Byrådssak /11. Dato: 23.mai Byrådet. Orientering om kvalitetssikring av ernæring og mat i kommunens aldersinstitusjoner SARK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Byrådssak /11. Dato: 23.mai 2011. Byrådet. Orientering om kvalitetssikring av ernæring og mat i kommunens aldersinstitusjoner SARK-40-200909139-11"

Transkript

1 Dato: 23.mai 2011 Byrådssak /11 Byrådet Orientering om kvalitetssikring av ernæring og mat i kommunens aldersinstitusjoner RBVI SARK Hva saken gjelder: Bergen bystyre behandlet sak om Brukerundersøkelse i syke- og aldershjem 2009, i møte sak I vedtakspunkt 4 heter det: "Bystyret ber byråden om en redegjørelse om hvilke tiltak som gjøres, eller er planlagt gjort for en kvalitetssikring av ernæring/mat ved kommunens syke - og aldershjem". Det har siden 2008 blitt arbeidet systematisk med kvalitetssikring av arbeid med ernæring i kommunens alders- og sykehjem. For å sikre god oppfølging av beboernes ernæringstilstand, og forebygge underernæring, ble det våren 2009 utarbeidet kommunale retningslinjer. Senere samme år kom de nasjonale faglige retningslinjene for forebygging og behandling av underernæring i helseinstitusjon, som så ble innarbeidet i revisjon av kommunens egne retningslinjer på området. Både i 2009 og i 2010 har en gjort systematisk kartlegging av om retningslinjene er tatt i bruk og følges i de kommunale aldersinstitusjonene. Kartleggingen har også fanget opp behov for undervisning om ernæring generelt, og om praktisk bruk av kartleggingsverktøy for oppfølging av den enkelte beboer. I løpet av våren 2011 er det gjennomført institusjonsvis undervisning og hver institusjon har fått et eget undervisningsprogam for videre bruk i egen organisasjon. Mulighet for ro og gode rammer rundt måltidssituasjonen har blitt bedre ved at det er etablert mindre bogrupper med egne spiserom. Det er fortsatt en utfordring å hensynta den enkelte beboers individuelle behov, og å tilpasse institusjonens måltidsstruktur til å dekke større del av døgnet. Dette blir det arbeidet videre med i den enkelte institusjon. 1

2 Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: Byrådets fullmakter, reglement vedtatt , 1.3.c, jfr bystyresak 284/07. Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: Bergen bystyre tar rapport om tiltak for kvalitetssikring av ernæringssituasjonen til beboerne i kommunens alders- og sykehjem, til orientering. Monica Mæland byrådsleder Hilde Onarheim byråd for helse og inkludering 2

