Byrådet vil fortsette å gjennomføre regelmessige brukerundersøkelser slik at brukernes innspill kan benyttes i forbedringsarbeidet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Byrådet vil fortsette å gjennomføre regelmessige brukerundersøkelser slik at brukernes innspill kan benyttes i forbedringsarbeidet."

Transkript

1 Dato: 8. september 2009 Byrådssak 360/09 Byrådet Brukerundersøkelse i syke- og aldershjem 2009 NSNY SARK Hva saken gjelder: Bruker- og pårørendeundersøkelser i regi av Kommunenes Sentralforbund (KS) ble gjennomført i 37 kommunale og private syke- og aldershjem i våren Brukerundersøkelsen var rettet mot utvalg av godtfungerende langtidsbeboere, mens pårørendeundersøkelsen var rettet mot tilgjengelige pårørende til alle langtidsbeboere. Undersøkelsen viser at langtidsbeboere i sykehjem i stor grad er fornøyd med kvaliteten på tilbudet de får i institusjonene, og at tilbudet til beboerne i er på nivå med sgjennomsnittet. Det er høy grad av tilfredshet med måltider, mat, stell og medisinsk behandling. Beboerne rapporterer også om stor grad av trivsel, brukermedvirkning, respektfull behandling, tilgjengelighet og informasjon. De er mindre tilfreds med aktivitetstilbudet på institusjonene, mulighet for å komme ut og få andre opplevelser, muligheten for å påvirke tidspunkt for når en skal spise. Dette gjenspeiles også i sgjennomsnittet Pårørende til sykehjemsbeboere er også gjennomgående er godt fornøyde med kvaliteten på institusjonstjenestene i, og resultatene er på nivå med sgjennomsnittet. Områder der pårørende er mindre fornøyde med tjenestene, tilsvarer det som kommer frem i intervjuundersøkelsen blant beboerne. I tillegg gir pårørende uttrykk for noe lavere tilfredshet innen kvalitets-dimensjonene trivsel, brukermedvirkning, tilgjengelighet og informasjon. Her er det lavest tilfredshet med beboer- og pårørendes mulighet for å påvirke plan for hjelp og døgnrytme, informasjon om helse og aktivitetstilbud, og mulighet for å snakke med legen. Byrådet vil fortsette å gjennomføre regelmessige brukerundersøkelser slik at brukernes innspill kan benyttes i forbedringsarbeidet. I oppfølging av denne brukerundersøkelsen vil byrådet særlig legge vekt på at forbedringsarbeidet fokuserer på de punktene hvor tilfredsheten er relativt lav. 1

2 Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: Bystyrets rolle i tilsyn og kontroll av virksomheten. Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: 1. Bystyret tar rapporten om brukerundersøkelse i syke- og aldershjem 2009 til orientering. 2. Bystyret ber byrådet følge opp resultatene i undersøkelsen med sikte på forbedring, særlig på områdene aktivitet og ernæring/mat. Monica Mæ Byrådsleder Christine B. Meyer Byråd for helse og omsorg 2

3 Saksutredning: Brukerundersøkelser i ne KS har i samarbeid med ne, utarbeidet et sett kvalitetsindikatorer som benyttes i brukerundersøkelsene slik at en over tid skal kunne følge med i egen kvalitetsutvikling og samtidig foreta sammenligninger med andre r. Det er syv kvalitetsdimensjoner som søkes kartlagt i undersøkelsen: 1. Resultat for brukerne 2. Trivsel 3. Brukermedvirkning 4. Respektfull behandling 5. Tilgjengelighet 6. Informasjon 7. Generelt Under hver kvalitetsdimensjon er det valgt ut indikatorer. Formålet med indikatorene er at de skal gi utdypende informasjon om opplevd kvalitet innen de ulike områdene. I brukerundersøkelsen er indikatorene utformet som spørsmål. Hvilke spørsmål som ligger til grunn for hver dimensjon, fremkommer i oppsummering av resultatene fra undersøkelsen som er gjennomført i Resultater er hentet i i august måned, da snitt omfattet ca. 20 r. Svaralternativene er 1-4 og Vet ikke, hvor 1 var i svært liten grad tilfreds, og 4 var i svært høy grad tilfreds. I utforming av årets undersøkelse er det gjort noen endringer i forhold til tidligere år. Dimensjon "pålitelighet" utgår, og tilhørende spørsmål er fordelt på øvrige dimensjoner. Det er tatt inn tilleggsspørsmål om: - hvor fornøyd en er med maten som serveres - aktivitetstilbudet på institusjonene og informasjon om dette - mulighet for å komme ut og få andre opplevelser - informasjon om mulighet for å klage på tilbudet Undersøkelsen i 2009 s har vedtatt å gjennomføre brukerundersøkelser på helse og omsorgsfeltet vedkommende hvert annet år. Tilsvarende undersøkelser har vært gjennomført i i 2004 og Årets undersøkelse ble gjennomført i april/mai i både kommunale og private alders- og sykehjem i. 3

4 Både beboere og pårørende har deltatt i undersøkelsen. Ut fra en faglig vurdering, ble totalt 426 (25 %) sykehjemsbeboere med langtidsopphold vurdert å kunne delta i undersøkelsen, 345 beboere ble intervjuet av en ekstern person (for å sikre nøytralitet). Dette tilsvarer en svarprosent på 80%. Tilsvarende ble 75 aldershjemsbeboere av et utvalg på 81 (31 %) intervjuet, en svarprosent på 92%. Pårørende til beboere på aldershjem og sykehjem ble tilsendt spørreskjema som ble send til 1806 pårørende. Her oppnådde man en svarprosent på 51%. Resultater 2009 Sammenlignet med undersøkelsen i 2004 og 2006, viser årets undersøkelse kun marginale endringer. Samlet sett er både beboere og pårørende godt fornøyd med kvaliteten på institusjonstjenestene i. For beboerne er årets resultat noe bedre enn i 2006, mens pårørende er noe mindre tilfreds enn i de foregående undersøkelsene. Tilfredshet (totalresultat) Beboere 3,5 3,3 3,5 Pårørende 3,4 3,3 3,2 Sykehjem Grunnlag for brukerundersøkelsens resultater for sykehjemmene, er intervju av beboere i 28 sykehjem, av disse 16 kommunale og 12 private, hvorav tre er kombinerte alders- og sykehjem. 4

5 A. Beboere (Utvalg 25 %, svarprosent 80 %) Svar for de syv kvalitetsdimensjonene, sammenlignet med sgjennomsnittet: 20 r i snittet. Resultat for brukerne 3,3 3,3 4 2,4 Trivsel 3,4 3,5 3,9 2,8 Brukermedvirkning 3,1 3 3,9 1,9 Respektfull behandling 3,6 3,6 4 2,3 Tilgjengelighet 3,4 3,4 4 2,4 Informasjon 3,3 3,2 4 2,3 Generelt 3,5 3,5 4 3 totalt: 3,3 3,3 4 2,4 Svarene fordelt på spørsmål: Resultat for brukerne Nedenfor har vi satt opp en del spørsmål om hvordan du opplever sykehjemmet du bor på. Du skal vurdere spørsmålene på en skala fra 1 (=svært liten grad) til 4 (=svært stor grad). Sett kryss i den ruta du mener passer best med din opplevelse. I hvor stor grad er du fornøyd med: måltidene? 3,6 3,6 4 3 maten du får? 3,5 3,5 3,9 3 hjelpen til personlig hygiene? 3,7 3,6 4 3,2 muligheten til å gjøre dagligdagse gjøremål? aktivitetstilbudet her du bor? 2,7 2,7 4 1,4 Den medisinske behandlingen du får? 3,5 3,4 4 2,4 muligheten for å komme ut og få andre opplevelser/turer? 2,7 2,7 3,9 1,9 muligheten for privatliv / være alene? 3,6 3,6 4 2 muligheten for å komme til tannlege? 3,6 3,5 4 2,7 : 3,3 3,3 4 2,4 Trivsel I hvor stor grad trives du: på rommet du bor på? 3,6 3,6 3,9 3,1 5

