Veiledning del 3. Oppfølging av. resultater fra. nasjonal prøve i lesing på engelsk. 5. trinn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veiledning del 3. Oppfølging av. resultater fra. nasjonal prøve i lesing på engelsk. 5. trinn"

Transkript

1 Versjon 8. september 2009 Bokmål Veiledning del 3 Oppfølging av resultater fra nasjonal prøve i lesing på engelsk 5. trinn Høsten

2 Dette heftet er del 3 av et samlet veiledningsmateriell til nasjonal prøve i lesing på engelsk på 5. trinn. Informasjon om prøven (del 1) er tilgjengelig på Utdanningsdirektoratets nettside eller i PAS. Vurderingsveiledningen/fasit (del 2) blir å finne i PAS etter at prøven eller prøveperioden er avsluttet. Veiledning del 3 gir en innføring i hvordan skalaen kan forstås. Videre presenteres tips til hvordan resultatene kan følges opp i elevgruppen og i lærerkollegiet, samt generelle råd om hvordan man kan arbeide med utvikling av ferdigheten. Viktig å vite om skala Elevenes resultater på nasjonale prøver skal presenteres ved hjelp av en skala med ulike mestringsnivåer. Skalaen for 5. trinn har tre mestringsnivåer, mens skalaen for 8. trinn har fem nivåer. Elevene fordeles på de ulike nivåene med utgangspunkt i sin poengsum på prøvene. Til hvert nivå på skalaen følger en kort tekst som beskriver ferdighetene til en typisk elev på nivået. Elevenes plassering på skalaen kan være utgangspunkt for tilbakemelding til elever og foresatte om resultatene på prøvene. Poengintervallet for hvert nivå på skalaen er fastsatt av Utdanningsdirektoratet på bakgrunn av analyse og vurdering av resultatene på nasjonalt nivå. Det er viktig å være klar over at elevene innenfor hvert nivå har fått ulik poengsum på prøven, og at enkelte elever kan ha fått en poengsum som ligger nær en grenseverdi mellom to nivåer. Beskrivelsene må derfor ikke tolkes som en absolutt eller uttømmende beskrivelse av den enkelte elev, men som en generell beskrivelse av ferdighetene til alle elever på dette nivået på skalaen. Det kan hende at eleven vanligvis får til oppgaver som hun eller han ikke fikk til på den nasjonale prøven, eller at beskrivelsen av elevens mestringsnivå ikke stemmer med det læreren vet om elevens ferdigheter. Læreren må derfor også støtte seg til annen informasjon om eleven når resultatene fra nasjonale prøver skal følges opp. Mestringsnivå 1 omfatter også elever som har fått null eller veldig få poeng på prøvene. Det betyr at noen elever får en beskrivelse som er mer positiv enn det læreren vet om elevens ferdigheter. Beskrivelsen av mestringsnivå 1 kan likevel være til hjelp i forhold til hvordan eleven kan utvikle sine ferdigheter. 2

3 1. SKALA FOR NASJONALE PRØVER I LESING PÅ ENGELSK PÅ 5. TRINN Nedenfor presenteres mestringsnivåene for lesing på engelsk på 5. trinn. Den typiske elev på dette nivået kan: Mestringsnivå 1 kjenne igjen og forstå en del vanlige engelske ord og uttrykk når emnet har med personlige og hverdagslige temaer å gjøre forstå en del engelske ord som ligner på norske ord forstå noen svært korte og enkle setninger få mening ut av noen svært korte og tydelige tekster bruke noen få enkle grammatiske strukturer, småord og svært enkle setningsmønstre Mestringsnivå 2 kjenne igjen og forstå vanlige engelske ord og uttrykk når emnet har med dagligliv, fritid og interesser å gjøre forstå enkle setninger finne hovedinnhold i tekster som består av flere setninger med enkelt språk finne enkel og tydelig informasjon i korte tekster, ev. med støtte i bilder bruke noen enkle grammatiske strukturer, småord og enkle setningsmønstre Mestringsnivå 3 forstå mange vanlige engelske ord og uttrykk når emnet har med dagligliv, fritid og interesser å gjøre forstå en del ord som har med følelser og sinnsstemning å gjøre finne hovedpoeng og informasjon i korte og klart strukturerte tekster, når språket er ganske enkelt forstå betydningen av noen ord og uttrykk ut fra sammenhengen disse er brukt i, når språket ellers er ganske enkelt koble informasjon som er uttrykt på ulike måter, når språket er ganske enkelt bruke noen vanlige grammatiske strukturer, småord og enkle setningsmønstre 3

4 2. MESTRINGSNIVÅENES OPPBYGGING Når elevenes resultater skal følges opp, kan beskrivelsen av de tre mestringsnivåene være et utgangspunkt. Oppgavene i prøven for engelsk lesing er knyttet til disse leseaspektene: finne informasjon og forstå hovedinnholdet i enkle tekster Dette impliserer også følgende: forstå vanlige ord og uttrykk knyttet til dagligliv og fritid, forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i bruke noen vanlige grammatiske strukturer, småord og enkle setningsmønstre Som regel er det lettere å forstå hovedinnholdet i en lengre tekst enn å forstå detaljer. Men tekstens vanskegrad har også mye å si for hva en elev kan forstå og svare på. Derfor er mestringsnivåene bygget på grunnlag av et samspill mellom leseaspekter (nevnt over) og tekstaspekter. Følgende aspekter vil ha noe å si for hvor lett/vanskelig en tekst er: hvilket emne teksten omhandler hvor vanlig ordvalget i teksten er hvor varierte og komplekse de grammatiske strukturene og setningstypene er hvor lang teksten er hvor tydelig informasjonen i teksten blir formidlet Vanskegraden vil dessuten alltid være avhengig av i hvilken grad tema og innhold er kjent for den enkelte elev. På det laveste nivå kan elevene lese tekster med emner som har med personlige og hverdagslige forhold å gjøre. Ettersom ferdighetene utvikler seg (dvs. med stigende nivå), kan eleven klare å lese om mange forskjellige emner som har med dagligliv, fritid og interesser å gjøre. Tekstens ord og uttrykk er gjerne knyttet til emnet, men noen ord og uttrykk er mer vanlige enn andre. På de lavere nivåene kan elevene forstå en del vanlige ord og uttrykk, som de gjerne kjenner igjen fra før. Elever med ferdigheter på høyere nivåer forstår de fleste vanlige ord og uttrykk i tilknytning til de aktuelle emnene. Dessuten skal elevene på det høyeste nivået kunne forstå betydningen av noen ukjente ord ut fra sammenhengen de er brukt i. Tekstens vanskegrad er også avhengig av hvor varierte og komplekse de grammatiske strukturene og setningstypene er. På de laveste nivåene kan eleven lese enkle setninger med relativt enkle og forventete strukturer, mens på det høyeste nivået kan eleven også forholde seg til setninger som ikke er helt enkle, og en del forskjellige grammatiske strukturer. Tekstens lengde er av betydning. På det laveste nivået er det ikke forventet at elevene kan forstå tekster som er lengre enn en setning, men på det høyeste 4

5 nivået kan elevene lese tekster som består av flere setninger, så lenge disse har en klar struktur. Hvor tydelig informasjonen er uttrykt, kan være av stor betydning. På det laveste nivået kan elevene finne informasjon som er klar og entydig. Ettersom nivåene stiger, er det forventet at elevene kan finne fram til aktuell informasjon ved å lese teksten grundig. Eksempler på hva de ulike nivåene kan innebære i praksis 1 Forstå svært enkle instruksjoner, for eksempel read, write, draw, colour. Forstå en enkel tegneserie hvis du kan gjette deg til hva noen ord betyr. Lese og kjenne igjen noen dikt og sanger. Forstå hva som står på noen plakater eller skilt. 2 Forstå nok til å vite hva korte og enkle fortellinger handler om. Forstå noen enkle instruksjoner, for eksempel oppgaver i engelskbøkene. Forstå hovedpunkter i noen e-poster og postkort. Forstå noen enkle dikt, rim eller sanger. 3 Forstå det viktigste innholdet i korte og enkle fortellinger. Forstå det som står i noen e-poster og postkort. Forstå nok til å vite hva tekster i noen aviser, blader og websider handler om. Prøven i lesing på engelsk tar utgangspunkt i kompetansemål i læreplan for engelsk etter 4. trinn. Eksempler på kompetansemål: forstå og bruke vanlige engelske ord og uttrykk knyttet til dagligliv, fritid og interesser forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen disse er brukt i lese og forstå hovedinnholdet i tekster om kjente emner bruke noen vanlige grammatiske strukturer, småord, enkle setningsmønstre og stavemåter Det europeiske rammeverket beskriver språkferdigheter, og det er grunnlaget for Utdanningsdirektoratets språkpermer ( Her beskrives andrespråk/fremmedspråk på seks nivåer, A1, A2, B1, B2, C1, C2. A1 viser til begynnerferdigheter, mens C2 viser til språkferdigheter på et svært avansert nivå. 5

6 Mestringsnivå 1 innebærer at elevene behersker ferdigheter i lesing og ordforråd på engelsk i noen grad slik disse er definert for nasjonale prøver, og tilsvarer nivå A1 eller under på skalaen til Det europeiske rammeverket. Mestringsnivå 2 innebærer at elevene behersker ferdigheter i lesing, ordforråd og grammatikk på engelsk i middels grad slik disse er definert for nasjonale prøver, og innebærer at elevene har ferdigheter som er beskrevet for A1, samtidig som de er på god vei mot å kunne det som er beskrevet for A2. Mestringsnivå 3 innebærer at elevene behersker ferdigheter i lesing, ordforråd og grammatikk på engelsk i stor grad slik disse er definert for nasjonale prøver, og tilsvarer ferdigheter som er beskrevet for A2 eller over. Prøven måler i liten grad ferdigheter på B1-nivå. Når det står nivå A2 eller over, er dette fordi noen elever har fått til de fleste oppgavene i prøven og kanskje kunne fått til mer dersom prøven inneholdt vanskeligere oppgaver. 3. VIDERE ARBEID MED NASJONALE PRØVER I LESING PÅ ENGELSK Videre følger noen råd til lærere om hvordan man kan arbeide for å styrke elevers ferdigheter i lesing på engelsk. 3.1 Oppfølging av elever på de ulike mestringsnivåene Elever som skårer på nivå 1 kan ha utbytte av at læreren legger til rette for at lesenivået på elevens morsmål blir kontrollert (følg evt. råd ang. lesevansker) at ord og fraser eleven kjenner til, blir synliggjort, f. eks på tavla, skilt, plakater eller i barnets egen bok at eleven blir oppmuntret til å skrive ned noen ord og fraser han/hun kjenner, og lese disse høyt for deg at eleven både kan forstå og uttale det som er skrevet, i arbeid med det skriftlige språket (lesing og skriving) Elever som skårer på nivå 2 kan ha utbytte av at læreren legger til rette for at eleven får adgang til variert lesestoff som han/hun trives med og stort sett kan forstå at eleven får utvikle ulike lesestrategier, for eksempel å gjette seg fram til betydning av nye ord/uttrykk, eller å jobbe med tekst med hull og drøfte hvilket ord/uttrykk som kan passe inn i hullet at eleven kan bruke nye ord han/hun har lært, både i en muntlig og skriftlig kontekst at eleven blir oppmuntret til å skrive fritt fra tid til annen; henled oppmerksomheten på et begrenset antall feil, og prioriter de ord/uttrykk som vanligst blir brukt 6

7 Elever som skårer på nivå 3 kan ha utbytte av at læreren legger til rette for at eleven har adgang til varierte bøker som passer alderen/interessene, og som er såpass vanskelige at de gir en utfordring at eleven får rolle som ressursperson, for eksempel ved å finne informasjon til et prosjekt at eleven lærer å hjelpe seg selv, for eksempel å finne ut hva et ord betyr eller hvordan det uttales 3.2 Generelle råd for arbeid med lesing på engelsk på 5. trinn Engelskleseren på 5. trinn De fleste elever på 5. trinn kan lese på sitt førstespråk. De fleste kan lese enkle tekster på engelsk som i hovedsak består av ord og fraser de er fortrolige med. Lesenivået er vanligvis lavere enn nivået for lytteforståelse. Elevene har også noe kunnskap i engelsk som de kan utnytte, både ting de har lært på og utenfor skolen. Derfor drar de fleste elever nytte av følgende når de leser: Kjennskap til tekster og konvensjoner fra førstespråket, for eksempel tegnsetting og enkel tekststruktur. Noe kjennskap til engelsk vokabular og noen grunnleggende setningsstrukturer. Gjenkjenning av svært vanlige ord skrevet på engelsk eller ord som ligner på deres førstespråk. Noe erfaring med engelsk utenfor skolen, for eksempel fra Internett, tv og musikk. Kjennskap til de vanligste forbindelsene mellom lyd og bokstav, særlig når de ligner på førstespråket. Utfordringer Utfordringen for læreren er å motivere elevene til å ha lyst til å lese å begynne å bruke lesing og skriving til en rekke formål og emner å lese ord og fraser som de kjenner i det talte språket, men ikke har sett skriftlig før å skaffe seg kjennskap til de vanligste stavingsmønstrene, og på den måten knytte dem til lyder å forsøke å forstå en tekst selv om den inneholder en del ukjente ord å bruke ulike lesestrategier som å gjette, forutse, vite hva de skal se etter, osv 7

8 Hva kan vi forvente at elevene skal kunne lese? På 5. trinn har elevene vanligvis et begrenset språk på engelsk, noe som begrenser emnene de kan lese om. De kan ikke forventes å lese og fullt ut forstå ord de ikke har støtt på muntlig tidligere. De burde være i stand til å høre og kjenne igjen ord mens de leser dem. Generelt kan de forventes å lese: korte tekster om emner de er fortrolige med, for eksempel i forbindelse med egne interesser, eller emner de har jobbet med på skolen tekster i ulike sjangrer f. eks. brev, e-post, meldinger, enkle faktatekster, enkle fortellinger, dikt, sanger, instrukser, lister, tabeller Lesing i grupper og individuelt Mange av leseaktivitetene i engelsk kan organiseres rundt et tema med materiale som gruppen eller elevene på trinnet deler. Som regel bør elevene lese tekster på det nivået de føler seg komfortable (eller litt over). For at elevene skal få mer ut av lesingen kan elevene/læreren: velge emner som elevene er interessert i / kjenner til forberede elevene ved å snakke om temaet og ved å vise bilder og la elevene prøve seg på et variert utvalg av tekster presentere det viktigste vokabularet muntlig på forhånd. (Unngå å oppgi absolutt alle ord elevene må lære å forstå sammenhengen uten å kunne alle ordene.) gi elevene gode grunner for å lese: finne ut noe, undersøke om antakelser er riktige, utføre en enkel oppgave (for eksempel fylle ut et diagram), avgjøre om påstander er sanne/usanne, eller at de leser for moro skyld lese høyt mens elevene lytter og leser samtidig. Oppmuntre elevene til å bruke lesestrategier, som å forutse hva som vil hende, og foreslå betydning av ord, osv. gi elevene oppfølgingsaktiviteter etter lesingen som å snakke, skrive, tegne, dramatisere, osv. Det er nyttig for elevene å lese for egne formål. Elevene bør få velge mellom ulike typer lesestoff - bøker, tegneserier, osv. Av og til kan det organiseres rolige lesestunder, og elevene kan bli oppmuntret til å lese utenom skoletid. Når det gjelder lesing, er kvantitet og hyppighet sannsynligvis viktigere enn kvalitet. Elevene bør krediteres for hvor mye og hvor ofte de leser. Noen ideer i forbindelse med valg av tekster: Mange forlag utgir readers for yngre elever på forskjellige nivåer til en svært rimelig pris (se lenker til slutt). Det gjelder både fakta- og fiksjonsbøker, og slike bøker er ofte gradert etter ferdighetsnivå. Mange forlag har også oppgaver på sine hjemmesider. Internett er en viktig kilde til variert lesemateriale, se for eksempel British Council kids, BBC (se lenker til slutt). 8

9 Noen aktiviteter for å utvikle lesestrategier Det er et viktig mål å få elevene til å lese på egen hånd. Læreren kan hjelpe dem til å utvikle strategier som vil gjøre dem i stand til å mestre egen lesing. Noen ideer: Når nye ord dukker opp, må elevene få hjelp til å se hvilke holdepunkter teksten gir, for eksempel hva slags ord det er (en ting, en handling, et beskrivende ord). Sørg for at elevene vet hvordan ordet blir uttalt. Utfordre elevene til å tenke i forbindelse med lesetekster. Hvis du leser høyt for elevene, stopp opp av og til, la elevene kommentere, spørre, gjette hva som kan komme til å hende osv. Gi elevene mønster for hvordan ord staves. Dette kan gjøres ved at elevene blir presentert for stavingsmønster og aktiviteter som stimulerer til å tenke rundt mønster for staving. For eksempel kan de gruppere ord som lyder likt, men som staves på forskjellige måter. Bygg opp et forråd av litt uvanlige lyd-/stavingsmønster (f. eks. vokallydene ai/ay/a-e, sluttkonsonantene ck, grammatiske endelser ed, -es). Gå helst fra lyden til måten(e) ord kan staves på. Dette gjelder også grammatiske endelser, f.eks. flertallsendelsene på books, babies, foxes, knives. Elevene kjenner kanskje regelen teoretisk, men forbinder den ikke med den korrekte lyden. Få elevene til å identifisere skrevne ord når de hører dem, for eksempel kan du lese høyt noen ord som de har i en tekst, og be elevene finne dem. Husk at språk ofte læres i klumper (chunks) og fraser. Henled elevenes oppmerksomhet på slike istedenfor bare på enkeltord. Hvis elevene legger merke til hele fraser, f.eks. wait for me, vil lesingen utvikles raskere. Lesing som en del av språkopplæringen Utvikling av leseferdighet er nært knyttet til andre ferdigheter (å lytte, snakke og skrive). Utvikling av leseferdighet kan derfor ikke sees isolert: Språket i opplæringen bør være engelsk. Muntlig arbeid lytte og tale er svært viktig når det gjelder å utvikle språkferdighet. Elever trenger nødvendig vokabular og grammatiske strukturer for å bli flinke lesere. Lærerne kan sørge for å gi elevene den informasjonen de trenger for å mestre en tekst/et tema. Dersom det finnes en særskilt struktur - f. eks. a/an, entall/flertall, verbtider/bøyning - benytt anledningen til å lære/repetere det. For at elever skal kunne lære et hvilket som helst nytt ord eller ny frase, bør de få lov til å høre, snakke, lese og skrive det, både isolert og i kontekst. Selv om de har hørt et ord, betyr ikke dette nødvendigvis at de kan skrive det. Skriving er viktig på dette stadiet. Elever bør oppmuntres til å lage sine egne tekster uten å bekymre seg for at alt nødvendigvis må være korrekt. 9

10 Har eleven staveproblemer, prioriter da de vanligste ordene (for eksempel with, were, I), eller ord som følger et klart stavemønster (for eksempel clock, nice). 3.3 Oppfølging av resultater i lærerkollegiet Her er noen problemstillinger som lærere kan samarbeide om: Hva innebærer kompetansemålene, og hvordan kan elevene nå disse? Hvordan integrere opplæringen i engelsk i andre fag? Hvordan kan vi vurdere elevenes ferdigheter i lesing på engelsk? Hvordan involvere elevene i å vurdere egne ferdigheter og egen framgang? Kan vi utnytte materiell som allerede er utviklet, for eksempel CILT Junior Portfolio ( Hvordan finner vi egnet lesestoff for ulike elever? Hvordan motivere elevene til å lese mer engelsk? Hvordan utnytte de ressursene som finnes på Internett? 4. TIPS OM RESSURSER FOR LÆRERE/ELEVER Portfolio/self assessment material (can dos) Utdanningsdirektoratets språkpermer CILT - Nettsteder med forslag til bøker som er tilpasset ulike nivåer Cambridge ELT readers - MacMillan Children`s readers - Penguin Longman readers - Oxford University Press - Diverse ressurser for lærere/elever British Council kids - BBC - Fact monster - English club - Oxford English teachers club

Rettleiing del 3. Oppfølging av. resultata frå. nasjonal prøve i lesing på engelsk. 5. steget

Rettleiing del 3. Oppfølging av. resultata frå. nasjonal prøve i lesing på engelsk. 5. steget Versjon 8. september 2009 Nynorsk Rettleiing del 3 Oppfølging av resultata frå nasjonal prøve i lesing på engelsk 5. steget Hausten 2009 1 Dette heftet er del 3 av eit samla rettleiingsmateriell til nasjonal

Detaljer

Veiledning del 3. Oppfølging av. resultater fra. nasjonal prøve i lesing på engelsk. 8. trinn

Veiledning del 3. Oppfølging av. resultater fra. nasjonal prøve i lesing på engelsk. 8. trinn Versjon 8. september 2009 Bokmål Veiledning del 3 Oppfølging av resultater fra nasjonal prøve i lesing på engelsk 8. trinn Høsten 2009 1 Dette heftet er del 3 av et samlet veiledningsmateriell til nasjonal

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.2014

Nasjonale prøver 01.09.2014 Nasjonale prøver 01.09.2014 Veiledning til lærere Engelsk 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan eleven mestrer lesing, regning og engelsk». Bokmål Innhold 1 Nasjonale prøve i engelsk for

Detaljer

Veiledning del 3. Oppfølging av resultater fra. nasjonal prøve i regning. 8. trinn

Veiledning del 3. Oppfølging av resultater fra. nasjonal prøve i regning. 8. trinn Versjon 8. september 2009 Bokmål Veiledning del 3 Oppfølging av resultater fra nasjonal prøve i regning 8. trinn Høsten 2009 1 Dette heftet er del 3 av et samlet veiledningsmateriell til nasjonal prøve

Detaljer

Veiledning del 3. Oppfølging av resultater fra. nasjonal prøve i regning. 5. trinn

Veiledning del 3. Oppfølging av resultater fra. nasjonal prøve i regning. 5. trinn Versjon 8. september 2009 Bokmål Veiledning del 3 Oppfølging av resultater fra nasjonal prøve i regning 5. trinn Høsten 2009 1 Dette heftet er del 3 av et samlet veiledningsmateriell til nasjonal prøve

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.2014

Nasjonale prøver 01.09.2014 Nasjonale prøver 01.09.2014 Veiledning til lærere Engelsk 8. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan eleven mestrer lesing, regning og engelsk». Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i engelsk for

Detaljer

Veiledning i oppfølging av. resultater fra. nasjonal prøve i lesing. 5. trinn

Veiledning i oppfølging av. resultater fra. nasjonal prøve i lesing. 5. trinn Versjon 17. september 2008 Bokmål Veiledning i oppfølging av resultater fra nasjonal prøve i lesing 5. trinn Høsten 2008 1 Dette heftet er del 3 av et samlet veiledningsmateriell til nasjonal prøve i lesing

Detaljer

Videre læring i engelsk. for elever på 5. trinn

Videre læring i engelsk. for elever på 5. trinn Til deg sm er lærer i engelsk på 5. trinn Videre læring i engelsk etter nasjnal prøve fr elever på 5. trinn 2011 I dette dkumentet finner du mestringsnivåene med penggrenser fr 2011 råd m elevers videre

Detaljer

Veiledning i oppfølging av. resultater fra. nasjonal prøve i lesing. 8. trinn

Veiledning i oppfølging av. resultater fra. nasjonal prøve i lesing. 8. trinn Versjon 17. september 2008 Bokmål Veiledning i oppfølging av resultater fra nasjonal prøve i lesing 8. trinn Høsten 2008 1 Dette heftet er del 3 av et samlet veiledningsmateriell til nasjonal prøve i lesing

Detaljer

Fyll inn datoer etter hvert som du setter deg mål og kryss av når du når dem. Mitt mål Språk: Jeg kan det

Fyll inn datoer etter hvert som du setter deg mål og kryss av når du når dem. Mitt mål Språk: Jeg kan det Lytting B1 Jeg kan følge en hverdagssamtale hvis det snakkes tydelig og på standardspråk. Jeg kan forstå hovedpoengene i en diskusjon om et kjent tema, hvis det snakkes tydelig og på standardspråk. Jeg

Detaljer

Timetall. Grunnleggende ferdigheter

Timetall. Grunnleggende ferdigheter Hovedområdet innebærer arbeid med og drøfting av fagtekster, litterære tekster og kulturelle uttrykksformer fra ulike medier. Dette er sentralt for å utvikle kunnskap om og forståelse og respekt for andres

Detaljer

LÆREPLAN FOR FORSØK MED FREMMEDSPRÅK PÅ BARNETRINNET

LÆREPLAN FOR FORSØK MED FREMMEDSPRÅK PÅ BARNETRINNET LÆREPLAN FOR FORSØK MED FREMMEDSPRÅK PÅ BARNETRINNET Kunnskapsdepartementet ønsker å høste erfaringer med fremmedspråk som et felles fag på 6. 7. årstrinn som grunnlag for vurderinger ved en evt. framtidig

Detaljer

Foreldrestøtte i leseutviklingen

Foreldrestøtte i leseutviklingen Foreldrestøtte i leseutviklingen Barnet ditt har behov for at dere hjemme gir dem veiledning og støtte i leseutviklingen. Det er ikke lett å vite hva en konkret kan gjøre for å hjelpe, men her er noen

Detaljer

Årsplan i engelsk for 4. trinn 2015/2016

Årsplan i engelsk for 4. trinn 2015/2016 Uke/ perio de Kompetansemål KL- 06 33 Kompetansemål talestrategier. - og knyttet til nære omgivelser og egne opplevelser. regler, sanger, eventyr og fortellinger. engelskspråklige rim, regler, sanger,

Detaljer

Test of English as a Foreign Language (TOEFL)

Test of English as a Foreign Language (TOEFL) Test of English as a Foreign Language (TOEFL) TOEFL er en standardisert test som måler hvor godt du kan bruke og forstå engelsk på universitets- og høyskolenivå. Hvor godt må du snake engelsk? TOEFL-testen

Detaljer

Lokal læreplan i ENGELSK for 3.trinn med periodeplaner. [Velg dato] KRISTIANSAND KOMMUNE. Karen Stenslund

Lokal læreplan i ENGELSK for 3.trinn med periodeplaner. [Velg dato] KRISTIANSAND KOMMUNE. Karen Stenslund [Velg dato] KRISTIANSAND KOMMUNE Karen Stenslund 1 Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I engelsk

Detaljer

LokaL LærepLan LærepLan 2012

LokaL LærepLan LærepLan 2012 Lokal læreplan trinn 8-10 Engelsk 8 Periodeplan 1: My life Kompetansemål Språklæring utnytte ulike situasjoner og strategier for å lære engelsk identifisere vesentlige språklige likheter og forskjeller

Detaljer

Unneberg skole ÅRSPLAN I ENGELSK. 3. trinn. KOMPETANSEMÅL FRA LÆREPLANEN Eleven skal kunne LOKALE KJENNETEGN FOR MÅLOPPNÅELSE.

Unneberg skole ÅRSPLAN I ENGELSK. 3. trinn. KOMPETANSEMÅL FRA LÆREPLANEN Eleven skal kunne LOKALE KJENNETEGN FOR MÅLOPPNÅELSE. Unneberg skole ÅRSPLAN I ENGELSK. trinn KOMPETANSEMÅL FRA LÆREPLANEN Eleven skal kunne finne likheter mellom ord og uttrykksmåter i engelsk og eget morsmål. lytte til og forstå betydningen av ord og uttrykk

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter i faget, på 3. og 4.trinn (hentet fra Utdanningsdirektoratet sin hjemmeside):

Grunnleggende ferdigheter i faget, på 3. og 4.trinn (hentet fra Utdanningsdirektoratet sin hjemmeside): RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i engelsk for 3. og 4. trinn 2017/18 Grunnleggende ferdigheter i faget, på 3. og 4.trinn (hentet fra Utdanningsdirektoratet sin hjemmeside): Muntlige ferdigheter:

Detaljer

Lokal læreplan «Engelsk»

Lokal læreplan «Engelsk» Lokal læreplan «Engelsk» Årstrinn: 4. årstrinn Karina Møgster Verpe Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tids- Tema/Innhol Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering punkt d Forslag Forslag Språklæring

Detaljer

Årsplan i norsk, 2. trinn

Årsplan i norsk, 2. trinn Årsplan i norsk, 2. trinn 2016-2017 Tid Emne Kompetansemål Læringsmål Lærestoff Aktiviteter og konkretisering 35 Alfabetuke -repetere alle bokstavene Elev skal kunne lese store og små trykte bokstaver.

Detaljer

4.TRINN ENGELSK PERIODEPLAN 1

4.TRINN ENGELSK PERIODEPLAN 1 1 4.TRINN ENGELSK PERIODEPLAN 1 Elevene skal kunne: - bruke engelsk ordstilling og tegnsetting - velge læringsstrategier tilpasset formålet - bruke kilder - bruke hjelpemidler - vurdere eget arbeid og

Detaljer

LÆREPLAN I MORSMÅL FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LÆREPLAN I MORSMÅL FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Fastsatt 02.07.07, endret 06.08.07 LÆREPLAN I MORSMÅL FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Formål Læreplanen i morsmål for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående opplæring. Opplæringen

Detaljer

Årsplan Engelsk

Årsplan Engelsk Årsplan Engelsk 2018-2019 Årstrinn: Lærer: 4. årstrinn Måns Bodemar Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tids- Tema/Innhol Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering punkt d Forslag Forslag Språklæring

Detaljer

Nasjonale prøver

Nasjonale prøver Nasjonale prøver 17.08.2012 Veiledning til lærere engelsk 5. trinn Bokmål Innhold Endringer i årets gjennomføring 2012... 3 1 Nasjonal prøve i engelsk for 5. trinn... 4 Hva måler prøven?... 5 Hvordan bruke

Detaljer

Årstrinn: 4. trinn Lærer: Torstein Vardeberg Skeie

Årstrinn: 4. trinn Lærer: Torstein Vardeberg Skeie Årsplan Engelsk Årstrinn: 4. trinn Lærer: Torstein Vardeberg Skeie Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tids- Tema/Innhol Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering punkt d Forslag Forslag Språklæring

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter i faget:

Grunnleggende ferdigheter i faget: Årsplan i engelsk - 5. klasse 2014-2015 Antall timer pr : 3 time Lærere: Randi Minnesjord Lærerverk: 5 Grunnleggende ferdigheter i faget: Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de

Detaljer

Unneberg skole ÅRSPLAN I ENGELSK. 2. trinn LOKALE KJENNETEGN FOR MÅLOPPNÅELSE. KOMPETANSEMÅL FRA LÆREPLANEN Eleven skal kunne.

Unneberg skole ÅRSPLAN I ENGELSK. 2. trinn LOKALE KJENNETEGN FOR MÅLOPPNÅELSE. KOMPETANSEMÅL FRA LÆREPLANEN Eleven skal kunne. Unneberg skole ÅRSPLAN I ENGELSK. trinn KOMPETANSEMÅL FRA LÆREPLANEN Eleven skal kunne bruke digitale ressurser i opplevelse av språket LOKALE KJENNETEGN FOR MÅLOPPNÅELSE Eleven skal kunne Uke/ Periode

Detaljer

Læreplan i morsmål for språklige minoriteter

Læreplan i morsmål for språklige minoriteter Læreplan i morsmål for språklige minoriteter Gjelder fra 01.08.2007 http://www.udir.no/kl06/nor8-01 Formål Læreplanen i morsmål for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 2. TRINN 2013-2014

ÅRSPLAN I NORSK FOR 2. TRINN 2013-2014 ÅRSPLAN I NORSK FOR 2. TRINN 2013-2014 K-06, Lokal leseplan, Lokal IKT-plan, Læreverk: «Zeppelin» Faglærer: Anette Heggem, Mona Haukås Olsen Vi jobber mot disse målene gjennom hele skoleåret. De ulike

Detaljer

Lokal læreplan i fremmedspråk. Sunnland skole 2012-2013

Lokal læreplan i fremmedspråk. Sunnland skole 2012-2013 Lokal læreplan i fremmedspråk Sunnland skole 2012-2013 Språklæring Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket Undersøke likheter og

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter/momenter fra lokal læreplan

Grunnleggende ferdigheter/momenter fra lokal læreplan Årsplan engelsk Uke Tema fra Stairs Kompetansemål fra kunnskapsløftet Grunnleggende ferdigheter/momenter fra lokal læreplan Innhold/arbeidsmåter/evt praktiske aktiviteter/vfl/to 33 34 35 36 37 38 39 40

Detaljer

Trinn 3 Periodeplan 1

Trinn 3 Periodeplan 1 Trinn 3 Periodeplan 1 Gjennomgående læringsmål for alle periodene Elevene skal kunne: bruke engelsk ordstilling og tegnsetting velge læringsstrategier tilpasset formålet bruke kilder bruke hjelpemidler

Detaljer

HJELP BARNET DITT MED Å LESE, SKRIVE, SNAKKE OG LYTTE

HJELP BARNET DITT MED Å LESE, SKRIVE, SNAKKE OG LYTTE HJELP BARNET DITT MED Å LESE, SKRIVE, SNAKKE OG LYTTE I de første årene i grunnskolen lærer elevene gjerne å lese gjennom rim, fortellinger og ved å bli lest for. Skriving begynner gjerne med rabbel og

Detaljer

Til lærere. Hvordan bruke nasjonale prøver som redskap for læring?

Til lærere. Hvordan bruke nasjonale prøver som redskap for læring? Til lærere Hvordan bruke nasjonale prøver som redskap for læring? Nasjonale prøver som redskap for læring Vurdering for læring handler om å bruke informasjon om dine elever for å tilpasse opplæringen og

Detaljer

Veiledning del 1 til nasjonal prøve i lesing 2009

Veiledning del 1 til nasjonal prøve i lesing 2009 Versjon 21. juli 2009 Bokmål Veiledning del 1 til nasjonal prøve i lesing 2009 Informasjon om prøven og gjennomføringen 8. trinn 1 Informasjon om nasjonal prøve i lesing på 8. trinn Torsdag 17. september

Detaljer

Årsplan Engelsk 2014 2015 Årstrinn: 3. årstrinn

Årsplan Engelsk 2014 2015 Årstrinn: 3. årstrinn Årsplan Engelsk 2014 2015 Årstrinn: 3. årstrinn Tlf: 23 29 25 00 Lærere: Eli Aune Andresen Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Språklæring - identifisere situasjoner der

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 5.TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2010-2011 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN,KNUT BRATTFJORD OG HEGE SKOGLY LÆRERVERK: STAIRS 5

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 5.TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2010-2011 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN,KNUT BRATTFJORD OG HEGE SKOGLY LÆRERVERK: STAIRS 5 ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 5.TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2010-2011 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN,KNUT BRATTFJORD OG HEGE SKOGLY LÆRERVERK: STAIRS 5 FORFATTERE: Cecilie Thorsen og Hege Dahl Unnerud FORLAG: Cappelen Damm

Detaljer

Nasjonale prøver

Nasjonale prøver Nasjonale prøver 17.08.2012 Veiledning til lærere engelsk 8. trinn Bokmål Innhold Endringer i årets gjennomføring 2012... 3 Nasjonal prøve i engelsk for 8. trinn... 4 1 Hva måler prøven?... 5 Hvordan bruke

Detaljer

Grunnskoleopplæring. Innhold

Grunnskoleopplæring. Innhold Grunnskoleopplæring Innhold Skolefakta... 2 Elevtall... 2 Antall ansatte på skolen... 2 Pedagogiske årsverk... 2 Lederårsverk... 2 Andre årsverk... 2 Antall ansatte i Aktivitetsskolen... 2 Prosentvis dekning

Detaljer

7.TRINN ENGELSK PERIODEPLAN 3

7.TRINN ENGELSK PERIODEPLAN 3 1 7.TRINN ENGELSK PERIODEPLAN 3 KOMPETANSEMÅL SPRÅKOPPLÆRING Målet for opplæringen er at eleven skal kunne: identifisere og bruke ulike situasjoner og læringsstrategier for å utvide egne ferdigheter i

Detaljer

Trinn 1 Periodeplan 1

Trinn 1 Periodeplan 1 Trinn 1 Periodeplan 1 Gjennomgående læringsmål for alle periodene Elevene skal kunne: bruke engelsk ordstilling og tegnsetting velge læringsstrategier tilpasset formålet bruke kilder bruke hjelpemidler

Detaljer

4.TRINN ENGELSK PERIODEPLAN 3

4.TRINN ENGELSK PERIODEPLAN 3 1 4.TRINN ENGELSK PERIODEPLAN 3 KOMPETANSEMÅL SPRÅKLÆRING samtale om eget arbeid med å lære engelsk bruke digitale ressurser og andre hjelpemidler i utforsking av språket MUNTLIG KOMMUNIKASJON delta i

Detaljer

Lokal læreplan «Engelsk»

Lokal læreplan «Engelsk» Lokal læreplan «Engelsk» Lærere: Erlend Andresen, Karina Verpe, Åshild Ruud, Trude Thun Årstrinn: 3. årstrinn Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tids- Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 3. TRINN 2015/2016

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 3. TRINN 2015/2016 34 35 36 37 38 39 40 Språklæring Identifisere situasjoner der det kan være nyttig eller nødvendig å kunne engelsk Samtale med eget arbeid med å lære engelsk Finne likheter mellom ord og uttrykksmåter i

Detaljer

Del 1: Informasjon om nasjonale prøver i lesing 8. trinn

Del 1: Informasjon om nasjonale prøver i lesing 8. trinn Versjon 19. september 2007 Bokmål Del 1: Informasjon om nasjonale prøver i lesing 8. trinn Her følger informasjon om den nasjonale prøven i lesing og hva prøven måler. 1. Lesing Nasjonale prøver i lesing

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 4.klasse BREIVIKBOTN SKOLE LÆRER: Linn Olav Arntzen. LÆRERVERK: Stairs 4

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 4.klasse BREIVIKBOTN SKOLE LÆRER: Linn Olav Arntzen. LÆRERVERK: Stairs 4 ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 4.klasse BREIVIKBOTN SKOLE 2012-2013 LÆRER: Linn Olav Arntzen LÆRERVERK: Stairs 4 FORFATTERE: Heidi Håkenstad og Marianne Undheim Vestgård FORLAG: Cappelen MÅLENE ER FRA LÆRERPLANVERKET

Detaljer

Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Lærev erk

Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Lærev erk Fagplan i engelsk 5. trinn Elevene vil fra starten avlære hva ordet syntaks betyr. Foretrekker dette ordet fremfor setningsoppbygging (T.O.) Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Lærev erk I startgropa

Detaljer

HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN

HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN KOMPETANSEMÅL: Muntlig kommunikasjon: lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler lytte til tekster på bokmål og nynorsk og samtale om dem lytte etter, forstå,

Detaljer

DELRAPPORT CLIL SAMFUNNSFAG PÅ ENGELSK 7. TRINN PÅ KASTELLET SKOLE

DELRAPPORT CLIL SAMFUNNSFAG PÅ ENGELSK 7. TRINN PÅ KASTELLET SKOLE DELRAPPORT CLIL SAMFUNNSFAG PÅ ENGELSK 7. TRINN PÅ KASTELLET SKOLE 2008 2009 SKREVET AV PROSJEKTANSVARLIG ANITA NYBERG I denne delrapporten vil jeg forsøke å beskrive klassen som har hatt CLIL høsten 2008,

Detaljer

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 4. TRINN 2014 / 2015. Utarbeidet av: Hilde E. Lewin Warren Læreverk: Stairs 4 UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 35 36 37 38 39 40 Repetisjon fra 3. klasse.

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN I NORSK

LOKAL LÆREPLAN I NORSK MUNTLIGE TEKSTER Kompetansemål etter 2.trinn 1.leke, improvisere, eksperimentere med rim, rytme, språklyder, ord og meningsbærende elementer. 2. uttrykke egne følelser og meninger LOKAL LÆREPLAN I NORSK

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter i faget:

Grunnleggende ferdigheter i faget: Årsplan i engelsk - 5. klasse 2016-2017 Antall timer pr : 3 timer Lærere: Evelyn og Lisa R. Nilsen Læreverk: 5 Grunnleggende ferdigheter i faget: Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene

Detaljer

Til lærere. Hvordan bruke nasjonale prøver som redskap for læring? _Nasjonale_prøver_Lærere_A5_bokmål.indd :49

Til lærere. Hvordan bruke nasjonale prøver som redskap for læring? _Nasjonale_prøver_Lærere_A5_bokmål.indd :49 Til lærere Hvordan bruke nasjonale prøver som redskap for læring? 13-095_Nasjonale_prøver_Lærere_A5_bokmål.indd 1 27.05.13 13:49 Nasjonale prøver som redskap for læring Underveisvurdering handler om å

Detaljer

MINORITETSSPRÅKLIG ELEV I GRUNNSKOLEN EIDSBERGSKOLEN. Skjema for vurdering av norskferdigheter

MINORITETSSPRÅKLIG ELEV I GRUNNSKOLEN EIDSBERGSKOLEN. Skjema for vurdering av norskferdigheter Skolens interne arbeidsdokument, unntatt offentlighet Skal scannes inn på elevmappen MINORITETSSPRÅKLIG ELEV I GRUNNSKOLEN EIDSBERGSKOLEN Bakgrunnsopplysninger Navn Fødselsdato Skole Klassetrinn Morsmål

Detaljer

HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN

HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN Muntlig kommunikasjon: lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler lytte til tekster på bokmål og nynorsk og samtale om dem lytte etter, forstå, gjengi og kombinere

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 4.klasse BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015. LÆRER: Linn Olav Arntzen. LÆRERVERK: Stairs 4

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 4.klasse BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015. LÆRER: Linn Olav Arntzen. LÆRERVERK: Stairs 4 ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 4.klasse BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015 LÆRER: Linn Olav Arntzen LÆRERVERK: Stairs 4 FORFATTERE: Heidi Håkenstad og Marianne Undheim Vestgård FORLAG: Cappelen MÅLENE ER FRA LÆRERPLANVERKET

Detaljer

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 4. TRINN 2014 / 2015. Utarbeidet av: Dagfinn/ Espen Læreverk: Stairs 4 UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 35 36 37 38 39 40 Repetisjon fra 3. klasse. Bli

Detaljer

Fagplan i norsk 3. trinn

Fagplan i norsk 3. trinn Fagplan i norsk 3. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag til I startgropa På vei I mål læreverk Skrive med sammenhengende og funksjonell håndskrift. Stavskrift Jeg kan bokstavhuset

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 4.Klasse BREIVIKBOTN SKOLE LÆRER: Linn Olav Arntzen. LÆRERVERK: Stairs 4

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 4.Klasse BREIVIKBOTN SKOLE LÆRER: Linn Olav Arntzen. LÆRERVERK: Stairs 4 ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 4.Klasse BREIVIKBOTN SKOLE 2010-2011 LÆRER: Linn Olav Arntzen LÆRERVERK: Stairs 4 FORFATTERE: Heidi Håkenstad og Marianne Undheim Vestgård FORLAG: Cappelen MÅLENE ER FRA LÆRERPLANVERKET

Detaljer

4.TRINN ENGELSK PERIODEPLAN 2

4.TRINN ENGELSK PERIODEPLAN 2 1 4.TRINN ENGELSK PERIODEPLAN 2 KOMPETANSEMÅL SPRÅKLÆRING finne likheter mellom ord og uttrykksmåter i engelsk og eget morsmål bruke digitale ressurser og andre hjelpemidler i utforsking av språket MUNTLIG

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 4.KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012 2013 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆREVERK: VI KAN LESE MER 4.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG

ÅRSPLAN I NORSK FOR 4.KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012 2013 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆREVERK: VI KAN LESE MER 4.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG ÅRSPLAN I NORSK FOR 4.KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012 2013 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆREVERK: VI KAN LESE MER 4.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG Læreverket består av: Lesebok, Arbeidsbok 1-2- 3,lettlestbøker,

Detaljer

Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten

Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten Mandag 6. juni, 2016 Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten 1. Hovedområder og indikatorer...2 1.1. Elever og undervisningspersonale...2 1.1.1. Antall elever og lærerårsverk...2 1.1.2. Lærertetthet...3

Detaljer

Vurderingsveiledning 2012

Vurderingsveiledning 2012 Vurderingsveiledning 2012 ENG0012 Engelsk 10.trinn Til sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål ENG0012 Engelsk 10. trinn Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen i 2012 Denne vurderingsveiledningen

Detaljer

Formål og hovedinnhold norsk Grünerløkka skole

Formål og hovedinnhold norsk Grünerløkka skole Formål og hovedinnhold norsk Grünerløkka skole Revidert høst 2016 1 Formål Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling. Gjennom aktiv bruk av det norske

Detaljer

Lokal læreplan i engelsk, 5.-7.trinn.

Lokal læreplan i engelsk, 5.-7.trinn. Lokal læreplan i engelsk, 5.-7.trinn. Kompetansemål 5.trinn 6.trinn 7.trinn Språklæring Identifisere og bruke ulike situasjoner og læringsstrategier for å utvide egne ferdigheter i engelsk Rollespill,

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i engelsk for 6. trinn 2017/18. Grunnleggende ferdigheter:

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i engelsk for 6. trinn 2017/18. Grunnleggende ferdigheter: RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i engelsk for 6. trinn 2017/18 Det vil gjennom hele skoleåret være fokus på å integrere samtlige av de grunnleggende ferdighetene i engelskfaget. Disse vil bli tilpasset

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK 3. TRINN 2013/2014

ÅRSPLAN I ENGELSK 3. TRINN 2013/2014 ÅRSPLAN I ENGELSK 3. TRINN 2013/2014 UKE 34 35 Elevene skal kunne Bruke tall i kommunikasjon. Hilse, stille spørsmål og svare på enkle muntlige spørsmål. Forstå enkle instruksjoner på engelsk. Uttrykke

Detaljer

Det er en egen del i boka som heter «Everyday Practice». Det er emner som går igjen, og som elevene må øve på gjennom hele året.

Det er en egen del i boka som heter «Everyday Practice». Det er emner som går igjen, og som elevene må øve på gjennom hele året. RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i engelsk for 4. trinn 2015/16 Læreverk: Quest, Aschehougs engelskverk for barnetrinnet. Det er viktig at elevene øver seg litt hver dag på leseleksa i engelsk.

Detaljer

HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN

HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN Muntlig kommunikasjon: lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler lytte til tekster på bokmål og nynorsk og samtale om dem lytte etter, forstå, gjengi og kombinere

Detaljer

Læreplan i engelsk - kompetansemål

Læreplan i engelsk - kompetansemål Årstimetallet i faget: 57 ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I ENGELSK 3. TRINN Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i planen

Detaljer

Erfaringer med kartlegging av flerspråklige elever i skolen

Erfaringer med kartlegging av flerspråklige elever i skolen Erfaringer med kartlegging av flerspråklige elever i skolen 11.-12- april Halden Hanne Haugli Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Historikk Kartlegging av flerspråklige elever: skolefaglige ferdigheter,

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i engelsk for 5. trinn 2017/18. Grunnleggende ferdigheter:

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i engelsk for 5. trinn 2017/18. Grunnleggende ferdigheter: RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i engelsk for 5. trinn 2017/18 Det vil gjennom hele skoleåret være fokus på å integrere samtlige av de ferdighetene i engelskfaget. Disse vil bli tilpasset nivået

Detaljer

Mette-Lise Mikalsen TFN F21 12.3. 2011

Mette-Lise Mikalsen TFN F21 12.3. 2011 Mette-Lise Mikalsen TFN F21 12.3. 2011 Tilpasset opplæring Språkpermen Språklæring Læringsstragier Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen og lærekandidaten.

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010 2011 LÆRER: MARTA GAMST LÆREVERK: VI KAN LESE 3.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG Læreverket består av: Lesebok, Arbeidsbok 1-2, lettlestbøker,

Detaljer

Unneberg skole. Leselekser og felles arbeid i klassen. Lesing, lytting, se ord på tavla.

Unneberg skole. Leselekser og felles arbeid i klassen. Lesing, lytting, se ord på tavla. Unneberg skole ÅRSPLAN I NORSK. trinn KOMPETANSEMÅL FRA LÆREPLANEN Eleven skal kunne leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, meningsbærende elementer og ord. sette ord på egne følelser

Detaljer

Nordlandet ungdomsskole Kjennetegn på måloppnåelse i engelsk 10.trinn etter revidert plan 2013

Nordlandet ungdomsskole Kjennetegn på måloppnåelse i engelsk 10.trinn etter revidert plan 2013 ENGELSK kjennetegn på måloppnåelse NUS HOVEDOMRÅDE Språklæring: 1. bruke ulike situasjoner, arbeidsmåter og læringsstrategier for å utvikle egne ferdigheter i engelsk 2. kommentere eget arbeid med å lære

Detaljer

Fagplan i engelsk 7. trinn

Fagplan i engelsk 7. trinn Fagplan i engelsk 7. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag til I startgropa Underveis I mål Chapter 1 Stairs 7 Eleven skal kunne: beherske et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner

Detaljer

slebø oppvekstsenter

slebø oppvekstsenter Øyslebø oppvekstsenter ÅRSPLAN 2016-2017 Fag: Engelsk Trinn: 2 Lærer: Marit Valle Tidsrom Tema Lærestoff / læremidler Hele året 35-37 The colours og the weather. Lære engelske fraser for å Læreboka English

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 8. TRINN SKOLEÅR 2015-2016

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 8. TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 8. TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Periode 1: 34-39 Kunne ha samtale om språk og sider ved geografiske forhold i språkområdet. Kunne bruke språkets alfabet

Detaljer

Årsplan i norsk 7. trinn

Årsplan i norsk 7. trinn Årsplan i norsk 7. trinn Tidspunkt Kompetansemål: Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: 35-38 Lese og læringsstrategier : - bruke ulike lesestrategier tilpasset formålet med lesingen. - referere og

Detaljer

ÅRSPLAN Øyslebø oppvekstsenter. Fag: Engelsk. Lærer: Åse Marit Håkonsen. Tidsrom Tema Lærestoff / læremidler

ÅRSPLAN Øyslebø oppvekstsenter. Fag: Engelsk. Lærer: Åse Marit Håkonsen. Tidsrom Tema Lærestoff / læremidler Øyslebø oppvekstsenter ÅRSPLAN 2018-2019 Fag: Engelsk Trinn: 2 Lærer: Åse Marit Håkonsen Tidsrom Tema Lærestoff / læremidler Hele året Læreboka English singsing- Youtube Arbeidsmåter Evaluering / vurdering

Detaljer

TRINN: 10. TRINN. Språklæring. Kommunikasjon

TRINN: 10. TRINN. Språklæring. Kommunikasjon FAG: TRINN: 10. TRINN Kompetansemål Språklæring bruke digitale verktøy og andre hjelpemidler beskrive og vurdere eget arbeid med å lære det nye språket Kommunikasjon Operasjonaliserte læringsmål Tema/opplegg

Detaljer

Årsplan i norsk 3. trinn, 2013/2014

Årsplan i norsk 3. trinn, 2013/2014 Årsplan i norsk 3. trinn, 2013/2014 K-06, Lokal leseplan, Lokal IKT-plan, Læreverk: «Zeppelin» og «Ordriket» K 06 34 35 36 37 38 39 40 41 Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjon

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i Engelsk for 5. trinn 2014/15. VURDERINGSFORMER (gjelder for alle periodene)

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i Engelsk for 5. trinn 2014/15. VURDERINGSFORMER (gjelder for alle periodene) Obj118 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i Engelsk for 5. trinn 2014/15 TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER (skrive, lese, lytte og snakke) 34-40 All about me - kroppen - klær - hus og hjem - familie

Detaljer

Norsk 1.og 2.trinn. Kompetansemål Delmål 1. trinn Delmål 2. trinn. Delmål Innhold/ arbeidsmåter Delmål Innhold/ arbeidsmåter

Norsk 1.og 2.trinn. Kompetansemål Delmål 1. trinn Delmål 2. trinn. Delmål Innhold/ arbeidsmåter Delmål Innhold/ arbeidsmåter Norsk 1.og 2.trinn Kompetansemål Delmål 1. trinn Delmål 2. trinn Muntlige kommunikasjon Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Lytte, ta ordet og gi respons til andre i samtaler Lytte til tekster

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter i faget, på 3. og 4.trinn (hentet fra Utdanningsdirektoratet sin hjemmeside):

Grunnleggende ferdigheter i faget, på 3. og 4.trinn (hentet fra Utdanningsdirektoratet sin hjemmeside): RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i engelsk for 3. og 4. trinn A-plan Grunnleggende ferdigheter i faget, på 3. og 4.trinn (hentet fra Utdanningsdirektoratet sin hjemmeside): Muntlige ferdigheter:

Detaljer

Grunnskole NORSK. Overordnet plan for fagene. Fag: Trinn: 4. Skole: Å Barneskole. År: 2018/2019. Grunnleggende ferdigheter (GRF) Generell del (GD)

Grunnskole NORSK. Overordnet plan for fagene. Fag: Trinn: 4. Skole: Å Barneskole. År: 2018/2019. Grunnleggende ferdigheter (GRF) Generell del (GD) Grunnleggende ferdigheter (GRF) a) Å kunne uttrykke seg muntlig b) Å kunne uttrykke seg skriftlig c) Å kunne lese d) Å kunne regne e) Å kunne bruke digitale verktøy Generell del (GD) 1) Det meningssøkende

Detaljer

Veiledning. Nasjonale prøver i regning for 8. og 9. trinn. Versjon: juli 2010, bokmål

Veiledning. Nasjonale prøver i regning for 8. og 9. trinn. Versjon: juli 2010, bokmål Veiledning Nasjonale prøver i regning for 8. og 9. trinn Versjon: juli 2010, bokmål Nasjonale prøver i regning for 8. og 9. trinn Her får du informasjon om nasjonale prøver i regning og hva prøven måler.

Detaljer

Satsingsområder: Lesing og begrepstrening Tilpasset opplæring Regning IKT og vurdering for læring

Satsingsområder: Lesing og begrepstrening Tilpasset opplæring Regning IKT og vurdering for læring 5. Trinn 2017 Fag: Norsk Satsingsområder: Lesing og begrepstrening Tilpasset opplæring Regning IKT og vurdering for læring Grunnleggende ferdigheter Å kunne uttrykke seg muntlig Å kunne lese Å kunne regne

Detaljer

NORSK 1.periode Ukene 34-40

NORSK 1.periode Ukene 34-40 NORSK 1.periode Ukene 34-40 3.trinn MÅL FRA LKO6 KJENNETEGN PÅ MÃLoPPNÅELsE VURDERINGSFORM Begynnende måloppnåelse Middels måloppnåelse Høy måloppnåelse kommunikas'lon Lytte etter, gjenfortelle, forklare

Detaljer

Læreplaner og kartleggingsverktøy for språklige minoriteter

Læreplaner og kartleggingsverktøy for språklige minoriteter Læreplaner og kartleggingsverktøy for språklige minoriteter Likeverdig opplæring i praksis. Språklig mangfold og likeverdig Kristiansand 17.- 18.09.08 Else Ryen NAFO Læreplaner Arbeid med tilrettelegging

Detaljer

Den europeiske språkpermen Mette-Lise Mikalsen

Den europeiske språkpermen Mette-Lise Mikalsen Den europeiske språkpermen 6-12 Mette-Lise Mikalsen Hvordan kan læreren synliggjøre læringsmålene for eleven? Hvordan kan læreren legge til rette for elevens læringssituasjon? Hvordan kan læreren tilpasse

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET lokal læreplan i faget ENGELSK

KUNNSKAPSLØFTET lokal læreplan i faget ENGELSK FORMÅL MED FAGET Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, kommer vi ikke langt uten engelsk. Engelsk brukes i film, litteratur, sang, sport,

Detaljer

Lokal læreplan i norsk Trinn 2 Periodeplan 1

Lokal læreplan i norsk Trinn 2 Periodeplan 1 Lokal læreplan i norsk Trinn 2 Periodeplan 1 Kompetansemål MUNTLIG KOMMUNIKASJON lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler lytte til tekster på bokmål og nynorsk og samtale om dem samtale

Detaljer

Årsplan i engelsk

Årsplan i engelsk Årsplan i engelsk 2016-17 Tidspunkt (uke eller mnd) Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Uke 34-40 Kap 1 Meeting people Språklæring: Identifisere noen språklige likheter

Detaljer

Veiledning. Nasjonale prøver i regning for 5. trinn. Versjon: juli 2010, bokmål

Veiledning. Nasjonale prøver i regning for 5. trinn. Versjon: juli 2010, bokmål Veiledning Nasjonale prøver i regning for 5. trinn Versjon: juli 2010, bokmål Nasjonale prøver i regning for 5. trinn Her får du informasjon om nasjonale prøver i regning og hva prøven måler. Videre presenteres

Detaljer

FORSLAG TIL ÅRSPLAN 8. TRINN (ukenumre og ferier varierer fra skoleår til skoleår og må justeres årlig)

FORSLAG TIL ÅRSPLAN 8. TRINN (ukenumre og ferier varierer fra skoleår til skoleår og må justeres årlig) FORSLAG TIL ÅRSPLAN 8. TRINN (ukenumre og ferier varierer fra skoleår til skoleår og må justeres årlig) I tillegg til lærebøkene som er nevnt i selve årsplanen, kan en også bruke følgende titler: Kontekst

Detaljer

Vurdering. Kompetansemål Arbeidsfor m. Når. Øving i og test i. uregelrette verb. September a-c It s my life Utforsking av språk og tekst

Vurdering. Kompetansemål Arbeidsfor m. Når. Øving i og test i. uregelrette verb. September a-c It s my life Utforsking av språk og tekst Årsplan - Engelsk fordypning 2017-2018 Faglærer: Gjermund Frøland Læreverk: Searching 8 Searching 9 Read and Write NB: Kompetansemål gjelder etter 10.trinn Faget består av to hovedområder: Utforsking av

Detaljer

samtaler om ulike fritidsaktiviteter

samtaler om ulike fritidsaktiviteter FAGPLAN I ENGELSK FOR 5. ÅRSTRINN, GOL SKULE KOMPETANSEMÅL FRÅ L-06 ETTER 7. ÅRSTRINN Språklæring 1. Identifisere og bruke ulike situasjoner for å utvide egne engelskferdigheter. 2. Gi eksempler på ulike

Detaljer