INFORMASJON OM BARNEHAGEN KONTAKTINFORMASJON LOV OM BARNEHAGAR RAMMEPLAN FOR BARNEHAGAR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFORMASJON OM BARNEHAGEN KONTAKTINFORMASJON LOV OM BARNEHAGAR RAMMEPLAN FOR BARNEHAGAR"

Transkript

1

2 INFORMASJON OM BARNEHAGEN Henjahaugane barnehage ligg mellom Seberg og Henja/Røysa bustadfelt. Den har to avdelingar for barn i alderen 2-6 år og ein for 1- åringar med inntil 20 plassar på kvar avdeling. Huset er bygd i 1990 og oppført i miljøvenlege materialar. Uteområdet er romsleg med gode tilhøve for både sommar- og vinteraktivitetar. Det er lett tilgjenge til frie naturområde og barnehagen ligg i rimeleg gangavstand til barneskulen. Barnehagen har eigen romsleg parkeringsplass. Henjahaugane barnehage er eigd og blir driven av Leikanger kommune og har vore i drift sidan januar KONTAKTINFORMASJON Henjahaugane barnehage Henjahaugane LEIKANGER Tenesteleiar: Mona Himle E-post: Telefon nummer; Kontor: Rosa: Grøn: Blå: LOV OM BARNEHAGAR Alle barnehagar skal byggje si verksemd på verdigrunnlaget og innhaldet som er fastsett i barnehagelova og internasjonale konvensjonar som Noreg har slutta seg til, som FN sin barnekonvensjon. Staten skal sikre at dei intensjonar og tenester som har ansvar for omsorg av barn, har den standaren som er fastsett, særleg med omsyn til tryggleik, helse, tal personale og kvalifikasjonar samt kvalifisert tilsyn. RAMMEPLAN FOR BARNEHAGAR Rammeplanen er ei forskrift om barnehagens innhald og oppgåver. Dette er ei forpliktande ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagen si verksemd. Den gjev også informasjon til foreldre, eigar og tilsynsmynde.

3 FAGOMRÅDA I RAMMEPLANEN Rammeplanen legg klare føringar for korleis innhaldet i barnehagen skal vere. Det er sju fagområder i rammeplanen; Kommunikasjon, språk og tekst, Kropp, rørsle og helse, Kunst, kultur og kreativitet, Natur, miljø og teknikk, Etikk, religion og filosofi, Nærmiljø og samfunn, Tal, rom og form, som er sentrale for oppleving, utforsking og læring. Dei sju fagområda vil vere representert i vaksenstyrte temaarbeid, men dei er og tilstade i kvardagslivet i barnehagen og i barna sin leik. Innhaldet i barnehagen skal byggje på eit heilskapleg læringssyn, der omsorg, leik, læring og danning er sentrale områder. Barnehagen skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanetisk arv og tradisjon. Me ynskjer at barna skal møte norsk kultur, verdiar og tradisjonar og vise respekt for andre kulturar, menneskeverd og retten til å vere forskjellig. ÅRSPLAN FOR HENJAHAUGANE BARNEHAGE Lov om barnehagar og rammeplan pålegg barnehagen å utarbeide ein årsplan. Årsplanen skal vise til KVA, KVIFOR og KORLEIS barnehagen vil arbeide. Den skal vise kva tankar og haldningar me står for, og kva me meiner er viktig å leggje vekt på i Henjahaugane barnehage. Årsplanen skal vere eit arbeidsreiskap for personale i barnehagen, dei føresette og andre samarbeidspartar. Årsplanen skal ikkje vere meir detaljert enn at den kan tilpassast den enkelte barnegruppa. Pedagogiske leiarar lagar månadsplanar som vert meir detaljerte og tilpassa den enkelte avdeling. Det er styrar som har hatt ansvar for å utarbeide denne årsplanen i samarbeid med resten av personalet og foreldre. SATSINGSOMRÅDE FOR BARNEHAGANE 2014/2015 Barnehagane i Leikanger kommune har valt å jobbe spesielt med desse områda: Språk, Regionalt nettverksamarbeid, Oppfølgjing av ståstadanalysen, Mobbing, Overgang barnehage skule, Foreldresamarbeid.

4 ÅRSHJUL Dette er våre hovudtema for barnehageåret 2014/2015; I august og september er det oppstart og fokus på tilvenning og vennskap. I oktober markerar me FN-dagen og har tema barn i andre land. I november jobbar me med trygg trafikk. Me startar og med førebuing av jul og advent denne månaden, som fortset ut desember. Januar og februar vel kvar avdeling sitt tema, med fokus på barns interesser og medverknad. I tillegg jobbar me mot fastelavnfeiringa. I mars vil me nytta tida på aktivitetar mot påske. I april jobbar me vidare med trygg trafikk, i tillegg vil me ha fokus på naturen som vaknar til liv igjen etter vinteren. I mai og juni er temaet Landet vårt. Det vil vera innslag av fleire tema utover desse. Årstidene og fagområda frå Rammeplanen er naturleg å bruke gjennom året. BARNEGRUPPENE Avdelingane i Henjahaugane barnehage er inndelt i Blå, Rosa og Grøn avdeling. Me jobbar og i aldersreine grupper. Desse er: Marihøne 1-åringar, Ekorn 2-åringar, Rev 3-åringar, Hjort 4- åringar og Skulekameratane 5-åringar. TILSETTE Styrar Pedagogisk leiar Pedagogisk leiar Pedagogisk leiar Barnehagelærar Barnehagelærar Vernepleiar Fagarbeidarar Fagarbeidarar Fagarbeidarar Fagarbeidarar Assistent Assistent Lærling Reinhaldar Vaktmeistar Mona Himle Anne-Mette Njøs Storvik Gunhild Bergum Takle Oddny Skarsbø Maj-Sissel Ølnes Monika Nondal Linda Mathisen Bente Olsmo Høgheim Astrid Gåserud Siv Njøs Marie Halland Kari Fjøsne Brennset Lene Slinde Jannicke Sæterlid Skorpen Paulina Szlosarczyk Per Sveinung Røysum

5 FORELDRESAMARBEID Saman med barna er foreldre/føresette vår viktigaste samarbeidspartnar. Barnehagen skal bistå heimen i deira omsorg- og oppdragar oppgåve. Det er difor naudsynt med eit godt og nært samarbeid med heimen. Den daglege og uformelle kontakten legg grunnlag for dette samarbeidet. God informasjon skapar tryggleik. Viktig informasjon må difor bli gjeve både av foreldre/føresette og personalet, slik at barnet kan få det trygt og godt i barnehagen. Hente- og bringesituasjonane er døme på dagleg uformelt samarbeid. Ta deg difor litt tid til samtale i desse situasjonane. Me nyttar blogg, adressa vår er; henjahauganebarnehage.com. Der vil me leggje ut litt av kvardagslivet vårt. Foreldresamtalar Foreldremøte haust og vår Brukarundersøking Foreldra skal godkjenne årsplanen Uformelt samarbeid ved bringe og hentesituasjonar og ulike sosiale treff som foreldrekaffi, dugnad, markering av FNdagen og sommarfesten. AU, foreldra sitt arbeidsutval, består av to valde representantar frå kvar avdeling. I tillegg til AU har me SU som er barnehagen sitt samarbeidsutval i kommunen. Utvalet består av ein foreldrerepresentant frå AU, ein representant frå dei tilsette i kvar barnehage, og to representantar frå eigar. Styrar har møte- og talerett og er skrivar. Hovudoppgåva til SU er å sikra samarbeidet mellom foreldre/føresette, barnehagen og kommunen. Rammeplanen legg vekt på foreldra sin rett til medverknad på barnehagens innhald. For å sikra medverknad har barnehagen blant anna desse samarbeidsformene:

6 BRANNVERN Barnehagen har årlig brannvernopplæring med barna. Dette inneber blant anna fire årlige brannøvingar, derav to umeldte. Me føl den landsomfattande Brannvernveka, og brukar eit pedagogisk opplegg som heiter Eldar og Vanja. Dette opplegget skal gje barna erfaring rundt kva dei skal gjere dersom det vert brann. FELLESSAMLING Kvar fredag har barnehagen fellessamling. Då møtes alle barn og tilsette på fellesrommet. Innhaldet i samlinga vil vere song, samtalar og opplegg rundt barnehagens tema den aktuelle perioden. I haust har me fokus på Alf Prøysen og til våren vert det Andre Bjerke. «Kom min venn på Henjahaugen, no skal me ha samlingsstund. Syngja litt og prata litt for det gjer dagen vår så fin. Trallalallala»

7 DAGSRYTMEN I BARNEHAGEN Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Barnehagen opnar Frukost avslutta Frileik inne/organisert aktivitetar Sovebarn uteleik Organiserte aktivitetar Samlingsstund Lunsj Stell og soving for dei yngste Uteleik for dei som ikkje søv Fruktmåltid Frileik ute eller inne Barnehagen stenger Dette er ein grovplan over aktivitetar og innhald. Det kan vere variasjon mellom dagar og mellom avdelingar. Småbarnsavdelinga har tilpassa rytme etter barnas behov. Barnehagen er ei læringsarena. Gjennom leik, rutinar, samvær med andre, opplevingar og aktivitetar i kvardagen får barna lærdom og livserfaring. Me meinar det er viktig med ei dagsrytme som ei ramme rundt barnehagekvardagen, men at ein er fleksibel og kreativ innanfor ramma.

8 SMÅBARNSAVDELING Småbarnsavdelinga er ofte dei minste sitt første møte med eit organisert tilbod utanfor heimen. Det viktigaste er å skape tryggleik og ro for barnet slik at dei finn seg til rette i barnehagen. På småbarnsavdeling har me god tid og faste rutinar kvar dag. Dette er med på å skape ein god kvardag for dei små. Dei vaksne rettleiar i språk, vennskapsbygging, leik og læring. Me jobbar mot trygge, glade og fornøgde barn. TILVENNING/ OPPSTART Me ynskjer å gi barna og deira foreldre ein god start på barnehagetida, og legg då vekt på å: Tilrettelegge gode tilhøve for dei nye barna og imøtekomma deira vanar og behov. Laga gode rutinar og skape tryggleik. Bli kjend med barna og foreldra. Få i gang god leik både ute og inne. Få til gode grupper der alle får ta del og medverka.

9 Planleggingsdag Planleggingsdag Planleggingsdag Velkommen til - Barnehagen er - Barnehagen er - Barnehagen er nytt stengd stengd stengd barnehageår!

10 NÆRMILJØ OG SAMFUNN Barnehagen skal bidra til at barna møter verda utanfor familien med tillit og undring. Han skal leggje vekt på å styrkje kunnskapen om og tilknytinga til lokalsamfunnet, naturen, kunst og kultur, arbeidslivet, tradisjonar og levesett. (Rammeplanen) Barnehagen skal nytta ressursane i nærmiljøet til gode opplevingar og læring tilpassa barna sine føresetnader og interesser. Me skal la barna bli kjende og bidra aktivt i nærmiljøet. Me må gje barna meiningsfylte møte med personar, arbeidsplassar og institusjonar i nærmiljøet til barnehagen og gje barna høve til å bearbeida og utdjupa opplevingane sine. Mellom anna haustar me frukt hjå lokale fruktbønder som me nyttar i matlaginga. Me arbeidar etter gjennomgåande kommunale læreplanar frå barnehage til vidaregåande skule innan område. Den enkelte barnehage har sine tema og aktivitetar knytt opp mot sine nærmiljø. Me fekk på plass ein samarbeidsavtale med Jakt og Fiskelaget hausten Dette samarbeidet fortsett me med i år også. Avtalen inneber to fellesprosjekt retta mot førskulegruppa. Det må leggjast til rette for arbeidsformer der barna er aktive og har medverknad ved å læra gjennom å gjera.

11 Foreldremøte Samarbeid med jakt og fiskelaget Samarbeid med jakt og fiskelaget

12 MARKERING AV FN-DAGEN 24.oktober markerar henjahaugane barnehage FN-dagen. Det vert ikkje den tradisjonelle basaren, men ei markering. Alle familiar betalar 200 kroner og får saft, kaffi og hellekaker. Barna brukar hausten til å laga ulike produkt som familien får med seg heim denne dagen. Program for dagen: Kl klasse er på besøk. Kl Barnehagen er open for alle. Foreldre, søsken, besteforeldre alle er velkomne til markeringa! Det blir underhaldning kl Skulekameratane har ansvaret for ei loddbok der gevinstane er ulike heimelaga produkt. Pris pr. lodd er 20 kroner. Trekkinga vil skje påfølgjande fellessamling. Mål for arbeidet er å vera til glede for andre. Det vil seia for familie, skulebarn og barn i andre land som ikkje har det så godt som oss. Me ynskjer å utvikla fellesskapet i barnehagen. All inntekt frå markeringa går til Per Steinar Melås sin barnehage i Nyezane i Sør Afrika.

13 Refleksdagen Me markera FN- dagen

14 KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Tidleg og god språkstimulering er ein viktig del av barnehageinnhaldet. Personalet skal mellom anna vere bevisste førebilete for barna, leggje til rette for meiningsfulle opplevingar og skape eit språkstimulerande miljø. Me skal fremje tillit, vise forståing, oppmuntre og støtte barna innan dette området. (Rammeplanen) Pedagogane i kommunen ha arbeidd saman om eit språkprosjekt for å få fokus på språkutviklinga til barnehagebarna. I samband med dette utarbeidar me språkkassar der ein tek utgangspunkt i dei åtte ulike hovudpunkta i TRAS-skjema Tidleg Registrering Av Språkutvikling. Desse er samspel, kommunikasjon, merksemd, språkforståing, språkleg medvit, uttale, ordproduksjon og setningsproduksjon. Språkkassane er tenkt til bruk i samlingsstunder, grupper eller i kvardagen til å støtte opp om språkutvikling, omgrepsinnlæring og uttale. Innhaldet i kassane er til dømes songar, rim, regler, eventyr, peikebøker, ulike konkretar og bildekort med tilhøyrande tekst til å samtale om. Målet er at barna skal oppleva glede ved å bruka språket og utvikla god språkforståing. Me nyttar og Språksprell, Snakkepakken, den daglege samtalen, leik og samspel i arbeidet med språkstimulering. Språksprell og Snakkepakken er eit leikemetodisk opplegg.