6 sammen med personalet? 3,7 3,7 4 3,3 sammen med de andre beboerne? 3 3,1 3,9 2 : 3,4 3,5 3,9 2,8 Brukermedvirkning I hvor stor grad får du bestemme: hvilken hjelp du skal ha? 3,2 3,2 4 2,3 Når du skal legge deg og stå opp? 3,4 3,4 3,9 2,8 Når du skal spise? 2,2 2,4 3,7 1,7 Individuell plan: Hvis du har svart Ja, i hvor stor grad ble planen utarbeidet i samarbeid med deg? 3,5 3,1 4 1 : 3,1 3 3,9 1,9 Respektfull behandling I hvor stor grad opplever du at personalet: behandler deg med høflighet og respekt? 3,7 3,7 4 3 overholder taushetsplikten? 3,6 3,6 4 1 hører på deg hvis du har noe å klage på? 3,4 3,4 4 2,8 : 3,6 3,6 4 2,3 Tilgjengelighet I hvor stor grad er du fornøyd med: muligheten til å få snakke med en lege? 3,4 3,3 4 2 muligheten til å snakke med pleiepersonale? 3,4 3,4 4 2,8 : 3,4 3,4 4 2,4 Informasjon I hvor stor grad er du fornøyd med: informasjonen du får om din helse? 2, ,3 Informasjon du får om aktivitets- og kulturtilbud? 3, ,5 hvor klart og tydelig personalet snakker? 3,6 3,6 3,9 3 muligheten til å klage hvis det er behov for det? 3,5 3,4 4 2,3 : 3,3 3,2 4 2,3 Generelt Til slutt vil vi stille deg et generelt spørsmål om hvordan du opplever sykehjemmet: Alt i alt, i hvor stor grad er du fornøyd med sykehjemmet du bor på? 3,5 3,5 4 3 : 3,5 3,

7 totalt: 3,3 3,3 4 2,4 Undersøkelsens resultater for langtidsbeboere i sykehjem, viser at de i stor grad er fornøyd med kvaliteten på tilbudet de får i institusjonene, og at tilbudet til beboerne i er på nivå med sgjennomsnittet. Det er høy grad av tilfredshet med måltider, mat, stell og medisinsk behandling. Det oppleves stor grad av trivsel, brukermedvirkning, respektfull behandling, tilgjengelighet og informasjon. På noen områder er likevel sykehjemsbeboerne gjennomgående mindre fornøyde. Ser en nærmere på to av de nye indikatorne som er tatt inn i årets undersøkelse: - aktivitetstilbudet på institusjonene - mulighet for å komme ut og få andre opplevelser finner en at det er lavere tilfredshet på begge disse områdene. Dette gjenspeiles også i sgjennomsnittet. Et annet område som peker seg ut med lav tilfredshet, er muligheten for å påvirke tidspunkt for når en skal spise. I sykehjemmene er det stort fokus på å ha gode rammer rundt mat og måltider, noe resultat på spørsmål om mat og måltider, viser. Beboernes manglende tilfredshet med å kunne bestemme tidspunkt for måltid, kan gi en indikasjon om at det er ønskelig med større grad av fleksibilitet og påvirkningsmulighet når det gjelder måltidstidspunkt. B. Pårørende (svarprosent 51%) Svar for de syv kvalitetsdimensjonene, sammenlignet med sgjennomsnittet: 23 r i snittet. Resultat for brukerne 2,9 3 3,6 2,4 Trivsel 3,2 3,2 3,6 2,4 Brukermedvirkning 2,8 2,9 3,8 1,9 Respektfull behandling 3,6 3,7 4 3,1 Tilgjengelighet 3,2 3,2 3,8 2,5 Informasjon 3,1 3,1 3,7 2,7 Generelt 3,5 3,5 3,8 3 totalt: 3,1 3,1 3,7 2,4 7

8 Svar fordelt på spørsmål: 23 r i snittet. Resultat for brukerne I hvor stor grad opplever du at beboeren er fornøyd med: måltidene? 3,4 3,4 3,8 3,1 maten han/hun får? 3,3 3,3 3,8 3 hjelpen til personlig hygiene? 3,3 3,3 3,6 2,8 muligheten til selv å gjøre dagligdagse gjøremål? 2,3 2,4 3,2 2,1 aktivitetstilbudet på sykehjemmet? 2,5 2,5 3,3 1,6 Den medisinske behandlingen han/hun får? 3,2 3,2 3,7 2,9 muligheten for å komme ut og få andre opplevelser / turer? 2,1 2,2 3,1 1,5 muligheten for privatliv/være alene? 3,4 3,4 3,8 2,7 muligheten for å komme til tannlege? 3 3,1 3,8 2 : 2,9 3 3,6 2,4 Trivsel I hvor stor grad opplever du at beboeren trives: på det rommet han/hun bor på? 3,3 3,3 3,7 2 sammen med personalet? 3,5 3,5 4 3,3 sammen med de andre beboerne? 2,7 2,7 3,2 2 : 3,2 3,2 3,6 2,4 Brukermedvirkning I hvor stor grad opplever du at beboeren får bestemme: hvilken hjelp han/hun skal ha? 2,8 2,9 3,5 2,5 Når han/hun skal legge seg og stå opp? 3 3,1 3,7 2,3 Når han/hun skal spise? 2,8 2,9 3,6 1,7 utarbeidet i samarbeid med beboeren? 2,3 2,5 3,8 1 utarbeidet i samarbeid med deg som pårørende? 2,7 2,6 4 1 samtalen var nyttig for deg som pårørende? 3,4 3,4 4 3 : 2,8 2,9 3,8 1,9 Respektfull behandling I hvor stor grad opplever du at personalet behandler beboeren med høflighet og respekt? 3,7 3,7 4 3,3 overholder taushetsplikten? 3,8 3,8 4 3,4 hører på deg hvis du har noe å klage på? 3,5 3,5 4 2,8 : 3,6 3,7 4 3,1 Tilgjengelighet 8

9 I hvor stor grad er du fornøyd med beboerens: mulighet til å snakke med en lege? 2,9 3 3,7 2,1 mulighet til å snakke med pleiepersonalet? 3,5 3,5 4 3 : 3,2 3,2 3,8 2,5 Informasjon I hvor stor grad er du fornøyd med: informasjonen beboeren får om sin helse? 2,9 3 3,7 2,6 informasjonen beboeren får om aktivitets- og kulturtilbud? 2,9 2,9 3,6 2,2 hvor klart og tydelig personalet snakker med beboeren? 3,4 3,5 4 3,1 muligheten beboer har til å klage hvis det er behov for det? 3 3,1 3,6 2,8 : 3,1 3,1 3,7 2,7 Generelt Til slutt vil vi stille deg et generelt spørsmål om hvordan du opplever sykehjemmet beboeren bor på. Alt i alt, i hvor stor grad er du fornøyd med sykehjemmet beboeren bor på? 3,5 3,5 3,8 3 : 3,5 3,5 3,8 3 totalt: 3,1 3,1 3,7 2,4 Undersøkelsen blant pårørende til sykehjemsbeboere viser at også de gjennomgående er godt fornøyde med kvaliteten på institusjonstjenestene i, og resultatene er på nivå med sgjennomsnittet. Områder der pårørende er mindre fornøyde med tjenestene, tilsvarer det som kommer frem i intervjuundersøkelsen blant beboerne. I tillegg gir pårørende uttrykk for noe lavere tilfredshet innen kvalitets-dimensjonene trivsel, brukermedvirkning, tilgjengelighet og informasjon. Her er det lavest tilfredshet med beboer- og pårørendes mulighet for å påvirke plan for hjelp og døgnrytme, informasjon om helse og aktivitetstilbud, og mulighet for å snakke med legen. Endringer i forhold til kvalitetsdimensjoner : Sykehjemsbeboere Resultat for brukerne 3,5 3,2 3,3 Trivsel 3,4 3,3 3,4 Brukermedvirkning 3,5 3,2 3,1 Respektfull behandling 3,6 3,4 3,6 Pålitelighet 3,4 3,2 utgår Tilgjengelighet 3,6 3,2 3,4 Informasjon 3,3 3,1 3,3 Generelt 3,6 3,4 3,5 Resultatet er jevnt over noe bedre i 2009 enn i 2006, med unntak av dimensjonen brukermedvirkning der årets undersøkelse viser lavere tilfredshet enn tidligere år. For beboerne gjelder dette først og fremst spørsmål om mulighet for å påvirke tidspunkt for når en skal spise. 9

