INFORMASJON OM BARNEHAGEN KONTAKTINFORMASJON LOV OM BARNEHAGAR RAMMEPLAN FOR BARNEHAGAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFORMASJON OM BARNEHAGEN KONTAKTINFORMASJON LOV OM BARNEHAGAR RAMMEPLAN FOR BARNEHAGAR"

Transkript

1

2 INFORMASJON OM BARNEHAGEN Henjahaugane barnehage ligg mellom Seberg og Henja/Røysa bustadfelt. Den har to avdelingar for barn i alderen 2-6 år og ein for 1- åringar med inntil 20 plassar på kvar avdeling. Huset er bygd i 1990 og oppført i miljøvenlege materialar. Uteområdet er romsleg med gode tilhøve for både sommar- og vinteraktivitetar. Det er lett tilgjenge til frie naturområde, og barnehagen ligg i rimeleg gangavstand til barneskulen. Barnehagen har eigen romsleg parkeringsplass. Henjahaugane barnehage er eigd og blir driven av Leikanger kommune og har vore i drift sidan januar KONTAKTINFORMASJON Henjahaugane barnehage Henjahaugane LEIKANGER Tenesteleiar: Mona Himle Telefon: E-post: LOV OM BARNEHAGAR Alle barnehagar skal byggje si verksemd på verdigrunnlaget og innhaldet som er fastsett i barnehagelova og internasjonale konvensjonar som Noreg har slutta seg til, som FN sin barnekonvensjon. Staten skal sikre at dei intensjonar og tenester som har ansvar for omsorg av barn, har den standaren som er fastsett, særleg med omsyn til tryggleik, helse, tal personale og kvalifikasjonar samt kvalifisert tilsyn. RAMMEPLAN FOR BARNEHAGAR Rammeplanen er ei forskrift om barnehagens innhald og oppgåver. Dette er ei forpliktande ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagen si verksemd. Den gjev også informasjon til foreldre, eigar og tilsynsmynde.

3 FAGOMRÅDA I RAMMEPLANEN Rammeplanen legg klare føringar for korleis innhaldet i barnehagen skal vere. I tillegg til sosial og språkleg kompetanse er det sju fagområder, Kommunikasjon, språk og tekst, Kropp, rørsle og helse, Kunst, kultur og kreativitet, Natur, miljø og teknikk, Etikk, religion og filosofi, Nærmiljø og samfunn, Tal, rom og form, som er sentrale for oppleving, utforsking og læring. Dei sju fagområda vil vere representert i vaksenstyrte temaarbeid, men dei vil og vere tilstade i kvardagslivet og i barna sin leik. Innhaldet i barnehagen skal byggje på eit heilskapleg læringssyn, der omsorg, leik læring og danning er sentrale delar. Barnehagen skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanetisk arv og tradisjon. Me ynskjer at barna skal møte norsk kultur, verdiar og tradisjonar, men og eit mangfald med respekt for menneskeverd og retten til å vere forskjellig. ÅRSPLAN FOR HENJAHAUGANE BARNEHAGE Lov om barnehagar og rammeplan pålegg barnehagen å utarbeide ein årsplan. Årsplanen skal vise til KVA, KVIFOR og KORLEIS barnehagen vil arbeide. Den skal vise kva tankar og haldningar me står for, og kva me meiner er viktig å leggje vekt på i Henjahaugane barnehage. Årsplanen skal vere eit arbeidsreiskap for personale i barnehagen, dei føresette og andre samarbeidspartar. Årsplanen skal ikkje vere meir detaljert enn at den kan tilpassast den enkelte barnegruppa. Pedagogiske leiarar lagar månadsplanar og/eller vekeplanar som vert meir detaljerte og tilpassa den enkelte avdeling. Det er pedagogisk leiarar/styrar som har hatt ansvar for å utarbeide denne årsplanen i samarbeid med resten av personalet, foreldre og ved observasjon og evaluering av barnegruppene. SATSINGSOMRÅDE FOR BARNEHAGANE 2013/2014 Barnehagane i Leikanger kommune har valt å jobbe spesielt med desse fagområda: Regionalt nettverksamarbeid, Oppfølgjing av ståstadanalysen, Mobbing, Overgang barnehage skule, og Medverknad.

4 Styrar: Mona Himle ROSA GRØN BLÅ Pedagogisk leiar: Anne-Mette Njøs Storvik Pedagogisk leiar: Gunhild Bergum Takle Pedagogisk leiar: Oddny Skarsbø Førskulelærar: Monika Nondal Førskulelærar: Monika Nondal Førskulelærar: Monika Nondal Fagarbeidar: Marie Halland Førskulelærar: Bente Olsmo Pedagogisk leiar: Maj-Sissel Ølnes Assistent: Kari Fjøsne Brennset Fagarbeidar: Astrid Gåserud Vernepleiar: Linda Mathisen Fagarbeidar: Siv Njøs Assistent: Lene Slinde Reinhaldar: Paulina Szlosarczyk Vaktmeistar: Per Sveinung Røysum Avdelingane i Henjahaugane barnehage er inndelt i Blå, Rosa og Grøn avdeling. Me jobbar og i aldersreine grupper. Desse er: Marihøne 1-åringar, Ekorn 2-åringar, Rev 3-åringar, Hjort 4-åringar og Skulekameratane 5-åringar.

5 FORELDRESAMARBEID Saman med barna er foreldre/føresette vår viktigaste samarbeidspartnar. Barnehagen skal bistå heimen i deira omsorg- og oppdragar oppgåve. Det er difor naudsynt med eit godt og nært samarbeid med heimen. Den daglege og uformelle kontakten legg grunnlag for dette samarbeidet. God informasjon skapar tryggleik. Viktig informasjon må difor bli gjeve både av foreldre/føresette og personalet, slik at barnet kan få det trygt og godt i barnehagen. Hente- og bringesituasjonane er døme på dagleg uformelt samarbeid. Ta deg difor litt tid til samtale i desse situasjonane. Me nyttar blogg, adressa vår er; henjahauganebarnehage.com. Der vil me leggje ut litt av kvardagslivet vårt. Foreldresamtalar Foreldremøte haust og vår Brukarundersøking Foreldra skal godkjenne årsplanen Uformelt samarbeid ved bringe og hentesituasjonar og ulike sosiale treff som foreldrekaffi, basar, dugnad m.m. AU, foreldra sitt arbeidsutval, består av to valde representantar frå kvar avdeling. I tillegg til AU har me SU som er barnehagen sitt samarbeidsutval i kommunen. Utvalet består av ein foreldrerepresentant frå AU, ein representant frå dei tilsette i kvar barnehage, og to representantar frå eigar. Styrar har møte- og talerett og er skrivar. Hovudoppgåva til SU er å sikra samarbeidet mellom foreldre/føresette, barnehagen og kommunen. Rammeplanen legg vekt på foreldra sin rett til medverknad på barnehagens innhald. For å sikra medverknad har barnehagen blant anna desse samarbeidsformene:

6 BRANNVERN Barnehagen har årlig brannvernopplæring med barna. Dette inneber blant anna fire årlige brannøvingar, derav to umeldte. Me føl den landsomfattande Brannvernveka, og brukar eit pedagogisk opplegg som heiter Eldar og Vanja. Dette opplegget skal gje barna erfaring rundt kva dei skal gjere dersom det vert brann. FELLESSAMLING Kvar fredag har barnehagen fellessamling. Då møtes alle barn og tilsette på fellesrommet. Innhaldet i samlinga vil vere song, samtalar om ulike tema og barnas trafikkvenn Tarkus. Tarkus er eit bilbeltedyr som vert nytta i det trafikkpedagogiske arbeid i barnehagen. «Kom min venn på Henjahaugen, no skal me ha samlingsstund. Syngja litt og prata litt for det gjer dagen vår så fin. Trallalallala»

7 DAGSRYTMEN I BARNEHAGEN Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Barnehagen opnar Frukost avslutta Frileik inne Sovebarn uteleik Gruppeaktivitetar inne Samlingsstund Lunsj Stell og soving for dei yngste Uteleik for dei som ikkje søv Fruktmåltid Frileik ute eller inne Barnehagen stenger Dette er ein grovplan over aktivitetar og innhald. Det kan vere variasjon mellom dagar og mellom avdelingar. Småbarnsavdelinga har tilpassa rytme etter barnas behov. Barnehagen er ein læringsarena. Gjennom leik, rutinar, samvær med andre, opplevingar og aktivitetar i kvardagen får barna lærdom og livserfaring. Me ser det som viktig med ei dagsrytme som er ramme rundt barnehagekvardagen, men at ein er fleksibel og kreativ innanfor den ramma.

