Bli kjent med Orre Barnehage

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bli kjent med Orre Barnehage"

Transkript

1 Bli kjent med Orre Barnehage A Adresse Theavegen ORRE Allergier Det er viktig at vi får vite om der er nokon allergier hjå barnet, slik at vi kan ta rette forhandsreglar. Arbeidsmiljø Vi i personalet er opptatt av å ha eit godt arbeidsmiljø. Glede og humor er viktig i kvardagen vår. Avdelingar Vi har 6 avdelingar. Tre avdelingar på liten base, dette er Glede, Omsorg og Humor som er 1-2 års avdelingar, og tre avdelingar på stor base. Dette er Kreativ som er 3 års avdeling, og Fantasi og Magi som er 4-5 års avdelingar. Disse to er midlertidig på Tu gamle skule fram til jul, når det nye bygget skal stå klart. B Barnevernet Vi samarbeider med barnevernet. Betaling Ein betalar for 11 månadar. August er betalingsfri. Ein kan velge giro som kjem i hylla kvar månad eller avtalegiro. Bibliotek Vi har samarbeid med biblioteket, der dei med jamne mellomrom kjem med kasser med variert lesestoff som vi får låne. Disse bøkene kan barna få låne med seg heim. Brukarundersøkelse Dette har vi anna kvart år. Neste brukarundesøking er våren 2016.

2 Bursdag Barnet blir flagga for, og får ekstra merksemd den dagen det fyller året. Barnet kan og velge seg selskapskle frå glasskapet vårt denne dagen. I slutten av kvar månad har vi ei felles bursdagfeiring der vi feirer alle som fyller året denne månaden. Då er det fellessamling og god mat som bursdagsbarna bestemmer vi skal ha. C D E Celcius Vi er mykje ute. Uansett vær og vind. Det er viktig at barna har liggande gode kle som passar til gradene. Dokumentasjon Vi dokumenterer det vi gjer ved å fortelle foreldra om dagen i hentesituasjonen. I tillegg tek vi mange bileter som vi heng opp og/ eller legg på nettet. E-post Styrar har følgande e-postadresse: Assisterande styrar: Barnehagen: Ped.leiarane: Kreativ: Humor: Glede: Omsorg: Magi: Fantasi: F Ta gjerne kontakt på e-post om det er noko du lurer på eller ønskjer å gje tilbakemelding på. Fargegrupper To dagar i veka har vi fargegrupper på stor base. Disse er aldersinndelte. Raud gruppe er for 5 åringane, grøn for 4 åringane, gul for 3 åringane. I disse gruppene jobber vi ut frå progresjonsplanane våre. FAU FAU står for foreldrene sitt arbeidsutval. Alle foreldre i barnehagen er medlemmar av foreldrerådet. Foreldrerådet vel eit arbeidsutval, FAU; som fungerer som eit styre for foreldrerådet. FAU si oppgåve er å sikre samarbeid mellom barna sin heim og barnehagen. Ferie Borna skal ha minimum 4 veker ferie i perioden frå 1 juni til 15.august. 3 av disse må vere samanhengande. Den femte ferieveka er dei dagane barnehagen har planleggingsdag. Foreldresamtaler Vi tilbyr to foreldresamtaler i året. Ei på hausten og ei på våren. Men det er sjølvsagt mogeleg å ta fleire viss behov. Forsikringsordning Barna er forsikra den tida dei er i barnehagen.

