Nordby barnehage. Visjon: Hjerterom for alle

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nordby barnehage. Visjon: Hjerterom for alle"

Transkript

1 ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Nordby barnehage Visjon: Hjerterom for alle

2 Innhold Innledning s. 3 Tilbakeblikk på 2014 og veien videre i 2015 s. 4-5 Vår pedagogiske profil s. 6 Satsningsområder Kommunale Barnehager s. 7 Våre satsningsområder 2015: Mål og tiltak s

3 Innledning Takk for innspill og samarbeid om utvikling av Nordby barnehage gjennom 2014! Barnehagens samfunnsmandat er: «i samarbeid og forståelse med hjemmet, å ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning, som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal tilby barn under opplæringspliktig alder et omsorgs- og læringsmiljø som er til barns beste. (Rammeplanen) Personalet: Barnehagens viktigste ressurs er personalet som jobber der. God kompetanse sees som et viktig element i å sikre høy kvalitet, derfor er vi hele tiden opptatt av å lære, og utvikle oss- å være en lærende organisasjon for å skape et best mulig grunnlag for barns utvikling og læring. I arbeidet med årsplanen tar vi utgangspunkt i: Rammeplanen og fagområdene: Den finnes i både i norsk og engelsk versjon og kan lastes ned fra utdanningsdirektoratets hjemmeside, Lov om barnehager Virksomhetsplan 2015:Virksomhetsplanen for Enhet kommunale barnehager vedtas i HSBK (Hovedutvalg for Skole, Barnehage og Kultur) Denne planen gir overordnede føringer for barnehagen og målene i vår årsplan. Kunnskapsdepartementets strategi «Kompetanse for framtidens barnehage» , med hovedsatsningsområdene: Pedagogisk ledelse- barnehagen som lærende organisasjon, Danning og kulturelt mangfold, Et godt språkmiljø for alle barn og Barn med særskilte behov I tillegg til dette tar vi hensyn til: Barnehagens visjon Barnas og foreldrenes ønsker og behov om hva barnehageåret bør inneholde Brukerundersøkelsen Vår pedagogiske refleksjon/vurdering fra forrige årsplan og barnehageår. 3

4 Tilbakeblikk på 2014 og veien videre i 2015 Satsningsområde 1: Barns Medvirkning Vi har hatt kompetansehevende tiltak med fokus på prosjektarbeid med barn og da med voksne som undrer seg sammen med barn/samtaler med barn. Å ha evnen til å undre seg med barna og få til gode samtaler er viktig for å kunne videreutvikle små/store prosjekter. Målsettingene videreføres sammen med noen av tiltakene, men vi vil også ha nye tiltak. Å endre arbeidsmåte er en prosess som vi vil jobbe videre med. Utelek og voksenrollen har vi jobbet en del med, og dette vil vi også jobbe med i Identitetsprosjekt har vi jobbet med parallelt med temaet vennskap. Dette viderefører vi til neste år. Vi har jobbet en del med å strukturere avdelingsmøtene for å skape rom for refleksjon/veiledning, og vil jobbe mer med det i Skoggruppemetodikken videreutvikles med fokus på elementene planlegge, gjennomføre og gjenkalle sammen med barna. Dette vil vi fortsette med. Vi vil fortsette å jobbe tett med FAU for samarbeid om tema og innhold på foreldremøter, og saker som er viktige for barnehagen. Satsningsområde 2: Inkluderende læringsmiljø Vi har hatt utstrakt bruk av inndeling av barna i mindre grupper for å skape ro og konsentrasjon, fremme positiv kontakt både barn og voksne imellom, stimulere til vennskap, utvikle prosjekter, øve på spesifikke områder som språk, motorikk eller sosiale ferdigheter. Dette videreføres i Vi har gjennomført vennskapsuke høsten 2014, og i den forbindelse synliggjort visjonen vår «Hjerterom for alle». Dette er noe vi jobber med kontinuerlig og som vi vil ha fokus på også i 2015 sammen med temaet lek. Vi har jobbet med å synliggjøre de ulike kulturene som er representert i barnehagen, og gjennom Solsikkeaksjonen også jobbet med andre land og kulturer. Vi har brukt LØFT (løsningsfokusert tilnærming til barn) som metode for å synliggjøre, bekrefte og løfte opp saker og ting barn lykkes med, greier, tar initiativ til, sier og gjør og som vi ønsker mer av. Satsningsområde 3: Dokumentasjon Vi har hatt skolering i bruk av Ipad med tanke på å bruke det som et pedagogisk verktøy. I første runde i forbindelse med fagområdet språk, tekst og kommunikasjon. Dette vil vi jobbe videre med. Vi jobber hele tiden for at vi skal ha med barna på det som dokumenteres enten det er bruk av bilder, materialer fra tur eller lignende. Dette brukes også i gjenkalling med barna. Dette vil vi fortsette med i Hjemmesiden har blitt nedprioritert til fordel for facebooksiden hvor vi viser bilder av prosesser/aktiviteter som barna er med på. 4

5 Satsningsområde 4: Fokus på fagområdene språk, tekst og kommunikasjon. Her har vi jobbet med en bevisstgjøring på språkarbeidet vi gjør, og hvordan vi vi kan jobbe enda mer systematisk. Vi har også jobbet med å implementere språkplanen for Ullensaker kommune. Etikk, religion og filosofi er det andre fagområdet vi har fordypet oss i med særlig vekt på filosofi og barns undring. Kompetansehevende tiltak: Fagmøter gjennom hele året med temaer hentet fra årsplanen som eks: vennskap, mobbing, LØFT, arbeidsmiljø. Kurs i Nordby barnehage med Anne Linn Sagen med temaet undring og hverdagssamtaler med barn. Skolering i Ipad. Kurs i regi av barnehagemyndigheten bl.a; godt språkmiljø for alle barn, språk og språkutvikling hos flerspråklige barn, trass hos barn, undring sammen med barn m.m. Flere av assistentene har deltatt i kursrekken den gode barnehageassistenten, og noen er med på dette i høst/vinter. I 2015 vil vi ha økt fokus på ledelse som ledd i å være en lærende organisasjon. Krav til oss fra barnehageenhetens virksomhetsplan og styringskort: Vi har i 2014 gjennomført tiltakene: Ved pedagogisk matlaging i barnehagen har vi hatt økt fokus på frukt og grønt, fiber og fisk. Skolestarterne har gjennomført tur til Eidsvollsbygningen i forbindelse md Grunnlovsjubileet. Fortsatt implementeringen av styringsdokumentet for de kommunale barnehagene. Det er gjennomført årsplansamtaler med lederteamet og enhetsleder. Implementere felles overordnet Språkplan. Barns trivsel voksnes ansvar, Enheten arrangerte felles foreldremøte og vi deltok i vennskapsuken. Vedtatte rutiner for bearbeiding av brukerundersøkelsen er gjennomført. Vi har hatt fokus på informasjon og god hverdagskommunikasjon om enkelt barnet. Foreldremedvirkning Et viktig mål i årsplanen har vært foreldres medvirkning, og blant annet samarbeid om tema/ innhold på foreldremøter, og innspill til årsplan. Blant annet har foreldregruppa hatt forslag om å ha Solsikkeaksjon, som vi valgte å gjennomføre i forbindelse med vennskapsuker. Brukerundersøkelsen ble gjennomført i oktober/november Vi hadde en svarprosent på 81% Foreldrenes helhetsvurdering er 5,4 av 6 oppnåelige poeng, og det vil bli laget en egen handlingsplan i forbindelse med dette. Fysisk miljø: dette er ikke tiltak som skal inn i en pedagogisk utviklingsplan men er tiltak som følger systemene i kommunen, som avviksmeldinger, melding av behov i forkant av budsjettprosessen, handlingsplan etter vernerunde m.m. Vi vil fortsette å utvikle kvaliteten i barnehagen, gjennom å tenke «Læring i alt for alle» Lise Silihagen, styrer 5

6 Vår pedagogiske profil: «Læring i alt for alle!» Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg og lek, læring og danning er sentrale deler. I tillegg er sosial og språklig kompetanse samt sju fagområder viktige deler av barnehagens læringsmiljø.(rp 2011) Barnehagen er fundamentet i en livslang læreprosess. Læring skjer på ulike arenaer gjennom hele livet. Barn kan lære gjennom alt de opplever og på alle områder. Målene i barnehagen rettes derfor mot prosesser som fremmer barnas læring og utvikling. (RP 2011) Les mer i Styringsdokumentet for Kommunale barnehager på nettsiden til Kommunal Barnehage: Ullensaker/Barnehager/Skoleside124331/Pedagogiske-planer/ 6

7 Satsingsområder for Kommunale barnehager Helhetlig læringsmiljø- «Læring i alt for alle» Medvirkning Inkluderende Læringsmiljø Dokumentasjon = MILD Langsiktige målsettinger: 1. I våre barnehager skal arbeidet med barns medvirkning videreutvikles i alle sider av barnehagehverdagen. 2. I våre barnehager skal alle barn ha et likeverdig og utviklende barnehagetilbud uavhengig av funksjonsevne, kjønn, morsmål eller sosial- og kulturell bakgrunn. 3. I våre barnehager skal vi videreutvikle våre metoder og rutiner for dokumentasjon, som grunnlag for refleksjon og synliggjøring av barnehagens innhold og kvalitet. Våre felles satsingsområder er retningsgivende for opplæringsplan og den enkelte barnehages egen årsplan med mål og tiltak. I påvente av ny barnehagelov i 2015 og ny rammeplan i 2016, er denne planen gjennomgått og prolongeres i perioden

8 Langsiktig mål Satsingsområde 1. Medvirkning. I våre barnehager skal arbeidet med barns medvirkning videreutvikles i alle sider av barnehagehverdagen. Kortsiktig mål 2015 Mål 1 Vi fortsetter å utvikle prosjektarbeid som en arbeidsmåte/væremåte, der barnas interesser/innspill blir brukt som utgangspunkt for små/ store prosjekter ut fra barnas alder og behov. Tiltak 1.1 Bevisstgjøring og bruk av allerede eksisterende kompetanse på områdene prosjektarbeid/ elementer fra Skoggruppemetoden. Tid: Personalmøter/ fagmøter Ansvar: Styrer/ pedagogiske ledere Tiltak 1.2 Skape tid og rom for små og store prosjekter samt skape bevisst rundt at et prosjekt kan vare fra 10 minutter til måneder, med få barn eller hele barnegruppa. Vi bruker mulighetene her og nå, og legger spor for å dra prosjektene videre. Tid: Personalmøter/planleggingsdager Ansvar: Styrer/ pedagogiske ledere Tiltak 1.3 Identitetsprosjekt høsten 2015 for å bli bedre kjent med hvert enkelt barn, dets kultur, for at barna skal bli kjent med hverandre og for finne ut hva som er deres interesser som vi kan bygge videre på. Tid: Høsten 2015 Ansvar: Pedagogiske ledere 8

9 Kortsiktig mål 2015 Mål 2 Vi ønsker å videreutvikle foreldres medvirkning gjennom FAU og SU. Tiltak 2.1 Samarbeide med FAU om tema / innhold på foreldremøtet på høsten samt temakvelder. Tid: I forkant av foreldremøter Ansvar: Styrer og leder FAU Tiltak 2.2 Innspill fra foreldre underveis i arbeidet med årsplanen. Det gis muligheter for tilbakemelding innen gitt frist. Tid: November Ansvar: Styrer Tiltak 2.3 Foreldremøte/FAU møte i november/desember med gjennomgang av brukerundersøkelsen som gjennomføres i samarbeid med leder i FAU. Tid: Våren Ansvar: Styrer og leder i FAU Tiltak 2.4 Styrer deltar på FAU møter ved behov. Tid: Ved behov Ansvar: Leder i FAU og styrer 9

10 Langsiktig mål I våre barnehager skal alle barn ha et likeverdig og utviklende barnehagetilbud uavhengig av funksjonsevne, kjønn, morsmål eller sosialog kulturell bakgrunn. Satsingsområde 2. Inkluderende læringsmiljø. Kortsiktig mål 2015 Mål 1 Vi skal legge til rette for gode lekeopplevelser slik at barna kan etablere gryende vennskap/vennskapsrelasjoner. Tiltak 3.1 Bevisstgjøring i personalgruppa i forhold til temaet lek og voksenrollen, og viktigheten av lek for barns læring og utvikling. Tid: Fagmøter/avdelingsmøter/personalmøter Ansvar: Styrer/pedagogiske ledere Tiltak 3.2 Barna skal gis mulighet til å leke i små grupper ute og inne både spontant og planlagt. Tid: Kontinuerlig Ansvar: Personalet Tiltak 3.3 Legge til rette for felles opplevelser/ prosjekter/ tilføre nye rekvisitter/ tilføre ny kunnskap, som kan utvikle og gi nye impulser til barnas lek. Tid: Kontinuerlig Ansvar: Personalet Tiltak 3.4 Tema i personalgruppa vil bl.a. være det fysiske lekemiljøet ute og inne. Tid: Personalmøte/planleggingsdag/kurs Ansvar: Styrer/pedagogiske ledere Tiltak 3.5 Synliggjøre visjonen vår «hjerterom for alle» gjennom vennskapsuker i barnehagen høsten Dette er også et tenkt som en del av det å ha fokus på forebygging mot mobbing. Tid: Høsten 2015 og kontinuerlig Ansvar: Styrer/pedagogiske ledere 10

11 Kortsiktig mål 2015 Mål 2 Personalet skal vektlegge en anerkjennende og løsningsfokusert væremåte i samspill med barn. Tiltak 4.1 Vi bruker verktøy ved LØFT metoden (løsningfokusert tilnærming) gjennom: - lysglimtjakt - sette ord på det gode som barna gjør i hverdagen (og som vi vil ha mer av) Tid: Kontinuerlig Ansvar: Styrer/pedagogiske ledere Tiltak 4.2 Personalet skal øke sin kompetanse på områder som omhandler utfordrende atferd/trass hos barn samt de stille/ forsiktige barna, for å kunne gi alle gode muligheter for lek og positivt samspill. Tid: Kurs/fagmøter Ansvar: Styrer/pedagogiske ledere Tiltak 4.3 Personalet skal videreutvikle sine ferdigheter, kunnskaper og holdninger som etablerer og videreutvikler relasjoner mellom barn/voksne (relasjonskompetanse). Tid: Planleggingsdag/fagmøter Ansvar: Styrer/pedagogiske ledere 11

12 Langsiktig mål Satsingsområde 3. Dokumentasjon I våre barnehager skal vi videreutvikle metoder og rutiner for dokumentasjon som grunnlag for refleksjon og synliggjøring av barnehagens innhold og kvalitet. Kortsiktig mål 2015 Mål 1 Synliggjøre barnehagens pedagogiske innhold ved bruk av bilder, tegninger, barns utsagn, materialer fra tur m.m Tiltak 5.1 Vi vil fortsette å bruke bilder aktivt i gjenkalling med barna. Tid: Gjennom året Ansvar: Personalet Tiltak 5.2 Vi tar bilder av barnas prosesser i aktiviteter/prosjekter, og jobber videre med at barna skal være delaktige i det som dokumenteres. Tid. Kontinuerlig Ansvar: Personalet Tiltak 5.3 Publisere bilder på facebooksiden for å synliggjøre det pedagogiske arbeidet vi gjør i barnehagen. Tid: Kontinuerlig Ansvar: Styrer/ pedagogiske leder Tiltak 5.4 Fortsette opplæring i, og bruk av digitale verktøy (ipad/pc). Tid: Personalmøter og planleggingsdager Ansvar: Styrer/pedagogisk ledere 12

13 Satsingsområde 4. Kortsiktig mål 2015 Mål 1 Fokus på fagområdene: - nærmiljø og samfunn - kropp, bevegelse og helse. Tiltak 6.1 Barna skal få medvirke i utforsking og oppdagelse av eget nærmiljø. Tid: Fagmøter Ansvar: Pedagogiske ledere/styrer Tiltak 6.2 Fokus på utelek der vi tilrettelegger for trygg og utfordrende kroppslig lek og aktivitet for alle, uansett kjønn, kroppslige, psykiske eller sosiale ferdigheter. Tid: Fagmøter/avdelingsmøter Ansvar: Pedagogiske ledere/styrer Gjennom å jobbe med disse fagområdene markerer vi også Friluftslivets år som har fokus på å være ute i nærområdet. 13

14 Kortsiktig mål 2015 Mål 1 Satsingsområde 5 Økt fokus på ledelse som ledd i å være en lærende organisasjon. (Jf RP) Tiltak 7.1 Jobbe med å etablere en tilbakemeldingskultur i personalgruppa. Tid: Kontinuerlig Ansvar: Styrer og pedagogiske ledere Tiltak 7.2 Implementere «Sammen vil vi MER», M=Mot, E= Endringsdyktig og R= Raus. Dette er Ullensaker kommunes verdier og vi skal jobbe med hva det betyr for oss i Nordby barnehage i møte med barn og foreldre. Tid: Planleggingsdager/personalmøter Ansvar: Styrer og pedagogiske ledere Tiltak 7.4 Selvledelse: nærmeste leder legger til rette for at den enkelte har mulighet til å utvikle seg, ta i bruk det de kan og få muligheten til å utvikle sitt potensial. Vi jobber med å videreutvikle medarbeidersamtalen både med tanke på hver enkelt personlige utvikling og barnehagens utvikling som organisasjon. Tid: ledermøter/medbestemmelsesmøter/i hverdagen Ansvar: Styrer/pedagogiske ledere Tiltak 7.5 Etablere en veiledningskultur på avdelingene ved bruk av SØT modellen (S= situasjon, Ø= ønsket situasjon og T= tiltak). Tid: Tid på avdelingsmøter Ansvar: Pedagogiske ledere Tiltak 7.6 Bevisstgjøring og refleksjon rundt møtekultur. Tid: Fagmøter Ansvar: Styrer og pedagogiske ledere Godkjent i SU

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat»

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014 «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Glade for å være på tur sammen igjen, etter ferien Innledning: Vi er godt i gang med 2014. Det var hyggelig å møte barna

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN Espira Rambjøra RAMBJØRA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...4 Velkommen til Espira Rambjøra...4 Planleggingsdager...6 Kontaktinfo...6 Faste tradisjoner...6 Kosthold og bevegelse...6 Verdiene

Detaljer

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN 1. Informasjon om barnehagen 2. Årsplanens formål 3. Faglig innhold 3.1. ULNA AS overordnet satsningsområde 3.2. Kommunens/ bydelens satsningsområde

Detaljer

Damvokteren Familiebarnehage

Damvokteren Familiebarnehage Damvokteren Familiebarnehage ÅRSPLAN Progresjonsplan og kalender barnehageåret 2014/15 Avdeling Norderhovgate 08.00-16.15 www.friluftsbarnehagene.com damvokteren@friluftsbarnehagene.no Tlf: 22689043 Avdeling

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15 Årsplan 2014-15 Lovverk All barnehagevirksomhet skal drives i henhold til Lov om barnehager Barnehageloven av 17. juni 2005 nr. 64, samt tilhørende forskrifter og merknader til bestemmelsene. De to viktigste

Detaljer

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE 1 Velkommen til Stabekk barnehage! Stabekk barnehage er en heldagsbarnehage. Den eies og drives av Bærum kommune og består av to hus med ulike adresser. Nedre Stabekk er en

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 Stortingsmelding nr. 41: Kvalitet i barnehagen påpeker at: både barnehage og skole har et felles ansvar for at barn kan møte skolen med

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE 2 Hva er en pedagogisk plattform: En pedagogisk plattform

Detaljer

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE En håndbok for alle som arbeider med barn og unge i Trysil kommune. Håndboken gir en innføring i hvordan det skal jobbes med barn og unge for å utvikle deres sosiale

Detaljer

Til alle lesere av Biri barnehages årsplan!

Til alle lesere av Biri barnehages årsplan! 1 Til alle lesere av Biri barnehages årsplan! Årsplanens del 2 inneholder informasjon om hvordan vi vil arbeide med omsorg, danning og læring, dokumentasjon og vurdering, barns medvirkning og de ulike

Detaljer

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Sammen om språk Erfaringer fra prosjektene Språkløftet og Utviklingsprosjektet Forsidefoto: Marte Garmann forord Språk og språkutvikling er et viktig satsningsområde

Detaljer

PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART

PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART Klar til start? Laura, Annabelle og Emma INNHOLD: Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6 Side 7 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 14 Side 15 Side

Detaljer

Store tanker om de små

Store tanker om de små Et systematisk pedagogisk tilbud til 0-3 åringene i barnehagen Stort hjerte - Glede - Intens jobbing en god start på livet Innledning Dette heftet viser hva vi legger vekt på i arbeidet med de minste barna.

Detaljer

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder og skolenes planer... 10 Læringsplakaten...11 Lesing,

Detaljer

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Vår visjon: Vi har det grønneste gresset Våre verdier: MOT KJÆRLIGHET BEGEISTRING Dere står foran en spennende tid,

Detaljer

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk Språk i barnehagen Mye Utdanningsspeilet mer enn bare prat 2011 Språkstimulering En veileder om Dokumentasjon og vurdering av språk språktilegnelse Forord Jeg er glad for å kunne presentere en veileder

Detaljer

Fra 2008 til 2010 var verdier vårt satsingsområde i personalgruppen.

Fra 2008 til 2010 var verdier vårt satsingsområde i personalgruppen. Stabekk barnehages fokusområder er språk og relasjoner. Gjennom flere år har vi fokusert på teori og konkrete metoder som omhandler verdier, språk og sosial kompetanse. Dette er gjort på kurs, gjennom

Detaljer

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet Flerkulturell pedagogikk i barnehagen, 15stp. Fredrikstad 2008 Høgskolen i Østfold FLERKULTURELL BARNEHAGE det starter med foreldresamarbeidet Ann Kristin Amdahl Gøthberg, Rolvsøy barnehage Astrid Kristine

Detaljer

Ressurshefte. for flerspråklig arbeid i barnehagen

Ressurshefte. for flerspråklig arbeid i barnehagen Ressurshefte for flerspråklig arbeid i barnehagen Ressurshefte for flerspråklig arbeid i barnehagen Basert på NAFOs kompetanseutviklingsprosjekt for barnehageansatte 2005-10 Marit Gjervan, Gro Svolsbru

Detaljer

Ved. Handlingsplan mot mobbing. for barnehagene i Melhus

Ved. Handlingsplan mot mobbing. for barnehagene i Melhus Ved Handlingsplan mot mobbing for barnehagene i Melhus Vedtatt i Komitè for liv og lære 16. februar 2011 Innhold 1. Innledning... 3 Felles handlingsplan mot mobbing i barnehagene i Melhus... 3 Sentrale

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 1 ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 2012 2013 2 Innholdsliste: Velkommen Informasjonsdel Emneplan for 2012 / 2013 Barnehagerute for 2012 / 2013 Personalet i Ebbegarden barnehage Pedagogisk arbeid i Ebbegarden

Detaljer

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet.

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet. Tekst til årsplan for de på stor avdeling Liten og viktigst! Det er det nye slagordet for alle barnehagene i Asker. Hva betyr det for oss? Hvem er liten i vår barnehage? Er det bare de på småbarnsavdelingen

Detaljer

Fritid på skolen. Kvalitetsplan for SFO 2011 2015

Fritid på skolen. Kvalitetsplan for SFO 2011 2015 Fritid på skolen Kvalitetsplan for SFO 2011 2015 Fritid på skolen Kvalitetsplan for SFO 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder i kvalitetsplanen... 10 Sosial kompetanse gjennom lek...11

Detaljer

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune 1 Innhold Om denne planen 3 Del 1. Grunnlaget for samarbeid og sammenheng 4 Samarbeid, sammenheng og overgang 4 Samarbeidet mellom

Detaljer

Kvalitet og innhold i norske barnehager

Kvalitet og innhold i norske barnehager Kvalitet og innhold i norske barnehager En kunnskapsoversikt ELIN BORG INGER-HEGE KRISTIANSEN ELISABETH BACKE-HANSEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 6/2008 Norsk

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

FAGPLAN FOR ARBEID MED BARN * PERIODEN 2011-2015

FAGPLAN FOR ARBEID MED BARN * PERIODEN 2011-2015 FAGPLAN FOR ARBEID MED BARN * PERIODEN 2011-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Dell 1 -- Vårre tankerr om hva som err viiktiig forr barrn..1 Sammen om Veien barnehage..6 Barnesyn.7 Visjon.10 Verdier..11 Dell 2 --

Detaljer