Omsorgstjenestene - Bruker-/pårørendeundersøkelse 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Omsorgstjenestene - Bruker-/pårørendeundersøkelse 2010"

Transkript

1 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2010/4232 Saksbehandler: Hege Askestad Tjenesteutvalget Omsorgstjenestene - Bruker-/pårørendeundersøkelse 2010 Bakgrunn Kommunestyret vedtok ved behandlingen av Omsorgsplan 2018, (sak 3/2009) at det skal gjennomføres årlige brukerundersøkelser, og at tilfredsheten til brukerne skal ligge over den gjennomsnittlige brukertilfredsheten i landet. Gjennomsnittlig tilfredshet er gjennomsnittskår for summen av alle spørsmålene i undersøkelsen. Landsgjennomsnittet kan variere for de ulike tjenester, da det varierer innenfor hvilke tjenester den enkelte kommune gjennomfører brukerundersøkelse det enkelte år, og når undersøkelsene gjennomføres. Lier benytter standardiserte undersøkelser utviklet av KS 1 De fleste av landets kommune benytter samme type undersøkelse, noe som gir et viktig grunnlag, og mulighet for systematisk sammenlikning med andre kommuner, og med seg selv, over tid. Undersøkelsen består av mellom spørsmål 2, rettet direkte mot brukerne og/eller indirekte mot brukerne, ved for eksempel foreldre-, eller andre pårørende. Svarskalaen for brukertilfredshet går fra 1 4, hvor 1 er laveste verdi (meget misfornøyd), og 4 er høyeste verdi (meget fornøyd). Undersøkelsen omfatter to respondentgrupper 3 : - brukere/pasienter og pårørende 9 av kommunens 11 virksomheter innenfor omsorgstjenestene har i perioden juli til oktober 2010, gjennomført bruker- og pårørendeundersøkelse 4. Enkelte virksomheter gjennomførte ikke undersøkelse i 2009, pga deltagelse i Kvalitetskommuneprogrammet. Derfor er sammenligningsgrunnlaget 2007 for enkelte virksomheter, og for andre Det kom inn i overkant av 300 svar, noe som utgjør en svarprosent på ca 50 %. De to virksomhetene som ikke har gjennomført undersøkelse i 2010, Rehabiliteringsvirksomheten og Psykisk helse, skal gjennomføre i 1. halvår Kommunesektorens interesse og arbeidsgiverorganisasjon. 2 Antall spørsmål varierer. Hjemmetjenesten har 19 spørsmål, tjenester til mennesker med funksjonsnedsettelse har 31 spørsmål. 3 I ytre Lier bofellesskap er undersøkelsen bare gjennomført med en respondent (pårørende). Dette etter ønske fra pårørende. 4 Omfatter virksomhetene; Ytre Lier hjemmetjeneste og Øvre Lier hjemmetjeneste, Frogner sykehjem, Liertun bo og omsorgssenter, Nøstehagen bo og omsorgssenter. Bofellesskap for demens (Bratromveien 7,9/11 og Frognerbo). Ytre lier bofellesskap, Øvre Lier bofellesskap og Habilitering. Det er ikke gjennomført brukerundersøkelse for virksomhet Rehabilitering.

2 Tjenesteutvikling er en kontinuerlig prosess, der tilbakemeldingene fra brukere og pårørende er et viktig korrektiv i arbeidet for å videreutvikle tjenestene. Sammendrag Målet om at Lier kommunes omsorgstjenester skal ligge over den gjennomsnittlige brukertilfredsheten i landet, er nådd av 2 av de 9 virksomhetene, Øvre Lier bofellesskap for funksjonshemmede og Habiliteringsvirksomheten. En av virksomhetene, Nøstehagen, ligger på landsgjennomsnittet, mens bofellesskapet Frogner og Bratromvn 7/9/11, ligger 0,1 poeng under landsgjennomsnittet, og Ytre Lier hjemmetjeneste 0,2 poeng under. De øvrige 4 virksomhetene ligger fra 0,3 til 0,5 under landsgjennomsnittet. Hjemmetjenestene Landsgjennomsnittet 3,4 3,3 Ytre Lier hjemmetjeneste 3,2 3,3 Øvre Lier hjemmetjeneste 3,1 3,1 Sykehjem - pårørende Landsgjennomsnittet 3,1 3,1 Nøstehagen 3,1 3,0 Liertun 2,8 3,0 Frogner 2,7 2,7 Sykehjem - beboere Landsgjennomsnittet 3,3 3,3 Nøstehagen 3,3 3,2 Liertun 3,1 3,3 Pårørende til personer med demens Landsgjennomsnittet 3,0 2,9 Bofelleskapet Frogner og Bratromvn 7/9/11 2,9 2,9 Pårørende til funksjonshemmede Landsgjennomsnittet 2,9 3,3 Øvre Lier bofellesskap 3,2 2,9 Habiliteringsvirksomheten 3,1 3,0 Ytre Lier bofellesskap 2,4 2,8 Resultatene fra undersøkelsen viser i hovedsak at tilfredsheten er god, men at det fortsatt er forbedringspotensialer. Høflighet og respektfull behandling er det brukerne/pårørende er mest fornøyd med. Undersøkelsen viser også at trivselen hos brukerne er god. Sammen med medarbeiderne er virksomhetene, etter rådmannens vurdering, på god vei. Kvalitetskommuneprosjektet, sammen med økt kompetanse i etikk og etisk refleksjon er viktige tiltak for å nå målet. Et fortsatt forbedringsområde er brukermedvirkning, spesielt i forhold til: Kunnskap om og utarbeidelse av individuell plan Kvalitet i samtalene med pårørende Samordning av tjenestene mot andre tjenester

3 Brukerne i større grad får være med på å bestemme når han/hun skal motta hjelpen og hvilken hjelp han/hun skal ha. Hjemmetjenesten Som nevnt i sammendraget har kommunens to hjemmetjenestevirksomheter en brukertilfredshet som ligger 0,2-0,3 poeng under landsgjennomsnittet. Ved Ytre Lier hjemmetjeneste har den gått noe ned fra forrige undersøkelse (-0,1), men ligger fortsatt litt over Øvre Lier hjemmetjeneste. Tilfredsheten ved Øvre Lier hjemmetjeneste er stabil, men flere enkeltspørsmål viser en positiv utvikling. Hjemmetjenestene Landsgjennomsnittet 3,4 3,3 Ytre Lier hjemmetjeneste 3,2 3,3 Øvre Lier hjemmetjeneste 3,1 3,1 Hjemmetjenester omfatter i hovedsak praktisk bistand og hjemmesykepleie, og brukerundersøkelsen omfatter 19 spørsmål, fordelt på 6 tema 5. Brukerne av hjemmetjenestene er i stor grad tilfreds med tjenestene de mottar. Sammenliknet med undersøkelsen i 2007 viser at tilfredsheten i stor grad er opprettholdt: Ytre Lier hjemmetj Øvre Lier hjemmetj Landsgj.snitt Resultat for brukeren 3,4 3,4 3,2 3,2 3,5 3,4 Brukermedvirkning 3,1 3,3 2,9 2,7 3,2 3,0 Trygghet og respektfull beh 3,3 3,3 3,4 3,4 3,5 3,4 Tilgjengelighet 3,2 3,3 2,8 2,8 3,3 3,2 Informasjon 3,1 3,1 3,1 3,0 3,3 3,2 Generelt 3,4 3,5 3,3 3,3 3,5 3,5 Snitt totalt 3,2 3,3 3,1 3,1 3,4 3,3 Imidlertid er ikke målet om å ha høyere brukertilfredshet enn landsgjennomsnittet, nådd. Landsgjennomsnittet var på gjennomføringstidspunktet, 3,4. Ytre Lier hjemmetjeneste har en gjennomsnittlig tilfredshet på 3,2 (3,3 i 2007), mens Øvre Lier hjemmetjeneste har 3,1 (3,1 i 2007). På ingen av parameterne skårer brukerne likt, eller over landsgjennomsnittet. Innenfor de ulike temaene viser undersøkelsen allikevel at brukerne gir hjemmetjenestene samlet sett, en relativt høy skår på at opplever at tjenestene har god nok kvalitet, 3,3 (landsnittet er 3,5), og at den gir dem en bedre hverdag, gjennomsnitt, 3,4 (landsnittet er 3,5). Særlig positivt er det at brukerne opplever at de blir møtt med høflighet og respekt, gjennomsnitt 3,7 (landsnittet er 3,8), og at taushetsplikten overholdes, gjennomsnitt 3,7 (landsnittet er 3,8). Det er på dette punktet Lier kommunes hjemmetjenestevirksomheter skårer høyest i årets undersøkelse. Tendensen fra 2007 opprettholdes, der Ytre Lier hjemmetjeneste har en noe bedre brukertilfredshet, på de fleste områder, sammenliknet med Øvre Lier hjemmetjeneste. Undersøkelsen viser at brukerne ikke er fullt så tilfreds med antall tildelte timer de mottar bistand. Samlet tilfredshet for Øvre Lier hjemmetjeneste, er 3,0 - en liten nedgang fra 2007 (- 0,1). Det er i hovedsak tilfredshet med tildelte timer til praktisk bistand som trekker ned (2,5). 5 Resultat for brukeren, Brukermedvirkning, Trygghet og respektfull behandling, Tilgjengelighet, Informasjon, Generelt.