3 Saksutredning: Bergen bystyre behandlet sak om Brukerundersøkelse i syke- og aldershjem 2009, i møte sak , og fattet følgende vedtak: Vedtakspunkt 4. Bystyret ber byråden om en redegjørelse om hvilke tiltak som gjøres, eller er planlagt gjort for en kvalitetssikring av ernæring/mat ved kommunens syke - og aldershjem. Bakgrunn for arbeidet med kvalitetssikring av ernæring og mat i aldersinstitusjonene: Helsedirektoratet ga i 1995 ut Retningslinjer for kosthold i helseinstitusjoner som omfatter mattilbud i sykehus og i syke- og aldershjem. I en undersøkelse utført for Sosial- og helsedirektoratet juni - august 2007 om "Mat og måltider i sykehjem", kom det frem at omtrent to tredjedeler av lederne ved sykehjemmene oppga at de brukte retningslinjene. Tross høy kjennskap til retningslinjene hadde kun 16 prosent av sykehjemmene skriftlige prosedyrer for vurdering av ernæringsstatus/ernæringsrisiko. 44 prosent oppga at det ikke var standard prosedyre å veie ved innkomst, og 31 prosent svarte at det heller ikke var rutine for regelmessig veiing. Under en fjerdedel av kjøkkenene hadde næringsberegnet menyen kom "Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring" Noe av bakgrunnen for de nasjonale retningslinjene er at det antas at mellom 20 og 50 prosent av pasientene i institusjon har en underernæringstilstand. Pasientgrupper som har særlig risiko er blant andre eldre, demente, pasienter med kroniske lidelser som kreft, leddgikt, osteoporose og hjerte- og lungesykdommer. Det heter blant annet " Det skal ikke være slik at pasientene må vente til de er blitt underernært før de får behandling. De nye retningslinjene anbefaler gode verktøy for å fange opp personer i ernæringsmessig risiko slik at underernæring kan forebygges"( sitat helsedirektør Bjørn-Inge Larsen) Alle pasienter i spesialisthelsetjenesten, beboere på sykehjem/institusjon og personer innskrevet i hjemmesykepleien, skal vurderes for ernæringsmessig risiko ved innleggelse og deretter regelmessig. Personer i ernæringsmessig risiko skal ha en individuell ernæringsplan med dokumentasjon om ernæringsstatus, behov, inntak og tiltak. Fravikes anbefalingene, bør den faglige begrunnelsen for det, tydeliggjøres i journal for den enkelte pasient. Beslutninger om ernæringsbehandling involverer etiske spørsmål, og sentrale etiske prinsipper må alltid ligge til grunn for de valg som gjøres. Helsepersonell angir grensen for når det er faglig forsvarlig/uforsvarlig å intervenere eller la være å intervenere, men hensynet til den enkelte pasients ønske om å ikke behandles, må alltid ivaretas. Arbeid med felles faglige retningslinjer for ernæring ved alders- og sykehjem i Bergen kommune. I Byrådsavdeling for helse og omsorg ble det høsten 2008 startet arbeid med utarbeidelse av ernæringsretningslinjer for aldersinstitusjonene. I mars 2009 godkjente sentral kvalitetsgruppe for aldersinstitusjonene" Retningslinjer for oppfølging av beboernes ernæringstilstand" og "Retningslinje for tiltak ved bekymring for beboernes ernæringssituasjon" for bruk i alder- og sykehjemmene. Etter at de nasjonale faglige retningslinjene kom i juni 2009, og med bakgrunn i kartleggingsresulteter, ble det våren 2010 utarbeidet reviderte retningslinjer for aldersinstitusjonene, der kravene i de nasjonale retningslinjene er innarbeidet. Kvalitetskartlegging 2009 og 2010: For å kartlegge om retningslinjene var tatt i bruk og ble fulgt, ble det i perioden 1.mai- 30.september 2009 og 2010, gjennomført kvalitetskartlegging i de kommunale 3

4 sykehjemmene. Utvalget begge år var alle beboere med langtidsvedtak innlagt i perioden, og en kartla om retningslinjene ble fulgt innenfor områdene: - ernæringssamtale ved innkomst - vektkontroll og beregning av BMI (Body mass index) ved innkomst - vektkontroll og beregning av BMI (Body mass index) månedlig - i 2009 ble opplæringsbehov etterspurt. Opplæringsform og tema. - i 2010 ble det spurt om det var avdekket underernæring hos noen av beboerne i perioden, om matkort var utarbeidet og om måltidsstrukturen i den enkelte institusjon Antall institusjoner deltok* Antall beboere med langtidsvedtak i perioden * De to aldershjemmene deltok ikke, i 2009 deltok ikke de to korttidssykehjemmene. I 2010 deltok ett korttidssykehjem, og ett av de øvrige sykehjemmene deltok ikke av særlige årsaker Andel langtidsbeboere fikk kostsamtale ved innkomst 61 % 74 % Andel vektkontroll og beregning av BMI ved innkomst* 65 % Andel vektkontroll og beregning av BMI månedlig* 59 % Andel vektkontroll og beregning av BMI 2-4 ganger i perioden 18 % 25 % Andel vektkontroller ved innkomst 86 % Andel bergenet BMI ved innkomst 48 % Andel vektkontroller månedlig 43 % ** Andel beregnet BMI månedlig 18 % ** Andel avdekket underernæring i perioden 7 % *** Andel beboere har fått utarbeidet matkort 75 % * Kartleggingen i 2009 registrerte vekt og BMI samlet, men tallene gjelder hovedsakelig vektkontroller. ** Årsak til lav andel månedlige kontroller, er at korttidssykehjemmet som deltok i 2010 (19 % av beboerne), ikke kunne ta med tall for utskrevne pasienter i kartleggingen. *** En av årsakene til lav andel avdekket underernæring, kan være at de fleste av beboerne som får langtidsvedtak, først har hatt korttidsopphold, og kan dermed ha bedre ernæringstilstand enn ved innleggelse. Kartleggingen synliggjør at implementering av kvalitetsrutiner i en omfattende virksomhet som de kommunale sykehjemmene, tar tid og må følges opp med kompetansebygging. Likevel viser kartleggingen i 2010 at systematisk kvalitetsarbeid har gitt bedre resultater. For 2011 er kravene til systematisk oppfølging av beboernes ernæringstilstand innarbeidet i institusjonenes styringskort. To ganger i året skal institusjonene rapportere status på områdene vektkontroll og beregning av BMI, ved innkomst og månedlig for alle beboere. Kurs og opplæring Tilbakemelding fra institusjonene ved kartleggingen i 2009, var et entydig ønske om institusjonsvis undervisning i ernæring, knyttet opp mot bruk av dokumentasjonsverktøy. En arbeidsgruppe med avdelings- og fagsykepleiere fra fire av institusjonene, utarbeidet høsten 2010 et undervisningsprogram som gjennomføres i alle kommunale alders- og sykehjem i løpet av første kvartal I tillegg arrangerte undervisningssykehjemmet i samarbeid med Fylkesmannen, halvdagskurs i ernæring høsten

