Være Østre. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Være Østre. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj."

Transkript

1 Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel Marit Stadheim Selberg Arkitekter AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 1. utgave MST KRL MST RPA Klæbuvn. 196 b, Trondheim, E-post:

2 2 Innhold 1 Bakgrunn Håndbøker og rapporter Eksisterende situasjon Gjeldende reguleringer Eksisterende trafikk Løsninger for gående og syklende Kollektivtrafikk PROSJEKTERT LØSNING FOR VEGAREALER PÅ PLANOMRÅDET Adkomstveger Parkering Løsning for gående og syklende Løsning for renovasjon TRAFIKKSIKKERHET Trafikksikkerhet på planområdet Trygg skoleveg Trygg adkomst til fjorden VURDERING AV ALTERNATIVER FOR ADKOMST TIL PLANOMRÅDET Adkomst via Væretrøa Adkomst vest for Væretrøa TURPRODUKSJON KAPASITETSANALYSE FV 950 / FV Analyse av dagens trafikkforutsetninger Kapasitetsanalyse i utbyggingsåret Uten utbygging Med utbygging Kapasitetsanalyse med fremskrevne trafikkmengder Uten utbygging Med utbygging OPPSUMMERING O:\Prosjekt\2014\14_005 Boligfelt\2. Fag\Notat\Veg\ docx

3 3 1 Bakgrunn ViaNova Trondheim AS har fått i oppdrag av Selberg Arkitekter å utarbeide et forslag for detaljregulering av vegarealer i tilknytning planlagt nytt boligfelt på. I forbindelse med detaljreguleringen er det også gjort en vurdering av de trafikale konsekvensene av planen i forhold til trafikkmengder og trafikksikkerhet. Dette notatet tar for seg følgende: - Prosjektert løsning av vegarealer på planområdet - Vurdering av alternativer for adkomstveger til planområdet - Utredning av mengde nyskapt trafikk fra planområdet - Trafikkfaglig vurdering av kapasitet i krysset Fv 950 Malviksvegen / Fv 874 Væresvegen - Vurdering av trafikksikkerhet for gående og syklende i vegnettet med tilknytning til planområdet Figur 1: Planområdet O:\Prosjekt\2014\14_005 Boligfelt\2. Fag\Notat\Veg\ docx

4 4 2 Håndbøker og rapporter Håndbøker og rapporter benyttet for utarbeidelse av dette notatet inkluderer - Håndbok N100 Veg og Gateutforming (Statens vegvesen, 2013) - Håndbok V120 Premisser for geometrisk utforming av veger (Statens vegvesen, 2013) - Håndbok V122 Sykkelhåndboka (Statens vegvesen, 2014) - Håndbok V121 Geometrisk utforming av veg- og gatekryss (Statens vegvesen, 2013) - Håndbok V713 Trafikkberegninger (Statens vegvesen, 1989) - Håndbok V714 Veileder i trafikkdata (Statens vegvesen, 2011) - PROSAM-rapport nr. 137 (Statens vegvesen Region øst, 2006). 3 Eksisterende situasjon 3.1 Gjeldende reguleringer Planområdet er i kommunedelplanen regulert til boligformål. Væretrøa er i dag en privat veg. 3.2 Eksisterende trafikk Planområdet ligger nord for Fv 874. Fv 874 hadde i 2014 en ÅDT på 930 (NVDB, 2014). Væretrøa er nærmeste avkjørsel mot planområdet. I dag benytter ca. 75 boliger Væretrøa. Boligene består i hovedsak av eneboliger. Med utgangspunkt i at hver bolig produserer ca. 3,5 kjøreturer per døgn (Statens vegvesen, 1989) tilsvarer dette en eksisterende trafikk gjennom avkjørselen fra Fv 874 på ca. 265 kjt/d. 3.3 Løsninger for gående og syklende Eksisterende gang- og sykkelveg langs Væresvegen krysser Væretrøa og fortsetter vestover mot Malvikvegen. Det er påpekt jf nabomøte at det er noe dårlig sikt fra Væretrøa til krysningspunkt og at syklister kommer i svært høy fart på gang- og sykkelvegen. Det er i dag 5% fall vestover ned mot Væretrøa på gang- og sykkelvegen før den flater ut gjennom krysningspunktet. Krysset Væretrøa / Væresvegen er ikke regulert, og syklister på gang- og sykkelvegen har vikeplikt for kjøretøy i Væretrøa. Det er foretatt siktanalyse, og siktforhold fra gang- og sykkelvegen er per i dag ikke tilfredsstilt i henhold til Håndbok V Kollektivtrafikk Kollektivtilbudet er ivaretatt av buss. Bussruter 6 og 80 passerer bussholdeplass som ligger like ved innkjøring til Væretrøa fra Fv 874. I tillegg passerer bussruter 37, 38 og 138 bussholdeplass Være langs Fv 950. Adkomsten til bussholdeplassen er i dag dårlig. Myke trafikanter må benytte gruset vegskulder i Væresvegen fra Væretrøa. Se Figur 2 under. O:\Prosjekt\2014\14_005 Boligfelt\2. Fag\Notat\Veg\ docx

5 5 Figur 2: Adkomst til bussholdeplass sett fra Væretrøa 4 PROSJEKTERT LØSNING FOR VEGAREALER PÅ PLANOMRÅDET 4.1 Adkomstveger Det er prosjektert en løsning med ca. 135 m lang adkomstveg (Se tegning C01, linje ) fra Fv 874 gjennom Væretrøa inn til planlagt boligområde. De første 50 m av ny adkomstveg følger vegen plassering til eksisterende gang- og sykkelveg fra Væretrøa, og i ny løsning vil fortsettelsen av gang- og sykkelvegen hektes på nytt fortau i adkomstvegen. Eksisterende gang- og sykkelveg øst for Væretrøa tilpasses ny geometri i krysset. Adkomstvegen er lagt i en 30 m radius med nødvendig breddeutvidelse i henhold til håndbok N100 og V120. Normalprofil uten breddeutvidelse er vist i Figur 3. Figur 3: Normalprofil adkomstveg O:\Prosjekt\2014\14_005 Boligfelt\2. Fag\Notat\Veg\ docx

6 6 Vegen holder et relativt bratt fall (7%) over en ca. 85 m lang strekning ned mot boligområdet. I profil ca. 130 kommer avkjøring til adkomstveg (Se tegning C01) i vest. For alle veger internt på boligområdet benyttes tverrprofil for løsning med blandet trafikk. Normalprofil kan sees i Figur 4 og er i henhold til Hb N100 for A1, adkomstveger med mer enn 50 boenheter. Overgang fra løsning med fortau til løsning uten fortau tas ved avkjørsel til , og vil derfor fremstå som oversiktlig og ryddig. For internvegene med blandet trafikk må fartsdempende tiltak benyttes. Figur 4: Normalprofil internveger på planområdet Internvegene inne på planområdet fremstår som en sløyfe med en blindveg i nordlig ende. Det er mulig for dimensjonerende kjøretøy å kjøre gjennom sløyfe, men det må rygges ut fra blindvegen. Sporingsanalyse med dimensjonerende kjøretøy buss (15 m) er foretatt, og krav til fremkommelighet er tilfredsstilt. 4.2 Parkering Foruten gjesteparkering og parkering i enden av blindvegen vil parkering til boligene skje i felles p-kjeller. Det er planlagt en parkeringsdekning på 1,2 plasser per boenhet (120 plasser totalt). Det er prosjektert en løsning med nedkjøring til kjeller på rampe fra vegen i sør-vestlig ende av planen. Med innkjøring til parkering tidlig på planområdet reduserer man trafikken på resten av området. Utforming av rampe følger Statens vegvesens veileder for utforming og drift av parkeringsanlegg. Stigningsforholdene tilsier at rampen må holdes isfri. 4.3 Løsning for gående og syklende Det er ikke behov for egne anlegg for gående og syklende på adkomstveger i boligfelt. For det planlagte boligområde løses vegarealene med blandet trafikk foruten fortau på adkomstveg inn til planområdet og tilknyttede gang- og sykkelveger. Eksisterende gang- og sykkelveg øst for Væretrøa tilpasses ny geometri i krysset. Det opparbeides opphøyd gangfelt i krysset, og gang- og sykkelvegen kan derfra kobles på nytt O:\Prosjekt\2014\14_005 Boligfelt\2. Fag\Notat\Veg\ docx

7 7 fortau langsmed ny adkomstveg før gang- og sykkelvegen fortsetter videre vestover mot Malviksvegen. Det er prosjektert gang- og sykkelveg fra nordøstlig enda av planen som knytter blindvegen på planområdet til gang- og sykkelveg utenfor området, samt tursti i vestlig hjørne av planen ned til gang- og sykkelveg langs Fv 950. Vanskelige stigningsforhold gjør at disse ikke kan bli universelt utformet. 4.4 Løsning for renovasjon Øst for adkomstveg ved avkjørsel til er det avsatt areal til renovasjon. Det legges opp til at renovasjonsbil benytter oppstillingsplass i vegen, samt avkjørsel til adkomstveg som snuplass. På denne måten unngår man at renovasjonskjøretøy må kjøre lenger inn på boligområdet. Avkjørselen er derfor utformet i henhold til Trondheim kommunes renovasjonstekniske norm med 12,5 m svingradius. Adkomstvegen ned til planområdet er breddeutvidet i kurven, og breddeutvidelse er beholdt forbi renovasjonsområdet for å skape nok bredde i snuområdet. Sporingsanalyse er foretatt, og fremkommelighet for dimensjonerende kjøretøy, buss (15 m), er tilfredsstilt. 5 TRAFIKKSIKKERHET 5.1 Trafikksikkerhet på planområdet Vegarealer inne på planområdet løses i hovedsak med blandet trafikk på boligveg med smalt tverrsnitt, foruten fortau på adkomstvegen inn til området. Veger med smalt tverrsnitt innbyr til lav fart. Det bør benyttes fartsdempende tiltak i form av fartshumper, skilt, etc. Internvegen gjennom boligfeltet ender i blindveg, og det vil derfor ikke være noe gjennomkjøringstrafikk. Planlagt fortau langs adkomstveg inn til planområdet trekkes helt ut til Fv 874 og frem til bussholdeplassen for å sikre trygg fremkomst til denne. Samtidig kobles eksisterende gangog sykkelveg øst for Væretrøa på nytt fortau med opphøyd gangfelt i krysset. Kurvaturen i eksisterende gang- og sykkelveg i øst endres for å tilpasses ny geometri i krysset. Med denne løsningen vil krav til sikt i gangfelt i Væretrøa være oppfylt, se Figur 5 under. Figur 5: Siktlinjer til nytt gangfelt fra Væretrøa Siktkrav i avkjørsel fra fylkesvegen er ivaretatt, se tegning C01. O:\Prosjekt\2014\14_005 Boligfelt\2. Fag\Notat\Veg\ docx

8 8 5.2 Trygg skoleveg Planlagt boligområde ligger i Ranheim skolekrets for barneskole, og Markaplassen skolekrets for ungdomsskoler. Ranheim skole ligger i en gåavstand på ca. 3,5 km fra planområdet. Gående kan benytte gang- og sykkelvegen langs Væresvegen til undergangen under Fv 950. Derfra ledes gående inn på gang- og sykkelvegen/fortauet i Ranheimsvegen. Ranheimsvegen krysser jernbanen over bru, med egen adskilt gang- og sykkelvegbru. Skoleveien er lengre enn 2 km, og 1.klassinger vil ha rett på skolekyss. 5.3 Trygg adkomst til fjorden Jernbaneverket har bedt om at det utredes hvorvidt tiltak vil medføre økning i trafikk over eksisterende planovergang, og hvorvidt det bør gjennomføres avbøtende tiltak. For tilgang til friområde i nord bør det legges til rette for at gående og syklende som skal mot fjorden ledes til overgangsbru i sør. Se Figur 6. Figur 6: Illustrasjon trygg adkomst til fjorden Det er planlagt sti fra planområdet ned til gang- og sykkelveg langs Fv 950. Alternativt kan gang- og sykkelveg langs Fv 874 benyttes. Det er ikke tilrettelagt overgang for gående over Fv 950 i området hvor stien kommer ned til gang- og sykkelveg langs Fv 950. På sjøsiden av Fv 950 ligger det her en privat veg som leder til planovergangen i nord. Denne er stengt med bom og skilt. Skiltet er i midlertid både slitt og vridd vekk fra vegbanen. Se Figur 7. Fv 950 er en relativt stor veg med høyt fartsnivå, og fordi det ikke noen overgang over Fv 950 mot den private vegen vurderes det ikke som at myke trafikanter ledes mot planovergangen. For å gjøre det tydeligere at planovergangen ikke skal benyttes av gående bør det settes opp nytt skilt. O:\Prosjekt\2014\14_005 Boligfelt\2. Fag\Notat\Veg\ docx

9 9 Figur 7: Privat veg mot planovergangen Myke trafikanter ledes sørover mot undergangen under Fv 950 på gang- og sykkelvegen som leder videre til bruovergang over jernbanen. O:\Prosjekt\2014\14_005 Boligfelt\2. Fag\Notat\Veg\ docx

10 10 6 VURDERING AV ALTERNATIVER FOR ADKOMST TIL PLANOMRÅDET Med bakgrunn i merknader fra naboer er det gjort en vurdering av mulige adkomster til planområdet. 6.1 Adkomst via Væretrøa Det er planlagt en løsning med adkomst til planområdet gjennom eksisterende avkjørsel til Væretrøa. Ved å ta i bruk eksisterende avkjørsel begrenses antall avkjørsler i Væresvegen, og antall krysningspunkter for gang- og sykkelvegen parallelt med Væresvegen. Eksisterende gang- og sykkelveg øst for Væretrøa vil tilpasses ny geometri i krysset og trafikksikkerheten for denne vil dermed forbedres. Det er kommet merknader fra naboer om at syklister kommer i svært høy fart over Væretrøa fra gang- og sykkelvegen, samt at det er dårlig sikt til denne fra Væretrøa. Syklister har i utgangspunktet vikeplikt for bilister fra Væretrøa. Dersom gang- og sykkelvegen kobles på nytt fortau i adkomstvegen med opphøyd gangfelt over Væretrøa vil det bli et tydelig systemskifte, og bilistene vil få vikeplikt. Ny utforming vil både forbedre sikten i krysningspunktet og virke fartsdempende på syklister. Samtidig kan overgang til fortau gjøre strekningen mindre attraktiv for noen syklister, og gjøre at en isteden ønsker å benytte vegbanen. 6.2 Adkomst vest for Væretrøa Det er vurdert en løsning med etablering av ny avkjørsel fra Væresvegen inn til planområdet vest for Væretrøa. Denne løsningen vil skape en rettere veglinje inn mot planområdet, men vil også krysse rett over arealer avsatt til LNF-formål i kommunedelplanen. Væresvegen forbi Væretrøa betegnes som en samleveg. I henhold til Statens vegvesens Hb N100 skal antall avkjørsler langs samleveger begrenses. Å etablere ny avkjørsel langs Væresvegen i nærhet til eksisterende avkjørsel til Væretrøa vil ikke være i tråd med dette. Med dagens plassering av bussholdeplass i Væresvegen vil heller ikke siktkrav for avkjørsel være tilfredsstilt. Ny avkjørsel vil også skape et nytt krysningspunkt over gang- og sykkelvegen som går parallelt med Væresvegen. Flere krysningspunkter på gang- og sykkelvegen vil tilføre økt risiko for myke trafikanter. O:\Prosjekt\2014\14_005 Boligfelt\2. Fag\Notat\Veg\ docx

11 11 7 TURPRODUKSJON Planlagt boligområde består av 33 rekkehus og 77 leiligheter, hvorav 12 av leilighetene har areal opp til 50 m2. Med bakgrunn i at boligområdet består av størst andel leiligheter, er det valgt å gå i den laveste enden av variasjonsområdet for turproduksjon per bolig. Som normtall er det derfor valgt å bruke 2,5 bilturer per bolig (se Tabell 1). Dermed har vi at det vil genereres trafikk på 250 kjt/d fra boligområdet. Videre har vi at ÅDT i avkjørselen fra Væretrøa til Væresvegen øker til ca. 515 kjt/d, og ÅDT på Fv 874 øker fra 930 kjt/d til 1180 kjt/d. Det vurderes som at trafikkøkningen som følge av boligprosjektet er marginal, og at trafikkavviklingen på Fv 874 og avkjørsel fra denne er tilfredsstillende. Tabell 1: Turproduksjon (Vegdirektoratet, 1989) O:\Prosjekt\2014\14_005 Boligfelt\2. Fag\Notat\Veg\ docx

12 12 8 KAPASITETSANALYSE FV 950 / FV 874 Statens vegvesen har bedt om at det foretas en trafikkfaglig vurdering av kapasiteten i krysset Fv 950 / Fv 874. Figur 8: Kryss Fv 950 / Fv 874 (Norge i bilder, 2015). Krysset er regulert med forkjørsregulering, der Fv 950 har forkjørsrett. Fv 950 har skiltet ned fra 80-sone til 60-sone på strekningen forbi krysset. Trafikken kan tidvis likevel holde høy fart på strekningen. Selv om det er meget god sikt i krysset, vil trafikk fra Væresvegen behøve en relativt stor luke for å komme seg ut i krysset. Myke trafikanter tar seg gjennom krysset ved hjelp av undergang. Begge vegene har ett felt i hver retning. Det er lagt inn passeringslomme for trafikken sørover på Fv 950. Fv 874s vegarm er utformet med trafikkdråpe. NVDBs trafikkdata tilsier at ÅDT på Fv 950 er 8730 sørover, og 8500 nordover med 9 % tunge kjøretøy i ÅDT på Fv 874 var i For å beregne kapasitet ble det gjort tellinger i krysset to timer på morgenen og to timer på ettermiddagen, torsdag (Uke 46). Dimensjonerende time morgen og ettermiddag er henholdsvis og For å anslå hvor mange av bilene fra Væretrøa som benytter krysset ble det også gjort tellinger i avkjørselen til Væretrøa i dimensjonerende time morgen og ettermiddag, torsdag (Uke 48). Det ble funnet at 95% av trafikken fra Væretrøa svinger vestover mot Malviksvegen i dimensjonerende time morgen, mens 87 % av trafikken inn til Væretrøa kommer vestfra fra Malviksvegen i dimensjonerende time ettermiddag. For videre beregninger av kapasitet i krysset etter utbygging er det forutsatt at den nyskapte trafikken fra planområdet følger den samme retningsfordelingen som ble registrert i Væretrøa for dagens situasjon. Det er benyttet SIDRA versjon 6.1 til beregningene. Programmet benyttes for beregning av kapasitet i ulike kryssløsninger. I tillegg til trafikkvolum, bygger beregningene i SIDRA på en rekke brukerbestemte parameter. De viktigste parameterne er trafikksammensetning, reguleringsform og geometrisk utforming av krysset. O:\Prosjekt\2014\14_005 Boligfelt\2. Fag\Notat\Veg\ docx

13 13 Ved kapasitetsanalyser er det vanlig å vurdere belastningsgrad, Level of Service (LOS), forsinkelse, og kølengde. En belastningsgrad over 0,85 vil gi større forsinkelser og køer på vegnettet. Når belastningsgraden overstiger 1 er antallet kjøretøy inn på veglenken større enn hva den greier å avvikle. Dette gjør at køen vil vokse helt til tilsiget av kjøretøy blir mindre. LOS A-C ses på som god trafikkflyt, hvor A er fri flyt. Detaljerte resultater fra analysen finnes i Vedlegg Analyse av dagens trafikkforutsetninger Det er gjort analyse av trafikken i krysset i dimensjonerende time morgen og ettermiddag med dagens trafikkforutsetninger. Se Vedlegg 1 for resultater. Resultatene viser at trafikken i krysset flyter svært godt selv i makstimene. Malviksvegen har LOS=A både morgen og ettermiddag, mens Væresvegen har LOS=B. Belastningsgraden er høyest ut fra Væresvegen om morgenen (0,36), og i Malviksvegen sørover om ettermiddagen (0,4). Selv om det tidvis kan bli kø fra Væresvegen vil tilsiget av biler herfra være såpass lite at køen raskt løser seg opp igjen. 8.2 Kapasitetsanalyse i utbyggingsåret Trafikkmengdene i krysset Fv 950 / Fv 874 er fremskrevet til antatt utbyggingsår, Det er lagt til 2% generell årlig trafikkvekst i krysset. Det er antatt at trafikken fra Væretrøa ikke økes annet enn fra utbygging på planområdet Uten utbygging Uten utbygging på planområdet endrer trafikken i krysset seg svært lite mellom 2015 og Det skjer ingen nevneverdige endringer i resultatene fra kapasitetsanalysen Med utbygging Utbygging på planområdet vil føre til økte trafikkmengder i krysset. Størst andel av trafikken som tar seg til og fra Væretrøa både morgen og ettermiddag vil ta seg gjennom krysset. Økningen i trafikk er likevel såpass liten at flyten i krysset fortsatt vil være svært god. LOS i Malviksvegen og Væresvegen vil fortsatt være henholdsvis A og B. Belastningsgraden er høyest i Væresvegen om morgenen (0,48) og i Malviksvegens sørlige vegarm om ettermiddagen (0.43). Kølengder og forsinkelser i krysset øker noe, men vil ikke skape utfordringer i krysset. 8.3 Kapasitetsanalyse med fremskrevne trafikkmengder I henhold til håndbok N100 skal prognoseåret for veger settes til 20 år frem i tid, mens det er 10 år for vegkryss og avkjørsler. Trafikkdata er framskrevet til nytt beregningsår Det forutsettes at den nyskapte trafikken følger den samme retningsfordelingen som ble registrert for dagens situasjon. O:\Prosjekt\2014\14_005 Boligfelt\2. Fag\Notat\Veg\ docx

14 14 Det er lagt til 2% generell årlig trafikkvekst. Det er ikke lagt til grunn generell årlig trafikkvekst fra Væretrøa da det er antatt at trafikken vil holde samme nivå så fremt det ikke bygges flere boliger Uten utbygging Generell årlig trafikkvekst vil gjøre at trafikken i Malviksvegen øker mye på 10 år. Dette gjør at det skapes færre luker for trafikk fra Væresvegen, og det vil oppstå flere forsinkelser både om morgenen og ettermiddagen for trafikk som skal ut herfra. LOS i Væresvegen reduseres dermed fra B til C, mens Malviksvegen beholder LOS=A. Belastningsgraden er høyest i Væresvegen om morgenen (0,56) og Malviksvegen sør om ettermiddagen (0,5). Trafikkflyten i krysset anses fortsatt som god Med utbygging På samme måte som i utbyggingsåret vil ikke nyskapt trafikk fra planområdet føre til større utfordringer i krysset. Det er i utgangspunktet generell årlig trafikkvekst i Malviksvegen som er avgjørende for avviklingen i krysset. Fordi det skapes færre luker i Malviksvegen samtidig som det kommer mer trafikk fra Væresvegen om morgenen vil belastningsgraden øke til 0,67. Kølengder og forsinkelser vil fortsatt være overkommelige både morgen og ettermiddag, og Væresvegen beholder samme LOS som før utbygging. Med bakgrunn i dette vil det ikke være behov for tiltak i krysset. O:\Prosjekt\2014\14_005 Boligfelt\2. Fag\Notat\Veg\ docx

15 15 9 OPPSUMMERING ViaNova Trondheim AS har fått i oppdrag å utarbeide forslag til detaljregulering av vegarealer i tilknytning planlagt boligfelt på. Det er vurdert to alternativer for adkomster til planområdet. Valgte løsning benytter eksisterende adkomst via Væretrøa, med ny adkomstveg med fortau inn til planområdet. Inne på planområdet løses vegarealene med blandet trafikk. Foruten gjesteparkering og parkering i enden av internvegen på området vil parkering til boligene skje i felles p-kjeller. Eksisterende gang- og sykkelveg øst for Væretrøa tilpasses ny geometri i avkjørselen. Det opparbeides opphøyd gangfelt i krysset, og gang- og sykkelvegen kan derfra kobles på nytt fortau langsmed ny adkomstveg før gang- og sykkelvegen fortsetter videre vestover mot Malviksvegen. Fortauet dras helt frem til bussholdeplass for å forbedre trygg fremkommelighet til denne. Renovasjon benytter avkjørsel mellom internvegene på planområdet som snuplass. Det er foretatt en kapasitetsanalyse av krysset Fv 950 Malviksvegen / Fv 874 Væresvegen. Utbygging på planområdet vil føre til økt trafikk i krysset, men ifølge resultatene fra kapasitetsanalysen vil det ikke skape utfordringer for trafikkavviklingen. O:\Prosjekt\2014\14_005 Boligfelt\2. Fag\Notat\Veg\ docx

16 Vedlegg 1: Analyse med dagens trafikkforutsetninger Makstimetrafikk Makstimetrafikk Level of Service Level of Service Belastningsgrad Belastningsgrad Kølengde (95-persentil) (meter) Kølengde (95-persentil) (meter)

17 Gjennomsnittlig forsinkelse (sekunder) Gjennomsnittlig forsinkelse (sekunder)

18 Vedlegg 2: Analyse i 2017 uten utbygging Makstimetrafikk Makstimetrafikk Level of Service Level of Service Belastningsgrad Belastningsgrad Kølengde (95-persentil) (meter) Kølengde (95-persentil) (meter)

19 Gjennomsnittlig forsinkelse (sekunder) Gjennomsnittlig forsinkelse (sekunder)

20 Vedlegg 3: Analyse i 2017 med utbygging Makstimetrafikk Makstimetrafikk Level of Service Level of Service Belastningsgrad Belastningsgrad Kølengde (95-persentil) (meter) Kølengde (95-persentil) (meter)

21 Gjennomsnittlig forsinkelse (sekunder) Gjennomsnittlig forsinkelse (sekunder)

22 Vedlegg 4: Analyse i 2027 uten utbygging Makstimetrafikk Makstimetrafikk Level of Service Level of Service Belastningsgrad Belastningsgrad Kølengde (95-persentil) (meter) Kølengde (95-persentil) (meter)

23 Gjennomsnittlig forsinkelse (sekunder) Gjennomsnittlig forsinkelse (sekunder)

24 Vedlegg 5: Analyse i 2027 med utbygging Makstimetrafikk Makstimetrafikk Level of Service Level of Service Belastningsgrad Belastningsgrad Kølengde (95-persentil) (meter) Kølengde (95-persentil) (meter)

25 Gjennomsnittlig forsinkelse (sekunder) Gjennomsnittlig forsinkelse (sekunder)

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj. Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 05.11.2015 Marit Stadheim ARC Arkitekter AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 05.11.2015

Detaljer

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-02 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-02 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj. Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel Marit Stadheim ARC Arkitekter AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 1. utgave MST KRL MST

Detaljer

Brudalsvegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Dato Fra Til

Brudalsvegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Dato Fra Til Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel Marit Stadheim Heimdal Eiendom AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 18.12.2015 1. utgave

Detaljer

Sentervegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat ViaNova Trondheim Vestre Rosten B1 AS

Sentervegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat ViaNova Trondheim Vestre Rosten B1 AS Prosjektnr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 18.04.2017 ViaNova Trondheim Vestre Rosten B1 AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 18.04.2017

Detaljer

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til Buvika brygge Reguleringsplan Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 23.10.2013 Maria Lines Arntzen Buvika brygge Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig

Detaljer

DRIVHUSVEGEN. Reguleringsplan. Notat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder

DRIVHUSVEGEN. Reguleringsplan. Notat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder DRIVHUSVEGEN Reguleringsplan Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 30.04.2014 Hege Bjerka Pedersen NorgesGruppen Midt Norge, Dalgård Eiendom Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse

Detaljer

Furuhaugen. Trafikksikkerhetsvurdering. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikksikkerhetsvurdering. Dato Fra Til

Furuhaugen. Trafikksikkerhetsvurdering. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikksikkerhetsvurdering. Dato Fra Til Furuhaugen Trafikksikkerhetsvurdering Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikksikkerhetsvurdering Dok.nr Tittel 02.09.2015 Lisa Haugen Berge Selberg Arkitekter AS Dato Fra Til

Detaljer

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato:

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave: 1 Dato: 2013-09-24 Trafikkutredning Nybøvegen 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave/dato: 1 / 2013-09-24 Arkivreferanse:

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS Solem:hartmann AS Saksvik Øvre - trafikkanalyse COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 3 Turproduksjon

Detaljer

Stamnesøra. Konsekvensutredning. Notat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder

Stamnesøra. Konsekvensutredning. Notat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder Stamnesøra Konsekvensutredning 410250 Prosjekt nr Notat Utarbeidet av V-0 Trafikkvurderinger Dok.nr Tittel 30.04.24 Kenneth Røed Larsen Selberg Arkitekter Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert

Detaljer

Heimdal Sentrum. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert

Heimdal Sentrum. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel Marit Stadheim PKA Arkitekter AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansva rlig Prosj.leder 0 10.03.2016 1. utgave

Detaljer

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5 Oppdragsgiver: Eiendomsselskapet BRT AS Oppdrag: 534758 KU Langmoan næringsområde Oppdragsleder: Lars A. Uttakleiv Dato: 2014-05-26 Skrevet av: Marthe Fuglesang og Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Geir

Detaljer

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss Kristiansand kommune Områderegulering Marviksletta Vurdering av kapasitet i kryss 3151/bvh 2013 Områderegulering Marviksletta Østre Ringvei Vurdering av kapasitet i kryss 3151 Prosjekt nr Vurdering av

Detaljer

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsgiver Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 LINNESSTRANDA 39 2 (9) TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsnr.: 1120867 Oppdragsnavn: Linnesstranda 39 Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS Trafikkanalyse Oktober 2012 Utgivelsesdato Oktober 2012 Saksbehandler Vibeche Håheim Kind Kontrollert av Roar Oliver Godkjent av Knut Balke Signaturer Status

Detaljer

INNLEDNING KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN NOTAT INNHOLD

INNLEDNING KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 529472-01 Kattemskogen, reguleringsplan Dato: 20.03.2017 Skrevet av: Torbjørn Birkeland Kvalitetskontroll: Jenny Persson KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN INNHOLD Innledning...1

Detaljer

KONTAKTPERSON Åge Singsaas SAKSBEHANDLER Tonje Ingul Hilmarsen, Sissel Enodd

KONTAKTPERSON Åge Singsaas SAKSBEHANDLER Tonje Ingul Hilmarsen, Sissel Enodd NOTAT OPPDRAG Spongdalsvegen 828 - Gamle Spongdal skole DOKUMENTKODE 417540-PLAN-007 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Trondheim kommune, eierskapsseksjonen OPPDRAGSLEDER Sissel Enodd KONTAKTPERSON

Detaljer

Trafikkanalyse for Harstad

Trafikkanalyse for Harstad Region nord Veg- og transportavdelingen Plan og utredning 14.05.2013 Trafikkanalyse for Harstad Kapasitetsberegninger av vegkryss langs rv. 83 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Side: 1 Innhold 1. Sammendrag...

Detaljer

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse 30. sep 2012 RAPPORT Aspemyra Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 255631 Kunde: Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse Sammendrag: Rapporten er bestilt av Johansen Eiendom

Detaljer

Granåsen barnehage. Detaljreguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Trafikkvurdering Maria Lines Arntzen Selberg Arkitekter AS

Granåsen barnehage. Detaljreguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Trafikkvurdering Maria Lines Arntzen Selberg Arkitekter AS Granåsen barnehage Detaljreguleringsplan 0250 Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Trafikkvurdering Dok.nr Tittel Maria Lines Arntzen Selberg Arkitekter AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse

Detaljer

RAPPORT TRAFIKKANALYSE BLAKLIEGGEN

RAPPORT TRAFIKKANALYSE BLAKLIEGGEN Beregnet til Åpen Dokument type Rapport Dato April2016 RAPPORT TRAFIKKANALYSE BLAKLIEGGEN Trafikkanalyse Blaklieggen -1 Revisjon 0 Dato 2016-04-06 Utført av Espen Berg Kontrollert av Marte Dahl Godkjent

Detaljer

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015

TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015 TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015 Innhold Dagens trafikksituasjon... 2 Kollektivdekning... 4 Vegstandard... 6 Fremtidig trafikk som følge av nytt tiltak i Åstveitvegen...

Detaljer

TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16

TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 Beregnet til Timb Eiendom AS Dokument type Trafikkanalyse Dato Mars, 2017 TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 Revisjon Dato 2017/03/02 Utført av DABJ Kontrollert av LITH Godkjent av DABJ

Detaljer

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Bakgrunn og problemstillinger Ny barnehage ønskes lokalisert i enden av Johan Blytts vei, med opparbeidede grøntarealer og parkering i forbindelse med

Detaljer

Vedlegg 7. Osloveien Næringssenter AS. NY6 Gran. Trafikkanalyse for regulering

Vedlegg 7. Osloveien Næringssenter AS. NY6 Gran. Trafikkanalyse for regulering Vedlegg 7 Osloveien Næringssenter AS NY6 Gran Trafikkanalyse for regulering 10.02.2015 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 860871 10.02.2015 Kunde: Osloveien Næringssenter AS NY6 Gran Trafikkanalyse

Detaljer

Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen

Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen Til: Fra: Sverre Sævaldsen Knut Sagen Sted, dato Trondheim, 2017-01-04 Kopi til: Jann Tore Fossum Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen 1 Innledning Formålet med planarbeidet

Detaljer

JADARHUS AS RØSSLYNGVEGEN TRAFIKKVURDERING SØNDAG 18. JUNI 2017

JADARHUS AS RØSSLYNGVEGEN TRAFIKKVURDERING SØNDAG 18. JUNI 2017 JADARHUS AS RØSSLYNGVEGEN TRAFIKKVURDERING SØNDAG 18. JUNI 2017 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Røsslyngvegen Trafikkvurdering Oppdragsnummer: Oppdragsgiver: Versjon: Dato: søndag 16.

Detaljer

Trafikkanalyse Ørnaberget 2

Trafikkanalyse Ørnaberget 2 Øster Hus Tomter AS Trafikkanalyse Ørnaberget 2 2013-04-19 Revisjon: H02 H02 19/4-2013 Utarbeidet TOST JEJ LANIE Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av

Detaljer

Rundkjøring Tungasletta/ramper Omkjøringsvegen kapasitet Kapasitet, geometri og sikkerhet valgt alternativ

Rundkjøring Tungasletta/ramper Omkjøringsvegen kapasitet Kapasitet, geometri og sikkerhet valgt alternativ N O TAT Oppdrag 1350000805 Granås Gård vest Kunde PKA/Heimdal Eiendom Notat nr. 2 Dato 2016-04-06 Til Børge Grønli og Monica Marstad Fra Tor Lunde Kopi Marte Dahl, Monica Buran Rundkjøring Tungasletta/ramper

Detaljer

Granås Gård vest PKA/Heimdal Eiendom 2 rev Børge Grønli og Monica Marstad Tor Lunde

Granås Gård vest PKA/Heimdal Eiendom 2 rev Børge Grønli og Monica Marstad Tor Lunde NOTAT Oppdrag 1350000805 Granås Gård vest Kunde PKA/Heimdal Eiendom Notat nr. 2 rev 2 Dato 2016-09-26 Til Fra Kopi Børge Grønli og Monica Marstad Tor Lunde Marte Dahl, Espen Berg, Monica Buran Rundkjøring

Detaljer

NOTAT TRAFIKKSIKKERHETSVURDERING OG VURDERING AV VEILØSNING

NOTAT TRAFIKKSIKKERHETSVURDERING OG VURDERING AV VEILØSNING NOTAT Oppdrag 1130517 Industriveien Spikkestad, tomt 6/40 Kunde Rondane Eiendom AS Notat nr. - Til Rondane Eiendom/Felix arkitekter Fra Kopi Rambøll v/børrud, Elin TRAFIKKSIKKERHETSVURDERING OG VURDERING

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Sara Polle OPPRETTET AV. Stein Emilsen

OPPDRAGSLEDER. Sara Polle OPPRETTET AV. Stein Emilsen OPPDRAG Vurdering trafikk Nordre Labo Son OPPDRAGSLEDER Sara Polle DATO 09.05.2016 OPPDRAGSNUMMER 21982001 OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Sara Polle Nordre Labo i Son trafikkvurderinger 1 Innledning

Detaljer

Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: Innledning...

Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: Innledning... Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Oppdrag: 533913 Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: 2014-02-28 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Stig Alstad KRYSSVURDERINGER

Detaljer

NOTAT TRAFIKKNOTAT. Oppdragsgiver: Rjukan Mountain HAll AS Oppdrag: 524981 Reguleringsplan Fjellhaller Rjukan

NOTAT TRAFIKKNOTAT. Oppdragsgiver: Rjukan Mountain HAll AS Oppdrag: 524981 Reguleringsplan Fjellhaller Rjukan Oppdragsgiver: Rjukan Mountain HAll AS Oppdrag: 524981 Reguleringsplan Fjellhaller Rjukan Del: Trafikk Dato: 2011-05-20 Skrevet av: Heidi Håheim Kvalitetskontroll: Sissel Mjølsnes TRAFIKKNOTAT Mæl Dale

Detaljer

TRAFIKKANALYSE SKJÆRSAKER MASSEMOTTAK - SPYDEBERG INNHOLD. 1 Innledning. 2 Dagens situasjon. 1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon 1

TRAFIKKANALYSE SKJÆRSAKER MASSEMOTTAK - SPYDEBERG INNHOLD. 1 Innledning. 2 Dagens situasjon. 1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon 1 TRAFIKKANALYSE SKJÆRSAKER MASSEMOTTAK - SPYDEBERG ADRESSE COWI A/S Karvesvingen 2 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no SPYDEBERG MILJØDEPONI AS INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon

Detaljer

Trafikkanalyse Landåstorget Nord

Trafikkanalyse Landåstorget Nord Trafikkanalyse Landåstorget Nord Juni 2009 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Landåstorget er det laget en trafikkanalyse med tanke på: 1: Kartlegge dagens

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Fra: Statsbygg Norconsult AS v/ Bård Hjellbakk Dato: 2014-01-30 Trafikkanalyse Universitetet i Nordland BAKGRUNN Statsbygg jobber nå med reguleringsplan for utvidelse av universitetet i Nordland (UiN).

Detaljer

NOTAT Oppdragsnr.: Side: 1 av 6

NOTAT Oppdragsnr.: Side: 1 av 6 Side: 1 av 6 Til: Fra: Drammen kommune v/ Liv Marit Carlsen Norconsult AS Dato: 9. august 2010 DANSRUDVEIEN - TRAFIKKVURDERINGER Bakgrunn Norconsult er på oppdrag fra Drammen kommune bedt om å komme med

Detaljer

Reguleringsplan Bjørgvin DPS, Tertnes

Reguleringsplan Bjørgvin DPS, Tertnes Sivilingeniør Helge Hopen AS Reguleringsplan Bjørgvin DPS, Tertnes Bergen, 30.9.2014 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 OVERSIKT OVER PLANOMRÅDET... 3 3 DAGENS TRAFIKKSITUASJON... 4 3.1 PARKERING... 4 3.2 TRAFIKKMENGDER...

Detaljer

Emne: Trafikkanalyse- endrede forutsetninger fra 2011 til 2016

Emne: Trafikkanalyse- endrede forutsetninger fra 2011 til 2016 Til: ÅF Reinertsen v/ Anders Platou Kopi til: Fra: Hjellnes Consult as v/ Anders Arild Dato: 17. november 2016 Prosjekt: 20160241 Skoklefald Emne: Trafikkanalyse- endrede forutsetninger fra 2011 til 2016

Detaljer

4 Fremtidig situasjon - 2030

4 Fremtidig situasjon - 2030 22 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND 4 Fremtidig situasjon - 2030 4.1 Generell trafikkvekst I tillegg til utbygging av de utvalgte utbyggingsområdene, er det sannsynlig at det blir noe ekstra vekst på vegnettet

Detaljer

MÆBØVEIEN FLEKKERØY Parsell, Rundkjøring - Bergstøvn TRAFIKKANALYSE. Postadresse Besøksadresse E-postadresse Kristiansand kommune,

MÆBØVEIEN FLEKKERØY Parsell, Rundkjøring - Bergstøvn TRAFIKKANALYSE. Postadresse Besøksadresse E-postadresse Kristiansand kommune, MÆBØVEIEN FLEKKERØY Parsell, Rundkjøring - Bergstøvn TRAFIKKANALYSE Postadresse Besøksadresse E-postadresse Kristiansand kommune, Vår saksbehandler Webadresse http://www.kristiansand.kommune.no/ Telefon/Telefaks

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Notat nr.: 1 Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Notat nr.: 1 Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Voss kommune Fra: Norconsult AS Dato: 14.11.2014 Ny barnehage Lundhaugen - Rogne Trafikkvurdering Innledning I forbindelse med reguleringsplan for Lundhaugen Rogne er det planlagt en ny barnehage.

Detaljer

01 29.08.14 Trafikkanalyse HG + SRA KMO IB REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

01 29.08.14 Trafikkanalyse HG + SRA KMO IB REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Brønnerødlia DOKUMENTKODE 126644-RIT-NOT-01 EMNE Trafikkvurdering TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Betongbygg Eiendom AS OPPDRAGSLEDER Idar Bækken KONTAKTPERSON Geir Magne Lied SAKSBEH

Detaljer

TRAFIKALE KONSEKVENSER SOM FØLGE AV UTBYGGING SKINNESMOEN. Planområde

TRAFIKALE KONSEKVENSER SOM FØLGE AV UTBYGGING SKINNESMOEN. Planområde Oppdragsgiver: Krødsherad kommune Oppdrag: Reguleringsplan Skinnesmoen Del: Trafikkanalyse Dato: 2012-01-09 Skrevet av: Heidi Håheim Kvalitetskontroll: Åse Marit Rudlang Flesseberg TRAFIKALE KONSEKVENSER

Detaljer

TRAFIKKVURDERING AV NYTT T-KRYSS VED KNAPSTADMARKA

TRAFIKKVURDERING AV NYTT T-KRYSS VED KNAPSTADMARKA Oppdragsgiver: Oppdrag: 607786-01 Knapstadmarka Fravikssøknad Dato: 15.02.2017 Skrevet av: Audun Kvam Kvalitetskontroll: TRAFIKKVURDERING AV NYTT T-KRYSS VED KNAPSTADMARKA INNHOLD 1 Innledning...2 2 Trafikkberegning...4

Detaljer

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 PLANOMRÅDET... 3 ATKOMST... 4 PLANFORSLAGET...

Detaljer

Det hviler også rekkefølgekrav til prosjektet vedr. veg og trafikk, disse er:

Det hviler også rekkefølgekrav til prosjektet vedr. veg og trafikk, disse er: Oppdragsgiver: Oppdrag: 612132-01 Turufjell Trafikkanalyse Dato: 30.03.2017 Skrevet av: Trond Håvard Malvåg Kvalitetskontroll: Tomislav Salopek TURUFJELL TRAFIKKANALYSE INNHOLD Innledning... 1 Trafikkgenerering...

Detaljer

Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning

Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Midtun Leir er det utarbeidet en trafikkanalyse med henblikk på hvilke følger tiltak i henhold

Detaljer

BOLIGUTBYGGING I JENSVOLLDALEN, TRAFIKKSIKKERHETSNOTAT Bakgrunn

BOLIGUTBYGGING I JENSVOLLDALEN, TRAFIKKSIKKERHETSNOTAT Bakgrunn Til: Marit Lunde, NO Fra: Jill Hammari Sveen, NO Dato/Rev: 2014-12-04/rev. 03 BOLIGUTBYGGING I JENSVOLLDALEN, TRAFIKKSIKKERHETSNOTAT Bakgrunn Det er startet opp arbeid med detaljreguleringsplan for boligutbygging

Detaljer

Forslagstiller: Byborg Eiendom as. Plankonsulent: Trafikkanalyse

Forslagstiller: Byborg Eiendom as. Plankonsulent: Trafikkanalyse Forslagstiller: Byborg Eiendom as Plankonsulent: Trafikkanalyse Folldalen gnr 120 bnr 10 m.fl Dato: 1.2.2015 1 Innholdsfortegnelse 2 1. INNLEDNING 3 1.1. DEFINISJONER 3 1.1.1 ÅDT 3 1.1.2 TURPRODUKSJON

Detaljer

NOTAT. Oppdrag. Kunde. Til Fra. Rambøll v/grethe Myrberg og Christian Trankjær

NOTAT. Oppdrag. Kunde. Til Fra. Rambøll v/grethe Myrberg og Christian Trankjær NOTAT Oppdrag Kunde 1350011935 Trafikkanalyse Morstongveien 25 - Brennemoen Tilleggsnotat : Vurdering av adkomst til eiendommen (T-kryss og varelevering) Morenen Eiendom Notat nr. 01/2016 Dato 01.07.2016

Detaljer

TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER OG FURULUND IDRETTSANLEGG. 1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 1. 3 Planlagt utbygging...

TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER OG FURULUND IDRETTSANLEGG. 1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 1. 3 Planlagt utbygging... Oppdragsgiver: Porsgrunn Kommune Oppdrag: 532975 Reguleringsplan Furulund - Brevikåsen Dato: 2014-04-02 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Lars Krugerud TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER

Detaljer

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1 TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS KAPASITETSBETRAKTNINGER: "ARNEGÅRDSVEGEN X OSLOVEGEN X HVERVENKASTET" ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

NOTAT. Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby. Oppdrag Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby Kunde Larvik kommune Notat nr. 001 Dato 2017/01/12

NOTAT. Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby. Oppdrag Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby Kunde Larvik kommune Notat nr. 001 Dato 2017/01/12 NOTAT Oppdrag Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby Kunde Larvik kommune Notat nr. 001 Dato 2017/01/12 Til Fra Kopi Linda Sætre Carl Henrik Bjørseth og Petter Skulbru Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby

Detaljer

OPPRETTET AV Vegard Brun Saga

OPPRETTET AV Vegard Brun Saga N O TAT OPPDRAG Greverud Eiendomsutvikling Ramstadfaret/Linås OPPDRAGSNUMMER 22348001 OPPDRAGSLEDER Robert Dahl Seielstad OPPRETTET AV Vegard Brun Saga DATO 10.02.2017 KONTROLLERT AV Stein Emilsen Trafikkanalyse

Detaljer

NOTAT KAPASITETSANALYSE PLANSKILT KRYSS OG RUNDKJØRING I SANDSLIKRYSSET

NOTAT KAPASITETSANALYSE PLANSKILT KRYSS OG RUNDKJØRING I SANDSLIKRYSSET NOTAT Oppdrag Visjon Sandsli Kunde Statoil Notat nr. 4 Til Hans-Tore Bauge, Statoil Kjell Erik Myre, Statens vegvesen Fra Kopi Elin Øvren, Rambøll Norge AS Tor Lunde, Rambøll Norge AS KAPASITETSANALYSE

Detaljer

Trafikale vurderinger

Trafikale vurderinger M3 Anlegg Naurstadhøgda massedeponi Oppdragsnr.: 5164409 Dokumentnr.: 1 Versjon: 2 2017-09-26 Oppdragsgiver: M3 Anlegg Oppdragsgivers kontaktperson: Ronny Hermansen Rådgiver: Norconsult AS, Valkendorfsgate

Detaljer

Vurdering av ny adkomst i Marie Føreids vei, Tangvall

Vurdering av ny adkomst i Marie Føreids vei, Tangvall 01.12.2016 MFN/ØH Vurdering av ny adkomst i Marie Føreids, Tangvall Innledning Det er ønsker om å bygge en ny adkomst fra Marie Føreids til et fremtidig nybygg. I den forbindelse skal det gjøres en trafikal

Detaljer

INNLEDNING TRAFIKKANALYSE SJETNAN NEDRE NOTAT INNHOLD

INNLEDNING TRAFIKKANALYSE SJETNAN NEDRE NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 609047-01 Sjetnan Nedre B7 og B8, reguleringsplan Tiller Dato: 07.03.2017 Skrevet av: Jorun Gjære Kvalitetskontroll: - TRAFIKKANALYSE SJETNAN NEDRE INNHOLD Innledning... 1 Beskrivelse

Detaljer

Fillan. Trafikkanalyse. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Trafikkanalyse Fillan sentrum. 03.07.15 1. utgave MST MLA MST MST

Fillan. Trafikkanalyse. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Trafikkanalyse Fillan sentrum. 03.07.15 1. utgave MST MLA MST MST Fillan Trafikkanalyse Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS V-001 Trafikkanalyse Fillan sentrum Dok.nr Tittel ViaNova Trondheim AS Vikantoppen AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført

Detaljer

Forenkla trafikkanalyse

Forenkla trafikkanalyse Gravarsveien 7 AS Forenkla trafikkanalyse Utbygging av Gravarsveien 11 Konsekvenser for omliggende vegnett 2015-05-20 E01 2015-06-25 AkSve JEJ JEJ Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

Ski kommune. Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE

Ski kommune. Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE Ski kommune Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE RAPPORT Rapport navn.: Oppdrag nr.: Dato: Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski - Trafikkanalyse Oppdragsnavn:

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Einar Rørvik OPPRETTET AV. Stein Emilsen

PROSJEKTLEDER. Einar Rørvik OPPRETTET AV. Stein Emilsen PROSJEKT Biri omsorgssenter - Reguleringsplan PROSJEKTLEDER Einar Rørvik DATO 7 PROSJEKTNUMMER 26953002 Trafikkvurderinger Biri omsorgssenter OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Erik Sevestre 1 Innledning

Detaljer

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Notat fra Statens vegvesen Region vest, datert 22.11.2012 Innledning Det planlegges for tiden en snuplass og bussholdeplass for

Detaljer

Dybdahlsvegen 3 og 5. Detaljregulering. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Trafikkberegning Maria Lines Arntzen PKA Arkitekter

Dybdahlsvegen 3 og 5. Detaljregulering. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Trafikkberegning Maria Lines Arntzen PKA Arkitekter Dybdahlsvegen 3 og 5 Detaljregulering 0250 Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Trafikkberegning Dok.nr Tittel Maria Lines Arntzen PKA Arkitekter Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Isabela Queiroz OPPRETTET AV. Isabela Queiroz

OPPDRAGSLEDER. Isabela Queiroz OPPRETTET AV. Isabela Queiroz 14 OPPDRAG Trafikkvurdering x OPPDRAGSNUMMER 17657001 OPPDRAGSLEDER Isabela Queiroz OPPRETTET AV Isabela Queiroz DATO KONTROLLERT AV Kimme Arnesen Kapasitetsberegning x 1 Innledning I forbindelse med utbygging

Detaljer

Oppdragsgiver: Herstrøm Næringspark As Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato:

Oppdragsgiver: Herstrøm Næringspark As Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato: Oppdragsgiver: Oppdrag: 603768-01 Konsekvensutredning - 1-3 Konsekvensutredning - T Dato: 17.08.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Stig Alstad, Hans Ola Fritzen TVERRVEIEN, NEDRE EIKER

Detaljer

Heggdalen Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS STØY-001 Støyvurderinger. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.

Heggdalen Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS STØY-001 Støyvurderinger. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj. Heggdalen Reguleringsplan Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 09.10.2014 Kenneth Røed Larsen Voll Arkitekter AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Dagens situasjon TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING AV STUDENTBYEN PENTAGON VED UMB PÅ ÅS.

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Dagens situasjon TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING AV STUDENTBYEN PENTAGON VED UMB PÅ ÅS. NOTAT Oppdrag Trafikkanalyse Pentagon Kunde Dyrø & Moen AS Arkitekter MNAL Notat nr. 1, versjon 1.1 Til Marte G. Toresen Fra Kopi Rambøll Norge AS v/magne Fjeld TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING AV STUDENTBYEN

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Reguleringsplan 369R Kampestad boligområde. Notat ang adkomst til delområdene. BF1 og BF2. PK Hus

Innholdsfortegnelse. Reguleringsplan 369R Kampestad boligområde. Notat ang adkomst til delområdene. BF1 og BF2. PK Hus PK Hus Reguleringsplan 369R Kampestad boligområde COWI AS Dyrmyrgata 27 3611 Kongsberg Telefon 02694 wwwcowino Notat ang adkomst til delområdene BF1 og BF2 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og eksisterende

Detaljer

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06. NOTAT Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.2013 Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN Studentsamskipnaden i Tromsø planlegger å bygge nye studentboliger

Detaljer

NOTAT. 1. Innledning. 2. Stengning av utkjøring i Enerveien

NOTAT. 1. Innledning. 2. Stengning av utkjøring i Enerveien NOTAT Oppdrag Fv157 Flaskebekk - Granholt Kunde Statens vegvesen Region øst Notat nr. Trafikknotat 1 Dato 2014/08/22 Til Fra Kopi Lene Hermansen Sigrid Johanne Bøckman Magne Fjeld Venche Rørtveit 1. Innledning

Detaljer

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Kvitsøy kommune Saksbehandler/innvalgsnr: Bjørn Åmdal - 51911460 Vår dato: 19.10.2011 Vår referanse: 2011/032186-031 E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy

Detaljer

TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ

TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ Beregnet til Gunvald Johansen Bygg AS Dokument type Trafikkanalyse Dato Juni, 2016 TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ Revisjon Dato 2016/06/17 Utført av DABJ Kontrollert

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSVURDERING HESTNESVEIEN

TRAFIKKSIKKERHETSVURDERING HESTNESVEIEN TRAFIKKSIKKERHETSVURDERING HESTNESVEIEN 2012 Siv.ing. / bedriftsøkonom Magne Eikanger Edvard Griegsvei 114 4318 SANDNES 2 1. BAKGRUNN. I forbindelse med 1. gangs behandling av reguleringsendring for gnr.

Detaljer

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse Bergen, desember 2009 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. PROBLEMSTILLINGER... 4 3. FORUTSETNINGER OG METODE... 5 4. RESULTATER... 5 4.1. TRAFIKKMENGDER, ÅDT... 5 4.2. TRAFIKKMENGDER, TIMETRAFIKK... 6 4.3. TRAFIKKSIKKERHET...

Detaljer

NOTAT TRAFIKKANALYSE SELSBAKKVEGEN 36 B MUNKVOLL NÆRINGSPARK

NOTAT TRAFIKKANALYSE SELSBAKKVEGEN 36 B MUNKVOLL NÆRINGSPARK NOTAT Oppdrag 0623 Selsbakkvegen 36B Munkvoll Næringspark Kunde Munkvoll Næringspark AS Notat nr. S-not 001 Til Munkvoll Næringspark AS Fra Kopi Marte Dahl, Rambøll AS TRAFIKKANALYSE SELSBAKKVEGEN 36 B

Detaljer

Trafikkvurdering i forbindelse med reguleringsplan for Sommerrovegen 1 og 1A, Gjøvik kommune 10. februar 2016.

Trafikkvurdering i forbindelse med reguleringsplan for Sommerrovegen 1 og 1A, Gjøvik kommune 10. februar 2016. Trafikkvurdering i forbindelse med reguleringsplan for Sommerrovegen 1 og 1A, Gjøvik kommune 10. februar 2016. Feste Kapp AS 1 Innledning 2 Planområdet 3 Dagens trafikksituasjon 4 Trafikkanalyse Vikenstranda

Detaljer

TRAFIKKVURDERING ESKELUND

TRAFIKKVURDERING ESKELUND RYGGE KOMMUNE TRAFIKKVURDERING ESKELUND ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 1 3 Om prosjektet 2

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING 2 TRAFIKKUTREDNING. 2.1 Områdets plassering og adkomst NOTAT KU TRAFIKK OG TRANSPORT

NOTAT 1 INNLEDNING 2 TRAFIKKUTREDNING. 2.1 Områdets plassering og adkomst NOTAT KU TRAFIKK OG TRANSPORT Oppdragsgiver: Harstad Skipsindustri AS Oppdrag: 532089 KU Harstad skipsindustri Del: Trafikk og transport Dato: 2013-06-28 Skrevet av: Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Oppdragsleder: Geir P. Pedersen

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. May-Liss Tofterå OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm

OPPDRAGSLEDER. May-Liss Tofterå OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm OPPDRAG 22-24 - Reguleringsplanarbeider OPPDRAGSNUMMER 12247001 OPPDRAGSLEDER May-Liss Tofterå OPPRETTET AV Oddbjørn Strøm DATO 22-24 trafikkanalyse 1. Innledning Sweco er engasjert av AS for å bistå med

Detaljer

Trafikkanalyse Damsgårdsveien Sammendrag. Oppdatert 24.juni 2009

Trafikkanalyse Damsgårdsveien Sammendrag. Oppdatert 24.juni 2009 Trafikkanalyse Damsgårdsveien 161 171 Oppdatert 24.juni 2009 1 Sammendrag I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Damsgårdsveien 161 171 er det fremmet ønske om at det utarbeides

Detaljer

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Stein Emilsen

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Stein Emilsen PROSJEKT Landmannstorget Skien kapasitetsberegninger buss PROSJEKTNUMMER 29341001 TIL Structor AS PROSJEKTLEDER Vegard Brun Saga OPPRETTET AV Stein Emilsen DATO 7 KONTROLLERT AV Vegard Brun Saga 1 Innledning

Detaljer

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging.

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging. NOTAT Oppdrag 1121047 Kunde Thorvald Sverdrup Notat nr. Trafikknotat 1 Dato 2013-06-19 Til Fra Kopi Statens veivesen Rambøll Norge AS v/magne Fjeld Lars Syrstad TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING PÅ SOLBERG-OMRÅDET

Detaljer

OPPSUMMERING TRAFIKKANALYSE

OPPSUMMERING TRAFIKKANALYSE OPPSUMMERING TRAFIKKANALYSE Oppdrag YTREBYGDA. GNR 116 BNR 86 M.FL.. KNUTEPUNKT SANDSLI Kunde Notat nr. Til Bergen Tomteselskap AS 005, Rev A Fra Kopi Camilla Bjäring og Tor Lunde, Rambøll Kristian Ramstad

Detaljer

OPPDRAGSLEDER Ola Robøle OPPDRAGSANSVARLIG Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Maria Lindøen

OPPDRAGSLEDER Ola Robøle OPPDRAGSANSVARLIG Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Maria Lindøen NOTAT OPPDRAG Trafikkanalyse Herstua Grus OPPDRAGSNUMMER 256361 OPPDRAGSLEDER Ola Robøle OPPDRAGSANSVARLIG Kimme Arnesen OPPRETTET AV DATO 1.3.2013 REVISJON 1 Innledning Norge AS er engasjert av Herstua

Detaljer

Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll

Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll 1350000714 Kiwi Harestua trafikkanalyse 15. januar 2014 Rambøll er bedt om å lage en enkel trafikkanalyse

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Plan og utviklingsstyre 17/ Eide kommunestyre 17/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Plan og utviklingsstyre 17/ Eide kommunestyre 17/ Eide kommune Arkiv: 201502 Arkivsaksnr: 2015/1286-23 Saksbehandler: Tove Venaas Herskedal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Plan og utviklingsstyre 17/4 02.02.2017 Eide kommunestyre 17/2 16.02.2017

Detaljer

Trafikkvurdering i forbindelse med reguleringsplan for Drømmevika naturbarnehage

Trafikkvurdering i forbindelse med reguleringsplan for Drømmevika naturbarnehage FV. 135 SKIBVIK RINGVEI Trafikkvurdering i forbindelse med reguleringsplan for Drømmevika naturbarnehage Fv 410 Arendal Tvedestrand Stokken skole Planområdet Fv. 135 Skibvik ringvei 3505\th 07.07.2014

Detaljer

Asplan Viak AS er i gang med utarbeidelse av reguleringsplan for Spikkestadveien nr. 3 7 i Røyken kommune for GE Røyken terrasse AS.

Asplan Viak AS er i gang med utarbeidelse av reguleringsplan for Spikkestadveien nr. 3 7 i Røyken kommune for GE Røyken terrasse AS. Oppdragsgiver: GE Røyken terrasse AS Oppdrag: 530569 Spikkestadveien 3 7. Reguleringsplan. Veg og trafikk. Del: Veg- og trafikk Dato: 2014-11-14 Skrevet av: Olav Schou Knutsen Kvalitetskontroll: Berit

Detaljer

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange - i forbindelse med bompengefinansiert utvidelse av E6 Kolomoen - Kåterud R A P P O R T Region øst Ressursavdelingen Trafikkteknikk og analyse Dato:15.12.2011

Detaljer

Svertingstad AS. Trafikkanalyse. Ree/Svertingstad. Trafikkavvikling og kapasitet Oppdragsnr.:

Svertingstad AS. Trafikkanalyse. Ree/Svertingstad. Trafikkavvikling og kapasitet Oppdragsnr.: Svertingstad AS Trafikkanalyse Ree/Svertingstad Trafikkavvikling og kapasitet 2014-08-22 Oppdragsnr.: 5121563 002 2014-08-22 Til annengangsbehandling AkSve MaSko LaNie 001 2014-04-02 AkSve TOst LaNie Rev.

Detaljer

Tellingene ga følgende resultat i største time : Lenke A: 199, lenke B: 91 og lenke C: 111 kjøretøy. C: 800 ÅDT A: 1500 ÅDT

Tellingene ga følgende resultat i største time : Lenke A: 199, lenke B: 91 og lenke C: 111 kjøretøy. C: 800 ÅDT A: 1500 ÅDT Trafikkanalyse Nesttunbrekka 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Nesttunbrekka er det laget en trafikkanalyse med henblikk på hvilke følger tiltak i henhold

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn Larvik kommune Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 21 00 92 00 Telefax 21 00 92 01 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

VEGNOTAT PLANFORSLAG MORVIKBOTN, PLAN ID: Opus Bergen AS

VEGNOTAT PLANFORSLAG MORVIKBOTN, PLAN ID: Opus Bergen AS VEGNOTAT PLANFORSLAG MORVIKBOTN, PLAN ID: 63210000 Opus Bergen AS 180914 INNHOLD VEI 1. INNLEDNING 1 2. DIMENSJONERINGSGRUNNLAG... 1-7 2.1 Trafikkavvikling... 5 2.2 Trafikksikkerhet gang og- / sykkelvei...

Detaljer

SOKNEDALSVEIEN 5-27 TRAFIKKANALYSE

SOKNEDALSVEIEN 5-27 TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver ProsjektCompaniet AS Dato 25. september 2013 SOKNEDALSVEIEN 5-27 TRAFIKKANALYSE SOKNEDALSVEIEN 5-27 TRAFIKKANALYSE Revisjon 01 Dato 25. september 2013 ENB Utført av Kontrollert av KIS Godkjent

Detaljer

TRAFIKKANALYSE NEDRE STORGATE 61, 61B OG ENGENE 74

TRAFIKKANALYSE NEDRE STORGATE 61, 61B OG ENGENE 74 Beregnet til Solli Arkitekter AS Dokument type Rapport Dato August 2015 TRAFIKKANALYSE NEDRE STORGATE 61, 61B OG ENGENE 74 TRAFIKKANALYSE NEDRE STORGATE 61, 61B OG ENGENE 74 Revisjon 02 Dato 2015/08/10

Detaljer