4 Brukerne er mer tilfreds med timer tildelt til hjemmesykepleie (3,1). I Ytre Lier hjemmetjeneste har det imidlertid vært en nedgang fra 2007, fra 3,2 til 3,1. Her er brukerne også mest fornøyd med antall timer til hjemmesykepleie (3,4). Timer tildelt til hjemmehjelp/praktisk bistand får en tilfredshet på 2,9. Sammenliknet vi med landsgjennomsnittet som ligger på 3,3, ligger tilfredsheten med tildelte timer noe under i Lier, (-0,3). Brukerne gir i undersøkelsen uttrykk for at de opplever at hjemmetjenesten bidrar til en bedre hverdag, slik at man kan bli boende hjemme. Tilfredsheten her er 3,4 - den samme som i 2007, men 0,1 poeng under landsgjennomsnittet. Undersøkelsen har et punkt som heter: Til slutt vil vi stille deg et generelt spørsmål om hvordan du opplever tjenesten. Alt i alt 6, i hvor stor grad er du fornøyd: Her skårer hjemmetjenestene samlet 3,4, som er 0,1 under landsgjennomsnittet. Institusjoner Undersøkelsen omfatter både brukere og pårørende ved Liertun og Nøstehagen, men bare pårørende (pga beboergruppen) ved Frogner 7. Forrige brukerundersøkelse ble gjennomført i Undersøkelsen består av i alt 28 spørsmål, fordelt på 7 tema 8. Resultatene for institusjonene i 2010 viser at beboerne er generelt mer fornøyd med tjenesten enn pårørende. Resultatet viser en gjennomgående dårligere skår ved Liertun ved årets brukerundersøkelse, sammenliknet med undersøkelsen i Ved Nøstehagen, har brukertilfredsheten økt på de fleste variablene, sammenliknet med 2007, for både pårørende og brukerne. Når det gjelder tilgjengelighet, viser undersøkelsen at institusjonene, samlet, ligger over landsgjennomsnittet 9. Sykehjem - pårørende Landsgjennomsnittet 3,1 3,1 Nøstehagen 3,1 3,0 Liertun 2,8 3,0 Frogner 2,7 2,7 Pårørende Sykehjem - beboere Landsgjennomsnittet 3,3 3,3 Nøstehagen 3,3 3,2 Liertun 3,1 3,3 Tilfredsheten til pårørende ved Nøstehagen har økt og ligger på landsgjennomsnittet, selv om de pårørende på spørsmålet om hvor fornøyd de er alt i alt, gir skår 3,6 som ligger over landsgjennomsnittet på 3,5. 6 Alt i alt er et enkeltspørsmål hvor pårørende/bruker sier hvor tilfredse de er, når alt kommer til alt! 7 Brukerundersøkelser innbefatter at man må ha flere enn 8 informanter for å kunne ha et representativt utvalg. Man må foreta en individuell vurdering om hvorvidt den enkelte er i stand til å kunne håndtere en slik undersøkelse. Ved årets brukerundersøkelse klarte man ikke å lage et utvalg. 8 Resultat for brukeren, Trivsel, Brukermedvirkning, Respektfull behandling, Tilgjengelighet, Informasjon, Generelt. 9 Innebærer tilgjengelighet fra lege, og øvrig pleiepersonale

5 Ved Liertun har de pårørendes tilfredshet gått litt ned (-0,2), mens den på Frogner er stabil. Nøstehagen Liertun Frogner Landsgj.snitt Resultat for bruker 2,9 2,8 2,7 2,7 2,5 2,5 3,0 2,9 Trivsel 3,2 3,0 3,0 3,0 2,8 2,8 3,2 3,2 Brukermedvirk. 2,9 2,5 2,4 3,0 2,5 2,6 3,0 2,8 Respektfull beh. 3,6 3,5 3,3 3,6 3,6 3,5 3,6 3,6 Tilgjengelighet 3,5 3,3 3,1 3,1 2,8 2,8 3,3 3,2 Informasjon 3,1 3,1 2,8 2,8 2,9 2,6 3,1 3,0 Generelt 3,6 3,4 2,9 3,1 2,9 3,0 3,5 3,4 Snitt totalt 3,1 3,0 2,8 3,0 2,7 2,7 3,1 3,1 På 7 av de 28 spørsmålene gir pårørende Nøstehagen høyere skår enn landsgjennomsnittet, Frogner har høyere skår enn landsgjennomsnittet på ett av spørsmålene, mens Liertun har ingen skår høyere enn landsgjennomsnittet. De pårørende er fornøyd med mulighetene for en planlagt samtale med personalet og opplever å bli hørt dersom de har noe å klage på. Pårørende er særs tilfreds med personalets håndtering av taushetsplikt, gjennomsnitt skår i Lier er 3,9 poeng, noe som tilsvarer 0,2 poeng over landsgjennomsnitt. Pårørende er samlet sett, ikke så fornøyd med brukernes mulighet til å gjøre dagligdagse gjøremål (1,9). Pårørende ved Liertun og Frogner opplever ikke at beboerne gis tilstrekkelig mulighet til å komme ut og få oppleve andre opplevelse og turer (1,8). I tillegg skårer pårørende lavt på spørsmålet om brukers mulighet til aktivitetstilbud (1,9 og 1,8) ved disse to institusjonene. Ved Nøstehagen gir pårørende uttrykk for at beboerne har et godt aktivitetstilbud. Her er resultatet 3,4 poeng, noe som tilsvarer 0,9 poeng over landsgjennomsnittet. I tillegg opplever pårørende at beboerne ved Nøstehagen har mulighet til å komme seg ut. Resultatet her viser en skår på 2,7, 0,6 over landsgjennomsnittet. På spørsmål til pårørende angående brukers trivsel ser vi at Nøstehagen ligger på landsgjennomsnittet, mens Liertun og Frogner ligger noe under. På Frogner er det særlig spørsmålet vedrørende trivsel på rommet som trekker ned gjennomsnittet. Her er skåren 2,6, en nedgang fra 2007 på 0,3 poeng. På spørsmålet om respektfull behandling og høflighet opplever pårørende i høy grad at dette blir ivaretatt. Nøstehagen og Frogner har høyest skår, og får begge 3,6 poeng, noe som tilsvarer landsgjennomsnittet. Ved Nøstehagen og Frogner er pårørende særlig tilfreds (4,0) med måten ansatte håndterer taushetsplikten. Pårørende er en viktig ressurs både for brukerne og for kommunen som tjenesteutøver, og det vil være viktig å videreføre dialogen med dem i forbedringsarbeidet.

