endring av praksis ved manglende betaling for plass i barnehage og SFO Byrådssak 57/15 Endring av praksis ved manglende betaling for plass i barnehage og SFO LRS ESARK-12-201301217-30 Hva saken gjelder: Bergen bystyre vedtok 27. november 2013 å gjeninnføre oppsigelse av barnehageplass

Detaljer

Vedlegg 19: Kvalitetsmåling i hjemmetjenesten

Vedlegg 19: Kvalitetsmåling i hjemmetjenesten Vedlegg 19: Kvalitetsmåling i hjemmetjenesten Byrådssak 193/05 KVALITETSMÅLING I HJEMMETJENESTEN Sammendrag: Byrådet foreslår at det etableres et kvalitetsmålingssystem som skal være felles for alle hjemmetjenestene

Detaljer

Svar på ULOBA`s informasjon om Vestregionens tjenestekonsesjon på BPA

Svar på ULOBA`s informasjon om Vestregionens tjenestekonsesjon på BPA Sekretariatet, Kommunegården i Bærum, N-1338 Sandvika info@vestregionen.no www.vestregionen.no Saksbehandler: spesialrådgiver Sissel Merete Mundal, Rådmannen i Bærum, Bærum kommune Svar på ULOBA`s informasjon

Detaljer

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/139

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/139 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/139 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 27.01.2015 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 27.01.2015 Hovedutvalg helse og omsorg

Detaljer

Nye retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere

Nye retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere Byrådssak 1575 /13 Nye retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere SISS ESARK-0717-201303311-17 Hva saken gjelder: I forbindelse med rullering av HR-strategien for Bergen kommune, behandlet

Detaljer

Hjemmetjenesten. Organisering og produksjon

Hjemmetjenesten. Organisering og produksjon Hjemmetjenesten Organisering og produksjon Hjemmetjenesten består av: HT Ytre: Åpen omsorg, samlokaliserte boliger utv.h, bokollektiv eldre HT Midtre: Åpen omsorg, bokollektiv eldre, samlok. boliger utviklingsh.

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/07

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/07 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 5/07 Møte: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Store møterom, bydelsadm., Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 04. september 2007 kl. 17.00

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/05

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/05 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/05 Møte: Omsorgskomite Møtested: Østensjø bo og servicesenter, Traktorveien 7 Møtetid: Tirsdag 13. september 2005 kl. 18.00 Sekretariat: Trude

Detaljer

Fullmaktssak 45/08 HVA SAKEN GJELDER

Fullmaktssak 45/08 HVA SAKEN GJELDER Dato: 24.09.08 Fullmaktssak 45/08 Rammeavtale filter og ventilasjon - Valg av leverandører Finans, konkurranse og omstilling/bergen Kommunale Bygg AMNE BBE-1701 200719730-5 HVA SAKEN GJELDER Saken gjelder

Detaljer

To private sykehjem som har driftsavtale med kommunen, Betanien og Bergen Røde Kors, hadde også tilsyn. Avvik ble ikke avdekket.

To private sykehjem som har driftsavtale med kommunen, Betanien og Bergen Røde Kors, hadde også tilsyn. Avvik ble ikke avdekket. Dato: 22. mars 2010 Byrådssak 206/10 Byrådet Melding om statlige tilsyn med helse- og omsorgstjenestene INSA SARK-43-200804433-48 Hva saken gjelder: Byrådet fremlegger Melding om statlige tilsyn (systemrevisjoner)

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/09

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/09 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/09 Møte: Møtested: Bydelsadministrasj. Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 23. februar 2009 kl. 10.00 Sekretariat: 02 180 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Organisering av sentrale funksjoner i Byrådsavdeling for helse og inkludering

Organisering av sentrale funksjoner i Byrådsavdeling for helse og inkludering Dato: 15. desember 2009 Byrådssak 1448/09 Byrådet Organisering av sentrale funksjoner i Byrådsavdeling for helse og inkludering RIBE SARK-03-200917123-9 Hva saken gjelder: Byrådsavdeling for helse og inkludering

Detaljer

Fra KS sin side har spesielt Kari Hesselberg og Liv Overaae fulgt prosjektet tett og kommet med gode råd og innspill underveis.

Fra KS sin side har spesielt Kari Hesselberg og Liv Overaae fulgt prosjektet tett og kommet med gode råd og innspill underveis. Friere brukervalg i hjemmetjenesten Forord Det foreliggende prosjektet er initiert av KS, med mandat «å øke kunnskapen om erfaringer, praktiske utfordringer og mulige løsninger for friere brukervalg i

Detaljer

Dato: 1. november 2011. Valg av leverandør for rammeavtale for kjøp av matvarer til barnehager, sfo og skoler i Bergen kommune med flere

Dato: 1. november 2011. Valg av leverandør for rammeavtale for kjøp av matvarer til barnehager, sfo og skoler i Bergen kommune med flere Dato: 1. november 2011 Byrådssak 1482/11 Byrådet Valg av leverandør for rammeavtale for kjøp av matvarer til barnehager, sfo og skoler i Bergen kommune med flere HEIK SARK-1706-201120076-5 Hva saken gjelder:

Detaljer

Rolland barnehage, utbygging. Søknad om bevilgning og godkjenning av valg av entreprenør.

Rolland barnehage, utbygging. Søknad om bevilgning og godkjenning av valg av entreprenør. Dato: 2. desember 2003 Fullmaktsak /03 Rolland barnehage, utbygging. Søknad om bevilgning og godkjenning av valg av entreprenør. EITO BBE-1632-200114672- 189 Hva saken gjelder: I henhold til vedtatt plan

Detaljer

Retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere i Bergen kommune, vedtatt av byrådet den xxxxxxx

Retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere i Bergen kommune, vedtatt av byrådet den xxxxxxx Fagområde: Omstilling Dok. type: Prosedyre Dok. nr.: BKDOK-2011-00510.01 Rev. dato: xxxxxx Gyldig til: Side 1 av 7 Retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere i Bergen kommune, vedtatt av

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2015 / ØKONOMIPLAN HELSE- OG OMSORGSETATEN

SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2015 / ØKONOMIPLAN HELSE- OG OMSORGSETATEN SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2015 / ØKONOMIPLAN 2015-2018 - HELSE- OG OMSORGSETATEN Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saken den 27.01.2015, saksnr. 2/15 Behandling: Råd for mennesker med

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen. Møteinnkalling 9/10

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen. Møteinnkalling 9/10 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen Møteinnkalling 9/10 Møte: Eldrerådet Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 23. november 2010 kl. 15.00 Sekretariat: 23 47 53 72 SAKSKART

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunal regi

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunal regi Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunal regi Myndighetenes forventninger Bergen 28.05.13 Jo Kåre Herfjord, assisterende fylkeslege Bjarne Håkon Hanssen, Helse- og omsorgsminister 2008-2009 Samhandlingsreformen

Detaljer

Byrådssak 1165 /16. Brukervalgordninger innen hjemmebaserte tjenester ESARK-43-201613214-3. Hva saken gjelder: 1. Bakgrunn, hva innebærer brukervalg

Byrådssak 1165 /16. Brukervalgordninger innen hjemmebaserte tjenester ESARK-43-201613214-3. Hva saken gjelder: 1. Bakgrunn, hva innebærer brukervalg Byrådssak 1165 /16 Brukervalgordninger innen hjemmebaserte tjenester ROBR ESARK-43-201613214-3 Hva saken gjelder: 1. Bakgrunn, hva innebærer brukervalg Brukervalg innen hjemmebaserte tjenester innebærer

Detaljer

Rasismefri sone - gjennomføring av pilotprosjekt i Bergen kommune

Rasismefri sone - gjennomføring av pilotprosjekt i Bergen kommune Dato: 3. mars 2009 Byrådssak 99/09 Byrådet Rasismefri sone - gjennomføring av pilotprosjekt i Bergen kommune GRGR SARK-0704-200815270-24 Hva saken gjelder: Norsk folkehjelp har utfordret Bergen kommune

Detaljer

22/13 13/ Protokoll fra møte i helse- og sosialkomiteen 17. april /13 12/ Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten

22/13 13/ Protokoll fra møte i helse- og sosialkomiteen 17. april /13 12/ Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteinnkalling 4/13 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Sørkedalsveien 150 A. Møterom Bogstad Møtetid: 15.05.2013 kl. 17:00 Sekretariat: 23 47 60 64 SAKSKART Opprop

Detaljer

Referat fra tilbudskonferanse om anskaffelse av institusjonsplasser til rusmiddelmisbrukere

