Espira Blakstad. Årsplan BLAKSTAD SOLKNATTEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Espira Blakstad. Årsplan 2014-15 BLAKSTAD SOLKNATTEN"

Transkript

1 Espira Blakstad SOLKNATTEN BLAKSTAD Årsplan

2 INNHOLD DEL 1 Fakta...,,,,,,,,,,,,...3 Barnehagen vår...,,,,,,,,,,,...3 Barnehagens verdigrunnlag...,,,,,,,,,,,,...4 Organisasjonskart...4 Nasjonale og lokale føringer...5 Satsingsområde...,,,,,,,,,,,,...5 Naturgruppe...6 Lavvogruppe...6 Danning, omsorg, lek og læring...,,,,,,,,,,,...6 Barns medvirkning...,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,...7 LekEspira i praksis...,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,...8 Progresjon...,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,...10 Dokumentasjon som grunnlag for refleksjon og vurdering...,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,...10 Kompetanseutvikling...,,,,,,,,,,...10 Personalsamarbeid...,,,,,,,,,...10 Foreldre...11 Overgang barnehage og skole...11 Samarbeid med andre instanser...11 Tradisjoner/felles arrangement...12 DEL 2 Generell del Espira...,,,,,,,,,,,,,...14 Del 1 FAKTA Åpningstid kl Åpent 12 måneder i året Foreldrebetaling følger statens satser, kosthold kommer i tillegg Fullkost - all mat lages og serveres i barnehagen Naturgruppe for barna på Trollstua og Tusseladdene Lavvo nær barnehagen for de yngre barna Aktivt friluftsliv Skolespira for skolestarterne Aktivt og godt foreldresamarbeid Kompetente voksne som arbeider for å skape en god hverdag for alle barn Et godt arbeidsmiljø Kort vei til bussholdeplass INNLEDNING Barnehagens årsplan skal gi informasjon om hvordan barnehagene formidler sin omsorg og kunnskap til barna. Årsplanen er en konkretisering av Lov om Barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Del 1 beskriver barnehagens pedagogiske arbeid, mål, satsingsområder, egenart og gir i tillegg viktig informasjon til foreldre og andre samarbeidspartnere. Del 2 er felles for alle Espirabarnehagene og beskriver Espiras pedagogiske plattform. BARNEHAGEN VÅR Espira Blakstad barnehage ligger i Asker kommune på Blakstad sykehus sitt område. Barnehagen har et unikt flott nærmiljø med kort vei til skog og strand. I gangavstand fra barnehagen har vi en grillhytte som er base for naturgruppene. Espira Blakstad er en privat barnehage i Espira Gruppen som driver over 70 barnehager med rundt 7200 barn og over 2100 ansatte. Les mer på 2 3

3 BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG I Espira Blakstad skal barn og foreldre møte et kompetent, fleksibelt, ordentlig og personlig personale. Dette er verdier som skal være synlig i barnehagen vår. Vi har valgt å dele barna i tre aldersgrupper for å kunne gi barna et godt pedagogisk opplegg tilpasset alder. Vi har som målsetting å skape et miljø der barna gjennom lek, omsorg og samspill med barn og voksne vil få en god og utviklende hverdag. Det enkelte barn skal bli sett, hørt og møtt med respekt. Barnets egenart tas vare på samtidig som det må lære å ta hensyn og respektere andre. Vi ønsker å gi barna mange gode opplevelser og ulike erfaringer som de kan ta med seg videre i livet. Vi arbeider for å utvikle gode relasjoner mellom barn og voksne både avdelingsvis og på huset generelt. Barna har sin faste avdeling med sin plass og faste voksne. Vi har åpne dører mellom avdelingene slik at barn og voksne kan gå på besøk og knytte vennskapsbånd på tvers av avdelingene. Barnehagens fellesrom som trimrom og språkrom blir benyttet felles, avdelingsvis og i smågrupper. Utelekeplassen er en flott fellesarena for små og store og innbyr til mye fysisk aktivitet og sosialt samspill. Organisasjonskart Alle pedagogene er utdannet som barnehagelærere. De pedagogisk medarbeiderne er fagarbeidere, pedagogiske barnepleiere eller assistenter med erfaring. NASJONALE OG LOKALE FØRINGER Espiras pedagogikk tar utgangspunkt i Lov om barnehager og Rammeplan for barnehager. Dette er lover og forskrifter som barnehagen følger. Loven setter blant annet krav til personalets utdanning, bemanningsnorm og politiattest. Rammeplanen har fokus på fagområdene og hvordan barn og foreldre blir møtt og tatt hensyn til. Asker kommune er vår nærmeste samarbeidspartner. All off. støtte til barnehagen blir overført fra kommunen etter kommunens og statlige retningslinjer. Kommunen setter krav og føringer til bemanning, arealnorm, opptak og helse, miljø og sikkerhet. Kommunen anbefaler også at kartleggingsskjemaet TRAS blir benyttet og overført til skolen. Loven og Rammeplanen i sin helhet finnes her: Lov om barnehager (2002). Rundskriv (Barneog familiedepartementet), Norge (Ed.) (pp. book), Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2011). Oslo: Kunnskapsdepartementet. SATSNINGSOMRÅDE Våre fokusområder er sosial kompetanse, språk og uteliv. Sosial kompetanse Sosial kompetanse representerer et stort og sammensatt område, og består av både ferdigheter, holdninger og kunnskaper. Å utvikle sosial kompetanse vil i praksis si å mestre samspill og lykkes i å omgås andre mennesker. En prosess som foregår hele livet. I barnehagen arbeider vi med følgende områder: Selvhevdelse innebærer det å ta initiativ i forhold til andre mennesker og å reagere hensiktsmessig på andres handlinger. Empati dreier seg om evnen til innlevelse i andre menneskers følelser. Prososial atferd dreier seg om hjelpsom og høflig atferd, som utføres spontant uten at man er opptatt av å få belønning for det man har gjort. Selvkontroll innebærer å kunne utsette egne behov i situasjoner som krever å vente på tur, kompromisse, ta felles avgjørelser og takle mellommenneskelige konflikter. Lek, glede og humor dette dreier seg om å fungere i samlek med andre barn, å kunne gi og ta i lek, komme med forslag og godta andres forslag. Leken betraktes som et mål i seg selv og som et middel for styrking av sosial kompetanse. Videre har vi fokusert på barnas evne til å kunne glede seg over småting i hverdagen, å dele opplevelser med andre, glede seg over egen og andres mestring. Humoren er en svært viktig del av den sosiale kompetansen og står derfor sentralt i arbeidet med barna. 4 5

4 Språk Å støtte barns tilegnelse av språk er en av barnehagens kjerneoppgaver. Kommunikasjonsog språkkompetanse er viktig både for barnets liv her og nå og for barnets muligheter i framtiden. Barnehagen skal gi de positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, redskap for tankene og uttrykk for egne tanker, meninger og følelser. Språk er avgjørende for læring, sosial kompetanse og vennskap. Det jobbes daglig med språket. samvær, samtaler og deling av opplevelser er den viktigste ressursen i barnehagen når det gjelder språkmiljø og språkstimulering. Barnehagepersonalet er språkmodeller for barna og skal legge til rette for språklig samhandling barna imellom. Se for øvrig Språklabben under Lekespira i praksis. Uteliv Espira Blakstad barnehage har alltid vært opptatt av/hatt fokus på fysisk aktivitet og å være mye ute i frisk luft. Våre omgivelser og utelekeplass innbyr til dette. Vi mener at fysisk aktivitet bidrar til bedre læring og gir god sosial kompetanse. Vinter som sommer er barna ute minst en gang om dagen. Gjennom dette kan barna velge ulike aktiviteter etter alder og funksjonsnivå. De velger også selv hvem de vil leke med, ut i fra egne interesser. Vi som voksne legger forholdene til rette for dette. NATURGRUPPE Barna fra Tusseladdene og Trollstua rullerer på å være ute på naturgruppe hver fjerde uke. Barna deles i fire grupper på tvers av de to avdelingene, og er ute fra kl barn og to voksne vil være på tur daglig. Hovedbasen er på leirplassen, som ligger i en skog en liten gåtur fra barnehagen. Der har vi en grillhytte, en gapahuk og vi disponerer et toalett i umiddelbar nærhet. Rundt leirplassen er det en flott skog med variert terreng. Der kan barna utfolde seg og finne utfordringer etter hvert som de utvikler seg og mestrer ting. Om sommeren tilbringes mye tid på stranden, som ligger nedenfor leirplassen, i tillegg til området ved elven og de mange flotte turstiene i nærområdet. LAVVOGRUPPE Utenfor barnehagen har vi satt opp en lavvo som primært blir brukt av barna på Eplestua. Eplestua har delt barnegruppen i to faste turgrupper, og de bruker lavvoen tre dager i uken. Dette året er en fin forberedelse til de skal være med på naturgruppe. DANNING, OMSORG, LEK OG LÆRING Danning Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåter. Danning skjer i samspill med omgivelsene og med andre og er en forutsetning for meningsdanning, kritikk og demokrati. Gjennom gode danningsprosesser settes barn i stand til å håndtere livet ved at de utvikler evnen til å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen og til å se seg selv som et verdifullt medlem av et større fellesskap. Omsorg Her i barnehagen skal omsorg prege alle situasjoner gjennom dagen. Omsorg i barnehagen handler både om samspillet mellom barna og de voksne, og om samspillet mellom barna. Vi mener at et miljø preget av trygghet og omsorg er med på å skape gode relasjoner. Når barna lærer å ta hensyn til og vise omsorg for hverandre, legges det et viktig grunnlag for barnas sosiale kompetanse. At de voksne på avdelingene er lyttende og engasjerte, og har evne til å vise nærhet og innlevelse, mener vi er en forutsetning for god omsorg. Lek Leken skal ha en fremtredende plass i barns liv i barnehagen. Leken har egenverdi og er en viktig side ved barnekulturen. Leken er et allment menneskelig fenomen der barn har høy kompetanse og engasjement. Den er en grunnleggende livs- og læringsform som barn kan uttrykke seg gjennom. (Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, 2011). Barn leker fordi de liker å leke. I barnehagen har barnas lek stor verdi. Vi ser at barna tar med seg erfaringer, kunnskap, inntrykk og opplevelser og bearbeider dette i leken. I lek med andre barn bruker barna ulike former for kommunikasjon og lærer seg viktige sosiale regler. Barnas positive lek og samhandling er med på å gi dem gode erfaringer og en opplevelse av å mestre samspillet med andre barn. Trygghet og trivsel i lek og aktiviteter skaper gode relasjoner mellom barna og kan være begynnelsen på nære vennskap. Personalets ansvar er å legge til rette for variert lek og ulike aktiviteter tilpasset barnas interesser og ferdigheter. Vi hjelper barna å komme i gang med lek, vi er tilgjengelige, støtter og oppmuntrer underveis. Av og til er det behov for at vi trer inn og deltar eller bidrar med nye impulser, slik at leken kan utvikle seg videre. Læring Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. (Lov om barnehager, Formål). Barn lærer gjennom alt de opplever gjennom dagen. Kommunikasjon med andre barn og voksne er avgjørende for barnas læring. Gjennom lek og samspill med andre lærer barna om seg selv, om andre barn og voksne, om hvordan de skal være mot andre, om hverdagslivets gjøremål og verden omkring seg. Å etablere vennskap og oppleve gode relasjoner er derfor en forutsetning for læring. Lek og læring står med andre ord ikke i motsetning til hverandre, men går hånd i hånd. Gjennom leken lærer vi mye! Barns medvirkning Barns utvikling og læring skjer i et nært samspill mellom barna selv og miljøet de er en del av. Barna påvirkes av og påvirker miljøet rundt seg. Gode relasjoner og en positiv dialog mellom barna og personalet og mellom personalet og foreldrene er en forutsetning for å kunne ta barns medvirkning på alvor. Barnas innspill, sammen med kunnskap om hvert enkelt barns historie og personlighet, gir de voksne et grunnlag for å forstå hvordan barna har det. Observasjoner av barnas læringsprosesser og utvikling, informasjon fra foreldrene og refleksjoner mellom barna og personalet danner grunnlaget for vårt arbeid med barna. Vi legger på denne måten til rette for at barna får være med å påvirke sin egen hverdag. De får uttrykke meningene sine, og vi lytter til deres ønsker og behov når vi legger planer for avdelingen. Det er ikke alltid barna kan få det slik de ønsker, men de skal allikevel ha opplevd at deres tanker og meninger har betydning. 6 7

5 LekEspira i praksis Legge til rette for fysisk utfoldelse gjennom naturgrupper, turer i nærmiljøet, trimrom, klatrevegg klatrestativ, hoppetau, sykling, ski, skøyter, ake, m.m. Finmotorisk stimulering, gjennom lego, tegning, maling, lekeskrive, perler, konstruksjons leker, m.m. Vi legger vekt på et sunt og variert kosthold. Alle måltider blir servert i barnehagen. Varm mat minst 2 dager i uka God hygiene Tradisjoner og tema dager Legge til rette for kreativ utfoldelse, drama Bidra til økt skaperglede. Få erfaring med ulike materialer La barna opptre, oppleve å bli sett av andre Kunstutstillinger Sangstunder, avdelingsvis og felles for hele barnehagen Jobbe med etikk og sosialkompetanse kontinuerlig i hverdagen Lære barna å vise hensyn, empati, toleranse og respekt ovenfor hverandre Gi barna kjennskap til, og markere kristne høytider Ta vare på og viderefører tradisjoner Kjennskap til andre religioner og kulturer som er representert i barnehagen Tid til undrende samtaler sammen med barna Ute, både i sol, regn og snø Natursti Felles skogstur Vann, sand og snøaktiviteter Eksperimentere Samle innsekter, lete etter mark og andre småkryp Lære om dyr Plukke søppel, bli miljøbevisste og ta vare på naturen Gå turer i nærmiljøet, stranden, skogen med leirplassen, åkeren, eplehagen, Askerelva, kyststien og sykehuset området Bruke kyststripa aktivt, se på båtene, krabbefiske, plukke og koke skjell, Børsholmen.. Bli kjent med området og nærmiljøet, både i nåtid og historisk sett Turer til biblioteket Lære om andre kulturer Barns rettigheter, barnekonvensjonen og likestilling Stimulere og vekke nysgjerrighet for tall, form og mengde, rekkefølge, mønster Spille spill Vann og sand lek, plastelina og leire Rydde og sortere leker på riktig sted, katalogisere Voksne bruker bevist matematiske begreper i hverdagssituasjoner. Som mindre enn, større enn, foran, bak, sist, først, halv, hel Bygge ute og inne klosser, magneter, duplo, togbane Baking og matlaging (måle, veie, forme) Eget språkrom med materiell Vi bruker snakkepakken og språksprellpermen Bøker er alltid tilgjengelig på avdelingen Barna kan se i bøkene, eller en voksen leser for dem Eventyr, rim, regler, drama og spill Sanger og sangleker TRAS, et kartleggings skjema for å følge barnas språkutvikling Følge opp barnas interesser for tall og bokstaver Voksne som gode forbilder, lyttende, snakke tydelig, observant 8 9

6 PROGRESJON Hver avdeling har en egen plan for året, hvor hvert fagområde har egne mål og gjennomføringer innenfor de ulike aldersgruppene. Planene er utarbeidet med rammeplanen som grunnlag, og i planene til hver enkelt avdeling vil en kunne se hvordan det konkret jobbes med progresjon innenfor de ulike fagområdene. DOKUMENTASJON SOM GRUNNLAG FOR REFLEKSJON OG VURDERING Barnehagens pedagogiske arbeid skal planlegges, dokumenteres og vurderes. Dokumentasjon er å synliggjøre barnehagens innhold og arbeidsmåter, voksenrollen og barnas trivsel, læringsprosesser og utvikling. Dokumentasjonen er grunnlag for refleksjon over og vurdering av den pedagogiske virksomheten. Den gir oss også grunnlag for å følge med på barnas interesser, trivsel og for å oppdage og følge opp barn med særlige behov. Barnehagen jobber med dokumentasjon ved bruk av observasjoner, bilder, barnas tegninger og ting de lager. Det brukes også praksisfortellinger som det reflekteres over på personalmøter og avdelingsmøter. Prosjekter og temaer blir dokumentert i Spireportalen. KOMPETANSEUTVIKLING Et kompetent personale er nødvendig for å nå våre mål om å skape en god og utviklende barnehage for våre barn. Espira Akademiet tilbyr de ansatte ulike kurs for ansatte på alle nivåer. Alle ledere deltar på opplæring i ledelse. Det arrangeres også kurs innen alle fagområdene, dette er kurs vi vil satse på i løpet av året. Etter at en eller flere har deltatt på eksterne kurs formidles innholdet til de andre medarbeiderne. Vi har også intern opplæring for å heve personalets kompetanse. Intern opplæring er også arena for kompetanseutvikling. Følgende opplæring er pålagt og gjennomføres årlig: Førstehjelp Livredning i vann; minst en fra hver avdeling og en fra hver naturgruppe Brannvernopplæring PERSONALSAMARBEID Personalet er barnehagens viktigste ressurs. Vi arbeider for å få et arbeidsmiljø der personalet møter hverandre med respekt, åpenhet og glede.. Fleksibilitet, humor og hjelpsomhet står i fokus. Sammen skal vi skape «Sol Ute og Sol Inne» for barn og foreldre, med andre ord skape begeistring. Vi har ulike møteplasser der vi har samarbeid i fokus. Daglige morgenmøter Personalmøter Planleggingsdager Ledermøter Fagforum Internopplæring En - en samtaler Avdelingsmøter Ulike komitemøter Samarbeidsmøter med verneombud og tillitsvalgte Sosiale sammenkomster FORELDRE Et godt og åpent samarbeid med barnas foresatte er nødvendig for å skape en god hverdag for barna. Foreldre skal bli møtt med respekt og vi skal være lydhøre for deres synspunkter. Et godt samarbeid skapes gjennom: Daglig dialog ved levering og henting Foreldresamtaler 1-2 ganger i året og ellers ved behov. Foreldremøte Ulike sosiale arrangement Foreldre kan påvirke planarbeidet gjennom Foreldreråd og Samarbeidsutvalg. Utkast til planer som for eksempel årsplaner blir forelagt representantene i foreldrerådets arbeidsutvalg og samarbeidsutvalg. Forslag til endringer av driften blir lagt fram for SU. Foreldre har mulighet til å si sin mening gjennom brukerundersøkelser og i foreldresamtaler. Meninger som kommer fram her, blir vurdert og diskutert i personalgruppa. OVERGANG BARNEHAGE OG SKOLE Vi ligger i grensen mellom tre skoler, Blakstad, Arnestad og Vettre. Vi har som oftest barn som sokner til alle tre. Det blir gjennomført overføringsmøter for hvert enkelt barn der TRAS-skjema og andre opplysninger om barnet blir gitt. All informasjon til skolen blir gitt etter avtale med barnets foresatte. I løpet av året blir det gjennomført møter der skolen og barnehagen utveksler erfaringer og legger planer for å få en god overgang. SAMARBEID MED ANDRE INSTANSER Barnehagen har samarbeid med følgende instanser: Kommunens forvaltning og tildeling Kommunens pedagogisk, psykologisk tjeneste Fysioterapitjenesten Helsestasjon TFS. Tverrfaglig samarbeidsteam. Barnevern BUP Skolene i nærmiljøet 10 11

7 Tradisjoner/felles arr. DATO/MND. Onsdag 3. september Tirsdag 16. september Torsdag 9. oktober Torsdag 23. oktober Tirsdag 2. desember Torsdag 4. desember Fredag 12. desember Desember Desember Fredag 13. februar Februar/mars Februar Mars uke 12 ev. 11 Mars Tirsdag 24. mars Torsdag 26. mars Onsdag 20. mai Fredag 29. mai Onsdag 3. juni Juni HENDELSE Høstfest med foreldre, besteforeldre og søsken. Barn som har sluttet i løpet av siste året, inviteres spesielt Felles busstur til skogen Natursti i nærområdet Arrangement med foreldre, besteforeldre og barn. Vi samler inn penger til barnehagen i Zimbabwe Tenne juletreet og foreldregløgg Nissemarsj og vekke nissen Luciatog kl foreldre og besteforeldre inviteres. Det serveres Lussekatter og en kopp kaffe Nissefest Adventsstund i Østenstad kirke Karneval Vinteraktivitetsdager Espiradagen Leirskole for «Skolespirene «på Vestlia Barnehagedagen Påskeharen Påskefrokost Blomstens dag. Barna har med en blomst som vi planter i barnehagen Temadag Avslutningsfest med barn og foreldre Hyttetur for «Skolespirene» PLANLEGGINGSDAGER Fredag 5. september 2014 Fredag 14. november 2014 Fredag 2. januar 2015 Tirsdag 7. april 2015 Fredag 15. mai

8 Del 2 VELKOMMEN TIL ESPIRA Vårt ønske er å gi barna en fantastisk start på livet! Barnehagene skal i nært samarbeid med hjemmet gi barna en trygg hverdag preget av mestring, lek og glede. For å oppnå dette, kreves det profesjonell satsing, høy kompetanse og god dokumentasjon rundt arbeidet. Espira har utviklet rutiner, standarder og verktøy som både oppfyller myndighetskrav og foreldrenes krav til godt innhold. For å sikre at vi er på riktig vei har vi omfattende brukerundersøkelser og gode rutiner på evaluering av arbeidet vårt. Espira driver barnehager i Akershus, Aust-Agder, Buskerud, Hedmark, Hordaland, Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag, Oppland, Oslo, Rogaland, Vest- Agder, Vestfold og Østfold. VÅR FILOSOFI - BARNESYN Barn er fylt av fantastiske evner og egenskaper. De søker hele tiden å skape mening i samhandling med omverden. Barna i våre barnehager skal oppleve oss som deltakere i meningsskapingen i et trygt, omsorgsfullt og inspirerende miljø. Vår filosofi - barnesyn er styrende for vår praksis og skal ligge til grunn for alle valg vi foretar oss i vårt arbeid med barna. SKAPERGLEDE, IDENTITET, BEVEGELSE Espirabarnehagene skal arbeide tverrfaglig med barns skaperglede, identitet og bevegelse. Ved å oppmuntre barns naturlige nysgjerrighet og indre motivasjon til utforsking og kreativitet, skal barns evner til å se muligheter fremfor begrensninger ivaretas. Barns skaperglede skal verdsettes og synliggjøres i barnehagehverdagen. Gode dannelsesprosesser skal bidra til å utvikle barns selvstendighet, trygghet og egen identitet. Gjennom lek og sosialt samspill med andre lærer barn seg selv å kjenne. Barnehagen skal styrke barns selvfølelse gjennom mestringsopplevelser og anerkjennelse. I forbindelse med lek og andre aktiviteter er barn i stadig bevegelse. Slik lærer de å mestre de små ting og får oppleve gleden ved å nå nye høyder både kroppslig og mentalt. Barnehagetiden er begynnelsen på en livslang læringsprosess som skal gi barn lyst til å prøve og lyst til å skape. LEKESPIRA Vi ser på barndommen som en svært avgjørende fase i menneskets livsløp og samtidig som en fase med stor verdi i seg selv. Barnehagenes innhold bygger på at barn lærer i samhandling med andre. Leken står sentralt, og er en viktig arena for læring og sosial utvikling. Leken har stor egenverdi, og skal kjennetegnes av glede og frivillighet. Kompetente voksne skal gjennom en balanse mellom aktiv deltagelse og observasjon bidra til god lek for barna. For å oppfylle kravene i Lov om Barnehager, Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver har Espira utviklet et pedagogisk verktøy for å synliggjøre arbeidet med fagområdene i Rammeplanen. Ved hjelp av spirer som illustrerer hvert enkelt fagområde forsøker vi å gjøre dette arbeidet mer levende både for barn, foreldre og ansatte. Rammeplanens 7 fagområder blir hos oss visualisert gjennom vårt LekEspira konsept. LekEspira sitter og vipper på toppen av de ulike spirene og representer vårt helhetlige læringssyn og tanken om at fagområdene er tett knyttet sammen. Espira har i samarbeid med Inped utviklet LekEspira fagkort. Hver avdeling/base i våre barnehager har en LekEspiratavle med fagkort på veggen. Under hver spire ligger det 20 kort hvor det står forslag til aktiviteter våre ansatte kan gjøre sammen med barna. Spirene Språklabben Språk er nøkkelen til kommunikasjon og forståelse mellom mennesker og er langt mer enn bare tale. Vi kan også kommunisere ved hjelp av f.eks. tegnspråk og skriftspråk. Det er også mulig å kommunisere uten å bruke ord. Spedbarnsforskning viser at babyer foretrekker mors stemme fra første stund og at de ikke bare oppfatter ord som lyder, men at de også er i stand til å forstå hva de betyr. Dette forteller oss hvor viktig språket er for kommunikasjonen mellom mennesker og at språk også handler om følelser. Gjennom Språklabben får barna anledning til å bli kjent med språk og tekst som kommunikasjonsform. Med leken som plattform får de utforske mange måter å nærme seg dette temaet på. Gjennom planlagte og ikke planlagte situasjoner blir barna kjent med mulighetene som ligger i å bruke og beherske språket i forskjellige former. Språket er en viktig del av barns identitet. Hvordan du uttrykker deg handler om hvem du er og om hvordan du ønsker å bli oppfattet. Barna får her erfaringer med betydningen og viktigheten av å kunne kommunisere med omgivelsene på en god måte. Tumleplassen Barn er skapt til å bevege seg, til å gå, løpe og hoppe. De lærer mens de beveger seg, og utvikling av motoriske ferdigheter er helt grunnleggende for å kunne utføre dagligdagse handlinger. Tumleplassen skal være en mestringsarena for begge kjønn. Her lærer de å mestre nye utfordringer og opplever at de lykkes dersom de prøver, anstrenger og øver seg. Det er viktig at barna får anledning til å bruke kroppen aktivt, slik at de lærer å beherske og kontrollere den. Det er disse erfaringene som skal gjøre dem i stand til å takle forskjellige situasjoner på en god måte senere i livet. Bl.a. vet vi at det kreves god kroppsbeherskelse for å kunne klare å sitte rolig, noe som kan komme godt med når barna begynner på skolen. Like viktig er det at barna så tidlig som mulig blir bevisste på verdien av å ta vare på egen helse og får oppleve gleden og betydningen av å kunne mestre de forskjellige elementene de kommer i kontakt med. Tumleplassen handler også om å legge til rette for å skape sunne matvaner. Skattekista Mennesker har et medfødt behov for å uttrykke seg og har et stort register når det gjelder måter å uttrykke seg på. Det handler om å kunne bearbeide inntrykk og bruke disse til å skape sine egne avtrykk på den verden en ser rundt seg. Gjennom Skattekista skal barna oppleve at de blir stimulert til å gjøre akkurat det. Det handler om frihet og om å få lov å uttrykke seg på forskjellige måter, i forskjellige formater, og ikke minst om å få tilbakemeldinger fra omgivelsene. Barn lar seg ikke begrense av tradisjonell tenkning. De griper mulighetene som byr seg og handler ut i fra disse. Gjennom Skattekista får barna anledning til å prøve seg på uttrykk som er tilpasset deres forutsetninger og utviklingsnivå. Gjennom drama, musikk og forming skal barna få mulighet til å utforske og utfordre sine kreative evner. Skattekista skal være en arena der barns kreativitet har gode vilkår og forutsetninger for å blomstre

9 Samfunnspira Gjennom Samfunnspira skal vi bidra til at barna blir trygge på seg selv som enkeltindivider og som deltakere i større grupper. De skal oppleve at deres syn blir hørt og respektert og at deres bidrag teller. Barn er viktige samfunnsborgere og deres meninger og synspunkter fortjener å bli hørt. Gjennom Samfunnspira skal barna få en begynnende forståelse for det som har med menneskeverd og likestilling å gjøre. De skal oppleve at synspunktene deres er like mye verdt, uansett om du er gutt eller jente.ved å få oppleve og erfare små og store ting som skjer i nærmiljøet får barna utvikle positive holdninger til det å påvirke sine omgivelser. Vi ønsker også at barna skal bli kjent med omsorg i et større perspektiv. Derfor samarbeider Espira med SOS-barnebyer for å gi barn i andre land en bedre barndom og en tryggere oppvekst. Miljøspira Miljøspira skal lære barna å bli glade i naturen. Tidlige erfaringer med turer i skog og mark kan ha stor betydning for barnas videre utvikling og deres holdninger til det å ta vare på naturen. Ved å ta i bruk naturen som en del av det daglige tilbudet i barnehagen, gir vi barna opplevelser og inntrykk som bidrar til at de blir glade i å ferdes ute i all slags vær. Det å oppleve værforandringene direkte på kroppen og få anledning til å undre seg over små og store fenomener der hvor de er, gir barna erfaringer og inntrykk som varer lenge. Gjennom Miljøspira vil barna få delta i aktiviteter som gir dem mulighet til å prøve seg ut med forskjellige typer redskaper og verktøy. Barna får også anledning til å utvikle interesse og forståelse for viktigheten av å ta vare på miljøet. Ved å få innsikt i matproduksjon og ved å delta i barnehagens daglige rutiner rundt f.eks. kildesortering, får barna verdifull kunnskap om avfallshåndtering og gjenbruk. Filosofus De fleste barn er nysgjerrige av natur. De undrer seg og spør om ting som vi voksne ikke alltid vet svaret på. Gjennom Filosofus får barna utforske potensialet som ligger i å ikke vite. Evnen til å undre seg er medfødt, men evnen må utvikles og holdes ved like. Filosofi med barn handler om å undre seg sammen og om å gi tid og rom til barnas tanker. Målet er ikke nødvendigvis å finne svar på alle spørsmål, men kan like gjerne være å finne nye spørsmål. Gjennom Filosofus blir barna også kjent med historier og fortellinger som omhandler toleranse og respekt for likeverd mellom mennesker. Barna utvikler forståelse for at mennesker kan ha forskjellig bakgrunn og tro. Tallbingen Små barn elsker å utforske omgivelsene. De begynner tidlig å vise interesse for å benytte forskjellige gjenstander i leken. Gjennom erfaringene de gjør seg utvikler de forståelse for hvordan ting henger sammen og fungerer. Mange barn viser tidlig interesse for å sette ting i system, i rekkefølge og i mønster. Disse aktivitetene danner grunnlaget for barnas matematiske forståelse. Det å ha forståelse for rom og form er avgjørende for hvordan barna forholder seg til omgivelsene. Gjennom Tallbingen får barna anledning til å leke med tall og undersøke verden fra et matematisk og forskende perspektiv. VISJON OG VERDIER Vår visjon; Sol ute, Sol inne Våre verdier; Kompetent Fleksibel Ordentlig Personlig Espiras visjon og fire kjerneverdier skal ligge til grunn for alt vi gjør og komme til uttrykk gjennom barnehagens planer og praksis. ESPIRASTANDARDER For å sikre at våre ansatte har en felles forståelse av de mest sentrale arbeidsoppgavene som er knyttet til det å skulle jobbe i barnehage, har vi utviklet Espirastandarder. Det er beskrivelser som på en enkel måte forteller hvordan personalet skal forholde seg til enkelte situasjoner. Det er utviklet Espirastandarder for følgende områder: Når barnet begynner i barnehagen/tilvenning Når barnet bytter avdeling Når barnet kommer i barnehagen Når barnet skal hjem fra barnehagen SPIREPORTALEN Spireportalen er et unikt driftssystem som samler, forenkler og forbedrer de daglige rutinene og kommunikasjonen med foresatte ved bruk av moderne teknologi som berøringsskjerm, håndholdte enheter og web. Samtidig dokumenteres pedagogisk praksis slik at den kan hentes frem og brukes til refleksjon både underveis og i ettertid. Både de ansatte i barnehagene og foresatte er brukere av systemet. PROGRESJON I FAGOMRÅDENE (spirene) Våre barnehager jobber systematisk med å legge til rette for at barna opplever og erfarer progresjon i de ulike fagområdene (spirene). Barnehagene dokumenterer dette arbeidet på ulike måter. PEDAGOGISK DOKUMENTAJON Pedagogisk dokumentasjon er dokumentasjon som er satt i system og som det systematisk reflekteres over både mellom de ansatte, og sammen med barna. Barnehagene våre jobber systematisk med dokumentasjon gjennom barnehageåret ved bruk av for eksempel praksisfortellinger, bilder, video og barns utrykk (tegninger, kunstverk ol). Dokumentasjonen brukes som utgangspunkt for refleksjon i personalgruppa for å videreutvikle praksis. Refleksjonen skjer med Espiras filosofi - barnesyn, Rammeplanen ol. som utgangspunkt. Refleksjonen kan skje på avdelingsmøter, personalmøter, veiledningsgrupper, egne refleksjonsmøter osv. EGET AKADEMI FOR ANSATTE Espira Akademiet er vårt program for kompetanseutvikling. Vi tror på livslang læring ved refleksjon, tilføring av ny kunnskap og trening på ferdigheter. Espira Akademiet skal sikre at våre ansatte til enhver tid har god kunnskap om barn og barnehage. Espira har kompetansestiger for alle grupper av ansatte med fokus på både fag og ledelse. SkolEspira SkolEspira er vårt pedagogiske tilbud til de eldste barna i barnehagen. SkolEspira har sin forankring i vår filosofi og sørger for en helhetlig tilnærming til læring. Gjennom tverrfaglig prosjektarbeid blir barna kjent med LekEspiras 7 fagområder og får det beste grunn-laget for livslang læring, samtidig som de opplever sammenheng i overgangen mellom barnehage og skole. I tillegg til SkolEspira standarden er det utarbeidet en SkolEspira veileder

10 Småspirene Med mål om å være Nordens beste barnehagedriver er det viktig at vi gir barn og foreldre et barnehagetilbud som er tilpasset alle aldersgrupper. Med Espiras filosofi - barnesyn som bakgrunn skal våre ansatte gi de yngste barna i barnehagen en hverdag som er fylt av omsorg og utforskning. Spedbarnsalderen har de siste årene blitt viet mye oppmerksomhet. Dette er noe vi tar på alvor. I løpet av de tre første leveårene tilegner barn seg ferdigheter i et tempo som overgår det meste som skjer senere i livet. I denne perioden lærer barna seg bl.a. å snakke og gå. Ferdigheter som er helt avgjørende for den utviklingen som skjer videre. Dette er også en fase som har stor betydning for den emosjonelle og kognitive utviklingen hos barna. Våre ansatte skal gjennom økt kunnskap om barns utvikling, og refleksjon i forhold til egen praksis, sørge for å gi de yngste barna et pedagogisk tilbud som stimulerer denne utviklingen og bidrar til at de utvikler en sunn selvfølelse. For å øke bevisstheten i forhold til arbeidet med de yngste barna i barnehagen har vi valgt å gi denne satsningen navnet Småspirene. Det skal utarbeides en egen veileder for Småspirene

11 ESPIRA BLAKSTAD Strandveien 57, 1392 Vettre Telefon: Epost:

Espira Hovsmarka. Årsplan 2014-15 HOVSMARKA SOLKNATTEN

Espira Hovsmarka. Årsplan 2014-15 HOVSMARKA SOLKNATTEN Espira Hovsmarka HOVSMARKA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Presentasjon av barnehagen...3 Barnehagens verdigrunnlag...4 Organisasjonskart...4 Del 1 Nasjonale føringer...4 Lokale føringer...4

Detaljer

TORSBERGSKOGEN. SOLKNATTEN Espira Torsbergskogen Årsplan 2014-15

TORSBERGSKOGEN. SOLKNATTEN Espira Torsbergskogen Årsplan 2014-15 TORSBERGSKOGEN SOLKNATTEN Espira Torsbergskogen Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Del 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Barnehagens plan og vurderingsarbeid...4 Lek - Lek er læring, og læring er

Detaljer

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN Espira Rambjøra RAMBJØRA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...4 Velkommen til Espira Rambjøra...4 Planleggingsdager...6 Kontaktinfo...6 Faste tradisjoner...6 Kosthold og bevegelse...6 Verdiene

Detaljer

Espira Gjemble. Årsplan 2014-15 GJEMBLE SOLKNATTEN

Espira Gjemble. Årsplan 2014-15 GJEMBLE SOLKNATTEN Espira Gjemble SOLKNATTEN GJEMBLE Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Del 1 Vårt barnesyn...4 Omsorg, lek, læring...4 Naturen som læringsarena...4 Miljøspirer...5 Metoder i pedagogisk opplegg...5 Reveklubb

Detaljer

Espira Årølia Årsplan 2013-14

Espira Årølia Årsplan 2013-14 Espira Årølia Årsplan 2013-14 Å R Ø L I A INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Organisering...4 Årets tema er nærmiljø...4 Mål og plan...5 Språkutvikling og språklig mangfold...5 Skolespira...6

Detaljer

Espira Rå SOLKNATTEN RÅ. Årsplan 2014-15

Espira Rå SOLKNATTEN RÅ. Årsplan 2014-15 Espira Rå SOLKNATTEN RÅ Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Barnehagen vår...3 Nærmiljø og samfunn...4 Språk, kommunikasjon og tekst...5 Kropp, bevegelse og helse...5 Kunst, kultur og kreativitet...5 Tradisjoner...6

Detaljer

Espira Marienfryd. Årsplan 2014-15 MARIENFRYD SOLKNATTEN

Espira Marienfryd. Årsplan 2014-15 MARIENFRYD SOLKNATTEN Espira Marienfryd MARIENFRYD SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Kontaktinfo...4 Personalet...4 Nyttig å vite...4 Danning, omsorg, lek og læring...6 Barns rett til medvirkning

Detaljer

KUNNSKAPSBYEN. SOLKNATTEN Espira Kunnskapsbyen Årsplan 2014-15

KUNNSKAPSBYEN. SOLKNATTEN Espira Kunnskapsbyen Årsplan 2014-15 KUNNSKAPSBYEN SOLKNATTEN Espira Kunnskapsbyen Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Del 1 Barnehagens organisering...4 Kontaktinformasjon...4 Personalet...4 Dagsrytme...4 Terminliste 2014/2015...5 Omsorg,

Detaljer

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 HØYTORP SOLKNATTEN FORT Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Barnehagens samfunnsmandat...4 Vår pedagogiske plattform...4 Barnesyn...4 Overordnede

Detaljer

Espira Torshovdalen. Årsplan 2015-16 TORSHOVDALEN SOLKNATTEN

Espira Torshovdalen. Årsplan 2015-16 TORSHOVDALEN SOLKNATTEN Espira Torshovdalen TORSHOVDALEN SOLKNATTEN Årsplan 2015-16 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Kontaktinformasjon...4 Barnehagens verdigrunnlag...4 Mål for barnehageåret...4 Barnehagens organisering

Detaljer

Espira Hovsmarka. Årsplan 2015-16 HOVSMARKA SOLKNATTEN

Espira Hovsmarka. Årsplan 2015-16 HOVSMARKA SOLKNATTEN Espira Hovsmarka HOVSMARKA SOLKNATTEN Årsplan 2015-16 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Presentasjon av barnehagen...3 Barnehagens verdigrunnlag...4 Organisasjonskart...4 Nasjonale føringer...4 Del 1 Lokale føringer...4

Detaljer

Espira stongafjellet Årsplan 2013-14

Espira stongafjellet Årsplan 2013-14 Espira stongafjellet Årsplan 2013-14 S T O N G A F J E L L E T INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Avdelingene...4 Friluftsliv og miljø...4 Biler...5 Språkstimulering og pedagogisk

Detaljer

Espira Gåserud Årsplan 2013/14

Espira Gåserud Årsplan 2013/14 Espira Gåserud Årsplan 2013/14 G Å S E R U D INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Personalet...4 Evaluering 2013...4 Espira Vigilo Pro...4 Renholdssoner...4 Espira Gåseruds pedagogiske plattform...5 Standarder...5

Detaljer

Espira Krystallveien. Årsplan 2014-15 KRYSTALLVEIEN SOLKNATTEN

Espira Krystallveien. Årsplan 2014-15 KRYSTALLVEIEN SOLKNATTEN Espira Krystallveien KRYSTALLVEIEN SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Praktisk informasjon...4 Årsplan...5 Lov om barnehager...5 Vedtekter...5 Rammeplanen...5

Detaljer

Espira Helldalsåsen Årsplan 2013-14

Espira Helldalsåsen Årsplan 2013-14 Espira Helldalsåsen Årsplan 2013-14 H E L L D A L S Å S E N INNHOLD DEL 1 Del 1 Kontaktinfo...3 Om oss...3 Barnehagen vår...4 Personalutvikling...5 Foreldresamarbeid...5 Hovedsatsingsområder...6 Pedagogiske

Detaljer

Espira Kløverenga. Årsplan 2015-16 KLØVERENGA SOLKNATTEN

Espira Kløverenga. Årsplan 2015-16 KLØVERENGA SOLKNATTEN Espira Kløverenga KLØVERENGA SOLKNATTEN Årsplan 2015-16 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Personalet...4 Del 1 Organisering...4 Barnehagens verdigrunnlag...4 Danning gjennom omsorg, lek og læring...5 Personalutvikling...6

Detaljer

Espira Ormadalen. Årsplan 2015-16 ORMADALEN SOLKNATTEN

Espira Ormadalen. Årsplan 2015-16 ORMADALEN SOLKNATTEN Espira Ormadalen ORMADALEN SOLKNATTEN Årsplan 2015-16 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Kontaktinfo...4 Ansatte...4 Barns medvirkning...4 Voksenrollen...4 Tema og satsingsområde - Utgangspunkt

Detaljer

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN Espira Dvergsnes DVERGSNES SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Barnehagen vår...3 Formålsparagraf...5 Foreldresamarbeid...5 Barnehagens samarbeidspartnere...6 Danning...7 Sosial kompetanse...7 Omsorg

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

Sammen skaper vi den gode hverdagen

Sammen skaper vi den gode hverdagen ÅRSPLAN 2014 2015 Sammen skaper vi den gode hverdagen Innholdsfortegnelse: Velkommen til Rødbøl barnehage.... 4 Besøksadressen vår er:... 4 Telefonnummer til avdelingene:... 4 Lover og planer... 5 Kommunale

Detaljer

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Årsplan for 2015 16 Kløvergården barnehage Et godt sted å være et godt sted å lære. - Lekne, rause barn med god selvfølelse. 1 INNHOLD Forord... 3 Barnehagens formål...

Detaljer

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017.

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. 1 Høyt lavt, under og over. Tekst : Lina Holt May Britt Frigstad Melodi: Lina Holt Barnehagen denne hagen på jord Hvor menneskebarna vokser og gror

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT 1 Vi tar vare på barndommens magi. SiO Barnehage Nær Målrettet Oppfinnsom 2 Om barnehagen SiO Barnehage Eilert Sundt er en av 11 barnehager som eies og drives av

Detaljer

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage Langtidsplan 2012-2014 Seljedalen barnehage INNHOLD Side Forord 3 Barnehagens samfunnsmandat 4 Felles retning for kommunale barnehager 4 Visjon og mål Vårt kommunikasjonsløfte 4 Våre verdier 5 Vår kompetanseforståelse

Detaljer

ÅRSPLAN. Annen Etasje barnehage 2014/15

ÅRSPLAN. Annen Etasje barnehage 2014/15 ÅRSPLAN Annen Etasje barnehage 2014/15 INNHOLD s 1-3 s 4-19 s 19 s 20 S 22 Innledning, formål, visjon og serviceerklæring Annen Etasje som læringsarena Vår forståelse og prioritering av viktige områder

Detaljer

Årsplan 2015-2016. Petedalsheia barnehage

Årsplan 2015-2016. Petedalsheia barnehage Årsplan 2015-2016 Petedalsheia barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning

Detaljer

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber:

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber: INNLEDNING Årsplanen for Storeng Familiebarnehage er utarbeidet i tråd med Lov om Barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Årsplanen vår viser hva vi er opptatt av i familiebarnehagen

Detaljer

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Årsplan Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Visjon 3. Verdier 4. Barnehagens profil og satsingsområder 4.1 Barnehagens prosjekt 5. Strategidokument for skole og barnehage

Detaljer