15 Frist for levering av julelappar

16 ADVENTSTID Adventstida startar med at dei eldste lagar pepperkakehus til juleutstillinga på biblioteket. Førarbeidet er sjølvlaga teikningar som husa vert skorne ut etter. Me har felles adventstund kvar måndag i desember månad der me syng, tenner lys, les vers og snakkar om bakgrunnen for julefeiringa. Dette fremmar fellesskapet i barnehagen og barna får kjennskap til tradisjonar og den kristne høgtida. I den daglege adventsamlinga på avdelinga trekker barna adventspakke der det står ein song, ei forteljing, ein aktivitet eller ein leik for dagen. Me tenner lys og syng julesongar. I Henjahaugane barnehage lagar alle barna ei julegåve kvar som me jobbar godt med og brukar god tid på. Me ynskjer å skape rom for ro, kos og ettertanke i julemånaden. Me besøkjer fjøsnissen på Henja og har med oss graut til han. Det er viktig for oss å gje barna gode barndomsminner, skape stemning og forventningar. Adventstida vert avslutta med julebord. Barna og personalet pyntar seg og har koldtbord med mest mogeleg heimalaga mat som barna har vore med å laga. Dagen starta med pynting av og gang rundt juletreet.

17 1. søn. i advent Førjulskos i kyrkja Barnehagen stengjer kl Barnehagen stengjer kl. 12 Barnehagen er stengd 1. juledag Barnehagen er stengd 2. juledag

18 MASSASJE Barnehagen har gjennom fleire år hatt massasje som eit verkemiddel for å dempa stress i ein travel kvardag. Me erfarer at massasje og sansestimulering er metodar som har god effekt som motpol mot dette. Alle avdelingane har i periodar massasje, der barna som har lyst får tilbod om dette. Me legg stor vekt på å visa respekt for barna og me akseptera at nokon ikkje vil. Tryggleik og opparbeiding av tillit er svært viktig når ein skal massere eller bli massert. Me masserer føter, hender, rygg og skuldrar med eller utan olje. TAL, ROM OG FORM Barna er tidleg oppteken av tal og teljing, dei utforska rom og form, argumenterer og er på jakt etter samanhengar. Gjennom leik, eksperimentering og kvardagsaktivitetar utviklar barna matematisk kompetanse. Barnehagen har eit ansvar for å oppmuntre utforskinga og legge til rette for tidleg og god stimulering. (Rammeplanen)

19 MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LAURDAG SØNDAG Barnehagen er stengd 1. nyttårsdag Planleggingsdag - barnehagen er stengd

20 LEIK Leiken skal ha ein sentral plass i barnehagen. Leiken har eigenverdi og er ei viktig side ved barnekulturen. Leiken er eit allmennmenneskeleg fenomen der barn har høg kompetanse og stort engasjement. Han er ein grunnleggjande livs- og læringsform som barn kan uttrykkja seg gjennom. (Rammeplanen) Leiken er indremotivert og lystbetont, barnet vel sjølv si rolle i leiken og gjev andre roller, den er ikkje styrt utanfrå barn leiker fordi det er kjekt! Barnehagen skal fysisk og organisatorisk leggja til rette for variert leik. Me skal vera tilgjengelege vaksne som inspirera, gjer næring og stimulera leiken til barna. Ved at tilsette deltek kan me formidla kunnskap og læra barna om samspel og sosiale normer. Me må gje tid for, og organisera kvardagen slik at det vert høve til leik. Leiken er med på å styrkja barnas sjølvkjensel og sjølvstende. Dei som er med, innordnar seg eller dominera leiken og vil på denne måten få erfaring om seg sjølv i eit sosialt fellesskap. Dette kan igjen vera med på å førebyggje mobbing og utestenging. Gjennom leiken skal barna lære seg: å venta på tur å løysa konfliktar å ta kontakt med andre og skapa venskap å samarbeida og finna løysingar å utvikla fantasien og kreativiteten

21

22 NATUR, MILJØ OG TEKNIKK Dette fagområdet skal bidra til at barna blir kjende med og får forståing for planter og dyr, landskap, årstider og ver. (Rammeplanen) Barnehagen har eit flott uteområde og me vaksne er opptekne av å tilføra området fleire element som stimulera barn og vaksne til aktiv og variert bruk. På dugnad har foreldra bygd ein flott lavo på uteområdet, me har kjøpt inn ei flyttbar grue, og utanfor lavoen har personalet bygd ein sjusteinsovn som me nyttar på utedagar. fast utedag i veka der dei vekslar mellom å gå tur i nærområdet eller å vere på naturleikeplassen i skogen. På naturleikeplassen er det tilrettelagt for ein samlingsplass, slik at me kan ha samlingar kring tema og ein fin stad og nyta måltid ute. Blå avdeling har ein eigen uteplass som er tileigna dei aller minste den er meir beskytta og er like utanfor avdelinga. Dei nyttar og naturleikeplassen og tek småturar i nærmiljøet. Uteaktivitet og kosthald har vore satsingsområde til barnehagen gjennom fleire år. Me er opptekne av at barna skal vera medverkande i ulikt arbeid som vert gjort i barnehagen. Barna er med på å klargjere, plante, hauste og tilberede grønsaker og vekstar frå kjøkkenhagen og elles på barnehageområdet. Elles er det mykje læring i å få vere med å koste, rake, sage ved og liknande på uteområdet. Me ynskjer å gje barna positive opplevingar i naturen. Barna skal få kunnskap om, vere nær og bli glad i naturen og miljøet som omgjev dei. Turar i skogen og elles i nærområdet til barnehagen gjev barna samansette sanseopplevingar som blir grunnlag for bearbeiding og fordjuping. Me har som mål at barn og vaksne skal bruka naturen mest mogeleg og trivast i å vera ute. Rosa og grøn avdeling har ein

23 Frist for levering av påskelapp Palmesøndag

24 ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI Barnehagen skal bidra til at barna får kjennskap til kristne høgtider og tradisjonar ( ) Rammeplanen I mars vil me nytta tida på påskeaktivitetar. Me vil syngje påske- og vårsongar og ha fokus på at naturen vaknar til liv att etter vinteren. Det er ein tradisjon at presten kjem med lysbilete, formidlar påskebodskapen og et lunsj med oss. KUNST, KULTUR OG KREATIVITET Gjennom arbeidet med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barnet tek i bruk fantasi, kreativ tenking og skaparglede, og utviklar elementær kunnskap om verkemiddel, teknikk og form ( ) Rammeplanen Mange barn tar sjølv initiativ til å blant anna teikna, veva eller perla, medan andre treng dei vaksenstyrte gruppene for å få mangfaldig erfaring. I periodar er det mykje aktivitet innan dette fagområdet, som fram mot jul og påske.

25 Barnehagen Skjærtorsdag Langfredag Påskeaften Påskedag stengjer kl bhg stengd - bhg stengd 2. påskedag - bhg stengd Frist for levering av sommarferielapp

26 SKULEKAMERATANE Skulekameratane er dei eldste barna i Henjahaugane barnehagen. Dei jobbar i gruppe på avdelinga der dei mellom anna arbeider med Trampoline. Trampoline er eit praktisk verktøy for 5-åringane i barnehagen der dei får kjennskap til ulike tema dei vil møta i skulen. Grøn og Rosa avdeling har felles aktivitet annakvar torsdag. Om våren arbeider skulekameratane spesielt med eit Vikingprosjekt. Arkeolog Marit Anita Skrede fortel om gravhaugane og me avsluttar prosjektet med ein tur til Heiberske samlingar. Den fyrste torsdagen i månaden møtes dei eldste på tvers av barnehagane for felles leik og sosialt samvær for å bli kjend før skulestart. På våren besøkjer barna skulen og møter klassekontakt og tilsette i SFO. I samråd med foreldra har pedagogisk leiar og klassekontaktar overgangssamtalar om kvart einskild barn. Leikanger kommune har utarbeida ein strategisk plan for oppvekstsektoren i Leikanger der ein har felles målsetjingar for barnehage og skule. Mål: Me ynskjer at barna skal få ei god avslutning på barnehagetida og at overgangen til skulen skal bli god og trygg; det skal vere samarbeid og samanheng mellom barnehagen og skulen.