Referat fra tilbudskonferanse om anskaffelse av institusjonsplasser til rusmiddelmisbrukere Referat fra tilbudskonferanse om anskaffelse av institusjonsplasser til rusmiddelmisbrukere 13.2.2015 1. INNLEDNING - GENERELT Det er viktig at leverandørene registrerer seg på Doffin.no og klikker på

Detaljer

Brukerstyrt personlig assistanse orientering om ny tjenestekonsesjonsperiode og valg av tilbydere

Brukerstyrt personlig assistanse orientering om ny tjenestekonsesjonsperiode og valg av tilbydere Asker, april 2015 Brukerstyrt personlig assistanse orientering om ny tjenestekonsesjonsperiode og valg av tilbydere 1. Bakgrunn 13 kommuner i Vestregionen samt Kongsberg kommune etablerte i 2008 et samarbeid

Detaljer

Saksbehandler: Liss Marian Bechiri Arkivsaksnr.: 14/5985-1 Dato: 23.05.14

Saksbehandler: Liss Marian Bechiri Arkivsaksnr.: 14/5985-1 Dato: 23.05.14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liss Marian Bechiri Arkiv: Arkivsaksnr.: 14/5985-1 Dato: 23.05.14 PRINSIPPER FOR EVALUERING AV EGENBETALINGSORDNINGEN I HELSE-OG OMSORGSTJENESTEN I DRAMMEN KOMMUNE â INNSTILLING

Detaljer

Dato: 30. september Høringsuttalelse til forslag til styring, forvaltning og finansiering av nasjonale felleskomponenter i offentlig sektor

Dato: 30. september Høringsuttalelse til forslag til styring, forvaltning og finansiering av nasjonale felleskomponenter i offentlig sektor Dato: 30. september 2011 Byrådssak 1435/11 Byrådet Høringsuttalelse til forslag til styring, forvaltning og finansiering av nasjonale felleskomponenter i offentlig sektor BJOL SARK-03-201103312-52 Hva

Detaljer

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi Mandat Regionalt program for Velferdsteknologi 2015-2017 Innhold 1 Innledning/bakgrunn 3 2 Nåsituasjon 3 3 Mål og rammer 4 4 Omfang og avgrensning 4 5Organisering 5 6 Ressursbruk 6 7 Beslutningspunkter

Detaljer

"7"1,111::) s "N og kornamnene

71,111::) s N og kornamnene UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NORGCA UNIVFRSIFFHTABUOHCCEVIESSU BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 2 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Retningslinjer for samarbeid i tilknytning

Detaljer

Hva betyr EØS-avtalen for Løkka? Av Per Østvold BU-leder (SV)

Hva betyr EØS-avtalen for Løkka? Av Per Østvold BU-leder (SV) Hva betyr EØS-avtalen for Løkka? Av Per Østvold BU-leder (SV) Historia om 11 vannveier og et anbud - Fontenen på Olaf Ryes plass - Basseng, vannspyer og drikkefontene i Birkelunden - Fontene, basseng og

Detaljer

Tjeneste erklæring institusjonstjenesten

Tjeneste erklæring institusjonstjenesten Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.11.2009 61621/2009 2009/7100 Saksnummer Utvalg Møtedato Råd for funksjonshemmede 16.11.2009 09/20 Eldrerådet 17.11.2009 09/23 Komite

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for levering av WAN-nett med tilhørende nettverkskomponenter. Konkurransegrunnlaget var uklart med hensyn til anskaffelsesprosedyre,

Detaljer

12.15-13.00 Hvorfor er MESTRING blitt et omdreiningspunkt for planleggingen i Arendal?

12.15-13.00 Hvorfor er MESTRING blitt et omdreiningspunkt for planleggingen i Arendal? 12.15-13.00 Hvorfor er MESTRING blitt et omdreiningspunkt for planleggingen i Arendal? Snuoperasjon i Arendal. Hvordan ble medarbeiderne involvert og hva var begrunnelsen for å gjøre en så drastisk omlegging?

Detaljer

TMV-odden, fornyelse av byrom

TMV-odden, fornyelse av byrom TMV-odden, fornyelse av byrom Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/47180920.aspx Ekstern anbuds ID 2014-827117 Saksnummer 600432 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument

Detaljer

Bruker- og pårørendesamarbeid innen helse og velferd

Bruker- og pårørendesamarbeid innen helse og velferd Arkiv: Arkivsaksnr: 2017/2992-1 Saksbehandler: Eli Trøan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse- og velferd Formannskapet Kommunestyret Bruker- og pårørendesamarbeid innen helse og velferd

Detaljer

Bemanningstilpasning i Etat for hjemmesykepleie. Prosessen.