8 SMÅBARNSAVDELING Småbarnsavdelinga er ofte dei minste sitt første møte med eit organisert tilbod utanfor heimen. Det viktigaste er å skape tryggleik og ro for barnet slik at dei finn seg til rette i barnehagen. På småbarnsavdeling har me god tid og faste rutinar kvar dag. Dette er med på å skape ein god kvardag for dei små. Dei vaksne rettleiar i språk, vennskapsbygging, leik og læring. Me jobbar mot trygge, glade og fornøgde barn. TILVENNING/ OPPSTART Me ynskjer å gi barna og deira foreldre ein god start på barnehagetida, og legg då vekt på å: Tilrettelegge gode tilhøve for dei nye barna og imøtekomma deira vanar og behov. Laga gode rutinar og skape tryggleik. Bli kjend med barna og foreldra. Få i gang god leik både ute og inne. Få til gode grupper der alle får ta del og medverka.

9 Planleggingsdag - Barnehagen er stengd Planleggingsdag - Barnehagen er stengd Velkommen til nytt barnehageår!

10 NÆRMILJØ OG SAMFUNN Barnehagen skal bidra til at barna møter verda utanfor familien med tillit og undring. Han skal leggje vekt på å styrkje kunnskapen om og tilknytinga til lokalsamfunnet, naturen, kunst og kultur, arbeidslivet, tradisjonar og levesett. (Rammeplanen) Barnehagen skal nytta ressursane i nærmiljøet til gode opplevingar og læring tilpassa barna sine føresetnader og interesser. Me skal la barna bli kjende og bidra aktivt i nærmiljøet. Me må gje barna høve til meiningsfylte møte med personar, arbeidsplassar og institusjonar i nærmiljøet til barnehagen og gje barna høve til å bearbeida og utdjupa opplevingane sine. Mellom anna haustar me frukt hjå lokale fruktbønder som me nyttar i matlaginga. Me arbeidar etter gjennomgåande kommunale læreplanar frå barnehage til vidaregåande skule innan område. Den enkelte barnehage har sine tema og aktivitetar knytt opp mot sine nærmiljø. Me fekk på plass ein samarbeidsavtale med Jakt og Fiskelaget hausten Dette samarbeidet fortsett me med i år også. Avtalen inneber to fellesprosjekt retta mot førskulegruppa. Det må leggjast til rette for arbeidsformer der barna er aktive og har medverknad ved å læra gjennom å gjera.

11 Foreldremøte Samarbeid med jakt og fiskelaget Samarbeid med jakt og fiskelaget

12 BASAR Henjahaugane barnehage arrangera basar kvart år i samband med FN- dagen. Barna har sidan i haust laga ulike produkt som skal bli gevinstar som me sel eller loddar ut. Me har hausta frukt og bær i nærmiljøet som me lagar syltetøy av. Me bakar brød, rundstykke og kaker. Me lagar fruktkorger og ulike formingsprodukt. Barbro Ness strikkar og syr flotte dokkekleder som me loddar ut. Mål for arbeidet er å vera til glede for andre, det vil seia for barn i andre land som ikkje har det så godt som oss, for naboar, skulebarn og familie. Me ynskjer å utvikla fellesskapet i barnehagen gjennom eit felles løft. All inntekt frå basaren går til Per Steinar Melås sin barnehage i Nyezane i Sør Afrika. Program for dagen: Kl Kl klasse er på besøk. Basaren er open for alle. Foreldre, søsken, besteforeldre, naboar alle er velkomne til basar torsdag 24. oktober!

13 Planleggingsdag - barnehagen er stengd Refleksdagen Epledagen FN- dagen BASAR I BHG

14 KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Tidleg og god språkstimulering er ein viktig del av barnehageinnhaldet. Personalet skal mellom anna vere bevisste førebilete for barna, leggje til rette for meiningsfulle opplevingar, skape eit språkstimulerande miljø. Me skal fremje tillit, vise forståing, oppmuntre og støtte barna innan dette området. (Rammeplanene) Pedagogane i kommunen ha arbeidd saman om eit språkprosjekt for å få fokus på språkutviklinga til barnehagebarna. I samband med dette utarbeidar me språkkassar der ein tek utgangspunkt i dei åtte ulike hovudpunkta i TRAS Tidleg Registrering Av Språkutvikling. Desse er samspel, kommunikasjon, merksemd, språkforståing, språkleg medvit, uttale, ordproduksjon og setningsproduksjon. Språkkassane er tenkt til bruk i samlingsstunder, grupper eller i kvardagen til å støtte opp om språkutvikling, omgrepsinnlæring og uttale. Innhaldet i kassane er til dømes songar, rim, regler, eventyr, peikebøker, ulike konkretar og bildekort med tilhøyrande tekst til å samtale om. Målet er at barna skal oppleva glede ved å bruka språket og utvikla god språkforståing. Me nyttar og Språksprell, Snakkepakken, den daglege samtalen, leik og samspel i arbeidet med språkstimulering. Språksprell og Snakkepakken er eit leikemetodisk opplegg.

15 Farsdag Frist for levering av julelappar

16 ADVENTSTID Adventstida startar med at dei eldste lagar pepperkakehus til juleutstillinga på biblioteket. Førarbeidet er sjølvlaga teikningar som husa vert skorne ut etter. Me har me felles adventstund kvar måndag i desember månad der me syng, tenner lys, les vers og snakkar om bakgrunnen for julefeiringa. Dette fremmar fellesskapet i barnehagen og barna får kjennskap til kristne høgtider og tradisjonar. I den daglege adventsamlinga på avdelinga trekker barna adventspakke der det står ein song, ei forteljing, ein aktivitet eller ein leik for dagen. Me tenner òg lys og syng julesongar. I Henjahaugane barnehage lagar alle barna ei julegåve kvar som me jobbar godt med og brukar god tid på. Me ynskjer å skape rom for ro, kos og ettertanke i julemånaden. Det er viktig for oss å gje barna gode barndommsminner, skape stemning og forventningar. Adventstida vert avslutta med julebord. Barna og personalet pyntar seg og har koldtbord med mest mogeleg heimalaga mat som barna har vore med å laga til. Dagen starta med pynting av og gang rundt juletreet.

