Årsplan for Bakke barnehage 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan for Bakke barnehage 2015"

Transkript

1 Årsplan for Bakke barnehage 2015 «Læring i alt for alle.» Sammen skal vi utrette det utrolige! 1

2 Innledning Vi takker for innspill og samarbeid om utvikling og forbedring av Bakke barnehage gjennom hele Vi har mottatt tilbakemeldinger og forslag gjennom mailer, telefoner, foreldresamtaler, brukerundersøkelsen, foreldrerådsmøter, FAU, SU, barnesamtaler og kommentarer i hverdagen fra barna. Brukerundersøkelsen: Brukerundersøkelsen ble gjennomført i oktober 2014 og er med på å stake ut kursen for barnehagen i Vi mottok svar fra 67 %. Foreldrenes helhetsvurdering er igjen på 5,7 av 6 oppnåelige poeng, dette er fantastisk, og vi vil legge oss i selen for å opprettholde foreldrenes tillit. SU og FAU: En spesiell takk til barnehagens samarbeidsutvalg (SU), og foreldrenes arbeidsutvalg (FAU), som har bistått oss med å bearbeide resultatene fra brukerundersøkelsen, og vært bindeleddet mellom foreldrene og barnehagens personale. Trafikkopplæring: Ullensaker kommune har utarbeidet en trafikkplan for barnehage og skole som gir føringer for vårt arbeid. I et samarbeid med FAU har barnehagen de siste årene hatt fokus på trafikkopplæring, og 2/3 av personalet har deltatt på kurs i regi av Trygg trafikk. Arbeidet med å etablere gode rutiner når vi ferdes både innenfor og utenfor gjerdet er et kontinuerlig arbeid. FAU arrangerer årlig lommelykttur med utdeling av reflekser. Idrett og aktivitetsdager: 2015 er Friluftlivets år. Det nasjonale foreldreutvalget for barnehage fub har laget et opplegg sammen med personalets organisasjoner, Utdanningsforbundet og Fagforbundet. Barnehagen vil samarbeide med FAU og SU lage eget opplegg. Avdelinger, klubber og turer: Vi har i de siste 3 årene hatt en ren 5-årsavdeling og en avdeling hvor det kun er 3 og 4-åringer. Vi arbeider fortsatt i aldersbestemte klubber en dag i uken. Barnehagen reiser helst på tur med offentlig kommunikasjon. Alle barna har i løpet av barnehagetiden reist med både tog, buss, T-bane og trikk på sine turer i Ullensaker og på turer til Oslo. Partnerbarnehage til Høgskolen i Hedmark: Bakke barnehage har en fireårig samarbeidsavtale med høgskolen i Hedmark.. Vi vil være øvingsbarnehage for barnehagelærerstudenter i flere perioder i løpet av året. Dette gir oss mange muligheter til å holde oss oppdatert i barnehagefeltet og flere vil se vår praksis og hjelpe oss med utvikling. 2

3 Planer som barnehagen er forpliktet til å følge: Rammeplanen og fagområdene: Rammeplan for barnehagen, både i norsk og engelsk versjon, kan lastes ned fra utdanningsdirektoratets hjemmeside, Kunnskapsdepartementet har lagt en strategi for «Realfag for framtida». Her er ambisjonen å øke interessen for realfag og teknologi på alle nivå i utdanningsløpet. I tråd med dette har vi fokus på fagområdene «Antall, rom og form» og «Natur, miljø og teknikk». Vi vil øke personalets kompetanse og interesse gjennom å delta på konferanser og kurs i regi av Nasjonalt senter for matematikk og Nasjonalt senter for naturfag. Utdanningsdirektoratets veiledere: I 2013 kom to nye veiledere, og arbeidet med å implementere disse startet i 2014: Språk i barnehagen, mye mer enn prat og «Barns trivsel voksnes ansvar. Forebyggende arbeid mot mobbing starter i barnehagen». Sammen skal vi utrette det utrolige! Styringsdokumentet Læring i alt for alle. «Læring i alt for alle» er en felles del av årsplanen og er styrende for den pedagogiske profilen til de kommunale barnehagene i Ullensaker. Den inneholder i tillegg langsiktige mål som vi bygger på. Temaplan for skolestartere Planen er styrende på Revehiet i Megaklubben. Handlingsplan for språkstimulering Ullensaker kommune har vedtatt: Handlingsplan for språkstimulering, lese- og skriveopplæring i barnehager og skoler i Ullensaker kommune » og målene er styrende for vårt arbeid med språkmiljøet i barnehagen for Barnehagens språkmiljø og språkarbeid. Barnehagen har i mange år hatt en bevisst satsning på språkmiljøet. Dette har vært nødvendig fordi vi har hatt mange barn med kommunikasjonsvansker og mange barn med et annet morsmål enn norsk. Vi benytter bilder, PCS (kommunikasjonsbilder), dagtavle og litt tegn for at barna skal forstå og få oversikt. Vi vektlegger at barna skal være med i prosjekter, små og store, hvor de er med og planlegger, gjennomfører og gjenforteller. Samtalen har en viktig plass i barnehagehverdagen. Hver uke arbeider barna i små språkgrupper med 3 6 barn sammen med en voksen. Vi har utarbeidet et stort antall språkesker med konkreter (ting som barna kan se og kjenne på), hånddukker, flanellografer og eventyr. Vi har også annet språkmateriell som vi leker med i denne tiden. 3

4 Forskning har vist at daglig lesing er det beste bidraget til å utvikle barnas språk. Bakke barnehage vil fortsette med daglig lesing for alle barn også i Vårt viktigste pedagogiske hjelpemiddel vil alltid være lek, glede og humor. Det skal være morsomt å være barn i Bakke barnehage! Sammen skal vi utrette det utrolige! Planen er godkjent i SU Bakke barnehage Med vennlig hilsen Unni Lisbeth Lundberg Styrer 4

5 Styringsdokument Enhet kommunale barnehager «Læring i alt for alle» Helhetlig læringsmiljø Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg og lek, læring og danning, er sentrale deler. I tillegg er sosial og språklig kompetanse samt sju fagområder, viktige deler av barnehagens læringsmiljø. (Rammeplan 2011) Medvirkning Inkluderende Læringsmiljø Dokumentasjon = MILD Langsiktige målsettinger: 1. Medvirkning. I våre barnehager skal arbeidet med barns medvirkning videreutvikles i alle sider av barnehagehverdagen. 2. Inkluderende Læringsmiljø. I våre barnehager skal alle barn ha et likeverdig og utviklende barnehagetilbud uavhengig av funksjonsevne, kjønn, morsmål eller sosialog kulturell bakgrunn. 3. Dokumentasjon. I våre barnehager skal vi videreutvikle våre metoder og rutiner for dokumentasjon, som grunnlag for refleksjon, og synliggjøring av barnehagens innhold og kvalitet. Vår pedagogiske profil: Læring i alt for alle, betyr at i løpet av en dag er barna innom alle fagområdene i Rammeplanen. Det er dette som er et helhetlig læringsmiljø: man anser alle steder man oppholder seg på i løpet av en dag, som læringsarenaer. Personalet må være gode forskerveiledere på «Livets landevei» for barna lærer hele tiden. De lærer om seg selv og andre, om samspill, om regler og rutiner, om verdier og vår kultur, uavhengig av om vi har planlagt dette eller ikke. 5

6 Medvirkning: Langsiktig målsetting nr. 1 for Bakke barnehage: I Bakke barnehage skal foreldrene ha reell medvirkning gjennom SU, FAU og gjennom innspill og gruppearbeid på foreldrerådsmøter.. Områder i brukerundersøkelsen med score 4,5 eller lavere og som i tillegg ligger under landsgjennomsnittet, skal utløse tiltak. Brukerundersøkelse: For dette barnehageåret ble brukerundersøkelsen lagt til november. Vi har en svarprosent på 67 %, det betyr at 36 foreldre har svart. Alle svarene er over 4,5 og alle er over landsgjennomsnittet. Våre to laveste score er: Samarbeidsutvalgets (SU) innsats for å sikre foreldrenes medvirkning: 4,9 Informasjon om hvordan ditt barn har det: 5,0 Her vil vi, sammen med FAU og SU lage tiltak gjennom året. Barnehagen vil benytte opplegg fra fub (det nasjonale foreldreutvalget for barnehager) i samarbeid med barnehagens Samarbeidsutvalg (SU) og FAU i forbindelse med barnehagedagen 2015 Årsmål for Bakke barnehage: Barnehagen skal bedre sin «informasjon om hvordan ditt barn har det i barnehagen». 1.1 Vi har fokus på informasjon og god kommunikasjon i oppstart og i overganger mellom avdelinger i barnehagen. Det innføres foreldresamtaler med pedagogisk leder på ny avdeling før barna skifter avdeling. Mal for samtalen utarbeides i samarbeid med FAU Alle får tilsendt samtalemalen på våren Alle foreldrene til de barna som skal skifte avdeling, inviteres til felles omvisning og informasjon en ettermiddag i juni Avdelingenes rutiner ved oppstart av nytt barnehageår drøftes med FAU. Mulighet for ny samtale i oktober +kontakttid og kontakt på mail. Vikarer og studenter har navneskilt og hilser på foreldrene Skapdør-info om klær på de store avdelingene. Vi innfører foreldremøte for nye foreldre på våren 1.2 Personalet og FAU samarbeider om arrangementene «Vennskapsuken» og «Barnehagedagen» hvor vi benytter materiell fra fub. 1.3 Personalet og FAU samarbeider om sommerfesten med inspirasjon fra «Fiskesprell» med fisk på alle fat. 6

7 Langsiktig målsetting nr. 2 Bakke barnehage: Vi skal arbeide for at barnehagen skal være fundamentet i en livslang læringsprosess. Personalet skal bestrebe seg på å være barnas forskerveiledere i deres søken etter å forstå og tolke sine omgivelser og hjelpe barna til å sette ord på sine tanker og følelser. Aktiv læring! Kommunikasjon er en viktig forutsetning for medvirkning. Barna skal få hjelp til å uttrykke seg, fordi språk er helt vesentlig for medvirkning. Barna skal bruke språk og begreper til å tenke med og til å kommunisere med i livet sitt. I språkgruppene vil barna delta aktivt med å lage nye språkesker med egne fortellinger av innsamlede konkreter(ting og tang fra turer). Her vil barna lære aktivt om demokrati, at man ikke alltid kan få det som man vil, og at man må ta hensyn til hverandre. Vi vil at det viktigste de lærer er: «Sammen kan vi utrette det utrolige!». Årsmål for Bakke barnehage: 2.1 Barnehagen skal arbeide med å gi barna forståelse av demokrati, likestilling og egen medvirkning, gjennom bruk av opplegget LEKEPROSJEKT der personalet følger barnas innspill. 2.2 Personalet skal ha fokus på barnas spørsmål og undring. De skal gi svar der dette er forventet og oppmuntre til videre utforsking med prøving/feiling når dette er mulig. 2.3 Barna oppmuntres til å lete etter svar i bøker eller på nett. 2.4 Barns medvirkning skal være fundamentet i personalets tilnærming til fagområdene. 2.5 Vi arbeider med implementering av Ullensaker kommunes språkplan. 2.6 Vi bruker utdanningsdirektoratets refleksjonsverktøy for språk og språkmiljø. 2.7 Kråkeslottet, Bamsestua og Andedammen bruker musikksamlinger aktivt som en del av sitt språkarbeid, de leker med lyder, rytme, tempo, styrke, dynamikk og konsentrasjon, vente på tur, felles fokus, oppmerksomhet, samspill, opplevelse og lytting. 7

8 Inkluderende Læringsmiljø Langsiktig målsetting nr. 3 for Bakke barnehage: I Bakke barnehage skal personalet etterstrebe å gi barna like muligheter for utforsking, medvirkning og lek. Vi skal arbeide for et miljø fritt for mobbing. I arbeidet vil personalet benytte Utdanningsdirektoratets veileder Barns trivsel voksnes ansvar. Forebyggende arbeid mot mobbing starter i barnehagen denne gir viktige innspill sammen med fokuset på språk og alles mulighet til lek. Lek er barnas viktigste øvingsbane for språk og sosiale ferdigheter, og bevisst arbeid for å sikre alles deltakelse er helt vesentlig. Arbeidet med implementering av veilederene vil stå sentralt i barnehagens arbeid i Vi benytter materiell fra fub og samarbeider med FAU om arrangementet Vennskalpsuke. Årsmål for Bakke barnehage 3.1 Barna skal gis mulighet til å arbeide og leke i små grupper. Tema på avdelingsmøtene vil bl.a. være lekens kår inne og ute i et likestillings- og medvirkningsperspektiv. Vi starter arbeidet med LEKPROSJEKT 3.2 Barna skal støttes i å leve seg inn i andres situasjon og øve seg på å vise hensyn. Personalet skal arbeide for at barna får en grunnleggende forståelse for rettferdig fordeling og solidaritet - låne bort/gi bort til andre avdelinger, låne bort/gi bort til andre barnehager. Låne/bytte/få fra andre. 8

9 3.3 Vi bruker «Samtalebilder» dokketeater og rollespill, som utgangspunkt for samtaler om hverdagen i barnehagen, om følelser, ønsker, samarbeid, konflikter, vennskap og leken. 3.4 Femåringene opplever å være en del av et stort fellesprosjekt de synger i Megakoret sammen med alle 5-åringene i de kommunale barnehagene, og avslutter med en konsert i mai. 3.5 Det arrangeres en felles aktivitetsdag for alle 5-åringene på Jessheim Vi arrangerer samarbeidsdager i juni med tema nye venner.. 9

10 3.7 Vi arrangerer Vennskapsuke i samarbeid med FAU etter innspill fra fub (foreldreutvalget for barnehage) Dokumentasjon Langsiktig målsetting nr. 4 for Bakke barnehage: All dokumentasjon i Bakke barnehage skal være målrettet i forhold til barnas, foreldrenes og personalets behov. Årsmål for Bakke barnehage 4.1. Barna skal medvirke i dokumentasjonsarbeidet i barnehagen. Vi videreutvikler våre dagsrapporter og bruker konkreter (ulike ting som barna kan se på og ta på), tegning og bilder mm. 4.2 Vi lager bøker på Ipad om dagliglivet sammen med barna. 4.3 Vi lager samtaleesker, der naturmaterialet som vi tar med fra turdager/utedager samles og brukes i gjenkalling fra turene. 10

11 Fagområdene vi vil utvikle i 2015 «Friluftslivets år»: «Antall, rom og form» og «Natur, miljø og teknikk» Langsiktig målsetting nr. 5 for Bakke barnehage: I vårt arbeid med fagområdene Antall, rom og form og Natur, miljø og teknikk, skal vi være på kontinuerlig jakt etter dagliglivets læringsarenaer. Vi vil øke personalets kompetanse og interesse for realfag og friluftsliv i Pedagogene skal delta på konferanser og kurs i regi av Nasjonalt senter for matematikk og Nasjonalt senter for naturfag. Vi skal benytte bøkene: «Forskerfrø» og «Læring gjennom mestring. Skoggruppemetodikk» som teorigrunnlag. Vi vil benytte materiell fra fub og fra ulike organisasjoner som arbeider for å få oss «UT PÅ TUR» Personalet skal være barnas forskerveiledere. Personalet må ha rikelig kunnskap om fagområdet Natur, miljø og teknikk og Antall, rom og form for å kunne utnytte mulighetene i hverdagen til læring og utforsking. Vi trenger et kreativt læringsmiljø for å nå målene, hvor vi griper læringsmulighetene i alt fra bygge- og konstruksjonslek til matlaging, sortering og rydding til skogsturer. Felles fokus om et prosjekt gir felles erfaringer, som igjen gir grunnlag for felles lek. Det er viktig å poengtere at arbeidet med disse fagområdene også innebærer et bevisst arbeid med språk, vennskap og lek. 11

12 Årsmål for Bakke barnehage: 5.1. Personalet skal pirre barnas nysgjerrighet og lyst til å utforske, gjennom selv å være aktive, undrende og utforskende. 5.2 Avdelingenes julekalendere skal inneholde eksperimenter 5.3. Vi skal arbeide med prosjektarbeid hvor fagområdene Natur, miljø og teknikk og Antall, rom og form inngår Personalet skal bruke Forskerfrø som arbeidsredskap for å skape optimale læringsarenaer for barna i hverdagen. 5.5 Vi skal bruke opplegget med turmedalje fra Norges Friidretts Forbund som inspirasjon til turgåing for 3-5 åringene. 12

13 5.6 Ut på tur i barnehageåret Startskuddet er Barnehagedagen 10.mars 2015, som i år har fokus på «friluftslivets år». Opplegget som er utarbeidet av FUB, utdanningsforbundet og Fagforbundet vil vi bruke i samarbeid med FAU. 5.7 Vi benytter «Rød tråd-fortelling» og «Klessnorfortelling» i arbeidet med natur og matte. 5.8 Personalet skal bruke klassifisering og systematisering bevisst i sitt arbeid, i dagligdagse situasjoner som rydding, av- og påkledning, i naturen, på utelekeplassen og når vi sorterer søppel. Personalet skal utfordre barna til å legge merke til og sette ord på likheter og forskjeller. Personalet skal hjelpe barna til å bli bevisst hvilke ord og begreper man kan bruke for å undre seg, forklare hva som skjer når man eksperimenterer Personalet skal legge vekt på at uterommet skal innby til utforsking, eksperimentering, lek og læring med matematikk. Utelekeplassen skal innby til lek i «hver krok» slik at barna får bruke språket i ulike typer lek. 13

14 Langsiktig målsetting nr. 6 for Bakke barnehage: Friluftlivets år Vi skal gi barna grunnleggende erfaring i å ferdes utendørs og skape gode holdninger for bærekraftig utvikling og egen helse. (VP) Årsmål for Bakke barnehage 6.1 Barnehagen øker fokuset på mattilbudet. Barna skal ha egen kjøkkenhage og dyrke, høste og spise. Vi høster også frukt og bær fra hagen og fra skogen og lager syltetøy med barna. 6.2 Vi formidler matglede! Mat er natur, kultur, språk og matematikk, mat er smak, lukt og opplevelse, mat er tradisjoner og geografi, mat er knyttet til barnas familietradisjoner. Vi eksperimenterer, lager, forteller og spiser sammen. Vi vil også bruke dager til norsk mattradisjon mat i arv Vi skal bruke turdager og matlagingsdager til både forskning og holdningsskapende arbeid og samtaler. Enkelte dager vil turdag også være matdag, slik at vi lager mat på tur, eller ute i barnehagen. 6.4 Vi steller pent med insekter og fugler i barnehagen. Hvor bor de og hva lever de av. 14

15 6.5. Vi skal ha et aktivt forhold til hva vi kaster og hvor vi kaster. Vi tar vare på miljøet Personalet skal arbeide med bevissthet rundt bærekraftig utvikling, gjennom å lære barna å ta vare på barnehagens leker og utstyr. Vi har fokus på gjenbruk, og å skape inspirasjon til at ting kan repareres eller brukes på nye måter Vi skal bruke skoggruppemetodikken med planlegging, gjennomføring og gjenkalling for å øke barnas konsentrasjon, hukommelse, språk, mestring og fellesskapsfølelse (Jfr Temaplan for Megaklubben). Vi bruker Ipad til å lage bok sammen med barna. Lage samtaleesker fra turene til bruk for å gjenkalle turen sammen med barna 15

16 La ikke tanken på målet overskygge gleden over å være underveis! «Utdanning er ikke å fylle et beger, men å tenne en flamme.» Sokrates 16

Nordby barnehage. Visjon: Hjerterom for alle

Nordby barnehage. Visjon: Hjerterom for alle ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Nordby barnehage Visjon: Hjerterom for alle Innhold Innledning s. 3 Tilbakeblikk på 2014 og veien videre i 2015 s. 4-5 Vår pedagogiske profil s. 6 Satsningsområder Kommunale

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

Årsplan 2015-2016. Petedalsheia barnehage

Årsplan 2015-2016. Petedalsheia barnehage Årsplan 2015-2016 Petedalsheia barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning

Detaljer

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 1. PRESENTASJON Søråsteigen barnehage er en av 7 kommunale barnehager i Ås kommune. Vi har alle en felles pedagogisk plattform som utgangspunkt for det pedagogiske arbeidet i våre

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Sørhellinga barnehage

Sørhellinga barnehage Oslo kommune Bydel Alna Sørhellinga barnehage Sørhellinga barnehage sorhellinga.bhg@bal.oslo.kommune.no Telefon: 22264535/94783845 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/soerhellinga-barnehage/

Detaljer

ÅRSPLAN. Annen Etasje barnehage 2014/15

ÅRSPLAN. Annen Etasje barnehage 2014/15 ÅRSPLAN Annen Etasje barnehage 2014/15 INNHOLD s 1-3 s 4-19 s 19 s 20 S 22 Innledning, formål, visjon og serviceerklæring Annen Etasje som læringsarena Vår forståelse og prioritering av viktige områder

Detaljer

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Årsplan Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Visjon 3. Verdier 4. Barnehagens profil og satsingsområder 4.1 Barnehagens prosjekt 5. Strategidokument for skole og barnehage

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 1. ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE E-post: symra.bhg@eidsberg.kommune.no Symra: Kirkåsveien 1B Telefon: 69892288 Avdeling Eventyrtoppen: Høytorp Fort, Bygning 27

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Fagerheim barnehage Årsplan 2012 2013 Innholdsfortegnelse Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Vurdering av årsplan for 2011-2012 Vurdering av

Detaljer

Årsplan 2013 2014. Skeisbotnen barnehage. Skeisleira 95. 5217 Hagavik. anita@skeisbotnen.no. www.piba.no

Årsplan 2013 2014. Skeisbotnen barnehage. Skeisleira 95. 5217 Hagavik. anita@skeisbotnen.no. www.piba.no Årsplan 2013 2014 Skeisbotnen barnehage Skeisleira 95 5217 Hagavik 55 70 50 10 anita@skeisbotnen.no www.piba.no Innhold Innledning s. 3 Lov om barnehager s. 3 Rammeplan for barnehager s. 3 Årsplan s. 3

Detaljer

Årsplan 2011-201. Laksevåg barnehage

Årsplan 2011-201. Laksevåg barnehage Årsplan 2011-201 2012 Laksevåg barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager 3. Visjon og

Detaljer

Årsplan 2015 Dr. Br Dr. Brandts Barnehage andts Barnehage 2015

Årsplan 2015 Dr. Br Dr. Brandts Barnehage andts Barnehage 2015 Årsplan 2015 Dr. Dr. Brandts Brandts Barnehage Barnehage Innholdsfortegnelse: Innledning... 3 Lov om barnehager... 3 Rammeplanen for barnehager... 3 Pioner Barnehager... 4 Dr. Brandts Barnehage... 5 Avdelingene...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK START PÅ BARNEHAGELIVET...

Detaljer

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber:

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber: INNLEDNING Årsplanen for Storeng Familiebarnehage er utarbeidet i tråd med Lov om Barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Årsplanen vår viser hva vi er opptatt av i familiebarnehagen

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 SKARSTUBBEN FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015 SKARSTUBBEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 SKARSTUBBEN FAMILIEBARNEHAGE PRESENTASJON AV BARNEHGEN Skarstubben Familiebarnehage er en selvstendig familiebarnehage, som arbeider tett med Askeladden familiebarnehage. Familiebarnehagene

Detaljer

ÅRSPLAN FOR BARNEHAGEÅRET 2013/2014 BLÅTOPPEN BARNEHAGE 2013/2014 1

ÅRSPLAN FOR BARNEHAGEÅRET 2013/2014 BLÅTOPPEN BARNEHAGE 2013/2014 1 ÅRSPLAN FOR BARNEHAGEÅRET 2013/2014 BLÅTOPPEN BARNEHAGE 2013/2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 3. ANSATTE 4. DETTE ER BLÅTOPPEN BARNEHAGE 5. TRADISJONER OG FESTER 6. BLÅTOPPENS PEDAGOGISKE GRUNNLAG 7. BARNEHAGENS

Detaljer

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 1 1. TROLLHAUGEN BARNEHAGE Trollhaugen barnehage er en 4 avdelings heldagsbarnehage. Barnehagen har til ca. 54 hele plasser for barn i alderen 0 5 år.

Detaljer

TRYGGHET LÆRING GLEDE Der voksne er tilstede!

TRYGGHET LÆRING GLEDE Der voksne er tilstede! Årsplan Tveit barnehage 2015-2016 Innhold... 3 BARNEHAGENS KONTAKTOPPLYSNINGER, BELIGGENHET OG TILBUD. 3 BARNEHAGENS VISJON OG VERDIGRUNNLAG... 4 BARNEHAGENS INNHOLD... 6 OMSORG:... 6 LEK:... 6 LÆRING:...

Detaljer

Fagerborg menighetsbarnehage Et godt sted å være, leke og lære

Fagerborg menighetsbarnehage Et godt sted å være, leke og lære Fagerborg menighetsbarnehage Et godt sted å være, leke og lære ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 f.mbhg@online.no Telefon: 22 36 85 90 Tyttebær: 22 36 85 91 Blåbær: 22 36 85 92 Blåveis: 22 36 85

Detaljer

Utdanningssektoren. Årsplan for Åsenhagen barnehage 2014

Utdanningssektoren. Årsplan for Åsenhagen barnehage 2014 Utdanningssektoren Årsplan for Åsenhagen barnehage 2014 1 INNHOLD: INNHOLD:... 2 Innledning... 3 1.Barnehagens verdigrunnlag og oppgaver.... 4 1.1 Et likeverdig barnehagetilbud... 4 1.2 Barn og barndom...

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014

ÅRSPLAN FOR SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014 ÅRSPLAN FOR SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014 TLF: 61 17 40 20 ADR: Teknologiveien 18 2815 Gjøvik Hjemmeside: www.sopp.no 1 ÅRSPLAN SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014. INNHOLDSFORTEGNELSE. FORORD... 3 PERSONALET...

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grorud Flaen barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grorud Flaen barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Grorud Flaen barnehage Flaen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 merete.andersen@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 975 18 597 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/flaen-barnehage/

Detaljer

Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR

Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR Visjon: Barnet i fokus. Verdier: Barnet skal møtes med respekt, aksept, tillit og tiltro. Ved alle handlinger som angår barn som foretas av myndigheter

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

Årsplan - Oterhaugen barnehage august 2012 juli 2014

Årsplan - Oterhaugen barnehage august 2012 juli 2014 Årsplan - august 2012 juli 2014 Hovedmål: Vi skal gi et kvalitativt godt tilbud til fornøyde barn og foreldre. Vi skal ha et læringsvillig personale som er positive til utvikling og endring Visjon: Gjennom

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer