DRAMMEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I HSO HØSTEN 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DRAMMEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I HSO HØSTEN 2016"

Transkript

1 DRAMMEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I HSO HØSTEN 2016

2 SAMMENDRAG Brukerne er alt i alt er fornøyde med bistanden de mottar fra kommunen, 8 av 10 oppgir at de er helt enig eller enig i påstanden. Scorene for strategiindikatorene varierer mellom 3,5 «Lengst i eget liv» og for «Trygg og aktiv hverdag» og «Hjelp når du trenger det». Det er spørsmålene omkring bosted og trivsel/trygghet som får høyest score i undersøkelsen. Brukerens mulighet til privatliv og det å være sosial vurderes også høyt i undersøkelsen. Spørsmålet med sterkest sammenheng med tilfredshet med tjenestene er «trygghet på at en får bistand når en trenger det» og at «tjenestene utføres til avtalt tid». Det som skiller svært fornøyde og fornøyde brukere er blant annet om de opplever å bli spurt om hva som er viktig for dem. Svært fornøyde brukere opplever også at de får tjenester til avtalt tid og at de som hjelper dem samarbeider godt. 2 av 3 brukere opplever at tjenestene bidrar til at de mestrer mer selv og nærmere 9 av 10 brukere oppgir at de trives og føler seg trygge der de bor. De som bor på sykehjem er mest tilfredse med bistanden de får fra kommunen, det er også de over 80 år som er mest fornøyde totalt sett. For strategiområdene er det innenfor indikatoren «Trygg og aktiv hverdag» man ser de største forskjellene mellom tjenesteområdene, høyest score er innenfor tjenesteområdet Ergo/Fysio. OPPSUMMERT: Brukerne i Drammen kommune er alt i alt fornøyde med bistanden. Nær 9 av 10 trives og føler seg trygge der de bor. Trygghet på at en får bistand når en trenger det og at tjenestene utføres til avtalt tid er de viktigste driverne for tilfredshet.

3 Virksomhet Tjenesteområde SVARPROSENT FORDELT PÅ AVDELINGER OG TJENESTEOMRÅDER Den samlede svarprosenten er på 38 %. Totalt (n=1183) 38% Det er høyest deltakelse på sykehjem, hvor 58 prosent har deltatt. Merk at det er gjort en egnethetsvurdering før brukerne ble invitert til å delta i undersøkelsen. Det er færrest brukere som har deltatt i tjenesteområdet rusforebygging. Sykehjem Langtid (n=111) Ergo/Fysio (n=56) Hjemmeboende med tjenester (n=972) Rusforebygging (n=44) 13% 43% 39% 58% Hamborgstrøm Helse og Omsorgsdistrikt (n=136) 55% Losjeplassen Helse og Omsorgsdistrikt (n=167) 51% Åskollen Helse og Omsorgsdistrikt (n=151) 47% Det er til dels store forskjeller mellom de ulike virksomhetene når det gjelder deltakelsen i undersøkelsen. Høyest deltakelse er det i Hamborgstrøm Helse og Omsorgsdistrikt med 55 %, og lavest deltakelse i sentrer for rusforebygging 13 %. Marienlyst Helse og Omsorgsdistrikt (n=88) Åssiden Helse og Omsorgsdistrikt (n=203) Tilrettelagte tjenester bo og aktivitet (n=17) Gulskogen Helse og Omsorgsdistrikt (n=92) 45% 44% 43% 40% Konnerud Helse og Omsorgsdistrikt (n=103) 36% Fjell Helse og Omsorgsdistrikt (n=99) 30% Psykiske helsetjenester (n=79) 23% Senter for rusforebygging (n=44) 13% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

4 PRESENTASJONSSTRUKTUR SAMLETE RESULTATER Analyser av den samlede tilfredsheten med tjenestene fra kommunen Analyse av indikatorene knyttet til virksomhetsstrategien Styrker De ti spørsmål med høyeste score Utfordringer De ti spørsmål med laveste score Resultater på enkeltspørsmål RESULTATER PÅ TVERS Tilfredshet med tjenestene fra kommunen fordelt på virksomhetene, tjenesteområdene og alder Topp og bunn spørsmål innenfor hvert tjenesteområde Indikatorene knyttet til virksomhetsstrategien fordelt oppdelt på tjenesteområdene INSPIRASJON Analyse av hva brukerne opplever er viktig Korrelasjonsanalyse med sammenhenger mellom enkeltspørsmål og tilfredshet med tjenestetilbudet Hva kjennetegner svært tilfredse brukere?

5 8 AV 10 BRUKERE ER TILFREDSE MED BISTANDEN DE FÅR FRA DRAMMEN KOMMUNE JEG ER ALT I ALT TILFREDS MED BISTANDEN JEG FÅR FRA KOMMUNEN 8 av 10 brukere er fornøyde med bistanden; de har valgt enten 5 Helt enig (36%) eller 4 (44%). Av dette fremgår det at brukerne alt i alt er fornøyde med bistanden de mottar fra kommunen. Helt enig Enig 36% 44% Verken / eller 9% Uenig 6% Det er på den andre siden er 1 av 10 brukere lite tilfredse med bistanden de mottar fra kommunen. Helt uenig 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 2016 () Merk: Andelen som oppgir vet ikke er på 18 %.

6 AV STRATEGIINDIKATORENE SCORER TRYGG OG AKTIV HVERDAG OG HJELP NÅR DU TRENGER DET HØYEST RESULTATER PÅ STRATEGIINDIKATORENE Hver indikator består av flere enkelt spørsmål som presenteres senere i rapporten. Lengst mulig i eget liv 3,5 Trygg og aktiv hverdag Gjennomsnittsscorene på indikatorene varierer mellom 3,5 «Lengst i eget liv» og «Trygg og aktiv hverdag» og «Hjelp når du trenger det» Sjef i eget liv 3,7 Hjelp når du trenger det Helt uenig 5. Helt enig

7 SPØRSMÅLENE SOM VURDERES HØYEST AV BRUKERNE RELATERES TIL EGET BOSTED STYRKER - TOPP 10 SPØRSMÅL Enkeltspørsmålene med høyest score relateres til bosted. Nærmere bestemt, trivsel og trygghet. Bosituasjonens mulighet for å ha et privatliv og være sosial vurderes også godt. Jeg trives godt der jeg bor Jeg føler meg trygg der jeg bor Min bosituasjon gjør det mulig å ha et privatliv 4,3 4,3 4,3 Min bosituasjon gjør det mulig å være sosial Jeg har nytte av hjelpemidler i hverdagen Brukerne uttrykker en bevissthet både rundt hva de mestrer selv og hva de trenger bistand til. Jeg er bevisst hva jeg trenger bistand til Jeg er bevisst hva jeg kan mestre selv 4,2 4,2 Brukerne uttrykker også trygghet på at de får hjelp når de trenger det og at de som hjelper dem viser dem respekt. De som bistår meg viser meg respekt Jeg er trygg på at jeg får bistand når jeg trenger det 4,1 4,2 Jeg er alt i alt tilfreds med bistanden jeg får fra kommunen Helt uenig Helt enig

