VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND. gjeldande frå

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND. gjeldande frå 01.01. 2011"

Transkript

1 1

2 2

3 VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND gjeldande frå DRIFT I SAMSVAR MED NORSK LOV Eigaren av barnehagane er Studentsamskipnaden for Sunnmøre, SfS. Studentbarnehagane skal drivast i samsvar med gjeldande Lov om barnehagar. 2. FØREMÅLET MED BARNEHAGEN Barnehagen skal vere ei pedagogisk tilrettelagt verksemd. Barnehagen skal gi barn i førskulealder gode høve for utvikling gjennom leik og aktivitetar i nær forståing og i samarbeid med heimen til borna. Barnehagen skal utarbeide eigen årsplan for verksemda som samarbeidsutvalet vedtek. Årsplanen skal byggje på Rammeplan for barnehagen. Barnehagen skriv årsmelding ved slutten av barnehageåret. 3. FORELDRERÅD OG SAMARBEIDSUTVAL For å sikre eit godt samarbeid med heimane til borna skal kvar barnehage ha eit foreldreråd og eit samarbeidsutval. Foreldrerådet er samansett av foreldra / dei føresette til borna i barnehagen. Samarbeidsutvalet er samansett av 2 repr. (Fogdegården 1 repr.) frå kvar av gruppene; foreldra /føresette, eigar og dei tilsette i barnehagen. 3

4 4. OPPTAK Ved å besøke SfS sine heimesider på internett; vil ein finne m.a. søknadsskjema, søknadsfristar og prisar. Plassane skal primært bli tildelt born av studentar som har betalt semesteravgift til Studentsamskipnaden for Sunnmøre og er heiltidsstudent. Opptaket av barn er delegert til styrar for barnehagen. SfS har samordna opptak med Volda og Ålesund kommune. Opplysningar om tilhøve det skal takast omsyn til ved tildeling av plass, må fylgje søknaden. Søkjarar som meiner dei har rett til plass under opptakskriteria 1 eller 2 må ha tilråding frå lege/psykolog, logoped, PPT, barnevernet og / eller sosiale medisinske institusjonar. Ved opptak til barnehagen følgjer ein desse reglane for prioritering: Student med barn som fell inn under 13 i Lov om barnehagar, skal ha særleg prioritert plass. Student som har barn med særlege tilpassingsvanskar, sjukdom og /eller sosiale vanskar hjå føresette eller andre i familien. Samanhengande studieansiennitet ved høgskulen i Volda/Ålesund Einslege studentforeldre med forsørgjaransvar. Ektepar/sambuarar som begge studerer ved høgskulen i Volda/Ålesund Der to eller fleire står likt, skal det takast omsyn til om barnet har sysken i barnehagen frå før. HOVUDOPPTAK: 1. MARS Suppleringsopptak vert gjort fortløpande. Dokumentasjon av samanhengande studieansiennitet pr. i dag ved Høgskulen i Volda / Ålesund må ligge ved søknaden. Alle som har barnehageplass får behalde plassen til dei startar på skulen om føresette ynskjer det. Barnet skal vere eit halvt år før det tek til i barnehagen. For opptak i Fogdegården studentbarnehage er grensa sett til eit år. Opptaksnemnda kan om naudsynt fordele plassane med tanke på ei høveleg aldersfordeling. Born på avdeling 0-3 år kan bli overflytta til avdeling for større born om situasjonen tilseier det. Søkjarar som har fått barnehageplass pliktar å melde frå om endringar av opplysningar gjeve på søknadsskjema. 4

5 5. FORELDREBETALING / OPPSEIING AV BARNEHAGEPLASS Betalingssatsane vert bestemt i styret for SfS. Det er ikkje høve til friplassar. Barnehagen har syskenmoderasjon. Ved tildeling av plassar skal det betalast for ein heil månad dersom barnet får plass før den 15. i månaden. Får ein plass etter den 15. i månaden, skal ein betale berre for halv månad. Det vert ikkje fråtrekk for fråvær, heller ikkje for dei dagane barnehagen har stengd p.g.a. ferie. Betalinga skal skje innan den 20. i kvar månad. Juli månad er betalingsfri. Ved uteståande foreldrebetaling kan ein misse plassen dersom betaling ikkje skjer innan 14 dagar etter 1. gongs varsel. Dei som er skyldig betaling for barnehageplass vil ikkje verte tildelt barnehageplass ved seinare opptak. Foreldra kan seie opp plassen med ein månads varsel rekna frå den 1. i påfølgjande månad. Dersom barnet ikkje skal gå i barnehage etter 1. april må foreldra seie opp plassen før 1. mars. Vert plassen sagt opp etter 1. mars må ein betale ut juni månad. Plassen skal seiast opp skriftleg. Det vert ikkje gjeve fritak for foreldrebetaling i praksisperiodar. 6. TILVENNING Når eit barn byrjar i barnehagen, skal nærmaste føresette eller andre som barnet er knytt til, vere hjå barnet til det finn seg til rette i barnehagen. 7. SJUKDOM Sjuke born må ikkje møte i barnehagen. Med sjuke born meiner ein born med m.a. feber, omgangsjuke, utslett eller andre sjukdomar som gjer at barnet ikkje kan vere ute eller må ha ro. Vert eit barn borte frå barnehagen p.g.a. sjukdom eller andre grunnar, må det meldast frå til styrar eller pedagogisk leiar snarast råd. 8. LEIKER Barnehagen held leiker og leikeutstyr. Private leiker som borna tek med i barnehagen, er barnehagen ikkje ansvarleg for. 5

6 9. MAT - KLEDE Foreldra får opplysningar ved oppstart når det gjeld matservering og betaling for denne. Borna må ha praktisk tøy tilpassa inne - og utebruk. Ekstra klesskift bør ligge i barnehagen etter behov, og kleda må vere merka med barnet sitt namn. Eigar av barnehagen er ikkje ansvarleg for klede som kjem bort i barnehagen. 10. OPNINGSTIDER / STENGINGSTIDER Fogdegården studentbarnehage har opningstid frå kl kl måndag -fredag. Røysmarka studentbarnehage har opningstid frå kl kl måndag -fredag. Barnehagane har stengd 4 veker om sommaren: veke 27, 28, 29 og 30. Nytt barnehageår startar i veke 32. Barnehagen har ope i veke 31 for barn som skal fortsette. Barnehagen har stengd onsdag før skjærtorsdag og jul - og nyttårsaftan. Personalet skal ha 5 planleggingsdagar fordelt på eit barnehageår då barnehagen vil vere stengd. Foreldra vil i god tid få beskjed om desse. 11. LEIKE- OG OPPHALDSAREAL Norma for leike- og opphaldsareal er etter departementet si rettleiande norm sett til 4 kvm. pr. born over 3 år, og 5,5 kvm. pr. born under 3 år. 12. DUGNAD Foreldra / føresette må gjerast merksam på at dei vil bli kalla inn til dugnad på uteleikeplassområdet eller i barnehagelokala. 13. INTERNKONTROLL Styraren i barnehagen er ansvarleg for oppfølging av internkontrollrutiner i sin barnehage. Kvar barnehage skal arbeide ut rutinar for å sikre ein god kvalitet på barnehagetilbodet og for å hindre at borna vert utsett for ulykker i barnehagetida. 14. POLITIATTEST Tilsette i barnehagen skal ha framlagt politiattest (Lov om barnehagar 19). 15. TEIEPLIKT For all verksemd innan barnehagesektoren gjeld reglane om teieplikt i forvaltningslova 13 til 13f; tilsvarande. 6

VEDTEKTER SOM SKAL SIKRE KVALITET I AUKRABARNEHAGEN

VEDTEKTER SOM SKAL SIKRE KVALITET I AUKRABARNEHAGEN VEDTEKTER SOM SKAL SIKRE KVALITET I AUKRABARNEHAGEN RÅDMANNEN Vedteke i Aukra kommunestyre 18. oktober 2012, sak nr. 105/12. ephorte 12/420-3. 2 Dei kommunale barnehagane i Aukra skal drivast i samsvar

Detaljer

BARNEHAGETILBODET 2015/2016

BARNEHAGETILBODET 2015/2016 Kvinnherad kommune Vår ref: 2014/996 Dato: 1.07.2015 Kvinnherad kommune BARNEHAGETILBODET 2015/2016 RETNINGSLINJER OG INFORMASJON Retningslinjer og informasjon OM FALDAREN Faldaren vert sendt til alle

Detaljer

MØTEBOK. Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 6/09 Tenesteutvalet PS 04.02.2009

MØTEBOK. Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 6/09 Tenesteutvalet PS 04.02.2009 Sak 6/09 MØTEBOK VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE Saksbehandlar: Simen Soltvedt Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 08/2743 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 6/09 Tenesteutvalet PS 04.02.2009 Framlegg til tilråding:

Detaljer

INFORMASJON SUNDE BARNEHAGE

INFORMASJON SUNDE BARNEHAGE INFORMASJON SUNDE BARNEHAGE EIN DEL PRAKTISKE OPPLYSNINGAR OM SUNDE BARNEHAGE. TILVENNING / DEN FØRSTE TIDA I BARNEHAGEN: Det er viktig at barn og foreldre får ein god start i barnehagen. Barnet må få

Detaljer

BLI KJENT MED BARNEBO BARNEHAGE

BLI KJENT MED BARNEBO BARNEHAGE BLI KJENT MED BARNEBO BARNEHAGE NYTTIG Å VITE. AUKRATUN FURUTUN RIKSFJORD Skogtrolla 95037764 Skogstjerna 90 67 81 96 Maurtua 48 86 68 74 Bergtussane 47648786 Kvitveisen 90 63 04 59 Sjøstjerna 46 94 83

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Retningsline for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune

Retningsline for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune Foto: Naustvågen barnehage Retningsline for samordna opptak i i Stord kommune 1 INNLEIING Alle godkjende i kommunen skal samarbeida om opptak av barn i barnehage, jamfør Lov om 12. Kommunen skal leggja

Detaljer

LOKALE RETNINGSLINER FOR BARNEHAGESEKTOREN I FJELL KOMMUNE GJELDANDE FRÅ 01.08.2011

LOKALE RETNINGSLINER FOR BARNEHAGESEKTOREN I FJELL KOMMUNE GJELDANDE FRÅ 01.08.2011 LOKALE RETNINGSLINER FOR BARNEHAGESEKTOREN I FJELL KOMMUNE GJELDANDE FRÅ 01.08.2011 A. Lokale retningsliner til Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlege tilskot til ikkje-kommunale

Detaljer

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Disse vedtektene gjelder alle barnehager som eies av Stavanger kommune. I vedtektene finner dere generelle bestemmelser om driften av barnehagene

Detaljer

Reglement og branninstruks

Reglement og branninstruks Reglement og branninstruks Reglement per august 2014 Skulereglement for Vestborg vidaregåande skule Fastsett med heimel i Privatskulelova 3-9 første ledd. Vedteke av skulestyret for Vestborg hausten 2008,

Detaljer

Vedtekter. for de kommunale barnehagene

Vedtekter. for de kommunale barnehagene Vedtekter for de kommunale barnehagene Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur, sak 12/14, 28.08.12. Erstatter vedtekter, 07/19, 16.08.07, revidert, sak 13/21, 02.05.13 1 Generell del 1. Eier og styringsorganer

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI Vedtatt av Ski kommunestyret 1.april 1998, endret 1.januar 2011 og 1.januar 2015. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innhold side 1 Eierforhold og ansvar for drift 3 2

Detaljer

Skuleinformasjon. frå

Skuleinformasjon. frå Skuleinformasjon frå Skuleåret 2009/2010 Forord Velkommen til endå eit nytt skuleår ved Jærtun Lutherske Friskule! Me startar med 95 elevar. Det er alltid spanande med eit nytt skuleår. Særleg dei 9 førsteklassingane

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof. Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.no Då er vi i gang igjen med eit nytt barnehage år og vi tilsette

Detaljer

Det finnes ikke dårlig vær, Bare dårlige klær

Det finnes ikke dårlig vær, Bare dårlige klær Vedtekter for Natur og aktivitetsbarnehager AS Det finnes ikke dårlig vær, Bare dårlige klær INNHOLDSFORTEGNELSE 1. eierform 2. formål 3. styringsorganer 4. opptak av barn 5. foreldrebetaling/oppsigelse

Detaljer

Vedtekter for Osa Gårdsbarnehage.

Vedtekter for Osa Gårdsbarnehage. Vedtekter for Osa Gårdsbarnehage. 1. EIERFORHOLD Barnehagen er en privat barnehage som eies og drives av Osa Gårdsbarnehage as. Eiere av Osa Gårdsbarnehage as er Rolf Skjæveland og Marit Osa Skjæveland.

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland 2 Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Innholdsfortegnelse Innleiing... 3 KAPITTEL

Detaljer

INNHALD. Skuleåret 2014/2015

INNHALD. Skuleåret 2014/2015 INNHALD 1. Visjon, pedagogisk plattform og satsingsområde... 3 2. Organisering... 5 3. Samarbeid skule og heim... 7 4. Skuleruta og Gaupne skule sitt årshjul... 11 5. Elevane sitt skulemiljø... 14 5. Anna

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

Elevane sitt skulemiljø. Kapittel 9a i opplæringslova

Elevane sitt skulemiljø. Kapittel 9a i opplæringslova Elevane sitt skulemiljø Kapittel 9a i opplæringslova Opplæringslova: Det fullstendige namnet er «Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (grunnskolelova)». Opplæringslova: http://www.lovdata.no/all/

Detaljer

1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet barnehage.

1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet barnehage. Vedtekter for de kommunale barnehagene i Eidsvoll Vedtatt av kommunestyret 03.02.15 1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet

Detaljer

Vedtekter Berg Familiebarnehage

Vedtekter Berg Familiebarnehage Vedtekter Berg Familiebarnehage Eierforhold Berg familiebarnehage er en privateid barnehage med inntil 10 plasser for barn i alderen 0-6 år. Eierform Eier er selvstendig næringsdrivende. Organisasjonsnummer:

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK IKS (SIM)

SELSKAPSAVTALE FOR SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK IKS (SIM) SELSKAPSAVTALE FOR SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK IKS (SIM) Sist endra i Representantskapsmøte den 30. april 1999. Endringa godkjend i eigarkommunane den 22. november 1999. Selskapsavtalen er tilpassa

Detaljer

Orden og Trivsel på Knappskog skule

Orden og Trivsel på Knappskog skule Orden og Trivsel på 1 Innhald Side Forord 3 Forskrift om ordensreglement for 4 Innereglar. 5 Utereglar 6 Reglar i undervisning.. 7 Individuell plan... 8 Reglar for bruk av datarom 9 Ordensreglar for skulane

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for oppvekst Møtestad: Møterom I Herøy rådhus Dato: 14.11.2013 Tid: 12:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.01.09 Kommunale og private barnehager

Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.01.09 Kommunale og private barnehager STOKKE KOMMUNE Virksomhet barnehager Postboks 124 3161 STOKKE Telefon: 33 29 56 00 E-post: post.barnehage@stokke.kommune.no Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.01.09 Kommunale og private barnehager

Detaljer