Årsplan for Bakke barnehage 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan for Bakke barnehage 2014"

Transkript

1 Årsplan for Bakke barnehage 2014 «Læring i alt for alle.» Sammen skal vi utrette det utrolige! 1

2 Innledning Vi takker for innspill og samarbeid om utvikling og forbedring av Bakke barnehage gjennom hele Vi har mottatt tilbakemeldinger og forslag gjennom mailer, telefoner, foreldresamtaler, brukerundersøkelsen, foreldrerådsmøter, FAU og SU. Brukerundersøkelsen: Brukerundersøkelsen ble gjennomført i mars 2013 og er med på å stake ut kursen for barnehagen i Vi mottok 39 av 58 mulige svar som er 69 %. Foreldrenes helhetsvurdering er på 5,7 av 6 oppnåelige poeng, dette er fantastisk, og vi vil legge oss i selen for å opprettholde foreldrenes tillit. SU og FAU: En spesiell takk til barnehagens samarbeidsutvalg (SU), og foreldrenes arbeidsutvalg (FAU), som har bistått oss med å bearbeide resultatene fra brukerundersøkelsen. De har ledet gruppearbeid i foreldrerådet og fått foreldrene i tale. Trafikkopplæring: Ullensaker kommune har utarbeidet en trafikkplan for barnehage og skole som er på høring i skrivende stund, den vil gi føringer for vårt arbeid. I et samarbeid med FAU har barnehagen de siste årene hatt fokus på trafikkopplæring, og 2/3 av personalet har deltatt på kurs i regi av Trygg trafikk. Arbeidet med å etablere gode rutiner når vi ferdes både innenfor og utenfor gjerdet er et kontinuerlig arbeid. FAU arrangerer årlig lommelykttur med utdeling av reflekser. Idrett og aktivitetsdager: På foreldrerådsmøtet var dette det området som foreldrene ønsker at vi skal arbeide mer med. Vi er så heldige å ha en masterstudent som forsker på vårt aktivitetstilbud og hans anbefalinger vil vi kunne dra nytte av. Avdelinger, klubber og turer: Vi startet et forsøk med en ren 5-årsavdeling og en avdeling hvor det kun er 3 og 4-åringer høsten På denne organiseringen har vi bare mottatt positive tilbakemeldinger, men den vil bli vurdert igjen denne våren. Vi arbeider fortsatt i aldersbestemte klubber en dag i uken. Barnehagen reiser helst på tur med tog og offentlig kommunikasjon. 4-åringene har reist med toget til Hauerseter, mens 5-åringene har reist med tog, buss, T-bane og trikk på sine turer til Jessheim og Oslo. Partnerbarnehage til Høgskolen i Hedmark: Bakke barnehage inngikk en fireårig samarbeidsavtale med høgskolen i høst. Vi vil være øvingsbarnehage for barnehagelærerstudenter i flere perioder i løpet av året. Dette gir oss mange muligheter til å holde oss oppdatert i barnehagefeltet og flere vil se vår praksis og hjelpe oss med utvikling. 2

3 Planer som barnehagen er forpliktet til å følge: Rammeplanen og fagområdene: Rammeplan for barnehagen, både i norsk og engelsk versjon, kan lastes ned fra utdanningsdirektoratets hjemmeside, Kunnskapsdepartementet har lagt en strategi for «Realfag for framtida». Her er ambisjonen å øke interessen for realfag og teknologi på alle nivå i utdanningsløpet. I tråd med dette har vi fokus på fagområdene «Antall, rom og form» og «Natur, miljø og teknikk». Vi vil øke personalets kompetanse og interesse gjennom å delta på konferanser og kurs i regi av Nasjonalt senter for matematikk og Nasjonalt senter for naturfag. Utdanningsdirektoratets veiledere: I 2013 kom to nye veiledere, og arbeidet med å implementere disse starter nå i 2014: Språk i barnehagen, mye mer enn prat og «Barns trivsel voksnes ansvar. Forebyggende arbeid mot mobbing starter i barnehagen». VP 2014: Virksomhetsplanen for Enhet kommunale barnehager vedtas i HSB - Hovedutvalg for Skole og Barnehage. Denne planen gir overordnede føringer for barnehagen og målene i vår årsplan. Satsningene vil være: Folkehelse, Oppfølging av brukerundersøkelsen, Læring i alt for alle og Barnehagens språkmiljø. Mål som knyttes opp mot denne planen markeres med VP. Styringsdokumentet Læring i alt for alle. «Læring i alt for alle» er en felles del av årsplanen og er styrende for den pedagogiske profilen til de kommunale barnehagene i Ullensaker. Den inneholder i tillegg langsiktige mål som vi bygger på. Temaplan for skolestartere Planen er styrende på Revehiet i Megaklubben. Handlingsplan for språkstimulering Ullensaker kommune vedtok høsten 2013: Handlingsplan for språkstimulering, lese- og skriveopplæring i barnehager og skoler i Ullensaker kommune ». Målene i denne planen er nå styrende for vårt arbeid med språkmiljøet i barnehagen for

4 Barnehagens språkmiljø og språkarbeid. Barnehagen har i mange år hatt en bevisst satsning på språkmiljøet. Dette har vært nødvendig fordi vi har hatt mange barn med kommunikasjonsvansker og mange barn med et annet morsmål enn norsk. Vi benytter bilder, PCS-symboler(kommunikasjonsbilder), dagtavle og litt tegn for at barna skal forstå og få oversikt. Vi vektlegger at barna skal være med i prosjekter, små og store, hvor de er med og planlegger, gjennomfører og gjenforteller. Samtalen har en viktig plass i barnehagehverdagen. Forskning har vist at daglig lesing er det beste bidraget til å utvikle barnas språk. Bakke barnehage vil fortsette med daglig lesing for alle barn også i Hver uke arbeider barna i små språkgrupper med 3 6 barn sammen med en voksen. Vi har utarbeidet et stort antall språkesker med konkreter, hånddukker, flanellografer og eventyr. Vi har også annet språkmateriell som vi leker med i denne tiden. Vårt viktigste pedagogiske hjelpemiddel vil alltid være lek, glede og humor. Det skal være morsomt å være barn i Bakke barnehage! Sammen skal vi utrette det utrolige! Planen er godkjent i SU Bakke barnehage Med vennlig hilsen Unni Lisbeth Lundberg Styrer 4

5 Styringsdokument Enhet kommunale barnehager «Læring i alt for alle» Helhetlig læringsmiljø Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg og lek, læring og danning, er sentrale deler. I tillegg er sosial og språklig kompetanse samt sju fagområder, viktige deler av barnehagens læringsmiljø. (Rammeplan 2011) Medvirkning Inkluderende Læringsmiljø Dokumentasjon = MILD Langsiktige målsettinger: 1. Medvirkning. I våre barnehager skal arbeidet med barns medvirkning videreutvikles i alle sider av barnehagehverdagen. 2. Inkluderende Læringsmiljø. I våre barnehager skal alle barn ha et likeverdig og utviklende barnehagetilbud uavhengig av funksjonsevne, kjønn, morsmål eller sosialog kulturell bakgrunn. 3. Dokumentasjon. I våre barnehager skal vi videreutvikle våre metoder og rutiner for dokumentasjon, som grunnlag for refleksjon, og synliggjøring av barnehagens innhold og kvalitet. Vår pedagogiske profil: Læring i alt for alle, betyr at i løpet av en dag er barna innom alle fagområdene i Rammeplanen. Det er dette som er et helhetlig læringsmiljø: man anser alle steder man oppholder seg på i løpet av en dag, som læringsarenaer. Personalet må være gode forskerveiledere på «Livets landevei» for barna lærer hele tiden. De lærer om seg selv og andre, om samspill, om regler og rutiner, om verdier og vår kultur, uavhengig av om vi har planlagt dette eller ikke. 5

6 Medvirkning: Langsiktig målsetting nr. 1 for Bakke barnehage: I Bakke barnehage skal foreldrene ha reell medvirkning gjennom SU, FAU og gjennom innspill og gruppearbeid på foreldrerådsmøter.. Områder i brukerundersøkelsen med score 4,5 eller lavere og som i tillegg ligger under landsgjennomsnittet, skal utløse tiltak. Sammen med barnehagens foreldre gjennom FAU og SU har vi løftet barnehagens score på alle dimensjoner som var valgt i Dette viser at det er svært viktig å fortsette fokuset på brukermedvirkning. I brukerundersøkelsen for 2013 var alle svarene over landsgjennomsnittet og over 4,5 - barnehagen scoret 5 eller mer på alle dimensjoner. I årets revidering vil vi vektlegge forslagene til endring fra SU, FAU og gruppearbeidene på de to foreldrerådsmøtene i Vi vil øke vårt fokus på fysisk aktivitet dette året. Vi har allerede utvidet utetiden og vi trimmer til «Minirøris) og «Sprell levende» alle dager, i tillegg utvider vi opplegget med turmedalje fra Friidrettsforbundet. Tiltakene kommer under inkluderende læringsmiljø. Årsmål for Bakke barnehage: Fokus på informasjon og god hverdagskommunikasjon om enkeltbarn, er et mål i VP, og vi vil holde fokus på dette. 1.1 Barnehagen skal bedre sin «informasjon om hvordan ditt barn har det i barnehagen». Alle avdelingene har innført kontakttid hvor foreldrene kan treffe pedagogisk leder for en kort uformell prat, spørsmål eller lignende. Tidene står i månedsplanen. Alle avdelingene arbeider med å bedre informasjonen i garderoben, dette fortsetter. Hva foreldrene forventer av informasjon er tema på foreldresamtalene, dette er innført. Langsiktig målsetting nr. 2 Bakke barnehage: Vi skal arbeide for at barnehagen skal være fundamentet i en livslang læringsprosess. Personalet skal bestrebe seg på å være barnas forskerveiledere i deres søken etter å forstå og tolke sine omgivelser og hjelpe barna til å sette ord på sine tanker og følelser. Aktiv læring! I forbindelse med feiringen av at grunnloven er 200 år i år, er det utviklet et nettsted av Utdanningsdirektoratet som heter FUB(foreldreutvalget for barnehager) Utdanningsforbundet og Fagforbundet har sammen utviklet et eget opplegg for Barnehagedagen 2014: Jeg har noe å si. Opplegget er en hjelp i barnehagens arbeid med demokrati og barns medvirkning. 6

7 Kommunikasjon er en viktig forutsetning for medvirkning. Barna skal få hjelp til å uttrykke seg, fordi språk er helt vesentlig for medvirkning. Barna skal bruke språk og begreper til å tenke med og til å kommunisere med i livet sitt. I språkgruppene vil barna delta aktivt med å lage nye språkesker med egne fortellinger av innsamlede konkreter. Her vil barna lære aktivt om demokrati, at man ikke alltid kan få det som man vil, og at man må ta hensyn til hverandre. Vi vil at det viktigste de lærer er: «Sammen kan vi utrette det utrolige!». Årsmål for Bakke barnehage: 2.1 Barnehagen skal arbeide med å gi barna forståelse av demokrati og egen medvirkning, gjennom bruk av opplegget Jeg har noe å si og nettstedet 5-åringene skal på ekskursjon til Eidsvollsbygningen. 2.2 Personalet skal ha fokus på barnas spørsmål og undring. De skal gi svar der dette er forventet og oppmuntre til videre utforsking med prøving/feiling når dette er mulig. 2.3 Barna oppmuntres til å lete etter svar i bøker eller på nett. 2.4 Personalet skal øke sin kompetanse på samtaler om barnas barnehagehverdag gjennom bruk av samtalebilder. (Personalet på Revehiet har vært på kurs) 2.5 I språkgruppene lager vi språkesker sammen med barna, hvor barna bestemmer innholdet fra turer. 2.6 Barns medvirkning skal være fundamentet i personalets tilnærming til fagområdene. Teorigrunnlag: «Temahefte om barns medvirkning», Veileder for språkarbeid i barnehagen og «Forskerfrø» 2.7 Vi skal fortsette å bruke musikksamlingene aktivt som del i vårt språkarbeid for de yngste barna. Personalet på Andedammen og Bamsestua har vært på kurs i «sprell levende» som er et opplegg for de yngste barna Alle barna skal leke med lyder, rytme, tempo, styrke, dynamikk og konsentrasjon, vente på tur, felles fokus, oppmerksomhet, samspill, opplevelse og lytting. 7

8 Inkluderende Læringsmiljø Langsiktig målsetting nr. 3 for Bakke barnehage: I Bakke barnehage skal personalet etterstrebe å gi barna like muligheter for utforsking, medvirkning og lek. I 2013 ga Utdanningsdirektoratet ut veilederen Barns trivsel voksnes ansvar. Forebyggende arbeid mot mobbing starter i barnehagen denne gir viktige innspill sammen med fokuset på språk og alles mulighet til lek. Lek er barnas viktigste øvingsbane for språk og sosiale ferdigheter, og bevisst arbeid for å sikre alles deltakelse er helt vesentlig. Arbeidet med implementering av veilederene vil stå sentralt i barnehagens arbeid i år. Årsmål for Bakke barnehage 3.1 Personalet skal øke sitt fokus på de stille og forsiktige barnas mulighet for medvirkning og lek. 3.2 Barna skal gis mulighet til å arbeide og leke i små grupper. Tema på avdelingsmøtene vil bl.a. være lekens kår på avdelingen og ute. 8

9 3.3 Barna skal støttes i å leve seg inn i andres situasjon og øve seg på å vise hensyn. Personalet skal arbeide for at barna får en grunnleggende forståelse for rettferdig fordeling og solidaritet - låne bort/gi bort til andre avdelinger, låne bort/gi bort til andre barnehager. Låne/bytte/få fra andre. 3.4 Både barn og personale deltar i trim sammen hver dag med Mini røris (VP). 3.5 Vi bruker «Samtalebilder» som utgangspunkt for samtaler om hverdagen i barnehagen, om følelser, ønsker samarbeid og leken. 3.6 Femåringene opplever å være en del av et stort fellesprosjekt de synger i Megakoret sammen med alle 5-åringene i de kommunale barnehagene. Dokumentasjon Langsiktig målsetting nr. 4 for Bakke barnehage: All dokumentasjon i Bakke barnehage skal være målrettet i forhold til barnas, foreldrenes og personalets behov. Barnehagen har minsket sin bruk av papir ved at vi nå i hovedsak kommuniserer på mail med foreldrene. Dette har vært ønsket av foreldrene samtidig som det er et tiltak i forhold til å redusere CO2-utslippet (Jfr VP). Årsmål for Bakke barnehage 4.1. Barna skal medvirke i dokumentasjonsarbeidet i barnehagen. Vi bedrer våre dagsrapporter. 4.2 Vi skal bedre vår informasjon om hva barna bestemmer i barnehagen. Tema i foreldresamtalen Vi skal ha fokus på dokumentasjon av matlagingen i barnehagen sammen med barna Avdelingene videreutvikler sin bruk av pedagogisk dokumentasjon gjennom bruk av veiledning (Metode: Reflekterende team) Barn og personale skal øke sin digitale kompetanse slik at vi har en aktiv bruk i vårt dokumentasjonsarbeid 9

10 Fagområdene vi vil utvikle i 2014: «Antall, rom og form» og «Natur, miljø og teknikk» Langsiktig målsetting nr. 5 for Bakke barnehage: I vårt arbeid med fagområdene Antall, rom og form og Natur, miljø og teknikk, skal vi være på kontinuerlig jakt etter dagliglivets læringsarenaer. I Bakke barnehage har vi mønsterbarn! Naturen er full av mønstre vi kan lage mønstre, og vi kan være en del av et mønster. Vi vil øke personalets kompetanse og interesse for realfag de kommende to årene. Pedagogene skal delta på konferanser og kurs i regi av Nasjonalt senter for matematikk og Nasjonalt senter for naturfag. Vi skal benytte bøkene: «Forskerfrø» og «Læring gjennom mestring.» som teorigrunnlag. Vi startet med at de pedagogiske lederne deltok på Forskerfrøkonferansen 2013 i regi av Nasjonalt Senter for naturfag i opplæringen. Tema for konferansen var mat og bærekraftig utvikling. Dette var midt i blinken i forhold til at foreldrene ønsket fokus på mat og at VP hadde følgende mål: Ved matlaging i barnehagen skal det være økt fokus på frukt og grønt, fiber og fisk. 8 av personalet har deltatt på kurset Fiskesprell om bruk av fisk i barnehagen. Barnehagen har også blitt en «5-om-dagen barnehage» med fokus på frukt og grønt. Forskerfrøkonferansen for 2014 har som tema Naturfag i park, byrom og nærmiljø Vårt fokus i 2014 vil være: Hvordan kan barnas naturlige interesse og vitebegjær utvikles i barnehagens lek og læring. Personalet skal være barnas forskerveiledere. Personalet må ha rikelige kunnskaper om fagområdet Natur, miljø og teknikk og Antall, rom og form for å kunne utnytte mulighetene i hverdagen til læring og utforsking. Vi trenger et kreativt læringsmiljø for å nå målene, hvor vi griper læringsmulighetene i alt fra bygge- og konstruksjonslek til matlaging, sortering og rydding til skogsturer. Felles fokus om et prosjekt gir felles erfaringer, som igjen gir grunnlag for felles lek. Det er viktig å poengtere at arbeidet med disse fagområdene også innebærer et bevisst arbeid med språk, vennskap og lek. 10

11 Årsmål for Bakke barnehage: 5.1. Personalet skal pirre barnas nysgjerrighet og lyst til å utforske, gjennom selv å være aktive, undrende og utforskende. Vi skal bruke ulike fysikk- og kjemiforsøk Vi skal arbeide med prosjektarbeid hvor fagområdene Natur, miljø og teknikk og Antall, rom og form inngår Personalet skal bruke Forskerfrø som arbeidsredskap for å skape optimale læringsarenaer for barna i hverdagen. Vi lager kjøkkenhage og vi setter opp fuglekasser. 5.4 Som grunnlag for å utvikle et rikt språk skal personalet legge til rette for at barna får allsidige førstehåndserfaringer. Dette innebærer direkte, sansemessige erfaringer med gjenstander og fenomener, samtidig som de setter ord på fenomenene og gjenstandene. Vi lager nye språkesker sammen med barna som brukes i språkgruppene (VP) 5.5 Personalet skal bruke klassifisering og systematisering bevisst i sitt arbeid, i dagligdagse situasjoner som rydding, av- og påkledning, i naturen, på utelekeplassen og når vi sorterer søppel. Personalet skal utfordre barna til å legge merke til og sette ord på likheter og forskjeller. Utvikling av et naturvitenskaplig språk. 5.6 Personalet skal legge vekt på at uterommet skal innby til utforsking, eksperimentering, lek og læring med matematikk. Utelekeplassen skal innby til lek i «hver krok» slik at barna får bruke språket i ulike typer lek. 5.7 Vi skal bruke opplegget med turmedalje fra Norges Friidretts Forbund som inspirasjon til turgåing for 3-5 åringene. 11

12 Langsiktig målsetting nr. 6 for Bakke barnehage: Vi skal gi barna grunnleggende erfaring i å ferdes utendørs og skape gode holdninger for bærekraftig utvikling og egen helse. (VP) Årsmål for Bakke barnehage 6.1 Barnehagen øker fokuset på mattilbudet. Vi har fokus på mat i barnehagen ut fra en naturvitenskaplig innfallsvinkel. Vi lager kjøkkenhage, høster bær og frukt med mer. (VP mattilbud). 6.2 Vi formidler matglede! Mat er natur, kultur, språk og matematikk, mat er smak, lukt og opplevelse, mat er tradisjoner og geografi, mat er knyttet til barnas familietradisjoner. Vi eksperimenterer, lager, forteller og spiser sammen. Vi vil også bruke dager på norsk mattradisjon mat i arv Vi skal bruke turdager og matlagingsdager til både forskning og holdningsskapende arbeid og samtaler. Enkelte dager vil turdag også være matdag, slik at vi lager mat på tur, eller ute i barnehagen Barnehagen er en 5-om-dagen-barnehage og skal bidra til at barna spiser mer frukt og grønt gjennom nye tiltak på avdelingene. (VP) 6.5. Vi skal ha et aktivt forhold til hva vi kaster og hvor vi kaster. Vi sorterer søppel.(vp) 6.6. Personalet skal arbeide med bevissthet rundt bærekraftig utvikling, gjennom å lære barna å ta vare på barnehagens leker og utstyr. Vi har fokus på gjenbruk, og å skape inspirasjon til at ting kan repareres eller brukes på nye måter. (VP) 12

13 6.7. Vi skal bruke skoggruppemetodikken med planlegging, gjennomføring og gjenkalling for å øke barnas konsentrasjon, hukommelse, språk, mestring og fellesskapsfølelse (Jfr Temaplan for Megaklubben). 13

14 På vei Veien er lang, det er langt til mål, det er bare å gå. Gi tål! Når du er fremme, vil du forstå, på vei er vandreren hjemme. Arnulf Øverland Godkjent 6.februar 2014 SU Bakke barnehage 14

Årsplan for Bakke barnehage 2015

Årsplan for Bakke barnehage 2015 Årsplan for Bakke barnehage 2015 «Læring i alt for alle.» Sammen skal vi utrette det utrolige! 1 Innledning Vi takker for innspill og samarbeid om utvikling og forbedring av Bakke barnehage gjennom hele

Detaljer

Årsplan for Bakke barnehage

Årsplan for Bakke barnehage Årsplan for Bakke barnehage 2016-2017 «Læring i alt for alle.» Sammen skal vi utrette det utrolige! Innledning Vi takker for innspill og samarbeid om utvikling og forbedring av Bakke barnehage gjennom

Detaljer

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle»

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» 1 Innholdsfortegnelse: Side 2 Innholdsfortegnelse Side 3 Innledning Side 4 Veien videre 2015 Side 5 Vår pedagogiske profil

Detaljer

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle ÅRSPLAN for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle Innhold Innledning s. 3-4 Vår pedagogiske profil s. 5 Satsningsområder Kommunale Barnehager s. 6 Våre satsningsområder 2016/2017:

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Læring i alt for alle

Læring i alt for alle ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 Tiurkroken barnehage Læring Visjon: i alt for alle Læring i alt for alle 1 Vår pedagogiske profil: «Læring i alt for alle» Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig

Detaljer

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle ÅRSPLAN for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle Innhold Innledning s. 3-4 Vår pedagogiske profil s. 5 Satsningsområder Kommunale Barnehager s. 6 Våre satsningsområder 2017/2018:

Detaljer

Årsplan for Bakke barnehage

Årsplan for Bakke barnehage Årsplan for Bakke barnehage 2017-2018 «Læring i alt for alle.» Sammen skal vi utrette det utrolige! Sammen skal vi utrette det utrolige! Side 1 Innledning Vi takker for innspill og samarbeid om utvikling

Detaljer

Nordby barnehage. Visjon: Hjerterom for alle

Nordby barnehage. Visjon: Hjerterom for alle ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2013 Nordby barnehage Visjon: Hjerterom for alle Vår pedagogiske profil: «Læring i alt for alle!» Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg og

Detaljer

nå!!! :/ Kløfta barnehage. Visjon. En god barndom for alle barn Henviser også til Styringsdokumentet 2011-2014 for de Kommunale Barnehagene.

nå!!! :/ Kløfta barnehage. Visjon. En god barndom for alle barn Henviser også til Styringsdokumentet 2011-2014 for de Kommunale Barnehagene. ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014. nå!!! :/ Kløfta barnehage. Visjon. En god barndom for alle barn Henviser også til Styringsdokumentet 2011-2014 for de Kommunale Barnehagene. 1 Årsplanens innhold. Side

Detaljer

Læring Visjon: i alt for alle. Læring i alt for alle. Godkjent i barnehagens SU 29/1-2013 1

Læring Visjon: i alt for alle. Læring i alt for alle. Godkjent i barnehagens SU 29/1-2013 1 ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2013 Tiurkroken barnehage Læring Visjon: i alt for alle Læring i alt for alle Godkjent i barnehagens SU 29/1-2013 1 Vår pedagogiske profil: «Læring i alt for alle» Barnehagens

Detaljer

nå!!! :/ Kløfta barnehage. Visjon. En god barndom for alle barn Henviser også til Styringsdokumentet 2014-2017 for de Kommunale Barnehagene.

nå!!! :/ Kløfta barnehage. Visjon. En god barndom for alle barn Henviser også til Styringsdokumentet 2014-2017 for de Kommunale Barnehagene. ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015. nå!!! :/ Kløfta barnehage. Visjon. En god barndom for alle barn Henviser også til Styringsdokumentet 2014-2017 for de Kommunale Barnehagene. 1 Årsplanens innhold. Side

Detaljer

ÅRSPLAN. Pedagogisk utvikling 2016/2017. Tiurkroken barnehage. «Læring i alt for alle»

ÅRSPLAN. Pedagogisk utvikling 2016/2017. Tiurkroken barnehage. «Læring i alt for alle» ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2016/2017 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» 1 Innholdsfortegnelse: Side 2 Innholdsfortegnelse Side 3 Innledning Side 4 Situasjonsbeskrivelse og veien videre 2016/2017

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum NISSEKOLLEN ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum SiT Barn Nissekollen Prestekrageveien 16 7050 Trondheim 73 93 19 38/ 73 55 16 77 www.sit.no/sitbarn Nissekollen barnehage

Detaljer

Nordby barnehage. Visjon: Hjerterom for alle

Nordby barnehage. Visjon: Hjerterom for alle ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Nordby barnehage Visjon: Hjerterom for alle Innhold Innledning s. 3 Tilbakeblikk på 2014 og veien videre i 2015 s. 4-5 Vår pedagogiske profil s. 6 Satsningsområder Kommunale

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Fladbyseter barnehage

Fladbyseter barnehage ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 Fladbyseter barnehage Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! FORELDREUTGAVE K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/2014 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum

ÅRSPLAN 2013/2014 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum NISSEKOLLEN ÅRSPLAN 2013/2014 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum SiT Barn Nissekollen Prestekrageveien 16 7050 Trondheim 73 93 19 38/ 73 55 16 77 www.sit.no/sitbarn Nissekollen barnehage

Detaljer

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2016/17 KLØFTAHALLEN BARNEHAGE «Det er stort å være liten» «Det er stort å være liten» 1 Innledning til årsplan 2016-2017 Vi takker for innspill og samarbeid om utvikling og

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum

ÅRSPLAN 2015/2016 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum NISSEKOLLEN ÅRSPLAN 2015/2016 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum SiT Barn Nissekollen Prestekrageveien 16 7050 Trondheim tlf: 73 93 19 38 www.sit.no/sitbarn Nissekollen barnehage drives

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Tønsberg kommune. «Sammen om barna» samarbeid mellom hjem og barnehage

Tønsberg kommune. «Sammen om barna» samarbeid mellom hjem og barnehage Tønsberg kommune «Sammen om barna» samarbeid mellom hjem og barnehage INNLEDNING Sammen om barna - samarbeid mellom hjem og barnehage, er utarbeidet både som en forventningsavklaring og som et arbeidsverktøy

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 VÅR VISJON ER : VI LEKER OSS KLOKE! Lov om barnehager; 1 formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE TROLLSKOGEN BARNEHAGE, KANTARELLEN 23, 1405 LANGHUS TLF.: 64 91 18 20-26 1 Innledning Velkommen til et nytt barnehageår! Som vanlig gir årsplanen oversikt over

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2015 / 2016. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 ozlemalg@hotmail.com Telefon: 98876817 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/okernveien-familiebarnehage-veksthusflotten/

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2014 / 2015. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan Venåsløkka barnehage 2012-2013 Forord Vi fortsetter arbeidet med den nye årsplanmalen som har sitt utspring i «Kvalitetutviklingsplanen». Vår årsplan har samme inndeling som den. Hvert kapittel

Detaljer

Glede er å oppleve å bli respektert og føle at jeg får brukt min kompetanse og at min stemme blir hørt i fellesskapet.

Glede er å oppleve å bli respektert og føle at jeg får brukt min kompetanse og at min stemme blir hørt i fellesskapet. Lånke barnehage sin visjon er: Glede i hvert steg I det legger vi: Glede er å utvikle seg, føle mestring. Glede er å oppleve å bli respektert og føle at jeg får brukt min kompetanse og at min stemme blir

Detaljer

Skjema for egenvurdering

Skjema for egenvurdering Skjema for egenvurdering barnehagens arbeid med språk og språkmiljø I denne delen skal du vurdere påstander om nåværende praksis i barnehagen opp mot slik du mener det bør være. Du skal altså ikke bare

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE Ura barnehage Øvermarka 67 8802 Sandnessjøen Telefon: Kontoret (Anita) 750 75 940/950 57 496 Kvitveisen 750 75 942/482 45 991 Blåklokka 750 75 943/482 45 991 Hestehoven/Rødkløveren

Detaljer

Årsplan Trygghet og glede hver dag!

Årsplan Trygghet og glede hver dag! Årsplan 2007-2008 Trygghet og glede hver dag! MANGELBERGET BARNEHAGE 2007 M FORORD ed utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan Hvittingfoss barnehage Barnehageåret 2012 / 2013 Barnehageåret 2012 / 2013 Hvittingfoss barnehage 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017)

Ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Utdanningsdirektoratet Fagdirektorat underlagt Kunnskapsdepartementet Iverksette nasjonal utdanningspolitikk Bidra til kvalitetsutvikling i utdanningssektoren

Detaljer

ÅRSPLAN 2013-2014. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/sitbarn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2013-2014. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/sitbarn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/sitbarn ÅRSPLAN 2013-2014 Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE 2 Hva er en pedagogisk plattform: En pedagogisk plattform

Detaljer

LEK OG LÆRING UTFORSKNING

LEK OG LÆRING UTFORSKNING LEK OG LÆRING UTFORSKNING DELAKTIGHET ÅRSPLAN 2016/2017 En arena for kulturelle uttrykk med barnet i sentrum. Moholt barnehage Sit Barn Moholt Moholt allé 9b 7050 Trondheim tlf: 475 04 655 www.sit.no/barn

Detaljer

LEK OG LÆRING UTFORSKNING

LEK OG LÆRING UTFORSKNING LEK OG LÆRING UTFORSKNING DELAKTIGHET ÅRSPLAN 2016/2017 En arena for kulturelle uttrykk med barnet i sentrum. Moholt barnehage 1 Moholt barnehage drives av Studentsamskipnaden i Trondheim og ligger sentralt

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016/2017

Årsplan for Trollebo 2016/2017 Årsplan for Trollebo 2016/2017 Hei alle sammen Denne høsten så blir vi 9 barn og 3 voksne på Trollebo og det gleder vi oss til. Når man er færre barn på avdelingen så får vi mer tid til det enkelte barn

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Årsplan for avdeling Marihøna 0-3 år BARNEHAGEÅRET 2012-2013 Planen gjelder fra oktober 2012 til oktober 2013. Godkjent av SU. Årsplanen skal vise hva vi skal jobbe

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon ØYMARK BARNEHAGE - Tro, håp og kjærlighet - ÅRSPLAN 2018 - Kortversjon- 1-8 1. Planens innhold og vurderinger Denne planen er kortversjon av dokumentet «Årsplan og virksomhetsplan». Både virksomhetsplanen

Detaljer

5 Dokumentasjon / prosjektarbeid / helhetsyn på barnet

5 Dokumentasjon / prosjektarbeid / helhetsyn på barnet 2012 /2013 INNHOLD : 3 Barnehagetype / beliggenhet / litt historikk / Årsplan Lov om barnehage 4 Barn med spesielle rettigheter Felles pedagogisk filosofi 5 Dokumentasjon / prosjektarbeid / helhetsyn på

Detaljer

LOKAL ÅRSPLAN FOR SKOGLUND BARNEHAGE

LOKAL ÅRSPLAN FOR SKOGLUND BARNEHAGE LOKAL ÅRSPLAN FOR SKOGLUND BARNEHAGE 2016 raus - engasjert - kompetent - reflektert 1 Denne lokale årsplan for Skoglund barnehage bygger på felles Årsplan for Virksomheten Søndre Slagen barnehager 2016,

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING Oktober-november 2014 Satsningsområde: Vennskap Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for for barns trivsel og meningskaping i barnehagen. I samhandling med

Detaljer

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2013 KLØFTAHALLEN BARNEHAGE VISJON: GLAD OG SPREK -AKTIV I LEK Innledning til årsplan 2013 Fokusområdet dette året er Natur, miljø og teknikk» samt «Kunst, kultur og kreativitet».

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 PERSONALET PÅ MAURTUÅ Gro Hanne Dia Aina G Aina SK Monika 1 Januar, februar og mars «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker

Detaljer

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013 VENNSKAP OG LEK Barnehagen skal bidra til trivsel i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap (Barnehageloven 1, 3.ledd) PERIODE:VÅR 2013 JANUAR, FEBRUAR, MARS, APRIL,

Detaljer

IMPLEMENTERINGSPLAN SPRÅKLØYPER 2017 BUGØYNES BARNEHAGE

IMPLEMENTERINGSPLAN SPRÅKLØYPER 2017 BUGØYNES BARNEHAGE IMPLEMENTERINGSPLAN SPRÅKLØYPER 2017 BUGØYNES BARNEHAGE «Først i rekka» Heve kvaliteten i arbeid med språk, lesing og skriving. INNLEDNING: Språkløyper er en nasjonal strategi og et helhetlig løft som

Detaljer

Kvalitetsstigen 0-6 år

Kvalitetsstigen 0-6 år Kvalitetsstigen 0-6 år Utviklingsplan for de kommunale barnehagene i Storfjord kommune 2012-2015 1 Forord Planen er en pedagogisk og faglig kvalitetsutviklingsplan for barnehagesektoren i perioden 2012-2015.

Detaljer

Progresjonsplan fagområder

Progresjonsplan fagområder Progresjonsplan fagområder Natur, miljø og teknikk. Målsetning i barnehagen Vi ønsker at alle barn skal oppleve glede av å være ute Vi ønsker å vise barna ulike sider ved i naturen Vi ønsker å lære barna

Detaljer

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag.

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag. Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage 2015-2016 En engasjert hverdag Innhold Innledning: Om barnehagen Kanvas pedagogiske plattform Planlegging, dokumentasjon og vurdering Kanvas læringsmål vårt arbeid

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

Vi vurderer vår årsplan 2013-2014. Reipå barnehage

Vi vurderer vår årsplan 2013-2014. Reipå barnehage Vi vurderer vår årsplan 2013-2014 Reipå barnehage Vi vurderer vår årsplan 2013-14 Grunnlag for å vurdere om vi når mål vi har satt oss og om vi klarer å gjennomføre planlagte aktiviteter jfr periodeplanene.

Detaljer

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet.

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet. Hallingmo og Breidokk er to barnehagehus som samarbeider med felles ledelse. Dette er et prøveprosjekt for dette barnehageåret, og siden vi samarbeider lager vi felles årsplan. Barnehagene ligger sentralt

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Virksomhetsplan 2015 Ramstadskogen barnehage

Virksomhetsplan 2015 Ramstadskogen barnehage Virksomhetsplan 2015 Ramstadskogen barnehage Innholdsfortegnelse 1. Overordnede kommunale mål... 2 2. Oppfølging av overordnede kommunale mål... 3 3. Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål... 6

Detaljer

NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2015/2016 JOTUNHEIMEN, NORDSLETTVEIEN OG ØVRE STUBBAN

NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2015/2016 JOTUNHEIMEN, NORDSLETTVEIEN OG ØVRE STUBBAN NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2015/2016 JOTUNHEIMEN, NORDSLETTVEIEN OG ØVRE STUBBAN BARNDOMMEN I FOKUS I EN GLAD HVERDAG Ved Nardo barnehager setter vi barnet i fokus. Dere møter positive, fleksible voksne

Detaljer

ÅRSPLAN. Et godt sted å være - et godt sted å lære

ÅRSPLAN. Et godt sted å være - et godt sted å lære 1 ÅRSPLAN RØSTAD BARNEHAGE 2015-2016 Et godt sted å være - et godt sted å lære 2 Røstad barnehage er en privat barnehage som ligger idyllisk til på Høgskoleområdet på Røstad. Eier er Studentsamskipnaden

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017)

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Innhold i presentasjonen Kort om bakgrunn for ny rammeplan Innholdet i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Implementering av ny

Detaljer

Kværnerdalen barnehage Støperiet

Kværnerdalen barnehage Støperiet Oslo kommune Kværnerdalen barnehage Kværnerdalen barnehage Støperiet Kværnerdalen barnehage Støperiet linda.gardar@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 97573101 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/kvaernerdalenbarnehage/

Detaljer

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene ÅRSPLAN 2017-2019 - barnehagen for de gode opplevelsene INNHOLD Barnehagens formål og innhold 2 Barnehagene i Lunner 3 Presentasjon av barnehagen 4 Barnehagens visjon og verdier 5 Satsingsområder/fokusområder

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

OMSORG Mål Vi ønsker at barna skal oppleve det gjennom: VOKSENHANDLING Personalet i barnehagen skal: Vi som foresatte kan bidra med : Alle barn ved Byneset barnehager skal oppleve omsorg og bli sett i

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune 1 av 7 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan høsten 2011 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan 2 av 7 Barnehagens

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE. Fra en av våre musikaler Naturen er som et eventyr JESSHEIM BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE. Fra en av våre musikaler Naturen er som et eventyr JESSHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN 2013 DEL 1: INFORMASJONSHEFTE Fra en av våre musikaler Naturen er som et eventyr Foto: Hilde Kværner JESSHEIM BARNEHAGE Et kreativt og allsidig læringsmiljø med gode opplevelser, lek, omsorg, mangfold,

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

2015/2016 Årsmelding Nordre Jarlsberg barnehage

2015/2016 Årsmelding Nordre Jarlsberg barnehage 2015/2016 Årsmelding Nordre Jarlsberg barnehage Janne I. Håkonsen 2015/2016 Barnehage året 2015/2016 har vært et godt år på mange måter i Nordre Jarlsberg barnehage. Vi får svært gode tilbakemelinger på

Detaljer

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE VELKOMMEN TIL OSS - vi har god lek som inkludere alle Hareungan: 47484905 Epost: hareungan@gmail.com Hybelkaninan: 47484906 Epost: hybelkaninan@gmail.com Kontoret:

Detaljer

ÅRSPLAN 2011 Ytre Arna barnehage

ÅRSPLAN 2011 Ytre Arna barnehage ÅRSPLAN 2011 Ytre Arna barnehage 1 INNHOLD 1. Innledning 3 2. Årshjul 4 3. Vurdering 6 2 INNLEDNING Ulike planer vi har for arbeidet vårt: Langtidsplan: Har et tidsperspektiv på flere år og omfatter pedagogisk

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

Pia Paulsrud Stab for barnehage

Pia Paulsrud Stab for barnehage Pia Paulsrud Stab for barnehage Mål for ettermiddagen: Kjennskap til veiledningsheftene Språk i barnehagen og Barns trivsel voksnes ansvar Informasjon om prosessen med revidering av rammeplan for barnehagens

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Lære om ulike teknikker innenfor kunst og håndtverk. Digital kreativitet. Musikk, Drama Bruke fantasi og skaperglede

Lære om ulike teknikker innenfor kunst og håndtverk. Digital kreativitet. Musikk, Drama Bruke fantasi og skaperglede Tid Emne Mål Arbeid August September Oktober November Tilvenning/ vennskap Bær, frukt og grønnsaker Barn i Norge Barn i andre land Aksjonsdagen vår Kunst, kultur, kreativitet Barna kommer inn i barnehagerutinene.

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe STOREBJØRN

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe STOREBJØRN PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014 Gruppe STOREBJØRN Pedagogisk plan for september, oktober og november 2014 Gruppe: Storebjørn Hver måned vil dere få utdelt en grovplan. Følg ellers

Detaljer

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Tøyengata barnehage Tøyengata barnehage rigmor.nordby@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 22192965 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/toeyengata-barnehage/

Detaljer

Sørhellinga barnehage

Sørhellinga barnehage Oslo kommune Bydel Alna Sørhellinga barnehage Sørhellinga barnehage sorhellinga.bhg@bal.oslo.kommune.no Telefon: 22264535/94783845 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/soerhellinga-barnehage/

Detaljer

Temaplan for Blekkspruten

Temaplan for Blekkspruten Temaplan for Blekkspruten 2017-2018. Barnehagens fem avdelinger har felles Årsplan som ligger på barnehagens hjemmeside. Årsplanen konkretiserer barnehagens arbeid med rammeplanens innhold og beskriver

Detaljer

Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning

Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning Temadag for eiere av private familiebarnehager v/anne

Detaljer