6 Brukerne Nøstehagen Liertun Landsgj.snitt Resultat for bruker 3,3 3,3 3,0 3,3 3,3 3,2 Trivsel 3,4 3,0 3,1 3,3 3,4 3,4 Brukermedvirk. 3,2 2,8 2,9 3,1 3,1 3,0 Respektfull beh. 3,3 3,5 3,7 3,6 3,7 3,6 Tilgjengelighet 3,4 3,2 3,6 3,3 3,5 3,5 Informasjon 3,3 3,1 3,0 3,2 3,3 3,3 Generelt 3,8 3,3 3,2 3,5 3,5 3,6 Snitt totalt 3,3 3,2 3,1 3,3 3,3 3,3 På 8 av de 28 spørsmålene gir brukerne Nøstehagen høyere skår enn landsgjennomsnittet, mens Liertun har høyere skår enn landsgjennomsnittet på 2 av spørsmålene. Brukerne ved Nøstehagen gir uttrykk for høy trivsel, spesielt i fht personalet som jobber der, 3,8 som er 0,1 poeng over landsgjennomsnittet. Videre er brukerne fornøyd med sin mulighet til å gjøre dagligdagse gjøremål (3,3), 0,4 poeng over landsgjennomsnittet. På spørsmålet om hvor fornøyde bruker er med aktivitetstilbudet skårer Nøstehagen 3,6 poeng, noe som utgjør 0,6 poeng over landsgjennomsnittet. Videre gir de uttrykk for at de er fornøyd med maten de får (3,5). Nøstehagens brukerundersøkelse har i hovedsak skår over 3 poeng. På spørsmål om brukermedvirkning og individuell plan er resultatet 0. Årsaken til dette er ikke kjent. Innenfor variabelen respektfull behandling finner vi den høyeste skåren for Liertun. Her ligger Liertun på landsgjennomsnittet (3,7). Her gir brukerne tilbakemelding om at man blir møtt med høflighet og respekt (3,7). Videre er brukerne tilfreds med ansatte i fht å overholde taushetsplikten sin (3,8). Når det gjelder å bli lyttet til ligger Liertun over landsgjennomsnitt med en skår på 3,6 poeng. Graden av fornøydhet har økt fra 2007 når det gjelder muligheten til å bli hørt hvis de har noe å klage på noe. Beboerne på Liertun er ikke fullt så fornøyd med muligheten til å gjøre dagligdagse gjøremål (2,2) og med aktivitetstilbudet (2,2). Lavest tilfredshet finner vi på muligheten til å komme seg ut, med en skår på 2 poeng, som er en nedgang fra 2007 på 1 poeng. Vi ser også en nedgang i fht beboernes tilfredshet ved måltidene og maten de får. Bofellesskap for mennesker med demens. Undersøkelsen omfatter virksomheten Bofellesskapet Frogner og Bratromvn 7/9/11, fordelt på 4 lokasjoner. For denne brukergruppen er det bare pårørende som har besvart undersøkelsen. Pårørende til personer med demens Landsgjennomsnittet 3 2,9 Bofelleskapet Frogner og Bratromvn 7/9/11 2,9 2,9 Resultatet av undersøkelsen viser en stabil pårørendetilfredshet, tett opp under landsgjennomsnittet.

7 Pårørende i Lier Landsgjennomsnitt Resultat for bruker 2,9 2,8 2,9 2,8 Trivsel 3,3 3,6 3,1 3,6 Brukermedvirk 2,2 2,4 2,5 2,4 Individuell plan 3,0 1,5 2,4 1,5 Samtaler med de ansatte 2,3 3,1 3,4 3,1 Respektfull behandling 3,4 3,6 3,5 3,6 Tilgjengelighet 2,9 2,9 3,2 2,9 Informasjon 2,8 2,8 2,7 2,8 Dagsenter/dagtilbud 0 3,5 3,2 3,5 Generelt 3,2 3,3 3,3 3,3 Snitt totalt 2,9 2,9 3,0 2,9 På 11 av de 31 spørsmålene gir pårørende virksomheten høyere skår enn landsgjennomsnittet, mens den har økt eller ligger på samme nivå på 15 av 31 spørsmål. Samlet sett ligger pårørendetilfredsheten, 0,1 poeng under landsgjennomsnittet. Høyest tilfredshet har spørsmål knyttet til brukers trivsel, med en skår på 3,3 poeng, 0,2 over landsgjennomsnittet. Pårørende er veldig tilfreds med personalets håndtering av taushetsplikten, 3,9, (0,2 over landsgjennomsnittet). Pårørende er også tilfreds med utarbeidelsen av individuell plan (3), over landsgjennomsnitt (+ 0,6). Dette er også en økning fra 2009 med 1,5 poeng. Vi ser at pårørende er mer tilfreds når det gjelder informasjon enn landsgjennomsnittet (+0,1). Pårørende gir uttrykk for at de ikke er fullt så tilfreds med brukers mulighet til å gjøre dagligdagse gjøremål (1,9), samt brukers aktivitetstilbud (1,8). På spørsmål rundt dagsenter/dagtilbud, er skåret 0 på alle spørsmålene. Dette kan skyldes at bare 1 av 28 beboere har et slikt tilbud. Tjenester til mennesker med funksjonsnedsettelser Undersøkelsen omfatter virksomhetene Øvre Lier bofellesskap, Ytre Lier bofellesskap og Habiliteringsvirksomheten. Undersøkelsen omfatter 31 spørsmål, fordelt på 11 tema 10. Tilfredsheten til pårørende ved Øvre Lier bofellesskap har hatt en positiv utvikling fra 2009, og har en samlet brukertilfredshet 0,3 over landsgjennomsnittet, en økning på 0,3 fra Pårørende ved Ytre Lier bofellesskap er ikke fullt så tilfredse (2,4) og opplever at tilfredsheten er redusert med 0,4 poeng siden Ved Habiliteringsvirksomheten har en pårørendetilfredshet på 0,2 over landsgjennomsnittet, en økning på 0,1 fra Pårørende til funksjonshemmede Landsgjennomsnittet 2,9 3,3 Øvre Lier bofellesskap 3,2 2,9 Habiliteringsvirksomheten 3,1 3,0 Ytre Lier bofellesskap 2,4 2,8 10 Resultat for brukeren, Trivsel, Brukermedvirkning, Individuell plan, Respektfull behandling, Tilgjengelighet, Informasjon, Fysisk miljø, Personalets Kompetanse, Samordning mot andre tjenester, Generelt.

8 Øvre Lier bf Habilitering Ytre Lier bf Landsgj.snitt Resultat for bruker 2,9 2,7 3,0 2,7 2,4 2,6 2,7 2,7 Trivsel 3,5 3,6 3,4 3,4 3,2 3,2 3,3 3,4 Brukermedvirk. 2,1 1,9 2,6 2,4 1,7 1,7 2,2 2,2 Individuell plan 3,5 3,5 3,1 3,1 2,8 3,0 3,2 3,2 Respektfull beh. 3,4 3,1 3,4 3,3 2,5 3,1 3,1 3,3 Tilgjengelighet 3,3 3,3 3,3 3,1 2,6 3,3 3,2 3,3 Informasjon 3,1 2,9 3,3 2,9 2,3 3,5 3,0 3,1 Fysisk miljø 3,1 3,4 3,3 3,3 3,2 3,2 3,3 3,3 Personaltets komp. 3,6 3,3 3,2 3,1 2,3 3,3 3,1 3,3 Samordning 3,2 2,5 2,8 3 1,8 2,5 2,8 2,8 Generelt 3,4 3,2 3,1 3,1 2,3 2,9 2,9 3,1 Snitt totalt 3,2 2,9 3,1 3 2,4 2,8 2,9 3,0 På 26 av de 31 spørsmålene gir pårørende Habiliteringsvirksomheten høyere skår enn landsgjennomsnittet, Øvre Lier bofellesskap har en høyere skår enn landsgjennomsnittet på 21 av de 31 spørsmålene, mens Ytre Lier bofellesskap har høyere skår enn landsgjennomsnittet på 10 av de 31 spørsmålene. Tiltak Brukerundersøkelser og fortløpende dialog med brukerne/pårørende er viktige redskaper for å kunne videreutvikle seg som kommuneorganisasjon og som tjenesteutøver. Lier kommune legger derfor opp til et systematisk oppfølgings- og forbedringsarbeid, hvor brukerundersøkelsen er et av flere barometer som benyttes for å kunne videreutvikle kvaliteten på tjenestene. Omsorgstjenestene har gjennom høsten 2010 satt i gang et arbeid med ekstra fokus på kvalitet. Gjennom positive holdninger, kompetanse og tydelig ledelse skal omsorgstjenestene nå målsettingen om å ligge over landsgjennomsnittet i brukertilfredshet. I stedet for å ha fokus på om tjenesten er lovpålagt, skal vi ha fokus på opplevd kvalitet. Fremover skal resultatene fra undersøkelsene gjøres kjent og følges opp ute i den enkelte virksomhet. Resultatene skal også være tilgjengelig for brukerne og pårørende ute i den enkelte virksomhet. Lier kommune har mål om å ligge over landsgjennomsnittet på opplevd kvalitet. Undersøkelsen fra 2010 viser at vi innenfor flere områder langt på vei har fått måloppfyllelse, men at det også er et forbedringspotensial i alle virksomhetene. 1. Arbeid med brukerundersøkelser ute i virksomhetene Virksomhetene skal etter hver brukerundersøkelse gjennomgå resultatene, og velge ut de 5 beste resultatene, samt de 5 punktene hvor det vurderes å ha størst forbedringspotesial. Kommunen har et liknende tiltak for oppfølging av medarbeiderundersøkelser og vil overføre det systematiske arbeidet til også å gjelde oppfølging av brukerundersøkelser. 2. Utarbeide serviceerklæring for den enkelte virksomhet. Et viktig bidrag i forbedringsarbeid kan være å ha en serviceerklæring som er tydelig på hvilke tjenester, omfang og kvalitet tjenestemottakerne kan forvente. Det er viktig at denne