5 Mat og måltider Det blir arbeidet godt og systematisk med å skape ro og gode rammer rundt måltidene i aldersinstitusjonene. Mindre bogrupper som følge av utbyggingsprogrammet i ensengsreformen, har gitt mulighet for bedre tilrettelegging av måltidene. Bergen kommunes retningslinjer for oppfølging av beboernes ernæringstilstand, inneholder anbefalinger for gode måltidsrutiner. Det er også anbefalt å endre måltidsstrukturen slik at disse bedre fordeles gjennom døgnet. Flere institusjoner har lagt om måltidsstrukturen og serverer middag om ettermiddag, og lunch om formiddagen. Det har særlig vært mulig å få dette til i demens- og rehabiliterinsavdelinger. En omlegging av måltidsstrukturen i alle avdelinger/grupper i alle institusjoener, vil medføre omfattende omlegging av døgnrytme- og turnusplaner, noe som må inngå i en mer langsiktig plan. I forbindelse med kartleggingen i 2010, tilbakemeldte noen av de kommunale sykehjemmene at en har enten sent kveldsmåltid eller tidlig frokost, men at det hos alle tilbys mat og drikke når den enkelte beboer ønsker det. Mulighet for å påvirke tidspunkt for når en skal spise, var et av områdene som viste lav tilfredshet ved brukerundersøkelsen i 2009, samtidig som tilfredshet med mat og måltider var god. En vil derfor fortsatt ha fokus på større fleksibilitet i måltidsstrukturen for bedre å imøtekomme den enkeltes ønske på dette området. NutritionDay NutritionDay (ernæringsdagen) er en årlig prevalensundersøkelse hvor en undersøker ernæringsintaket til pasienter på sykehus og sykehjem over hele verden. Det er en kvalitetsstudie for å undersøke ernæringssituasjonen på utvalget som deltar, og det benyttes strukturerte skjema for utfylling. I januar 2010 deltok fire sykehjem i Bergen. Løvåsen sykehjem, Landås Menighets eldresenter, Hospitalet Betanien og Engensenteret. 48 studenter fra Betanien Diakonale Høgskole hospiterte i disse sykehjemmene for å bidra til datainnsamling. I november 2010 deltok 10 sykehjem. Mildeheimen Sykehjem, Ladegården sykehjem, Øvsttunheimen sykehjem, Gullstøltunet sykehjem, Fantoft omsorgssenter, Midtbygda sykehjem, Adventkirken sykehjem, Frida Fasmer Minne, Stiftelsen Det private Gamlehjem og Søreide Sykehjem. 58 studenter fra HIB hospiterte i de samme sykehjemmene. Målet med ernæringsdagen er felles fokus på riktig ernæring og på oppfølging av underernæring. Det er fokusert på studentinvolvering og systematisk bruk av kunnskap og prosedyrer som inkluderer ansatte og studenter. Seks måneder etter deltagelse tilbakemeldes status på eget sykehjem. Informasjonen kan brukes til kvalitetsforbedring i "eget hus". Prosjektet får opplæring og bistand fra ernæringsfysiolog på Haukeland universitetssykehus. Helse Bergen og andre sykehus i Norge har deltatt i flere år. Utviklingssenteret for sykehjem vil være pådrivere for at flere sykehjem i Bergen deltar i ernæringsdagen som gjennomføres på nytt i november Matsikkerhet og fornyelse av utstyr Matsikkerhet (IK-mat) i aldersinstitusjonene følges opp gjennom årlige, interne kommunale tilsyn. Det er etablert ordning med "matkontakter" i alle avdelinger, og det gis systematisk veiledning for å ivareta god matvaresikkerhet. Fra Byrådsavdeling for helse og inkludering distribueres årlig informasjonsskrivet "Matomsorg" med informasjon og oppsummeringer innen fagfeltet. Mattilsynet følger opp matsikkerhet i sykehjem med sporadiske tilsyn. 5

