Årsplan for Bakke barnehage 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan for Bakke barnehage 2014"

Transkript

1 Årsplan for Bakke barnehage 2014 «Læring i alt for alle.» Sammen skal vi utrette det utrolige! 1

2 Innledning Vi takker for innspill og samarbeid om utvikling og forbedring av Bakke barnehage gjennom hele Vi har mottatt tilbakemeldinger og forslag gjennom mailer, telefoner, foreldresamtaler, brukerundersøkelsen, foreldrerådsmøter, FAU og SU. Brukerundersøkelsen: Brukerundersøkelsen ble gjennomført i mars 2013 og er med på å stake ut kursen for barnehagen i Vi mottok 39 av 58 mulige svar som er 69 %. Foreldrenes helhetsvurdering er på 5,7 av 6 oppnåelige poeng, dette er fantastisk, og vi vil legge oss i selen for å opprettholde foreldrenes tillit. SU og FAU: En spesiell takk til barnehagens samarbeidsutvalg (SU), og foreldrenes arbeidsutvalg (FAU), som har bistått oss med å bearbeide resultatene fra brukerundersøkelsen. De har ledet gruppearbeid i foreldrerådet og fått foreldrene i tale. Trafikkopplæring: Ullensaker kommune har utarbeidet en trafikkplan for barnehage og skole som er på høring i skrivende stund, den vil gi føringer for vårt arbeid. I et samarbeid med FAU har barnehagen de siste årene hatt fokus på trafikkopplæring, og 2/3 av personalet har deltatt på kurs i regi av Trygg trafikk. Arbeidet med å etablere gode rutiner når vi ferdes både innenfor og utenfor gjerdet er et kontinuerlig arbeid. FAU arrangerer årlig lommelykttur med utdeling av reflekser. Idrett og aktivitetsdager: På foreldrerådsmøtet var dette det området som foreldrene ønsker at vi skal arbeide mer med. Vi er så heldige å ha en masterstudent som forsker på vårt aktivitetstilbud og hans anbefalinger vil vi kunne dra nytte av. Avdelinger, klubber og turer: Vi startet et forsøk med en ren 5-årsavdeling og en avdeling hvor det kun er 3 og 4-åringer høsten På denne organiseringen har vi bare mottatt positive tilbakemeldinger, men den vil bli vurdert igjen denne våren. Vi arbeider fortsatt i aldersbestemte klubber en dag i uken. Barnehagen reiser helst på tur med tog og offentlig kommunikasjon. 4-åringene har reist med toget til Hauerseter, mens 5-åringene har reist med tog, buss, T-bane og trikk på sine turer til Jessheim og Oslo. Partnerbarnehage til Høgskolen i Hedmark: Bakke barnehage inngikk en fireårig samarbeidsavtale med høgskolen i høst. Vi vil være øvingsbarnehage for barnehagelærerstudenter i flere perioder i løpet av året. Dette gir oss mange muligheter til å holde oss oppdatert i barnehagefeltet og flere vil se vår praksis og hjelpe oss med utvikling. 2