10 Endringer i forhold til kvalitetsdimensjoner :Pårørende i sykehjem Resultat for brukerne 3,3 3,3 2,9 Trivsel 3,3 3,2 3,2 Brukermedvirkning 3,3 3,1 2,8 Respektfull behandling 3,6 3,7 3,6 Pålitelighet 3,4 3,6 utgår Tilgjengelighet 3,3 3,2 3,2 Informasjon 3,1 3,1 3,1 Generelt 3,5 3,4 3,5 Resultat av årets undersøkelse viser at pårørende er mindre fornøyde med forhold knyttet til kvalitetsdimensjonene "resultat for brukerne" og "brukermedvirkning", enn tidligere år. Under "resultat for brukerne" har det i årets undersøkelse kommet til nye spørsmål som omhandler aktivitetstilbudet og muligheten for å komme ut og få andre opplevelser. Det er på disse spørsmålene både beboere og pårørende utrykker lavest tilfredshet. I tillegg viser årets undersøkelse at pårørende er mindre fornøyde med beboernes muliget for selv å gjøre dagligdagse gjøremål, enn ved tidligere undersøkelser. Pårørende er mindre fornøyde nå enn tidligere, med beboernes mulighet for å bestemme over eget hjelpebehov, innhold i pleieplan og tidspunkt for måltidene. Aldershjem A. Beboere (utvalg 31 %, svarprosent 92 %) Beboerne fordeler seg på ni aldershjem, herav tre i institusjoner med kombinerte alders- og sykehjem. To av aldershjemmene er kommunale, de øvrige private. Svar for de syv kvalitetsdimensjonene, sammenlignet med sgjennomsnittet: 20 r i snittet. Resultat for brukerne 3,6 3,3 4 2,4 Trivsel 3,8 3,5 3,9 2,8 Brukermedvirkning 3,5 3 3,9 1,9 Respektfull behandling 3,9 3,6 4 2,3 Tilgjengelighet 3,6 3,4 4 2,4 Informasjon 3,6 3,2 4 2,3 Generelt 3,7 3,

11 totalt: 3,6 3,3 4 2,4 Intervjuundersøkelsen blant aldershjemsbeboerne viser at det er høy grad av tilfredshet innen alle kvalitetsdimensjoner. Resultatene for årets undersøkelse indikerer større tilfredshet enn sgjennomsnittet, og ved undersøkelsen som ble gjennomført i Det eneste spørsmålet i årets undersøkelse som avspeiler lavere tilfredshet, er muligheten for å påvirke tidspunkt for når en skal spise, tilsvarende resultat som for sykehjemsbeboerne. B. Pårørende (svarprosent 51 %) Svar for de syv kvalitetsdimensjonene, sammenlignet med sgjennomsnittet: 23 r i snittet. Resultat for brukerne 3,1 3 3,6 2,4 Trivsel 3,2 3,2 3,6 2,4 Brukermedvirkning 2,9 2,9 3,8 1,9 Respektfull behandling 3,7 3,7 4 3,1 Tilgjengelighet 3,2 3,2 3,8 2,5 Informasjon 3,1 3,1 3,7 2,7 Generelt 3,4 3,5 3,8 3 totalt: 3,2 3,1 3,7 2,4 Resultat av spørreundersøkelsen blant pårørende til aldershjemsbeboere indikerer også stor grad av tilfredshet med kvalitet på tilbudet som gis i aldershjemmene. Der det fremkommer lavere tilfredshet, er innen tilsvarende dimensjoner og spørsmål som for pårørende til sykehjemsbeboere. Opfølging av brukerundersøkelsen Sammenligner en svarene i årets undersøkelse med tidligere års undersøkelser, er det særlig grunn til å ha oppmerksomhet på de nye spørsmålene som er tatt med. Dette gjelder hovedsakelig: - i hvor stor grad er du fornøyd med maten du får? - i hvor stor grad er du fornøyd med aktivitetstilbudet her du bor? - i hvor stor grad er du fornøyd med mulighet for å komme ut og få andre opplevelser? 11

12 Både i alders- og sykehjem er beboere og pårørende godt fornøyd med maten som serveres. Det fremkommer ikke klare forskjeller på om maten (middag) produseres i eget kjøkken, leveres varm eller kald til institusjonen. Beboere i institusjoner med egne produksjonskjøkken er godt fornøyd med maten, men det er også de som får servert middag fra eksterne leverandører. På spørsmål om mulighet for å påvirke tidspunkt for måltid, viser årets undersøkelse lavere tilfredshet enn tidligere år. I felles ernæringsretningslinje for institusjonene, anbefales en måltidsstruktur der måltidene fordeles over større del av døgnet. Den enkelte institusjon oppfordres til å gjennomgå sin måltidsstruktur for om mulig å oppnå større fleksibilitet. Dette kan bety at middagsmåltidet flyttes til senere på dagen og at det gis tilbud om et sent kveldsmåltid. På områdene aktivitetstilbud og den enkelte beboers mulighet for å komme ut, viser årets undersøkelse gjennomgående lavere tilfredshet, og dette gjenspeiles også i sgjennomsnittet. For to tredjedeler av sykehjemmene fremkommer det lav tilfredshet på disse områdene. Resultatene avspeiler ønske om meningsfull aktivitet i hverdagen, og større mulighet for å komme ut fra institusjonen. Når resultatene for øvrig viser stor grad av tilfredshet med institusjonstilbudet, ligger det på disse områdene en fortsatt utfordring i å gi et bedre og mer variert aktivitetstilbud til beboerne. Resultatene for den enkelte institusjon vil benyttes som grunnlag for en intern gjennomgang på avdelingsnivå, i kvalitetsutvalg og samarbeidsutvalg. Selv om antall beboere som har svart er svært lavt ved enkelte institusjoner, vil svar fra beboere og pårørende samlet, kunne indikerer noe omkring forholdene ved den enkelte institusjon. Resultat av en brukerundersøkelse vil være et viktig bidrag til den interne diskusjonen om hvordan en kan forbedre tjenestene. 12

Sykehjemsundersøkelsen 2011

Sykehjemsundersøkelsen 2011 Sykehjemsundersøkelsen 2011 Samlerapport for brukerundersøkelsen ved Lillehammer Helsehus Utarbeidet av fagenhet for strategi og utvikling Lillehammer kommune Om undersøkelsen Lillehammer kommune gjennomførte

Detaljer

Resultat svarprosent: TILTAK FUNKSJONS HEMMEDE PLEIE OG OMSORG BARNEHAGE. Utsendte skjema Svar Svarprosent 51% 47% 47%

Resultat svarprosent: TILTAK FUNKSJONS HEMMEDE PLEIE OG OMSORG BARNEHAGE. Utsendte skjema Svar Svarprosent 51% 47% 47% Brukerundersøkelser pr. april 008 Tre målgrupper: - pårørende til beboere i institusjon - foreldre/foresatte til barn i barnehage - hjelpeverger til funksjonshemmede beboere i botjenesten Resultat svarprosent:

Detaljer

Brukerundersøkelse 2014 LHH

Brukerundersøkelse 2014 LHH Brukerundersøkelse 2014 LHH Gjennomført Mai Juni 2014 I samarbeid med Lillehammer eldreråd Lillehammer kommune gjennomførte i perioden 4. juni 30.08.2014 en brukerundersøkelse blant beboere og pårørende

Detaljer

Institusjonstjenesten består av beboere på sykehjem og i korttids/ rehabiliteringsavdelingen

Institusjonstjenesten består av beboere på sykehjem og i korttids/ rehabiliteringsavdelingen Hva saken gjelder Rådmannen legger i denne saken fram resultatene fra en kartlegging av pårørendes tilfredshet med institusjonstjenesten i Rennesøy kommune. Det gis en kort oppsummering av undersøkelsesopplegg,

Detaljer

ORIENTERINGSNOTAT - BRUKERUNDERSØKELSER, PLEIE OG OMSORG I INSTITUSJON

ORIENTERINGSNOTAT - BRUKERUNDERSØKELSER, PLEIE OG OMSORG I INSTITUSJON Notat Til: Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Eldrerådet Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Fra: Rådmann Kopi: Dato: 09.01.2013 Sak: 13/75 Arkivnr : 033 ORIENTERINGSNOTAT

Detaljer

Horsters Minde Gartnerhagen Skårsetlia. Rapport utarbeidet av fagenhet for strategisk planlegging og utvikling

Horsters Minde Gartnerhagen Skårsetlia. Rapport utarbeidet av fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Brukerundersøkelse kelse blant pårørende p rende til personer med demens ved: Horsters Minde Gartnerhagen Skårsetlia - Søre Ål Rapport utarbeidet av fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Om

Detaljer

Bruker og pårørendeundersøkelse

Bruker og pårørendeundersøkelse Bruker og pårørendeundersøkelse Institusjon og hjemmetjeneste 2015 Undersøkelsen Det har i 2015 vært mye fokus på manglende kvalitet ved sykehjem i Ringerike kommune. Kommunen har derfor engasjert AMBIO

Detaljer

MØTEI KALLI G Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEI KALLI G Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 2/2009 MØTEI KALLI G Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte tirsdag 28.0.2009 kl 17.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem

Detaljer

Brukerundersøkelse institusjonstjenester

Brukerundersøkelse institusjonstjenester 1 Brukerundersøkelse institusjonstjenester Hva saken gjelder Rådmannen legger i denne saken fram resultatene fra en kartlegging av beboere og brukernes tilfredshet med institusjonstjenesten i Rennesøy

Detaljer

Brukerundersøkelser helse og omsorg 2017

Brukerundersøkelser helse og omsorg 2017 Brukerundersøkelser helse og omsorg 2017 Antall respondenter og svarprosent pr. undersøkelse 2017: Brukerundersøkelse Respondenter Svar Svarprosent Ergo- og fysioterapitjenesten - brukere 68 15 22 Helsestasjon

Detaljer

Brukerundersøkelse for sykehjemmene er nå gjennomført og resultat foreligger.

Brukerundersøkelse for sykehjemmene er nå gjennomført og resultat foreligger. Dato: 16. august 2004 Byrådsak /04 Byrådet Brukerundersøkelse i sykehjem KJMO BHOS-4430-200410514-1 Hva saken gjelder: Byrådet gjorde i møte 18.02.04 sak 1106-04, vedtak om at det skulle gjennomføres en

Detaljer

Norske kommuner tar brukerne på alvor. Rådgiver Lisbeth Frydenlund KS, Bergen 19. november 2010

Norske kommuner tar brukerne på alvor. Rådgiver Lisbeth Frydenlund KS, Bergen 19. november 2010 Norske kommuner tar brukerne på alvor Rådgiver Lisbeth Frydenlund KS, Bergen 19. november 2010 Bedrekommune.no nettportal for brukerundersøkelser fra 2004 305 kommuner har lisens 17 undersøkelser på ulike

Detaljer

Resultat for brukerne. % besvarelse 54 69,2 38,5 54,5 Hvor fornøyd er du med tilbudet når det gjelder:

Resultat for brukerne. % besvarelse 54 69,2 38,5 54,5 Hvor fornøyd er du med tilbudet når det gjelder: Brukerundersøkelse pleie og omsorgsavdelingen 2012 (5 besvarelser) Institusjonsbaserte tjenester Pårørende Osen sykehjem Skala 6 best 1 dårligst Resultat for brukerne. % besvarelse 54 69,2 38,5 54,5 Hvor

Detaljer

Saksframlegg. Brukerundersøkelse Bistand og omsorg Rådmannens forslag til vedtak. Bakgrunn

Saksframlegg. Brukerundersøkelse Bistand og omsorg Rådmannens forslag til vedtak. Bakgrunn Arkivsak. Nr.: /- Saksbehandler: Per Arne Olsen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres råd.9. Rådet for likestilling av funksjonshemmede.9. Hovedutvalg Folk.9. Brukerundersøkelse Bistand og omsorg

Detaljer

AL7 Bruker- og innbyggerundersøkelser. Sykehjem 2014. Brukerundersøkelse beboere og pårørende. Side 1

AL7 Bruker- og innbyggerundersøkelser. Sykehjem 2014. Brukerundersøkelse beboere og pårørende. Side 1 AL7 Bruker- og innbyggerundersøkelser Sykehjem 2014 Brukerundersøkelse beboere og pårørende Side 1 09.02.2015 Brukerundersøkelse sykehjem 2014 Brukerundersøkelser er ett viktig element som inngår i Kongsberg

Detaljer

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Forvaltningsrevisjon av Nordreisa kommune Vi skaper trygghet for fellesskapets verdier Problemstillinger og konklusjoner i revisjonens undersøkelser Problemstillinger

Detaljer

Kvalitetsforbedring gjennom brukerundersøkelser. Tromsø, 18.3.2013 Jens-Einar Johansen, seniorrådgiver

Kvalitetsforbedring gjennom brukerundersøkelser. Tromsø, 18.3.2013 Jens-Einar Johansen, seniorrådgiver Kvalitetsforbedring gjennom brukerundersøkelser Tromsø, 8.3.203 Jens-Einar Johansen, seniorrådgiver Hvorfor skal kommunen gjennomføre brukerundersøkelser? For å få svar på hva brukerne synes om tjenesten.

Detaljer

Omsorgstjenestene - Bruker-/pårørendeundersøkelse 2010

Omsorgstjenestene - Bruker-/pårørendeundersøkelse 2010 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2010/4232 Saksbehandler: Hege Askestad Tjenesteutvalget 19.01.2011 Omsorgstjenestene - Bruker-/pårørendeundersøkelse 2010 Bakgrunn Kommunestyret vedtok ved behandlingen

Detaljer

Orienteringer ved kommunalsjef Terje Bjerkehagen: PS 4/15: Under henvisning til vedtak i Tinn kommunestyre den 18.12.14 k-sak 130/14, punkt 1:

Orienteringer ved kommunalsjef Terje Bjerkehagen: PS 4/15: Under henvisning til vedtak i Tinn kommunestyre den 18.12.14 k-sak 130/14, punkt 1: TINN KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Kommunestyresal, Rådhuset Dato: 09.02.2015 Tidspunkt: 16:00 Møte merknad: RS 3/15 Saken vil bli ettersendt. Rapport fra kontroller etter alkoholloven

Detaljer

Omsorgstjenestene - Bruker og pårørendeundersøkelsen 2011

Omsorgstjenestene - Bruker og pårørendeundersøkelsen 2011 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2012/208 Saksbehandler: Hege Askestad Omsorgstjenestene - Bruker og pårørendeundersøkelsen Bakgrunn Kommunestyret vedtok ved behandlingen av Omsorgsplan 2018, (sak 3/2009)

Detaljer

Brukerundersøkelse for hjemmesykepleien i Bergen kommune

Brukerundersøkelse for hjemmesykepleien i Bergen kommune Brukerundersøkelse for hjemmesykepleien i Bergen Presentert januar 2012 1. Fakta om undersøkelsen Opplegg i 2011: 1000 spørreskjema ble postlagt til brukere av kommunale tjenester i 10 soner, og 78 skjema

Detaljer

Saksframlegg HELSE- OG VELFERDSSENTRA - BRUKER OG ANSATTEUNDERSØKELSE

Saksframlegg HELSE- OG VELFERDSSENTRA - BRUKER OG ANSATTEUNDERSØKELSE Saksframlegg HELSE- OG VELFERDSSENTRA - BRUKER OG ANSATTEUNDERSØKELSE Arkivsaksnr.: 11/10315 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet tar saken til orientering. :::