9 gjennomgås med den enkelte og at man får gjort nødvendige avklaringer på hva denne serviceerklæringen innebærer for den enkelte. I tillegg benytter omsorgstjenestene omsorgsplaner i sitt arbeid, som er en utdyping av det tjenestetilbudet den enkelte skal ha, og den utarbeides i samråd med bruker/pårørende. Gjennom arbeidet med Kvalitetskommuneprosjektet er det utarbeidet tiltak for økt brukermedvirkning og informasjon. Bl.a. har institusjonene utarbeidet en felles prosedyre for mottak av nye brukere. Denne innbefatter samtale med bruker/pårørende, og et felles skjema for å sikre at informasjon blir gitt, avklaringer blir gjort, og at brukere og pårørende opplever å bli møtt på en trygg og god måte. 3. Bruker/pårørende råd. Rådmannen ønsker å utvikle bruker-/pårørendemøtene til å bli arena for kvalitetsutvikling. Utfordringene med å etablere bruker-/pårørenderåd er å etablere noe representativt. Mest hensiktsmessig vil det trolig være der hvor brukerne bor over en lengre periode. 4. Utvide etikk satsingen til å gjelde alle virksomheter i omsorgstjenesten. Øvre Lier bofellesskap, Habiliteringsvirksomheten, Ytre Lier hjemmetjeneste, og Psykisk helse har deltatt i et prosjekt med fokus på etikk. Målet er at: Tjenestene har etablert arenaer for etisk refleksjon, at etisk refleksjon benyttes og medfører som resultat at brukere og andre opplever å bli møtt med respekt. Ved å satse på etikk ønsker rådmannen å utvikle kvaliteten på tjenestene, sikre at brukernes behov blir godt ivaretatt og styrke tjenestenes og kommunens omdømme. Høy etisk standard på arbeidsplassen er stimulerende for arbeidsmiljøet, gir mening i arbeidet, stimulerer motivasjonen og øker evnen til mestring. Heving av etisk kompetanse i kommunen innebærer økt kompetanse i praktisk etikk, både individuelt og i organisasjonen som helhet. Arbeid med etisk refleksjon innebærer autentisk læring og er et viktig element innenfor nødvendig fagutvikling. Medarbeiderne opplever at det er etablert arenaer for å drøfte etiske dilemmaer. Drøftinger og etisk refleksjon som verktøy har medført at nye løsninger har blitt presentert, og at dette samlet sett har bidratt til nødvendig læring og utvikling. Brukerundersøkelsen viser at virksomhetene som har deltatt i dette prosjektet i hovedsak har en høyere tilfredshet på punktet; Respektfull behandling, enn i Landsgjennomsnitt er 3,1 poeng. Lier ligger her over landsgjennomsnitt med en gjennomsnittlig skår på 3,2. De virksomhetene som har deltatt i prosjektet har en skår fra 3,3 til 3,5 på dette punktet. På bakgrunn av medarbeidernes erfaringer, og positiv tilbakemeldinger fra brukerundersøkelsen ønsker rådmannen å videreføre arbeidet med etisk refleksjon satt i system, innenfor alle virksomheter i omsorgstjenestene, i løpet av Arbeidet som er igangsatt i omsorgstjenestene, samt tiltakene skissert i denne meldingen mener rådmannen vil medføre at brukerne blir mer tilfredse. Konklusjon Habiliteringsvirksomheten og Øvre Lier bofellesskap for funksjonshemmede har en høyere bruker-/pårørendetilfredshet enn landsgjennomsnittet og skårer høyere enn landsgjennomsnittet på hhv 26 og 21 av 31 spørsmål. Nøstehagen har en bruker-/pårørendetilfredshet tilsvarende landsgjennomsnittet, men på 8 av 28 spørsmål skårer brukerne høyere enn landsgjennomsnittet, mens pårørende gir en høyere skår enn landsgjennomsnittet på 7 av 28 spørsmål.

10 Bofellesskapet Frogner og Bratromvn. 7/9/11 har en bruker-/pårørendetilfredshet 0,1 poeng under landsgjennomsnittet, men skårer høyere enn landsgjennomsnittet på 11 av 31 spørsmål. Ytre Lier hjemmetjeneste har en bruker-/pårørendetilfredshet 0,2 poeng under landsgjennomsnittet og skårer ikke høyere enn landsgjennomsnittet på noen av spørsmålene. Liertun har en bruker-/pårørendetilfredshet 0,2 poeng under landsgjennomsnittet, men på 2 av 28 spørsmål gir brukerne høyere skår enn landsgjennomsnittet, mens pårørende ikke gir noen høyere skår enn landsgjennomsnitt på noen av spørsmålene. Øvre Lier hjemmetjeneste har en bruker-/pårørendetilfredshet 0,3 poeng under landsgjennomsnittet og skårer ikke høyere enn landsgjennomsnittet på noen av spørsmålene. Frogner har en bruker-/pårørendetilfredshet 0,4 poeng under landsgjennomsnittet, men på 1 av 28 spørsmål gir pårørende høyere skår enn landsgjennomsnittet. Ytre Lier bofellesskap for funksjonshemmede har en bruker-/pårørendetilfredshet 0,5 poeng under landsgjennomsnittet, men skårer høyere enn landsgjennomsnittet på 10 av 31 spørsmål. Bruker-, og kvalitetsundersøkelser kan ikke alene gi et helt og fullgodt svar på hvordan kvaliteten er i tjenesten. En slik undersøkelse kan kun fungere som temperaturmåler, og et grunnlag for videre drøfting og tolkning av kvaliteten ved tjenesten. Formålet med undersøkelser er å få et bilde av kvaliteten i tjenesteytingen. Resultatene fra undersøkelsen viser at tilfredsheten jevnt over er god. Høflighet, respektfull behandling er det bruker/pårørende er mest fornøyd med. Undersøkelsen viser også at trivselen hos brukerne er god. I arbeidet med å nå målsetting om å ligge over landsgjennomsnittet i bruker- /pårørendetilfredshet, har de tiltak, etter rådmannens vurdering som er gjennomført, ført virksomhetene nærmere målet.

Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011

Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2011/738 Saksbehandler: Unni Thingberg Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011 Bakgrunn Kommunestyret vedtok ved behandling

Detaljer

Brukerundersøkelse 2014 LHH

Brukerundersøkelse 2014 LHH Brukerundersøkelse 2014 LHH Gjennomført Mai Juni 2014 I samarbeid med Lillehammer eldreråd Lillehammer kommune gjennomførte i perioden 4. juni 30.08.2014 en brukerundersøkelse blant beboere og pårørende

Detaljer

Institusjonstjenesten består av beboere på sykehjem og i korttids/ rehabiliteringsavdelingen

Institusjonstjenesten består av beboere på sykehjem og i korttids/ rehabiliteringsavdelingen Hva saken gjelder Rådmannen legger i denne saken fram resultatene fra en kartlegging av pårørendes tilfredshet med institusjonstjenesten i Rennesøy kommune. Det gis en kort oppsummering av undersøkelsesopplegg,

Detaljer

Byrådet vil fortsette å gjennomføre regelmessige brukerundersøkelser slik at brukernes innspill kan benyttes i forbedringsarbeidet.

Byrådet vil fortsette å gjennomføre regelmessige brukerundersøkelser slik at brukernes innspill kan benyttes i forbedringsarbeidet. Dato: 8. september 2009 Byrådssak 360/09 Byrådet Brukerundersøkelse i syke- og aldershjem 2009 NSNY SARK-40-200909139-5 Hva saken gjelder: Bruker- og pårørendeundersøkelser i regi av Kommunenes Sentralforbund

Detaljer

ORIENTERINGSNOTAT - BRUKERUNDERSØKELSER, PLEIE OG OMSORG I INSTITUSJON

ORIENTERINGSNOTAT - BRUKERUNDERSØKELSER, PLEIE OG OMSORG I INSTITUSJON Notat Til: Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Eldrerådet Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Fra: Rådmann Kopi: Dato: 09.01.2013 Sak: 13/75 Arkivnr : 033 ORIENTERINGSNOTAT

Detaljer

Norske kommuner tar brukerne på alvor. Rådgiver Lisbeth Frydenlund KS, Bergen 19. november 2010

Norske kommuner tar brukerne på alvor. Rådgiver Lisbeth Frydenlund KS, Bergen 19. november 2010 Norske kommuner tar brukerne på alvor Rådgiver Lisbeth Frydenlund KS, Bergen 19. november 2010 Bedrekommune.no nettportal for brukerundersøkelser fra 2004 305 kommuner har lisens 17 undersøkelser på ulike

Detaljer

Horsters Minde Gartnerhagen Skårsetlia. Rapport utarbeidet av fagenhet for strategisk planlegging og utvikling

Horsters Minde Gartnerhagen Skårsetlia. Rapport utarbeidet av fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Brukerundersøkelse kelse blant pårørende p rende til personer med demens ved: Horsters Minde Gartnerhagen Skårsetlia - Søre Ål Rapport utarbeidet av fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Om

Detaljer

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Forvaltningsrevisjon av Nordreisa kommune Vi skaper trygghet for fellesskapets verdier Problemstillinger og konklusjoner i revisjonens undersøkelser Problemstillinger

Detaljer

Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester

Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester Om undersøkelsen Ett av kommunens virkemidler for brukermedvirkning er brukerundersøkelser. Det er første gang det er gjennomføre en egen brukerundersøkelse for

Detaljer

RESULTAT AV BRUKERUNDERSØKELSEN FOR FROGN-BARNEHAGENE 2012 ORIENTERINGSNOTAT 44% 37% 73% 61%

RESULTAT AV BRUKERUNDERSØKELSEN FOR FROGN-BARNEHAGENE 2012 ORIENTERINGSNOTAT 44% 37% 73% 61% Notat Til: Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Kommunestyret Fra: Rådmann Harald K.Hermansen Kopi: Dato: 12.03. Sak: 13/545 Arkivnr : A10 RESULTAT AV BRUKERUNDERSØKELSEN FOR FROGN-BARNEHAGENE

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 30.05.2012 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2.ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Før møtet settes gis publikum anledning til å stille spørsmål.

Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Før møtet settes gis publikum anledning til å stille spørsmål. Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Tjenesteutvalget 22.01.2014 Kl 18:00 på Glitra Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Gruppemøter fra

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg Møteinnkalling 3/10 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Nydalsveien 21, 5. etg Møtetid: tirsdag 01. juni 2010 kl. 18.00 Sekretariat: Marit

Detaljer

Brukerundersøkelse institusjonstjenester

Brukerundersøkelse institusjonstjenester 1 Brukerundersøkelse institusjonstjenester Hva saken gjelder Rådmannen legger i denne saken fram resultatene fra en kartlegging av beboere og brukernes tilfredshet med institusjonstjenesten i Rennesøy

Detaljer

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011 Sarpsborg Innhold 1.0 Om undersøkelsene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Forarbeider, metode og utvalg... 3 1.3 Målgruppe... 3 1.4 Datainnsamling og gjennomføring....

Detaljer

Kvalitetsforbedring gjennom brukerundersøkelser. Tromsø, 18.3.2013 Jens-Einar Johansen, seniorrådgiver

Kvalitetsforbedring gjennom brukerundersøkelser. Tromsø, 18.3.2013 Jens-Einar Johansen, seniorrådgiver Kvalitetsforbedring gjennom brukerundersøkelser Tromsø, 8.3.203 Jens-Einar Johansen, seniorrådgiver Hvorfor skal kommunen gjennomføre brukerundersøkelser? For å få svar på hva brukerne synes om tjenesten.

Detaljer

Brukerundersøkelse for sykehjemmene er nå gjennomført og resultat foreligger.

Brukerundersøkelse for sykehjemmene er nå gjennomført og resultat foreligger. Dato: 16. august 2004 Byrådsak /04 Byrådet Brukerundersøkelse i sykehjem KJMO BHOS-4430-200410514-1 Hva saken gjelder: Byrådet gjorde i møte 18.02.04 sak 1106-04, vedtak om at det skulle gjennomføres en

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO RIH-14/18948-7 58590/15 08.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 16.06.2015 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

Detaljer

Rapport Brukertilfredshet blant pårørende til beboere ved sykehjem i Oslo kommune

Rapport Brukertilfredshet blant pårørende til beboere ved sykehjem i Oslo kommune Rapport Brukertilfredshet blant pårørende til beboere ved sykehjem i Oslo kommune Resultater fra en spørreundersøkelse blant pårørende til sykehjemsbeboere mai 2008 Forord Brukerundersøkelser er ett av

Detaljer

Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten

Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten RENNESØY KOMMUNE Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten Om undersøkelsen Ett av kommunens virkemidler for brukermedvirkning er brukerundersøkelser. Det er første gang det er gjennomføre en brukerundersøkelse

Detaljer

Brukerundersøkelse i sykehjem 2009

Brukerundersøkelse i sykehjem 2009 Brukerundersøkelse i sykehjem 009 Innhold 1 Om undersøkelsene 1.1 Innledning 1. Målformulering 4 1. Metode og utvalg 6 1..1 Målgruppe og utvalg 6 1.. Datainnsamling 7 1..4 Spørreskjema 7 1..5 Rapportering

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og

Detaljer

Skolefritidsordningene i Kongsberg

Skolefritidsordningene i Kongsberg AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser. Skolefritidsordningene i Kongsberg Brukerundersøkelse 2014 Side 1 24.11.2014 Brukerundersøkelse i skolefritidsordningene 2014 Undersøkelsen skal: Gi den enkelte SFO-ordning

Detaljer

Brukerundersøkelse kommunale barnehager 2013

Brukerundersøkelse kommunale barnehager 2013 Brukerundersøkelse kommunale barnehager 2013 Resultater fra undersøkelsen Totalt 78 innkomne svar, av 190 planlagte. Skulle ønsket oss flere svar, men de vi har fått inn gir oss noen tendenser og signaler

Detaljer

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for pleie- og omsorgstjenestene

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for pleie- og omsorgstjenestene Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester Faglig veileder for pleie- og omsorgstjenestene Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 3 3 Forberedelser... 5 4 Gjennomføring av undersøkelsen...

Detaljer

AL7 Bruker- og innbyggerundersøkelser. Sykehjem 2014. Brukerundersøkelse beboere og pårørende. Side 1

AL7 Bruker- og innbyggerundersøkelser. Sykehjem 2014. Brukerundersøkelse beboere og pårørende. Side 1 AL7 Bruker- og innbyggerundersøkelser Sykehjem 2014 Brukerundersøkelse beboere og pårørende Side 1 09.02.2015 Brukerundersøkelse sykehjem 2014 Brukerundersøkelser er ett viktig element som inngår i Kongsberg

Detaljer

Brukerundersøkelsen 2015

Brukerundersøkelsen 2015 Brukerundersøkelsen 215 Utviklingshemmede - Pårørende Vefsn kommune Brukereundersøkelsen ble gjennomført i mai juni 215 Antall spurte: 54 Antall svar: 36 (67%) Det ble benyttet spørreskjema som ble sendt

Detaljer

Brukerundersøkelser i sykehjem

Brukerundersøkelser i sykehjem Brukerundersøkelser i sykehjem Sarpsborg kommune Innhold 1.0 Om undersøkelsene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Målformulering... 4 1.3 Metode og utvalg... 6 1.3.1 Målgruppe og utvalg... 6 1.3.2 Datainnsamling...