3 Fysisk miljø Vi vektlegg å ha eit ryddig, oversikteleg og innbydande fysisk miljø. Førstehjelp Personalet har kunnskapar i grunnleggande førstehjelp. G H Grupper Vi ser fordelane ved å ha mindre grupper der ungane får tilpassa opplegg etter alder og modning. Dette har vi på alle avdelingane og på tvers av avdelingane. Hallen Vi har tilgang til Orrehallen, og det er svært populært for borna å gå dit. Høgtider Vi markerer jul og påske. I forbindelse med dette formidler vi dei kristne tradisjonane. Vi markerer og Samenes dag og 17 mai. Heimesida Vi ønskjer å ha ei aktiv heimeside, som vi vil bruke til å dokumentere kvardagen vår her i barnehagen. Det blir lagt ut bilder (passordbeskytta) månadsplanar og anna informasjon her. Det kan vere lurt å abonnere på nyheter frå den. Adressa er: Helsestasjonen Vi samarbeider med helsestasjonen. I J K Informasjon. Dette gjev vi i den daglege kontakta, månadsbrev, heimeside og i foreldresamtaler. Ja Vi ønskjer å seie ja i vår barnehage. Dette betyr at vi skal ha gjennomtenkte og gode grunnar for å seie nei. Klede Borna sine kle bør merkast med namn, slik at personalet slepp å leike detektivar. Borna må ha liggande minst eit sett med ekstra kle i barnehagen i tillegg til ull eller fleecekle til å ha under dress/regnkle. Det er foreldra sitt ansvar å sørge for å ha rette kle til einkvar tid. Sjekk derfor korgene med jamne mellomrom. Kosthald Vi legg vekt på eit sunt kosthold. Vi vil at maten vi serverer i barnehagen skal vere bra for barna. Vi serverer i hovedsak brødmat i barnehagen. Av og til lagar vi middagsmat i lag med borna. L Leik Vi legg opp til mykje tid til leik. Både leik som metode, men ikkje minst tid til frileik. I leiken lærer borna mykje, blant anna; late som, barnekultur, turtaking, medbestemming,

4 M N O Måltid Vi har tre måltid i barnehagen vår. Frukost: kl Lunsj: ca kl Fruktmåltid/knekkebrød: kl Nærmiljø Vi brukar nærmiljøet til turar. Opphaldstid Borna kan max vere 9 timar i barnehagen kvar dag. Dette er etter retningslinjer for Klepp kommune. Opplysningsplikt Alle barnehagetilsette har etter barnehagelova 22 opplysningsplikt overfor barnevernet utan å vere hindra av teieplikta når det er grunn til å tru at barnet blir mishandla, eller det er snakk om andre former for alvorleg omsorgssvikt. Opptak Søknadsfristen for barnehage er 1.mars. Søknadskjema finn de på kommunen si heimeside. Avslag kan påklagast. Barn som ikkje har fått plass blir sett på venteliste. Born som har fått plass beheld denne til skulestart, eller til de seier opp plassen. Ved flytting ut av kommunen misser de plassen. Oppseiing Oppseiing blir gjort på kommunen si heimeside. Oppseiingsfristen er 1 månad. Etter 1. mai må ein betale ut barnehageåret. P Planar Vi lagar månadsplanar som viser kva vi skal gjere dei ulike dagane. Planleggingsdagar Barnehagane i Klepp kommune har 5 planleggingsdagar i året. Disse dagane er barnehagen stengd. For barnehageåret 2015/2016 blir dette: Onsdag 18 august Fredag 13 november Måndag 4 januar Tysdag 29 mars Fredag 6 mai Pedagogisk Psykologisk Teneste (PPT) PPT er eit fagleg organ som skal sikre at barn og unge som treng særskilt hjelp og støtte, får gode opplærings- og utviklingsvilkår. Vi har møte med dei ca kvar 6 veke. Porten Porten må lukkast både når de kjem og når de går. Merk og at det er på eige ansvar viss de slepp ungane ut av porten før de foreldre går ut. Q