17 1. søn. i advent Førjulskos i kyrkja Bhg stengjer kl. 12 Bhg stengd 1. juledag Bhg stengd 2. juledag Bhg stengjer kl. 12

18 MASSASJE Barnehagen har gjennom fleire år hatt massasje som eit verkemiddel for å dempa stress i ein travel kvardag. Alle avdelingane har i periodar massasje, der barna som har lyst får tilbod om dette. Me legg stor vekt på å visa respekt for barna og me akseptera at nokon ikkje vil. Tryggleik og opparbeiding av tillit er svært viktig når ein skal massere eller bli massert. Me masserer føter, hender, rygg og skuldrar med eller utan olje. Barnehagen ser at barna har ein travel kvardag, og me erfarer at massasje og sansestimulering er metodar som har god effekt som motpol mot stress. TAL, ROM OG FORM Barna er tidleg oppteken av tal og teljing, dei utforska rom og form, argumenterer og er på jakt etter samanhengar. Gjennom leik, eksperimentering og kvardagsaktivitetar utviklar barna matematisk kompetanse. Barnehagen har eit ansvar for å oppmuntre utforskinga og legge til rette for tidleg og god stimulering. (Rammeplanen)

19 MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LAURDAG SØNDAG Barnehagen stengd 1. nyttårsdag Planleggingsdag - barnehagen er stengd

20 LEIK Leiken skal ha ein sentral plass i barnehagen. Leiken har eigenverdi og er ei viktig side ved barnekulturen. Leiken er eit allmennmenneskeleg fenomen der barn har høg kompetanse og stort engasjement. Han er ein grunnleggjande livs- og læringsform som barn kan uttrykkja seg gjennom. (Rammeplanen) Leiken er indremotivert og lystbetont, barnet vel sjølv si rolle i leiken og gjev andre roller, den er ikkje styrt utanfrå barn leiker fordi det er kjekt! Barnehagen skal fysisk og organisatorisk leggja til rette for variert leik. Me skal vera tilgjengelege vaksne som inspirera, gjer næring og stimulera leiken til barna. Ved å delta i leiken kan me formidla kunnskap og læra barna om samspel og sosiale normer. Me må gje tid for leik og organisera kvardagen slik at det vert høve til leik. Leiken er med på å styrkja barnas sjølvkjensel og sjølvstende. Dei som er med på leik innordnar seg eller dominera leiken og vil på denne måten få erfaring om seg sjølv i eit sosialt fellesskap. Dette kan igjen vera med på å førebyggje mobbing og utestenging. Gjennom leiken skal barna lære seg: å venta på tur å løysa konfliktar å ta kontakt med andre og skapa venskap å samarbeida og finna løysingar å utvikla fantasien og kreativiteten

21 Frist for levering av påskelapp

22 NATUR, MILJØ OG TEKNIKK Dette fagområdet skal bidra til at barna blir kjende med og får forståing for planter og dyr, landskap, årstider og ver. (Rammeplanen) Barnehagen har eit flott uteområde og me vaksne er opptekne av å tilføra området fleire element som stimulera barn og vaksne til aktiv og variert bruk. På dugnad har foreldra bygd ein flott lavo på uteområdet, me har kjøpt inn ei flyttbar grue, og utanfor lavoen har personalet bygd ein sjusteinsovn som me nyttar på utedagar. fast utedag i veka der dei vekslar mellom å gå tur i nærområdet eller å vere på naturleikeplassen i skogen. Det er tilrettelagt for ein samlingsplass, slik at me kan ha samlingar kring tema og ein fin stad og nyta måltid ute. Blå avdeling har ein eigen uteplass som er tileigna dei aller minste den er meir beskytta og er like utanfor avdelinga. Dei nyttar og naturleikeplassen og tek småturar i nærmiljøet. Uteaktivitet og kosthald har vore satsingsområde til barnehagen gjennom fleire år. Me er opptekne av at barna skal vera medverkande i ulikt arbeid som vert gjort i barnehagen. Barna er med på å klargjere, plante, hauste og tilberede grønsaker og vekstar frå kjøkkenhagen og elles på barnehage området. Elles er det mykje læring i å få vere med å koste, rake, sage ved og liknande på uteområdet. Me ynskjer å gje barna positive opplevingar i naturen. Barna skal få kunnskap om, vere nær og bli glad i naturen og miljøet som omgjev dei. Turar i skogen og elles i nærområdet til barnehagen gjev barna samansette sanseopplevingar som blir grunnlag for bearbeiding og fordjuping. Me har som mål at barn og vaksne skal bruka naturen mest mogeleg og trivast i å vera ute. Rosa og grøn avdeling har ein

23 Fastelaven

24 ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI Barnehagen skal bidra til at barna får kjennskap til kristne høgtider og tradisjonar ( ) Rammeplanen I april vil me nytta tida på påskeaktivitetar. Me vil syngje påske og vårsongar og har fokus på at naturen vaknar til liv att etter vinteren. Det er ein tradisjon at presten kjem med lysbilete, formidlar påskebodskapen og et lunsj med oss. KUNST, KULTUR OG KREATIVITET Gjennom arbeidet med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barne tek i bruk fantasi, kreativ tenking og skaparglede, og utviklar elementær kunnskap om verkemiddel, teknikk og form ( ) Rammeplanen Mange barn tar sjølv initiativ til å blant anna teikna, veva eller perla, medan andre treng dei vaksenstyrte gruppene for å få mangfaldig erfaring. I periodar er det mykje aktivitet innan dette fagområdet, som fram mot basaren, jul og påske.

25 Palmesøndag Skjærtorsdag Langfredag Påskeaftan Påskedag - bhg stengd - bhg stengd 2. påskedag - bhg stengd Lever sommarferie - lapp

26 SKULEKAMERATANE Skulekameratane er dei eldste barna i Henjahaugane barnehagen. Dei har felles aktivitet annakvar måndag. I tillegg har dei grupper på avdelinga der dei mellom anna arbeider med Trampoline. Trampoline er eit praktisk verktøy for 5-åringane i barnehagen der dei får kjennskap til ulike tema dei vil møta i skulen. Den siste måndagen i månaden møtes dei eldste på tvers av barnehagane for felles leik og sosialt samvær for å bli kjend før skulestart. Skulekameratane arbeidar med temaet Vikingar om våren. Arkeolog Marit Anita Skrede fortel om gravhaugane og me avsluttar prosjektet med ein tur til Heiberske samlingar. På våren besøkjer barna skulen og møter klassekontakt og tilsette i SFO. I samråd med foreldra har pedagogisk leiar og klassekontaktar overgangssamtalar om kvart einskild barn. Leikanger kommune har utarbeida ein strategisk plan for oppvekstsektoren i Leikanger der ein har felles målsetjingar for barnehage og skule. Mål: Me ynskjer at barna skal få ei god avslutning på barnehagetida og at overgangen til skulen skal bli god og trygg; det skal vere samarbeid og samanheng mellom barnehagen og skulen.

27 Off. høgtidsdag - bhg stengd Grunnlovsdag Førskuledag skule Førskuledag Bjørnehiet Kristi himmelfarsdag - bhg stengd

28 KROPP, RØRSLE OG HELSE I småbarnsalderen tileignar barna seg grunnleggjande motorisk dugleik, kroppskontroll, fysiske eigenskapar, vanar og innsikt i korleis dei kan ta vare på helse og livskvalitet. (Rammeplanen) Barnehagen må medverke til at barna får godt kosthald og god veksling mellom aktivitet og kvile. Barna må få forståing for korleis dei kan utvikla ein sunn kropp. Barnehagen har opparbeidd mykje kunnskap og erfaring innan området ved å satsa på uteliv gjennom fleire år. Barna må få tilgang til natur og nærmiljø og nytta muligheitene som fins til fysisk utfalding og bruk av naturressursar. I det daglege må det leggjast til rette for eit allsidig kosthald der barna blir presentert for ulike smakar og får ta del i tillaging og servering av variert kost. Me nyttar ein del frukt og grønt til måltid. Barnehagen er oppteken av at barna skal ha eit kosthald som inneheld lite sukker; me har fokus på kva pålegg og drikke me tilbyr barna, korleis me feirar gebursdagar samt å formidle kunnskap og jobbe med haldningar hjå personalet.