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN «BEDRE KOMMUNE. NO»

BRUKERUNDERSØKELSEN «BEDRE KOMMUNE. NO» Notat som vedlegg til evalueringsrapport; kommunestyre 31.10.2013 BRUKERUNDERSØKELSEN «BEDRE KOMMUNE. NO» 2013. «Bedre kommune.no» er en standardisert brukerundersøkelse i KS 1 regi, som benyttes av samtlige

Detaljer

Hjemmesykepleie - 13 Østensjø

Hjemmesykepleie - 13 Østensjø Generelt - KS 3.38 3.40 Resultat for brukeren - KS 3.26 3.32 Brukermedvirkning - KS 2.82 2.92 Tilgjengelighet - KS 3.00 3.04 Trygghet/respektfull beh. - KS 3.33 3.34 Informasjon - KS 3.01 3.08 1 2 3 4

Detaljer

Brukerundersøkelse for hjemmesykepleien i Bergen kommune

Brukerundersøkelse for hjemmesykepleien i Bergen kommune Brukerundersøkelse for hjemmesykepleien i Bergen Presentert januar 2012 1. Fakta om undersøkelsen Opplegg i 2011: 1000 spørreskjema ble postlagt til brukere av kommunale tjenester i 10 soner, og 78 skjema

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Melhus Wik Arkiv: 431 &32 Arkivsaksnr.: 12/363 Sign: Dato: 04.12.15 Utvalg: Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Forslag til vedtak:

Detaljer

Resultater brukerundersøkelser 2012 Søgne kommune

Resultater brukerundersøkelser 2012 Søgne kommune Resultater brukerundersøkelser 2012 Søgne Brukerundersøkelser 2012 I perioden 13.03.12-01.05.12 ble det gjennomført brukerundersøkelser på følgende områder: Barnehage Biblioteket Byggesak Ergo-/fysioterapi

Detaljer

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200705124 : E: 031 F21 &32 : Frode Otto Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 07.05.2008 16/08 BRUKERUNDERSØKELSE

Detaljer

Høy kvalitet og god ivaretakelse av beboernes behov for omsorg, pleie og behandling.

Høy kvalitet og god ivaretakelse av beboernes behov for omsorg, pleie og behandling. Høy kvalitet og god ivaretakelse av beboernes behov for omsorg, pleie og behandling. Tjenestetilbud med god kvalitet gir fornøyde beboere og pårørende Kvalitetsforskriftens 3 Ivareta myndighetskrav i kvalitetsforskriften

Detaljer

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for skolefritidsordningen (SFO)

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for skolefritidsordningen (SFO) Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester Faglig veileder for skolefritidsordningen (SFO) Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 3 3 Forberedelser... 5 4 Gjennomføring av undersøkelsen...

Detaljer

06.03.2012 14:17 QuestBack eksport - BRUKERUNDERSØKELSE BRUKER AV HJEMMESYKEPLEIEN

06.03.2012 14:17 QuestBack eksport - BRUKERUNDERSØKELSE BRUKER AV HJEMMESYKEPLEIEN BRUKERUNDERSØKELSE BRUKER AV HJEMMESYKEPLEIEN Publisert fra 29.06.2011 til 29.08.2011 72 respondenter (1 unike) 1. Alder (brukerens alder) 1 Under 67 år 19,4 % 14 2 67-79 år 23,6 % 17 3 80-90 år 43,1 %

Detaljer

Orienteringer ved kommunalsjef Terje Bjerkehagen: PS 4/15: Under henvisning til vedtak i Tinn kommunestyre den 18.12.14 k-sak 130/14, punkt 1:

Orienteringer ved kommunalsjef Terje Bjerkehagen: PS 4/15: Under henvisning til vedtak i Tinn kommunestyre den 18.12.14 k-sak 130/14, punkt 1: TINN KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Kommunestyresal, Rådhuset Dato: 09.02.2015 Tidspunkt: 16:00 Møte merknad: RS 3/15 Saken vil bli ettersendt. Rapport fra kontroller etter alkoholloven

Detaljer

AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser. Kongsbergbarnehagene. Brukerundersøkelse 2014. Side 1

AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser. Kongsbergbarnehagene. Brukerundersøkelse 2014. Side 1 AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser. Kongsbergbarnehagene Brukerundersøkelse 2014 Side 1 08.05.2014 Brukerundersøkelse i Kongsbergbarnehagene 2014 Brukerundersøkelser er ett viktig element som inngår

Detaljer

Dato: 13.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2015/26 Lene Låge Sivertsen /Hilde Graff 323.0

Dato: 13.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2015/26 Lene Låge Sivertsen /Hilde Graff 323.0 Saksframlegg Dato: 13.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2015/26 Lene Låge Sivertsen /Hilde Graff 323.0 Saksgang Utvalg Møtedato Barne- og ungdomsrådet 26.01.2015 Barne- og ungekomiteen 27.01.2015

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

Kvalitet i sykehjem/ helse- og omsorgstjenestene

Kvalitet i sykehjem/ helse- og omsorgstjenestene Kvalitet i sykehjem/ helse- og omsorgstjenestene Særlige utfordringer i et kommunalt perspektiv Direktør Gudrun H Grindaker Kvalitet og utfordringer Helse- og omsorgstjenester. Hva er sykehjem i 2012?

Detaljer

Lederhåndbok for spørreundersøkelser

Lederhåndbok for spørreundersøkelser Lederhåndbok for spørreundersøkelser Hva kreves av kommunen? Gjennomføring av spørreundersøkelser vil i seg selv skape forventninger, både i forhold til resultater og oppfølging. Det vil bli iverksatt

Detaljer

Vedlegg 2 Brukerundersøkelse

Vedlegg 2 Brukerundersøkelse Vedlegg 2 Brukerundersøkelse Evalueringsrapport Etterbehandlingstilbudet ved, Kristiansund Oktober 2012 Det er benyttet en standard brukerundersøkelse for pleie og omsorg i institusjon. Undersøkelsen er

Detaljer

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for byggesaksbehandling

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for byggesaksbehandling Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester Faglig veileder for byggesaksbehandling Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 3 3 Forberedelser... 5 4 Gjennomføring av undersøkelsen... 5 5 Analyse

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2007-6.1.2008 Sendt til 2 503 personer (2 456 i 2006) Mottatt

Detaljer

Barnehageundersøkelsen 2010. Barnehageundersøkelsen 2012

Barnehageundersøkelsen 2010. Barnehageundersøkelsen 2012 Barnehageundersøkelsen Barnehageundersøkelsen Om undersøkelsen Lillehammer kommune gjennomførte i perioden 9. mars. april en brukerundersøkelse blant barnehagene i Lillehammer. Denne rapporten presenterer

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2013 Orientering om hovedresultater og plan for oppfølging.

Medarbeiderundersøkelsen 2013 Orientering om hovedresultater og plan for oppfølging. Saksframlegg til styret Møtedato 14.11.13 Sak nr: 056/2013 Sakstype: Orienteringssak Sakstittel: Medarbeiderundersøkelsen 2013 Orientering om hovedresultater og plan for oppfølging. Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Bruker- og pårørende undersøkelse

Bruker- og pårørende undersøkelse Bruker- og pårørende undersøkelse Hjemmebaserte tjenester 8 Utarbeidet av Fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Kontaktperson: torbjorn.hanseth@lillehammer.kommune.no/6 5 549 Om undersøkelsen

Detaljer

Brukerundersøkelse Barnebolig

Brukerundersøkelse Barnebolig Brukerundersøkelse Barnebolig 010 Innhold 1.0 Om undersøkelsene... 1.1 Innledning... 1. Målformulering... 5 1. Metode og utvalg... 7 1..1 Målgruppe... 7 1.. Utvalg... 7 1.. Datainnsamling... 7 1..4 Spørreskjema...

Detaljer

Brukerundersøkelser barnevern 2011. 1.0 Om undersøkelsene... 3. 1.1 Innledning... 3. 1.3 Målgruppe... 3. 1.4 Utvalg... 3. 2.0 Rapportering...