Detaljer

Rapport Brukertilfredshet blant pårørende til beboere ved sykehjem i Oslo kommune

Rapport Brukertilfredshet blant pårørende til beboere ved sykehjem i Oslo kommune Rapport Brukertilfredshet blant pårørende til beboere ved sykehjem i Oslo kommune Resultater fra en spørreundersøkelse blant pårørende til sykehjemsbeboere mai 2008 Forord Brukerundersøkelser er ett av

Detaljer

Brukerundersøkelse i sykehjem 2009

Brukerundersøkelse i sykehjem 2009 Brukerundersøkelse i sykehjem 009 Innhold 1 Om undersøkelsene 1.1 Innledning 1. Målformulering 4 1. Metode og utvalg 6 1..1 Målgruppe og utvalg 6 1.. Datainnsamling 7 1..4 Spørreskjema 7 1..5 Rapportering

Detaljer

Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune. Rapport Ringerike Kommune 2015:

Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune. Rapport Ringerike Kommune 2015: VI BRYR OSS Rapport Ringerike Kommune 2015: Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune Denne rapporten beskriver resultatet fra en spørreundersøkelse gjort blant beboere ved kommunens

Detaljer

Vedlegg 2 Brukerundersøkelse

Vedlegg 2 Brukerundersøkelse Vedlegg 2 Brukerundersøkelse Evalueringsrapport Etterbehandlingstilbudet ved, Kristiansund Oktober 2012 Det er benyttet en standard brukerundersøkelse for pleie og omsorg i institusjon. Undersøkelsen er

Detaljer

Brukertilfredshet blant beboere ved Åsheim Terrasse. Rapport Alstahaug Kommune 2015:

Brukertilfredshet blant beboere ved Åsheim Terrasse. Rapport Alstahaug Kommune 2015: VI BRYR OSS Rapport Alstahaug Kommune 2015: Brukertilfredshet blant beboere ved Åsheim Terrasse Denne rapporten beskriver resultatet fra spørreundersøkelser gjort blant beboere ved omsorgsboligene ved

Detaljer

Vedleggsrapport. Beboer- og pårørendeundersøkelse i sykehjem Silurveien sykehjem

Vedleggsrapport. Beboer- og pårørendeundersøkelse i sykehjem Silurveien sykehjem Vedleggsrapport Beboer- og pårørendeundersøkelse i sykehjem 20 Silurveien sykehjem Innledning Denne vedleggsrapporten til rapporten «Beboer- og pårørendeundersøkelse i sykehjem 20» inneholder resultatene

Detaljer

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011 Sarpsborg Innhold 1.0 Om undersøkelsene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Forarbeider, metode og utvalg... 3 1.3 Målgruppe... 3 1.4 Datainnsamling og gjennomføring....

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg Møteinnkalling 3/10 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Nydalsveien 21, 5. etg Møtetid: tirsdag 01. juni 2010 kl. 18.00 Sekretariat: Marit

Detaljer

Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester

Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester Om undersøkelsen Ett av kommunens virkemidler for brukermedvirkning er brukerundersøkelser. Det er første gang det er gjennomføre en egen brukerundersøkelse for

Detaljer

Brukerundersøkelser i sykehjem

Brukerundersøkelser i sykehjem Brukerundersøkelser i sykehjem Sarpsborg kommune Innhold 1.0 Om undersøkelsene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Målformulering... 4 1.3 Metode og utvalg... 6 1.3.1 Målgruppe og utvalg... 6 1.3.2 Datainnsamling...

Detaljer

Rapport Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Oslo kommune

Rapport Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Oslo kommune Rapport Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Oslo kommune Resultater fra en spørreundersøkelse blant sykehjemsbeboere 2. utkast november 0 Forord Brukerundersøkelser er ett av tre elementer som

Detaljer

RESULTAT AV BRUKERUNDERSØKELSEN FOR FROGN-BARNEHAGENE 2012 ORIENTERINGSNOTAT 44% 37% 73% 61%

RESULTAT AV BRUKERUNDERSØKELSEN FOR FROGN-BARNEHAGENE 2012 ORIENTERINGSNOTAT 44% 37% 73% 61% Notat Til: Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Kommunestyret Fra: Rådmann Harald K.Hermansen Kopi: Dato: 12.03. Sak: 13/545 Arkivnr : A10 RESULTAT AV BRUKERUNDERSØKELSEN FOR FROGN-BARNEHAGENE

Detaljer

Bruker- og pårørendeundersøkelse Lillehammer Sykehjem

Bruker- og pårørendeundersøkelse Lillehammer Sykehjem Bruker- og pårørendeundersøkelse Lillehammer Sykehjem 2006 Innhold: Om undersøkelsen... 3 Del 1 Helhetlig vurdering av Lillehammer sykehjem... 5 Del 2 Vurdering av trivsel... 6 Del 3 Behandling og omsorg...

Detaljer

Resultat frå brukarundersøking omsorg

Resultat frå brukarundersøking omsorg MELAND KOMMUNE Resultat frå brukarundersøking omsorg - Samanstilling gjeld 3 ulike målgrupper innan Meland sjukeheim og Meland heimeteneste Samordning av data v/helge Kvam 14.10. Innhald 1. Meland sjukeheim

Detaljer

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for pleie- og omsorgstjenestene

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for pleie- og omsorgstjenestene Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester Faglig veileder for pleie- og omsorgstjenestene Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 3 3 Forberedelser... 5 4 Gjennomføring av undersøkelsen...

Detaljer

Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011

Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2011/738 Saksbehandler: Unni Thingberg Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011 Bakgrunn Kommunestyret vedtok ved behandling

Detaljer

Omsorgstjenestene - Bruker og pårørendeundersøkelsen 2012

Omsorgstjenestene - Bruker og pårørendeundersøkelsen 2012 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2012/6415 Saksbehandler: Hege Askestad Tjenesteutvalget Omsorgstjenestene - Bruker og pårørendeundersøkelsen 2012 Bakgrunn Kommunestyret vedtok ved behandlingen av Omsorgsplan

Detaljer

Kvalitet på tjenestene i HSO Resultater fra ny brukerundersøkelse første skritt på veien til fremtidens brukerdialog

Kvalitet på tjenestene i HSO Resultater fra ny brukerundersøkelse første skritt på veien til fremtidens brukerdialog Kvalitet på tjenestene i HSO Resultater fra ny brukerundersøkelse 2016 - første skritt på veien til fremtidens brukerdialog 15.03.2017 Planlegging av ny brukerundersøkelse 2016 Endret fokus Fra organisasjonen

Detaljer

Resultat frå brukarundersøking omsorg 2014

Resultat frå brukarundersøking omsorg 2014 MELAND KOMMUNE Resultat frå brukarundersøking omsorg 2014 Undersøkinga gjeld 6 ulike målgrupper innan sjukeheim og heimeteneste Brukarundersøking er eit verktøy der kan dokumentere opplevd kvalitet på

Detaljer

Tjenester til utviklingshemmede 2010 Brukerrepresentanter

Tjenester til utviklingshemmede 2010 Brukerrepresentanter Brukerundersøkelse Tjenester til utviklingshemmede 2010 Brukerrepresentanter Utarbeidet av fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført etter mal fra KS:effektiviseringsnettverkene

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN «BEDRE KOMMUNE. NO»

BRUKERUNDERSØKELSEN «BEDRE KOMMUNE. NO» Notat som vedlegg til evalueringsrapport; kommunestyre 31.10.2013 BRUKERUNDERSØKELSEN «BEDRE KOMMUNE. NO» 2013. «Bedre kommune.no» er en standardisert brukerundersøkelse i KS 1 regi, som benyttes av samtlige

Detaljer

Byrådssak /11. Dato: 23.mai 2011. Byrådet. Orientering om kvalitetssikring av ernæring og mat i kommunens aldersinstitusjoner SARK-40-200909139-11

Byrådssak /11. Dato: 23.mai 2011. Byrådet. Orientering om kvalitetssikring av ernæring og mat i kommunens aldersinstitusjoner SARK-40-200909139-11 Dato: 23.mai 2011 Byrådssak /11 Byrådet Orientering om kvalitetssikring av ernæring og mat i kommunens aldersinstitusjoner RBVI SARK-40-200909139-11 Hva saken gjelder: Bergen bystyre behandlet sak om Brukerundersøkelse

Detaljer

Kvalitet i sykehjem/ helse- og omsorgstjenestene

Kvalitet i sykehjem/ helse- og omsorgstjenestene Kvalitet i sykehjem/ helse- og omsorgstjenestene Særlige utfordringer i et kommunalt perspektiv Direktør Gudrun H Grindaker Kvalitet og utfordringer Helse- og omsorgstjenester. Hva er sykehjem i 2012?

Detaljer

Brukerundersøkelse Hjemmetjenesten Rapport utarbeidet av fagenhet for strategisk planlegging og utvikling

Brukerundersøkelse Hjemmetjenesten Rapport utarbeidet av fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Brukerundersøkelse Hjemmetjenesten 2011 Rapport utarbeidet av fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Om undersøkelsen Lillehammer kommune gjennomførte i perioden 19. september 10. oktober 2011

Detaljer

Tjenester til utviklingshemmede Brukere

Tjenester til utviklingshemmede Brukere Brukerundersøkelse Tjenester til utviklingshemmede 2010 - Brukere Utarbeidet av fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført etter mal fra KS:effektiviseringsnettverkene

Detaljer

Tilfredshet blant pårørende av beboere ved Sykehjem i Ringerike Kommune. Rapport Ringerike Kommune 2015:

Tilfredshet blant pårørende av beboere ved Sykehjem i Ringerike Kommune. Rapport Ringerike Kommune 2015: Rapport Ringerike Kommune 2015: Tilfredshet blant pårørende av beboere ved Sykehjem i Ringerike Kommune Denne rapporten beskriver resultatet fra en spørreundersøkelse gjort blant pårørende av beboere ved

Detaljer

Brukerundersøkelse SFO. Rapport april Nord-Aurdal barneskole. Nord-Aurdal kommune

Brukerundersøkelse SFO. Rapport april Nord-Aurdal barneskole. Nord-Aurdal kommune Brukerundersøkelse SFO Rapport april 2017 Nord-Aurdal barneskole h Nord-Aurdal kommune I Innhold Rapport brukerundersøkelse SFO 2017 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 1 1.1 Hvorfor Nord-Aurdal kommune

Detaljer

INNLEDNING 3 DEL 1 HELHETLIG VURDERING AV LILLEHAMMER SYKEHJEM 6 DEL 2 TRIVSEL 7 DEL 3 - BEHANDLING, OMSORG OG SAMARBEID 15

INNLEDNING 3 DEL 1 HELHETLIG VURDERING AV LILLEHAMMER SYKEHJEM 6 DEL 2 TRIVSEL 7 DEL 3 - BEHANDLING, OMSORG OG SAMARBEID 15 INNLEDNING 3 BAKGRUNN 3 GJENNOMFØRING 3 OM SPØRRESKJEMAET 3 OM RAPPORTEN 4 GJENNOMSNITT OG STANDARDAVVIK EN KORT FORKLARING 4 KORT OM RESULTATENE 5 DEL 1 HELHETLIG VURDERING AV LILLEHAMMER SYKEHJEM 6 DEL

Detaljer

KVALITETSUNDERSØKELSEN BARNEHAGE. Status målt kvalitet barnehage. Andel fagutdanning i % Sum. Annet. Førskolelærerutdanning.

KVALITETSUNDERSØKELSEN BARNEHAGE. Status målt kvalitet barnehage. Andel fagutdanning i % Sum. Annet. Førskolelærerutdanning. VADSØ KOMMUNE KVALITETSUNDERSØKELSEN BARNEHAGE Status målt kvalitet barnehage Andel fagutdanning i % Sum Annet Fagutdanning som barne og ungdomsarbeider Førskolelærerutdanning Full uke -4 dager pr. uke

Detaljer

Hjemmetjenester -13 Østensjø

Hjemmetjenester -13 Østensjø Generelt - KS 3.43 3.42 Resultat for brukeren - KS 3.29 3.31 Brukermedvirkning - KS 2.87 2.94 Tilgjengelighet - KS 3.11 3.09 Trygghet/respektfull beh. - KS 3.46 3.47 Informasjon - KS 3.05 3.07 1 2 3 4

Detaljer

Praktisk bistand - 13 Østensjø

Praktisk bistand - 13 Østensjø Generelt - KS 3.41 3.42 Resultat for brukeren - KS 3.27 3.28 Brukermedvirkning - KS 2.83 2.89 Tilgjengelighet - KS 3.10 3.08 Trygghet/respektfull beh. - KS 3.48 3.47 Informasjon - KS 3.04 3.06 1 2 3 4

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE PÅRØRENDEUNDERSØKELSE I HSO HØSTEN 2016

DRAMMEN KOMMUNE PÅRØRENDEUNDERSØKELSE I HSO HØSTEN 2016 DRAMMEN KOMMUNE PÅRØRENDEUNDERSØKELSE I HSO HØSTEN 2016 SAMMENDRAG 3 av 4 pårørende er fornøyde med deres nærståendes tjenestetilbud. Av strategiindikatorene scorer Trygg og aktiv hverdag og Sjef I eget

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /11 RESULTATER FRA BRUKERUNDERSØKELSE I SFO VÅREN 2011

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /11 RESULTATER FRA BRUKERUNDERSØKELSE I SFO VÅREN 2011 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201001108 : E: 030 A20 &34 : Harald Nedrelid Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 05.09.2011 70/11 RESULTATER

Detaljer

Rapport fra brukerundersøkelse ved dagsenteret ved Lillehammer helsehus 2012

Rapport fra brukerundersøkelse ved dagsenteret ved Lillehammer helsehus 2012 Rapport fra brukerundersøkelse ved dagsenteret ved Lillehammer helsehus Rapporten er utarbeidet av Fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Kontaktperson:torbjorn.hanseth@lillehammer.kommune.no

Detaljer

Bruker- og pårørende undersøkelse

Bruker- og pårørende undersøkelse Bruker- og pårørende undersøkelse Hjemmebaserte tjenester 8 Utarbeidet av Fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Kontaktperson: torbjorn.hanseth@lillehammer.kommune.no/6 5 549 Om undersøkelsen

Detaljer

Saksframlegg. HJEMMETJENESTEN - BRUKER- OG ANSATTEUNDERSØKELSE 2011 Arkivsaksnr.: 11/32061

Saksframlegg. HJEMMETJENESTEN - BRUKER- OG ANSATTEUNDERSØKELSE 2011 Arkivsaksnr.: 11/32061 Saksframlegg HJEMMETJENESTEN - BRUKER- OG ANSATTEUNDERSØKELSE 2011 Arkivsaksnr.: 11/32061 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet tar sak om bruker- og ansatteundersøkelsen

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. BRUKERUNDERSØKELSE I KOMMUNALE BARNEHAGER 2004 Arkivsaksnr.: 04/29663

Saksframlegg. Trondheim kommune. BRUKERUNDERSØKELSE I KOMMUNALE BARNEHAGER 2004 Arkivsaksnr.: 04/29663 Saksframlegg BRUKERUNDERSØKELSE I KOMMUNALE BARNEHAGER 2004 Arkivsaksnr.: 04/29663 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet tar resultater fra brukerundersøkelse i kommunale barnehager 2004 til orientering.

Detaljer

Velkommen til. Skjoldtunet

Velkommen til. Skjoldtunet Velkommen til Skjoldtunet Informasjonsbrosjyre for Skjoldtunet, side: -1-13.03.2009 Innledning Skjoldtunet ble bygget i 1999 for 64 beboere, og er et moderne sykehjem med 64 enkeltrom fordelt på 8 grupper.

Detaljer

Barnehagene i Kongsberg

Barnehagene i Kongsberg AL7 Aud J Sperle, avdeling for samfunnsutvikling Barnehagene i Kongsberg Brukerundersøkelse 2012 Side 1 21.05.12 Brukerundersøkelse i Kongsbergbarnehagene 2012 Femte gang undersøkelsen gjennomføres med

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I HSO HØSTEN 2016

DRAMMEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I HSO HØSTEN 2016 DRAMMEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I HSO HØSTEN 2016 SAMMENDRAG Brukerne er alt i alt er fornøyde med bistanden de mottar fra kommunen, 8 av 10 oppgir at de er helt enig eller enig i påstanden. Scorene

Detaljer

Brukerdialog et viktig element i kvalitetsutvikling

Brukerdialog et viktig element i kvalitetsutvikling Alle er opptatt av brukermedvirkning og brukerdialog Brukerdialog et viktig element i kvalitetsutvikling Gudrun Haabeth Grindaker, direktør KS 12.-13. feb 2007 Statsminister Jens Stoltenberg Psykisk helse

Detaljer

Befolkningsundersøkelse. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat juni 2015

Befolkningsundersøkelse. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat juni 2015 Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat juni 2015 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Spørsmålene er stilt i anledning det forestående kommunevalget høsten 2015, og formålet er

Detaljer

Bruker- og pårørendeundersøkelse Hjemmebaserte tjenester

Bruker- og pårørendeundersøkelse Hjemmebaserte tjenester Bruker- og pårørendeundersøkelse Hjemmebaserte tjenester Offentlig utgave Fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Bruker- og pårørendeundersøkelse - Hjemmebaserte tjenester Innhold. Innledning....

Detaljer

Ekstern evaluering av tjenesteområde 3 Eldre og særlig omsorgstrengende - rapport og plan for oppfølging

Ekstern evaluering av tjenesteområde 3 Eldre og særlig omsorgstrengende - rapport og plan for oppfølging Dato: 16. september 2009 Byrådssak 371/09 Byrådet Ekstern evaluering av tjenesteområde 3 Eldre og særlig omsorgstrengende - rapport og plan for oppfølging NSNY SARK-454-200815632-47 Hva saken gjelder:

Detaljer

Brukerundersøkelsen 2015

Brukerundersøkelsen 2015 Brukerundersøkelsen 215 Utviklingshemmede - Pårørende Vefsn kommune Brukereundersøkelsen ble gjennomført i mai juni 215 Antall spurte: 54 Antall svar: 36 (67%) Det ble benyttet spørreskjema som ble sendt

Detaljer

Samlerapport fra brukerundersøkelse ved hjemmetjenestene i Ålesund kommune

Samlerapport fra brukerundersøkelse ved hjemmetjenestene i Ålesund kommune Samlerapport fra brukerundersøkelse ved hjemmetjenestene i Ålesund kommune Rapport 17. mars 2016 Innhold Innhold... 2 Forord... 3 Hovedfunn... 4 Snittverdier på kvalitetsdimensjonene... 4 Hovedfunn i undersøkelsen...

Detaljer

Telefonnummer:

Telefonnummer: Telefonnummer: 55515920 Varme og vennlighet skaper trygghet og selvstendighet! Om Aldershjemmet Soltun Aldershjem har plass til 25 beboere. Alle beboerne har enerom, fordelt på to etasjer. Vi har 8 nyere

Detaljer

Nye a rtikler som publiseres 26.1 1.201 5 i forbindelse med publisering av nye nasjonale kvalitetsindikatorer

Nye a rtikler som publiseres 26.1 1.201 5 i forbindelse med publisering av nye nasjonale kvalitetsindikatorer Nye a rtikler som publiseres 26.1 1.201 5 i forbindelse med publisering av nye nasjonale kvalitetsindikatorer Innhold Beboe re på sykehjem vurdert av lege siste 12 måneder...... 2 Beboere på sykehjem vurdert

Detaljer

AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser. Kongsbergbarnehagene. Brukerundersøkelse 2016. Side 1

AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser. Kongsbergbarnehagene. Brukerundersøkelse 2016. Side 1 AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser. Kongsbergbarnehagene Brukerundersøkelse 2016 Side 1 Brukerundersøkelse i Kongsbergbarnehagene 2016 Brukerundersøkelser er ett viktig element som inngår i Kongsberg

Detaljer

Velkommen til Midtbygda sjukeheim

Velkommen til Midtbygda sjukeheim Velkommen til Midtbygda sjukeheim Personalet ved Midtbygda sjukeheim ønsker å gjøre sitt aller beste for at alle beboere, pasienter, brukere og pårørende skal føle seg godt ivaretatt. Vi ønsker å være

Detaljer

Midt-Buskerud Barneverntjeneste - Brukerundersøkelse 2015

Midt-Buskerud Barneverntjeneste - Brukerundersøkelse 2015 Midt-Buskerud Barneverntjeneste - Brukerundersøkelse 2015 Denne rapporten er utarbeidet på bakgrunn av tjenestens styringssystem, og et ledd i internkontrollen. Den sammenfatter resultatene av brukerundersøkelse

Detaljer

Melding om Fylkesmannens systemtilsyn med helse, - omsorgs, - og barnevernstjenesten i Byrådsavdeling for helse og omsorg

Melding om Fylkesmannens systemtilsyn med helse, - omsorgs, - og barnevernstjenesten i Byrådsavdeling for helse og omsorg Byrådssak 106/17 Melding om Fylkesmannens systemtilsyn med helse, - omsorgs, - og barnevernstjenesten i Byrådsavdeling for helse og omsorg GHAL ESARK-41-201706451-4 Hva saken gjelder: Byrådet legger frem

Detaljer

Brukerundersøkelse i barnehagene i Hitra kommune 2012-13 - Resultater og analyse

Brukerundersøkelse i barnehagene i Hitra kommune 2012-13 - Resultater og analyse HITRA KOMMUNE Oppvekstsektoren Arkiv: Saksmappe: 2013/143-1 Saksbehandler: Kjell Roar Sæther Dato: 17.01.2013 Brukerundersøkelse i barnehagene i Hitra kommune 2012-13 - Resultater og analyse Utvalg Møtedato

Detaljer

Skolefritidsordningene i Kongsberg

Skolefritidsordningene i Kongsberg AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser. Skolefritidsordningene i Kongsberg Brukerundersøkelse 2014 Side 1 24.11.2014 Brukerundersøkelse i skolefritidsordningene 2014 Undersøkelsen skal: Gi den enkelte SFO-ordning

Detaljer

Brukerundersøkelser barnevern 2011. 1.0 Om undersøkelsene... 3. 1.1 Innledning... 3. 1.3 Målgruppe... 3. 1.4 Utvalg... 3. 2.0 Rapportering...

Brukerundersøkelser barnevern 2011. 1.0 Om undersøkelsene... 3. 1.1 Innledning... 3. 1.3 Målgruppe... 3. 1.4 Utvalg... 3. 2.0 Rapportering... BRUKERUNDERSØKELSE BARNEVERN 2011 1 Brukerundersøkelser barnevern 2011 Innhold 1.0 Om undersøkelsene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Forarbeider, metode og utvalg... 3 1.3 Målgruppe... 3 1.4 Utvalg... 3 2.0

Detaljer

AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser. Kongsbergbarnehagene. Brukerundersøkelse 2014. Side 1

AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser. Kongsbergbarnehagene. Brukerundersøkelse 2014. Side 1 AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser. Kongsbergbarnehagene Brukerundersøkelse 2014 Side 1 08.05.2014 Brukerundersøkelse i Kongsbergbarnehagene 2014 Brukerundersøkelser er ett viktig element som inngår

Detaljer

Rapport Brukertilfredshet blant pårørende til beboere ved sykehjem i Oslo kommune 2011

Rapport Brukertilfredshet blant pårørende til beboere ved sykehjem i Oslo kommune 2011 Oslo kommune Helseetaten Folkehelse og omsorgsavdelingen Rapport Brukertilfredshet blant pårørende til beboere ved sykehjem i Oslo kommune 0 Resultater fra en spørreundersøkelse blant pårørende til beboere

Detaljer

Hvordan opplever flyktninger å delta i introduksjonsprogrammet?

Hvordan opplever flyktninger å delta i introduksjonsprogrammet? Hvordan opplever flyktninger å delta i introduksjonsprogrammet? 22.-23.9-2016 Nettverksamling Effektiviseringsnettverk for integrering av flyktninger Clarion Hotel & Congress Oslo Airport I denne presentasjonen

Detaljer

Orientering fra etatsdirektør Helge Jagmann, Sykehjemsetaten

Orientering fra etatsdirektør Helge Jagmann, Sykehjemsetaten Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/14 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Bydelssalen, Trygve Lies plass 1, 2. etg. Møtetid: Torsdag 27. mars 2014 kl. 17.00 Sekretariat: 23 47

Detaljer

To private sykehjem som har driftsavtale med kommunen, Betanien og Bergen Røde Kors, hadde også tilsyn. Avvik ble ikke avdekket.

To private sykehjem som har driftsavtale med kommunen, Betanien og Bergen Røde Kors, hadde også tilsyn. Avvik ble ikke avdekket. Dato: 22. mars 2010 Byrådssak 206/10 Byrådet Melding om statlige tilsyn med helse- og omsorgstjenestene INSA SARK-43-200804433-48 Hva saken gjelder: Byrådet fremlegger Melding om statlige tilsyn (systemrevisjoner)

Detaljer

Vedlegg 19: Kvalitetsmåling i hjemmetjenesten

Vedlegg 19: Kvalitetsmåling i hjemmetjenesten Vedlegg 19: Kvalitetsmåling i hjemmetjenesten Byrådssak 193/05 KVALITETSMÅLING I HJEMMETJENESTEN Sammendrag: Byrådet foreslår at det etableres et kvalitetsmålingssystem som skal være felles for alle hjemmetjenestene

Detaljer

Det er avtalt befaring i barnehagen i Nedre gate 3-5 etter møtet kl

Det er avtalt befaring i barnehagen i Nedre gate 3-5 etter møtet kl Oslo kommune Møteinnkalling 5/09 Møte: Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 (inngang Korsgata) Møtetid: Tirsdag 01. september 2009 kl. 17.00 Det er avtalt

Detaljer

Velkommen til Venneslaheimen

Velkommen til Venneslaheimen Velkommen til Venneslaheimen Vi vil med dette ønske deg velkommen som beboer på Venneslaheimen! Vi håper at du og dine pårørende gjennom denne brosjyren vil få informasjon som kan være nyttig. Venneslaheimen

Detaljer

Oslo kommune TABELLOVERSIKT Side 1

Oslo kommune TABELLOVERSIKT Side 1 Oslo kommune TABELLOVERSIKT Side 1 Table Page Title Base 1 1 Kjønn 2 7 Alder 3 13 Romtype 4 19 Hvor fornøyd er du med måltidene? 5 25 Hvor fornøyd er du med hjelpen til personlig hygiene? 6 31 Hvor fornøyd

Detaljer

Brukertilfredshet blant sykehjemsbeboere

Brukertilfredshet blant sykehjemsbeboere Oslo kommune Helse og velferdsetaten Brukertilfredshet blant sykehjemsbeboere Resultater fra en spørreundersøkelse blant sykehjemsbeboere og pårørende til sykehjemsbeboere Gjennomført av TNS Gallup på

Detaljer

Intervjuskjema for brukerundersøkelsen «Utviklingshemmede Brukere»

Intervjuskjema for brukerundersøkelsen «Utviklingshemmede Brukere» Intervjuskjema for brukerundersøkelsen «Utviklingshemmede Brukere» BAKGRUNNSSPØRSMÅL Først ønsker vi at du svarer på noen bakgrunnsspørsmål Kjønn Mann Kvinne Alder 18 34 år 35 66 år 67 år og over SELVBESTEMMELSE

Detaljer

VELKOMMEN TIL LEKA SYKESTUE

VELKOMMEN TIL LEKA SYKESTUE VELKOMMEN TIL LEKA SYKESTUE PLO kontoret Side 1 2010 LYTT MED OPPMERKSOMHET OG UTEN DØMMESYKE. LYTT BÅDE MED HJERTET OG MED ØRENE. Å LYTTE MED SJELEN ER EN GOD MÅTE Å FORTELLE ANDRE AT NOEN BRYR SEG OM

Detaljer

Brukerundersøkelse Barnebolig

Brukerundersøkelse Barnebolig Brukerundersøkelse Barnebolig 010 Innhold 1.0 Om undersøkelsene... 1.1 Innledning... 1. Målformulering... 5 1. Metode og utvalg... 7 1..1 Målgruppe... 7 1.. Utvalg... 7 1.. Datainnsamling... 7 1..4 Spørreskjema...

Detaljer

22/13 13/ Protokoll fra møte i helse- og sosialkomiteen 17. april /13 12/ Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten

22/13 13/ Protokoll fra møte i helse- og sosialkomiteen 17. april /13 12/ Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteinnkalling 4/13 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Sørkedalsveien 150 A. Møterom Bogstad Møtetid: 15.05.2013 kl. 17:00 Sekretariat: 23 47 60 64 SAKSKART Opprop

Detaljer

Telefonnummer: 53 03 49 10

Telefonnummer: 53 03 49 10 Telefonnummer: 53 03 49 10 Varme og vennlighet skaper trygghet og selvstendighet! Om Aldershjemmet Soltun Aldershjem har plass til 25 beboere. Alle beboerne har enerom, fordelt på to etasjer. Vi har 8

Detaljer

Brukarundersøking ergo- og fysioterapitenesta og Psykisk helseteneste

Brukarundersøking ergo- og fysioterapitenesta og Psykisk helseteneste Helsetenester Brukarundersøking ergo- og fysioterapitenesta og Psykisk helseteneste 31.10 18.11 2011 Brukarundersøking ergo- og fysioterapitenesta 2011 Utvelging: Brukarar som er under behandling - 186

Detaljer

Velkommen til. Skjoldtunet

Velkommen til. Skjoldtunet Dersom du ikke får medhold i klagen har vi plikt til å hjelpe deg med å videreformidle denne til fylkeslegen. Vi ønsker å gjøre vårt beste for at du skal være fornøyd med oppholdet. Kommunen gjennomfører

Detaljer

Psykisk helsetjeneste 2010

Psykisk helsetjeneste 2010 Brukerundersøkelse Psykisk helsetjeneste 2010 Langesgate og Mathisensgate bofelleskap Villa Utsikten Boteam Utarbeidet av fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Om undersøkelsen Undersøkelsen

Detaljer

Trygghet og trivsel i fellesskap

Trygghet og trivsel i fellesskap Trygghet og trivsel i fellesskap Om Aldershjemmet Soltun Aldershjem har plass til 25 beboere. Alle beboerne har enerom, fordelt på to etasjer. Vi har 8 nyere rom med bad, de andre er mindre rom uten bad.

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2007 Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Trondheim kommune. BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2007 Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak: Saksframlegg BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2007 Arkivsaksnr.: 08/19052 Forslag til vedtak: Formannskapet tar resultatene fra brukerundersøkelse i trondheimsbarnehagene i 2007 til orientering.

Detaljer

Saksframlegg. Sammenstilling av resultatene fra brukerundersøkelsen 2015

Saksframlegg. Sammenstilling av resultatene fra brukerundersøkelsen 2015 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 030 Arkivsaksnr: 2015/2411-7 Saksbehandler: Per Martin Øfsti Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget 18/15 12.10.2015 Administrasjonsutvalget Komite Levekår

Detaljer

Bystyrekomite helse, sosial og omsorg 5. april 2011 Ingar Pettersen, helse og sosialdirektør

Bystyrekomite helse, sosial og omsorg 5. april 2011 Ingar Pettersen, helse og sosialdirektør Bystyrekomite helse, sosial og omsorg 5. april 2011 Ingar Pettersen, helse og sosialdirektør Kvalitetsarbeidet i pleie- og omsorgstjenesten Systemet Læringsprossessen Hva er et avvik? Manglende oppfyllelse

Detaljer