: Vurdering av argumentasjon for høg del kalv i uttaket: : Bakgrunn. : Av : Lars Erik Gangsei, : Ole Roer ogtor Gunnar : Austjord. Sømorsk : Økosenter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ": Vurdering av argumentasjon for høg del kalv i uttaket: : Bakgrunn. : Av : Lars Erik Gangsei, : Ole Roer ogtor Gunnar : Austjord. Sømorsk : Økosenter"

Transkript

1

2 : Bakgrunn Kalveskyting er eir stadig tilbakevendande tema i disku- sjanar m elgfrvaltning. I det følgjande bygger vi mykje på eit materiale frå Ringerike i Buskerud. Vi er takksame : verfr Ringerike kmmune g Åsmund Pålerud frå Rl : lag (sm har ulført aldersregistreringane) fr al vi farnyt- le materialet, Vi nyttar g frskingsresultat frå Grane, Yefsn g Hattfjelldal, Yega,gandre delar av landet. My : kje av arbeidel bak desse resultata er gjrt i regi av NINA, : eller f"",karar knytt til NINA.miljøet. Fr ss er resulta- ta av desse undersøkingane svært interessante. g dei er viktige fr vare resnnement. Vi vil pa del varmeste kre- : : ditere arbeidet sm er gjrti desse undersøkingane. : : s.m...- (søk) Fagavdelinga pa søk har 4 tilsette.tr Gunnar AusIjrd. Helge Kiland, Oe Rer g Lars Erik Gangsei. Fagavdelinga har 8JeIlOOl11 flere år jobba med elgfrvaltn"'8- Arbetd fr fyi<esrnennene iaust-agdergteiemari< ut arbetdlng in dnftsplanar fr strvajd i TeIemari< «Elgpr5tektet i Aust-Agder1 g «1.Jtmarksprsje i fyresdal» er blant det Vlktigaste ppgåvene. Handsaming in «Sett elg data», radimer1cing. aldersre ~ngin~~g~~nger~~~har nytta. Gjennrn utarbeiding in dnflsplanar g arbeidet fr fylkesmennene har ein ppast>eidd gd kunnskap m ffentjeg g pnvat frvaltning. : Vurdering av argumentasjn fr høg del kalv i uttaket: I del følgjande ser vi nøyare pa nkre av dei mest brukte argumenta fr høg del kalv i kvtene. -Simuleringar har vist al det berre er gj~nnm kalveskyting at ein kan ppnij ein stabil elgb<stand g dermed frsvrleg frvaltning. Pr>d lb eia.ga fr å lii.rdere m ~ er frsvar1eg eller iidqe, kangje mange rare utslag.t.d kanei! strvajd sm vel å spare eldre handyr mt slutten in J8kta på grunn in låg frekvens in ksar i bservasjnane. nsikere kntildt fr å ha tatl ut fr str del eldre kyr Vi vert sjølvsagt at dette ildtje nødvendigvis er inten<jnane til fagflk smgår inn fr ein høg del kalv i uttaket. Vi trur slike utslag må sjåast smei! resultat in et alt fr sterk fkusering påfrdelinga i ~ frå frvaltninga g side! : Av : Lars Erik Gangsei, : Ole Rer gtr Gunnar : Austjrd. Sømrsk : Øksenter Vi nyttar med VII,. rdet frvaltningsstrategl m det verrdna pianane i frvaltninga. Mange fagflk nyttar mgrepet frvaltningsmdell.vi meiner dette er misvisande. Ein mdell er el frenkling g idealisering in det -lege. Når ~ driv med elgfrvaltning er det den ekte e1gbestanden VI frvaltar. då er det nødvendig med etn strateg;.at etn kan nytte mdeilar fr å evaluere ulike strategiar er ei hei~ anna sak. Årelating var eit middel ein txjlegare meinte virka mt allesjukdmmar. Strategien med høg del kalvg få eldre kyr vert anbefa~ fr alle elgbestandar. Kansl<je ein burde revurdere denne strategien nett sm Iegevitskapen har revurdert årelatinga? ( Hjrtevihet

3 :.KaIveskytlng 'li' den frvaltningsstrategien sm : slkrar at eln kan skyte flest dyr. : Dette er inn lysande, men det er ikkje nødvendigvis eit må l A spikre Ilest mgleg eyre pa veggen. Knut S lbraa har : gje nnm fleire artik1ar vist at m.a. kjøttuttaket vert størst : med andre strategiar. Eln m l skyte mest av den største gruppa; : kalvane. : l vid frstand tyder mgrepet at ein etter beste evne prø- : ver A spare på enkelte typar dyr. men skyt hardere pa : andre typar. Argumentet en stabil avkastning ver tid g : kntrll medstammen krever beskatning av den største al- : dersgruppen sm er kalvene (fra«elg i Nrge) bryt i den- : ne frstand med mgrepet retta avskyting. Ein kan gdt : tenke seg, nk sm g i stre mråde vert gjennmført, : at ein skyt flerre åringar enn kalvar, eller ikkje skyt kalv i : det heile. I ein situasjn med stabil rekruttering (stabilt tal : fødde kalvar) g ingen jakt på (g migrasjn av) kalvar, : vil differansen mellm tal kalvar g tal Aringar før jakt : bare skuldast irregulær avgang av kalvar. Denne har, i : alle høve i Ser-Ncreg. vist seg å vere liten (med unntak av : ulverevir). -Gd tilgang pl stre ksar frutset høgt uttak av kalv Ein Gjersdøle vart tatt fr heimebrenning. men meinte at lensmannen ikkje kunne ta han fr det -Jau sa lensmanne n, du he j utstyr te de. -jasså, sa Gjersdølen, -du fer ta me før valettekt au då.-fr nåe tull. salensmannen, e he då ingen grunn te å tru at du he vldtatt nåen... Men e he j utstyr te det, sa Gjersdølen. På same måte sm at heimbrentsapperatet til Gjersdølen bare er ein indikasjn på at han har brent ulvlig. er ein høg del "" eldre dyr i uttaket "" ein elgbestand berre ein indikasjn på at frvaltninga er uansvarleg. Gjersdølen kan ~ølvsagt heller ilckje dømmast fr vldtekt frdi m han har utstyr til det, akkurat sm ein ilckje kan påstå at ein elgbestand frvajtast ufrsvarleg bare på grunnlag "" lågdel kalv i uttaket. «Piggksar» (Aringsksar) er lettare Akjenne att fr jegerar : : enn kviger (åri ngs kyr), g ein Br e it skeivt kjønnsuttak i : : mråde der det vert satsa på å skyte ungdyr i staden fr : kalv. Dette argumentet er klan gyldig i tilfelle der kvtene : : pa eldrekyt er svært små Ved Atillate eit relativt høgt ul- : : tak av kyt utan kalv. vilpresset pa kviger autmatisk auke. : :.KaIvskytlng fører til ein høgare gjennmsnitts- : : alder blant kyrne g dermed høgare (kaiv)- prduksjn : Undersøkingar har vist at fra mlag 4,5 års alder (det finst : reginale frskjellar) har kal vprduksjnen nådd tppen : fr elgkyr. Dvs. at kyr sm er 3,5 Ar gamle i jakta har like : høgt venta kalvtal neste år s m eldre kyr m ein bare legg : vinn påalderen'. Prduksjnen av kal v per ku er med an- : dre rd ikkje avhengig av gjennmsnittsalderen til kyrne. : men av delen med kyr sm er min st 3.5 år gamle etter jak- : ta «i Ant. Kva fr frvaltningsstrategi bør ein : velje fr elgjakta? 22 Hjr1eviltel 2002 )

4 Vårt klare inntry\d<... at dersrn kvta har «rett frde ling» mellm dei ulike typane med dyr vert det sett på sm frsvarieg. Ei frdeling med 65% kalv/ungdyr. 20% eldre ksar g 15% eldre kyr blir fte trekt tram sm deeit. I ert tenkt strvald kr etn I utgangspunktet la pp til ert ut1ak på i alt 100 dyr med frdelinga gltt ~ ville ein SjØlllsagt ~ el kiite(avskytingsavtale) på 6S kalv/ungdyr. 20 eldre ksar g 15 eldre kyr. Om det same strvaldet la tram æn plan kr det ønsk te å skyte BO dyr. med 50% kalv/ungdyr. 25% eldre ksar g 25% eldre kyr. VIlle det l'j" ei Iite med 10 kalv/ ungdyr. 20 eldre ksar g 20 eldre kyr. Ein VIlle altså skyte like mange ksar sm med det f... ste altematnet. 5 fletre eldre kyr g 25 ungdyr mindre. DIfferansen fr tal prdui:sjnsdyr(eldre ksar g eldre kyr) sm vert tatt ut med det t Iitef<l<'laga med andre rd svært liten! Om dette vart &lrt ett vår strategi VIlle dårlege kyr bh selektert fr i jaktuttaket. flet re piggksar VIlle verleve g rekruttennga in ksar VIlle auke.vi trur det VIlle ""'" em gd strategi, Vi er g O''ertydde m at ert kiitef<l<'lag sm dette VIlle ~ stre delar in frvaltmnga til å Sjå raud! på grunn in høg del eldre kyr (25%) g relativt låg del kalv/ungdyr (50%). : Ein smart frvaltnings- : strategi Sm gjrt greie fr i det føregåande ser vi det sm viktig : at grunneigarane sjølve skal få vere med g utfnne kv- : : ta ut frå deira eigne mill g ønskje. Dei mil sjølvsagt kun- : : ne grunngje at kvta er frsvarleg g sannsynleggjere at : kvte er i tråd med <lei målasm er sett. : Kvta må kame sm ein knsekvens av måjsetjing fr : elgbestanden. g utfrmast etter dei kunnskapane ein har : m bestanden. Ulike elgbestandar varierer mykje med : msyn til tetthet, kjønnsfnleling. ajdersfrdeling, vektut- : vikling. prduksjnsevne m.m. Målseljingane varierer g- : sa. Ferdige standardfr>lag til kvtar vil vere kmpliserte : l utarbeide, samstundes sm det er Iite ønskeleg; eigarfr- : hldel til planane g ansvarskjensla hjl grunneigarar g : lkal frvaltning blir pulverisert m dei ikkje får høve til : : l tenke sjølve. Vi prøver l la msyn til dette i strategifrs- : : laget vårt'. 350,0 350, , " 200,0." 200,0 ~ 150,0 ~ 150,0 100,0 50,0 50,0 100,0 0,0 0,0-0,5 1,5 3,5 7,5 9,5-0,5 ọ ọ Av mangel på gde samanlikningsgrunnlag f... vi ein parallell til knjakk. Gd knjakk vert lagra til han er 12 år 12 år gammal knjakk vert drikken med andakt g i frnuftige mengder (i alle fall her nede i bedehusbehet), Mindre ""ndfull knjakk sm ikkje har det same ptensialet vert drikken ette r krtare tid, t d. 3 år. her itele mark ftast med større krav til ""rkning enn gastrnmiskepplevingar Frå figur I ser vi at ksar har vekstptensiale gjennm mange år Sm em gd knjakk utvlldar g frt>etrar det seg ~ lang tid (8 år). Kyr denmt må samanhknast med mel' uedle dråpan dei stagnerer i utvlklinga ett... krt tid (4 år). Kva gjer ein så i dagens elgfrvaltnlnglvi "lagrar" det uedle dråpane (kyrne), medan I<sane sm verkeieg har ptensiale til å bil lpprdukl vert drukken pp, <>''et'stadg beruselse kr krav til verl<nlng langt <7Ief'stlger krav til kvai~et! 1,5 3,5 : Figur I:Slaktevekter fr kyr : (n=2' 15) (venstre (Igur), g I<sar (n=29 15) (høgre figur) skte p6 Ringerike j : periden ' 988 til 1999, : plttamtlder. Gjennm : snittsvekl (SWJtte kryss) g : grensene f< dei 25% lett : øste g 25% tyngste (ru : de stæk) sjkteyektene j : br akjersjdasse er tatt med. Prsent elgar avutv let sm 00dde dei ulike l : drne (kuritn )... I'isl med b/d strei< (%). Eldste IdeJsIdss ( 10.5) imehejdlledyr minst I 0.5 (Jr gmle. 5,5 7,5 9,5.. : ( Hjrteviltet

5 : Ein serav figur I a~det er heilt avgjerande at ksar fårhø- : : ve til å bli gamle m ein ønskjer å ha strksar i bestan- : dane. medan kyrer utvaksne ved 3.5 års alder'. Undersø- : kingar frå Yega tyder påat kalvevekt er svæ rt avhen gig av : : fødsel stidspunkt, sm igjen er avhengig av ksedel g tal : : strksar i bestanden. Stre ksar er medandre rd svært : viktige prduksjnsdyr i elgbestanden. : På Ringerike er ein kse påver 270 kg (263) ein gd : : kse uansett alder, jamfør figur I. Yed å spare desse str- : : ksane kan ein drive psitiv seleksjn. Samstundes er det : : stre ksar sm er gjevast å skyte. : Ved å skyte kamause kyr er ein ikkje sikker på å skyte dårlege kyr, men sjansen er større enn m ein skyt kyr med kalv.. Prfesjelle spelerar satsar mest på gde krt, utan å vere sikre på å vinne. men frdi sjansen er str. Har vi ne å lære av prfesjnelle spelarar i elgfrvaltninga? Svært hardt jaktpress Hardt jaktpress Mderat j aktpress Lite jaktpress FigU, 2: RMnde frvaltnings Stn:ltegi. Oksar Kyr Gde Gde ,5 13,5 14,5 15,5 1>=6,5 0.5 i.s 2, ,5 15,5 >=6, 5 Oksar Gde FigU, 3: «Gunstig men umgeleg?» frvaltning. : Kyr Gde T Figur 4: : Realistisk frvaltning erter :,6, frva/tningsstn:jtegi. 24 H~1 1et 2002 ) : Kyr Gde I ' Oksar 0,5 1,5 2,5 13,5 14,5 15,5 >=6,5

6 : «VAn. strategi vert sm følgjer: : I. Bestem kvtestrleiken fr eldre dyr. Er ksedelen låg : i bestanden må ein vere svært restriktiv medkvta på eldre ksar. : 2. Bestem kvtapå ungdyr. Kan i prinsippet vere frå Otil : 100%'. Krav til kalv blant ungdyra er ikkje nød vendig. 3. Dersm ein legg ppein strategi eler ein nyttar kalven : sm merkelapp m å ein bli einige m eit tidspunkt der : ein tillet kalvskyting g "avsluttar jakta" på eldre kyr. : 4. Om ikkje måler er Aredusere bestanden børikkje jakt- : laga Ivingasttil Afylle kvtapånen type dyr, sa lenge ein held ei tilfredsstillande kjønnsfrdeling. PAdenne : m åten blir piggksar spart. : 5. Dersm fr mange stre kalvlause kyr ven felttidleg : i jakta, må vidare strategi vurderast.,: 6. lkkje nytt vektgrenser fr nedkjassifisering av eldre : dyr. Ungdyr bør dkumenterast ved kntrll av kjevar. : 1. Prøv å spare ksar tidleg i jakta der ksedelen er lag; : : 8. Vurder resultatet etter jakt. la eventuelle avvik frå : planlagtavskyting få følgjer fr nesteårsstrategi, : 9. Følg med pa utviklinga i elgbestanden, det er ingen : gitt Akunne planleggje avskytinga 20 Ar fram i tid!,,,,,,,,, I ei! mride med bestand i balanse med 100 eldre kyr; 50 eldre ksar (I kse per 2 ku. slett ildcje uvanleg). 75 kaivar g 60 åringar; vil ei kvte på 30 ungdyr (50% av kvta). 20 eldre kyr (33% av kvta) g 10 eldre ksar (17%av kvta)gje like hardt press på eldre kyrg eldre ksar m kvta vert fylt. Ein slikstrategi vil """' illustrert i figur 4. Ein ser at figur 4 har langtfleire fellestrel<k med figur3 (gunstig frvaltning) enn figur 2 sm represerlerer gjeldande frvaltningsstrategi. På sikt vil ein slikstrategi "rette pp" kjønnsfrtlldet sidan rekrutteringa avksar vil """' større ennavskytinga. vel å merke m piggksane ildcje vert lagt fr hardt press på. Når kjønnsfrtlldet i bestanden er "netta pp" må det sjølvsagt ~ følgjer fr den vidare strategien. Nter Nte I - side 21 Det mest sentrale kapitlether er kapittel 14.2 eies. 3.kr det visas! til figur 14.3 fr å vise al høgdel kalv i uttaket er best I figur 14.3 er ulike simjleringar vist. Etter ftgurteksten viser ingen ev desse simuleringane kalveskyting i det heile. bare strategiar med veid på åring g eldre dyr i uttaket Mdellen tar heller ikkjehøgde fr at strategiane (den ttale avskytinga) vert.vurdert knthjerieg(dett e er rett nk nermt i teksten). Mdellen byggjer på al mrlause kaivar har str sjanse fr å dø (0.6). Dette kan sikkert vere reelt.men strategien vi tar til rde fr (g nr9<e jegerar ~ haldning) er å spare kyr med kalv. så denne sjansen vil ""leg ha minimal innvericnad m «Vår» strategi nyttast. Kr rt'i)'4cje denne sjansen speiar inn i mdellen lagt tilgnxyl fr figur 14.3 er vanslceleg (umgleg)å lese ut frå rapprten Nte 2 - side 2 1 Så langtvi kan sjå er «ttalt tal dyr tatt Ul» i mdellen ein fast del : ZN den estimerte ttalbestanden. Denne delen er m.a.. ein parameteri mdellen. dvs. elt knstant tali dei ulike simuleringane i kvart «frsølc». Frdelinga in type dyr i kvta varierer mellm uli. ke sirruleringar i same «fr>øl>. g er med det hcmjdgrurv1en til at dei ulike simuleringane er frskiellige frå kvarandre! Den esti- merle ttalbestanden er gittsm ein funksjn in den reelle ttalbestanden. «Estimeringsfeilen» in ttalbestanden (differansen mellm «estimert ttalbestand» g «reellttajbestand») vil i nkn grad påverke tal dyrsm vert skcte. Frventa strleik til den- ne feilen er avhengig ZNparameterane sm vert brukt i simu!e- : ringsfunksjnen. i rapprten står det at desse parameterane er : valt slik at estimeringsfeila vert små (g dermedgirliten påveric- : nad på tal sktne dyr). Nte 3 - side 21 fn skal her merke seg atderi«ønskte» bestanden mellm anna er avhengigin kva dyrein ønsjqer å hai 1M:>ta. Det finst ikkje n0 en «standard» ideellbestand! Nte 4 - side 22 Det er vanskeleg å tajfeste repduics}nsraten til deiulike ajders Idasseneev kyr på f\;ngerike. i g med at talmatrerialet bygger på sktne dyr g reg;streringar '" mjølki juret.ellentuelt m kyrne hadde tvillingkalvar. Ovarieundersøkingar er iickje med i un<høkingsgjuv1lagel Einmå f""""'e at tal kyr med mjølk i juret er ei! skeivt utva1av bestanden. Fr Ringerikematerialet testa vi likevel hyptesane 1-10: Pu="'=P.,s. g 1-10: Pu=- =P,1l,S mt H,:minst einp, ulik dei andre. kr p, er sjansen frat ei skten ku i aldersklasse i skal ha mjølk i juret 1-10: Pu=...=p,OS måttefrkastast på alle nivå 01= 117. X l."..=20.09), medan 1-10: pu=...=p'1l,s måtteaksepterast på nivå ver 10% (V=8.73, x''''':il02) ne sm mikerer sjansenfr al ei elgkupå f\;ngerike skal ha kalv ikkje endrast med alderen frå g med 3.5år.Når det gjeld tvillingdel viser talmaterialet ingen sikl<er samanheng mellm alderg tvillingkalvandel frå 4.5 år (V=8.31. x'- = 10.65). Resultata er samanfallande med andre '-"<lersøkinga Nte 5 - side 22 I Blsbynjaktlag iv årmland, Sverige. sm dispnerer daa er kvcta på 5 vaksne dyr, kjønn g alder ikkje spesifisert Ein kan skyte så mange katvar ein ønskjer. det vert.råda til å skyte minst 50% kalv (dvs.5 stk) )akta starter ferste helga i ktber g varer : ut jar<jar. j G.Jhansen P""- medd,, Nte 6 - side 22 Undersøkingar syner al ved å nytte sett elgmaleriale fm ein gde estimat reprdulcsj<wate. kjømvale m.m. Dette gier det mgleg å finne ulike lm:>teah.ema:tiv krenved å variere ttalttalg ungdyrdei ppnår same"styt1<e" på!<vta. Nte 7 - side 23 Vi veit at strategien allereie vert.nyttafleire stader. Omgrepet. «strategifrslaget vårt> i må i denne samanheng tikast sm den strategien vi tar til rde fr. Nte 8 - side 24 Statistisk lest (einvegs variansanaiyse). slakteveida til Icsar med alder i er N(fL. all:fr 1-10: ~="".s=,...="',1l,s mt H,: minst ein...' ulik dei andre J.L,-ane. kan H frkastast på 5%--nivå (F.æ. "20=2.45. F=25 7). 1-I: "'U=""="" 1l,S må aksepterast på IO%-nivå; F.l. :a.-=2.08. F=1.37. Fr kyrfinn ein at: H:...u= =,1l,SO kan frkastast på l%-nivå (F...l I1ll=2 66. F=7.55). 1-I: "'u= =,1l,S kan ildqe fr- : kastast på nivå (F.l.J... =I.72.F=0.7I)., Nte. 9 - side25 : Er målet å skyte flest mgiet dyr:skyt kalv. er måletkjøtt: skyt : ungdyr; er rnå)et «enkel jakt» legg pp ei kvte sm gjenspeglar bestandssamanseinga. g er målet trfedyr kan den str del in : kvta leggast på eldredyr:vi understreker igjen:attmåskje innm : rammene vi hargjrt greie fr. desse girklare grenserl Dessutan; : skal målsetjinga fr bestandsutvikling følgjast vil ein innsjå at det : ildqe gåran å fl «både i pse g sekk». dvs. ei kvte medbåde : ~ g bare frie dyr. :, ( Hjrtevillet

NORGES JEGER- OG FISKERFORBUNDS 21. ORDINÆRE LANDSMØTE 13. 15. NOVEMBER 2015

NORGES JEGER- OG FISKERFORBUNDS 21. ORDINÆRE LANDSMØTE 13. 15. NOVEMBER 2015 Til deltakere NJFFs landsmøte 2015 100/HN 10. sept. 2015 NORGES JEGER- OG FISKERFORBUNDS 21. ORDINÆRE LANDSMØTE 13. 15. NOVEMBER 2015 Sm øvrige vedlegg i denne e-pstfrsendelsen følger innkalling g saksdkumenter

Detaljer

Regional plan for verdiskaping PLANTEMA NYSKAPING. Legge til rette for nyskaping og vekst leveranse til næringsforum sitt møte 22.

Regional plan for verdiskaping PLANTEMA NYSKAPING. Legge til rette for nyskaping og vekst leveranse til næringsforum sitt møte 22. Reginal plan fr verdiskaping PLANTEMA NYSKAPING Legge til rette fr nyskaping g vekst leveranse til næringsfrum sitt møte 22. januar 2014 Sekretariatet fr nyskaping 16.01.2014 1 Innhld 1 Innleiande... 3

Detaljer

.,~ :'0- -.. Vega i Nordland

.,~ :'0- -.. Vega i Nordland Vega er en øy sm ligger en times fergetur ut mt havet, vest fr Brønnøysund i Nrdland. I 1985 km de første elgene padlende av egen fri vilje til Vega. Fire år senere ble de første elgene skutt under øyas

Detaljer

BØ KOMMUNE HOVUDPLAN FOR VATN, AVLØP OG OVERVATN I BØ KOMMUNE (HERUNDER FLOMTILTAK I BØELVA). 2013-2017. Seljord 5.september 2012.

BØ KOMMUNE HOVUDPLAN FOR VATN, AVLØP OG OVERVATN I BØ KOMMUNE (HERUNDER FLOMTILTAK I BØELVA). 2013-2017. Seljord 5.september 2012. BØ KOMMUNE HOVUDPLAN FOR VATN, AVLØP OG OVERVATN I BØ KOMMUNE (HERUNDER FLOMTILTAK I BØELVA). 2013-2017 Seljrd 5.september 2012. 1 Innhald 2 0 Prsjektbeskrivelse... 5 0.1 Bakgrunn... 5 0.2 Prsjektgjennmføring....

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FINNÅS SPORTSKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FINNÅS SPORTSKLUBB ORGANISASJONSPLAN FINNÅS SPORTSKLUBB vedteke på årsmøte 05.03.2013 Dkument nr.: 01-002 side 2 av 22 REVISJONAR OG TILLEGG Revisjn Dat Beskriving A0 05.03.2013 Ny Tekst merka gult er endra sidan årsmøtet

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Hjelmeland Idrettslag

Innkalling til årsmøte i Hjelmeland Idrettslag Innkalling til årsmøte i Hjelmeland Idrettslag Tid g dat: Stad: Merknader: trsdag 28. februar 2013, klkka 19:30 Hjelmelandshallen Før årsmøtet tek til frtel Åsmund Tuntland, frå sjukebiltenesta til Hjelmeland

Detaljer

RUTINAR FOR SPESIALPEDAGOGISK ARBEID I BARNEHAGE OG SKULE I LÆRDAL KOMMUNE

RUTINAR FOR SPESIALPEDAGOGISK ARBEID I BARNEHAGE OG SKULE I LÆRDAL KOMMUNE RUTINAR FOR SPESIALPEDAGOGISK ARBEID I BARNEHAGE OG SKULE I LÆRDAL KOMMUNE Kjelde: Rettleiar til pplæringslva m spesialpedaggisk hjelp g spesialundervisning (Utd.dir.) Rettleiing m spesialpedaggisk hjelp.pdf

Detaljer

Innledning: 15-1164 1

Innledning: 15-1164 1 Innledning: Takk skal du ha. Først g fremst vil jeg understreke at vi er glad fr at regjeringen satte i gang arbeidet med å gjøre nødvendige endringer i arbeidsmiljølven. Det er ne sm stadig må gjøres

Detaljer

Flytting til Hardanger

Flytting til Hardanger Flytting til Hardanger unge vaksne sine preferansar og praksisar Juni 2008 Innhald: 1. Innleiing s3 2. Metode s5 3. 31-åringane frå Hardanger kven er dei? s7 4. Bustad og Arbeid s12 5. Tilknytning, trivsel

Detaljer

13/2011. Kommunestruktur NOTAT. Inge Dyrhol. Nokre generelle kommentarar til utgreiing av økonomi. To kommentarar til Volda og Ørsta.

13/2011. Kommunestruktur NOTAT. Inge Dyrhol. Nokre generelle kommentarar til utgreiing av økonomi. To kommentarar til Volda og Ørsta. 13/2011 NOTAT Inge Dyrhol Kommunestruktur Nokre generelle kommentarar til utgreiing av økonomi. To kommentarar til Volda og Ørsta. Innhald Forord 2 Vurdering av økonomien til ein kommune 3 Økonomisk stilling

Detaljer

Kan vi hjelpe barna våre med matematikken? Foreldre tel!

Kan vi hjelpe barna våre med matematikken? Foreldre tel! Kan vi hjelpe barna våre med matematikken? Foreldre tel! Forord Foreldreutvalet for grunnopplæringa (FUG) ønskjer å vere med og styrkje realfaga. Vi ønskjer at elevane skal få større interesse for og kunnskap

Detaljer

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015.

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015. Denne rapprten er laget av elever ved Selbu videregående skle, på ppdrag av Selbu kmmune våren 2015. Hensikten ved ppdraget har vært å invlvere ungdm i bygden i debatten m kmmunesammenslåingen. Elevene

Detaljer

Program 2011-2015. Gje stemma di til SAMFUNNSDEMOKRATANE - SD. Å sitje heime på valdagen er å gje ei stemme til den politikken du likar minst!

Program 2011-2015. Gje stemma di til SAMFUNNSDEMOKRATANE - SD. Å sitje heime på valdagen er å gje ei stemme til den politikken du likar minst! Prgram 2011-2015 Gje stemma di til SAMFUNNSDEMOKRATANE - SD Å sitje heime på valdagen er å gje ei stemme til den plitikken du likar minst! Føremål Partiet Samfunnsdemkratane er grunnlagt på kristne/humanistiske

Detaljer

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne Notat 10/2005 Randi Bergem Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne VOLDA 2005 2 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Finansiering Prosjektleiar Ansvarleg utgjevar ISSN Distribusjon

Detaljer

Samvær mellom barn og foreldre etter omsorgsovertaking

Samvær mellom barn og foreldre etter omsorgsovertaking Samvær mellom barn og foreldre etter omsorgsovertaking av Marita Brekke Skjelvan Barnevernspedagog BVP5-303 Mars 2009 Kva kan vere utfordringar ved samvær etter omsorgsovertaking jf. barnevernslova 4-12,

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: FN-BACH15 Emnenamn: Bacheloroppgåve i natur og friluft Vurderingsform: Bacheloroppgave: skriftleg rapport, individ. eller i smågrupper Kandidatnr: 810 Liv Anne Bortne Leveringsfrist:

Detaljer

Notat 2006-15 Verdi av fôr frå utmarksbeite og sysselsetting i beitebaserte næringar

Notat 2006-15 Verdi av fôr frå utmarksbeite og sysselsetting i beitebaserte næringar Notat 2006-15 Verdi av fôr frå utmarksbeite og sysselsetting i beitebaserte næringar Agnar Hegrenes Leif Jarle Asheim 1 Tittel Forfattar Prosjekt Utgjevar Utgjevingsstad Oslo Utgjevingsår 2006 Tal sider

Detaljer

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Innleiing Overskrifta for samlinga kjem frå Jesus si utfordring i Matteus 6,33: Søk fyrst Guds rike

Detaljer

Ungdomsbarometeret 2005

Ungdomsbarometeret 2005 Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf.: 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-rapport 6/2005 Ungdomsbarometeret 2005 Hogne Lerøy Sataøen, Marius Knagenhjelm VF Rapport Tittel Ungdomsbarometeret

Detaljer

Eit rammeverk for bekreftande mobilhandel

Eit rammeverk for bekreftande mobilhandel NOREGS TEKNISK-NATURVITSKAPLEGE UNIVERSITET FAKULTET FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI, MATEMATIKK OG ELEKTROTEKNIKK Fordjupningsoppgåve TDT4730 Informasjonssystemer, haust 2004 Eit rammeverk for bekreftande mobilhandel

Detaljer

Heim, kjære heim? Rapport om situasjonen for unge med nedsett funksjonsevne eller kronisk sjukdom på bustadmarknaden.

Heim, kjære heim? Rapport om situasjonen for unge med nedsett funksjonsevne eller kronisk sjukdom på bustadmarknaden. Heim, kjære heim? Rapport om situasjonen for unge med nedsett funksjonsevne eller kronisk sjukdom på bustadmarknaden. Innhald Oppsummering av dei viktigaste funna... s. 3 Politiske tilrådingar... s. 3

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune Forvaltningsrevisjon Budsjett- og økonomistyring Tysvær kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis det vert jobba med budsjett- og økonomistyring i Tysvær kommune.

Detaljer

1. Innledning / rammer

1. Innledning / rammer Avdeling fr infrmatikk g e-læring, Høgsklen i Sør-Trøndelag Innledning / rammer Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestffet er utviklet fr faget Systemfrvaltning 1. Innledning / rammer Resymé:I denne leksjnen

Detaljer

Å gjere Sognefjorden synleg på Internett

Å gjere Sognefjorden synleg på Internett Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 9/2005 Å gjere Sognefjorden synleg på Internett Tiltak og resultat 1. tertial 2005 Svein Ølnes Tittel VF Notat

Detaljer

Rapport Tal om tobakk 1973 2012 IS-2064

Rapport Tal om tobakk 1973 2012 IS-2064 Rapport IS-64 Tal om tobakk 1973 12 INNHALD RØYKING 8 Røyking kjønn og alder 9 Røyking blant ungdom 12 Røyking og utdanning 13 Startalder for å røykje dagleg 14 Geografiske skilnader 16 Røyking i Norden

Detaljer

Lokal Energiutredning 2010. Tolga Kommune

Lokal Energiutredning 2010. Tolga Kommune Lkal Energiutredning 2010 Tlga Kmmune Utarbeidet av Nrd-Østerdal Kraftlag, 2010 Frrd I følge Frskrift m Energiutredninger, utgitt av Nrges Vassdrag g Energidirektrat (NVE) i januar 2003, skal mrådeknsesjnær

Detaljer

Brukarundersøking av Forvaltningsnettsamarbeidet 2002

Brukarundersøking av Forvaltningsnettsamarbeidet 2002 Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-rapport 4/2002 Brukarundersøking av Forvaltningsnettsamarbeidet 2002 Ingjerd Skogseid, Geir Strand og Svein Ølnes

Detaljer

Hjelpemiddelbehov i framtida

Hjelpemiddelbehov i framtida Hjelpemiddelbehov i framtida Ei framskriving av talet på brukarar av hjelpemiddel fram mot 2060 Av Sigurd Gjerde Samandrag I denne artikkelen vil vi gå gjennom framskrivingar av talet på brukarar av hjelpemiddel

Detaljer

Reiselivsundersøking i Setesdal 2004

Reiselivsundersøking i Setesdal 2004 HiT skrift nr 3/2005 Reiselivsundersøking i Setesdal 2004 Anne Aasmundsen, Per Isaksen, Ragnar Prestholdt Avdeling for allmenne fag (Bø) Høgskolen i Telemark Porsgrunn 2005 HiT skrift nr 3/2005 ISBN 82-7206-246-1

Detaljer

Kva meiner turistane?

Kva meiner turistane? Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 5 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 15/24 Kva meiner turistane? Brukarundersøking for Sognefjord.no Øyvind Heimset Larsen og Svein Ølnes VF Notat

Detaljer