27 Off. høgtidsdag - barnehagen er stengd Kristi himmelfarsdag - barnehagen er stengd Grunnlovsdag Førskuledag skule Pinseafta Pinsedag 2. pinsedag - barnehagen er stengd Førskuledag Bjørnehiet Blomstergudsteneste i kyrkja

28 KROPP, RØRSLE OG HELSE I småbarnsalderen tileignar barna seg grunnleggjande motorisk dugleik, kroppskontroll, fysiske eigenskapar, vanar og innsikt i korleis dei kan ta vare på helse og livskvalitet. (Rammeplanen) Barnehagen må medverke til at barna får godt kosthald og god veksling mellom aktivitet og kvile. Barna må få forståing for korleis dei kan utvikla ein sunn kropp. Barnehagen har opparbeidd mykje kunnskap og erfaring innan området ved å satsa på uteliv gjennom fleire år. Barna må få tilgang til natur og nærmiljø og nytta muligheitene som fins til fysisk utfalding og bruk av naturressursar. I det daglege må det leggjast til rette for eit allsidig kosthald der barna blir presentert for ulike smakar og får ta del i tillaging og servering av variert kost. Me nyttar ein del frukt og grønt til måltid. Barnehagen er oppteken av at barna skal ha eit kosthald som inneheld lite sukker; me har fokus på kva pålegg og drikke me tilbyr barna, korleis me feirar bursdagar samt å formidle kunnskap og jobbe med haldningar hjå personalet. Me jobbar etter Helsedirektoratets retningslinjer for mat og måltid i barnehagen.

29 Jonsok

30 MEDVERKNAD Barna skal ha høve til å medverke eigen kvardag. Barnehagen må leggje til rette for at barn skal få medverke i planlegging, vurdering og utvikling av eige barnehagetilbod. Medverknad må trekkjast inn i arbeidet med dei ulike fagområda, og etter kvart vil det verte ein naturleg del av kvardagen. For å få til dette må me vere lyttande ovanfor barna sine ytringar og ynskjer og leggje til rette for aktivitet utifrå det. Til dømes kan barna vere med å bestemma kvar me skal gå på tur, kva me skal ete og kva me skal leike. Det er viktig at alle barna føler at dei har medverknad på eigen barnehagekvardag. Gjennom samtale kan barna sjølve få snakke, stille spørsmål og undre seg saman med ein vaksen, samstundes som den vaksne får nyttig informasjon som kan seie noko om barnet sin trivsel, sine behov, tankar og ynskjer. Foreldra spelar også ei viktig rolle innanfor dette området og kan bidra som formidlar av barna sine tankar og ynskjer. Å ta barns medverknad på alvor føreset god kommunikasjon mellom barna og personalet, og mellom personalet og foreldra.

31

32 BARN SIN TRIVSEL I rammeplanen for barnehagen står det at barnehagen har ansvar for å ivareta barnas behov for omsorg og leik og å fremje læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Me ynskjer å fremje positive haldningar som motverkar avvising, mobbing og vold. Mobbing og venskap er noko me har fokus på og jobbar med i kvardagen vår. Me jobbar med sosial kompetanse som eit vesentleg område for å motverke utvikling av problemåtferd. Sosial kompetanse handlar om å kunne samhandle positivt med andre. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. (Barnehageloven) SAMARBEIDSPARTNARAR Våre samarbeidspartnarar er Helsestasjonen, Tannlege, Pedagogisk Pyskologisk Rådgjevingstjeneste, Sogn Politi, Barnevern, Barne og Ungdomspsykiatrisk avdeling, andre barnehagar og skular i kommunen, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Kyrkja, Kommuneadministrasjonen, Jakt- og fiskelaget og Trygg Trafikk. REGIONALT NETTVERKSAMARBEID Regionalt nettverksamarbeid er ein arbeidsmetode for kvalitetsutvikling av barnehagesektoren. Me har åtte nettverk, eit styrarnettverk og eit for kvart av fagområda i rammeplanen. Barnehagen har representantar på alle nettverka og deltek på samlingar der ein får kompetanseheving innanfor sitt fagområde. STÅSTADANALYSE Ståstadanalysen er eit refleksjons- og prosessverktøy for felles vurdering av barnehagens praksis. Verktøyet kan brukast av barnehagar som ynskjer å drøfte og vurdera sin eigen praksis. Det setter fokus på arbeidet med barna og foreldre og på samarbeidet mellom dei tilsette. Analysen byggjer på Lov om barnehagar og Rammplanen for barnehagar. Henjahaugane barnehage starta analysen våren 2013.

33

34 VURDERING Arbeidet til barnehagen skal vurderast, det vil seie beskrivast, analyserast og tolkast ut frå kriterium til barnehagelova, rammeplanen og lokale retningslinjer og planar. (Rammeplanen) Henjahaugane barnehage vurderer arbeidet fortløpande gjennom året. Me har skriftleg halvårsvurderingar på kvar avdeling. Her vurderer me barnegruppa, foreldre- og personalsamarbeid, satsingsområda og ulike temaarbeid. Det blir gjennomført på avdelingsmøter, personalmøter og plandagar. Heile personalgruppa er med på dette og AU får høve til å uttale seg. Mål for vurderingsarbeidet: Leggja grunnlag for barnehagen som lærande organisasjon, vidare kvalitetsvurdering og fornying av verksemda. Gjera vurderinga tilgjengeleg for andre og bidra til open debatt om barnehagen sine mål, innhald, oppgåver og kvalitet. Vurderingsmåtar: Fortløpande vurdering av enkeltbarn sin trivsel og utvikling. Vurdering av barnegrupper og samspel barn- barn, barn-vaksen og vaksen-vaksen. Fanga opp barna sine innspel, uttrykk og erfaringar. Fortløpande vurdering av foreldresamarbeid. Avdelingane gjer ei vurdering før dei felles halvårlege vurderingsmøta. Arbeidsmiljøkartleggingar og Brukarundersøkingar

35 VERDIDOKUMENTET TIL LEIKANGER KOMMUNE VISJON Leikanger - kommune der det gror og alle trivs VERDIAR Me skal vera opne, ærlege og rause. Me vil skapa god lagånd. Me vil helsa på kvarandre og vise omsorg og respekt. Hjå oss er det stor takhøgde og lov å gjera feil. Me tek felles ansvar for godt og gale. Me vil møta kvarandre med godt humør og gje direkte og gode tilbakemeldingar. LEIARKRAV Leiarane skal vera synlege og gje aktiv oppfølging av den enkelte. Alle skal ha meiningsfulle arbeidsoppgåver der det er rom for kreativitet og personleg utvikling.

INFORMASJON OM BARNEHAGEN KONTAKTINFORMASJON LOV OM BARNEHAGAR RAMMEPLAN FOR BARNEHAGAR

INFORMASJON OM BARNEHAGEN KONTAKTINFORMASJON LOV OM BARNEHAGAR RAMMEPLAN FOR BARNEHAGAR INFORMASJON OM BARNEHAGEN Henjahaugane barnehage ligg mellom Seberg og Henja/Røysa bustadfelt. Den har to avdelingar for barn i alderen 2-6 år og ein for 1- åringar med inntil 20 plassar på kvar avdeling.