Bemanningstilpasning i Etat for hjemmesykepleie. Prosessen. Dato: 26. august 2010 /10 Arbeidsmiljøutvalg Byrådsavd. for helse og inkludering Bemanningstilpasning i Etat for hjemmesykepleie. Prosessen. ALSC SARK-0784-201007929-2 Hva saken gjelder: Med sikte på å

Detaljer

Byrådssak /10. Dato: 18. januar Byrådet. Oppgaver og ressursbruk: Utviklingstrekk SARK

Byrådssak /10. Dato: 18. januar Byrådet. Oppgaver og ressursbruk: Utviklingstrekk SARK Dato: 18. januar 2011 Byrådssak /10 Byrådet Oppgaver og ressursbruk: Utviklingstrekk 2000-2009 RUHN SARK-121-201000253-70 Hva saken gjelder: Byrådet legger i tråd med vedtakspunkt 2 i B-sak 205/09 "Oppgaver

Detaljer

Bestemor på anbud. - lønner det seg?

Bestemor på anbud. - lønner det seg? Bestemor på anbud - lønner det seg? For hvem? -Samfunnet? -Investorene? -Brukerne? Anbud eller sjekk? Anbudssystemer - Konkurranseutsetting - Spare penger Sjekksystemer - Stykkprisfinansiering - Valgfrihet

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud. Møteinnkalling 01/11

Oslo kommune Bydel Grorud. Møteinnkalling 01/11 Oslo kommune Bydel Grorud Møteinnkalling 01/11 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Ammerudveien 20, 4. etg. Møtetid: Torsdag 17. februar 2011 kl. 18.00 Sekretariat: SAKSKART Åpen halvtime Saker til behandling

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjon. Møteinnkalling 01/11

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjon. Møteinnkalling 01/11 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjon Møteinnkalling 01/11 Møte: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Ammerudveien 22 3 etg. Møtetid: Onsdag 09. februar 2011 kl. 17.00 Sekretariat: 23421981 SAKSKART

Detaljer

NOTAT. Til: NHO Service. Kopi: Dato: 22.09.10

NOTAT. Til: NHO Service. Kopi: Dato: 22.09.10 NOTAT Til: Fra: Kopi: Dato: 22.09.10 Sak: NHO Service Ressurs- og effektivitetsanalyse av kommunale helse- og omsorgstjenester, renhold og FDV (forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger)

Detaljer

Kontrollutvalget Dato: 10. juni 2013

Kontrollutvalget Dato: 10. juni 2013 KTRU /13 Kontrollutvalget Dato: 10. juni 2013 Oppfølging av Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 GYSP KTRU-1266-201212887-66 Hva saken gjelder: Kontrollutvalgets oppgaver ved forvaltningsrevisjon følger

Detaljer

Kravspesifikasjon. Bilag 1

Kravspesifikasjon. Bilag 1 Bilag 1 Kravspesifikasjon 1. Innledning... 2 2. Om brukerstyrt personlig assistanse (BPA)... 2 3. Tjenestekontoret... 3 4. Krav til leverandøren... 5 4.1 Bruker/arbeidsleder... 5 4.2 Assistenter... 5 4.3

Detaljer

Samhandlingsreformen Styrings- og tilsynsutfordringer

Samhandlingsreformen Styrings- og tilsynsutfordringer Samhandlingsreformen Styrings- og tilsynsutfordringer Kommunerevisor i Oslo Annette Gohn-Hellum 11. juni 2012 1 Bakgrunn for reformen Målene for reformen Lovendringer knyttet til reformen Nye oppgaver

Detaljer

Høringsuttalelse til regional plan for kompetanse og arbeidskraft, Hordaland fylkeskommune

Høringsuttalelse til regional plan for kompetanse og arbeidskraft, Hordaland fylkeskommune Byrådssak 1184 /17 Høringsuttalelse til regional plan for kompetanse og arbeidskraft, Hordaland fylkeskommune TANB ESARK-03-201702728-14 Hva saken gjelder: Bergen kommune har mottatt planforslag til Regional

