INFORMASJON OM BARNEHAGEN KONTAKTINFORMASJON LOV OM BARNEHAGAR RAMMEPLAN FOR BARNEHAGAR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFORMASJON OM BARNEHAGEN KONTAKTINFORMASJON LOV OM BARNEHAGAR RAMMEPLAN FOR BARNEHAGAR"

Transkript

1

2 INFORMASJON OM BARNEHAGEN Henjahaugane barnehage ligg mellom Seberg og Henja/Røysa bustadfelt. Den har to avdelingar for barn i alderen 2-6 år og ein for 1- åringar med inntil 20 plassar på kvar avdeling. Huset er bygd i 1990 og oppført i miljøvenlege materialar. Uteområdet er romsleg med gode tilhøve for både sommar- og vinteraktivitetar. Det er lett tilgjenge til frie naturområde og barnehagen ligg i rimeleg gangavstand til barneskulen. Barnehagen har eigen romsleg parkeringsplass. Henjahaugane barnehage er eigd og blir driven av Leikanger kommune og har vore i drift sidan januar KONTAKTINFORMASJON Henjahaugane barnehage Henjahaugane LEIKANGER Tenesteleiar: Mona Himle E-post: Telefon nummer; Kontor: Rosa: Grøn: Blå: LOV OM BARNEHAGAR Alle barnehagar skal byggje si verksemd på verdigrunnlaget og innhaldet som er fastsett i barnehagelova og internasjonale konvensjonar som Noreg har slutta seg til, som FN sin barnekonvensjon. Staten skal sikre at dei intensjonar og tenester som har ansvar for omsorg av barn, har den standaren som er fastsett, særleg med omsyn til tryggleik, helse, tal personale og kvalifikasjonar samt kvalifisert tilsyn. RAMMEPLAN FOR BARNEHAGAR Rammeplanen er ei forskrift om barnehagens innhald og oppgåver. Dette er ei forpliktande ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagen si verksemd. Den gjev også informasjon til foreldre, eigar og tilsynsmynde.

3 FAGOMRÅDA I RAMMEPLANEN Rammeplanen legg klare føringar for korleis innhaldet i barnehagen skal vere. Det er sju fagområder i rammeplanen; Kommunikasjon, språk og tekst, Kropp, rørsle og helse, Kunst, kultur og kreativitet, Natur, miljø og teknikk, Etikk, religion og filosofi, Nærmiljø og samfunn, Tal, rom og form, som er sentrale for oppleving, utforsking og læring. Dei sju fagområda vil vere representert i vaksenstyrte temaarbeid, men dei er og tilstade i kvardagslivet i barnehagen og i barna sin leik. Innhaldet i barnehagen skal byggje på eit heilskapleg læringssyn, der omsorg, leik, læring og danning er sentrale områder. Barnehagen skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanetisk arv og tradisjon. Me ynskjer at barna skal møte norsk kultur, verdiar og tradisjonar og vise respekt for andre kulturar, menneskeverd og retten til å vere forskjellig. ÅRSPLAN FOR HENJAHAUGANE BARNEHAGE Lov om barnehagar og rammeplan pålegg barnehagen å utarbeide ein årsplan. Årsplanen skal vise til KVA, KVIFOR og KORLEIS barnehagen vil arbeide. Den skal vise kva tankar og haldningar me står for, og kva me meiner er viktig å leggje vekt på i Henjahaugane barnehage. Årsplanen skal vere eit arbeidsreiskap for personale i barnehagen, dei føresette og andre samarbeidspartar. Årsplanen skal ikkje vere meir detaljert enn at den kan tilpassast den enkelte barnegruppa. Pedagogiske leiarar lagar månadsplanar som vert meir detaljerte og tilpassa den enkelte avdeling. Det er styrar som har hatt ansvar for å utarbeide denne årsplanen i samarbeid med resten av personalet og foreldre. SATSINGSOMRÅDE FOR BARNEHAGANE 2014/2015 Barnehagane i Leikanger kommune har valt å jobbe spesielt med desse områda: Språk, Regionalt nettverksamarbeid, Oppfølgjing av ståstadanalysen, Mobbing, Overgang barnehage skule, Foreldresamarbeid.

4 ÅRSHJUL Dette er våre hovudtema for barnehageåret 2014/2015; I august og september er det oppstart og fokus på tilvenning og vennskap. I oktober markerar me FN-dagen og har tema barn i andre land. I november jobbar me med trygg trafikk. Me startar og med førebuing av jul og advent denne månaden, som fortset ut desember. Januar og februar vel kvar avdeling sitt tema, med fokus på barns interesser og medverknad. I tillegg jobbar me mot fastelavnfeiringa. I mars vil me nytta tida på aktivitetar mot påske. I april jobbar me vidare med trygg trafikk, i tillegg vil me ha fokus på naturen som vaknar til liv igjen etter vinteren. I mai og juni er temaet Landet vårt. Det vil vera innslag av fleire tema utover desse. Årstidene og fagområda frå Rammeplanen er naturleg å bruke gjennom året. BARNEGRUPPENE Avdelingane i Henjahaugane barnehage er inndelt i Blå, Rosa og Grøn avdeling. Me jobbar og i aldersreine grupper. Desse er: Marihøne 1-åringar, Ekorn 2-åringar, Rev 3-åringar, Hjort 4- åringar og Skulekameratane 5-åringar. TILSETTE Styrar Pedagogisk leiar Pedagogisk leiar Pedagogisk leiar Barnehagelærar Barnehagelærar Vernepleiar Fagarbeidarar Fagarbeidarar Fagarbeidarar Fagarbeidarar Assistent Assistent Lærling Reinhaldar Vaktmeistar Mona Himle Anne-Mette Njøs Storvik Gunhild Bergum Takle Oddny Skarsbø Maj-Sissel Ølnes Monika Nondal Linda Mathisen Bente Olsmo Høgheim Astrid Gåserud Siv Njøs Marie Halland Kari Fjøsne Brennset Lene Slinde Jannicke Sæterlid Skorpen Paulina Szlosarczyk Per Sveinung Røysum

5 FORELDRESAMARBEID Saman med barna er foreldre/føresette vår viktigaste samarbeidspartnar. Barnehagen skal bistå heimen i deira omsorg- og oppdragar oppgåve. Det er difor naudsynt med eit godt og nært samarbeid med heimen. Den daglege og uformelle kontakten legg grunnlag for dette samarbeidet. God informasjon skapar tryggleik. Viktig informasjon må difor bli gjeve både av foreldre/føresette og personalet, slik at barnet kan få det trygt og godt i barnehagen. Hente- og bringesituasjonane er døme på dagleg uformelt samarbeid. Ta deg difor litt tid til samtale i desse situasjonane. Me nyttar blogg, adressa vår er; henjahauganebarnehage.com. Der vil me leggje ut litt av kvardagslivet vårt. Foreldresamtalar Foreldremøte haust og vår Brukarundersøking Foreldra skal godkjenne årsplanen Uformelt samarbeid ved bringe og hentesituasjonar og ulike sosiale treff som foreldrekaffi, dugnad, markering av FNdagen og sommarfesten. AU, foreldra sitt arbeidsutval, består av to valde representantar frå kvar avdeling. I tillegg til AU har me SU som er barnehagen sitt samarbeidsutval i kommunen. Utvalet består av ein foreldrerepresentant frå AU, ein representant frå dei tilsette i kvar barnehage, og to representantar frå eigar. Styrar har møte- og talerett og er skrivar. Hovudoppgåva til SU er å sikra samarbeidet mellom foreldre/føresette, barnehagen og kommunen. Rammeplanen legg vekt på foreldra sin rett til medverknad på barnehagens innhald. For å sikra medverknad har barnehagen blant anna desse samarbeidsformene:

6 BRANNVERN Barnehagen har årlig brannvernopplæring med barna. Dette inneber blant anna fire årlige brannøvingar, derav to umeldte. Me føl den landsomfattande Brannvernveka, og brukar eit pedagogisk opplegg som heiter Eldar og Vanja. Dette opplegget skal gje barna erfaring rundt kva dei skal gjere dersom det vert brann. FELLESSAMLING Kvar fredag har barnehagen fellessamling. Då møtes alle barn og tilsette på fellesrommet. Innhaldet i samlinga vil vere song, samtalar og opplegg rundt barnehagens tema den aktuelle perioden. I haust har me fokus på Alf Prøysen og til våren vert det Andre Bjerke. «Kom min venn på Henjahaugen, no skal me ha samlingsstund. Syngja litt og prata litt for det gjer dagen vår så fin. Trallalallala»

7 DAGSRYTMEN I BARNEHAGEN Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Barnehagen opnar Frukost avslutta Frileik inne/organisert aktivitetar Sovebarn uteleik Organiserte aktivitetar Samlingsstund Lunsj Stell og soving for dei yngste Uteleik for dei som ikkje søv Fruktmåltid Frileik ute eller inne Barnehagen stenger Dette er ein grovplan over aktivitetar og innhald. Det kan vere variasjon mellom dagar og mellom avdelingar. Småbarnsavdelinga har tilpassa rytme etter barnas behov. Barnehagen er ei læringsarena. Gjennom leik, rutinar, samvær med andre, opplevingar og aktivitetar i kvardagen får barna lærdom og livserfaring. Me meinar det er viktig med ei dagsrytme som ei ramme rundt barnehagekvardagen, men at ein er fleksibel og kreativ innanfor ramma.

8 SMÅBARNSAVDELING Småbarnsavdelinga er ofte dei minste sitt første møte med eit organisert tilbod utanfor heimen. Det viktigaste er å skape tryggleik og ro for barnet slik at dei finn seg til rette i barnehagen. På småbarnsavdeling har me god tid og faste rutinar kvar dag. Dette er med på å skape ein god kvardag for dei små. Dei vaksne rettleiar i språk, vennskapsbygging, leik og læring. Me jobbar mot trygge, glade og fornøgde barn. TILVENNING/ OPPSTART Me ynskjer å gi barna og deira foreldre ein god start på barnehagetida, og legg då vekt på å: Tilrettelegge gode tilhøve for dei nye barna og imøtekomma deira vanar og behov. Laga gode rutinar og skape tryggleik. Bli kjend med barna og foreldra. Få i gang god leik både ute og inne. Få til gode grupper der alle får ta del og medverka.

9 Planleggingsdag Planleggingsdag Planleggingsdag Velkommen til - Barnehagen er - Barnehagen er - Barnehagen er nytt stengd stengd stengd barnehageår!

10 NÆRMILJØ OG SAMFUNN Barnehagen skal bidra til at barna møter verda utanfor familien med tillit og undring. Han skal leggje vekt på å styrkje kunnskapen om og tilknytinga til lokalsamfunnet, naturen, kunst og kultur, arbeidslivet, tradisjonar og levesett. (Rammeplanen) Barnehagen skal nytta ressursane i nærmiljøet til gode opplevingar og læring tilpassa barna sine føresetnader og interesser. Me skal la barna bli kjende og bidra aktivt i nærmiljøet. Me må gje barna meiningsfylte møte med personar, arbeidsplassar og institusjonar i nærmiljøet til barnehagen og gje barna høve til å bearbeida og utdjupa opplevingane sine. Mellom anna haustar me frukt hjå lokale fruktbønder som me nyttar i matlaginga. Me arbeidar etter gjennomgåande kommunale læreplanar frå barnehage til vidaregåande skule innan område. Den enkelte barnehage har sine tema og aktivitetar knytt opp mot sine nærmiljø. Me fekk på plass ein samarbeidsavtale med Jakt og Fiskelaget hausten Dette samarbeidet fortsett me med i år også. Avtalen inneber to fellesprosjekt retta mot førskulegruppa. Det må leggjast til rette for arbeidsformer der barna er aktive og har medverknad ved å læra gjennom å gjera.

11 Foreldremøte Samarbeid med jakt og fiskelaget Samarbeid med jakt og fiskelaget

12 MARKERING AV FN-DAGEN 24.oktober markerar henjahaugane barnehage FN-dagen. Det vert ikkje den tradisjonelle basaren, men ei markering. Alle familiar betalar 200 kroner og får saft, kaffi og hellekaker. Barna brukar hausten til å laga ulike produkt som familien får med seg heim denne dagen. Program for dagen: Kl klasse er på besøk. Kl Barnehagen er open for alle. Foreldre, søsken, besteforeldre alle er velkomne til markeringa! Det blir underhaldning kl Skulekameratane har ansvaret for ei loddbok der gevinstane er ulike heimelaga produkt. Pris pr. lodd er 20 kroner. Trekkinga vil skje påfølgjande fellessamling. Mål for arbeidet er å vera til glede for andre. Det vil seia for familie, skulebarn og barn i andre land som ikkje har det så godt som oss. Me ynskjer å utvikla fellesskapet i barnehagen. All inntekt frå markeringa går til Per Steinar Melås sin barnehage i Nyezane i Sør Afrika.

13 Refleksdagen Me markera FN- dagen

14 KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Tidleg og god språkstimulering er ein viktig del av barnehageinnhaldet. Personalet skal mellom anna vere bevisste førebilete for barna, leggje til rette for meiningsfulle opplevingar og skape eit språkstimulerande miljø. Me skal fremje tillit, vise forståing, oppmuntre og støtte barna innan dette området. (Rammeplanen) Pedagogane i kommunen ha arbeidd saman om eit språkprosjekt for å få fokus på språkutviklinga til barnehagebarna. I samband med dette utarbeidar me språkkassar der ein tek utgangspunkt i dei åtte ulike hovudpunkta i TRAS-skjema Tidleg Registrering Av Språkutvikling. Desse er samspel, kommunikasjon, merksemd, språkforståing, språkleg medvit, uttale, ordproduksjon og setningsproduksjon. Språkkassane er tenkt til bruk i samlingsstunder, grupper eller i kvardagen til å støtte opp om språkutvikling, omgrepsinnlæring og uttale. Innhaldet i kassane er til dømes songar, rim, regler, eventyr, peikebøker, ulike konkretar og bildekort med tilhøyrande tekst til å samtale om. Målet er at barna skal oppleva glede ved å bruka språket og utvikla god språkforståing. Me nyttar og Språksprell, Snakkepakken, den daglege samtalen, leik og samspel i arbeidet med språkstimulering. Språksprell og Snakkepakken er eit leikemetodisk opplegg.

15 Frist for levering av julelappar

16 ADVENTSTID Adventstida startar med at dei eldste lagar pepperkakehus til juleutstillinga på biblioteket. Førarbeidet er sjølvlaga teikningar som husa vert skorne ut etter. Me har felles adventstund kvar måndag i desember månad der me syng, tenner lys, les vers og snakkar om bakgrunnen for julefeiringa. Dette fremmar fellesskapet i barnehagen og barna får kjennskap til tradisjonar og den kristne høgtida. I den daglege adventsamlinga på avdelinga trekker barna adventspakke der det står ein song, ei forteljing, ein aktivitet eller ein leik for dagen. Me tenner lys og syng julesongar. I Henjahaugane barnehage lagar alle barna ei julegåve kvar som me jobbar godt med og brukar god tid på. Me ynskjer å skape rom for ro, kos og ettertanke i julemånaden. Me besøkjer fjøsnissen på Henja og har med oss graut til han. Det er viktig for oss å gje barna gode barndomsminner, skape stemning og forventningar. Adventstida vert avslutta med julebord. Barna og personalet pyntar seg og har koldtbord med mest mogeleg heimalaga mat som barna har vore med å laga. Dagen starta med pynting av og gang rundt juletreet.

17 1. søn. i advent Førjulskos i kyrkja Barnehagen stengjer kl Barnehagen stengjer kl. 12 Barnehagen er stengd 1. juledag Barnehagen er stengd 2. juledag

18 MASSASJE Barnehagen har gjennom fleire år hatt massasje som eit verkemiddel for å dempa stress i ein travel kvardag. Me erfarer at massasje og sansestimulering er metodar som har god effekt som motpol mot dette. Alle avdelingane har i periodar massasje, der barna som har lyst får tilbod om dette. Me legg stor vekt på å visa respekt for barna og me akseptera at nokon ikkje vil. Tryggleik og opparbeiding av tillit er svært viktig når ein skal massere eller bli massert. Me masserer føter, hender, rygg og skuldrar med eller utan olje. TAL, ROM OG FORM Barna er tidleg oppteken av tal og teljing, dei utforska rom og form, argumenterer og er på jakt etter samanhengar. Gjennom leik, eksperimentering og kvardagsaktivitetar utviklar barna matematisk kompetanse. Barnehagen har eit ansvar for å oppmuntre utforskinga og legge til rette for tidleg og god stimulering. (Rammeplanen)

19 MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LAURDAG SØNDAG Barnehagen er stengd 1. nyttårsdag Planleggingsdag - barnehagen er stengd

20 LEIK Leiken skal ha ein sentral plass i barnehagen. Leiken har eigenverdi og er ei viktig side ved barnekulturen. Leiken er eit allmennmenneskeleg fenomen der barn har høg kompetanse og stort engasjement. Han er ein grunnleggjande livs- og læringsform som barn kan uttrykkja seg gjennom. (Rammeplanen) Leiken er indremotivert og lystbetont, barnet vel sjølv si rolle i leiken og gjev andre roller, den er ikkje styrt utanfrå barn leiker fordi det er kjekt! Barnehagen skal fysisk og organisatorisk leggja til rette for variert leik. Me skal vera tilgjengelege vaksne som inspirera, gjer næring og stimulera leiken til barna. Ved at tilsette deltek kan me formidla kunnskap og læra barna om samspel og sosiale normer. Me må gje tid for, og organisera kvardagen slik at det vert høve til leik. Leiken er med på å styrkja barnas sjølvkjensel og sjølvstende. Dei som er med, innordnar seg eller dominera leiken og vil på denne måten få erfaring om seg sjølv i eit sosialt fellesskap. Dette kan igjen vera med på å førebyggje mobbing og utestenging. Gjennom leiken skal barna lære seg: å venta på tur å løysa konfliktar å ta kontakt med andre og skapa venskap å samarbeida og finna løysingar å utvikla fantasien og kreativiteten

21

22 NATUR, MILJØ OG TEKNIKK Dette fagområdet skal bidra til at barna blir kjende med og får forståing for planter og dyr, landskap, årstider og ver. (Rammeplanen) Barnehagen har eit flott uteområde og me vaksne er opptekne av å tilføra området fleire element som stimulera barn og vaksne til aktiv og variert bruk. På dugnad har foreldra bygd ein flott lavo på uteområdet, me har kjøpt inn ei flyttbar grue, og utanfor lavoen har personalet bygd ein sjusteinsovn som me nyttar på utedagar. fast utedag i veka der dei vekslar mellom å gå tur i nærområdet eller å vere på naturleikeplassen i skogen. På naturleikeplassen er det tilrettelagt for ein samlingsplass, slik at me kan ha samlingar kring tema og ein fin stad og nyta måltid ute. Blå avdeling har ein eigen uteplass som er tileigna dei aller minste den er meir beskytta og er like utanfor avdelinga. Dei nyttar og naturleikeplassen og tek småturar i nærmiljøet. Uteaktivitet og kosthald har vore satsingsområde til barnehagen gjennom fleire år. Me er opptekne av at barna skal vera medverkande i ulikt arbeid som vert gjort i barnehagen. Barna er med på å klargjere, plante, hauste og tilberede grønsaker og vekstar frå kjøkkenhagen og elles på barnehageområdet. Elles er det mykje læring i å få vere med å koste, rake, sage ved og liknande på uteområdet. Me ynskjer å gje barna positive opplevingar i naturen. Barna skal få kunnskap om, vere nær og bli glad i naturen og miljøet som omgjev dei. Turar i skogen og elles i nærområdet til barnehagen gjev barna samansette sanseopplevingar som blir grunnlag for bearbeiding og fordjuping. Me har som mål at barn og vaksne skal bruka naturen mest mogeleg og trivast i å vera ute. Rosa og grøn avdeling har ein

23 Frist for levering av påskelapp Palmesøndag

24 ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI Barnehagen skal bidra til at barna får kjennskap til kristne høgtider og tradisjonar ( ) Rammeplanen I mars vil me nytta tida på påskeaktivitetar. Me vil syngje påske- og vårsongar og ha fokus på at naturen vaknar til liv att etter vinteren. Det er ein tradisjon at presten kjem med lysbilete, formidlar påskebodskapen og et lunsj med oss. KUNST, KULTUR OG KREATIVITET Gjennom arbeidet med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barnet tek i bruk fantasi, kreativ tenking og skaparglede, og utviklar elementær kunnskap om verkemiddel, teknikk og form ( ) Rammeplanen Mange barn tar sjølv initiativ til å blant anna teikna, veva eller perla, medan andre treng dei vaksenstyrte gruppene for å få mangfaldig erfaring. I periodar er det mykje aktivitet innan dette fagområdet, som fram mot jul og påske.

25 Barnehagen Skjærtorsdag Langfredag Påskeaften Påskedag stengjer kl bhg stengd - bhg stengd 2. påskedag - bhg stengd Frist for levering av sommarferielapp

26 SKULEKAMERATANE Skulekameratane er dei eldste barna i Henjahaugane barnehagen. Dei jobbar i gruppe på avdelinga der dei mellom anna arbeider med Trampoline. Trampoline er eit praktisk verktøy for 5-åringane i barnehagen der dei får kjennskap til ulike tema dei vil møta i skulen. Grøn og Rosa avdeling har felles aktivitet annakvar torsdag. Om våren arbeider skulekameratane spesielt med eit Vikingprosjekt. Arkeolog Marit Anita Skrede fortel om gravhaugane og me avsluttar prosjektet med ein tur til Heiberske samlingar. Den fyrste torsdagen i månaden møtes dei eldste på tvers av barnehagane for felles leik og sosialt samvær for å bli kjend før skulestart. På våren besøkjer barna skulen og møter klassekontakt og tilsette i SFO. I samråd med foreldra har pedagogisk leiar og klassekontaktar overgangssamtalar om kvart einskild barn. Leikanger kommune har utarbeida ein strategisk plan for oppvekstsektoren i Leikanger der ein har felles målsetjingar for barnehage og skule. Mål: Me ynskjer at barna skal få ei god avslutning på barnehagetida og at overgangen til skulen skal bli god og trygg; det skal vere samarbeid og samanheng mellom barnehagen og skulen.

27 Off. høgtidsdag - barnehagen er stengd Kristi himmelfarsdag - barnehagen er stengd Grunnlovsdag Førskuledag skule Pinseafta Pinsedag 2. pinsedag - barnehagen er stengd Førskuledag Bjørnehiet Blomstergudsteneste i kyrkja

28 KROPP, RØRSLE OG HELSE I småbarnsalderen tileignar barna seg grunnleggjande motorisk dugleik, kroppskontroll, fysiske eigenskapar, vanar og innsikt i korleis dei kan ta vare på helse og livskvalitet. (Rammeplanen) Barnehagen må medverke til at barna får godt kosthald og god veksling mellom aktivitet og kvile. Barna må få forståing for korleis dei kan utvikla ein sunn kropp. Barnehagen har opparbeidd mykje kunnskap og erfaring innan området ved å satsa på uteliv gjennom fleire år. Barna må få tilgang til natur og nærmiljø og nytta muligheitene som fins til fysisk utfalding og bruk av naturressursar. I det daglege må det leggjast til rette for eit allsidig kosthald der barna blir presentert for ulike smakar og får ta del i tillaging og servering av variert kost. Me nyttar ein del frukt og grønt til måltid. Barnehagen er oppteken av at barna skal ha eit kosthald som inneheld lite sukker; me har fokus på kva pålegg og drikke me tilbyr barna, korleis me feirar bursdagar samt å formidle kunnskap og jobbe med haldningar hjå personalet. Me jobbar etter Helsedirektoratets retningslinjer for mat og måltid i barnehagen.

29 Jonsok

30 MEDVERKNAD Barna skal ha høve til å medverke eigen kvardag. Barnehagen må leggje til rette for at barn skal få medverke i planlegging, vurdering og utvikling av eige barnehagetilbod. Medverknad må trekkjast inn i arbeidet med dei ulike fagområda, og etter kvart vil det verte ein naturleg del av kvardagen. For å få til dette må me vere lyttande ovanfor barna sine ytringar og ynskjer og leggje til rette for aktivitet utifrå det. Til dømes kan barna vere med å bestemma kvar me skal gå på tur, kva me skal ete og kva me skal leike. Det er viktig at alle barna føler at dei har medverknad på eigen barnehagekvardag. Gjennom samtale kan barna sjølve få snakke, stille spørsmål og undre seg saman med ein vaksen, samstundes som den vaksne får nyttig informasjon som kan seie noko om barnet sin trivsel, sine behov, tankar og ynskjer. Foreldra spelar også ei viktig rolle innanfor dette området og kan bidra som formidlar av barna sine tankar og ynskjer. Å ta barns medverknad på alvor føreset god kommunikasjon mellom barna og personalet, og mellom personalet og foreldra.

31

32 BARN SIN TRIVSEL I rammeplanen for barnehagen står det at barnehagen har ansvar for å ivareta barnas behov for omsorg og leik og å fremje læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Me ynskjer å fremje positive haldningar som motverkar avvising, mobbing og vold. Mobbing og venskap er noko me har fokus på og jobbar med i kvardagen vår. Me jobbar med sosial kompetanse som eit vesentleg område for å motverke utvikling av problemåtferd. Sosial kompetanse handlar om å kunne samhandle positivt med andre. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. (Barnehageloven) SAMARBEIDSPARTNARAR Våre samarbeidspartnarar er Helsestasjonen, Tannlege, Pedagogisk Pyskologisk Rådgjevingstjeneste, Sogn Politi, Barnevern, Barne og Ungdomspsykiatrisk avdeling, andre barnehagar og skular i kommunen, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Kyrkja, Kommuneadministrasjonen, Jakt- og fiskelaget og Trygg Trafikk. REGIONALT NETTVERKSAMARBEID Regionalt nettverksamarbeid er ein arbeidsmetode for kvalitetsutvikling av barnehagesektoren. Me har åtte nettverk, eit styrarnettverk og eit for kvart av fagområda i rammeplanen. Barnehagen har representantar på alle nettverka og deltek på samlingar der ein får kompetanseheving innanfor sitt fagområde. STÅSTADANALYSE Ståstadanalysen er eit refleksjons- og prosessverktøy for felles vurdering av barnehagens praksis. Verktøyet kan brukast av barnehagar som ynskjer å drøfte og vurdera sin eigen praksis. Det setter fokus på arbeidet med barna og foreldre og på samarbeidet mellom dei tilsette. Analysen byggjer på Lov om barnehagar og Rammplanen for barnehagar. Henjahaugane barnehage starta analysen våren 2013.

33

34 VURDERING Arbeidet til barnehagen skal vurderast, det vil seie beskrivast, analyserast og tolkast ut frå kriterium til barnehagelova, rammeplanen og lokale retningslinjer og planar. (Rammeplanen) Henjahaugane barnehage vurderer arbeidet fortløpande gjennom året. Me har skriftleg halvårsvurderingar på kvar avdeling. Her vurderer me barnegruppa, foreldre- og personalsamarbeid, satsingsområda og ulike temaarbeid. Det blir gjennomført på avdelingsmøter, personalmøter og plandagar. Heile personalgruppa er med på dette og AU får høve til å uttale seg. Mål for vurderingsarbeidet: Leggja grunnlag for barnehagen som lærande organisasjon, vidare kvalitetsvurdering og fornying av verksemda. Gjera vurderinga tilgjengeleg for andre og bidra til open debatt om barnehagen sine mål, innhald, oppgåver og kvalitet. Vurderingsmåtar: Fortløpande vurdering av enkeltbarn sin trivsel og utvikling. Vurdering av barnegrupper og samspel barn- barn, barn-vaksen og vaksen-vaksen. Fanga opp barna sine innspel, uttrykk og erfaringar. Fortløpande vurdering av foreldresamarbeid. Avdelingane gjer ei vurdering før dei felles halvårlege vurderingsmøta. Arbeidsmiljøkartleggingar og Brukarundersøkingar

35 VERDIDOKUMENTET TIL LEIKANGER KOMMUNE VISJON Leikanger - kommune der det gror og alle trivs VERDIAR Me skal vera opne, ærlege og rause. Me vil skapa god lagånd. Me vil helsa på kvarandre og vise omsorg og respekt. Hjå oss er det stor takhøgde og lov å gjera feil. Me tek felles ansvar for godt og gale. Me vil møta kvarandre med godt humør og gje direkte og gode tilbakemeldingar. LEIARKRAV Leiarane skal vera synlege og gje aktiv oppfølging av den enkelte. Alle skal ha meiningsfulle arbeidsoppgåver der det er rom for kreativitet og personleg utvikling.

Herleg start på livslang læring. Årsplan 2014/2015 Bykle barnehage

Herleg start på livslang læring. Årsplan 2014/2015 Bykle barnehage Herleg start på livslang læring Årsplan 2014/2015 Bykle barnehage DETTE ER BYKLE BARNEHAGE: Bykle barnehage har 2 avdelingar; Stor n (har plass til 18 barn over 3 år) Lisl n (har plass til 9 barn under

Detaljer

HUNSTAD BARNEHAGE Årsplan 2015-2016. Leik og glede eit grunnlag for livet

HUNSTAD BARNEHAGE Årsplan 2015-2016. Leik og glede eit grunnlag for livet HUNSTAD BARNEHAGE Årsplan 2015-2016 Leik og glede eit grunnlag for livet FORORD Helse Bergen Hf eig og driv 4 barnehagar som vert nytta til rekruttering av nøkkelpersonell og for å sikre stabil arbeidskraft

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof. Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.no Då er vi i gang igjen med eit nytt barnehage år og vi tilsette

Detaljer

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Tårnsvalen barnehage AS Måltrosten barnehage Tårnsvalen ble startet som en familiebarnehage med 8 barn og 2 ansatte

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE ÅRSPLAN 2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE Side 1 av 63 Velkommen til Østerøy Naturbarnehage! Østerøy Naturbarnehage er organisert som et samvirkeforetak med foreldre som eiere og initiativtager til barnehagen

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014 2015 Regler som gjelder for alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre og hilse på nye som kommer. Skrive deg inn når du kommer. Vi oppfordrer til bruk av innesko/tøfler. Alle

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE 2013 2014 1 INNHOLD: Forord v/daglig leder s. 1 Åpningstider s. 2 Personalet s. 3 Eierstyret, samarbeidsutvalget s. 4 Presentasjon av avdelingene s. 5-6 Dagsrytmen/Rutiner

Detaljer

DEMOKRATI og MANGFOLD

DEMOKRATI og MANGFOLD DEMOKRATI og MANGFOLD Kvartsvegen barnehage Kvartsvegen 5 2818 Gjøvik Tlf. 61 14 86 60 (kontor), 61 14 86 63 (Smaragd), 61 14 86 64 (Ametyst) E-post: anna-karin.narten@gjovik.kommune.no INNHOLD: Innhold

Detaljer

INNHALD. Skuleåret 2014/2015

INNHALD. Skuleåret 2014/2015 INNHALD 1. Visjon, pedagogisk plattform og satsingsområde... 3 2. Organisering... 5 3. Samarbeid skule og heim... 7 4. Skuleruta og Gaupne skule sitt årshjul... 11 5. Elevane sitt skulemiljø... 14 5. Anna

Detaljer

Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage!

Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage! Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage! Hunsrød-Fevang barnehage (Tidligere Hunsrød Foreldrelagsbarnehage) åpnet 5. september 2000. Barnehagen har i dag seks avdelinger

Detaljer

Tilstandsrapport 2014. for oppvekstsektoren i Ål kommune

Tilstandsrapport 2014. for oppvekstsektoren i Ål kommune Tilstandsrapport 2014 for oppvekstsektoren i Ål kommune 1 2 Innhold 1. Innleiing... 5 2. Oversikt over avdelingane i oppvekstsektoren... 5 2.1 Barnehage... 5 2.1.1 Tilsyn... 6 2.2 Skule... 6 2.3 Andre

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

Barnehagens verdigrunnlag:

Barnehagens verdigrunnlag: HAMPEHAUGEN BARNEHAGE AS VALTJØNNVEIEN 40 4760 BIRKELAND TLF: 37 27 69 80 e-post: post@hampehaugen.no Barnehagens verdigrunnlag: Gjennom lek, omsorg og trygghet gir vi barna erfaringer, Som de kan ta med

Detaljer

INNHALD 1. INNLEIING 1.1. VEDTAK I K-SAK 86/08 1.2. MÅL FOR ARBEIDET MANDAT 1.3. DELTAKARAR 1.4. RAPPORT FRÅ PROSESEN 1.5. HØYRING 1.6. POLITISK BEHANDLING 1.7. SAMANDRAG 2. BAKGRUNN 2.1. TEKNISK RAPPORT

Detaljer

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder FORORD Barnehagens rammeplan pålegger alle barnehager å utarbeide en årsplan. Denne planen skal være et arbeidsredskap for personalet for for å styre virksomheten i en uttalt retning. Den skal gi foreldre/foresatte

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

Årsplan 2014/2015. Lykkeliten Barnehage, Storlandet Organisasjonsnummer: 992 834 544 Trøbakken, 6633 GJEMNES

Årsplan 2014/2015. Lykkeliten Barnehage, Storlandet Organisasjonsnummer: 992 834 544 Trøbakken, 6633 GJEMNES Årsplan 2014/2015 Styrer 971 84 032 Åpningstid 06.45-17.00 Hjortestien 459 46 822 post@lykkeliten-storlandet.no Revehiet 459 40 387 www.lykkelitenbarnehage.no Lykkeliten Barnehage, Storlandet Organisasjonsnummer:

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL Barnet Barnet er inga gåte Barnet er enkelt Som ei grankongle Gje det varme Og det opnar Alle sine frø av Arne Ruset TEORIDEL ÅRSPLAN 2014/2015 Innhold 1 1. Innledning s. 3 2.

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015

ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015 ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLD I ÅRSPLANEN Hilsen fra styrer side 3 Flå barnehage side 4 Planleggingsdager barnehageåret 2014 / 2015 side 4 Overordnede mål for virksomheten 2015 side 5 Satsingsområder

Detaljer

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Årsplan August 2010- august 2011 for Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 24 95 1 Forord Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på

Detaljer

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 Årsplan August 2014 - august 2015 Skarbøvika barnehage Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør.

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør. ÅRSPLAN Hunnshovde Barnehage HVORFOR HAR VI SPRÅK? - VI ØNSKER Å FORMIDLE ET BUDSKAP - VI ØNSKER Å FORSTÅ ET BUDSKAP - VI TRENGER ET VERKTØY FOR TANKEN 2015 HVA TRENGER VI SPRÅKET TIL? - KOMMUNIKA- SJON

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN Espira Dvergsnes DVERGSNES SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Barnehagen vår...3 Formålsparagraf...5 Foreldresamarbeid...5 Barnehagens samarbeidspartnere...6 Danning...7 Sosial kompetanse...7 Omsorg

Detaljer