29 Blomstergudsteneste i kyrkja Pinseafta Pinsedag 2. pinsedag - bhg stengd Jonsok

30 MEDVERKNAD Barna skal ha høve til å medverke eigen kvardag. Barnehagen må leggje til rette for at barn skal få medverke i planlegging, vurdering og utvikling av eige barnehagetilbod. Medverknad må trekkjast inn i arbeidet med dei ulike fagområda, og etter kvart vil det verte ein naturleg del av kvardagen. For å få til dette må me vere lyttande ovanfor barna sine ytringar og ynskjer og leggje til rette for aktivitet utifrå det. Til dømes kan barna vere med å bestemma kvar me skal gå på tur, kva me skal ete og kva me skal leike. Det er viktig at alle barna føler at dei har medverknad på eigen barnehagekvardag. Gjennom samtale kan barna sjølve få snakke, stille spørsmål og undre seg saman med ein vaksen, samstundes som den vaksne får nyttig informasjon som kan seie noko om barnet sin trivsel, behov, tankar og ynskje. Foreldra spelar også ei viktig rolle innan for dette området. Foreldra kan også bidra som formidlar av barna sine tankar og ynskjer. Å ta barns medverknad på alvor føreset god kommunikasjon mellom barna og personalet, og mellom personalet og foreldra.

31

32 BARN SIN TRIVSEL I rammeplanen for barnehagen står det at barnehagen har ansvar for barna sin omsorg og læringsmiljø og for å fremje positive handlingar som motverkar avvising, mobbing og vold. Mobbing og vennskap er noko me har fokus på og jobbar med i kvardagen vår i barnehagen. Me jobbar med sosial kompetanse som eit vesentleg område for å motverke utvikling av problemåtferd. Sosial kompetanse handlar om å kunne samhandle positivt med andre. REGIONALT NETTVERKSAMARBEID Regionalt nettverksamarbeid er ein arbeidsmetode for kvalitetsutvikling av barnehagesektoren. Me har åtte nettverk, eit styrarnettverk og eit for kvart av fagområda i rammeplanen. Barnehagen har representantar på alle nettverka og deltek på samlingar der ein får kompetanseheving innanfor sitt fagområde. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. (Barnehageloven ) SAMARBEIDSPARTNARAR Våre samarbeidspartnarar er Helsestasjonen, Tannlege, Pedagogisk Pyskologisk Rådgjevingstjeneste, Sogn Politi, Barnevern, Barne og Ungdomspsykiatrisk, andre barnehagar og skular i kommunen, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Kyrkja, Kommuneadministrasjonen og Trygg Trafikk. STÅSTADANALYSE Ståstadanalysen er eit refleksjons- og prosessverktøy for felles vurdering av barnehagens praksis. Verktøyet kan brukast av barnehagar som ynskjer å drøfte og vurdera sin eigen praksis. Det setter fokus på arbeidet med barna og foreldre og på samarbeidet mellom dei tilsette. Analysen byggjer på Lov om barnehagar og Rammplanen for barnehagar. Henjahaugane barnehage starta analysen våren 2013.

33

34 VURDERING Arbeidet til barnehagen skal vurderast, det vil seie beskrivast, analyserast og tolkast ut frå kriterium til barnehagelova, rammeplanen og lokale retningslinjer og planar. (Rammeplanen) Henjahaugane barnehage vurderer arbeidet fortløpande gjennom året. Me har skriftleg halvårsvurderingar på kvar avdeling. Her vurderer me barnegruppa, foreldre- og personalsamarbeid, satsingsområda og ulike temaarbeid. Det blir gjennomført på avdelingsmøter, personalmøter og plandagar. Heile personalgruppa er med på dette og AU får høve til å uttale seg. Mål for vurderingsarbeidet: Leggja grunnlag for barnehagen som lærande organisasjon, vidare kvalitetsvurdering og fornying av verksemda. Gjera vurderinga tilgjengeleg for andre og bidra til open debatt om barnehagen sine mål, innhald, oppgåver og kvalitet. Vurderingsmåtar: Fortløpande vurdering av enkeltbarn sin trivsel og utvikling. Vurdering av barnegrupper og samspel barn- barn, barn-vaksen og vaksen-vaksen. Fanga opp barna sine innspel, uttrykk og erfaringar. Fortløpande vurdering av foreldrsamarbeid. Avdelingane gjer ei vurdering før dei felles halvårlege vurderingsmøta. Arbeidsmiljøkartleggingar og Brukarundersøkingar

35 VERDIDOKUMENTET TIL LEIKANGER KOMMUNE VISJON Leikanger - kommune der det gror og alle trivst VERDIAR Me skal vera opne, ærlege og rause. Me vil skapa god lagånd. Me vil helsa på kvarandre og vise omsorg og respekt. Hjå oss er det stor takhøgde og lov å gjera feil. Me tek felles ansvar for godt og gale. Me vil møta kvarandre med godt humør og gje direkte og gode tilbakemeldingar. LEIARKRAV Leiarane skal vera synlege og gje aktiv oppfølging av den enkelte. Alle skal ha meiningsfulle arbeidsoppgåver der det er rom for kreativitet og personleg utvikling.

INFORMASJON OM BARNEHAGEN KONTAKTINFORMASJON LOV OM BARNEHAGAR RAMMEPLAN FOR BARNEHAGAR

INFORMASJON OM BARNEHAGEN KONTAKTINFORMASJON LOV OM BARNEHAGAR RAMMEPLAN FOR BARNEHAGAR INFORMASJON OM BARNEHAGEN Henjahaugane barnehage ligg mellom Seberg og Henja/Røysa bustadfelt. Den har to avdelingar for barn i alderen 2-6 år og ein for 1- åringar med inntil 20 plassar på kvar avdeling.

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/16 HENJAHAUGANE BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/16 HENJAHAUGANE BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015/16 HENJAHAUGANE BARNEHAGE INFORMASJON OM BARNEHAGEN Henjahaugane barnehage ligg mellom Seberg og Henja/Røysa bustadfelt. Den har to avdelingar for barn i alderen 2-6 år og ein for 1- åringar

Detaljer

ÅRSPLAN 2011/2012 HENJAHAUGANE BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2011/2012 HENJAHAUGANE BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 HENJAHAUGANE BARNEHAGE VELKOMEN TIL HENJAHAUGANE BARNEHAGE Måndag til fredag 07.30 16.30 Henjahaugane barnehage er ein kommunal barnehage som vert driven etter Lov om barnehage, Rammeplan

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst PLAN- OG VURDERINGSARBEID I FYRESDAL BARNEHAGE 2017-2018 Vedlegg til årsplanen. August 2017 Formål "ehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

Info om barnehagen. Kontaktinformasjon: LOV OM BARNEHAGAR RAMMEPLAN FOR BARNEHAGAR

Info om barnehagen. Kontaktinformasjon: LOV OM BARNEHAGAR RAMMEPLAN FOR BARNEHAGAR Info om barnehagen Henjahaugane barnehage ligg mellom Seberg og Henja/Røysa bustadfelt. Den har to avdelingar for barn i alderen 2-6 år og ein for 1- åringar med inntil 20 plassar på kvar avdeling. Huset

Detaljer

Overordna mål for Varaldsøy barnehage: «Skapa eit miljø som er prega av trivsel, varme og omsorg. Ein kvardag med gode vilkår for leik og læring.

Overordna mål for Varaldsøy barnehage: «Skapa eit miljø som er prega av trivsel, varme og omsorg. Ein kvardag med gode vilkår for leik og læring. ÅRSPLAN 2006-2007 Overordna mål for Varaldsøy barnehage: «Skapa eit miljø som er prega av trivsel, varme og omsorg. Ein kvardag med gode vilkår for leik og læring.» Velkommen til barnehageåret 2006-2007!

Detaljer

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start Generell Årsplan 2012-2015 Barnehageeininga Samnanger kommune Saman om ein god start 1 Organisering. Barnehageeininga har ein felles einingsleiar og styrar på kvar barnehage. Opptakskrins og plassering.

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 GOL BARNEHAGE AVDELING ROTNEIM (sjå også felles årsplan for Gol barnehage)

ÅRSPLAN 2015 GOL BARNEHAGE AVDELING ROTNEIM (sjå også felles årsplan for Gol barnehage) ÅRSPLAN 2015 GOL BARNEHAGE AVDELING ROTNEIM (sjå også felles årsplan for Gol barnehage) Denne planen gjeld frå og med januar 2015 til og med desember 2015. I tillegg lagar personalet ein grovplan med meir

Detaljer

ROSENDAL BARNEHAGESENTER SIN VISJON :

ROSENDAL BARNEHAGESENTER SIN VISJON : Årsplan 2007 2008 ROSENDAL BARNEHAGESENTER SIN VISJON : Vi vardar vegen Varde er nemninga på ein haug med steinar som vert lødd opp som vegmerking. På veg til den store varden der målet er, passerer vi

Detaljer

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 I denne rapporten vil eg ta føre meg dei 7 fagområda i rammeplanen. Eg vil skrive litt om kva rammeplanen seier og deretter gjere greie for korleis me har arbeida

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

ÅRSPLAN 2006 2007 SUNDE BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2006 2007 SUNDE BARNEHAGE ÅRSPLAN 2006 2007 SUNDE BARNEHAGE SUNDE BARNEHAGE: Sunde barnehage ligg midt i Sunde sentrum, med Sunde skule som næraste nabo. Barnehagen og skulen med ca. 210 born og 40 tilsette utgjer Sunde oppvekstsenter.

Detaljer

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Sogndal Studentbarnehage er ein privat barnehage, som vert driven av Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane (SISOF), velferdsorganisasjonen

Detaljer

Osterøy kommune ÅRSPLAN VALESTRAND BARNEHAGE SAMAN FÅR ME VERDES VIKTIGSTE VERDIAR TIL Å VEKSA.

Osterøy kommune ÅRSPLAN VALESTRAND BARNEHAGE SAMAN FÅR ME VERDES VIKTIGSTE VERDIAR TIL Å VEKSA. Osterøy kommune VALESTRAND BARNEHAGE SAMAN FÅR ME VERDES VIKTIGSTE VERDIAR TIL Å VEKSA. F Innhald FORORD... 2 VISJON OG VERDIAR... 3 SATSNINGSOMRÅDAR... 4 UTELEIK:... 4 TIDLEG INNSASTS:... 4 BORNS TRIVSEL

Detaljer

"Barnehagen skal ved å ta utgangspunkt i borna sine interesser legge til rette for læring i både formelle og uformelle situasjonar

Barnehagen skal ved å ta utgangspunkt i borna sine interesser legge til rette for læring i både formelle og uformelle situasjonar Strategi for Innhald og oppgåver i barnehagen 2011-2014 Sogndal kommune Visjon og pedagogisk plattform: 1 2 3 ALLE MED Barnehagane i Sogndal skal: ha plass til alle ha tilsette som arbeider for ein barnehage

Detaljer

MÅLEKART FOR LOEN BARNEHAGE BARNEHAGE VISJON: DET BESTE FOR BARNET-DET BESTE FOR MILJØET

MÅLEKART FOR LOEN BARNEHAGE BARNEHAGE VISJON: DET BESTE FOR BARNET-DET BESTE FOR MILJØET MÅLEKART FOR LOEN BARNEHAGE BARNEHAGE 2013-2014 VISJON: DET BESTE FOR BARNET-DET BESTE FOR MILJØET Målekartet bygger på prinsippa i Balansen og kommunen sin visjon for barnehage, skule, kulturskule og

Detaljer

Årsmelding for Urhei barnehage

Årsmelding for Urhei barnehage Årsmelding for Urhei barnehage 2014 15 Målekartet byggjer på Prinsippa i «Balansen» og kommunen sin visjon for barnehage, skule, kulturskule og vaksenopplæring: Alle barn/elevar opplever kvar dag læring

Detaljer

ÅRSPLAN FOR BEITO BARNEHAGE 2014-2015

ÅRSPLAN FOR BEITO BARNEHAGE 2014-2015 ÅRSPLAN FOR BEITO BARNEHAGE 2014-2015 VÅR VISJON: VI BRYR OSS OM, TEK VARE PÅ OG ER UNDERVEGS. 1 KVA ER EIN ÅRSPLAN? Ein årsplan er eit oversyn over den pedagogiske verksemda i barnehagen gjennom eitt

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Barnehage til beste for barn

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Barnehage til beste for barn Barnehage til beste for barn Barnehagen inn i framtida Tidleg innsats Best mogeleg barnehagetilbod for alle barn + Starten på utdanningsløpet (i samanhengande læringsmiljø) + Fullført utdanningsløp = Økonomisk

Detaljer

Året 2014-2015. Kva vi jobbar spesielt med i år

Året 2014-2015. Kva vi jobbar spesielt med i år Året 2014-2015 Kva vi jobbar spesielt med i år 1 Innhald Satsingsområde 2014-2015 3 Bli synlig duå barnehage 3 Leiken 5 Fellessamlinger, Miniprosjekter 6 Gymsal, Barn sin medverknad Førskulegruppa 7 Vurdering

Detaljer

Året 2015-2016. Kva vi jobbar spesielt med i år

Året 2015-2016. Kva vi jobbar spesielt med i år Året 2015-2016 Kva vi jobbar spesielt med i år 31.08.2015 1 Innhald Satsingsområde 2015-2016 3 Sosial kompetande: Forebygge mobbing i Ågotnes barnehage 3 Få duå under huden og synleggjere arbeidet vårt

Detaljer

NY RAMMEPLAN SOM GRUNNLAG FOR FRAMTIDAS BARNEHAGE. Gjeldande frå 1. august. Astrid Bakken Fagdag nærmiljø og samfunn Gaupne barnehage 9.