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL

SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL Side 1 av 5 SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL 1. Parter. Avtalen er inngått mellom Oslo kommune ved byrådsavdeling og følgende helseforetak: Oslo universitetssykehus, Akershus universitetssykehus, Lovisenberg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: 03 Arkivsaksnr.: 02/ Dato:

SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: 03 Arkivsaksnr.: 02/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: 03 Arkivsaksnr.: 02/02774-035 Dato: 25.04.05 OPPRETTELSE AV DRAMMEN KONKURRANSE KF INNSTILLING TIL: Formannskapet driftsstyret for plan- og økonomisaker/bystyret

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling: Saksframlegg PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende: A. Mål: 1) Alle 75-åringer tilbys råd og veiledning for å fremme helse og

Detaljer

Anskaffelse av helse- og sosialtjenester Hvordan gjennomføre del IV anskaffelser? Seminar i KS 7. september 2017 Seksjonssjef Bente Hagelien

Anskaffelse av helse- og sosialtjenester Hvordan gjennomføre del IV anskaffelser? Seminar i KS 7. september 2017 Seksjonssjef Bente Hagelien Anskaffelse av helse- og sosialtjenester Hvordan gjennomføre del IV anskaffelser? Seminar i KS 7. september 2017 Seksjonssjef Bente Hagelien Difis veiledning om anskaffelser av helse- og sosialtjenester

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjon. Møteinnkalling 01/11

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjon. Møteinnkalling 01/11 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjon Møteinnkalling 01/11 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Ammerudveien 22, 3 etg. Møtetid: Onsdag 09. februar 2011 kl. 18.00 Sekretariat: 23 42 18 24 SAKSKART

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Kartlegging av praksis

Prosjektbeskrivelse. Kartlegging av praksis Prosjektbeskrivelse Kartlegging av praksis Juni 2013 1 Sammendrag Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland skal gjennomføre et prosjekt om tannhelsetilbudet til pasienter i hjemmesykepleien.

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg ENDRET ORGANISERING OG VITALISERING AV BRUKERRÅDENE INNEN HELSE- OG VELFERDSTJENESTEN. Arkivsaksnr.: 10/45560 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: 1. Brukerrådenes

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester

Oslo kommune Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester Oslo kommune Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester Byrådens sak Byrådens sak nr.: /2007 Vår ref. (saksnr.): 200703312-13 Vedtaksdato: 19.10.2007 Arkivkode: 225 HØRINGSUTTALELSE - FORSLAG TIL

Detaljer

Byrådssak /11. Dato: 19. april 2011. Byrådet. Statusmelding kjøkkenstruktur pr april 2011 SARK-43-200807919-100

Byrådssak /11. Dato: 19. april 2011. Byrådet. Statusmelding kjøkkenstruktur pr april 2011 SARK-43-200807919-100 Dato: 19. april 2011 Byrådssak /11 Byrådet Statusmelding kjøkkenstruktur pr april 2011 JPST SARK-43-200807919-100 Hva saken gjelder: I saken rapporteres status i arbeidet med gjennomføring av vedtak om

Detaljer

DEL III KRAVSPESIFIKASJON BILAG 1

DEL III KRAVSPESIFIKASJON BILAG 1 DEL III KRAVSPESIFIKASJON BILAG 1 Innholdsfortegnelse 1 KRAVSPESIFIKASJON... 3 1.1 FELLES FOR TJENESTENE... 3 1.2 NÆRMERE OM HELSETJENESTEN... 5 1.3 NÆRMERE OM SOSIALTJENESTEN... 6 1.4 NÆRMERE OM BOKOLLEKTIVTJENESTEN...

Detaljer

Vedlegg I TJENESTEBESKRIVELSE BRUKERVALG PRAKTISK BISTAND HUSHOLDNING

Vedlegg I TJENESTEBESKRIVELSE BRUKERVALG PRAKTISK BISTAND HUSHOLDNING Vedlegg I TJENESTEBESKRIVELSE BRUKERVALG PRAKTISK BISTAND HUSHOLDNING 1.0 Generelt om tjenestebeskrivelsen Tjenestebeskrivelsen er de nærmere definerte krav oppdragsgiver stiller til de produkter/tjenester

Detaljer

Lervig sykehjem - byggherreombud

Lervig sykehjem - byggherreombud Lervig sykehjem - byggherreombud Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/46871149.aspx Ekstern anbuds ID 2014-024174 Saksnummer Leivig sykehjem - byggherreombud Konkurranse

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Orn

Tjenesteavtale nr 4. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Orn UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV \C3C,CA UN.yrRS,TEH-AR.,OHCeE55,_, 7MÅLSELV KOMMUNE Tjenesteavtale nr 4 mellom Målselv kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Orn Samarbeid om og beskrivelse

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Anskaffelse Adobe Acrobat Pro lisenser

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Anskaffelse Adobe Acrobat Pro lisenser Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Anskaffelse Adobe Acrobat Pro lisenser 201600933 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN... 3 1.1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE...