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/16 HENJAHAUGANE BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/16 HENJAHAUGANE BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015/16 HENJAHAUGANE BARNEHAGE INFORMASJON OM BARNEHAGEN Henjahaugane barnehage ligg mellom Seberg og Henja/Røysa bustadfelt. Den har to avdelingar for barn i alderen 2-6 år og ein for 1- åringar

Detaljer

ÅRSPLAN 2011/2012 HENJAHAUGANE BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2011/2012 HENJAHAUGANE BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 HENJAHAUGANE BARNEHAGE VELKOMEN TIL HENJAHAUGANE BARNEHAGE Måndag til fredag 07.30 16.30 Henjahaugane barnehage er ein kommunal barnehage som vert driven etter Lov om barnehage, Rammeplan

Detaljer

Info om barnehagen. Kontaktinformasjon: LOV OM BARNEHAGAR RAMMEPLAN FOR BARNEHAGAR

Info om barnehagen. Kontaktinformasjon: LOV OM BARNEHAGAR RAMMEPLAN FOR BARNEHAGAR Info om barnehagen Henjahaugane barnehage ligg mellom Seberg og Henja/Røysa bustadfelt. Den har to avdelingar for barn i alderen 2-6 år og ein for 1- åringar med inntil 20 plassar på kvar avdeling. Huset

Detaljer

Overordna mål for Varaldsøy barnehage: «Skapa eit miljø som er prega av trivsel, varme og omsorg. Ein kvardag med gode vilkår for leik og læring.

Overordna mål for Varaldsøy barnehage: «Skapa eit miljø som er prega av trivsel, varme og omsorg. Ein kvardag med gode vilkår for leik og læring. ÅRSPLAN 2006-2007 Overordna mål for Varaldsøy barnehage: «Skapa eit miljø som er prega av trivsel, varme og omsorg. Ein kvardag med gode vilkår for leik og læring.» Velkommen til barnehageåret 2006-2007!

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 GOL BARNEHAGE AVDELING ROTNEIM (sjå også felles årsplan for Gol barnehage)

ÅRSPLAN 2015 GOL BARNEHAGE AVDELING ROTNEIM (sjå også felles årsplan for Gol barnehage) ÅRSPLAN 2015 GOL BARNEHAGE AVDELING ROTNEIM (sjå også felles årsplan for Gol barnehage) Denne planen gjeld frå og med januar 2015 til og med desember 2015. I tillegg lagar personalet ein grovplan med meir

Detaljer

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start Generell Årsplan 2012-2015 Barnehageeininga Samnanger kommune Saman om ein god start 1 Organisering. Barnehageeininga har ein felles einingsleiar og styrar på kvar barnehage. Opptakskrins og plassering.

Detaljer

ROSENDAL BARNEHAGESENTER SIN VISJON :

ROSENDAL BARNEHAGESENTER SIN VISJON : Årsplan 2007 2008 ROSENDAL BARNEHAGESENTER SIN VISJON : Vi vardar vegen Varde er nemninga på ein haug med steinar som vert lødd opp som vegmerking. På veg til den store varden der målet er, passerer vi

Detaljer

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 I denne rapporten vil eg ta føre meg dei 7 fagområda i rammeplanen. Eg vil skrive litt om kva rammeplanen seier og deretter gjere greie for korleis me har arbeida

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

Osterøy kommune ÅRSPLAN VALESTRAND BARNEHAGE SAMAN FÅR ME VERDES VIKTIGSTE VERDIAR TIL Å VEKSA.

Osterøy kommune ÅRSPLAN VALESTRAND BARNEHAGE SAMAN FÅR ME VERDES VIKTIGSTE VERDIAR TIL Å VEKSA. Osterøy kommune VALESTRAND BARNEHAGE SAMAN FÅR ME VERDES VIKTIGSTE VERDIAR TIL Å VEKSA. F Innhald FORORD... 2 VISJON OG VERDIAR... 3 SATSNINGSOMRÅDAR... 4 UTELEIK:... 4 TIDLEG INNSASTS:... 4 BORNS TRIVSEL

Detaljer

"Barnehagen skal ved å ta utgangspunkt i borna sine interesser legge til rette for læring i både formelle og uformelle situasjonar

Barnehagen skal ved å ta utgangspunkt i borna sine interesser legge til rette for læring i både formelle og uformelle situasjonar Strategi for Innhald og oppgåver i barnehagen 2011-2014 Sogndal kommune Visjon og pedagogisk plattform: 1 2 3 ALLE MED Barnehagane i Sogndal skal: ha plass til alle ha tilsette som arbeider for ein barnehage

Detaljer

ÅRSPLAN FOR BEITO BARNEHAGE 2014-2015

ÅRSPLAN FOR BEITO BARNEHAGE 2014-2015 ÅRSPLAN FOR BEITO BARNEHAGE 2014-2015 VÅR VISJON: VI BRYR OSS OM, TEK VARE PÅ OG ER UNDERVEGS. 1 KVA ER EIN ÅRSPLAN? Ein årsplan er eit oversyn over den pedagogiske verksemda i barnehagen gjennom eitt

Detaljer

VIK BARNEHAGE Visjon:Trygt å vera kjekt å læra

VIK BARNEHAGE Visjon:Trygt å vera kjekt å læra VIK BARNEHAGE Visjon:Trygt å vera kjekt å læra Styringsdokument for Vik barnehage er Lov om barnehagar med Rammeplan. Desse finn ein på internett www.lovdata.no eller www.kunnskapsdepartementet.no. Vik

Detaljer

LUNDE OG ONARHEIM BARNEHAGE 2015/2016. - En god start på livet

LUNDE OG ONARHEIM BARNEHAGE 2015/2016. - En god start på livet LUNDE OG ONARHEIM BARNEHAGE 2015/2016 - En god start på livet Lunde barnehage Lundevegen 159 5690 Lundegrend Kontor: 53431715 Sønnavind Tlf: 974 97 474 Nordavind Tlf: 904 05017 Onarheim barnehage Onarheimsvegen

Detaljer

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Sogndal Studentbarnehage er ein privat barnehage, som vert driven av Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane (SISOF), velferdsorganisasjonen

Detaljer

ÅRSPLAN 2006 2007 SUNDE BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2006 2007 SUNDE BARNEHAGE ÅRSPLAN 2006 2007 SUNDE BARNEHAGE SUNDE BARNEHAGE: Sunde barnehage ligg midt i Sunde sentrum, med Sunde skule som næraste nabo. Barnehagen og skulen med ca. 210 born og 40 tilsette utgjer Sunde oppvekstsenter.