NY RAMMEPLAN SOM GRUNNLAG FOR FRAMTIDAS BARNEHAGE. Gjeldande frå 1. august. Astrid Bakken Fagdag nærmiljø og samfunn Gaupne barnehage 9. NY RAMMEPLAN SOM GRUNNLAG FOR FRAMTIDAS BARNEHAGE Gjeldande frå 1. august Astrid Bakken Fagdag nærmiljø og samfunn Gaupne barnehage 9. oktober 2017 Innhald Kva er hensikta med ein rammeplan? Litt historikk

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Planen er administrativt vedteken og gjeldande frå 01.01.2013 Innleiing Bakgrunn for overgangsplanen Kunnskapsdepartementet tilrår at o Barnehagen vert avslutta

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst PROGRESJONSPLAN FOR FAGOMRÅDA I FYRESDAL BARNEHAGE 2017-2018 Vedlegg til årsplanen. August 2017 Progresjonsplan for fagområdene i Rammeplanen I tillegg til

Detaljer

Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage

Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2016-2017 Kommunal barnehage i same eining som skulen. Vik skule og barnehage Opningstid: Måndag til torsdag 06.45 17.00 Fredag 06.45-16.30 Kjøp av tid: Dersom det

Detaljer

LUNDE OG ONARHEIM BARNEHAGE 2015/2016. - En god start på livet

LUNDE OG ONARHEIM BARNEHAGE 2015/2016. - En god start på livet LUNDE OG ONARHEIM BARNEHAGE 2015/2016 - En god start på livet Lunde barnehage Lundevegen 159 5690 Lundegrend Kontor: 53431715 Sønnavind Tlf: 974 97 474 Nordavind Tlf: 904 05017 Onarheim barnehage Onarheimsvegen

Detaljer

Halvårsplan for Tyrihans og Askeladden våren 2017

Halvårsplan for Tyrihans og Askeladden våren 2017 Halvårsplan for Tyrihans og Askeladden våren 2017 TEMA: «Fysisk aktivitet, psykisk helse og kosthald» «Være sammen» Askeladden Kristoffer, pedagogisk leder Britt Karin, pedagogisk leder Linda, pedagogisk

Detaljer

Barnehagane i Kviteseid. Felles informasjon til føresette

Barnehagane i Kviteseid. Felles informasjon til føresette Barnehagane i Kviteseid Felles informasjon til føresette Gjeld frå barnehageåret 2016/2017 Om barnehagane i Kviteseid Barnehagane følgjer og arbeider etter Lov om barnehagar, Rammeplan for innhaldet i

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEHEVING

PLAN FOR KOMPETANSEHEVING PLAN FOR KOMPETANSEHEVING Harøy barnehage, 2014-2020 «En god barnehage krever kompetente ledere og faglig reflekterte voksne. De ansattes kompetanse er den viktigste enkeltfaktoren for at barn skal trives

Detaljer

Velkommen til Ulveset SFO. Mål for Ulveset SFO: SFO skal være ein trygg stad, der vi legg til rette for vennskap, leik og trivsel.

Velkommen til Ulveset SFO. Mål for Ulveset SFO: SFO skal være ein trygg stad, der vi legg til rette for vennskap, leik og trivsel. Velkommen til Ulveset SFO SFO er eit frivillig omsorgs- og fritidstilbod, og er ein del av skulen si verksemd. Skule og SFO har eit tett samarbeid og bidrar til eit heildags tilbod for dei yngste barna

Detaljer

Velkomen til Mork barnehage

Velkomen til Mork barnehage Velkomen til Mork barnehage BARNEHAGELOVA Stortinget har i lov 17.juni 2005 nr. 64 om barnehagar (barnehageloven) fastsatt overordna bestemmelsar om barnehagens formål og innhald. RAMMEPLANEN gjev styrar,

Detaljer

HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE. Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar.

HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE. Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar. HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar. Vårt ynskje: Alle barn skal ha eit trygt miljø i barnehagen utan mobbing.

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME Kvalitetsplanen er eit overordna styringsdokument. Det vert utarbeidd lokale handlingsplanar og årshjul på skulane som konkretiserer innhald og form. Organisering

Detaljer

Barnehagane i Kviteseid. Felles informasjon til føresette

Barnehagane i Kviteseid. Felles informasjon til føresette Barnehagane i Kviteseid Felles informasjon til føresette Frå 01.01.2011 Om barnehagane i Kviteseid Barnehagane følgjer og arbeider etter Lov om barnehagar, Rammeplan for innhaldet i og oppgåvene til barnehagen,

Detaljer

Halvtårsrapport for gul gruppe våren 2017

Halvtårsrapport for gul gruppe våren 2017 Halvtårsrapport for gul gruppe våren 2017 1. Kommunikasjon, språk, tekst: Gjennom arbeid med dette fagområdet skal barnehagen bidra til at barnet blir kjent med bøker, sanger, bilder m.m. (Rammeplanen).

Detaljer

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Bakgrunn for meldinga - KD Nesten alle barn går i barnehage Summen små barn i barnehage har auka betrakteleg seinare åra Trygge barnehagar med høg kvalitet For stor skilnad i kvaliteten på det allmennpedagogiske

Detaljer

VIK BARNEHAGE Visjon:Trygt å vera kjekt å læra

VIK BARNEHAGE Visjon:Trygt å vera kjekt å læra VIK BARNEHAGE Visjon:Trygt å vera kjekt å læra Styringsdokument for Vik barnehage er Lov om barnehagar med Rammeplan. Desse finn ein på internett www.lovdata.no eller www.kunnskapsdepartementet.no. Vik

Detaljer

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Bakgrunn for meldinga - KD Nesten alle barn går i barnehage Summen små barn i barnehage har auka betrakteleg seinare åra Trygge barnehagar med høg kvalitet For stor skilnad i kvaliteten på det allmennpedagogiske

Detaljer

Vedlegg til utvikingsplan 2012/2015

Vedlegg til utvikingsplan 2012/2015 Vedlegg til utvikingsplan 2012/2015 Innhald: 1. Visjon 2. Satsingsområde 3. Kompetanseutvikling 4. Oversikt over innhaldet i barnehageåret 2012/2013 5. Avdelingane 6. Vil du vite meir? 7. Samarbeid med

Detaljer

LEIK, LÆRING OG UTVIKLING BRUNKEBERG OPPVEKSTSENTER

LEIK, LÆRING OG UTVIKLING BRUNKEBERG OPPVEKSTSENTER LEIK, LÆRING OG UTVIKLING BRUNKEBERG OPPVEKSTSENTER Fotograf: Ragnhild Kvålseth5 år ÅRSPLAN FOR BARNEHAGEN 2015-2016 Barnehagen jobbar ut ifrå barnehagelova og forskrifta Rammeplan for barnehagens innhald

Detaljer

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Kjære foreldre/føresette Me ynskjer dykk og barnet dykkar hjarteleg velkomen til Lonevåg barnehage! Barnet dykkar har no fått

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ANDERSHAUGEN BARNEHAGE STORDAL KOMMUNE STORDAL KOMMUNE Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, og for øvrig kan man gjøre hva man vil. Innleing. Utarbeiding av

Detaljer

Årsplan for Henjahaugane barnehage 2016/2017

Årsplan for Henjahaugane barnehage 2016/2017 Årsplan for Henjahaugane barnehage 2016/2017 INFORMASJON OM BARNEHAGEN Henjahaugane barnehage ligg mellom Seberg og Henja/Røysa bustadfelt. Me har to avdelingar for barn i alderen 2-6 år og ein for 1-åringar

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Vedtatt av Seljord formannskap i sak 20/12, 9.2.2012. Administrativt revidert 1.september 2014 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i

Detaljer

Halvtårsrapport gul gruppe haust 2016

Halvtårsrapport gul gruppe haust 2016 Halvtårsrapport gul gruppe haust 2016 Kommunikasjon, språk, tekst: «Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Kommunikasjon foregår i et vekselspill mellom å motta og tolke

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 BARNEHAGANE OG BARNEHAGESEKTOREN i KLEPP KOMMUNE 1 Klepp kommune Del 1: Grunnlaget Del 2: Område for kvalitetsarbeid Del 3: Satsingsområda Del 4: Implementering Del

Detaljer

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 Vi kan tilby: * Frå 13 oktober: Ope kvar tysdag, onsdag og torsdag, frå Kl 10 14. * Fri leik * Formingsaktivitetar * Lunsj med kaffi, te, mjølk og frukt. * Spleiselunsj