Detaljer

Styresak. Det forventes at sykehusreformen skal gi synergieffekter og legge grunnlag for effektiviserings- og produktivitetsfremmende tiltak.

Styresak. Det forventes at sykehusreformen skal gi synergieffekter og legge grunnlag for effektiviserings- og produktivitetsfremmende tiltak. Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 02.04.02 Styresak nr: 025/02 B Dato skrevet: 19.03.02 Saksbehandler: Hans K. Stenby Vedrørende: Strategiprosess Helse Vest RHF Oppfølging

Detaljer

Mulige økonomiske konsekvenser av samhandlingsreformen: Vil kommunene overta flere pasienter?

Mulige økonomiske konsekvenser av samhandlingsreformen: Vil kommunene overta flere pasienter? Mulige økonomiske konsekvenser av samhandlingsreformen: Vil kommunene overta flere pasienter? Jan Erik Askildsen Forskningsdirektør og professor Uni Rokkansenteret NSH 7. desember 2009 Innhold Betydning

Detaljer

ENDRING AV OSLO KOMMUNES FORSKRIFT FOR TRANSPORT AV FUNKSJONSHEMMEDE

ENDRING AV OSLO KOMMUNES FORSKRIFT FOR TRANSPORT AV FUNKSJONSHEMMEDE Oslo kommune Byrådet.WN Byrådssak 129/14 ENDRING AV OSLO KOMMUNES FORSKRIFT FOR TRANSPORT AV FUNKSJONSHEMMEDE Sammendrag: Byrådet viser til bystyrets vedtak i sak 293/13 punkt 1-4. Staten gir stønad til

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 069-2014 ORIENTERINGSSAK: STRATEGI FOR UTVIKLING AV SAMARBEIDET MELLOM PRIVATE OG OFFENTLIGE YTERE AV HELSETJENESTER

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg EVALUERING AV TILRETTELAGT FRITID FOR VOKSNE Arkivsaksnr.: 10/8895 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet tar saken til etterretning. ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

I sak 110-07 fattet Bergen bystyre den 21.05.07 vedtak om at Bergen skulle arbeide for å bli en Fairtrade-by.

I sak 110-07 fattet Bergen bystyre den 21.05.07 vedtak om at Bergen skulle arbeide for å bli en Fairtrade-by. Dato: 30. januar 2012 Byrådssak 34/12 Byrådet Videreføring av Bergen som Fairtradeby ESDR SARK-1252-201100319-107 Hva saken gjelder: Fairtrade er et handelssystem som er basert på partnerskap mellom produsenter

Detaljer

Oppfølging av HAMU-sak 23/14- Organisering av verneorganisasjonen. Prosedyrer

Oppfølging av HAMU-sak 23/14- Organisering av verneorganisasjonen. Prosedyrer /15 Arbeidsmiljøutvalg for Byrådsavd. for helse og omsorg Oppfølging av HAMU-sak 23/14- Organisering av verneorganisasjonen. Prosedyrer ALSC ESARK-0305-201500089-9 Hva saken gjelder: Saken gjelder oppfølging

Detaljer

Høringsuttalelse - Utkast til standard for tjenestebasert adressering del 3: Tjenestetyper

Høringsuttalelse - Utkast til standard for tjenestebasert adressering del 3: Tjenestetyper Byrådssak 1133 /17 Høringsuttalelse - Utkast til standard for tjenestebasert adressering del 3: Tjenestetyper KRTO ESARK-03-201700052-42 Hva saken gjelder: Direktoratet for e-helse har sendt utkast til

Detaljer

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Prosjekt virksomhetsstyring Prinsippnotat Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune 22.09.2011 2 1. Innledning Prinsipper for virksomhetsstyring som presenteres

Detaljer