Brukerundersøkelser barnevern 2011. 1.0 Om undersøkelsene... 3. 1.1 Innledning... 3. 1.3 Målgruppe... 3. 1.4 Utvalg... 3. 2.0 Rapportering... BRUKERUNDERSØKELSE BARNEVERN 2011 1 Brukerundersøkelser barnevern 2011 Innhold 1.0 Om undersøkelsene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Forarbeider, metode og utvalg... 3 1.3 Målgruppe... 3 1.4 Utvalg... 3 2.0

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2014 Verdal kommune

Borgerundersøkelsen 2014 Verdal kommune Borgerundersøkelsen 2014 Verdal kommune Hva måler Borgerundersøkelsen? - Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen eller regionen som en plass å leve og bo i? - Hvordan ser innbyggerne på kommunens

Detaljer

Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune. Rapport Ringerike Kommune 2015:

Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune. Rapport Ringerike Kommune 2015: VI BRYR OSS Rapport Ringerike Kommune 2015: Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune Denne rapporten beskriver resultatet fra en spørreundersøkelse gjort blant beboere ved kommunens

Detaljer

Analyse av personalundersøkelsen i Buskerud 2011

Analyse av personalundersøkelsen i Buskerud 2011 Rapport 7/2011 Analyse av personalundersøkelsen i Buskerud 2011 Utdanningsavdelingen Forord Denne utviklingsrapporten bygger på en kvantitativ spørreundersøkelse som er gjennomført i utdanningsavdelingen

Detaljer

Brukerundersøkelser 2011. Samlerapport for Asker kommunes brukerundersøkelser i 2011

Brukerundersøkelser 2011. Samlerapport for Asker kommunes brukerundersøkelser i 2011 Brukerundersøkelser 2011 Samlerapport for Asker kommunes brukerundersøkelser i 2011 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 INNHOLDET I RAPPORTEN... 3 1.3 METODIKK... 4 1.4 VURDERING

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater

Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater Gode resultater Oppslutningen er på prosent, og tilbakemeldingene viser også dette året at Stavanger kommune er en arbeidsplass med godt samarbeid,

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013.

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013. Medarbeiderundersøkelsen i. Kommunerapport Resultater på - og sektornivå 15. mars Om Medarbeiderundersøkelsen og Kommunerapport. Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i januar/februar og omfattet alle

Detaljer

Tjeneste erklæring institusjonstjenesten

Tjeneste erklæring institusjonstjenesten Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.11.2009 61621/2009 2009/7100 Saksnummer Utvalg Møtedato Råd for funksjonshemmede 16.11.2009 09/20 Eldrerådet 17.11.2009 09/23 Komite

Detaljer

Etikk og sykefravær. Kan systematisk etikkarbeid føre til reduksjon i sykefraværet? Birgit Aakre. 9. mar. 2012

Etikk og sykefravær. Kan systematisk etikkarbeid føre til reduksjon i sykefraværet? Birgit Aakre. 9. mar. 2012 Kan systematisk etikkarbeid føre til reduksjon i sykefraværet? Presentere: Begrunnelse for valg av tema Gjennomgå masteroppgaven/undersøkelsen og presentere resultatene Drøfte resultatene i et ledelsesperspektiv

Detaljer

Flere med brukerstyrt personlig assistent

Flere med brukerstyrt personlig assistent Flere med brukerstyrt personlig assistent Brukerstyrt personlig assistanse er en tjeneste til personer med nedsatt funksjonsevne hvor tjenestemottaker i stor grad selv bestemmer hvordan hjelpen skal ytes.

Detaljer

Etisk refleksjon bedrer jobbnærværet

Etisk refleksjon bedrer jobbnærværet Etisk refleksjon bedrer jobbnærværet Gode samtaler om de vanskelige valgene i jobbhverdagen gir viktig faglig støtte og øker samhørigheten. Christine N. Evensen, KS Den 27.10.14 Hva kan dere forvente av

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.06.2014 Tid: Kl. 09.00 SAKLISTE Saksnr. Tittel 1/14 SYKEFRAVÆR 2013 2/14 PROSEDYRE FOR VURDERING AV ARBEIDSMILJØKONSEKVENSER

Detaljer

Møtedato 26.01.12 Sak nr: 10/2012

Møtedato 26.01.12 Sak nr: 10/2012 Saksframlegg til styret Møtedato 26.01.12 Sak nr: 10/2012 Sakstype: Orienteringssak Sakstittel: Trykte vedlegg: Medarbeiderundersøkelse 2011 orientering om hovedresultater og plan for oppfølging. Ingen

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE 12/1733-1 053 &14 TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE BAKKELY BARNEHAGE Data fra enhetens styringskort for 2009-2011 Fokusområde Suksessfaktor Indikator 2011 2010 2009 Nasjon 2011 Ansatte Relevant

Detaljer

Informasjon om ressurskommuner i Samarbeid om etisk kompetanseheving April 2011

Informasjon om ressurskommuner i Samarbeid om etisk kompetanseheving April 2011 Informasjon om ressurskommuner i Samarbeid om etisk kompetanseheving April 2011 Gjøvik kommune, Haugtun omsorgssenter, Utviklingssenteret for sykehjem i Oppland: - Etikk komité: Opprettelse av etisk komité

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i Søndre Land kommune 2015

Medarbeiderundersøkelsen i Søndre Land kommune 2015 Medarbeiderundersøkelsen i Søndre Land kommune 2015 Det jobber cirka 700 personer i Søndre Land kommune og alle med et tilsettingsforhold på 20 % eller mer, 615 ansatte, fikk i mai/juni 2015 tilsendt undersøkelsen.

Detaljer

Virke Rehab Meråker Sanitetsforenings Kurbad Oktober 2015. Antall besvarelser: 31 Svarprosent: 69% BRUKEREVALUERING

Virke Rehab Meråker Sanitetsforenings Kurbad Oktober 2015. Antall besvarelser: 31 Svarprosent: 69% BRUKEREVALUERING Virke Rehab Antall besvarelser: 31 Svarprosent: 69% BRUKEREVALUERING INTRODUKSJON 01 Denne figuren viser andelen som har ønsket å delta og andelen som ikke ønsker å delta. Summen av de to søylene utgjør

Detaljer

Oppstartskonferanse 10. 11.mai 2011 Hvordan styrke etisk kompetanse? Nidarvoll helsehus, Fagkoordinator og høgskolelektor Randi Granbo

Oppstartskonferanse 10. 11.mai 2011 Hvordan styrke etisk kompetanse? Nidarvoll helsehus, Fagkoordinator og høgskolelektor Randi Granbo Oppstartskonferanse 10. 11.mai 2011 Hvordan styrke etisk kompetanse? Nidarvoll helsehus, Fagkoordinator og høgskolelektor Randi Granbo Trondheim kommune Omsorgstrappa Hjemmetjenester 4 bydeler Helsehus

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2008-8.1.2009 Sendt til 2 707 personer (2 703 i 2007) Mottatt

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE PLEIE OG OMSORG Data fra enhetens styringskort for 2010-2012 Fokusområde Suksessfaktor Indikator Økonomi Ansatte Interne prosesser Brukere God økonomistyring Relevant

Detaljer

Kvalitetskommuneprogrammet 2007-2009

Kvalitetskommuneprogrammet 2007-2009 Kvalitetskommuneprogrammet 2007-2009 Redusert sykefravær og medarbeiderskap i Levanger kommune Resultater, erfaringer og opplevelser fra Distrikt Sentrum/Ytterøy Redusert sykefravær Skal bidra til økt

Detaljer

Brukerundersøkelse for kulturskolen. Rådgiver Lisbeth Frydenlund

Brukerundersøkelse for kulturskolen. Rådgiver Lisbeth Frydenlund Brukerundersøkelse for kulturskolen Rådgiver Lisbeth Frydenlund Innhold Generelt om bedrekommune.no Spesielt om kulturskoleundersøkelsen Hvordan vi jobbet med spørsmålene Pilotkommuner og gjennomføring

Detaljer

En medarbeiderundersøkelse og syv brukerunderøkelser

En medarbeiderundersøkelse og syv brukerunderøkelser Kongsvinger kommune En medarbeiderundersøkelse og syv brukerunderøkelser Gjennomføring og resultater RAPPORT 17. februar 2010 PS! Rapporten er underlagt sperrefrist til mandag 8. mars 2010 kl. 08:00 Oppdragsgiver:

Detaljer

Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2014. Laget av Ipsos MMI

Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2014. Laget av Ipsos MMI Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2014 Laget av Ipsos MMI September 2014 Innholdsfortegnelse 1. Om undersøkelsen... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Hovedfunn... 2 1.3 Metode og målgruppe... 4 2. Resultater