Detaljer

Osterøy kommune ÅRSPLAN 2014-2015. Lonevåg barnehage. Saman får me verda sine viktigaste verdiar til å veksa

Osterøy kommune ÅRSPLAN 2014-2015. Lonevåg barnehage. Saman får me verda sine viktigaste verdiar til å veksa ÅRSPLAN 2014-2015 Osterøy kommune Lonevåg barnehage Saman får me verda sine viktigaste verdiar til å veksa Innhald INNLEIING, VISJON OG VERDIAR....2 1 SATSINGSOMRÅDE.....3 - barn sin trivsel vaksne sitt

Detaljer

Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2015-2016

Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2015-2016 Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2015-2016 Kommunal barnehage i same eining som skulen. Vik skule og barnehage Opningstid: Kvar dag 06.45 17.00 Kjøp av tid: Dersom det er ledig plass og nok vaksne,

Detaljer

BIGSET BARNEHAGE. -omsorg gjennom latter, leik og læring

BIGSET BARNEHAGE. -omsorg gjennom latter, leik og læring BIGSET BARNEHAGE -omsorg gjennom latter, leik og læring ÅRSPLAN 2015-2016 Bigset barnehage -der latter, leik og læring går hand i hand. «Barna i Hareid skal gjennom sitt møte med vaksne og barn i barnehagen

Detaljer

Kort oppsummering av det faglege utviklingsarbeidet Tjødnalio barnehagen har jobba med dei siste 3 åra

Kort oppsummering av det faglege utviklingsarbeidet Tjødnalio barnehagen har jobba med dei siste 3 åra Kort oppsummering av det faglege utviklingsarbeidet Tjødnalio barnehagen har jobba med dei siste 3 åra Språk stilmulering gjennom lesetrening: Språk prosjekt 2008-2009. Fokus på korleis barnehagen kunne

Detaljer

Målet vårt er å saman med foreldra gi borna ein trygg og god barndom, der dei får utvikle seg til å bli den beste utgåva av seg sjølv.

Målet vårt er å saman med foreldra gi borna ein trygg og god barndom, der dei får utvikle seg til å bli den beste utgåva av seg sjølv. Målet vårt er å saman med foreldra gi borna ein trygg og god barndom, der dei får utvikle seg til å bli den beste utgåva av seg sjølv. Innhald Innleiing s. 2 Verdigrunnlag s. 3 Resultatleiing Sjumilssteget

Detaljer

VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND. gjeldande frå 01.01. 2011

VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND. gjeldande frå 01.01. 2011 1 2 VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND gjeldande frå 01.01. 2011 1. DRIFT I SAMSVAR MED NORSK LOV Eigaren av barnehagane er Studentsamskipnaden for

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Barnehage året 2013 2014 er vi 12 barn på avdeling Glede. Personalet på avdelingen vil være fordelt slik: Personalet på Glede: Pedagogisk leder: Anette

Detaljer

LOKAL RAMMEPLAN FOR BARNEHAGANE I SELJORD

LOKAL RAMMEPLAN FOR BARNEHAGANE I SELJORD LOKAL RAMMEPLAN FOR BARNEHAGANE I SELJORD ********** Barnehagen er eit pedagogisk tilbod for barn under skulealder. Barnehagen er det fyrste frivillige ledd i utdanningsløpet, og bygger si verksemd på:

Detaljer

Vår Visjon : SAMAN ER VI BEST

Vår Visjon : SAMAN ER VI BEST Halvtårsplan våren 2014 Vår Visjon : SAMAN ER VI BEST Leirstaden Barnehage er ein kulturbarnehage. Vi spissar vår kompetanse og prosjekter i denne retninga. I Barnehageloven står det: Barnehagen skal formidle

Detaljer

Bjørnehiet SFO - informasjon

Bjørnehiet SFO - informasjon Bjørnehiet SFO - informasjon Bjørnehiet SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for barna på 1.- 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik og gode utviklingsvilkår.

Detaljer

Bli kjent med Orre Barnehage

Bli kjent med Orre Barnehage Bli kjent med Orre Barnehage A Adresse Theavegen 9 4343 ORRE Allergier Det er viktig at vi får vite om der er nokon allergier hjå barnet, slik at vi kan ta rette forhandsreglar. Arbeidsmiljø Vi i personalet

Detaljer

Årsplan / Utviklingsplan for Orre barnehage Magiske øyeblikk i kvardagen!

Årsplan / Utviklingsplan for Orre barnehage Magiske øyeblikk i kvardagen! Årsplan / Utviklingsplan for Orre barnehage 2016-2018 Magiske øyeblikk i kvardagen! Årsplan / Utviklingsplan Orre barnehage 2016-2018 Presentasjon av barnehagen Orre barnehage er en kommunal barnehage

Detaljer

Aktivitetsplan - Vår 2014 Blindheim barneskole SFO-1. kl. basen

Aktivitetsplan - Vår 2014 Blindheim barneskole SFO-1. kl. basen Aktivitetsplan - Vår 2014 Blindheim barneskole SFO-1. kl. basen VÅR VISJON: Rom for leik VÅRT MOTTO: Med gode opplevelser, leik og fantasi. Vil barna trives og få en SFO å bli glad i. Innhald Aktivitet/Tiltak

Detaljer

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om :

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om : Denne månaden har me blant anna arbeid med «Barn hjelper barn» som ei førebuing til haustfesten vår 3. november, der inntektene vil gå til SOS-barnebyer Bergen. Barna har mellom anna laga epletrykk og

Detaljer

PERIODEPLAN EVALUERING Avdeling: Blåmeis EVALUERING AV PERIODE 1: September - november2015

PERIODEPLAN EVALUERING Avdeling: Blåmeis EVALUERING AV PERIODE 1: September - november2015 PERIODEPLAN EVALUERING Avdeling: Blåmeis EVALUERING AV PERIODE 1: September - november2015 PERIODENS FAGOMRÅDER: NÆRMILJØ OG SAMFUNN: - Bli trygge på seg sjølv, vaksne og barn i barnehagen - Bli kjent

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

INNHOLD. Innleiing. Foreldresamarbeid. Pedagogikken i SFO. Målsetting for SFO. Aktiviteter inne/ute. Oversikt over aktivitetar hausten 2014.

INNHOLD. Innleiing. Foreldresamarbeid. Pedagogikken i SFO. Målsetting for SFO. Aktiviteter inne/ute. Oversikt over aktivitetar hausten 2014. ÅRSPLAN SFO Fusa oppvekstsenter INNHOLD Innleiing Foreldresamarbeid Pedagogikken i SFO Målsetting for SFO Aktiviteter inne/ute Oversikt over aktivitetar hausten 2014 Dagsrytme Info Innleiing Årsplan skal

Detaljer

BARN SITT MØTE MED BARNEHAGEN - AVD. STOVA. TID KVA KORLEIS MÅL UTFORDRING 7.30-9.30 Barnet kjem i barnehagen.

BARN SITT MØTE MED BARNEHAGEN - AVD. STOVA. TID KVA KORLEIS MÅL UTFORDRING 7.30-9.30 Barnet kjem i barnehagen. BARN SITT MØTE MED BARNEHAGEN - AVD. STOVA. TID KVA KORLEIS MÅL UTFORDRING 7.30-9.30 Barnet kjem i barnehagen. Ein vaksen møter barn og foreldre. Personalet opprettar kontakt med barnet. Utveksling av

Detaljer

Aktivitetsplan - Vår 2015 Blindheim barneskole SFO-1. kl. basen

Aktivitetsplan - Vår 2015 Blindheim barneskole SFO-1. kl. basen Aktivitetsplan - Vår 2015 Blindheim barneskole SFO-1. kl. basen VÅR VISJON: Rom for leik VÅRT MOTTO: Med gode opplevelser, leik og fantasi. Vil barna trives og få en SFO å bli glad i. Innhald Aktivitet/Tiltak

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Språk og språkmiljø Kvardagssamtalen: Høgtlesing og forteljarstunder:

Språk og språkmiljø Kvardagssamtalen: Høgtlesing og forteljarstunder: Språk og språkmiljø Vi har språk og språkmiljø som satsingsområde. Det er eit mål å gje barna varierte og positive erfaringar med ord og uttrykk, saman med konkret sanse- og førstehandserfaring, i naturlege

Detaljer

KOMMUNAL ÅRSPLAN 2014-2016

KOMMUNAL ÅRSPLAN 2014-2016 KOMMUNAL ÅRSPLAN 2014-2016 Osterøy kommune Årsplan for barnehagar i Osterøy kommune «Saman får me verdas viktigaste verdiar til å veksa» INNHALD FORORD... 3 INNLEIING... 4 KAP. 1.0 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT...

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Tilpassa opplæring i Tysnesbarnehagane. www.tysnesbarnehagane.no

Tilpassa opplæring i Tysnesbarnehagane. www.tysnesbarnehagane.no Tilpassa opplæring i Tysnesbarnehagane www.tysnesbarnehagane.no Lovgrunnlag Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende

Detaljer

1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta.

1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta. 1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta. 2. FORVALTNING Barnehagane skal drivast i samsvar med Lov om barnehagar med forskrifter og retningslinjer departementet til ei

Detaljer

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Systemarbeid ligg i botnen. Arbeid mot mobbing med gode system og god struktur, vert gjennomført der vaksne er i posisjon inn mot elevane, og har

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SFO FLATDAL BARNESKULE

ÅRSPLAN FOR SFO FLATDAL BARNESKULE ÅRSPLAN FOR SFO FLATDAL BARNESKULE 2015-2016 INNHALD Innhald 2 Kort om skulefritidsordninga 3 Opningstider og tilbod i feriane 4 Påmeldingsfristar 5 Personalet ved SFO 6 Hovudmålsetjing 7 Dagsrytmen 8

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 Litt om hva en årsplan er: En årsplan skal være et grunnlagsdokument for den enkelte ansatte og for personalgruppa som et team. Den er et utgangspunkt

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

Pedagogisk plan 2013-2015

Pedagogisk plan 2013-2015 Pedagogisk plan 2013-2015 Bakkeli barnehage ~ Natur og sosial kompetanse Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side 2 Litt om oss Side 3 Vårt verdigrunnlag Side 4 Barns medvirkning Side 5 Rammeplanens

Detaljer

Del 2 ÅRSPLAN FOR SKORGEN BARNEHAGE 2012/2013. BARNEHAGENS VISJON: Trygghet og trivsel.

Del 2 ÅRSPLAN FOR SKORGEN BARNEHAGE 2012/2013. BARNEHAGENS VISJON: Trygghet og trivsel. Del 2 ÅRSPLAN FOR SKORGEN BARNEHAGE 2012/2013 BARNEHAGENS VISJON: Trygghet og trivsel. Vi vil at alle barn skal kunne ta del i eit fellesskap der trygghet og trivsel står i fokus gjennom leik og læring.

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN.

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Nymannsbråtet barnehage MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Månadens tema; «Nysgjerrigper» - luft, brann. Månadens song; «Brannmann Sam». Fagområde; «Natur, miljø og teknikk». Veke Tysdag 01.09 Onsdag

Detaljer

Praktisk informasjon om Treungen barnehage

Praktisk informasjon om Treungen barnehage Praktisk informasjon om Treungen barnehage Barnehageåret 2017 2018 Desse møter du i Treungen barnehage: Einingsleiar/styrar: Gro Midtsund, 100%. Telefon: 350 48 477 mobil: 91 38 26 46 Spesialpedagog i

Detaljer

Årsplan for. Gjelsvik barnehage 2016/2017. ein god plass å vere VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR! Satsingsområde2016/2017 Kommunikasjon, språk og Tekst

Årsplan for. Gjelsvik barnehage 2016/2017. ein god plass å vere VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR! Satsingsområde2016/2017 Kommunikasjon, språk og Tekst Barnehagen sin årsplan byggjer på rammeplanen. Rammeplanen er eit verktøy som skal gje styrar, pedagogisk leiar og personalet elles ei forpliktande ramme for å planleggje, gjennomføre og vurdere verksemda

Detaljer

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Fylkesmannen i Sogn og Fjordane til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Rammeplan for barnehagen Fagdagane i Loen 7. 8. juni 2017 Rammeplanen som styringsdokument Rammeplan for barnehagens innhold

Detaljer

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Fylkesmannen i Sogn og Fjordane til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Rammeplan for barnehagen Utdannings og oppvekstmøte 31. mai 1. juni 2017 Rammeplanen som styringsdokument Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Fritid på skulen. Kvalitetsplan for Skulefritidsordninga (SFO) i Sveio kommune Foto: Ida Vollum

Fritid på skulen. Kvalitetsplan for Skulefritidsordninga (SFO) i Sveio kommune Foto: Ida Vollum Fritid på skulen Kvalitetsplan for Skulefritidsordninga (SFO) i Sveio kommune 2017-2021. Foto: Ida Vollum 2012-1 1. Visjon. Den overordna visjonen til Sveio kommune er «Vilje til vekst ein god stad å bu».

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

Månadsbrev for Rosa oktober 2014

Månadsbrev for Rosa oktober 2014 Månadsbrev for Rosa oktober 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Leik Då har også oktober passert, og vi merkar at hausten har kome for alvor. Uteaktiviteter har framleis hatt stor

Detaljer

C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan 2010-11 Blhbs.DOCSide 1 av 6

C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan 2010-11 Blhbs.DOCSide 1 av 6 KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE Visjon: Læring og trivsel hånd i hånd Samarbeid og glede gir kreativ ånd HANDLINGSPLAN C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan

Detaljer

OSTERØY KOMMUNE VALESTRAND BARNEHGE

OSTERØY KOMMUNE VALESTRAND BARNEHGE OSTERØY KOMMUNE VALESTRAND BARNEHGE AVDELINGSPLAN TRIOLA Kontaktinformasjon: Triola: 59192749 Barnehagemobil: 94508709 E-post: daniel.monstad.windt@osterøy.kommune.no TRIOLA Triola er den største av dei

Detaljer

Onsdag Tid Aktivitet Mål Innhold Metode Ansvar

Onsdag Tid Aktivitet Mål Innhold Metode Ansvar Onsdag Tid Aktivitet Mål Innhold Metode Ansvar 07.15 Ankomst Gi barnet ein god start på dagen Skape gjensidig kontakt mellom bhg og foreldre. Vise merksemd og annerkjenne barnet 08.00 Frokost Ete seg mett

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

DETTE SEIER lova og rammeplanen AT VI SKAL : OMSORG OG OPPSEDING:

DETTE SEIER lova og rammeplanen AT VI SKAL : OMSORG OG OPPSEDING: Omsorg og oppseding DETTE SEIER lova og rammeplanen AT VI SKAL : OMSORG OG OPPSEDING: «Omsorg, oppdragelse og læring i barnehagen skal fremme menneskelig likeverd, likestilling, åndsfrihet, toleranse,

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer