INFORMASJON OM BARNEHAGEN KONTAKTINFORMASJON LOV OM BARNEHAGAR RAMMEPLAN FOR BARNEHAGAR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFORMASJON OM BARNEHAGEN KONTAKTINFORMASJON LOV OM BARNEHAGAR RAMMEPLAN FOR BARNEHAGAR"

Transkript

1

2 INFORMASJON OM BARNEHAGEN Henjahaugane barnehage ligg mellom Seberg og Henja/Røysa bustadfelt. Den har to avdelingar for barn i alderen 2-6 år og ein for 1- åringar med inntil 20 plassar på kvar avdeling. Huset er bygd i 1990 og oppført i miljøvenlege materialar. Uteområdet er romsleg med gode tilhøve for både sommar- og vinteraktivitetar. Det er lett tilgjenge til frie naturområde, og barnehagen ligg i rimeleg gangavstand til barneskulen. Barnehagen har eigen romsleg parkeringsplass. Henjahaugane barnehage er eigd og blir driven av Leikanger kommune og har vore i drift sidan januar KONTAKTINFORMASJON Henjahaugane barnehage Henjahaugane LEIKANGER Tenesteleiar: Mona Himle Telefon: E-post: LOV OM BARNEHAGAR Alle barnehagar skal byggje si verksemd på verdigrunnlaget og innhaldet som er fastsett i barnehagelova og internasjonale konvensjonar som Noreg har slutta seg til, som FN sin barnekonvensjon. Staten skal sikre at dei intensjonar og tenester som har ansvar for omsorg av barn, har den standaren som er fastsett, særleg med omsyn til tryggleik, helse, tal personale og kvalifikasjonar samt kvalifisert tilsyn. RAMMEPLAN FOR BARNEHAGAR Rammeplanen er ei forskrift om barnehagens innhald og oppgåver. Dette er ei forpliktande ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagen si verksemd. Den gjev også informasjon til foreldre, eigar og tilsynsmynde.

3 FAGOMRÅDA I RAMMEPLANEN Rammeplanen legg klare føringar for korleis innhaldet i barnehagen skal vere. I tillegg til sosial og språkleg kompetanse er det sju fagområder, Kommunikasjon, språk og tekst, Kropp, rørsle og helse, Kunst, kultur og kreativitet, Natur, miljø og teknikk, Etikk, religion og filosofi, Nærmiljø og samfunn, Tal, rom og form, som er sentrale for oppleving, utforsking og læring. Dei sju fagområda vil vere representert i vaksenstyrte temaarbeid, men dei vil og vere tilstade i kvardagslivet og i barna sin leik. Innhaldet i barnehagen skal byggje på eit heilskapleg læringssyn, der omsorg, leik læring og danning er sentrale delar. Barnehagen skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanetisk arv og tradisjon. Me ynskjer at barna skal møte norsk kultur, verdiar og tradisjonar, men og eit mangfald med respekt for menneskeverd og retten til å vere forskjellig. ÅRSPLAN FOR HENJAHAUGANE BARNEHAGE Lov om barnehagar og rammeplan pålegg barnehagen å utarbeide ein årsplan. Årsplanen skal vise til KVA, KVIFOR og KORLEIS barnehagen vil arbeide. Den skal vise kva tankar og haldningar me står for, og kva me meiner er viktig å leggje vekt på i Henjahaugane barnehage. Årsplanen skal vere eit arbeidsreiskap for personale i barnehagen, dei føresette og andre samarbeidspartar. Årsplanen skal ikkje vere meir detaljert enn at den kan tilpassast den enkelte barnegruppa. Pedagogiske leiarar lagar månadsplanar og/eller vekeplanar som vert meir detaljerte og tilpassa den enkelte avdeling. Det er pedagogisk leiarar/styrar som har hatt ansvar for å utarbeide denne årsplanen i samarbeid med resten av personalet, foreldre og ved observasjon og evaluering av barnegruppene. SATSINGSOMRÅDE FOR BARNEHAGANE 2013/2014 Barnehagane i Leikanger kommune har valt å jobbe spesielt med desse fagområda: Regionalt nettverksamarbeid, Oppfølgjing av ståstadanalysen, Mobbing, Overgang barnehage skule, og Medverknad.

4 Styrar: Mona Himle ROSA GRØN BLÅ Pedagogisk leiar: Anne-Mette Njøs Storvik Pedagogisk leiar: Gunhild Bergum Takle Pedagogisk leiar: Oddny Skarsbø Førskulelærar: Monika Nondal Førskulelærar: Monika Nondal Førskulelærar: Monika Nondal Fagarbeidar: Marie Halland Førskulelærar: Bente Olsmo Pedagogisk leiar: Maj-Sissel Ølnes Assistent: Kari Fjøsne Brennset Fagarbeidar: Astrid Gåserud Vernepleiar: Linda Mathisen Fagarbeidar: Siv Njøs Assistent: Lene Slinde Reinhaldar: Paulina Szlosarczyk Vaktmeistar: Per Sveinung Røysum Avdelingane i Henjahaugane barnehage er inndelt i Blå, Rosa og Grøn avdeling. Me jobbar og i aldersreine grupper. Desse er: Marihøne 1-åringar, Ekorn 2-åringar, Rev 3-åringar, Hjort 4-åringar og Skulekameratane 5-åringar.

5 FORELDRESAMARBEID Saman med barna er foreldre/føresette vår viktigaste samarbeidspartnar. Barnehagen skal bistå heimen i deira omsorg- og oppdragar oppgåve. Det er difor naudsynt med eit godt og nært samarbeid med heimen. Den daglege og uformelle kontakten legg grunnlag for dette samarbeidet. God informasjon skapar tryggleik. Viktig informasjon må difor bli gjeve både av foreldre/føresette og personalet, slik at barnet kan få det trygt og godt i barnehagen. Hente- og bringesituasjonane er døme på dagleg uformelt samarbeid. Ta deg difor litt tid til samtale i desse situasjonane. Me nyttar blogg, adressa vår er; henjahauganebarnehage.com. Der vil me leggje ut litt av kvardagslivet vårt. Foreldresamtalar Foreldremøte haust og vår Brukarundersøking Foreldra skal godkjenne årsplanen Uformelt samarbeid ved bringe og hentesituasjonar og ulike sosiale treff som foreldrekaffi, basar, dugnad m.m. AU, foreldra sitt arbeidsutval, består av to valde representantar frå kvar avdeling. I tillegg til AU har me SU som er barnehagen sitt samarbeidsutval i kommunen. Utvalet består av ein foreldrerepresentant frå AU, ein representant frå dei tilsette i kvar barnehage, og to representantar frå eigar. Styrar har møte- og talerett og er skrivar. Hovudoppgåva til SU er å sikra samarbeidet mellom foreldre/føresette, barnehagen og kommunen. Rammeplanen legg vekt på foreldra sin rett til medverknad på barnehagens innhald. For å sikra medverknad har barnehagen blant anna desse samarbeidsformene:

6 BRANNVERN Barnehagen har årlig brannvernopplæring med barna. Dette inneber blant anna fire årlige brannøvingar, derav to umeldte. Me føl den landsomfattande Brannvernveka, og brukar eit pedagogisk opplegg som heiter Eldar og Vanja. Dette opplegget skal gje barna erfaring rundt kva dei skal gjere dersom det vert brann. FELLESSAMLING Kvar fredag har barnehagen fellessamling. Då møtes alle barn og tilsette på fellesrommet. Innhaldet i samlinga vil vere song, samtalar om ulike tema og barnas trafikkvenn Tarkus. Tarkus er eit bilbeltedyr som vert nytta i det trafikkpedagogiske arbeid i barnehagen. «Kom min venn på Henjahaugen, no skal me ha samlingsstund. Syngja litt og prata litt for det gjer dagen vår så fin. Trallalallala»

7 DAGSRYTMEN I BARNEHAGEN Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Barnehagen opnar Frukost avslutta Frileik inne Sovebarn uteleik Gruppeaktivitetar inne Samlingsstund Lunsj Stell og soving for dei yngste Uteleik for dei som ikkje søv Fruktmåltid Frileik ute eller inne Barnehagen stenger Dette er ein grovplan over aktivitetar og innhald. Det kan vere variasjon mellom dagar og mellom avdelingar. Småbarnsavdelinga har tilpassa rytme etter barnas behov. Barnehagen er ein læringsarena. Gjennom leik, rutinar, samvær med andre, opplevingar og aktivitetar i kvardagen får barna lærdom og livserfaring. Me ser det som viktig med ei dagsrytme som er ramme rundt barnehagekvardagen, men at ein er fleksibel og kreativ innanfor den ramma.

8 SMÅBARNSAVDELING Småbarnsavdelinga er ofte dei minste sitt første møte med eit organisert tilbod utanfor heimen. Det viktigaste er å skape tryggleik og ro for barnet slik at dei finn seg til rette i barnehagen. På småbarnsavdeling har me god tid og faste rutinar kvar dag. Dette er med på å skape ein god kvardag for dei små. Dei vaksne rettleiar i språk, vennskapsbygging, leik og læring. Me jobbar mot trygge, glade og fornøgde barn. TILVENNING/ OPPSTART Me ynskjer å gi barna og deira foreldre ein god start på barnehagetida, og legg då vekt på å: Tilrettelegge gode tilhøve for dei nye barna og imøtekomma deira vanar og behov. Laga gode rutinar og skape tryggleik. Bli kjend med barna og foreldra. Få i gang god leik både ute og inne. Få til gode grupper der alle får ta del og medverka.