Detaljer

OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE

OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE Ark.: 144 Lnr.: 8319/09 Arkivsaksnr.: 09/345-12 Saksbehandler: Ole Edgar Sveen OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE Vedlegg: 1. Omsorg 2020, strategisk plan for omsorgstjenestene 2. Høringsuttalelsene

Detaljer

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for tjenester til personer med utviklingshemming

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for tjenester til personer med utviklingshemming Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester Faglig veileder for tjenester til personer med utviklingshemming Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 3 3 Forberedelser... 5 4 Gjennomføring av

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 1.12.2006-5.1.2007 Sendt til 2 456 personer (2 379 i 2005) Mottatt

Detaljer

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for kulturskolen

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for kulturskolen Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester Faglig veileder for kulturskolen Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 4 3 Forberedelser... 5 4 Gjennomføring av undersøkelsen... 6 5 Analyse og

Detaljer

Drammen kommunes etikkarbeid På rett spor

Drammen kommunes etikkarbeid På rett spor Drammen kommunes etikkarbeid På rett spor Drammen kommunes mål om heving av etisk kompetanse er at pasienter og brukere opplever god kvalitet på tjenestene og at det er kultur for økt bevissthet i etiske

Detaljer

Virke Rehab Evjeklinikken AS Årsrapport 2015. Antall besvarelser: 59 Svarprosent: 46% BRUKEREVALUERING

Virke Rehab Evjeklinikken AS Årsrapport 2015. Antall besvarelser: 59 Svarprosent: 46% BRUKEREVALUERING Virke Rehab Antall besvarelser: 59 Svarprosent: 46% BRUKEREVALUERING INTRODUKSJON 01 Denne figuren viser andelen som har ønsket å delta og andelen som ikke ønsker å delta. Summen av de to søylene utgjør

Detaljer

AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser. Kongsbergbarnehagene. Brukerundersøkelse 2016. Side 1

AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser. Kongsbergbarnehagene. Brukerundersøkelse 2016. Side 1 AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser. Kongsbergbarnehagene Brukerundersøkelse 2016 Side 1 Brukerundersøkelse i Kongsbergbarnehagene 2016 Brukerundersøkelser er ett viktig element som inngår i Kongsberg

Detaljer

25.04.2012 09:05 QuestBack eksport - Brukerundersøkelse om brukermedvirkning

25.04.2012 09:05 QuestBack eksport - Brukerundersøkelse om brukermedvirkning Brukerundersøkelse om brukermedvirkning Publisert fra 29.06.2011 til 29.06.2011 14 respondenter (1 unike) 1. Alder (brukerens alder) 1 Under 18 år 0,0 % 0 2 18-30 år 0,0 % 0 3 31-50 år 21,4 % 3 4 51-65

Detaljer

AB Fagdag Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering

AB Fagdag Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering En ny måte å tenke på? En ny måte å jobbe på? Hverdagsmestring «Hverdagsmestring er et tankesett som vektlegger den

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4250-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSE - BARN OG UNGE SEKTOREN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4250-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSE - BARN OG UNGE SEKTOREN Saksfremlegg Saksnr.: 09/4250-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSE - BARN OG UNGE SEKTOREN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll

Lier kommune. Møteprotokoll Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested Frivilligsentralen Dato: 25.08.2014 Tidspunkt: 16:30 17:45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr

Detaljer

Etisk refleksjon Hvorfor og Hvordan

Etisk refleksjon Hvorfor og Hvordan Etisk refleksjon Hvorfor og Hvordan Demensomsorgens ABC 03. og 04. September 2015 Solveig A. Aamlii 03.09.15 VÅR HVERDAG Pasienter og pårørende som vet hva de har krav på. Arbeidsgiver, lover, regler,

Detaljer

BEST PÅ SERVICE BLANT NORSKE KOMMUNER. Slik arbeider de beste

BEST PÅ SERVICE BLANT NORSKE KOMMUNER. Slik arbeider de beste BEST PÅ SERVICE BLANT NORSKE KOMMUNER Slik arbeider de beste Innholdsfortegnelse BEST PÅ SERVICE BLANT NORSKE KOMMUNER SLIK ARBEIDER DE BESTE... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Kommunene... 3 1.3 Spørsmålene...

Detaljer

«Samarbeid om etisk kompetanseheving»

«Samarbeid om etisk kompetanseheving» ETIKKPROSJEKTET «Samarbeid om etisk kompetanseheving» «Høy etisk standard på arbeidsplassen er stimulerende for arbeidsmiljøet, gir mening til arbeidet, stimulerer motivasjonen og øker evnen til mestring.

Detaljer

1 Virksomhetsplan Virksomhetsplan Enhet for hjemmebaserte tjenester Område Helse og omsorg

1 Virksomhetsplan Virksomhetsplan Enhet for hjemmebaserte tjenester Område Helse og omsorg 1 Enhet for hjemmebaserte tjenester Område Helse og omsorg 2 Innhold Om enheten... 3 Rammebetingelser... 4 Gjennomgående målekort... 5 Målekort for enheten... 7 Beskrivelse av tiltak... 9 3 Om enheten

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2014 Levanger kommune

Borgerundersøkelsen 2014 Levanger kommune Borgerundersøkelsen 2014 Levanger kommune Presentasjon for kommunestyret 19.11.14 Hva måler Borgerundersøkelsen? - Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen eller regionen som en plass å leve og bo

Detaljer

Presentasjon av Borgerundersøkelsen 2010

Presentasjon av Borgerundersøkelsen 2010 Presentasjon av Borgerundersøkelsen 2010 Et samarbeidsprosjekt mellom Høyskolen i Bodø og Sentio Research August 2010 Borgerundersøkelsen - Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen eller regionen

Detaljer

Dialogprosessen 2015-2019

Dialogprosessen 2015-2019 Dialogprosessen 2015-2019 - brukermedvirkning i Gausdal kommune - en del av styringssystemet I Gausdal kommune ønsker vi å ha en god dialog med innbyggerne og mottakere av kommunens tjenester. Begrepet

Detaljer

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Januar 2013 Gjennomført av Sentio Research Norge AS 1 Innhold Innledning... 3 Gjennomføringsmetode... 3 Om rapporten... 3 Hvem reiser med bussen?... 5 Vurdering

Detaljer

Midt-Buskerud Barneverntjeneste - Brukerundersøkelse 2015

Midt-Buskerud Barneverntjeneste - Brukerundersøkelse 2015 Midt-Buskerud Barneverntjeneste - Brukerundersøkelse 2015 Denne rapporten er utarbeidet på bakgrunn av tjenestens styringssystem, og et ledd i internkontrollen. Den sammenfatter resultatene av brukerundersøkelse

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 Nr. 4 februar 8 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 7 HOVEDRESULTATER INKLUDERING HØY TRIVSEL DELTAKELSE ENGASJEMENT 1 7.indd 1 12.2.8 11:15:41 Fortsatt fremgang i medarbeidertilfredshet Resultater fra medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

Resultat fra brukerundersøkelsen for Stange kommune

Resultat fra brukerundersøkelsen for Stange kommune Brukerundersøkelser 2008 Stange kommune gjennomførte en brukerundersøkelse på psykisk helsefeltet høsten 2008, med en påfølgende dialogkonferanse for brukere og ansatte den 14.11.08. Bakgrunn for saken

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/4121-1 Arkiv: 431 C Sakbeh.: Mads Stian Hansen Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2014 - OPPVEKST- OG KULTUR. - 12.mars.

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/4121-1 Arkiv: 431 C Sakbeh.: Mads Stian Hansen Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2014 - OPPVEKST- OG KULTUR. - 12.mars. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/4121-1 Arkiv: 431 C Sakbeh.: Mads Stian Hansen Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2014 - OPPVEKST- OG KULTUR. Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens

Detaljer

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Vil si at de som berøres av en beslutning, eller er bruker av tjenester, får innflytelse på beslutningsprosesser og utformingen av tjeneste tilbudet. Stortingsmelding

Detaljer

Virksomhet tilpassede tjenester Respekt, åpenhet og kvalitet

Virksomhet tilpassede tjenester Respekt, åpenhet og kvalitet Virksomhet tilpassede tjenester Respekt, åpenhet og kvalitet Standard for brukerstyrt personlig assistanse tjenester Vedtatt i KST 24.06.2013. Formål med standard: sikre at alle tjenestemottakere skal

Detaljer