6 Matvaresikkerheten er også optimalisert ved omfattende oppgradering av utstyr for sluttilberedning av varmmat. Den statlige tiltakspakken i 2009 ga mulighet for opprusting av 45 avdelingskjøkken fordelt på syv kommunale institusjoner. Oppsummering: Byrådsavdeling for helse og inkludering startet arbeidet med systematisk kvalitetssikring av ernæring i kommunens alders- og sykehjem i Det ble utarbeidet kommunale retningslinjer for oppføging av beboernes ernæringssituasjon, og tiltak for å forebygge underernæring, våren Etter at "Nasjonale faglige retningslinjene for forebygging og behandling av underernæring i helseinstitusjon" kom i juni 2009, ble de kommunale retningslinjene omarbeidet og tilpasset disse. I 2009 og i 2010 har en kartlagt om retningslinjene er tatt i bruk og følges i de kommunale aldersinstitusjonene. Kartleggingen ble gjennomført i en avgrenset periode fra mai til september begge år, for antall beboere som hadde fått langtidsvedtak i perioden. I gjennomføring av kartleggingen har en brukt indikatorene: - kostsamtale ved innkomst - vektkontroll/ beregning av BMI (Body mass index) ved innkomst og månedlig. I 2009 ble det i tillegg etterspurt behov for undervisning om ernæring generelt, og om praktisk bruk av kartleggingsverktøy i oppfølging av den enkelte beboer. I 2010 ble det også stilt spørsmål om - matkort var utarbeidet - underernæring var avdekket - måltidstidspunkt i den enkelte institusjon. I institusjonenes styringskort (Balansert målstyring) for 2011, skal institusjonene rapportere inn måloppnåelse for oppfølging av beboernes ernæringstilstand. Høsten 2010 utarbeidet en arbeidsgruppe et undervisningsprogram i ernæring, inklusiv bruk av dokumentasjonesverktøy, for gjennomføring i den enkelte institusjon. I løpet av våren 2011 er programmet gjennomført med svært gode tilbakemeldinger i 20 av institusjonene, og hver institusjon har fått programmet til videre bruk i egen internundervisning. Arbeidet videreføres ved at det er søkt midler fra Fylkesmannen for gjennomføring av undervisningsprogrammet i private institusjoner, og tilpasning til øvrige virksomheter. Retningslinjer og skjema skal justeres for økt samhandling mellom institusjon og hjemmesykepleie. Vedlegg: "Ernæring i aldersinstitusjon i Bergen kommune - retningslinje" 6

Veileder for tilsyn med kommunens tiltak for å forebygge og behandle underernæring hos eldre i sykehjem og i hjemmetjenesten

Veileder for tilsyn med kommunens tiltak for å forebygge og behandle underernæring hos eldre i sykehjem og i hjemmetjenesten Internserien 3/2010 Utgitt av Statens helsetilsyn Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Veileder for tilsyn med kommunens tiltak for å forebygge og behandle underernæring

Detaljer

Notat. Til : Jørund Rytman - Frp Fra : Rådmannen ERNÆRING I ELDREOMSORGEN, DRAMMEN KOMMUNE SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA JØRUND RYTMAN - FRP SPØRSMÅL :

Notat. Til : Jørund Rytman - Frp Fra : Rådmannen ERNÆRING I ELDREOMSORGEN, DRAMMEN KOMMUNE SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA JØRUND RYTMAN - FRP SPØRSMÅL : Notat Til : Jørund Rytman - Frp Fra : Rådmannen Vår referanse Arkivkode Sted Dato 11/39-1 070 DRAMMEN 17.02.2011 ERNÆRING I ELDREOMSORGEN, DRAMMEN KOMMUNE SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA JØRUND RYTMAN - FRP SPØRSMÅL

Detaljer

IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer. Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring

IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer. Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring Heftets tittel: Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av

Detaljer

Del 1 Ernæringsomsorg i Lister

Del 1 Ernæringsomsorg i Lister Del 1 Ernæringsomsorg i Lister Definisjon av ernæringsomsorg Lister ernæringsperm Ansvar og forankring Presentasjon av grunnlagsdokumenter Litteratur og referanser Lista fyr Helsenettverk Lister ved prosjektleder

Detaljer

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

Kostnader og kvalitet på tjenester ved Bamble sykehjem

Kostnader og kvalitet på tjenester ved Bamble sykehjem Kostnader og kvalitet på tjenester ved Bamble sykehjem - Bamble kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 714017 2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Avgrensing...1 2 Metode

Detaljer

Sluttrapport fra. Sykehjemsprosjektet i Noklus. Bergen 2013

Sluttrapport fra. Sykehjemsprosjektet i Noklus. Bergen 2013 Sluttrapport fra Sykehjemsprosjektet i Noklus En satsning fra Regjeringen som del av Omsorgsplan 2015 2007 2012 Bergen 2013 2 FORORD God kvalitet på laboratorievirksomheten ved landets sykehjem er avgjørende

Detaljer

Kompetansen på bo- og behandlingssentrene

Kompetansen på bo- og behandlingssentrene Kompetansen på bo- og behandlingssentrene Forvaltningsrevisjonsrapport 16.08.10 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.1.1 Politiske vedtak... 1 1.1.2 Viktige lover og bestemmelser...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst Helse Sør- Øst RHF Økt frivillighet Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst 1.september 2011 1 Innhold Innledning 1 1 OM OPPDRAGET FOR REGIONAL PLAN

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013 NAV Oppegård Styring og samarbeid Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Oppegård kommune etter Kommuneloven av 25. september 1992 med endringer

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE APRIL 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Meråker

Detaljer

Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre

Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre 2014 Prosjektrapport Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre -implementering av modell for samhandling mellom fastleger og hjemmetjenesten i Sandefjord kommune Sandefjord

Detaljer

Pleie og omsorg - Tildeling av tjenester. Grong kommune

Pleie og omsorg - Tildeling av tjenester. Grong kommune Pleie og omsorg - Tildeling av tjenester Grong kommune Forvaltningsrevisjon nr 1742-1/2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden november 2009 til mai 2010 gjennomført en forvaltningsrevisjon av tildeling

Detaljer

Munn- og tannhelse. når tennene ikke lenger pusses en etter en.

Munn- og tannhelse. når tennene ikke lenger pusses en etter en. SANDEFJORD KOMMUNE Rapport publisert 10.09.2014 Munn- og tannhelse når tennene ikke lenger pusses en etter en. Rapport fra tannhelseprosjektet - et samarbeid mellom tannhelsetjenesten i Vestfold og USHT

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1.

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1. Helsenettverk Lister Møtedato: 18.1.12 Saksfremlegg Saksnr: 1/12 Søknad om midler til Lindring i Lister 2012 Bakgrunn: Bakgrunnen for at Helsenettverk Lister etablerte fagforum Lindring, og søkte om tilskudd

Detaljer

Helsemessig og psykososial oppfølging av rammede etter 22.07.11.

Helsemessig og psykososial oppfølging av rammede etter 22.07.11. IS-1946 Helsemessig og psykososial oppfølging av rammede etter 22.07.11. Oppsummering av spørreskjema til kommunene Forord Mange av de som ble rammet av angrepene 22. juli vil ha behov for psykososial

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune -

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune - Forebygging og oppfølging av sykefravær - Notodden kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 707014 2012 Telemark kommunerevisjon IKS i Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... IV 1 INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNN

Detaljer

Innsatsstyrt finansiering - kodepraksis Side 2

Innsatsstyrt finansiering - kodepraksis Side 2 Innsatsstyrt finansiering - kodepraksis Side 2 Innholdsfortegnelse 1. SAMMENDRAG...3 2. INNLEDNING...4 2.1 BAKGRUNN... 4 2.2 INNSATSSTYRT FINANSIERING... 5 3. MÅLSTRUKTUR...6 3.1 FORMÅL... 6 3.2 MÅLSETTINGER...

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon

Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon Direktøren Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon Saksbehandler: Håvar Jørgensen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 05.12.2012 Dokumenter i saken: Trykte

Detaljer

Sosialtjenesten. Forvaltningsrevisjon - Notodden kommune 2014 :: 707 017

Sosialtjenesten. Forvaltningsrevisjon - Notodden kommune 2014 :: 707 017 Sosialtjenesten Forvaltningsrevisjon - Notodden kommune 2014 :: 707 017 Innhold Sammendrag... iii 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier...1

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

VAR REF: / OUR REF: 2012165 L NVE

VAR REF: / OUR REF: 2012165 L NVE Etter liste HELSETlL5Y11ET tilsyn med barnevern, sosial- og helsetjenestene e 9 HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Dato: 10 MAR 2013 Unntatt offqq ^...^... Saksbeb... Ark.nr...30...w1..-.. Kopi:... DERES REF: /

Detaljer

Sykefravær og nærvær

Sykefravær og nærvær FORVALTNINGSREVISJON Sykefravær og nærvær Meldal kommune Januar 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes kontrollutvalg i perioden april 2012

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Trondheim kommunerevisjon Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Sammendrag Sammendrag 3 Bakgrunn, metode og problemstillinger Trondheim kommune håndterer en stor

Detaljer