9 Planleggingsdag - Barnehagen er stengd Planleggingsdag - Barnehagen er stengd Velkommen til nytt barnehageår!

10 NÆRMILJØ OG SAMFUNN Barnehagen skal bidra til at barna møter verda utanfor familien med tillit og undring. Han skal leggje vekt på å styrkje kunnskapen om og tilknytinga til lokalsamfunnet, naturen, kunst og kultur, arbeidslivet, tradisjonar og levesett. (Rammeplanen) Barnehagen skal nytta ressursane i nærmiljøet til gode opplevingar og læring tilpassa barna sine føresetnader og interesser. Me skal la barna bli kjende og bidra aktivt i nærmiljøet. Me må gje barna høve til meiningsfylte møte med personar, arbeidsplassar og institusjonar i nærmiljøet til barnehagen og gje barna høve til å bearbeida og utdjupa opplevingane sine. Mellom anna haustar me frukt hjå lokale fruktbønder som me nyttar i matlaginga. Me arbeidar etter gjennomgåande kommunale læreplanar frå barnehage til vidaregåande skule innan område. Den enkelte barnehage har sine tema og aktivitetar knytt opp mot sine nærmiljø. Me fekk på plass ein samarbeidsavtale med Jakt og Fiskelaget hausten Dette samarbeidet fortsett me med i år også. Avtalen inneber to fellesprosjekt retta mot førskulegruppa. Det må leggjast til rette for arbeidsformer der barna er aktive og har medverknad ved å læra gjennom å gjera.

11 Foreldremøte Samarbeid med jakt og fiskelaget Samarbeid med jakt og fiskelaget

12 BASAR Henjahaugane barnehage arrangera basar kvart år i samband med FN- dagen. Barna har sidan i haust laga ulike produkt som skal bli gevinstar som me sel eller loddar ut. Me har hausta frukt og bær i nærmiljøet som me lagar syltetøy av. Me bakar brød, rundstykke og kaker. Me lagar fruktkorger og ulike formingsprodukt. Barbro Ness strikkar og syr flotte dokkekleder som me loddar ut. Mål for arbeidet er å vera til glede for andre, det vil seia for barn i andre land som ikkje har det så godt som oss, for naboar, skulebarn og familie. Me ynskjer å utvikla fellesskapet i barnehagen gjennom eit felles løft. All inntekt frå basaren går til Per Steinar Melås sin barnehage i Nyezane i Sør Afrika. Program for dagen: Kl Kl klasse er på besøk. Basaren er open for alle. Foreldre, søsken, besteforeldre, naboar alle er velkomne til basar torsdag 24. oktober!

13 Planleggingsdag - barnehagen er stengd Refleksdagen Epledagen FN- dagen BASAR I BHG

14 KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Tidleg og god språkstimulering er ein viktig del av barnehageinnhaldet. Personalet skal mellom anna vere bevisste førebilete for barna, leggje til rette for meiningsfulle opplevingar, skape eit språkstimulerande miljø. Me skal fremje tillit, vise forståing, oppmuntre og støtte barna innan dette området. (Rammeplanene) Pedagogane i kommunen ha arbeidd saman om eit språkprosjekt for å få fokus på språkutviklinga til barnehagebarna. I samband med dette utarbeidar me språkkassar der ein tek utgangspunkt i dei åtte ulike hovudpunkta i TRAS Tidleg Registrering Av Språkutvikling. Desse er samspel, kommunikasjon, merksemd, språkforståing, språkleg medvit, uttale, ordproduksjon og setningsproduksjon. Språkkassane er tenkt til bruk i samlingsstunder, grupper eller i kvardagen til å støtte opp om språkutvikling, omgrepsinnlæring og uttale. Innhaldet i kassane er til dømes songar, rim, regler, eventyr, peikebøker, ulike konkretar og bildekort med tilhøyrande tekst til å samtale om. Målet er at barna skal oppleva glede ved å bruka språket og utvikla god språkforståing. Me nyttar og Språksprell, Snakkepakken, den daglege samtalen, leik og samspel i arbeidet med språkstimulering. Språksprell og Snakkepakken er eit leikemetodisk opplegg.

15 Farsdag Frist for levering av julelappar

16 ADVENTSTID Adventstida startar med at dei eldste lagar pepperkakehus til juleutstillinga på biblioteket. Førarbeidet er sjølvlaga teikningar som husa vert skorne ut etter. Me har me felles adventstund kvar måndag i desember månad der me syng, tenner lys, les vers og snakkar om bakgrunnen for julefeiringa. Dette fremmar fellesskapet i barnehagen og barna får kjennskap til kristne høgtider og tradisjonar. I den daglege adventsamlinga på avdelinga trekker barna adventspakke der det står ein song, ei forteljing, ein aktivitet eller ein leik for dagen. Me tenner òg lys og syng julesongar. I Henjahaugane barnehage lagar alle barna ei julegåve kvar som me jobbar godt med og brukar god tid på. Me ynskjer å skape rom for ro, kos og ettertanke i julemånaden. Det er viktig for oss å gje barna gode barndommsminner, skape stemning og forventningar. Adventstida vert avslutta med julebord. Barna og personalet pyntar seg og har koldtbord med mest mogeleg heimalaga mat som barna har vore med å laga til. Dagen starta med pynting av og gang rundt juletreet.

17 1. søn. i advent Førjulskos i kyrkja Bhg stengjer kl. 12 Bhg stengd 1. juledag Bhg stengd 2. juledag Bhg stengjer kl. 12

18 MASSASJE Barnehagen har gjennom fleire år hatt massasje som eit verkemiddel for å dempa stress i ein travel kvardag. Alle avdelingane har i periodar massasje, der barna som har lyst får tilbod om dette. Me legg stor vekt på å visa respekt for barna og me akseptera at nokon ikkje vil. Tryggleik og opparbeiding av tillit er svært viktig når ein skal massere eller bli massert. Me masserer føter, hender, rygg og skuldrar med eller utan olje. Barnehagen ser at barna har ein travel kvardag, og me erfarer at massasje og sansestimulering er metodar som har god effekt som motpol mot stress. TAL, ROM OG FORM Barna er tidleg oppteken av tal og teljing, dei utforska rom og form, argumenterer og er på jakt etter samanhengar. Gjennom leik, eksperimentering og kvardagsaktivitetar utviklar barna matematisk kompetanse. Barnehagen har eit ansvar for å oppmuntre utforskinga og legge til rette for tidleg og god stimulering. (Rammeplanen)

19 MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LAURDAG SØNDAG Barnehagen stengd 1. nyttårsdag Planleggingsdag - barnehagen er stengd

20 LEIK Leiken skal ha ein sentral plass i barnehagen. Leiken har eigenverdi og er ei viktig side ved barnekulturen. Leiken er eit allmennmenneskeleg fenomen der barn har høg kompetanse og stort engasjement. Han er ein grunnleggjande livs- og læringsform som barn kan uttrykkja seg gjennom. (Rammeplanen) Leiken er indremotivert og lystbetont, barnet vel sjølv si rolle i leiken og gjev andre roller, den er ikkje styrt utanfrå barn leiker fordi det er kjekt! Barnehagen skal fysisk og organisatorisk leggja til rette for variert leik. Me skal vera tilgjengelege vaksne som inspirera, gjer næring og stimulera leiken til barna. Ved å delta i leiken kan me formidla kunnskap og læra barna om samspel og sosiale normer. Me må gje tid for leik og organisera kvardagen slik at det vert høve til leik. Leiken er med på å styrkja barnas sjølvkjensel og sjølvstende. Dei som er med på leik innordnar seg eller dominera leiken og vil på denne måten få erfaring om seg sjølv i eit sosialt fellesskap. Dette kan igjen vera med på å førebyggje mobbing og utestenging. Gjennom leiken skal barna lære seg: å venta på tur å løysa konfliktar å ta kontakt med andre og skapa venskap å samarbeida og finna løysingar å utvikla fantasien og kreativiteten

21 Frist for levering av påskelapp

22 NATUR, MILJØ OG TEKNIKK Dette fagområdet skal bidra til at barna blir kjende med og får forståing for planter og dyr, landskap, årstider og ver. (Rammeplanen) Barnehagen har eit flott uteområde og me vaksne er opptekne av å tilføra området fleire element som stimulera barn og vaksne til aktiv og variert bruk. På dugnad har foreldra bygd ein flott lavo på uteområdet, me har kjøpt inn ei flyttbar grue, og utanfor lavoen har personalet bygd ein sjusteinsovn som me nyttar på utedagar. fast utedag i veka der dei vekslar mellom å gå tur i nærområdet eller å vere på naturleikeplassen i skogen. Det er tilrettelagt for ein samlingsplass, slik at me kan ha samlingar kring tema og ein fin stad og nyta måltid ute. Blå avdeling har ein eigen uteplass som er tileigna dei aller minste den er meir beskytta og er like utanfor avdelinga. Dei nyttar og naturleikeplassen og tek småturar i nærmiljøet. Uteaktivitet og kosthald har vore satsingsområde til barnehagen gjennom fleire år. Me er opptekne av at barna skal vera medverkande i ulikt arbeid som vert gjort i barnehagen. Barna er med på å klargjere, plante, hauste og tilberede grønsaker og vekstar frå kjøkkenhagen og elles på barnehage området. Elles er det mykje læring i å få vere med å koste, rake, sage ved og liknande på uteområdet. Me ynskjer å gje barna positive opplevingar i naturen. Barna skal få kunnskap om, vere nær og bli glad i naturen og miljøet som omgjev dei. Turar i skogen og elles i nærområdet til barnehagen gjev barna samansette sanseopplevingar som blir grunnlag for bearbeiding og fordjuping. Me har som mål at barn og vaksne skal bruka naturen mest mogeleg og trivast i å vera ute. Rosa og grøn avdeling har ein

23 Fastelaven

24 ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI Barnehagen skal bidra til at barna får kjennskap til kristne høgtider og tradisjonar ( ) Rammeplanen I april vil me nytta tida på påskeaktivitetar. Me vil syngje påske og vårsongar og har fokus på at naturen vaknar til liv att etter vinteren. Det er ein tradisjon at presten kjem med lysbilete, formidlar påskebodskapen og et lunsj med oss. KUNST, KULTUR OG KREATIVITET Gjennom arbeidet med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barne tek i bruk fantasi, kreativ tenking og skaparglede, og utviklar elementær kunnskap om verkemiddel, teknikk og form ( ) Rammeplanen Mange barn tar sjølv initiativ til å blant anna teikna, veva eller perla, medan andre treng dei vaksenstyrte gruppene for å få mangfaldig erfaring. I periodar er det mykje aktivitet innan dette fagområdet, som fram mot basaren, jul og påske.

25 Palmesøndag Skjærtorsdag Langfredag Påskeaftan Påskedag - bhg stengd - bhg stengd 2. påskedag - bhg stengd Lever sommarferie - lapp

26 SKULEKAMERATANE Skulekameratane er dei eldste barna i Henjahaugane barnehagen. Dei har felles aktivitet annakvar måndag. I tillegg har dei grupper på avdelinga der dei mellom anna arbeider med Trampoline. Trampoline er eit praktisk verktøy for 5-åringane i barnehagen der dei får kjennskap til ulike tema dei vil møta i skulen. Den siste måndagen i månaden møtes dei eldste på tvers av barnehagane for felles leik og sosialt samvær for å bli kjend før skulestart. Skulekameratane arbeidar med temaet Vikingar om våren. Arkeolog Marit Anita Skrede fortel om gravhaugane og me avsluttar prosjektet med ein tur til Heiberske samlingar. På våren besøkjer barna skulen og møter klassekontakt og tilsette i SFO. I samråd med foreldra har pedagogisk leiar og klassekontaktar overgangssamtalar om kvart einskild barn. Leikanger kommune har utarbeida ein strategisk plan for oppvekstsektoren i Leikanger der ein har felles målsetjingar for barnehage og skule. Mål: Me ynskjer at barna skal få ei god avslutning på barnehagetida og at overgangen til skulen skal bli god og trygg; det skal vere samarbeid og samanheng mellom barnehagen og skulen.

27 Off. høgtidsdag - bhg stengd Grunnlovsdag Førskuledag skule Førskuledag Bjørnehiet Kristi himmelfarsdag - bhg stengd

28 KROPP, RØRSLE OG HELSE I småbarnsalderen tileignar barna seg grunnleggjande motorisk dugleik, kroppskontroll, fysiske eigenskapar, vanar og innsikt i korleis dei kan ta vare på helse og livskvalitet. (Rammeplanen) Barnehagen må medverke til at barna får godt kosthald og god veksling mellom aktivitet og kvile. Barna må få forståing for korleis dei kan utvikla ein sunn kropp. Barnehagen har opparbeidd mykje kunnskap og erfaring innan området ved å satsa på uteliv gjennom fleire år. Barna må få tilgang til natur og nærmiljø og nytta muligheitene som fins til fysisk utfalding og bruk av naturressursar. I det daglege må det leggjast til rette for eit allsidig kosthald der barna blir presentert for ulike smakar og får ta del i tillaging og servering av variert kost. Me nyttar ein del frukt og grønt til måltid. Barnehagen er oppteken av at barna skal ha eit kosthald som inneheld lite sukker; me har fokus på kva pålegg og drikke me tilbyr barna, korleis me feirar gebursdagar samt å formidle kunnskap og jobbe med haldningar hjå personalet.

29 Blomstergudsteneste i kyrkja Pinseafta Pinsedag 2. pinsedag - bhg stengd Jonsok

30 MEDVERKNAD Barna skal ha høve til å medverke eigen kvardag. Barnehagen må leggje til rette for at barn skal få medverke i planlegging, vurdering og utvikling av eige barnehagetilbod. Medverknad må trekkjast inn i arbeidet med dei ulike fagområda, og etter kvart vil det verte ein naturleg del av kvardagen. For å få til dette må me vere lyttande ovanfor barna sine ytringar og ynskjer og leggje til rette for aktivitet utifrå det. Til dømes kan barna vere med å bestemma kvar me skal gå på tur, kva me skal ete og kva me skal leike. Det er viktig at alle barna føler at dei har medverknad på eigen barnehagekvardag. Gjennom samtale kan barna sjølve få snakke, stille spørsmål og undre seg saman med ein vaksen, samstundes som den vaksne får nyttig informasjon som kan seie noko om barnet sin trivsel, behov, tankar og ynskje. Foreldra spelar også ei viktig rolle innan for dette området. Foreldra kan også bidra som formidlar av barna sine tankar og ynskjer. Å ta barns medverknad på alvor føreset god kommunikasjon mellom barna og personalet, og mellom personalet og foreldra.

31

32 BARN SIN TRIVSEL I rammeplanen for barnehagen står det at barnehagen har ansvar for barna sin omsorg og læringsmiljø og for å fremje positive handlingar som motverkar avvising, mobbing og vold. Mobbing og vennskap er noko me har fokus på og jobbar med i kvardagen vår i barnehagen. Me jobbar med sosial kompetanse som eit vesentleg område for å motverke utvikling av problemåtferd. Sosial kompetanse handlar om å kunne samhandle positivt med andre. REGIONALT NETTVERKSAMARBEID Regionalt nettverksamarbeid er ein arbeidsmetode for kvalitetsutvikling av barnehagesektoren. Me har åtte nettverk, eit styrarnettverk og eit for kvart av fagområda i rammeplanen. Barnehagen har representantar på alle nettverka og deltek på samlingar der ein får kompetanseheving innanfor sitt fagområde. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. (Barnehageloven ) SAMARBEIDSPARTNARAR Våre samarbeidspartnarar er Helsestasjonen, Tannlege, Pedagogisk Pyskologisk Rådgjevingstjeneste, Sogn Politi, Barnevern, Barne og Ungdomspsykiatrisk, andre barnehagar og skular i kommunen, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Kyrkja, Kommuneadministrasjonen og Trygg Trafikk. STÅSTADANALYSE Ståstadanalysen er eit refleksjons- og prosessverktøy for felles vurdering av barnehagens praksis. Verktøyet kan brukast av barnehagar som ynskjer å drøfte og vurdera sin eigen praksis. Det setter fokus på arbeidet med barna og foreldre og på samarbeidet mellom dei tilsette. Analysen byggjer på Lov om barnehagar og Rammplanen for barnehagar. Henjahaugane barnehage starta analysen våren 2013.

33

34 VURDERING Arbeidet til barnehagen skal vurderast, det vil seie beskrivast, analyserast og tolkast ut frå kriterium til barnehagelova, rammeplanen og lokale retningslinjer og planar. (Rammeplanen) Henjahaugane barnehage vurderer arbeidet fortløpande gjennom året. Me har skriftleg halvårsvurderingar på kvar avdeling. Her vurderer me barnegruppa, foreldre- og personalsamarbeid, satsingsområda og ulike temaarbeid. Det blir gjennomført på avdelingsmøter, personalmøter og plandagar. Heile personalgruppa er med på dette og AU får høve til å uttale seg. Mål for vurderingsarbeidet: Leggja grunnlag for barnehagen som lærande organisasjon, vidare kvalitetsvurdering og fornying av verksemda. Gjera vurderinga tilgjengeleg for andre og bidra til open debatt om barnehagen sine mål, innhald, oppgåver og kvalitet. Vurderingsmåtar: Fortløpande vurdering av enkeltbarn sin trivsel og utvikling. Vurdering av barnegrupper og samspel barn- barn, barn-vaksen og vaksen-vaksen. Fanga opp barna sine innspel, uttrykk og erfaringar. Fortløpande vurdering av foreldrsamarbeid. Avdelingane gjer ei vurdering før dei felles halvårlege vurderingsmøta. Arbeidsmiljøkartleggingar og Brukarundersøkingar

35 VERDIDOKUMENTET TIL LEIKANGER KOMMUNE VISJON Leikanger - kommune der det gror og alle trivst VERDIAR Me skal vera opne, ærlege og rause. Me vil skapa god lagånd. Me vil helsa på kvarandre og vise omsorg og respekt. Hjå oss er det stor takhøgde og lov å gjera feil. Me tek felles ansvar for godt og gale. Me vil møta kvarandre med godt humør og gje direkte og gode tilbakemeldingar. LEIARKRAV Leiarane skal vera synlege og gje aktiv oppfølging av den enkelte. Alle skal ha meiningsfulle arbeidsoppgåver der det er rom for kreativitet og personleg utvikling.

INFORMASJON OM BARNEHAGEN KONTAKTINFORMASJON LOV OM BARNEHAGAR RAMMEPLAN FOR BARNEHAGAR

INFORMASJON OM BARNEHAGEN KONTAKTINFORMASJON LOV OM BARNEHAGAR RAMMEPLAN FOR BARNEHAGAR INFORMASJON OM BARNEHAGEN Henjahaugane barnehage ligg mellom Seberg og Henja/Røysa bustadfelt. Den har to avdelingar for barn i alderen 2-6 år og ein for 1- åringar med inntil 20 plassar på kvar avdeling.

Detaljer

Årsplan 2014/2015 Furuly barnehage

Årsplan 2014/2015 Furuly barnehage Årsplan 2014/2015 Furuly barnehage «Glade og trygge barn som har tru på seg sjølv og omtanke for andre» 1 Innhald Forord... 3 Organiseringa av barnehagen... 4 KAP 1 Omsorg... 7 KAP 2 Danning... 8 KAP 3

Detaljer

Årsplan 2014-2017 Generell del

Årsplan 2014-2017 Generell del Årsplan 2014-2017 Generell del Gjerdane barnehage sin årsplan har to delar: Generell del (som gjeld 2014-2017) Spesiell del (ny plan for kvart barnehageår) Kontaktinfo: Gjerdane barnehage Fossevegen 2

Detaljer

Årsplan for Modalen barnehage

Årsplan for Modalen barnehage 1 Årsplan for Modalen barnehage Innhaldsliste INNLEIING: Historikk Barnehagen sine rammevilkår Dei 7 fagområda Kommunikkasjon, språk og tekst SAMARBEID MELLOM HEIM OG BHG Kropp, rørsle og helse Kunst,

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ULVESETH BARNEHAGE BARNEHAGEÅRET 2014 2015

ÅRSPLAN FOR ULVESETH BARNEHAGE BARNEHAGEÅRET 2014 2015 ÅRSPLAN FOR ULVESETH BARNEHAGE BARNEHAGEÅRET 2014 2015 VI STARTAR MED SATSINGSOMRÅDE FOR ÅRET: I barnehageåret 2014 2015 vil vi i Ulveseth barnehage ha særleg fokus på realfag; antal, rom og form, natur,

Detaljer

Innleiing. Årsplanen skal:

Innleiing. Årsplanen skal: ÅRSPLAN 2014/2015 INNHALD Innleiing... 2 Kap 1 Presentasjon av barnehagen... 3 Kap 2 Foreldresamarbeid... 4 Kap 3 Omsorg... 5 Kap 4 Leik... 6 Kap 5 Læring... 7 Kap 6 Danning... 8 Kap 7 Barn sin medverknad...

Detaljer

www.plassebakken.no Årsplan Plassebakken Barnehage SA 2014-2015 ÅRSPLAN TRYGGE OG GLADE BARN PLASSEBAKKEN BARNEHAGE SA 2014 2015 1

www.plassebakken.no Årsplan Plassebakken Barnehage SA 2014-2015 ÅRSPLAN TRYGGE OG GLADE BARN PLASSEBAKKEN BARNEHAGE SA 2014 2015 1 Årsplan Plassebakken Barnehage SA 2014-2015 www.plassebakken.no ÅRSPLAN TRYGGE OG GLADE BARN PLASSEBAKKEN BARNEHAGE SA 2014 2015 1 VENNSKAP*RESPEKT*GALSKAP*TRYGGLEIK*NYTENKANDE*PROFESJONALITET Årsplan

Detaljer

Godt rusta for framtida

Godt rusta for framtida Årsplan 2015 Vår visjon: Godt rusta for framtida Våre overordna verdiar: Respekt og omsorg for andre Lyst til å læra Tru på seg sjølv Sosial kompetanse Våre mål: Borna skal ha medverknad på eigen kvardag

Detaljer

Herleg start på livslang læring. Årsplan 2014/2015 Bykle barnehage

Herleg start på livslang læring. Årsplan 2014/2015 Bykle barnehage Herleg start på livslang læring Årsplan 2014/2015 Bykle barnehage DETTE ER BYKLE BARNEHAGE: Bykle barnehage har 2 avdelingar; Stor n (har plass til 18 barn over 3 år) Lisl n (har plass til 9 barn under

Detaljer

ÅRSPLAN SFO BLINDHEIM BARNESKOLE 2015 2016

ÅRSPLAN SFO BLINDHEIM BARNESKOLE 2015 2016 ÅRSPLAN SFO BLINDHEIM BARNESKOLE 2015 2016 INNHALDSLISTE 1.0 INNLEIING Kvifor har vi årsplan? s. 3 1.1 Blindheim skole Sfo s. 3 2.0 FORMÅL 2.1 Overordna mål for Sfo s. 4 2.2 Kommunale mål for Sfo s. 4

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof. Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.no Då er vi i gang igjen med eit nytt barnehage år og vi tilsette

Detaljer

HUNSTAD BARNEHAGE Årsplan 2015-2016. Leik og glede eit grunnlag for livet

HUNSTAD BARNEHAGE Årsplan 2015-2016. Leik og glede eit grunnlag for livet HUNSTAD BARNEHAGE Årsplan 2015-2016 Leik og glede eit grunnlag for livet FORORD Helse Bergen Hf eig og driv 4 barnehagar som vert nytta til rekruttering av nøkkelpersonell og for å sikre stabil arbeidskraft

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 5763500/ 57673501/ 57673502 E-post: karin.uglum@sisof.no

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 5763500/ 57673501/ 57673502 E-post: karin.uglum@sisof.no Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 5763500/ 57673501/ 57673502 E-post: karin.uglum@sisof.no Då er vi komne godt i gang med eit nytt barnehage år og ønskjer alle gamle og nye barn og

Detaljer

Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013

Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013 SOGNDAL KOMMUNE Me byggjer framtida Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013 Vedteken av kommunestyret den 21.10.10. VISJON FOR GRUNNSKULEN I SOGNDAL KOMMUNE ME BYGGJER FRAMTIDA I SOGNDAL

Detaljer

Fagområda i barnehagen

Fagområda i barnehagen Fagområda i barnehagen Vi har laga ein oversikt over korleis vi formelt og uformelt jobbar med dei 7 fagområda i barnehagen. Vi har og prøvd å setje opp skjematisk kva progresjon ein kan forvente. Vi har

Detaljer

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk KONTAKTINFORMASJON Melløsparken barnehage SA Dyreveien 16b 1532 Moss Tlf: 69206530 post@mellosparkenbarnehage.no

Detaljer

ÅRSPLAN 2010-2011 SAGVÅG OG LITLABØ BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2010-2011 SAGVÅG OG LITLABØ BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010-2011 SAGVÅG OG LITLABØ BARNEHAGE Sagvåg og barnehage Sagvåg og barnehage har to avdelingar. Avdeling Sagvåg som ligg i Nysæter kyrkje og avd. som ligg ved inngangen til gruveområdet på. Barnehagen

Detaljer

ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017

ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017 ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017 1 INNHOLDSFORTENGNELSE DEL 1 Informasjon om barnehagen.3 Innledning..4 Pedagogisk grunnsyn..5 Personalsamarbeid 6 Samarbeid med barnas hjem.7 Ulike samarbeidspartnere

Detaljer

Plan for sosial kompetanse, fysisk aktivitet og kosthald I skulen og barnehagen

Plan for sosial kompetanse, fysisk aktivitet og kosthald I skulen og barnehagen Plan for sosial kompetanse, fysisk aktivitet og kosthald I skulen og 2011-2014 Tysnes kommune Vedtatt i oppvekst og omsorg 24.10.2011 Innleiing...3 Sosial kompetanse...6 INNLEIING...6 FORPLIKTANDE TILTAK

Detaljer

Informasjon. Barnehagens telefonnummer: Barnehagen: 375 02529. Hilde mob.:95 81 59 26. Mobil:900 18513. Line: 3725518 (onsdager og fredager)

Informasjon. Barnehagens telefonnummer: Barnehagen: 375 02529. Hilde mob.:95 81 59 26. Mobil:900 18513. Line: 3725518 (onsdager og fredager) Årsplan For Mykland barnehage 2013/2014 Informasjon Litt om årsplanen: Prøver også i år å lage en kalender. Årsplanen skal være et arbeidsredskap for det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Den skal være

Detaljer

Foto: Jorunn Gravem Whittaker

Foto: Jorunn Gravem Whittaker Foto: Jorunn Gravem Whittaker PLANEN GJELD FOR: 1.Dei kommunale barnehagane 2.Grunnskulen 3.Kulturskulen 4.Sosiale-og førebyggjande tenester for barn og unge 5.Barnevern side 2 Plan for kvalitetsutvikling

Detaljer

Til deg som er ny i GAMLESTOVA BARNEHAGE 2014-2015. LUSTER KOMMUNE www.oppvekst.luster.no/gamlestova

Til deg som er ny i GAMLESTOVA BARNEHAGE 2014-2015. LUSTER KOMMUNE www.oppvekst.luster.no/gamlestova Til deg som er ny i GAMLESTOVA BARNEHAGE 2014-2015 LUSTER KOMMUNE www.oppvekst.luster.no/gamlestova 1 VEL MØTT SOM FORELDRE I GAMLESTOVA BARNEHAGE! Fredag 15. august byrjar eit nytt barnehageår, og det

Detaljer

Kvennaneset barnehage

Kvennaneset barnehage ålesund kommune Årsplan august 2014 august 2015 Kvennaneset barnehage Kjøpmannsgata 6005 Ålesund Tlf: 70 16 28 50 Velkommen til Kvennaneset barnehage Kvennaneset barnehage er en kommunal barnehage, og

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 5763500/ 57673501/ 57673502 E-post: karin.uglum@sisof.no

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 5763500/ 57673501/ 57673502 E-post: karin.uglum@sisof.no Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 5763500/ 57673501/ 57673502 E-post: karin.uglum@sisof.no HEI ALLE SAMAN! Ønskjer alle gamle og nye barn og deira føresette hjarteleg velkommen til

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

PLAN FOR INNHALD OG KVALITET I BARNEHAGANE LUSTER KOMMUNE 2011 2017

PLAN FOR INNHALD OG KVALITET I BARNEHAGANE LUSTER KOMMUNE 2011 2017 PLAN FOR INNHALD OG KVALITET I BARNEHAGANE LUSTER KOMMUNE 2011 2017 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Overordna styringsmål for barnehagane i Luster kommune... 4 3. Pedagogisk grunnsyn/mål... 7 4. Samarbeid...

Detaljer

ÅRSPLAN AUG 2010 AUG 2011

ÅRSPLAN AUG 2010 AUG 2011 ÅRSPLAN AUG 2010 AUG 2011 Barneøyne som skinner Latter som ringer En barndom blir som minner Før er ikke nå Men la oss gjøre så godt vi kan Også for de små Som er fremtidas kvinne og mann Leik og opplevelser

Detaljer

Årsplan for Froland Barnehage 2014/2015 MYKLAND BARNEHAGE

Årsplan for Froland Barnehage 2014/2015 MYKLAND BARNEHAGE Årsplan for Froland Barnehage 2014/2015 MYKLAND BARNEHAGE 1 Innledning Litt om årsplanen: Årsplanen skal være et arbeidsredskap for det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Den skal være retningsgivende,

Detaljer