nå!!! :/ Kløfta barnehage. Visjon. En god barndom for alle barn Henviser også til Styringsdokumentet for de Kommunale Barnehagene.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nå!!! :/ Kløfta barnehage. Visjon. En god barndom for alle barn Henviser også til Styringsdokumentet 2014-2017 for de Kommunale Barnehagene."

Transkript

1 ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling nå!!! :/ Kløfta barnehage. Visjon. En god barndom for alle barn Henviser også til Styringsdokumentet for de Kommunale Barnehagene. 1

2 Årsplanens innhold. Side 3 Side 4 Side 5-7 Side 8-10 Side Side 13 Side Pedagogisk profil. Oversikt Satsingsområder. Innledning. Sats.omr. Medvirkning Sats.omr. Inkluderende Læringsmiljø Sats.omr. Dokumentasjon Krav til oss fra Barnehageenhetens Virksomhetsplan og styringskort. 2

3 Vår pedagogiske profil. Læring i alt for alle Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg og lek, og læring og danning er sentrale deler. I tillegg er sosial og språklig kompetanse samt sju fagområder viktige deler av barnehagens læringsmiljø. Læring skjer på ulike måter gjennom hele livet, barnehagen er fundamentet i en livslang læreprosess. Barn kan lære gjennom alt de opplever og på alle områder. Målene i barnehagen rettes derfor mot prosesser som fremmer barns læring og utvikling. 3

4 Satsingsområder for Kommunale barnehager Læring i alt for alle. Medvirkning Inkluderende Læringsmiljø Dokumentasjon = MILD Langsiktige målsettinger: 1. I våre barnehager skal arbeidet med barns medvirkning videreutvikles i alle sider av barnehagehverdagen. 2. I våre barnehager skal alle barn ha et likeverdig og utviklende barnehagetilbud uavhengig av funksjonsevne, kjønn, morsmål eller sosial- og kulturell bakgrunn. 3. I våre barnehager skal vi videreutvikle våre metoder og rutiner for dokumentasjon, som grunnlag for refleksjon og synliggjøring av barnehagens innhold og kvalitet. 4

5 Innledning til årsplan Kløfta barnehage er Ullensaker Kommunes nest eldste b.hg, 43 år. Vi har mange faste tradisjoner og etablerte rutiner på drift av barnehagen vår. Personalsituasjonen: Kløfta barnehage har en stabil personalgruppe med lang erfaring og mye kunnskap. Barnehagen har totalt 5 førskolelærere og 9 assistenter, hvor av 5 er fagarbeidere. Det er menneskene som jobber her som er vår viktigste ressurs. Betydningen av personalets kompetanse, arbeidsglede, engasjement, evne og vilje til å utvikle sitt arbeid i hverdagen kan ikke overvurderes. Deres faglige og sosiale kompetanse, samt kvaliteten på den omsorgen de utøver, er avgjørende for barnas utvikling og læring. Vi jobber derfor kontinuerlig i personalet med: Holdninger, gode rutiner, samarbeid, verdiformidling, refleksjon rundt egen praksis og fokus på å utvikle det pedagogiske innholdet. Kursing og kompetanseheving årlig er en viktig bit av det hele, og inspirerer og bevisstgjør personalet i sitt arbeid med barna. Ledergruppa i b.hg har faste fagmøter der vi hele tiden jobber med å utvikle det pedagogiske innhold i b.hg. Barnehagen er og skal være en lærende organisasjon. Planer, styringsverktøy og satsingsområder i De kommunale barnehagene har et felles pedagogisk styringsdokument som prolongeres /videreføres fram til 2017 i påvente av ny barnehagelov i 2015 og ny Rammeplan i Våre 3 satsingsområder skal derfor fortsette ( MILD ). Vi har en Virksomhetsplan for Enhet Kommunale Barnehager og styringskort for 2015 med tiltak som implementeres i årsplanen ( se siste side) 5

6 Litt om det vi har jobbet med i 2014 og veien videre i Satsingsområde : Barns Medvirkning Vi har jobbet med barns medvirkning gjennom prosessorienterte prosjektarbeid, felles og avdelingsvis og fortsetter med det i Vi bruker Trygg Trafikks opplegg om «Tarkus-barnas trafikkvenn» i megaklubben og fortsetter med det i Vi fortsetter med fagområdet Kommunikasjon, språk og tekst Barns Språkutvikling er et fokusområdet som fortsetter i Vi har startet å implementere Språkveilederen utgitt av Utdanningsdirektoratet og den Kommunal språkplan og fortsetter med det i Vi har jobbet for at barna skal få gode leke-opplevelser slik at de kan utvikle sosial kompetanse og vennskapsrelasjoner. Dette fortsetter vi med i Likestilling mellom kjønnene skal vektlegges i barnehagens pedagogikk. Gutter og jenter skal ha like muligheter til å bli sett og hørt og oppmuntres til å delta i fellesskap i alle aktiviteter i barnehagen. 2. Satsingsområde : Inkluderende læringsmiljø. Med inkludering tenker vi at barna skal være med ut i fra sine forutsetninger. Personalets oppgaver er å påse at det barna skal gjøre, eller være med på er utformet slik at det oppleves positivt og meningsfylt for det enkelte barn. Vi har fokus på å fremme positive handlinger barna imellom, sosial kompetanse og vennskapsrelasjoner. Det må vi kontinuerlig jobbe med i barnegruppene.. Personalet skulle i 2014 evaluere sin egen praksis opp i mot styringsdokumentet, det fortsetter vi med i I 2014 markerte vi FN-dagen og tanken var å markere ulike kulturer gjennomløpende i året ut ifra foreldrenes ønsker. Det kommer lite ønsker fra foreldrene rundt dette. Relasjonsbygging- Anerkjennende væremåte og Løftmetoden er et fokus vi har i personalet for å gi barnet sjansen til å utvikle den beste versjonen av seg selv. Det fortsetter vi med i Satsingsområde: Dokumentasjon. Fokusområder : Personalets arbeid mot barnehagens målsettinger ved å evaluere årsplanens tiltak og dokumentere tiltak, aktiviteter, tradisjoner, turer, felles opplegg osv. slik dokumentasjon fortsetter vi med videre i Ut ifra skåret på brukerundersøkelsen i 2013 har vi hatt fokus på foreldrenes muligheter for medinnflytelse, barnets mulighet for å bestemme innholdet i b.hg, og informasjon til foreldrene om hvordan barnet har det. Dette vil det alltid jobbes kontinuerlig med og er nå en etablert praksis. Resultatet av Brukerundersøkelsen i 2014 gir oss nye fokusområder for

7 Krav til oss fra Barnehage-enhetens Virksomhetsplan og styringskort. Vi har i 2014 hatt tiltak i virksomhetsplanen som vi har jobbet med bl.a : Ved matlaging i b.hg har vi hatt økt fokus på frukt og grønt, fiber og fisk. Implementere Styringsdokumentet. Vi har avviklet en felles tur for Megaklubbene i de kommunale barnehagene til Eidsvollbyggningen. Ped.leder skulle ta i bruk mail-korrespondanse med foreldrene. Vi skulle styrke b.hg som kulturformidler med fokus på mat og kultur. Vi har hatt fokus på «Barns trivsel voksnes ansvar» og i den anledning hatt vennskapstema i høst. Vi har hatt felles foreldre og personalmøte i de kommunale barnehager om «Mobbing i b.hg» Vi har hatt fokus på informasjon og god hverdagskommunikasjon om enkelt barnet. Vi har utarbeidet handlingsplan etter arbeidsmiljøundersøkelsen. Etablert praksis /tradisjoner Det blir i tillegg til styringsdokumentet og årsplan gitt ut et hefte til foreldrene om noen av Kløfta barnehages hverdagsrutiner og tradisjoner. Vi har også utarbeidet et års-hjul for felles aktiviteter og opplegg på huset. Vi henviser også til vår nettside * Punkter merket med rød stjerne skal evalueres hvert halvår. 7

8 Satsingsområde -Medvirkning. Langsiktig mål fra I våre barnehager skal arbeidet med barns medvirkning videreutvikles i alle sider av barnehagehverdagen. Årsmål 1, 2015 Personalet skal legge til rette for barns medvirkning. Tiltak 1.1 Prosessorientert prosjektarbeid fortsetter i Personalet skal ha et spesielt fokus på å legge til rette for å utvikle de små prosjektene som oppstår sammen med enkelt barn og barn i smågrupper * Et lite prosjekt kan vare fra f.eks 1 time- eller en dag. Bevisst oppfølging : Tilrettelegge for lek Videreutvikle barnas interesser. Tilføre barna kunnskap. Fange opp barnas initiativ. Barnesamtaler. Tid : I hverdagen Ansvar : Personalet 8

9 Tiltak 1.2 Barns medvirkning skal være et naturlig fokus i arbeidet med årets fagområde Kommunikasjon, språk og tekst * Ta i bruk språkposene, utvikle flere og lage oversikt på de vi har i b.hg. Fokus på å lese for barn, bruke bøker og spill. Tilrettelegge for dialog/samtaler med barn. Tid: Gjennom året. Ansvar : Personalet Tiltak 1.3 Personale skal jobbe mer systematisk med språkstimulering i b.hg med utgangspunkt i : * Barns medvirkning. Fagområdet «Kommunikasjon,språk og tekst.» Tid: Daglig Ansvar : Personalet Vi skal fortsette å sette oss godt inn i fagplanene: «Språkveilederen» utgitt av Utdanningsdirektoratet og «Kommunal språkplan» Tid: Planleggingstid / Avdelingsmøter/ Plan.dager Ansvar : Pedagogisk leder / Personalet / Styrer 9

10 Tiltak 1.4 Personalet skal legge til rette for trafikkopplæring og hjelpe barna til å bli bedre trafikanter. Bruke Trygg Trafikks opplegg om * «Tarkus barnas trafikkvenn» i Megaklubben. Dette er et trafikkpedagogisk opplegg tilrettelagt for bruk i barnehagens samlingsstunder og gjennom praktisk øving ute i trafikken. Tid: Gjennom året i Megaklubben. Ansvar : Megaklubb-voksne Årsmål 2, 2015 Vi skal legge til rette for at barna får gode lekeprosesser og leke opplevelser slik at de kan utvikle sosial kompetanse og vennskapsrelasjoner. Tiltak 2.1 * -Gi barna felles opplevelser som utgangspunkt for felles lek. -Gi barna mulighet til å leke på andre avdelinger. -Bruke drama som metode sammen med barna. -Hjelpe barna til å utvikle leken gjennom å tilføre nye og flere rekvisitter, eller ny kunnskap. -Stimulere til god rollelek. Tid: Gjennom året. Ansvar : Personalet 10

11 Tiltak 2.2 Likestilling mellom kjønnene skal vektlegges i barnehagens pedagogikk. Gutter og jenter skal ha like muligheter til å bli sett og hørt og oppmuntres til å delta i fellesskap i alle aktiviteter i barnehagen. * Tid : Daglig Ansvar : Personalet Tiltak 2.3 Personalet skal reflektere over sine egne holdninger til og samfunnets forventninger til gutter og jenter* Tid: Personalmøte / Plan.dag Ansvar : Styrer / Ped.leder 11

12 Satsingsområde- Inkluderende Læringsmiljø. Langsiktig mål I våre barnehager skal alle barn ha et likeverdig og utviklende barnehagetilbud uavhengig av funksjonsevne, kjønn, morsmål eller sosialog kulturell bakgrunn. Årsmål Personalet skal tilrettelegge og skape et læringsmiljø rundt barna som ivaretar den enkeltes behov, så alle blir en del av fellesskapet. Tiltak 1.1 Styringsdokumentet «Læring i alt for alle» for perioden er en del av barnehagens årsplan. Alle må evaluere sin praksis opp imot denne. * På avdelingsmøte skal det være jevnlig fokus på faglige tema. * Tid: Fast 1 gang i mnd. Ansvar: Ped.leder avtaler med sine assistenter. 12

13 Årsmål Personalet skal vektlegge en positiv, løsningsorientert og anerkjennende væremåte overfor barna. Vi skal vektlegge relasjonsbygging, anerkjennende væremåte og Løft som metode i vårt arbeid og jobbe for å utvikle denne siden av oss. * LØFT er en Løsningsorientert arbeidsmåte til glede for barna og er et sett holdninger, og et Positivt barnesyn- der vi viser barnet respekt og synliggjør forventninger. Løft handler om å gi barnet sjansen til å utvikle den beste utgaven av seg selv godt støttet av voksne veiledere. Vi skal bruke mer energi på å synliggjøre, bekrefte og løfte opp saker og ting barn lykkes med,greier, tar initiativ til, sier og gjør og som vi ønsker mer av. Tiltak 2.1 Gå på «Lysglimtjakt» Det du gir mest oppmerksomhet får du mest av. Tid : Daglig Ansvar : Personalet Tiltak 2.2 Lage en konkret tiltaksplan på hvordan og i hvilke situasjoner vi skal gjøre det. Tid : Avdelingsmøte Ansvar : Ped.leder Tiltak 2.3 Tilføre kunnskap til personalet gjennom bl.a : Løft teori. Veiledning. Tid : Personalmøter / Plan.dager / Avd. møter Ansvar : Styrer / ped.leder 13

14 Satsingsområde - Dokumentasjon. Langsiktige mål I våre barnehager skal vi videreutvikle våre metoder og rutiner for dokumentasjon, som grunnlag for refleksjon og synliggjøring av barnehagens innhold og kvalitet. Årsmål Personalet skal fortsette å dokumentere arbeidet. Tiltak 1.1 Legge inn flere bilder på Kløfta barnehages Webside som dokumentasjon på hverdagens opplevelser og som informasjon til nye søkere. Tid : Vårhalvåret 2015 ansatte. Ansvar : Styrer i samarbeid med Tiltak 1.2 Følge vedtatte rutiner og veileder for hvordan vi skal behandle brukerundersøkelsen, bl.a at resultatet legges fram for SU og FAU. Tid : Fra desember 2014 februar Ansvar : Styrer / ped.ledere Tiltak 1.3 Brukerundersøkelsen 2014 legges fram for foreldrene på foreldremøte. Vi skal velge ut noen områder på forhånd som vi har lyst til å informere litt ekstra om. Foreldrene har mulighet til å komme med innspill og forslag på tiltak som vi skal ha felles. Tid : Februar Ansvar : Styrer / ped.ledere. Tiltak 1.4 Det utarbeides tiltak på hver avd. ut i fra den enkelte avdelings resultat. Tid : Februar Ansvar : Ped.leder 14

15 Året rundt i Kløfta Barnehage Arbeidsgrupper for planlegging av felles opplegg VINTER - VÅR Aktivitet: Dato for avvikling. Fellessamlinger Kl:10.15 Vinteraktivitetsdag Fastelavnsfest : Bake fastelavns boller Ansiktsmaling i b.hg Utkledning i bhg I Februar eller Mars ( planlegges når det er nok snø) Fredag Foreldremøte Tirsdag Barnehagedagen I Lokal Kulturuke: Megakoret synger på rådhuset. Foreldrekaffe B.hg benytter seg av ulike kulturtilbud som tilbys oss gjennom året bl.a Teater bibliotek-kino- utstillinger osv. Dugnad i barnehagen. Felles aktivitetsdag /opplevelse for hele Megakoret. 10 mars 17 Mars. April Gjennom året Tirsdag 12 mai. Siste uka i mai Megakorkonsert på Rådhuset Sommerfest for barn og foreldre. Sommertur for barna. Onsdag 3 juni. Tirsdag 9 juni 15

16 Året rundt i Kløfta b.hg. Arbeidsgrupper for planlegging av felles opplegg HØSTEN Aktivitet: Fellessamlinger Kl:10.15 Vennskapsuke og måned Foreldrekaffe «Bli kjent» Fotografering Megaklubben Sol+Maur. Dato for avvikling Fn-dagen nissefest Oppstart og ut hele september. September. September/Oktober Onsdager fra september Høstaktivitetsdag Brannvernuke med felles Brannøvelse Uke Fysisk aktivitet på klubbhuset. Fra uke Onsdager. Uke 43: Markere FN-dagen med barna Fredag B.hg benytter seg av ulike Gjennom året kulturtilbud som tilbys oss gjennom året bl.a teater bibliotek - kinoutstillinger osv. Lucia med barn og foreldre kl: 8.00 ( 13 desember er på en søndag ) Nissefest med nissesamling, grøt, Desember nisse og poser. Barnas julebord Desember Hvis det kommer tilbud om Barnehagegudstjeneste, kan foreldrene melde på barna. Desember 16

17 17

Nordby barnehage. Visjon: Hjerterom for alle

Nordby barnehage. Visjon: Hjerterom for alle ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Nordby barnehage Visjon: Hjerterom for alle Innhold Innledning s. 3 Tilbakeblikk på 2014 og veien videre i 2015 s. 4-5 Vår pedagogiske profil s. 6 Satsningsområder Kommunale

Detaljer

Læring i alt for alle

Læring i alt for alle ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 Tiurkroken barnehage Læring Visjon: i alt for alle Læring i alt for alle 1 Vår pedagogiske profil: «Læring i alt for alle» Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig

Detaljer

Årsplan for Bakke barnehage 2015

Årsplan for Bakke barnehage 2015 Årsplan for Bakke barnehage 2015 «Læring i alt for alle.» Sammen skal vi utrette det utrolige! 1 Innledning Vi takker for innspill og samarbeid om utvikling og forbedring av Bakke barnehage gjennom hele

Detaljer

Årsplan for Bakke barnehage 2014

Årsplan for Bakke barnehage 2014 Årsplan for Bakke barnehage 2014 «Læring i alt for alle.» Sammen skal vi utrette det utrolige! 1 Innledning Vi takker for innspill og samarbeid om utvikling og forbedring av Bakke barnehage gjennom hele

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat»

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014 «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Glade for å være på tur sammen igjen, etter ferien Innledning: Vi er godt i gang med 2014. Det var hyggelig å møte barna

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT 1 Vi tar vare på barndommens magi. SiO Barnehage Nær Målrettet Oppfinnsom 2 Om barnehagen SiO Barnehage Eilert Sundt er en av 11 barnehager som eies og drives av

Detaljer

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 1. PRESENTASJON Søråsteigen barnehage er en av 7 kommunale barnehager i Ås kommune. Vi har alle en felles pedagogisk plattform som utgangspunkt for det pedagogiske arbeidet i våre

Detaljer

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn.

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. for Vinnes barnehage Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. Vi opplever at hverdagen er en travel tid med mange gjøremål. Vi ønsker at barna skal ha en hverdag i barnehagen uten for mye stress

Detaljer

Avdelingsplan 2013 - en videreføring av årsplanen

Avdelingsplan 2013 - en videreføring av årsplanen Vi som jobber på Veslefrikk er: Therese Ruud Marcussen, Pedagogisk leder(100%) Agnete Strøm, Fagarbeider (100%) Tone Haglund, Fagarbeider (90%) Sahel Zandian Vikar Gunn Johansen assistent (10%) Velkommen

Detaljer

Innhold - 3 - Visjonen Side 4

Innhold - 3 - Visjonen Side 4 Innhold Visjonen Side 4 Barnehagens pedagogiske innhold/vårt pedagogiske ståsted Omsorg, oppdragelse, lek og læring Fagområdene Barns medvirkning Side 4 Bamsebos satsningsområde - Lek Side 9 Overgang barnehage

Detaljer

SiO STUDENTENES SMÅBARNSTUE

SiO STUDENTENES SMÅBARNSTUE ÅRSPLAN 2014 SiO STUDENTENES SMÅBARNSTUE 1 Velkommen til et nytt barnehageår i SiO Studentenes Småbarnstue! «Vi tar vare på barndommens magi» I SiO Barnehage verner vi om gode øyeblikk og opplevelser.

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

Espira Hovsmarka. Årsplan 2014-15 HOVSMARKA SOLKNATTEN

Espira Hovsmarka. Årsplan 2014-15 HOVSMARKA SOLKNATTEN Espira Hovsmarka HOVSMARKA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Presentasjon av barnehagen...3 Barnehagens verdigrunnlag...4 Organisasjonskart...4 Del 1 Nasjonale føringer...4 Lokale føringer...4

Detaljer

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Årsplan Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Visjon 3. Verdier 4. Barnehagens profil og satsingsområder 4.1 Barnehagens prosjekt 5. Strategidokument for skole og barnehage

Detaljer

Utdanningssektoren. Årsplan for Volla barnehage 2015. Et godt sted å være få omsorg, leke og lære!

Utdanningssektoren. Årsplan for Volla barnehage 2015. Et godt sted å være få omsorg, leke og lære! Utdanningssektoren Årsplan for Volla barnehage 2015 Et godt sted å være få omsorg, leke og lære! Innhold: Innledning s. 1 Mål fra Virksomhetsplanen for barnehagene s. 1 1. Barnehagens verdigrunnlag og

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

Espira Hovsmarka. Årsplan 2015-16 HOVSMARKA SOLKNATTEN

Espira Hovsmarka. Årsplan 2015-16 HOVSMARKA SOLKNATTEN Espira Hovsmarka HOVSMARKA SOLKNATTEN Årsplan 2015-16 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Presentasjon av barnehagen...3 Barnehagens verdigrunnlag...4 Organisasjonskart...4 Nasjonale føringer...4 Del 1 Lokale føringer...4

Detaljer

Espira Eventyrskogen Årsplan 2014-15

Espira Eventyrskogen Årsplan 2014-15 EVENTYRSKOGEN SOLKNATTEN Espira Eventyrskogen Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Del 1 Barnehagen vår...3 Kontaktinformasjon... 4 De voksne i møte med barna...4 Tradisjoner...5 Foreldresamarbeid...6

Detaljer

Årsplan 2015-2016. Petedalsheia barnehage

Årsplan 2015-2016. Petedalsheia barnehage Årsplan 2015-2016 Petedalsheia barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

Røyken barnehage Årsplan 2012-2013

Røyken barnehage Årsplan 2012-2013 En ring av gull, en riktig stor, med plass til alle hender. Der ingen er størst, der ingen er minst, der ingen er først, der ingen er sist. Vi holder fast så alle kjenner, at ringen er smidd av gode venner

Detaljer

5. Planarbeid, progresjon og læringsutbytte 5.1 Planlegging, dokumentasjon og vurdering..

5. Planarbeid, progresjon og læringsutbytte 5.1 Planlegging, dokumentasjon og vurdering.. Innhold: 1. Informasjon om barnehagen 2. Årsplanens formål 3. Faglig innhold 3.1. ULNA AS overordnet satsningsområde 3.2. Kommunens/ bydelens satsningsområde 3.3. Barnehagen mål og satsningsområder 3.4.

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 1. ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE E-post: symra.bhg@eidsberg.kommune.no Symra: Kirkåsveien 1B Telefon: 69892288 Avdeling Eventyrtoppen: Høytorp Fort, Bygning 27

Detaljer

ÅRSPLAN. Sandviken menighetsbarnehage 2012/2013

ÅRSPLAN. Sandviken menighetsbarnehage 2012/2013 ÅRSPLAN Sandviken menighetsbarnehage 2012/2013 Se for deg et barn som går og bærer på en skattekiste. Denne kisten inneholder alle barnas evner og forutsetninger for å lykkes her i verden. Vår viktigste

Detaljer

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage Langtidsplan 2012-2014 Seljedalen barnehage INNHOLD Side Forord 3 Barnehagens samfunnsmandat 4 Felles retning for kommunale barnehager 4 Visjon og mål Vårt kommunikasjonsløfte 4 Våre verdier 5 Vår kompetanseforståelse

Detaljer

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør.

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør. ÅRSPLAN Hunnshovde Barnehage HVORFOR HAR VI SPRÅK? - VI ØNSKER Å FORMIDLE ET BUDSKAP - VI ØNSKER Å FORSTÅ ET BUDSKAP - VI TRENGER ET VERKTØY FOR TANKEN 2015 HVA TRENGER VI SPRÅKET TIL? - KOMMUNIKA- SJON

Detaljer

Espira Gjemble. Årsplan 2014-15 GJEMBLE SOLKNATTEN

Espira Gjemble. Årsplan 2014-15 GJEMBLE SOLKNATTEN Espira Gjemble SOLKNATTEN GJEMBLE Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Del 1 Vårt barnesyn...4 Omsorg, lek, læring...4 Naturen som læringsarena...4 Miljøspirer...5 Metoder i pedagogisk opplegg...5 Reveklubb

Detaljer

Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR

Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR Visjon: Barnet i fokus. Verdier: Barnet skal møtes med respekt, aksept, tillit og tiltro. Ved alle handlinger som angår barn som foretas av myndigheter

Detaljer

Skedsmo kommune Utdanningssektoren. Årsplan for Hagan Barnehage 2015

Skedsmo kommune Utdanningssektoren. Årsplan for Hagan Barnehage 2015 Skedsmo kommune Utdanningssektoren Årsplan for Hagan Barnehage 2015 Innledning... 2 Praktisk informasjon... 3 Kontakt og Planleggingsdager 2015... 3 Foreldresamarbeid... 4 Helhetlig læringssyn... 5 Hagan

Detaljer