3 Planer som barnehagen er forpliktet til å følge: Rammeplanen og fagområdene: Rammeplan for barnehagen, både i norsk og engelsk versjon, kan lastes ned fra utdanningsdirektoratets hjemmeside, Kunnskapsdepartementet har lagt en strategi for «Realfag for framtida». Her er ambisjonen å øke interessen for realfag og teknologi på alle nivå i utdanningsløpet. I tråd med dette har vi fokus på fagområdene «Antall, rom og form» og «Natur, miljø og teknikk». Vi vil øke personalets kompetanse og interesse gjennom å delta på konferanser og kurs i regi av Nasjonalt senter for matematikk og Nasjonalt senter for naturfag. Utdanningsdirektoratets veiledere: I 2013 kom to nye veiledere, og arbeidet med å implementere disse starter nå i 2014: Språk i barnehagen, mye mer enn prat og «Barns trivsel voksnes ansvar. Forebyggende arbeid mot mobbing starter i barnehagen». VP 2014: Virksomhetsplanen for Enhet kommunale barnehager vedtas i HSB - Hovedutvalg for Skole og Barnehage. Denne planen gir overordnede føringer for barnehagen og målene i vår årsplan. Satsningene vil være: Folkehelse, Oppfølging av brukerundersøkelsen, Læring i alt for alle og Barnehagens språkmiljø. Mål som knyttes opp mot denne planen markeres med VP. Styringsdokumentet Læring i alt for alle. «Læring i alt for alle» er en felles del av årsplanen og er styrende for den pedagogiske profilen til de kommunale barnehagene i Ullensaker. Den inneholder i tillegg langsiktige mål som vi bygger på. Temaplan for skolestartere Planen er styrende på Revehiet i Megaklubben. Handlingsplan for språkstimulering Ullensaker kommune vedtok høsten 2013: Handlingsplan for språkstimulering, lese- og skriveopplæring i barnehager og skoler i Ullensaker kommune ». Målene i denne planen er nå styrende for vårt arbeid med språkmiljøet i barnehagen for

4 Barnehagens språkmiljø og språkarbeid. Barnehagen har i mange år hatt en bevisst satsning på språkmiljøet. Dette har vært nødvendig fordi vi har hatt mange barn med kommunikasjonsvansker og mange barn med et annet morsmål enn norsk. Vi benytter bilder, PCS-symboler(kommunikasjonsbilder), dagtavle og litt tegn for at barna skal forstå og få oversikt. Vi vektlegger at barna skal være med i prosjekter, små og store, hvor de er med og planlegger, gjennomfører og gjenforteller. Samtalen har en viktig plass i barnehagehverdagen. Forskning har vist at daglig lesing er det beste bidraget til å utvikle barnas språk. Bakke barnehage vil fortsette med daglig lesing for alle barn også i Hver uke arbeider barna i små språkgrupper med 3 6 barn sammen med en voksen. Vi har utarbeidet et stort antall språkesker med konkreter, hånddukker, flanellografer og eventyr. Vi har også annet språkmateriell som vi leker med i denne tiden. Vårt viktigste pedagogiske hjelpemiddel vil alltid være lek, glede og humor. Det skal være morsomt å være barn i Bakke barnehage! Sammen skal vi utrette det utrolige! Planen er godkjent i SU Bakke barnehage Med vennlig hilsen Unni Lisbeth Lundberg Styrer 4

5 Styringsdokument Enhet kommunale barnehager «Læring i alt for alle» Helhetlig læringsmiljø Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg og lek, læring og danning, er sentrale deler. I tillegg er sosial og språklig kompetanse samt sju fagområder, viktige deler av barnehagens læringsmiljø. (Rammeplan 2011) Medvirkning Inkluderende Læringsmiljø Dokumentasjon = MILD Langsiktige målsettinger: 1. Medvirkning. I våre barnehager skal arbeidet med barns medvirkning videreutvikles i alle sider av barnehagehverdagen. 2. Inkluderende Læringsmiljø. I våre barnehager skal alle barn ha et likeverdig og utviklende barnehagetilbud uavhengig av funksjonsevne, kjønn, morsmål eller sosialog kulturell bakgrunn. 3. Dokumentasjon. I våre barnehager skal vi videreutvikle våre metoder og rutiner for dokumentasjon, som grunnlag for refleksjon, og synliggjøring av barnehagens innhold og kvalitet. Vår pedagogiske profil: Læring i alt for alle, betyr at i løpet av en dag er barna innom alle fagområdene i Rammeplanen. Det er dette som er et helhetlig læringsmiljø: man anser alle steder man oppholder seg på i løpet av en dag, som læringsarenaer. Personalet må være gode forskerveiledere på «Livets landevei» for barna lærer hele tiden. De lærer om seg selv og andre, om samspill, om regler og rutiner, om verdier og vår kultur, uavhengig av om vi har planlagt dette eller ikke. 5

6 Medvirkning: Langsiktig målsetting nr. 1 for Bakke barnehage: I Bakke barnehage skal foreldrene ha reell medvirkning gjennom SU, FAU og gjennom innspill og gruppearbeid på foreldrerådsmøter.. Områder i brukerundersøkelsen med score 4,5 eller lavere og som i tillegg ligger under landsgjennomsnittet, skal utløse tiltak. Sammen med barnehagens foreldre gjennom FAU og SU har vi løftet barnehagens score på alle dimensjoner som var valgt i Dette viser at det er svært viktig å fortsette fokuset på brukermedvirkning. I brukerundersøkelsen for 2013 var alle svarene over landsgjennomsnittet og over 4,5 - barnehagen scoret 5 eller mer på alle dimensjoner. I årets revidering vil vi vektlegge forslagene til endring fra SU, FAU og gruppearbeidene på de to foreldrerådsmøtene i Vi vil øke vårt fokus på fysisk aktivitet dette året. Vi har allerede utvidet utetiden og vi trimmer til «Minirøris) og «Sprell levende» alle dager, i tillegg utvider vi opplegget med turmedalje fra Friidrettsforbundet. Tiltakene kommer under inkluderende læringsmiljø. Årsmål for Bakke barnehage: Fokus på informasjon og god hverdagskommunikasjon om enkeltbarn, er et mål i VP, og vi vil holde fokus på dette. 1.1 Barnehagen skal bedre sin «informasjon om hvordan ditt barn har det i barnehagen». Alle avdelingene har innført kontakttid hvor foreldrene kan treffe pedagogisk leder for en kort uformell prat, spørsmål eller lignende. Tidene står i månedsplanen. Alle avdelingene arbeider med å bedre informasjonen i garderoben, dette fortsetter. Hva foreldrene forventer av informasjon er tema på foreldresamtalene, dette er innført. Langsiktig målsetting nr. 2 Bakke barnehage: Vi skal arbeide for at barnehagen skal være fundamentet i en livslang læringsprosess. Personalet skal bestrebe seg på å være barnas forskerveiledere i deres søken etter å forstå og tolke sine omgivelser og hjelpe barna til å sette ord på sine tanker og følelser. Aktiv læring! I forbindelse med feiringen av at grunnloven er 200 år i år, er det utviklet et nettsted av Utdanningsdirektoratet som heter FUB(foreldreutvalget for barnehager) Utdanningsforbundet og Fagforbundet har sammen utviklet et eget opplegg for Barnehagedagen 2014: Jeg har noe å si. Opplegget er en hjelp i barnehagens arbeid med demokrati og barns medvirkning. 6

7 Kommunikasjon er en viktig forutsetning for medvirkning. Barna skal få hjelp til å uttrykke seg, fordi språk er helt vesentlig for medvirkning. Barna skal bruke språk og begreper til å tenke med og til å kommunisere med i livet sitt. I språkgruppene vil barna delta aktivt med å lage nye språkesker med egne fortellinger av innsamlede konkreter. Her vil barna lære aktivt om demokrati, at man ikke alltid kan få det som man vil, og at man må ta hensyn til hverandre. Vi vil at det viktigste de lærer er: «Sammen kan vi utrette det utrolige!». Årsmål for Bakke barnehage: 2.1 Barnehagen skal arbeide med å gi barna forståelse av demokrati og egen medvirkning, gjennom bruk av opplegget Jeg har noe å si og nettstedet 5-åringene skal på ekskursjon til Eidsvollsbygningen. 2.2 Personalet skal ha fokus på barnas spørsmål og undring. De skal gi svar der dette er forventet og oppmuntre til videre utforsking med prøving/feiling når dette er mulig. 2.3 Barna oppmuntres til å lete etter svar i bøker eller på nett. 2.4 Personalet skal øke sin kompetanse på samtaler om barnas barnehagehverdag gjennom bruk av samtalebilder. (Personalet på Revehiet har vært på kurs) 2.5 I språkgruppene lager vi språkesker sammen med barna, hvor barna bestemmer innholdet fra turer. 2.6 Barns medvirkning skal være fundamentet i personalets tilnærming til fagområdene. Teorigrunnlag: «Temahefte om barns medvirkning», Veileder for språkarbeid i barnehagen og «Forskerfrø» 2.7 Vi skal fortsette å bruke musikksamlingene aktivt som del i vårt språkarbeid for de yngste barna. Personalet på Andedammen og Bamsestua har vært på kurs i «sprell levende» som er et opplegg for de yngste barna Alle barna skal leke med lyder, rytme, tempo, styrke, dynamikk og konsentrasjon, vente på tur, felles fokus, oppmerksomhet, samspill, opplevelse og lytting. 7

8 Inkluderende Læringsmiljø Langsiktig målsetting nr. 3 for Bakke barnehage: I Bakke barnehage skal personalet etterstrebe å gi barna like muligheter for utforsking, medvirkning og lek. I 2013 ga Utdanningsdirektoratet ut veilederen Barns trivsel voksnes ansvar. Forebyggende arbeid mot mobbing starter i barnehagen denne gir viktige innspill sammen med fokuset på språk og alles mulighet til lek. Lek er barnas viktigste øvingsbane for språk og sosiale ferdigheter, og bevisst arbeid for å sikre alles deltakelse er helt vesentlig. Arbeidet med implementering av veilederene vil stå sentralt i barnehagens arbeid i år. Årsmål for Bakke barnehage 3.1 Personalet skal øke sitt fokus på de stille og forsiktige barnas mulighet for medvirkning og lek. 3.2 Barna skal gis mulighet til å arbeide og leke i små grupper. Tema på avdelingsmøtene vil bl.a. være lekens kår på avdelingen og ute. 8

9 3.3 Barna skal støttes i å leve seg inn i andres situasjon og øve seg på å vise hensyn. Personalet skal arbeide for at barna får en grunnleggende forståelse for rettferdig fordeling og solidaritet - låne bort/gi bort til andre avdelinger, låne bort/gi bort til andre barnehager. Låne/bytte/få fra andre. 3.4 Både barn og personale deltar i trim sammen hver dag med Mini røris (VP). 3.5 Vi bruker «Samtalebilder» som utgangspunkt for samtaler om hverdagen i barnehagen, om følelser, ønsker samarbeid og leken. 3.6 Femåringene opplever å være en del av et stort fellesprosjekt de synger i Megakoret sammen med alle 5-åringene i de kommunale barnehagene. Dokumentasjon Langsiktig målsetting nr. 4 for Bakke barnehage: All dokumentasjon i Bakke barnehage skal være målrettet i forhold til barnas, foreldrenes og personalets behov. Barnehagen har minsket sin bruk av papir ved at vi nå i hovedsak kommuniserer på mail med foreldrene. Dette har vært ønsket av foreldrene samtidig som det er et tiltak i forhold til å redusere CO2-utslippet (Jfr VP). Årsmål for Bakke barnehage 4.1. Barna skal medvirke i dokumentasjonsarbeidet i barnehagen. Vi bedrer våre dagsrapporter. 4.2 Vi skal bedre vår informasjon om hva barna bestemmer i barnehagen. Tema i foreldresamtalen Vi skal ha fokus på dokumentasjon av matlagingen i barnehagen sammen med barna Avdelingene videreutvikler sin bruk av pedagogisk dokumentasjon gjennom bruk av veiledning (Metode: Reflekterende team) Barn og personale skal øke sin digitale kompetanse slik at vi har en aktiv bruk i vårt dokumentasjonsarbeid 9

10 Fagområdene vi vil utvikle i 2014: «Antall, rom og form» og «Natur, miljø og teknikk» Langsiktig målsetting nr. 5 for Bakke barnehage: I vårt arbeid med fagområdene Antall, rom og form og Natur, miljø og teknikk, skal vi være på kontinuerlig jakt etter dagliglivets læringsarenaer. I Bakke barnehage har vi mønsterbarn! Naturen er full av mønstre vi kan lage mønstre, og vi kan være en del av et mønster. Vi vil øke personalets kompetanse og interesse for realfag de kommende to årene. Pedagogene skal delta på konferanser og kurs i regi av Nasjonalt senter for matematikk og Nasjonalt senter for naturfag. Vi skal benytte bøkene: «Forskerfrø» og «Læring gjennom mestring.» som teorigrunnlag. Vi startet med at de pedagogiske lederne deltok på Forskerfrøkonferansen 2013 i regi av Nasjonalt Senter for naturfag i opplæringen. Tema for konferansen var mat og bærekraftig utvikling. Dette var midt i blinken i forhold til at foreldrene ønsket fokus på mat og at VP hadde følgende mål: Ved matlaging i barnehagen skal det være økt fokus på frukt og grønt, fiber og fisk. 8 av personalet har deltatt på kurset Fiskesprell om bruk av fisk i barnehagen. Barnehagen har også blitt en «5-om-dagen barnehage» med fokus på frukt og grønt. Forskerfrøkonferansen for 2014 har som tema Naturfag i park, byrom og nærmiljø Vårt fokus i 2014 vil være: Hvordan kan barnas naturlige interesse og vitebegjær utvikles i barnehagens lek og læring. Personalet skal være barnas forskerveiledere. Personalet må ha rikelige kunnskaper om fagområdet Natur, miljø og teknikk og Antall, rom og form for å kunne utnytte mulighetene i hverdagen til læring og utforsking. Vi trenger et kreativt læringsmiljø for å nå målene, hvor vi griper læringsmulighetene i alt fra bygge- og konstruksjonslek til matlaging, sortering og rydding til skogsturer. Felles fokus om et prosjekt gir felles erfaringer, som igjen gir grunnlag for felles lek. Det er viktig å poengtere at arbeidet med disse fagområdene også innebærer et bevisst arbeid med språk, vennskap og lek. 10

11 Årsmål for Bakke barnehage: 5.1. Personalet skal pirre barnas nysgjerrighet og lyst til å utforske, gjennom selv å være aktive, undrende og utforskende. Vi skal bruke ulike fysikk- og kjemiforsøk Vi skal arbeide med prosjektarbeid hvor fagområdene Natur, miljø og teknikk og Antall, rom og form inngår Personalet skal bruke Forskerfrø som arbeidsredskap for å skape optimale læringsarenaer for barna i hverdagen. Vi lager kjøkkenhage og vi setter opp fuglekasser. 5.4 Som grunnlag for å utvikle et rikt språk skal personalet legge til rette for at barna får allsidige førstehåndserfaringer. Dette innebærer direkte, sansemessige erfaringer med gjenstander og fenomener, samtidig som de setter ord på fenomenene og gjenstandene. Vi lager nye språkesker sammen med barna som brukes i språkgruppene (VP) 5.5 Personalet skal bruke klassifisering og systematisering bevisst i sitt arbeid, i dagligdagse situasjoner som rydding, av- og påkledning, i naturen, på utelekeplassen og når vi sorterer søppel. Personalet skal utfordre barna til å legge merke til og sette ord på likheter og forskjeller. Utvikling av et naturvitenskaplig språk. 5.6 Personalet skal legge vekt på at uterommet skal innby til utforsking, eksperimentering, lek og læring med matematikk. Utelekeplassen skal innby til lek i «hver krok» slik at barna får bruke språket i ulike typer lek. 5.7 Vi skal bruke opplegget med turmedalje fra Norges Friidretts Forbund som inspirasjon til turgåing for 3-5 åringene. 11

12 Langsiktig målsetting nr. 6 for Bakke barnehage: Vi skal gi barna grunnleggende erfaring i å ferdes utendørs og skape gode holdninger for bærekraftig utvikling og egen helse. (VP) Årsmål for Bakke barnehage 6.1 Barnehagen øker fokuset på mattilbudet. Vi har fokus på mat i barnehagen ut fra en naturvitenskaplig innfallsvinkel. Vi lager kjøkkenhage, høster bær og frukt med mer. (VP mattilbud). 6.2 Vi formidler matglede! Mat er natur, kultur, språk og matematikk, mat er smak, lukt og opplevelse, mat er tradisjoner og geografi, mat er knyttet til barnas familietradisjoner. Vi eksperimenterer, lager, forteller og spiser sammen. Vi vil også bruke dager på norsk mattradisjon mat i arv Vi skal bruke turdager og matlagingsdager til både forskning og holdningsskapende arbeid og samtaler. Enkelte dager vil turdag også være matdag, slik at vi lager mat på tur, eller ute i barnehagen Barnehagen er en 5-om-dagen-barnehage og skal bidra til at barna spiser mer frukt og grønt gjennom nye tiltak på avdelingene. (VP) 6.5. Vi skal ha et aktivt forhold til hva vi kaster og hvor vi kaster. Vi sorterer søppel.(vp) 6.6. Personalet skal arbeide med bevissthet rundt bærekraftig utvikling, gjennom å lære barna å ta vare på barnehagens leker og utstyr. Vi har fokus på gjenbruk, og å skape inspirasjon til at ting kan repareres eller brukes på nye måter. (VP) 12

13 6.7. Vi skal bruke skoggruppemetodikken med planlegging, gjennomføring og gjenkalling for å øke barnas konsentrasjon, hukommelse, språk, mestring og fellesskapsfølelse (Jfr Temaplan for Megaklubben). 13

14 På vei Veien er lang, det er langt til mål, det er bare å gå. Gi tål! Når du er fremme, vil du forstå, på vei er vandreren hjemme. Arnulf Øverland Godkjent 6.februar 2014 SU Bakke barnehage 14

Nordby barnehage. Visjon: Hjerterom for alle

Nordby barnehage. Visjon: Hjerterom for alle ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Nordby barnehage Visjon: Hjerterom for alle Innhold Innledning s. 3 Tilbakeblikk på 2014 og veien videre i 2015 s. 4-5 Vår pedagogiske profil s. 6 Satsningsområder Kommunale

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 1. PRESENTASJON Søråsteigen barnehage er en av 7 kommunale barnehager i Ås kommune. Vi har alle en felles pedagogisk plattform som utgangspunkt for det pedagogiske arbeidet i våre

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

Årsplan 2015-2016. Petedalsheia barnehage

Årsplan 2015-2016. Petedalsheia barnehage Årsplan 2015-2016 Petedalsheia barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

ÅRSPLAN. Annen Etasje barnehage 2014/15

ÅRSPLAN. Annen Etasje barnehage 2014/15 ÅRSPLAN Annen Etasje barnehage 2014/15 INNHOLD s 1-3 s 4-19 s 19 s 20 S 22 Innledning, formål, visjon og serviceerklæring Annen Etasje som læringsarena Vår forståelse og prioritering av viktige områder

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Årsplan 2013 2014. Skeisbotnen barnehage. Skeisleira 95. 5217 Hagavik. anita@skeisbotnen.no. www.piba.no

Årsplan 2013 2014. Skeisbotnen barnehage. Skeisleira 95. 5217 Hagavik. anita@skeisbotnen.no. www.piba.no Årsplan 2013 2014 Skeisbotnen barnehage Skeisleira 95 5217 Hagavik 55 70 50 10 anita@skeisbotnen.no www.piba.no Innhold Innledning s. 3 Lov om barnehager s. 3 Rammeplan for barnehager s. 3 Årsplan s. 3

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Fagerheim barnehage Årsplan 2012 2013 Innholdsfortegnelse Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Vurdering av årsplan for 2011-2012 Vurdering av

Detaljer

Årsplan 2015 Dr. Br Dr. Brandts Barnehage andts Barnehage 2015

Årsplan 2015 Dr. Br Dr. Brandts Barnehage andts Barnehage 2015 Årsplan 2015 Dr. Dr. Brandts Brandts Barnehage Barnehage Innholdsfortegnelse: Innledning... 3 Lov om barnehager... 3 Rammeplanen for barnehager... 3 Pioner Barnehager... 4 Dr. Brandts Barnehage... 5 Avdelingene...

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager 3. Visjon og

Detaljer

Årsplan 2011-201. Laksevåg barnehage

Årsplan 2011-201. Laksevåg barnehage Årsplan 2011-201 2012 Laksevåg barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning

Detaljer

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber:

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber: INNLEDNING Årsplanen for Storeng Familiebarnehage er utarbeidet i tråd med Lov om Barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Årsplanen vår viser hva vi er opptatt av i familiebarnehagen

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN Espira Rambjøra RAMBJØRA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...4 Velkommen til Espira Rambjøra...4 Planleggingsdager...6 Kontaktinfo...6 Faste tradisjoner...6 Kosthold og bevegelse...6 Verdiene

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 1. ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE E-post: symra.bhg@eidsberg.kommune.no Symra: Kirkåsveien 1B Telefon: 69892288 Avdeling Eventyrtoppen: Høytorp Fort, Bygning 27

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK START PÅ BARNEHAGELIVET...

Detaljer

Årsplan - Oterhaugen barnehage august 2012 juli 2014

Årsplan - Oterhaugen barnehage august 2012 juli 2014 Årsplan - august 2012 juli 2014 Hovedmål: Vi skal gi et kvalitativt godt tilbud til fornøyde barn og foreldre. Vi skal ha et læringsvillig personale som er positive til utvikling og endring Visjon: Gjennom

Detaljer

FAKTA BARNEHAGEN VÅR KONTAKTINFORMASJON. Epost: styrer@holmenveien.espira.no eller post@holmenveien.espira.no

FAKTA BARNEHAGEN VÅR KONTAKTINFORMASJON. Epost: styrer@holmenveien.espira.no eller post@holmenveien.espira.no FAKTA Åpningstid 07.00 17.00. Åpent 12 måneder i året. Holmenveien barnehage Espira ligger i Vestre Aker bydel i Oslo. Barnehagen er en hybridmodell som betyr at den er eid av Oslo kommune og driftes av

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016. Alle barn er kompetente på å være seg selv!

STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016. Alle barn er kompetente på å være seg selv! STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016 Alle barn er kompetente på å være seg selv! 1 I vår strategiplan finner du: Innledning; barnehagens kvalitetsplattform side 3 Litt fra, ST. meld.

Detaljer

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Årsplan for 2015 16 Kløvergården barnehage Et godt sted å være et godt sted å lære. - Lekne, rause barn med god selvfølelse. 1 INNHOLD Forord... 3 Barnehagens formål...

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 1 1. TROLLHAUGEN BARNEHAGE Trollhaugen barnehage er en 4 avdelings heldagsbarnehage. Barnehagen har til ca. 54 hele plasser for barn i alderen 0 5 år.

Detaljer

TORSBERGSKOGEN. SOLKNATTEN Espira Torsbergskogen Årsplan 2014-15

TORSBERGSKOGEN. SOLKNATTEN Espira Torsbergskogen Årsplan 2014-15 TORSBERGSKOGEN SOLKNATTEN Espira Torsbergskogen Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Del 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Barnehagens plan og vurderingsarbeid...4 Lek - Lek er læring, og læring er

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage Langtidsplan 2012-2014 Seljedalen barnehage INNHOLD Side Forord 3 Barnehagens samfunnsmandat 4 Felles retning for kommunale barnehager 4 Visjon og mål Vårt kommunikasjonsløfte 4 Våre verdier 5 Vår kompetanseforståelse

Detaljer

ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017

ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017 ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017 1 INNHOLDSFORTENGNELSE DEL 1 Informasjon om barnehagen.3 Innledning..4 Pedagogisk grunnsyn..5 Personalsamarbeid 6 Samarbeid med barnas hjem.7 Ulike samarbeidspartnere

Detaljer

Utdanningssektoren. Årsplan for Åsenhagen barnehage 2014

Utdanningssektoren. Årsplan for Åsenhagen barnehage 2014 Utdanningssektoren Årsplan for Åsenhagen barnehage 2014 1 INNHOLD: INNHOLD:... 2 Innledning... 3 1.Barnehagens verdigrunnlag og oppgaver.... 4 1.1 Et likeverdig barnehagetilbud... 4 1.2 Barn og barndom...

Detaljer