5 R Rammeplan for barnehages innhald og oppgåver Alt vi gjer i barnehagen vår tek utgangspunkt i innhaldet i rammeplanen. Regn Vi er ute i all slags vær! Rydding Når borna er ute ønskjer vi at dei skal rydde eit par leikar før de går heim. S Samarbeidsutval. (SU) SU består av valde foreldre, tilsette i barnehagen og eigar (politiker), slik at kvar gruppe er reprensert. SU behandlar saker som vedrører barnehagen si drift og det pedagogiske arbeidet. Selskap Vi har ei felles bursdagsfeiring ein gong i månaden. Då feirer vi med fellessamling og god mat. Dei borna som fyller året den månaden er med og bestemmer innhaldet i samlinga og kva vi skal ete. Sikkerhetsrutiner Vi tenker sikkerhet i alle situasjonar, og har eigne rutinar som gjeld ved t.d. turar,m.m Skule Vi samarbeider godt med skulen. Frå januar av er 5-åringane på skulen ein dag i månaden fram til sommaren. Då er dei i lag med 1 klasse. Der har dei ulike opplegg, samtidig som borna blir godt kjent med skulen sine rom og uteareal og dei andre borna på skulen. Vi ønskjer at borna skal få ein god overgong frå barnehagen til skulen. Sjukdom Gje alltid beskjed når barnet er sjukt. I utgangspunktet er det allmenntilstanden som avgjer om barnet bør vere heime frå barnehagen. Smittefare bør og ha betyding når de vurderer om barnet kan gå i barnehagen. Er de usikre ta gjerne ein telefon på førehand. Blir barnet sjukt i barnehagen tar vi kontakt med dykk. Har barnet hatt feber fleire dagar, bør det ha ein feberfri dag heime før det kjem i barnehagen igjen. Sosial kompetanse Er eit av satsingsområda i barnehagen vår. Vi ønskjer at barn og vaksne skal omgå kvarandre på ein god måte. T Taushetsplikt Personalet i barnehagen har skrevet under på taushetserklæring som sikrar foreldra og borna at personlege og private forhold blir holdt innanfor barnehagen. Telefon Telefonnummeret vårt er Hovednummer til Tu:

6 Vi jobber med nytt telefonsystem, og det vil kome direktenummer til kvar avdeling, så snart dette er klart. Tillatelsesskjema Vi har eit skjema som spør om tillatelse i forhold til bilder, buss, bil m.m. Dette skal alle foreldra svare og skrive under på. Vi forholder oss til dette. Turar Vi går på tur i nærmiljøet vårt. U V W Uteområde Uteområdet vårt er for tida noko redusert på grunn av utbygging. Når tilbygget står klart, vil uteområdet vårt bli utvida og oppgradert. Vandelsattest Alle ansette må vise fram ein godkjent vandelsattest frå Politiet før ein får ansetting i barnehagen. www Vi er på nett. Y Z Æ Ø Å ZZZzzz Dei minste sover ute i vogn. Borna må ha eigne vogner. Ærlighet Ærlighet og open dialog er viktig for foreldresamarbeidet. Ønskjer Vi vil prøve å oppfylle dykkar ønskjer så langt som det lar seg gjere. Åpningstider Barnehagen er åpen frå kl Barnehagen er stengd julafta og nyttårsafta. Onsdag før skjærtorsdag stenger vi kl Årsplan Barnehagen arbeider etter årsplanen vår. Den dannar rammene for barnehagen si drift, innhald og mål.

7 BARNEHAGERUTA Når: Merknad: August 2015 Planleggingsdag onsdag 18 aug Stengd Foreldremøte måndag 31 august September 2015 Oktober 2015 Foreldrekaffi November 2015 Planleggingsdag fredag 13 nov Stengd Desember 2015 Førjulsfest i regi av FAU Januar 2016 Planleggingsdag 4 jan Stengd Februar 2016 Mars 2016 Påskefrokost Planleggingsdag tysdag 29 aug Stengd April 2016 Foreldremøte FAU Mai 2016 Juni 2016 Juli 2016 Besteforeldrekaffi Planleggingsdag fredag 7 mai Grillfest i regi av FAU Avsluttningsfest RØD gruppe Sommarbarnehage Stengd

BLI KJENT MED BARNEBO BARNEHAGE

BLI KJENT MED BARNEBO BARNEHAGE BLI KJENT MED BARNEBO BARNEHAGE NYTTIG Å VITE. AUKRATUN FURUTUN RIKSFJORD Skogtrolla 95037764 Skogstjerna 90 67 81 96 Maurtua 48 86 68 74 Bergtussane 47648786 Kvitveisen 90 63 04 59 Sjøstjerna 46 94 83