8 BRUK AV DIGITALE HJELPEMIDLER OG BRUKERNES MEDVIRKNING TIL EGNE MÅL VURDERES NOE LAVERE UTFORDRINGER- DE 10 SPØRSMÅL MED LAVESTE SKÅR Få brukere oppgir at de bruker digitale hjelpemidler i hverdagen. Kunnskapen om hvilke teknologiske løsninger som kan være nyttige for brukerne kunne også vært høyere. Jeg bruker digitale hjelpemidler i hverdagen Jeg vet hvilke teknologiske løsninger (evt hjelpemidler) som kan være nyttige for meg Jeg har, i samarbeid med tjenestene, satt mål for egen utvikling 2,7 3,5 3,2 Få brukere uttrykker at de har vært delaktige i å sette mål for egen utvikling, og heller ikke alle brukere opplever at de blir spurt om hva som er viktig for dem Jeg blir spurt om hva som er viktig for meg De som bistår meg er interessert i mine tilbakemeldinger på tjenestene 3,5 3,8 Jeg får bistand til å se hva jeg kan mestre selv 3,4 Det er noe lave resultater for spørsmålene som går på informasjon og muligheten for å kunne ta helsevennlige valg. Det er lett for meg å kunne ta helsevennlige valg (kosthold, mosjon, med mer) Jeg vet hvor jeg kan finne informasjon om det å ta helsevennlige valg (kosthold, mosjon, med mer) 3,4 3,4 Jeg kan delta i fysiske, sosiale og kulturelle aktiviteter 3,6 Tjenestene jeg mottar bidrar til at jeg mestrer mer selv 3, Helt uenig Helt enig

9 LENGST MULIG I EGET LIV: 2 AV 3 BRUKERE OPPLEVER TJENESTENE BIDRAR TIL AT DE MESTER MER SELV STRATEGIOMRÅDE: LENGST MULIG I EGET LIV Scorene på spørsmålene innenfor indikatoren «Lengst i eget liv» varierer mellom 2,7 og. 2 av 3 brukere opplever at tjenestene bidrar til at de mestrer mer selv. 3 av 4 brukere har nytte av hjelpemidler i hverdagen, men kun 1 av 3 bruker digitale hjelpemidler.

10 TRYGG OG AKTIV HVERDAG: 9 AV 10 BRUKERE OPPGIR AT DE TRIVES OG FØLER SEG TRYGGE DER DE BOR STRATEGIOMRÅDE: TRYGG OG AKTIV HVERDAG Scorene på spørsmålene innenfor indikatoren «Trygg og aktiv hverdag» varierer mellom 3,5 og 4,3. Nesten 9 av 10 brukere oppgir at de trives og føler seg trygge der de bor. Når det gjelder bosituasjonen vurderes denne best når det gjelder muligheten for å ha et privatliv, og lavest når det gjelder mulighet for fysisk aktivitet.

11 SJEF I EGET LIV: 9 AV 10 BRUKERE OPPLEVER AT DE BLIR BEHANDLET MED RESPEKT STRATEGIOMRÅDE: SJEF I EGET LIV Scorene på spørsmålene innenfor indikatoren «Sjef i eget liv» varierer mellom 3,2 og 4,2. Nesten 9 av 10 brukere opplever at de blir behandlet med respekt. 1 av 4 brukere opplever ikke å bli spurt om hva som er viktig for dem, mens 3 av 10 ikke har vært med på å sette mål for egen utvikling. Det er også verdt å merke seg at mange svarer «vet ikke» på de to nevnte spørsmålene.

12 HJELP NÅR DU TRENGER DET: 4 AV 5 BRUKERE ER TRYGGE PÅ AT DE FÅR BISTAND NÅR DE TRENGER DET STRATEGIOMRÅDE: HJELP NÅR DU TRENGER DET Scorene på spørsmålene innenfor indikatoren «Hjelp når du trenger det» varierer mellom 3,5 og 4,2. 4 av 5 brukere er trygge på at de får bistand når de trenger det, mens 3 av 4 opplever å få tjenestene til avtalt tid. Omtrent 3 av 4 brukere opplever at de som hjelper dem samarbeider godt. 1 av 4 brukere opplever ikke å bli spurt om hva som er viktig for dem

13 PRESENTASJONSSTRUKTUR SAMLETE RESULTATER 8 av 10 brukere er fornøyde med bistanden de får fra kommunen. Av strategiindikatorene scorer Trygg og aktiv hverdag og hjelp når du trenger det høyest. Enkeltspørsmålene med høyest score relateres til bosted mens bruk av digitale hjelpemidler og brukernes medvirkning vurderes noe lavere. 2 av 3 opplever tjenestene bidrar til at de mester mer selv og 4 av 5 er trygge på at de får bistand når de trenger det 9 av 10 brukere oppgir at de trives og føler seg trygge der de bor, samt at de behandles med respekt. RESULTATER PÅ TVERS Tilfredshet med tjenestene fra kommunen fordelt på virksomhetene, tjenesteområdene og alder Topp og bunn spørsmål innenfor hvert tjenesteområde Indikatorene knyttet til virksomhetsstrategien fordelt oppdelt på tjenesteområdene INSPIRASJON Analyse av hva brukerne opplever er viktig Korrelasjonsanalyse med sammenhenger mellom enkeltspørsmål og tilfredshet med tjenestetilbudet Hva kjennetegner svært tilfredse brukere?

14 Virksomhet Tjenesteområde DE SOM BOR PÅ SYKEHJEM ER MEST TILFREDSE MED BISTANDEN DE FÅR FRA KOMMUNEN «JEG ER ALT I ALT TILFREDS MED BISTANDEN JEG FÅR FRA KOMMUNEN» FORDELT PÅ VIRKSOMHETER OG TJENESTER Det er enkelte forskjeller i tilfredshet med bistanden fra kommunen avhengig av tjenesteområdet. De som har langtidsplass på sykehjem er mest fornøyde og de som har tjenester innen rusforebygging er minst fornøyde. Sykehjem Langtid (n=111) Hjemmeboende med tjenester (n=972) Ergo/Fysio (n=56) Rusforebygging (n=44) Fjell Helse og Omsorgsdistrikt (n=99) 3,7 4,1 4,3 Åssiden Helse og Omsorgsdistrikt (n=203) 4,2 Konnerud Helse og Omsorgsdistrikt (n=103) 4,1 Gulskogen Helse og Omsorgsdistrikt (n=92) 4,1 Det er forskjeller mellom virksomhetene når det gjelder tilfredshet med bistanden fra kommunen. Høyest tilfredshet er det i Fjell Helse og Omsorgsdistrikt, mens det er lavest tilfredshet ved Psykiske helsetjenester. Marienlyst Helse og Omsorgsdistrikt (n=88) Losjeplassen Helse og Omsorgsdistrikt (n=167) Åskollen Helse og Omsorgsdistrikt (n=151) Tilrettelagte tjenester bo og aktivitet (n=17) 4,1 4,1 4,1 Hamborgstrøm Helse og Omsorgsdistrikt (n=136) Senter for rusforebygging (n=44) 3,7 3,8 Psykiske helsetjenester (n=79) 3, Helt uenig 5. Helt enig

15 DE OVER 80 ÅR HAR KLART HØYEST TILFREDSHET MED BISTANDEN FRA KOMMUNEN ANDELEN TOPP 2 HELT ENIG/ENIG MED PÅSTANDEN «JEG ER ALT I ALT TILFREDS MED BISTANDEN JEG FÅR FRA KOMMUNEN» FORDELT PÅ ALDER Når vi ser på andelen som har oppgitt at de er «Helt enig» eller «Enig» i påstanden «Jeg er alt i alt tilfreds med bistanden jeg får fra kommunen» fordelt på alder, ser vi at det er de eldste brukerne som i størst grad er tilfredse med bistanden de mottar. (På den neste siden vises et utdrag av kommentarer fra brukere over 80 år). Lavest tilfredshet er det blant brukerne i alderskategorien (52%). 90 år og eldre (n=175) år (n=451) år (n=210) år (n=117) 88% 87% 79% 79% Merk at det er stor forskjell i n mellom brukergruppene år (n=92) år (n=61) 65% 67% år (n=49) 76% år (n=23) 52% Merk: brukerne i gruppen over 80 år tilhører i stor grad tjenesteområdet hjemmeboende med tjenester. Dette tjenesteområdet omfatter hovedandelen av brukere som har deltatt i undersøkelsen. 0% 20% 40% 60% 80% 100%

16 UTVALGTE KOMMENTARER FRA BRUKERE OVER 80 ÅR ER DET FORHOLD DU SYNES ER SPESIELT BRA MED TJENESTENE DU MOTTAR FRA DRAMMEN KOMMUNE? (UTVALGTE KOMMENTARER FRA BRUKERE OVER 80 ÅR)

17 Andel "Helt uenig" og "Uenig" Andel "Helt enig" og "Enig" TOPP OG BUNN SYKEHJEM: TRYGGHET VURDERES HØYEST, MENS DELTAKELSE I MÅLSETTING VURDERES LAVEST TOPP OG BUNN: ANDELER HELT ENIG/ENIG OG HELT UENIG/UENIG SYKEHJEM Jeg har nytte av hjelpemidler i hverdagen 93% Nesten 9 av 10 brukere som bor på sykehjem føler seg trygge der de bor, og opplever at de blir behandlet med respekt. Jeg er trygg på at jeg får bistand når jeg trenger det Jeg føler meg trygg der jeg bor De som bistår meg viser meg respekt 88% 88% 85% Jeg er alt i alt tilfreds med bistanden jeg får fra kommunen 85% Mer enn 1 av 2 brukere som bor på sykehjem er uenig i at de bruker digitale hjelpemidler i hverdagen. Videre er 4 av 10 er uenige i at de har vært med på å sette mål for egen utvikling. Jeg bruker digitale hjelpemidler i hverdagen Jeg har, i samarbeid med tjenestene, satt mål for egen utvikling Jeg vet hvor jeg kan finne informasjon om det å ta helsevennlige valg (kosthold, mosjon, med mer) Jeg vet hvilke teknologiske løsninger (evt hjelpemidler) som kan være nyttige for meg 42% 42% 42% 57% Jeg blir spurt om hva som er viktig for meg 28% 0% 25% 50% 75% 100%

18 Andel "Helt uenig" og "Uenig" Andel "Helt enig" og "Enig" TOPP OG BUNN HJEMMEBOENDE: BOSITUASJON VURDERES HØYEST, MENS DIGITALE HJELPEMIDLER VURDERES LAVT TOPP OG BUNN: ANDELER HELT ENIG/ENIG OG HELT UENIG/UENIG HJEMMEBOENDE MED TJENESTER Min bosituasjon gjør det mulig å ha et privatliv 93% Nesten 9 av 10 brukere som bor hjemme med tjenester trives og føler seg trygge der de bor. Jeg trives godt der jeg bor Jeg føler meg trygg der jeg bor 89% 89% Jeg er bevisst hva jeg trenger bistand til 88% De som bistår meg viser meg respekt 88% 1 av 2 brukere som bor hjemme med tjenester er uenig i at de bruker digitale hjelpemidler i hverdagen. Videre er 3 av 10 er uenige i at de har vært med på å sette mål for egen utvikling. Jeg bruker digitale hjelpemidler i hverdagen Jeg har, i samarbeid med tjenestene, satt mål for egen utvikling Jeg vet hvor jeg kan finne informasjon om det å ta helsevennlige valg (kosthold, mosjon, med mer) Det er lett for meg å kunne ta helsevennlige valg (kosthold, mosjon, med mer) 31% 28% 26% 50% Jeg får bistand til å se hva jeg kan mestre selv 25% 0% 25% 50% 75% 100%

19 Andel "Helt uenig" og "Uenig" Andel "Helt enig" og "Enig" TOPP OG BUNN ERGO/FYSIO: BOSITUASJON VURDERES HØYEST, MENS DIGITALE HJELPEMIDLER VURDERES LAVT TOPP OG BUNN: ANDELER HELT ENIG/ENIG OG HELT UENIG/UENIG ERGO/FYSIO Jeg føler meg trygg der jeg bor 98% Brukerne som har ergo/fysio tjenester vurderer særlig bosituasjonen sin svært godt. Mer enn 9 av 10 føler seg trygge og trives der de bor. Videre har brukerne med ergo/fysio tjenester en høy bevissthet på hva de kan mestre selv. Min bosituasjon gjør det mulig å ha et privatliv Jeg trives godt der jeg bor Jeg er bevisst hva jeg kan mestre selv 95% 95% 95% Min bosituasjon gjør det mulig å være sosial 93% I under kant av 4 av 10 er uenig i at de bruker digitale hjelpemidler i hverdagen, og 1 av 4 oppgir at de ikke har vært med å sette mål for egen utvikling. Det er videre 17 prosent som er uenig i at de som hjelper dem samarbeider godt. Jeg bruker digitale hjelpemidler i hverdagen Jeg har, i samarbeid med tjenestene, satt mål for egen utvikling De som bistår meg samarbeider godt med hverandre 17% 24% 39% De som bistår meg er interessert i mine tilbakemeldinger på tjenestene 17% Jeg har nytte av hjelpemidler i hverdagen 14% 0% 25% 50% 75% 100%

20 Andel "Helt uenig" og "Uenig" Andel "Helt enig" og "Enig" TOPP OG BUNN RUSFOREBYGGING: RESPEKT VURDERES HØYEST, MENS HELSEVENNLIGE VALG VURDERES LAVEST TOPP OG BUNN: ANDELER HELT ENIG/ENIG OG HELT UENIG/UENIG RUSFOREBYGGING De som bistår meg viser meg respekt 79% 8 av 10 brukerne som mottar tjenester innen rusforebygging opplever å bli behandlet med respekt, mens om lag 3 av 4 trives og føler seg trygge der de bor. Jeg er bevisst hva jeg trenger bistand til Jeg trives godt der jeg bor Jeg føler meg trygg der jeg bor 78% 76% 76% Jeg er bevisst hva jeg kan mestre selv 76% Mer enn 4 av 10 brukerne som mottar tjenester innen rusforebygging opplever at det er vanskelig å ta helsevennlige valg. 3 av 10 brukere opplever ikke å bli spurt om hva som er viktig for dem. Det er lett for meg å kunne ta helsevennlige valg (kosthold, mosjon, med mer) Jeg bruker digitale hjelpemidler i hverdagen Jeg har nytte av hjelpemidler i hverdagen 36% 36% 43% Jeg blir spurt om hva som er viktig for meg 29% Min bosituasjon gjør det mulig å ha et privatliv 26% 0% 25% 50% 75% 100%

21 INDIKATOREN MED STØRST FORSKJELLER MELLOM TJENESTEOMRÅDENE ER «TRYGG OG AKTIV HVERDAG» STRATEGIOMRÅDENE Indikatoren med størst forskjeller mellom tjenesteområdene er «Trygg og aktiv hverdag». Høyest score er det blant de som mottar Ergo/Fysio tjenester, mens det er lavest score blant de som bor på sykehjem. Indikatoren med minst forskjeller mellom tjenesteområdene er «Sjef i eget liv». Det er ulikt hvilke indikatorer som vurderes høyest mellom de ulike tjenesteområdene. Høyeste vurderte indikatorer for de ulike tjenesteområdene er: Sykehjem «Hjelp når du trenger det» Hjemmeboende med tjenester - «Trygg og aktiv hverdag» Ergo/Fysio «Trygg og aktiv hverdag» Rusforebygging like scorer for tre indikatorer. 3,5 3,5 Lengst mulig i eget liv 3,4 3,8 3,4 3,7 Trygg og aktiv hverdag 4,1 4,4 3,8 3,7 3,7 Sjef i eget liv 3,7 3,6 3,8 4,1 Hjelp når du trenger det 3, Helt uenig 5. Helt enig Total (n=1183) Sykehjem Langtid (n=111) Hjemmeboende med tjenester (n=972) Ergo/Fysio (n=56) Rusforebygging (n=44)

22 PRESENTASJONSSTRUKTUR SAMLETE RESULTATER 8 av 10 brukere er fornøyde med bistanden de får fra kommunen. Av strategiindikatorene scorer Trygg og aktiv hverdag og hjelp når du trenger det høyest. Enkeltspørsmålene med høyest score relateres til bosted mens bruk av digitale hjelpemidler og brukernes medvirkning vurderes noe lavere. 2 av 3 opplever tjenestene bidrar til at de mester mer selv og 4 av 5 er trygge på at de får bistand når de trenger det 9 av 10 brukere oppgir at de trives og føler seg trygge der de bor, samt at de behandles med respekt. RESULTATER PÅ TVERS De som bor på sykehjem er mest tilfredse med bistanden de får fra kommunen og de over 80 år skårer klart høyest. Trygghet vurderes høyest, mens deltakelse I målsetting vurderes lavest blandt brukere på sykehjem. Bosituasjon vurderes høyest, mens digitale hjelpemidler vurderes lavt blant hjemmeboende med tjenester. Blant brukere på rusforebygging er det respekt vurderes høyest. Det er størst forskjell mellom tjenesteområdene for strategi: «Trygg og aktiv hverdag». INSPIRASJON Analyse av hva brukerne opplever er viktig Korrelasjonsanalyse med sammenhenger mellom enkeltspørsmål og tilfredshet med tjenestetilbudet Hva kjennetegner svært tilfredse brukere?

23 TRYGGHET, TRIVSEL OG RESPEKT ER VIKTIG FOR FLEST AV BRUKERNE TOPP OG BUNN: ANDELER JA PÅ SPØRSMÅLENE OM VIKTIGHET Jeg er trygg på at jeg får bistand når jeg trenger det (4,1) 99% Nesten alle som har fylt ut spørsmål om viktighet oppgir at det er viktig å være trygg på at man får bistand ved behov. Videre er trygghet og trivsel på bostedet viktig, samt at de som hjelper en behandler en med respekt. Jeg føler meg trygg der jeg bor (4,3) Jeg trives godt der jeg bor (4,3) De som bistår meg viser meg respekt (4,2) 99% 98% 98% Spørsmålene der færrest brukere oppgir at det er viktig er knyttet til bruk av digitale hjelpemidler og kjennskap til teknologiske løsninger som kan være nyttige for dem. Det er videre omlag 3 av 10 brukere som ikke opplever at det er viktig å være med å sette mål for egen utvikling. Jeg er alt i alt tilfreds med bistanden jeg får fra kommunen (4) Jeg kan delta i fysiske, sosiale og kulturelle aktiviteter (3,6) Jeg vet hvilke teknologiske løsninger (evt hjelpemidler) som kan være nyttige for meg (3,5) Jeg vet hvor jeg kan finne informasjon om det å ta helsevennlige valg (kosthold, mosjon, med mer) (3,4) Merk at spørsmålene som vurderes lavest på viktighet har noe lavere scorer, sammenlignet med spørsmålene som oppleves viktige for «nesten» Jeg har, i samarbeid med tjenestene, satt mål for egen utvikling (3,2) alle. Dette tyder på at man er gode på det som er viktige for hovedtyngden av brukere. Jeg bruker digitale hjelpemidler i hverdagen (2,7) 51% 78% 77% 73% 70% 97% * I parentes bak spørsmålsformuleringen vises gjennomsnittskår på spørsmålet. 0% 25% 50% 75% 100%

24 TRYGGHET PÅ AT EN FÅR HJELP VED BEHOV ER VIKTIGST FOR TILFREDSHET MED BISTANDEN FRA KOMMUNEN Figuren viser de enkeltspørsmålene som korrelerer (samvarierer) sterkest med tilfredshet med bistanden fra Drammen kommune. I parentes vises gjennomsnittsresultatet for spørsmålet. TOPP 10 KORRELASJONER MED ALT I ALT TILFREDSHET RANGERT ETTER VIKTIGHET Jeg er trygg på at jeg får bistand når jeg trenger det (4,1) 0,65 Spørsmålet med sterkest sammenheng med tilfredshet med bistanden fra kommunen er trygghet på at en får bistand når en trenger det. Det nest viktigste spørsmålet for å kunne predikere den samlede tilfredsheten med bistanden er at tjenestene utføres til avtalt tid. Det er også viktig at de som yter bistand viser respekt og samarbeider godt med hverandre Jeg får tjenestene til avtalt tid (3,9) De som bistår meg viser meg respekt (4,2) De som bistår meg samarbeider godt med hverandre (3,9) Jeg føler meg trygg der jeg bor (4,3) 0,60 0,58 0,56 0,54 Jeg trives godt der jeg bor (4,3) 0,50 Korrelasjon er beregnet med Pearsons korrelasjonskoeffisient (r). Korrelasjonskoeffisienten varierer mellom -1 og +1. En koeffisient på 0 gir uttrykk for ingen samvariasjon (korrelasjon), mens en koeffisient på 1 angir at det er maksimal positiv samvariasjon mellom de aktuelle variablene. Korrelasjoner over 0,5 er et uttrykk for sterk samvariasjon. De som bistår meg er interessert i mine tilbakemeldinger på tjenestene (3,8) Jeg blir spurt om hva som er viktig for meg (3,5) Tjenestene jeg mottar bidrar til at jeg mestrer mer selv (3,8) 0,40 0,48 0,45 * I parentes bak spørsmålsformuleringen vises gjennomsnittskår på spørsmålet. Jeg får bistand til å se hva jeg kan mestre selv (3,4) 0,37

25 SVÆRT FORNØYDE BRUKERE OPPGIR OFTERE ENN FØRNØYDE BRUKERE Å BLI SPURT OM HVA SOM ER VIKTIG Helt enig 36% STØRSTE FORSKJELLER MELLOM TILFREDSE OG SVÆRT TILFREDSE BRUKERE Enig 44% Verken / eller 9% Jeg blir spurt om hva som er viktig for meg 3,4 4,1 Uenig 6% Jeg får tjenestene til avtalt tid 3,9 4,6 Helt uenig 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% De som bistår meg samarbeider godt med hverandre 3,8 4, () Brukerne som svarer «Helt enig» på at de samlet sett er fornøyde med bistanden fra kommunen er gjennomgående mer positive. Enn de som svarer 4 «Enig». Jeg er trygg på at jeg får bistand når jeg trenger det Jeg får bistand til å se hva jeg kan mestre selv De som bistår meg viser meg respekt 3,3 4,2 4,7 4,8 Svært fornøyde brukere oppgir oftere å bli spurt om hva som er viktig for dem, de opplever at de får tjenester til avtalt tid og at de som hjelper dem samarbeider godt. De som bistår meg er interessert i mine tilbakemeldinger på tjenestene Jeg føler meg trygg der jeg bor Tjenestene jeg mottar bidrar til at jeg mestrer mer selv 3,7 3,7 4,3 4,3 4,2 4,8 Jeg er bevisst hva jeg trenger bistand til 4,1 4, Helt uenig Helt enig Svært tilfreds (5) (n=352) Tilfreds (4) (n=427)

26 PRESENTASJONSSTRUKTUR SAMLETE RESULTATER 8 av 10 brukere er fornøyde med bistanden de får fra kommunen. Av strategiindikatorene scorer Trygg og aktiv hverdag og Hjelp når du trenger det høyest. Enkeltspørsmålene med høyest score relateres til bosted mens bruk av digitale hjelpemidler og brukernes medvirkning vurderes noe lavere. 2 av 3 opplever tjenestene bidrar til at de mester mer selv, og 4 av 5 er trygge på at de får bistand når de trenger det 9 av 10 brukere oppgir at de trives og føler seg trygge der de bor, samt at de behandles med respekt. RESULTATER PÅ TVERS De som bor på sykehjem er mest tilfredse med bistanden de får fra kommunen og de over 80 år scorer klart høyest. Trygghet vurderes høyest, mens deltakelse i målsetting vurderes lavest blant brukere på sykehjem. Bosituasjon vurderes høyest, mens digitale hjelpemidler vurderes lavt blant hjemmeboende med tjenester. Blant brukere på rusforebygging er det respekt vurderes høyest. Det er størst forskjell mellom tjenesteområdene for strategiindikatoren: «Trygg og aktiv hverdag». INSPIRASJON Trygghet, trivsel og respekt er viktig for flertallet av brukerne. Spørsmålene som vurderes viktigst oppnår høye scorer sammenlignet med spørsmålene som oppleves «mindre» viktig. Spørsmålet med sterkest sammenheng med tilfredshet med bistanden fra kommunen er trygghet på at en får bistand når en trenger det. Svært fornøyde brukere oppgir oftere å bli spurt om hva som er viktig for dem, de opplever at de får tjenester til avtalt tid og at de som hjelper dem samarbeider godt.

27 EKSTRAANALYSER

28 Deltakelse i aktiviteter Mulighet for privatliv Mulighet til å være sosial Bistand fra kommunen Tilfredshet SAMMENSTILLIG AV RESULTATENE FRA BRUKER (SYKEHJEM) OG PÅRØRENDEUNDERSØKELSEN SAMMENSTILLING AV RESULATENE FRA BRUKER OG PÅRØRENDE-UNDERSØKELSEN - KUN BRUKERE SYKEHJEM LANGTID Figuren viser sammenlignbare spørsmål fra bruker- og pårørendeundersøkelsen angitt med gjennomsnittscorer. Fra brukerundersøkelsen er det kun brukere ved sykehjem som inngår i datamaterialet. Jeg er alt i alt tilfreds med bistanden jeg får fra kommunen Jeg er alt i alt tilfreds med tjenestetilbudet min nærstående får fra kommunen 3,9 4,1 Jeg er trygg på at jeg får bistand når jeg trenger det 4,3 Resultatene viser at brukerne og de pårørende har forholdsvis likt bilde av tjenestene. Brukerne er mer fornøyde enn de pårørende. Begge grupper er forholdsvis trygge på at de gis bistand når en trenger det, men brukerne utrykker en høyere trygghet enn de pårørende. Jeg er trygg på at min nærstående får den bistanden han/hun trenger Min bosituasjon gjør det mulig å være sosial Min nærståendes bosituasjon gjør det mulig å være sosial Min bosituasjon gjør det mulig å ha et privatliv 3,5 4,1 3,9 Pårørende er mer fornøyde med bosituasjonens mulighet for privatliv, mens opplevelsen av tilrettelegging for deltakelse i fysiske, sosiale og kulturelle aktiviteter vurderes forholdsvis likt. Min nærståendes bosituasjon gjør det mulig å ha et privatliv Jeg kan delta i fysiske, sosiale og kulturelle aktiviteter 3,7 4,1 Det tilrettelegges så min nærstående kan delta i fysiske, sosiale og kulturelle aktiviteter 3,8 Helt uenig Helt enig Brukere (sykehjem langtid) Pårørende

DRAMMEN KOMMUNE PÅRØRENDEUNDERSØKELSE I HSO HØSTEN 2016

DRAMMEN KOMMUNE PÅRØRENDEUNDERSØKELSE I HSO HØSTEN 2016 DRAMMEN KOMMUNE PÅRØRENDEUNDERSØKELSE I HSO HØSTEN 2016 SAMMENDRAG 3 av 4 pårørende er fornøyde med deres nærståendes tjenestetilbud. Av strategiindikatorene scorer Trygg og aktiv hverdag og Sjef I eget

Detaljer

Kvalitet på tjenestene i HSO Resultater fra ny brukerundersøkelse første skritt på veien til fremtidens brukerdialog

Kvalitet på tjenestene i HSO Resultater fra ny brukerundersøkelse første skritt på veien til fremtidens brukerdialog Kvalitet på tjenestene i HSO Resultater fra ny brukerundersøkelse 2016 - første skritt på veien til fremtidens brukerdialog 15.03.2017 Planlegging av ny brukerundersøkelse 2016 Endret fokus Fra organisasjonen

Detaljer

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE HOVEDRAPPORT - VÅREN Anne-Christin Boge, Bergen kommune

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE HOVEDRAPPORT - VÅREN Anne-Christin Boge, Bergen kommune BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE HOVEDRAPPORT - VÅREN 016 Anne-Christin Boge, Bergen kommune INNHOLD 1 Sammendrag Om undersøkelsen 3 Presentasjonsstruktur Del 1 Samlede resultater 4 Presentasjonsstruktur

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE BERGEN KOMMUNE

BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE BERGEN KOMMUNE Anne-Christin Boge, Bergen kommune BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE BERGEN KOMMUNE HOVEDRAPPORT - 017 INNHOLD 1 Sammendrag Om undersøkelsen 3 Presentasjonsstruktur Del 1 Samlede resultater 4 Presentasjonsstruktur

Detaljer

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE VÅREN 2015

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE VÅREN 2015 BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE VÅREN 2015 OM UNDERSØKELSEN FORMÅL Undersøkelsen gjennomføres for å få økt forståelse av de foresattes perspektiver og erfaringer med barnehagene. Resultatene

Detaljer

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I SKOLEN VÅREN 2016

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I SKOLEN VÅREN 2016 Skolerapporten foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune Bilde der hodet til lærer vises! Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I SKOLEN VÅREN 016 INNHOLD 1 Sammendrag

Detaljer

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I SKOLEN VÅREN 2015 2015/07/01

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I SKOLEN VÅREN 2015 2015/07/01 BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I SKOLEN VÅREN 2015 OM UNDERSØKELSEN FORMÅL Undersøkelsen gjennomføres for å få økt forståelse av foreldrenes perspektiver og erfaringer med skolene i Bergen kommune.

Detaljer

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I SKOLEN VÅREN 2017

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I SKOLEN VÅREN 2017 BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I SKOLEN VÅREN 017 Foto: Nina Fidje Blågestad, Bergen kommune INNHOLD 1 Sammendrag Om undersøkelsen Presentasjonsstruktur Del 1 Samlede resultater Presentasjonsstruktur

Detaljer

Brukerundersøkelser helse og omsorg 2017

Brukerundersøkelser helse og omsorg 2017 Brukerundersøkelser helse og omsorg 2017 Antall respondenter og svarprosent pr. undersøkelse 2017: Brukerundersøkelse Respondenter Svar Svarprosent Ergo- og fysioterapitjenesten - brukere 68 15 22 Helsestasjon

Detaljer

Bruker og pårørendeundersøkelse

Bruker og pårørendeundersøkelse Bruker og pårørendeundersøkelse Institusjon og hjemmetjeneste 2015 Undersøkelsen Det har i 2015 vært mye fokus på manglende kvalitet ved sykehjem i Ringerike kommune. Kommunen har derfor engasjert AMBIO

Detaljer

Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011

Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2011/738 Saksbehandler: Unni Thingberg Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011 Bakgrunn Kommunestyret vedtok ved behandling

Detaljer

Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester

Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester Om undersøkelsen Ett av kommunens virkemidler for brukermedvirkning er brukerundersøkelser. Det er første gang det er gjennomføre en egen brukerundersøkelse for

Detaljer

Omsorgstjenestene - Bruker og pårørendeundersøkelsen 2011

Omsorgstjenestene - Bruker og pårørendeundersøkelsen 2011 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2012/208 Saksbehandler: Hege Askestad Omsorgstjenestene - Bruker og pårørendeundersøkelsen Bakgrunn Kommunestyret vedtok ved behandlingen av Omsorgsplan 2018, (sak 3/2009)

Detaljer

Institusjonstjenesten består av beboere på sykehjem og i korttids/ rehabiliteringsavdelingen

Institusjonstjenesten består av beboere på sykehjem og i korttids/ rehabiliteringsavdelingen Hva saken gjelder Rådmannen legger i denne saken fram resultatene fra en kartlegging av pårørendes tilfredshet med institusjonstjenesten i Rennesøy kommune. Det gis en kort oppsummering av undersøkelsesopplegg,

Detaljer

Saksframlegg HELSE- OG VELFERDSSENTRA - BRUKER OG ANSATTEUNDERSØKELSE

Saksframlegg HELSE- OG VELFERDSSENTRA - BRUKER OG ANSATTEUNDERSØKELSE Saksframlegg HELSE- OG VELFERDSSENTRA - BRUKER OG ANSATTEUNDERSØKELSE Arkivsaksnr.: 11/10315 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet tar saken til orientering. :::

Detaljer

Tjenestetildeling og samordning

Tjenestetildeling og samordning Tjenestetildeling og samordning Bystyrekomite helse, sosial og omsorg 12. April 2016 14.04.2016 Tjenestetildeling og samordning sikre at alle borgere i Drammen får riktig helse- og omsorgstjenester, til

Detaljer

Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten

Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten RENNESØY KOMMUNE Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten Om undersøkelsen Ett av kommunens virkemidler for brukermedvirkning er brukerundersøkelser. Det er første gang det er gjennomføre en brukerundersøkelse

Detaljer

RESULTAT AV BRUKERUNDERSØKELSEN FOR FROGN-BARNEHAGENE 2012 ORIENTERINGSNOTAT 44% 37% 73% 61%

RESULTAT AV BRUKERUNDERSØKELSEN FOR FROGN-BARNEHAGENE 2012 ORIENTERINGSNOTAT 44% 37% 73% 61% Notat Til: Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Kommunestyret Fra: Rådmann Harald K.Hermansen Kopi: Dato: 12.03. Sak: 13/545 Arkivnr : A10 RESULTAT AV BRUKERUNDERSØKELSEN FOR FROGN-BARNEHAGENE

Detaljer

Omsorgstjenestene - Bruker-/pårørendeundersøkelse 2010

Omsorgstjenestene - Bruker-/pårørendeundersøkelse 2010 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2010/4232 Saksbehandler: Hege Askestad Tjenesteutvalget 19.01.2011 Omsorgstjenestene - Bruker-/pårørendeundersøkelse 2010 Bakgrunn Kommunestyret vedtok ved behandlingen

Detaljer

Brukerundersøkelse 2014 LHH

Brukerundersøkelse 2014 LHH Brukerundersøkelse 2014 LHH Gjennomført Mai Juni 2014 I samarbeid med Lillehammer eldreråd Lillehammer kommune gjennomførte i perioden 4. juni 30.08.2014 en brukerundersøkelse blant beboere og pårørende

Detaljer

Oppsummering av resultater

Oppsummering av resultater Stavanger kommunes innbyggerundersøkelse 2009 Oppsummering av resultater Presentasjon på Stavanger kommunes framtidsseminar, 01.04.09, Roar Hind, avdelingsleder Politikk & samfunn, TNS Gallup 1 Om undersøkelsen

Detaljer

ORIENTERINGSNOTAT - BRUKERUNDERSØKELSER, PLEIE OG OMSORG I INSTITUSJON

ORIENTERINGSNOTAT - BRUKERUNDERSØKELSER, PLEIE OG OMSORG I INSTITUSJON Notat Til: Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Eldrerådet Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Fra: Rådmann Kopi: Dato: 09.01.2013 Sak: 13/75 Arkivnr : 033 ORIENTERINGSNOTAT

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /11 RESULTATER FRA BRUKERUNDERSØKELSE I SFO VÅREN 2011

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /11 RESULTATER FRA BRUKERUNDERSØKELSE I SFO VÅREN 2011 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201001108 : E: 030 A20 &34 : Harald Nedrelid Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 05.09.2011 70/11 RESULTATER

Detaljer

Byrådet vil fortsette å gjennomføre regelmessige brukerundersøkelser slik at brukernes innspill kan benyttes i forbedringsarbeidet.

Byrådet vil fortsette å gjennomføre regelmessige brukerundersøkelser slik at brukernes innspill kan benyttes i forbedringsarbeidet. Dato: 8. september 2009 Byrådssak 360/09 Byrådet Brukerundersøkelse i syke- og aldershjem 2009 NSNY SARK-40-200909139-5 Hva saken gjelder: Bruker- og pårørendeundersøkelser i regi av Kommunenes Sentralforbund

Detaljer

Bruker- og pårørendeundersøkelse Lillehammer Sykehjem

Bruker- og pårørendeundersøkelse Lillehammer Sykehjem Bruker- og pårørendeundersøkelse Lillehammer Sykehjem 2006 Innhold: Om undersøkelsen... 3 Del 1 Helhetlig vurdering av Lillehammer sykehjem... 5 Del 2 Vurdering av trivsel... 6 Del 3 Behandling og omsorg...

Detaljer

Resultat svarprosent: TILTAK FUNKSJONS HEMMEDE PLEIE OG OMSORG BARNEHAGE. Utsendte skjema Svar Svarprosent 51% 47% 47%

Resultat svarprosent: TILTAK FUNKSJONS HEMMEDE PLEIE OG OMSORG BARNEHAGE. Utsendte skjema Svar Svarprosent 51% 47% 47% Brukerundersøkelser pr. april 008 Tre målgrupper: - pårørende til beboere i institusjon - foreldre/foresatte til barn i barnehage - hjelpeverger til funksjonshemmede beboere i botjenesten Resultat svarprosent:

Detaljer

Brukerdeltakelse i Helse- sosial og omsorgstjenestene i Drammen kommune. Eva Milde HSO-direktør Drammen kommune

Brukerdeltakelse i Helse- sosial og omsorgstjenestene i Drammen kommune. Eva Milde HSO-direktør Drammen kommune Brukerdeltakelse i Helse- sosial og omsorgstjenestene i Drammen kommune Eva Milde HSO-direktør Drammen kommune 13.06.2017 Brukerdeltakelse i HSO i Drammen Strategisk tenkning Frivillighetsarbeidet satt

Detaljer

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Forvaltningsrevisjon av Nordreisa kommune Vi skaper trygghet for fellesskapets verdier Problemstillinger og konklusjoner i revisjonens undersøkelser Problemstillinger

Detaljer

UIB - BRITA BRUKERUNDERSØKELSE

UIB - BRITA BRUKERUNDERSØKELSE UIB - BRITA BRUKERUNDERSØKELSE Hovedrapport 2012 KORT OM UNDERSØKELSEN Metode: Web-undersøkelse: E-mail via lenke Utvalg: Ansatte ved UiB Antall intervju: n=684 Svarprosent: 34 % Datainnsamlingsperiode:

Detaljer

Kvalitetsforbedring gjennom brukerundersøkelser. Tromsø, 18.3.2013 Jens-Einar Johansen, seniorrådgiver

Kvalitetsforbedring gjennom brukerundersøkelser. Tromsø, 18.3.2013 Jens-Einar Johansen, seniorrådgiver Kvalitetsforbedring gjennom brukerundersøkelser Tromsø, 8.3.203 Jens-Einar Johansen, seniorrådgiver Hvorfor skal kommunen gjennomføre brukerundersøkelser? For å få svar på hva brukerne synes om tjenesten.

Detaljer

Skolehelsetjenesten 3. klasse

Skolehelsetjenesten 3. klasse Arbeidslag for brukerundersøkelser Skolehelsetjenesten 3. klasse Brukerundersøkelse 2015 Side 1 08.02.2016 Brukerundersøkelse skolehelsetjenesten 2015 Brukerundersøkelser er ett viktig element som inngår

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Totalrapport Antall besvarelser: 11 310 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Skolerapport Antall besvarelser: 194 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE HOVEDRAPPORT - VÅREN 2016. Anne-Christin Boge, Bergen kommune

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE HOVEDRAPPORT - VÅREN 2016. Anne-Christin Boge, Bergen kommune BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE HOVEDRAPPORT - VÅREN 2016 Anne-Christin Boge, Bergen kommune INNHOLD 1 Sammendrag 2 Om undersøkelsen 3 Presentasjonsstruktur Del 1 Samlede resultater 4 Presentasjonsstruktur

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Skolerapport Antall besvarelser: 23 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Medarbeiderundersøkelsen 2007

Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Medarbeiderundersøkelsen 2007 Fornyings- og administrasjonsdepartementet Medarbeiderundersøkelsen 2007 Sammendrag av Medarbeiderundersøkelsen 2007 Spørreundersøkelsen er gjennomført på oppdrag for Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 15%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 15% Skolerapport Antall besvarelser: 19 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 1% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

Brukerundersøkelsen 2015

Brukerundersøkelsen 2015 Brukerundersøkelsen 215 Utviklingshemmede - Pårørende Vefsn kommune Brukereundersøkelsen ble gjennomført i mai juni 215 Antall spurte: 54 Antall svar: 36 (67%) Det ble benyttet spørreskjema som ble sendt

Detaljer

AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser. Kongsbergbarnehagene. Brukerundersøkelse 2014. Side 1

AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser. Kongsbergbarnehagene. Brukerundersøkelse 2014. Side 1 AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser. Kongsbergbarnehagene Brukerundersøkelse 2014 Side 1 08.05.2014 Brukerundersøkelse i Kongsbergbarnehagene 2014 Brukerundersøkelser er ett viktig element som inngår

Detaljer

Rapport Brukertilfredshet blant pårørende til beboere ved sykehjem i Oslo kommune

Rapport Brukertilfredshet blant pårørende til beboere ved sykehjem i Oslo kommune Rapport Brukertilfredshet blant pårørende til beboere ved sykehjem i Oslo kommune Resultater fra en spørreundersøkelse blant pårørende til sykehjemsbeboere mai 2008 Forord Brukerundersøkelser er ett av

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 37%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 37% Skolerapport Antall besvarelser: 1 BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 37% Foto: Marius Solberg Anfinsen OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 14. mars 2016, og

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 42%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 42% Skolerapport Antall besvarelser: 11 BRUKERUNDERSØKELSEN 16 Svarprosent: % Foto: Marius Solberg Anfinsen OM UNDERSØKELSEN 1 Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar til 1. mars 16, og er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 46%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 46% Skolerapport Antall besvarelser: 94 BRUKERUNDERSØKELSEN 206 Svarprosent: 46% Foto: Marius Solberg Anfinsen Brukerundersøkelsen 206 OM UNDERSØKELSEN 0 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Skolerapport Antall besvarelser: 92 Svarprosent: 41% BRUKERUNDERSØKELSEN 217 RAM B LL Foto: Nina Fidje Blågestad, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 OM UNDERSØKELSEN KJÆRE LESER Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Skolerapport Antall besvarelser: 115 Svarprosent: 43% BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 RAM B LL Foto: Nina Fidje Blågestad, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 OM UNDERSØKELSEN KJÆRE LESER Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Skolerapport Antall besvarelser: 6 Svarprosent: 32% BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 RAM B LL Foto: Nina Fidje Blågestad, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 OM UNDERSØKELSEN KJÆRE LESER Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Skolerapport Antall besvarelser: 15 Svarprosent: 39% BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 RAM B LL Foto: Nina Fidje Blågestad, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 OM UNDERSØKELSEN KJÆRE LESER Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 46%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 46% Skolerapport Antall besvarelser: 79 BRUKERUNDERSØKELSEN 06 Svarprosent: 6% Foto: Marius Solberg Anfinsen OM UNDERSØKELSEN 0 Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar til. mars 06, og er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Skolerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 4 Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 201 OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 29%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 29% Skolerapport Antall besvarelser: 10 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 29% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

Rapport Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2009

Rapport Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2009 Rapport Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2009 Rapporten beskriver resultatene fra en spørreundersøkelse blant mottakere av praktisk bistand og hjemmesykepleie. Undersøkelsen er gjennomført i september

Detaljer

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011 Sarpsborg Innhold 1.0 Om undersøkelsene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Forarbeider, metode og utvalg... 3 1.3 Målgruppe... 3 1.4 Datainnsamling og gjennomføring....

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 39%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 39% Skolerapport Antall besvarelser: 183 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 39% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 35%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 35% Skolerapport Antall besvarelser: 202 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 35% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 39%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 39% Bydelsrapport Antall besvarelser: 894 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 9% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

Sykehjemsundersøkelsen 2011

Sykehjemsundersøkelsen 2011 Sykehjemsundersøkelsen 2011 Samlerapport for brukerundersøkelsen ved Lillehammer Helsehus Utarbeidet av fagenhet for strategi og utvikling Lillehammer kommune Om undersøkelsen Lillehammer kommune gjennomførte

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42% Skolerapport Antall besvarelser: 142 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 33%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 33% Skolerapport Antall besvarelser: 148 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 33% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42% Skolerapport Antall besvarelser: 262 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 54%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 54% Skolerapport Antall besvarelser: 246 BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Svarprosent: 54% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 34%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 34% Bydelsrapport Antall besvarelser: 80 BRUKERUNDERSØKELSEN 015 Svarprosent: 4% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til 17. juni

Detaljer

AL7 Bruker- og innbyggerundersøkelser. Sykehjem 2014. Brukerundersøkelse beboere og pårørende. Side 1

AL7 Bruker- og innbyggerundersøkelser. Sykehjem 2014. Brukerundersøkelse beboere og pårørende. Side 1 AL7 Bruker- og innbyggerundersøkelser Sykehjem 2014 Brukerundersøkelse beboere og pårørende Side 1 09.02.2015 Brukerundersøkelse sykehjem 2014 Brukerundersøkelser er ett viktig element som inngår i Kongsberg

Detaljer

KOMMENTERT HOVEDRAPPORT

KOMMENTERT HOVEDRAPPORT MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2015 HØGSKOLEN I HEDMARK KOMMENTERT HOVEDRAPPORT OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsesperiode: 13. mars til og med 27. mars Metode: Elektronisk web-undersøkelse (CAWI) Samlet svarprosent:

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 40%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 40% Skolerapport Antall besvarelser: 96 BRUKERUNDERSØKELSEN 6 Svarprosent: 4% Foto: Marius Solberg Anfinsen OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar til 4. mars 6, og er gjennomført

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2009 - analysene

Innbyggerundersøkelsen 2009 - analysene Innbyggerundersøkelsen 2009 - analysene En presentasjon av analysene for Grimstad kommune Torunn S. Olsen Rapport 3 1 Innhold Sammendrag... 3 1 Innledning... 5 2 Hva innbyggerne i Grimstad kommune er mest

Detaljer

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Januar 2013 Gjennomført av Sentio Research Norge AS 1 Innhold Innledning... 3 Gjennomføringsmetode... 3 Om rapporten... 3 Hvem reiser med bussen?... 5 Vurdering

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Skolerapport Antall besvarelser: 151 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Skolerapport Antall besvarelser: 151 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Skolerapport Antall besvarelser: 122 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Skolerapport Antall besvarelser: Svarprosent: 49% BRUKERUNDERSØKELSEN 7 RAM B LL Foto: Nina Fidje Blågestad, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 7 OM UNDERSØKELSEN OM UNDERSØKELSEN KJÆRE LESER Undersøkelsen

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 34%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 34% Skolerapport Antall besvarelser: 13 BRUKERUNDERSØKELSEN 01 Svarprosent: 34% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til 17. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 51%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 51% Bydel/eierrapport Antall besvarelser: 148 BRUKERUNDERSØKELSEN 216 Svarprosent: 51% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 216 OM RAPPORTEN 1 Undersøkelsen er gjennomført i perioden

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 85%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 85% Barnehagerapport Antall besvarelser: 22 BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: % Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 1. mars

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 57%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 57% Barnehagerapport Antall besvarelser: 41 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: % Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 201 OM RAPPORTEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 84%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 84% Barnehagerapport Antall besvarelser: 2 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: % Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 201 OM RAPPORTEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Skolerapport Antall besvarelser: 17 Svarprosent: % BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 RAM B LL Foto: Nina Fidje Blågestad, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 OM UNDERSØKELSEN KJÆRE LESER Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 66%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 66% Brukerundersøkelsen 06 Antall besvarelser: 0 040 BRUKERUNDERSØKELSEN 06 Svarprosent: 66% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 06 OM RAPPORTEN 0 Undersøkelsen er gjennomført i perioden.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 62%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 62% Bydel/eierrapport Antall besvarelser: 172 BRUKERUNDERSØKELSEN 216 Svarprosent: 62% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 1 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 14. mars

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Barnehagerapport Haukedalsmyra barnehage Antall besvarelser: 23 Svarprosent: 3% BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 201 Haukedalsmyra barnehage OM RAPPORTEN

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 39%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 39% Barnehagerapport Antall besvarelser: 28 BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 39% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 14. mars

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Skolerapport Antall besvarelser: Svarprosent: 6% BRUKERUNDERSØKELSEN 07 RAM B LL Foto: Nina Fidje Blågestad, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 07 OM UNDERSØKELSEN 0 OM UNDERSØKELSEN KJÆRE LESER Undersøkelsen

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2007 Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Trondheim kommune. BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2007 Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak: Saksframlegg BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2007 Arkivsaksnr.: 08/19052 Forslag til vedtak: Formannskapet tar resultatene fra brukerundersøkelse i trondheimsbarnehagene i 2007 til orientering.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 69%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 69% Skolerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 06 Svarprosent: 69% Foto: Marius Solberg Anfinsen Brukerundersøkelsen 06 OM UNDERSØKELSEN 0 Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar til. mars

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/14

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/14 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/14 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: Mandag 19. mai 2014 kl. 18.30 Sekretariat: Therese Kloumann Lundstedt, tlf. 23

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Barnehagerapport Antall besvarelser: 3 Svarprosent: 37% BRUKERUNDERSØKELSEN 216 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 1 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 14. mars

Detaljer

Omsorgstjenestene - Bruker og pårørendeundersøkelsen 2012

Omsorgstjenestene - Bruker og pårørendeundersøkelsen 2012 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2012/6415 Saksbehandler: Hege Askestad Tjenesteutvalget Omsorgstjenestene - Bruker og pårørendeundersøkelsen 2012 Bakgrunn Kommunestyret vedtok ved behandlingen av Omsorgsplan

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Skolerapport Antall besvarelser: 199 Svarprosent: 7% BRUKERUNDERSØKELSEN 017 RAM B LL Foto: Nina Fidje Blågestad, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 OM UNDERSØKELSEN KJÆRE LESER Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 41%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 41% Barnehagerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 1% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 1. mars 2016,

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 39%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 39% Barnehagerapport Antall besvarelser: 22 BRUKERUNDERSØKELSEN 26 Svarprosent: 39% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 4. mars 26,

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Barnehagerapport Antall besvarelser: 57 Svarprosent: 70% BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 14. mars

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42% Skolerapport Antall besvarelser: 15 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 2. mai til 1. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 45%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 45% Skolerapport Antall besvarelser: 145 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 45% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 74%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 74% Bydel/eierrapport Antall besvarelser: 189 BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 74% LL Foto: Klosteret barnehage OM RAPPORTEN 01 OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 07. februar til

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 53%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 53% Barnehagerapport Antall besvarelser: 39 BRUKERUNDERSØKELSEN 26 Svarprosent: 53% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 4. mars 26,

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE Barn i statlige og private barneverntiltak

BRUKERUNDERSØKELSE Barn i statlige og private barneverntiltak Beregnet til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Dokument type Rapport Dato Mars 2014 BRUKERUNDERSØKELSE Barn i statlige og private barneverntiltak BRUKERUNDERSØKELSE BARN I STATLIGE OG PRIVATE BARNEVERNTILTAK

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 77%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 77% Barnehagerapport Antall besvarelser: 7 BRUKERUNDERSØKELSEN 206 Svarprosent: 77% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 0 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til. mars 206,

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 82%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 82% Barnehagerapport Antall besvarelser: 1 BRUKERUNDERSØKELSEN 01 Svarprosent: % Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar til 1. mars 01, og

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 70%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 70% Barnehagerapport Antall besvarelser: 28 BRUKERUNDERSØKELSEN 217 Svarprosent: 7 LL Foto: Klosteret barnehage OM RAPPORTEN 1 OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. februar til 27. februar

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 57%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 57% Bydel/eierrapport Antall besvarelser: 3 BRUKERUNDERSØKELSEN 26 Svarprosent: 57% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 4. mars 26,

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 50%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 50% Barnehagerapport Antall besvarelser: 14 BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 5 LL Foto: Klosteret barnehage OM RAPPORTEN 01 OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 07. februar til 27.

Detaljer