Detaljer

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Barnehage til beste for barn

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Barnehage til beste for barn Barnehage til beste for barn Barnehagen inn i framtida Tidleg innsats Best mogeleg barnehagetilbod for alle barn + Starten på utdanningsløpet (i samanhengande læringsmiljø) + Fullført utdanningsløp = Økonomisk

Detaljer

Barnehagane i Kviteseid. Felles informasjon til føresette

Barnehagane i Kviteseid. Felles informasjon til føresette Barnehagane i Kviteseid Felles informasjon til føresette Frå 01.01.2011 Om barnehagane i Kviteseid Barnehagane følgjer og arbeider etter Lov om barnehagar, Rammeplan for innhaldet i og oppgåvene til barnehagen,

Detaljer

LOKAL RAMMEPLAN FOR BARNEHAGANE I SELJORD

LOKAL RAMMEPLAN FOR BARNEHAGANE I SELJORD LOKAL RAMMEPLAN FOR BARNEHAGANE I SELJORD ********** Barnehagen er eit pedagogisk tilbod for barn under skulealder. Barnehagen er det fyrste frivillige ledd i utdanningsløpet, og bygger si verksemd på:

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Kjære foreldre/føresette Me ynskjer dykk og barnet dykkar hjarteleg velkomen til Lonevåg barnehage! Barnet dykkar har no fått

Detaljer

Året 2014-2015. Kva vi jobbar spesielt med i år

Året 2014-2015. Kva vi jobbar spesielt med i år Året 2014-2015 Kva vi jobbar spesielt med i år 1 Innhald Satsingsområde 2014-2015 3 Bli synlig duå barnehage 3 Leiken 5 Fellessamlinger, Miniprosjekter 6 Gymsal, Barn sin medverknad Førskulegruppa 7 Vurdering

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

BIGSET BARNEHAGE. -omsorg gjennom latter, leik og læring

BIGSET BARNEHAGE. -omsorg gjennom latter, leik og læring BIGSET BARNEHAGE -omsorg gjennom latter, leik og læring ÅRSPLAN 2015-2016 Bigset barnehage -der latter, leik og læring går hand i hand. «Barna i Hareid skal gjennom sitt møte med vaksne og barn i barnehagen

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME Kvalitetsplanen er eit overordna styringsdokument. Det vert utarbeidd lokale handlingsplanar og årshjul på skulane som konkretiserer innhald og form. Organisering

Detaljer

Vedlegg til utvikingsplan 2012/2015

Vedlegg til utvikingsplan 2012/2015 Vedlegg til utvikingsplan 2012/2015 Innhald: 1. Visjon 2. Satsingsområde 3. Kompetanseutvikling 4. Oversikt over innhaldet i barnehageåret 2012/2013 5. Avdelingane 6. Vil du vite meir? 7. Samarbeid med

Detaljer

Osterøy kommune ÅRSPLAN 2014-2015. Lonevåg barnehage. Saman får me verda sine viktigaste verdiar til å veksa

Osterøy kommune ÅRSPLAN 2014-2015. Lonevåg barnehage. Saman får me verda sine viktigaste verdiar til å veksa ÅRSPLAN 2014-2015 Osterøy kommune Lonevåg barnehage Saman får me verda sine viktigaste verdiar til å veksa Innhald INNLEIING, VISJON OG VERDIAR....2 1 SATSINGSOMRÅDE.....3 - barn sin trivsel vaksne sitt

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEHEVING

PLAN FOR KOMPETANSEHEVING PLAN FOR KOMPETANSEHEVING Harøy barnehage, 2014-2020 «En god barnehage krever kompetente ledere og faglig reflekterte voksne. De ansattes kompetanse er den viktigste enkeltfaktoren for at barn skal trives

Detaljer

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Bakgrunn for meldinga - KD Nesten alle barn går i barnehage Summen små barn i barnehage har auka betrakteleg seinare åra Trygge barnehagar med høg kvalitet For stor skilnad i kvaliteten på det allmennpedagogiske

Detaljer

Kort oppsummering av det faglege utviklingsarbeidet Tjødnalio barnehagen har jobba med dei siste 3 åra

Kort oppsummering av det faglege utviklingsarbeidet Tjødnalio barnehagen har jobba med dei siste 3 åra Kort oppsummering av det faglege utviklingsarbeidet Tjødnalio barnehagen har jobba med dei siste 3 åra Språk stilmulering gjennom lesetrening: Språk prosjekt 2008-2009. Fokus på korleis barnehagen kunne

Detaljer

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Bakgrunn for meldinga - KD Nesten alle barn går i barnehage Summen små barn i barnehage har auka betrakteleg seinare åra Trygge barnehagar med høg kvalitet For stor skilnad i kvaliteten på det allmennpedagogiske

Detaljer

Året 2015-2016. Kva vi jobbar spesielt med i år

Året 2015-2016. Kva vi jobbar spesielt med i år Året 2015-2016 Kva vi jobbar spesielt med i år 31.08.2015 1 Innhald Satsingsområde 2015-2016 3 Sosial kompetande: Forebygge mobbing i Ågotnes barnehage 3 Få duå under huden og synleggjere arbeidet vårt

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 BARNEHAGANE OG BARNEHAGESEKTOREN i KLEPP KOMMUNE 1 Klepp kommune Del 1: Grunnlaget Del 2: Område for kvalitetsarbeid Del 3: Satsingsområda Del 4: Implementering Del

Detaljer

Bli kjent med Orre Barnehage

Bli kjent med Orre Barnehage Bli kjent med Orre Barnehage A Adresse Theavegen 9 4343 ORRE Allergier Det er viktig at vi får vite om der er nokon allergier hjå barnet, slik at vi kan ta rette forhandsreglar. Arbeidsmiljø Vi i personalet

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Velkomen til Mork barnehage

Velkomen til Mork barnehage Velkomen til Mork barnehage BARNEHAGELOVA Stortinget har i lov 17.juni 2005 nr. 64 om barnehagar (barnehageloven) fastsatt overordna bestemmelsar om barnehagens formål og innhald. RAMMEPLANEN gjev styrar,

Detaljer

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Planen er administrativt vedteken og gjeldande frå 01.01.2013 Innleiing Bakgrunn for overgangsplanen Kunnskapsdepartementet tilrår at o Barnehagen vert avslutta

Detaljer

VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND. gjeldande frå 01.01. 2011

VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND. gjeldande frå 01.01. 2011 1 2 VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND gjeldande frå 01.01. 2011 1. DRIFT I SAMSVAR MED NORSK LOV Eigaren av barnehagane er Studentsamskipnaden for

Detaljer

HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE. Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar.

HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE. Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar. HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar. Vårt ynskje: Alle barn skal ha eit trygt miljø i barnehagen utan mobbing.

Detaljer

LEIK, LÆRING OG UTVIKLING BRUNKEBERG OPPVEKSTSENTER

LEIK, LÆRING OG UTVIKLING BRUNKEBERG OPPVEKSTSENTER LEIK, LÆRING OG UTVIKLING BRUNKEBERG OPPVEKSTSENTER Fotograf: Ragnhild Kvålseth5 år ÅRSPLAN FOR BARNEHAGEN 2015-2016 Barnehagen jobbar ut ifrå barnehagelova og forskrifta Rammeplan for barnehagens innhald

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Vedtatt av Seljord formannskap i sak 20/12, 9.2.2012. Administrativt revidert 1.september 2014 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i

Detaljer

BARN SITT MØTE MED BARNEHAGEN - AVD. STOVA. TID KVA KORLEIS MÅL UTFORDRING 7.30-9.30 Barnet kjem i barnehagen.

BARN SITT MØTE MED BARNEHAGEN - AVD. STOVA. TID KVA KORLEIS MÅL UTFORDRING 7.30-9.30 Barnet kjem i barnehagen. BARN SITT MØTE MED BARNEHAGEN - AVD. STOVA. TID KVA KORLEIS MÅL UTFORDRING 7.30-9.30 Barnet kjem i barnehagen. Ein vaksen møter barn og foreldre. Personalet opprettar kontakt med barnet. Utveksling av

Detaljer

Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2015-2016

Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2015-2016 Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2015-2016 Kommunal barnehage i same eining som skulen. Vik skule og barnehage Opningstid: Kvar dag 06.45 17.00 Kjøp av tid: Dersom det er ledig plass og nok vaksne,

Detaljer

Velkommen til Ulveset SFO. Mål for Ulveset SFO: SFO skal være ein trygg stad, der vi legg til rette for vennskap, leik og trivsel.

Velkommen til Ulveset SFO. Mål for Ulveset SFO: SFO skal være ein trygg stad, der vi legg til rette for vennskap, leik og trivsel. Velkommen til Ulveset SFO SFO er eit frivillig omsorgs- og fritidstilbod, og er ein del av skulen si verksemd. Skule og SFO har eit tett samarbeid og bidrar til eit heildags tilbod for dei yngste barna

Detaljer

Pedagogisk plan 2013-2015

Pedagogisk plan 2013-2015 Pedagogisk plan 2013-2015 Bakkeli barnehage ~ Natur og sosial kompetanse Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side 2 Litt om oss Side 3 Vårt verdigrunnlag Side 4 Barns medvirkning Side 5 Rammeplanens

Detaljer

OSTERØY KOMMUNE VALESTRAND BARNEHGE

OSTERØY KOMMUNE VALESTRAND BARNEHGE OSTERØY KOMMUNE VALESTRAND BARNEHGE AVDELINGSPLAN TRIOLA Kontaktinformasjon: Triola: 59192749 Barnehagemobil: 94508709 E-post: daniel.monstad.windt@osterøy.kommune.no TRIOLA Triola er den største av dei

Detaljer

Vår Visjon : SAMAN ER VI BEST

Vår Visjon : SAMAN ER VI BEST Halvtårsplan våren 2014 Vår Visjon : SAMAN ER VI BEST Leirstaden Barnehage er ein kulturbarnehage. Vi spissar vår kompetanse og prosjekter i denne retninga. I Barnehageloven står det: Barnehagen skal formidle

Detaljer

INNHOLD. Innleiing. Foreldresamarbeid. Pedagogikken i SFO. Målsetting for SFO. Aktiviteter inne/ute. Oversikt over aktivitetar hausten 2014.

INNHOLD. Innleiing. Foreldresamarbeid. Pedagogikken i SFO. Målsetting for SFO. Aktiviteter inne/ute. Oversikt over aktivitetar hausten 2014. ÅRSPLAN SFO Fusa oppvekstsenter INNHOLD Innleiing Foreldresamarbeid Pedagogikken i SFO Målsetting for SFO Aktiviteter inne/ute Oversikt over aktivitetar hausten 2014 Dagsrytme Info Innleiing Årsplan skal

Detaljer

KOMMUNAL ÅRSPLAN 2014-2016

KOMMUNAL ÅRSPLAN 2014-2016 KOMMUNAL ÅRSPLAN 2014-2016 Osterøy kommune Årsplan for barnehagar i Osterøy kommune «Saman får me verdas viktigaste verdiar til å veksa» INNHALD FORORD... 3 INNLEIING... 4 KAP. 1.0 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT...

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

Stokkalandsmarka barnehage

Stokkalandsmarka barnehage Stokkalandsmarka barnehage Kontoradresse: Stokkalandsbakken 2, 4362 Vigrestad Postadresse: Stokkalandsbakken 2, 4362 Vigrestad Telefon: 51 43 56 40 Org nr: 964 969 590 ÅRSPLAN 2015-2016 Rammeplanen seier

Detaljer

NÆRLANDPARKEN BARNEHAGE

NÆRLANDPARKEN BARNEHAGE ÅRSPLAN NÆRLANDPARKEN BARNEHAGE 2015-2016 VISJON: «TRIVSEL, LEK OG GLEDE MED VAKSNE SOM ER TILSTEDE» Velkommen til Nærlandparken barnehage! Litt om barnehagen vår: Barnehagen vår ligger til i eit fantastisk

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SURNADAL

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SURNADAL 2009/323-18 SURNADAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SURNADAL Vedteke i Surnadal kommunestyre 10.02.2011 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SURNADAL Vedteke i kommunestyret 10.02.2011 1.

Detaljer

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om :

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om : Denne månaden har me blant anna arbeid med «Barn hjelper barn» som ei førebuing til haustfesten vår 3. november, der inntektene vil gå til SOS-barnebyer Bergen. Barna har mellom anna laga epletrykk og

Detaljer

1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta.

1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta. 1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta. 2. FORVALTNING Barnehagane skal drivast i samsvar med Lov om barnehagar med forskrifter og retningslinjer departementet til ei

Detaljer

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 Vi kan tilby: * Frå 13 oktober: Ope kvar tysdag, onsdag og torsdag, frå Kl 10 14. * Fri leik * Formingsaktivitetar * Lunsj med kaffi, te, mjølk og frukt. * Spleiselunsj

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ANDERSHAUGEN BARNEHAGE STORDAL KOMMUNE STORDAL KOMMUNE Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, og for øvrig kan man gjøre hva man vil. Innleing. Utarbeiding av

Detaljer

Aktivitetsplan - Vår 2014 Blindheim barneskole SFO-1. kl. basen

Aktivitetsplan - Vår 2014 Blindheim barneskole SFO-1. kl. basen Aktivitetsplan - Vår 2014 Blindheim barneskole SFO-1. kl. basen VÅR VISJON: Rom for leik VÅRT MOTTO: Med gode opplevelser, leik og fantasi. Vil barna trives og få en SFO å bli glad i. Innhald Aktivitet/Tiltak

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Aktivitetsplan - Vår 2015 Blindheim barneskole SFO-1. kl. basen

Aktivitetsplan - Vår 2015 Blindheim barneskole SFO-1. kl. basen Aktivitetsplan - Vår 2015 Blindheim barneskole SFO-1. kl. basen VÅR VISJON: Rom for leik VÅRT MOTTO: Med gode opplevelser, leik og fantasi. Vil barna trives og få en SFO å bli glad i. Innhald Aktivitet/Tiltak

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SÆTRA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR SÆTRA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR SÆTRA BARNEHAGE 2015/2016 «Eit godt barndomsminne» www.saetrabarnehage.no post@saetrabarnehage.no Telefon: 70010002 Adresse: Onglasætra 18 KORT PRESENTASJON Sætra barnehage er ein privateigd

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SFO FLATDAL BARNESKULE

ÅRSPLAN FOR SFO FLATDAL BARNESKULE ÅRSPLAN FOR SFO FLATDAL BARNESKULE 2015-2016 INNHALD Innhald 2 Kort om skulefritidsordninga 3 Opningstider og tilbod i feriane 4 Påmeldingsfristar 5 Personalet ved SFO 6 Hovudmålsetjing 7 Dagsrytmen 8

Detaljer

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning AUGUST 2016 Tema: Tilvenning VELKOMMEN til nytt barnehageår. Vi ser frem til et spennende og utviklingsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne blir kjent med hverandre gjennom

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Barnehage året 2013 2014 er vi 12 barn på avdeling Glede. Personalet på avdelingen vil være fordelt slik: Personalet på Glede: Pedagogisk leder: Anette

Detaljer

Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart

Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart Med spent forventning... Skulestart er ei stor hending for alle barn. Dei aller fleste barn og foreldre ser fram til

Detaljer

Tilpassa opplæring i Tysnesbarnehagane. www.tysnesbarnehagane.no

Tilpassa opplæring i Tysnesbarnehagane. www.tysnesbarnehagane.no Tilpassa opplæring i Tysnesbarnehagane www.tysnesbarnehagane.no Lovgrunnlag Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende

Detaljer

«Det man hører glemmer man, det man ser husker man og det man gjør forstår man (Loris Malaguzzi)

«Det man hører glemmer man, det man ser husker man og det man gjør forstår man (Loris Malaguzzi) 1 Du har nå i handa den nye årsplanen for barnehagesenteret. Den er ny, både i form og innhald. Me fører vidare arbeidet me starta i fjor med inspirasjon av Reggio Emilia etablert i Italia av Loris Malaguzzi.

Detaljer

Årsplan Søre Fusa oppvekstsenter avdeling barnehagen 2015/2016

Årsplan Søre Fusa oppvekstsenter avdeling barnehagen 2015/2016 Årsplan Søre Fusa oppvekstsenter avdeling barnehagen 2015/2016 1 INNHALDSLISTE: Del 1 : FELLES DEL FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE Årsplan S. 3 Visjon + verdigrunnlag S. 4 Mål for barnehagane i Fusa 2015

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

Utviklingsplan Borsheim barnehage Vi skaper livsglede med autoritative vaksne og medverkande barn. Tryggleik, respekt og inkludering

Utviklingsplan Borsheim barnehage Vi skaper livsglede med autoritative vaksne og medverkande barn. Tryggleik, respekt og inkludering Utviklingsplan Borsheim barnehage 2016-2018 Vi skaper livsglede med autoritative vaksne og medverkande barn. Tryggleik, respekt og inkludering 1. Overordna rammer Borsheim barnehage Borsheim barnehage

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

Månadsbrev for Rosa oktober 2014

Månadsbrev for Rosa oktober 2014 Månadsbrev for Rosa oktober 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Leik Då har også oktober passert, og vi merkar at hausten har kome for alvor. Uteaktiviteter har framleis hatt stor

Detaljer

Del 2 ÅRSPLAN FOR SKORGEN BARNEHAGE 2012/2013. BARNEHAGENS VISJON: Trygghet og trivsel.

Del 2 ÅRSPLAN FOR SKORGEN BARNEHAGE 2012/2013. BARNEHAGENS VISJON: Trygghet og trivsel. Del 2 ÅRSPLAN FOR SKORGEN BARNEHAGE 2012/2013 BARNEHAGENS VISJON: Trygghet og trivsel. Vi vil at alle barn skal kunne ta del i eit fellesskap der trygghet og trivsel står i fokus gjennom leik og læring.

Detaljer

Velkommen til Tussejuv barnehage!

Velkommen til Tussejuv barnehage! Velkommen til Tussejuv barnehage! INFORMASJONSHEFTE Adresse: Brøløsvegen 8, 3840 Seljord Telefon: 35 06 51 80 / -81/ -82 Styrar: Gunhild Sundbø E-post: tussejuv.barnehage@seljord.kommune.no Seljord kommune

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Sandøy kommune Eining for Oppvekst og kultur

Sandøy kommune Eining for Oppvekst og kultur Sandøy kommune Eining for Oppvekst og kultur FRÅ BARNEHAGEBARN TIL SKULEELEV Denne planen er forankra i sentrale lover og forskrifter som Barnehagelov, Rammeplan for barnehagens innhald og oppgåver og

Detaljer

Vår Visjon : SAMAN ER VI BEST

Vår Visjon : SAMAN ER VI BEST Halvtårsplan haust/vinter 2013 Vår Visjon : SAMAN ER VI BEST Leirstaden Barnehage er ein kulturbarnehage. Vi spissar vår kompetanse og prosjekter i denne retninga. I Barnehageloven står det: Barnehagen

Detaljer

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN.

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Nymannsbråtet barnehage MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Månadens tema; «Nysgjerrigper» - luft, brann. Månadens song; «Brannmann Sam». Fagområde; «Natur, miljø og teknikk». Veke Tysdag 01.09 Onsdag

Detaljer

Plan for kvalitet og kompetanse Sund kommunale barnehagar

Plan for kvalitet og kompetanse Sund kommunale barnehagar SUND KOMMUNE Dok.dato: 07.02.2011 Vår Ref: 2011000275-1 Arkiv: N-211 Fysisk aktivitet og helse Natur, miljø og teknikk Drama, musikk, film og forming Språk Overgang barnehageskule Plan for kvalitet og

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

ÅRSPLAN FOR BRINGEDALSBYGDA BARNEHAGE 2012 2013

ÅRSPLAN FOR BRINGEDALSBYGDA BARNEHAGE 2012 2013 ÅRSPLAN FOR BRINGEDALSBYGDA BARNEHAGE 2012 2013 Lov om barnehage - Leik og læring hand i hand - Klar til skulestart - Rammeplanen kommunal kompetanseplan - Barnehagen sin eigen kompetanseplan Herøysudet

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2012/2013.

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2012/2013. SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2012/2013. SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2012/2013. TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2015-2016. Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene!

Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2015-2016. Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene! Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2015-2016 Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene! Sandefjord åpen barnehage Styrer Anne Haukaas Kroken Godkjent for 37 barn Pedagogisk leder: Anne

Detaljer

Årsplan 2008-2010. Trollongane barnehage. Time kommune

Årsplan 2008-2010. Trollongane barnehage. Time kommune Årsplan 2008-2010 Trollongane barnehage Time kommune 1 ...1 Visjon og mål for pedagogisk arbeid...3 Dagleglivet i barnehagen...5 Pedagogisk grunnsyn...5 Fysisk miljø og nærmiljø...5 Organisering i barnehagen...5

Detaljer

VELKOMMEN til SELJE barnehage

VELKOMMEN til SELJE barnehage Da er vi godt i gang med nytt barnehageår. Vi står foran et år med mye glede, undring og samspill. Det skal bli en glede å følge barna deres gjennom dette året. Vi er opptatt av hverdagsglede, av de gylne

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SØR-FRON KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SØR-FRON KOMMUNE 1 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SØR-FRON KOMMUNE 1 EIGAR Sør-Fron kommune eig dei kommunale barnehagane. 2 FORMÅL Dei kommunale barnehagane i Sør-Fron skal drivast i samsvar med lov om barnehagar

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

Det finst ei rettleiing til gjennomføring av Ståstadsanalysen på: D Tilsette vurderer barnehagen opp mot teikn på god praksis

Det finst ei rettleiing til gjennomføring av Ståstadsanalysen på:  D Tilsette vurderer barnehagen opp mot teikn på god praksis Ståstadsanalyse for Innleiing Ståstadsanalysen for kan nyttast av barnehagar og oppvekstsenter som ønskjer å drøfte og vurdere eigen praksis som eit grunnlag for felles forbetringsarbeid. Ståstadsanalysen

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Kviteseid kommune Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Vedteke i Hovudutval for Oppvekst og Omsorg (HOO), den 28.01.2015 1. Eigartilhøve Kviteseid kommune eig, driv og fører tilsyn med desse

Detaljer

I Borsheim skal vi vere saman om å skape livsglede med autoritative vaksne og medverkande barn.

I Borsheim skal vi vere saman om å skape livsglede med autoritative vaksne og medverkande barn. Utviklingsplan Borsheim barnehage 2014 2016 I Borsheim skal vi vere saman om å skape livsglede med autoritative vaksne og medverkande barn. Borsheim.barnehage@klepp.kommune.no Heimeside: www.minbarnehage.no/borsheim

Detaljer