Detaljer

INFORMASJON SUNDE BARNEHAGE

INFORMASJON SUNDE BARNEHAGE INFORMASJON SUNDE BARNEHAGE EIN DEL PRAKTISKE OPPLYSNINGAR OM SUNDE BARNEHAGE. TILVENNING / DEN FØRSTE TIDA I BARNEHAGEN: Det er viktig at barn og foreldre får ein god start i barnehagen. Barnet må få

Detaljer

OSTERØY KOMMUNE HAUGE BARNEHAGE VELKOMSTSKRIV 2014-2015. Kontaktinformasjon:

OSTERØY KOMMUNE HAUGE BARNEHAGE VELKOMSTSKRIV 2014-2015. Kontaktinformasjon: OSTERØY KOMMUNE HAUGE BARNEHAGE VELKOMSTSKRIV 2014-2015 Kontaktinformasjon: Telefon kontor/styrar: 56 19 27 65 Telefon Seljehaugen/Humlehagen: 945 08 708 Telefon Eikebakken/Bjørkehatten: 409 12 071 INNHALD

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof. Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.no Då er vi i gang igjen med eit nytt barnehage år og vi tilsette

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 5763500/ 57673501/ 57673502 E-post: karin.uglum@sisof.no

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 5763500/ 57673501/ 57673502 E-post: karin.uglum@sisof.no Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 5763500/ 57673501/ 57673502 E-post: karin.uglum@sisof.no HEI ALLE SAMAN! Ønskjer alle gamle og nye barn og deira føresette hjarteleg velkommen til

Detaljer

Herleg start på livslang læring. Årsplan 2014/2015 Bykle barnehage

Herleg start på livslang læring. Årsplan 2014/2015 Bykle barnehage Herleg start på livslang læring Årsplan 2014/2015 Bykle barnehage DETTE ER BYKLE BARNEHAGE: Bykle barnehage har 2 avdelingar; Stor n (har plass til 18 barn over 3 år) Lisl n (har plass til 9 barn under

Detaljer

Til deg som er ny i GAMLESTOVA BARNEHAGE 2014-2015. LUSTER KOMMUNE www.oppvekst.luster.no/gamlestova

Til deg som er ny i GAMLESTOVA BARNEHAGE 2014-2015. LUSTER KOMMUNE www.oppvekst.luster.no/gamlestova Til deg som er ny i GAMLESTOVA BARNEHAGE 2014-2015 LUSTER KOMMUNE www.oppvekst.luster.no/gamlestova 1 VEL MØTT SOM FORELDRE I GAMLESTOVA BARNEHAGE! Fredag 15. august byrjar eit nytt barnehageår, og det

Detaljer

MØTEBOK. Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 6/09 Tenesteutvalet PS 04.02.2009

MØTEBOK. Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 6/09 Tenesteutvalet PS 04.02.2009 Sak 6/09 MØTEBOK VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE Saksbehandlar: Simen Soltvedt Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 08/2743 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 6/09 Tenesteutvalet PS 04.02.2009 Framlegg til tilråding:

Detaljer

Bli kjent med Nesset Barnehage En ABC til deg som lurer litt.

Bli kjent med Nesset Barnehage En ABC til deg som lurer litt. A Adresse: Nesset barnehage, 7270 Dyrvik Aldersbestemte grupper I tillegg til de avdelingene barna tilhører er barna av og til med i aldersbestemte grupper. Dette gjøres for å kunne tilpasse en del aktiviteter,

Detaljer

VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND. gjeldande frå 01.01. 2011

VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND. gjeldande frå 01.01. 2011 1 2 VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND gjeldande frå 01.01. 2011 1. DRIFT I SAMSVAR MED NORSK LOV Eigaren av barnehagane er Studentsamskipnaden for

Detaljer

INFORMASJON OM BARNEHAGEN KONTAKTINFORMASJON LOV OM BARNEHAGAR RAMMEPLAN FOR BARNEHAGAR

INFORMASJON OM BARNEHAGEN KONTAKTINFORMASJON LOV OM BARNEHAGAR RAMMEPLAN FOR BARNEHAGAR INFORMASJON OM BARNEHAGEN Henjahaugane barnehage ligg mellom Seberg og Henja/Røysa bustadfelt. Den har to avdelingar for barn i alderen 2-6 år og ein for 1- åringar med inntil 20 plassar på kvar avdeling.

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ULVESETH BARNEHAGE BARNEHAGEÅRET 2014 2015

ÅRSPLAN FOR ULVESETH BARNEHAGE BARNEHAGEÅRET 2014 2015 ÅRSPLAN FOR ULVESETH BARNEHAGE BARNEHAGEÅRET 2014 2015 VI STARTAR MED SATSINGSOMRÅDE FOR ÅRET: I barnehageåret 2014 2015 vil vi i Ulveseth barnehage ha særleg fokus på realfag; antal, rom og form, natur,

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE Adresse; Postboks 1515 7658 VERDAL Besøksadresse; Åkerveien 6 Epost adresse; vinne.barnehage@verdal.kommune.no Telefon; Vinne barnehage (kontor) 74065370 / 90939894 (daglig

Detaljer

Årsplan 2014/2015 Furuly barnehage

Årsplan 2014/2015 Furuly barnehage Årsplan 2014/2015 Furuly barnehage «Glade og trygge barn som har tru på seg sjølv og omtanke for andre» 1 Innhald Forord... 3 Organiseringa av barnehagen... 4 KAP 1 Omsorg... 7 KAP 2 Danning... 8 KAP 3

Detaljer

Godt rusta for framtida

Godt rusta for framtida Årsplan 2015 Vår visjon: Godt rusta for framtida Våre overordna verdiar: Respekt og omsorg for andre Lyst til å læra Tru på seg sjølv Sosial kompetanse Våre mål: Borna skal ha medverknad på eigen kvardag

Detaljer

HUNSTAD BARNEHAGE Årsplan 2015-2016. Leik og glede eit grunnlag for livet

HUNSTAD BARNEHAGE Årsplan 2015-2016. Leik og glede eit grunnlag for livet HUNSTAD BARNEHAGE Årsplan 2015-2016 Leik og glede eit grunnlag for livet FORORD Helse Bergen Hf eig og driv 4 barnehagar som vert nytta til rekruttering av nøkkelpersonell og for å sikre stabil arbeidskraft

Detaljer

VEDTEKTER SOM SKAL SIKRE KVALITET I AUKRABARNEHAGEN

VEDTEKTER SOM SKAL SIKRE KVALITET I AUKRABARNEHAGEN VEDTEKTER SOM SKAL SIKRE KVALITET I AUKRABARNEHAGEN RÅDMANNEN Vedteke i Aukra kommunestyre 18. oktober 2012, sak nr. 105/12. ephorte 12/420-3. 2 Dei kommunale barnehagane i Aukra skal drivast i samsvar

Detaljer

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Kviteseid kommune Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Vedteke i Hovudutval for Oppvekst og Omsorg (HOO), den 28.01.2015 1. Eigartilhøve Kviteseid kommune eig, driv og fører tilsyn med desse

Detaljer

FAKTA BARNEHAGEN VÅR KONTAKTINFORMASJON. Epost: styrer@holmenveien.espira.no eller post@holmenveien.espira.no

FAKTA BARNEHAGEN VÅR KONTAKTINFORMASJON. Epost: styrer@holmenveien.espira.no eller post@holmenveien.espira.no FAKTA Åpningstid 07.00 17.00. Åpent 12 måneder i året. Holmenveien barnehage Espira ligger i Vestre Aker bydel i Oslo. Barnehagen er en hybridmodell som betyr at den er eid av Oslo kommune og driftes av

Detaljer

Årsplan 2014-2017 Generell del

Årsplan 2014-2017 Generell del Årsplan 2014-2017 Generell del Gjerdane barnehage sin årsplan har to delar: Generell del (som gjeld 2014-2017) Spesiell del (ny plan for kvart barnehageår) Kontaktinfo: Gjerdane barnehage Fossevegen 2

Detaljer

OLIVIABAKKEN BARNEHAGE

OLIVIABAKKEN BARNEHAGE ÅRSPLAN DEL 2 2015/2016 OLIVIABAKKEN BARNEHAGE PRAKTISK INFORMASJON PRAKTISK INFORMASJON - OLIVIABAKKEN BARNEHAGE Innholdsfortegnelse: Side Presentasjon av Oliviabakken barnehage......................................

Detaljer

Innleiing. Årsplanen skal:

Innleiing. Årsplanen skal: ÅRSPLAN 2014/2015 INNHALD Innleiing... 2 Kap 1 Presentasjon av barnehagen... 3 Kap 2 Foreldresamarbeid... 4 Kap 3 Omsorg... 5 Kap 4 Leik... 6 Kap 5 Læring... 7 Kap 6 Danning... 8 Kap 7 Barn sin medverknad...

Detaljer

1 INNLEDNING Her gir det informasjon om hvordan Heggelund og Sandbu er organisert på ulike områder, og hvordan barnhagen er i sitt indre liv

1 INNLEDNING Her gir det informasjon om hvordan Heggelund og Sandbu er organisert på ulike områder, og hvordan barnhagen er i sitt indre liv INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning 2 Litt om barnehagen 2.1 Historikk 2.2 Beliggenhet 2.3 Driftsform og verdigrunnlag 2.4 Tradisjoner 2.5 Organisering av Barnehagen 2.6 Personalet 2.7 Primærkontakt 2.8 Sikkerhetsrutiner

Detaljer

VELKOMMEN TIL SØRÅSTEIGEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL SØRÅSTEIGEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL SØRÅSTEIGEN BARNEHAGE Søråsteigen barnehage Søråsteigen barnehage er en kommunal barnehage med 125 plasser for barn i alderen 1-6 år. Barnehagen startet høsten 1970, og flyttet høsten 2007

Detaljer

Hauglegda og Øvre Bergmo

Hauglegda og Øvre Bergmo Hauglegda og Øvre Bergmo INNHOLDSFORTEGNELSE Presentasjon av Høbb barnehager s. 3 Barnehagens styringsdokument s. 5 I barnehagen for alle første gang, tilvenning s. 6 Hva er viktig å ha med seg i barnehagen

Detaljer

Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM

Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM Vigilo er et digitalt verktøy for bruk i barnehagen Kommunikasjon med foresatte Kulur barnehager er opptatt av å kvalitetssikre kommunikasjonen

Detaljer

Årsplan for Jøa Barnehage

Årsplan for Jøa Barnehage 2014/2015 Årsplan for Jøa Barnehage Godkjent av samarbeidsutvalget 28.10.2014 Forord Barnehagens virksomhet styres av Barnehageloven. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er forskriften til loven.

Detaljer

Informasjon og rutiner 2015/2016

Informasjon og rutiner 2015/2016 Informasjon og rutiner 2015/2016 Revidert 11.9.2015 av Janne I. Håkonsen, virksomhetsleder/styrer. En av våre oppgaver er et godt samarbeid mellom hjem og barnehage til beste for barnet. For å få til dette

Detaljer

Årsplan for Modalen barnehage

Årsplan for Modalen barnehage 1 Årsplan for Modalen barnehage Innhaldsliste INNLEIING: Historikk Barnehagen sine rammevilkår Dei 7 fagområda Kommunikkasjon, språk og tekst SAMARBEID MELLOM HEIM OG BHG Kropp, rørsle og helse Kunst,

Detaljer

Barnehagens verdigrunnlag:

Barnehagens verdigrunnlag: HAMPEHAUGEN BARNEHAGE AS VALTJØNNVEIEN 40 4760 BIRKELAND TLF: 37 27 69 80 e-post: post@hampehaugen.no Barnehagens verdigrunnlag: Gjennom lek, omsorg og trygghet gir vi barna erfaringer, Som de kan ta med

Detaljer