Høring om norske domenenavn for privatpersoner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høring om norske domenenavn for privatpersoner"

Transkript

1 Høring om norske domenenavn for privatpersoner Gjennomgang av høringsuttalelser og anbefaling Trondheim,

2 Revisjonshistorie Versjon Dato Endring Dokument opprettet utkast utkast (før kommentering fra oppdragsgiver) Utkast (etter kommentering fra oppdragsgiver) Utdrag for publisering på (deler som er utelatt er markert med [...]) 1

3 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag Introduksjon Bakgrunn Høringsprosessen Omfang og struktur Om Capgemini Vektingsmodell Vekting av respondentkategorier Vekting av respondenter Kalkulering av vektet sluttsvar Gjennomgang av høringsspørsmål Klassifisering av svar Sammenstilling av svar på hovedspørsmålet Kommentarer Effekt av vektingsmodell Oppsummering av svar fra respondentene Analyse og anbefaling Vedlegg [ ] 2

4 1. Sammendrag Denne rapporten inneholder en evaluering av og anbefaling til Høring om norske domenenavn for privatpersoner på basis av svarene som kom inn. Høringen ble gjennomført av UNINETT Norid AS (heretter Norid) som en offentlig høring fra 28. januar til 11. mars Norpols anbefaling i forbindelse med høringen er gjengitt i høringsnotatet: Norpols anbefaling Flertallet i Norpol anbefaler at regelverket endres slik at privatpersoner også kan registrere domenenavn direkte under.no i tillegg til at de fortsatt skal kunne registrere under priv.no. Mindretallet bestående av NHO og Den norske dataforening (DND), mener at ordningen med at privatpersoner bare skal kunne registrere under et eget kategoridomene, bør bestå. Patentstyret forholder seg nøytralt til spørsmålet For å sikre en nøytral, uavhengig gjennomgang av høringssvarene har Norid bedt Capgemini om å gå gjennom høringssvarene og (1) vekte de ulike respondentenes høringssvar i forhold til i hvor stor grad deres synspunkter skal påvirke sluttvurderingen, (2) avdekke eventuelle nye momenter og avvikende synspunkter i høringssvarene, og (3) gi en anbefaling av konklusjon på hovedspørsmålet i høringen. Gjennomgangen av svarene viser at et vektet flertall på 71 % av respondentene til høringen stemte for at det åpnes for at private bør kunne registrere domenenavn direkte under toppdomenet.no i tråd med Norpols anbefaling i høringsnotatet. Vektingsmodellen som er brukt er nærmere beskrevet i rapporten. Gjennomgangen av alle fritekstsvarene i høringen viser at mange av momentene som ble tatt opp i høringsnotatet går igjen som argumenter i svarene fra respondentene. I tillegg kommer endel momenter som ikke er nevnt i høringsnotatet. Ingen tilleggsmoment fra fritekstsvarene tilsier at Norpols anbefaling bør revurderes. Vi anbefaler derfor at regelverket endres og at privatpersoner tillates å registrere domener direkte under toppdomenet.no samtidig som.priv.no videreføres i henhold til Norpols anbefaling. 3

5 2. Introduksjon 2.1. Bakgrunn I dag er det bare bedrifter og andre organisasjoner som kan registrere domener direkte under.no. For privatpersoner er det opprettet et eget kategoridomene priv.no ett nivå under toppen. Høring om norske domenenavn for privatpersoner tar opp spørsmålet om hvorvidt privatpersoner også skal ha mulighet til å registrere domenenavn direkte under.no. Skal privatpersoner fortsatt bare kunne registrere under forgreiningen priv.no? Skal det åpnes for at privatpersoner også kan registrere domenenavn direkte under.no? Norid har kartlagt noen av de viktigste momentene ved valg av modell Private domenenavn kan fortsatt kun registreres under priv.no priv.no gir et signal om at abonnenten er en privatperson og ikke en bedrift priv.no støtter strukturen med kategoridomener Det åpnes for private domenenavn direkte under.no i tillegg til priv.no enkle domenenavn for privatpersoner de fleste europeiske land har privatpersoner direkte under toppdomenet kan påvirke omdømmet til.no som kvalitetsdomene større potensial for konflikter Regelverket for.no kan endres 1 hvis behovene i samfunnet har endret seg. For å vurdere disse behovene har det i tillegg til en offentlig høring blitt gjennomført en behovsanalyse 2 hvor Norid gjennomførte en spørreundersøkelse og innhentet erfaringer fra enkelte andre europeiske registreringsenheter som har privatpersoner som domeneabonnenter. Behovsanalysen konkluderte med følgende: Andelen nordmenn som har eget domene er lav og har holdt seg stabil i flere år. Kun litt over halvparten av de som har skaffet seg eget domene svarer at de har valgt å registrere ett eller flere av sine private domener innenfor.no. Ved sammenligning med Danmark, Sverige og Finland fremgår at i disse landene er en større andel av domenenavnene registrert på privatpersoner enn det som er tilfellet i Norge. Det er ikke klare signaler fra befolkningen når det gjelder plassering av private domenenavn i navnestrukturen, mens virksomhetene i større grad støtter at privatpersoner bare skal kunne registrere domenenavn under priv.no og ikke direkte under.no. Selv om befolkningen verken er enig eller uenig i regelverket på dette punktet, svarer et stort flertall av de som har registrert norske domener at de har registrert disse direkte under.no. Dette kan for eksempel være registrering under et enkeltpersonforetak til privat bruk. Det er dermed ikke nødvendigvis samsvar mellom holdninger til regelverk og hva folk gjør i praksis. For en mer utdypende beskrivelse av datagrunnlaget som ligger til grunn for høringen, se høringsnotatet. 1 Regelverksprosessen for.no: 2 Høringsnotat, vedlegg 2 4

6 2.2. Høringsprosessen Norid gjennomførte en offentlig høring fra 28. januar til 11. mars 2014 kl. 24:00 for å kartlegge hvilke holdninger befolkningen og interessegrupper har til dagens regelverk. Hovedspørsmålet i denne høringen var: Er du enig i at privatpersoner skal kunne registrere domenenavn direkte under.no i tillegg til at de fortsatt skal kunne registrere domenenavn under priv.no? Norid har diskutert fordelene og ulempene ved de ulike modellene og behovsanalysen med Norpol. Norpol kom deretter med følgende anbefaling: Flertallet i Norpol anbefaler at regelverket endres slik at privatpersoner også kan registrere domenenavn direkte under.no i tillegg til at de fortsatt skal kunne registrere under priv.no. Mindretallet bestående av NHO og Den norske dataforening (DND), mener at ordningen med at privatpersoner bare skal kunne registrere under et eget kategoridomene, bør bestå. Patentstyret forholder seg nøytralt til spørsmålet. Høringen ble gjennomført som en åpen høring hvor alle offentlige instanser, organisasjoner, bedrifter, og privatpersoner hadde mulighet til å delta. En egen hjemmeside 3 for å ta imot svar ble lansert og høringen ble annonsert på følgende websider: VG Nett Digi.no Itavisen.no Hardware.no Teknofil.no Dagensit.no I tillegg ble hjemmesiden annonsert på Norids egne hjemmesider og i sosiale medier. Høringsnotatet ble også sendt til alle registrarer samt alle departementer. Totalt kom det inn 469 besvarelser etter at dubletter og spam er blitt fjernet. Tre av disse kom inn etter svarsfristens utløp men før hjemmesiden ble lukket og er derfor tatt med i grunnlaget. Besvarelser som kom inn etter dette er ikke tatt med. Norpols medlemmer er inkludert i datagrunnlaget med det standpunktet de tok i møte i Norpol 4. november Patentstyret forholder seg nøytralt til spørsmålet i møtet og er ikke inkludert i grunnlaget. På hjemmesiden ble respondenten bedt om å oppgi følgende: Om respondenten besvarte som privatperson eller på vegne av en bedrift Om respondenten var enig eller ikke enig i hovedspørsmålet I tillegg kunne respondenten velge å fylle ut et fritekstfelt for å uttrykke sine synspunkter. De aller fleste benyttet seg av denne muligheten hvilket resulterte i en stor mengde gode innspill til høringen. I noen tilfeller var friteksten ikke i samsvar med valget som ble gjort i alternativboksen. For disse tilfellene har valget i alternativboksen blitt brukt i opptellingen. 3 5

7 2.3. Omfang og struktur For å sikre en nøytral, uavhengig gjennomgang av høringssvarene har Norid bedt Capgemini om å gå gjennom høringssvarene og: Vekte de ulike respondentenes høringssvar i forhold til i hvor stor grad deres synspunkter skal påvirke sluttvurderingen Avdekke eventuelle nye momenter og avvikende synspunkter i høringssvarene Konkludere i forhold til hovedspørsmålet i høringen Denne rapporten presenterer en gjennomgang av høringssvarene og inneholder følgende tre deler: En oversikt over hvem som har svart og vektingsmodellen som har blitt anvendt i analysen av høringssvarene (Kapittel 3 [ ]). En gjennomgang av hovedspørsmålet og tilhørende høringssvar (Kapittel 4). En oppsummering med konklusjoner og anbefalinger med bakgrunn i en vektet vurdering av respondentene og deres svar (Kapittel 5). Mange av respondentene skrev lengre begrunnelser for sine svar. Mange av momentene som kom fram gjennom disse svarene er omtalt i høringsnotatet, men det kom også inn endel nye momenter som ikke var nevnt i notatet. En tematisk gjennomgang av svarene er gitt i kapittel kapittel Om Capgemini Capgemini er et av verdens ledende rådgivnings- og IT-konsulentselskaper med over ansatte, hvorav ca 1200 arbeider for norske kunder. Vi bistår våre kunder med utvikling av virksomhetsmål og strategier, implementering av strategier og virksomhetsforbedringer, samt utnyttelse av teknologi. Selskapet er representert i mer enn 40 land og er børsnotert i Paris. For ytterliggere informasjon se 6

8 3. Vektingsmodell 3.1. Vekting av respondentkategorier Totalt kom det inn 469 besvarelser etter fjerning av dubletter og spam. Respondentene er delt inn i tre kategorier (1) Privatpersoner, (2) Bedrifter, (3) Interesseorganisasjoner / Offentlige. Flertallet av privatpersonene og bedriftene besvarte høringen gjennom hjemmesiden3 og har da selv valgt hvilken kategori de tilhører. Noen få interesseorganisasjoner har også svart gjennom hjemmesiden og har da blitt kategorisert manuelt i etterkant. Alle departementer besvarte per post/e-post til Norid. Medlemmer av Norpol som stemte over temaet i Norpol sitt møte 4. november 2013 og som ikke har inngitt egen besvarelse til høringen er tatt med i datagrunnlaget i henhold til avgitt stemme. Patentstyret (som forholdt seg nøytralt til spørsmålet) er ikke tatt med i datagrunnlaget. Fordelingen av svarene mellom de ulike kategoriene er vist i Figur 1. Høring om norske domenenavn for privatpersoner (2014) 13 % 4 % Privat Bedrift Interesseorganisasjon / Offentlig 83 % Antall respondenter: 469 Figur 1: Fordeling av svar For å oppnå en rettferdig vurdering av besvarelsene er de tre kategoriene blitt tildelt ulike vekt. Vekten forteller hvor mye hver enkelt kategori påvirker det endelige utfallet av hovedspørsmålet. Vekten for hver kategori er basert på en vurdering av hvor mange som har svart i hver kategori og hvor vektig respondentene i hver kategori anses å være. I 2010 ble Høring om domenenavn til privatpersoner 4 gjennomført med noenlunde samme problemstilling som i høringen som denne rapporten omhandler. Fordelingen av svarene mellom de ulike kategoriene fra 2010 er vist i Figur 2 og vektingsmodellen mellom de forskjellige kategoriene i 2010 er vist i Tabell 1. 4 Høring om domenenavn til privatpersoner 7

9 Høring om domenenavn til privatpersoner (2010) 16% Privat 12% Enkeltorganisasjoner Offentlige / Interesseorganisasjoner 72% Antall respondenter: 127 Figur 2: Fordeling av svar 2010 Kategori Antall respondenter Vektingsprosent Privatpersoner 92 20% Enkeltorganisasjoner 15 20% Offentlig / Interesseorganisasjoner 20 60% Totalt % Tabell 1: Vekting av respondentkategorier 2010 Dersom vi sammenligner høringen som denne rapporten omhandler med høringen fra 2010 ser vi at langt flere har respondert denne gangen (469 i 2014 mot 127 i 2010). Spesielt privatpersoner hør økt sin relative andel av svarene i denne undersøkelsen sett i forhold til høringen i 2010, mens de offentlige organisasjonene har fått redusert sin relative andel av svarene. Økningen av antall besvarelser fra bedrifter gjør at deres relative andel av er omtrent den samme i begge undersøkelsene. Økningen i antall respondenter i kategoriene privatpersoner og bedrifter tilsier at at disse kategoriene bør tillegges mer vekt i vektingsmodellen for denne høringen enn for høringen fra De to kategoriene gis lik vekt ut fra at det anses at bedrifter og privatpersoner begge har en legitim interesse i spørsmålsstillingen i høringen. Interesseorganisasjoner / Offentlige har som nevnt mistet mye av sin relative andel av svarene i denne høringen sammenlignet med høringen i 2010, men vektingen for Interesseorganisasjoner / Offentlige bør likevel holdes høy fordi denne kategorien inneholder aktører som representerer Norges samlede befolkning, større organisasjoner som representerer sammenslutninger av bedrifter eller enkeltpersoner og bransjeorganisasjoner som er spesielt opptatt av og anses å ha en viktig stemme i forhold til spørsmålsstillingen i høringen. Med bakgrunn i dette benyttes for denne høringen vektingen i Tabell 2. Kategori Antall respondenter Vektingsprosent Privatpersoner % Bedrifter 63 25% Interesseorganisasjoner / Offentlige 17 50% Totalt % Tabell 2 Vekting av respondentkategorier 8

10 3.2. Vekting av respondenter Relativ vekting innad i de forskjellige kategoriene ble gjort som følger: Alle respondentene i kategoriene Privatpersoner tillegges samme vekt (1). Respondentene i kategorien Bedrifter vektes ved to parametrer: 1. Først vektes bedriften med lav (1), middels (3), eller høy (5) avhengig antall ansatte i bedriften 5. Enkeltmannsforetak vektes lav (1), bedrifter med 2-9 ansatte vektes middels (3) og bedrifter med 10 eller flere ansatte vektes høy (5). 2. Deretter gis bedrifter som har relevans i forhold til IKT, forbrukerinteresser og domeneregistrering ekstra vekt [ ] Respondentene i kategoriene Interesseorganisasjoner / Offentlige vektes med lav (1), middels (3), eller høy (5) relevans/størrelse Kalkulering av vektet sluttsvar Ved bruk av vektingen, blir et vektet sluttsvar (i prosent) regnet ut som eksemplifisert nedenfor. Prosentsvaret viser hvor stor vektet andel som svarte for eksempel Enig, ikke hvor mange (antall) som svarte Enig. Eksemplet under viser hvordan utregningen av Enig-andelen for hovedspørsmålet skjer. Utregningen er tilsvarene for Ikke enig. (Sum av vekten for Privatpersonene som svarte Enig / Total sum av vekt for Privatpersoner) * Vekt Privatpersoner + (Sum av vekten for Bedrifter som svarte Enig / Total sum av vekt for Bedrifter) * Vekt Bedrifter + (Sum av vekten for Interesseorganisasjoner og Offentlige som svarte Enig / Total sum av vekt for Interesseorganisasjon og Offentlige) * Vekt Interesseorganisasjoner og Offentlige = Total vekt for Enig Alle figurene i rapporten viser vektede svar i prosent av totalvekten. 5 Data for antall ansatte er hentet fra og de enkelte bedriftenes hjemmeside 6 Se Vedlegg 1 for en oversikt over vektingene og en begrunnelse for plassering av vektene 9

11 4. Gjennomgang av høringsspørsmål 4.1. Klassifisering av svar I webformularet på hjemmesiden måtte respondenten krysse av for Enig eller Ikke enig. For respondentene som ikke benyttet seg av webformularet ble svarene klassifisert som vist i tabellen nedenfor. Klasse Enig Ikke enig Forklaring Respondenten er enig med anbefalingen i høring og uttrykker dette eksplisitt, eller gjennom en lengre tekst. Respondenten uttrykker uenighet med anbefalingen i høring, enten eksplisitt, eller gjennom en lengre tekst. De fleste Departementene uttrykker eksplisitt at de ikke har noen merknader til høringen. Dette tolkes dit hen at de ikke har noen innvendinger til anbefalingene i høringen og derfor sier seg enige Sammenstilling av svar på hovedspørsmålet Resultatet fra høringen (se Figur 3) viser at den vektede andelen som svarer Enig er i klart flertall med 71% av totalen. Vektet totalresultat 2014 Ikke enig 29 % Enig 71 % Figur 3 Vektet besvarelse på hovedspørsmålet 10

12 Kommentarer Det er interessant å se på hvordan holdningen til spørsmålsstillingen varierer mellom de ulike kategoriene. I Figur 4 illustreres holdningene internt i de ulike kategoriene. Resultatene er vektet som beskrevet i kapitel 3.2. Privat 2014 Bedrift 2014 Interesseorganisasjon / Offentlig 2014 Ikke enig 27 % Enig 73 % Ikke enig 45 % Enig 55 % Ikke enig 22 % Enig 78 % Figur 4 Vektede besvarelser på hovedspørsmålet innenfor hver kategori Det er tydelig at Privatpersoner er sterkt for en endring i regelverket. Bedrifter stiller seg noe mer skeptiske, selv om det også blant bedriftene er et flertall som svarer enig. 14 av de 63 bedriftene som har svart driver registrarvirksomhet. Det er også verdt å merke seg at det i stor grad er små bedrifter som har svart. 48 av de er enkeltmannsforetak. Kun fem bedrifter har 10 eller flere ansatte. I kategorien interesseorganisasjoner og offentlige aktører stiller et klart flertall seg positive til en regelverksendring. 20% av respondentene i denne kategorien er departementer som har svart med ingen merknad. Disse har blitt klassifisert som enige. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) stiller seg eksplisitt enige til Norpols anbefaling i høringen. Deres holdning begrunnes med at det er fremkommet nytt erfaringsgrunnlag. De anser at den foreslåtte endringen i regelverket vil gi norske privatpersoner mulighet å registrere.no adresser under norsk lovgiving, med de fordeler dette medfører. Dette kan komme til å resultere i økt mulighet for gründervirksomhet hos privatpersoner. NHO er den største interesseorganisasjon som svarer Ikke enig til høringen. De begrunner sitt svar med at.no i dag gir den tilfeldige internettbrukeren et signal om at det er en bedrift som står bak domenet og at den foreslåtte regelverksendringen kan resultere i flere konflikter om rettigheter til domenenavn. NHO stiller seg også skeptiske til at behovsanalysen gjennomført av Norid påviser et signifikant reelt behov for en regelverksendring. Effekt av vektingsmodell Det er interessant å se på om vektingsmodellen har påvirket det vektede svaret i nevneverdig grad og i så tilfelle hvordan. Tabell 3 under viser forskjellen på vektet og uvektet resultat. I alle kategorier viser resultatet av høringen at et flertall er enig i anbefalingen i høringsnotatet, uavhengig av om vektingsmodellen anvendes på de innkomne svarene eller ikke. I kategorien Privatpersoner er vektet og uvektet resultat det samme fordi vektingsmodellen ga alle privatpersoner lik vekt. I kategorien Bedrifter har vektingsmodellen trukket resultatet litt i retning av Enig. Det vil si at de bedrifter som har ekstra relevans i forhold til IKT, forbrukerinteresser og domeneregistrering er mer enig i anbefalingen i høringsnotatet enn de som ikke har slik relevans. I kategorien Interesseorganisasjoner / Offentlige 11

13 har vektingsmodellen trukket resultatet litt i retning av Ikke Enig. Likevel viser det vektede resultatet et klart flertall for Enig i denne kategorien. Vektingsmodellens balansering av kategorier gjør at totalresultatet på tvers av kategorier blir tilnærmet det samme uavhengig av om vektingsmodellen anvendes eller ikke. Vektet Uvektet Enig Ikke Enig Enig Ikke Enig Privatpersoner 73 % 27 % 73 % 27 % Bedrifter 55 % 45 % 52 % 48 % Offentlige / Organisasjoner 78 % 22 % 82 % 18 % Totalt 71,2 % 28,8 % 70,6 % 29,4 % Tabell 3: Effekt av vektingsmodell 4.3. Oppsummering av svar fra respondentene De fleste som deltok i høringen har i tillegg til å svare ja eller nei på hovedspørmålet også gitt en begrunnelse for sitt svar. Dette kapittelet inneholder en oppsummering av svarene som ble gitt gruppert etter tematikk. Oppsummeringen er ment å gi et representativt bilde av holdningene som kommer fram i høringssvarene uavhengig av om momentene som kommer fram er nevnt i høringsnotatet eller ikke. Oppsummeringen tar heller ikke hensyn til om meningene kommer fra private, bedrifter eller offentlige / organisasjoner. Sitater i teksten er tatt med for illustrasjon av holdninger. Antall sitater under hvert tema har ingen relevans til hvor mange som har avgitt lignende svar. Bekymring for.no-domenets rykte Toppdomenet.no ser ut til å ha et godt rykte blant respondentene. Mange fremhever at det er mindre spam og phishing relatert til.no i forhold til andre toppdomener og at publikum generelt har høy tillit til innhold på domener under.no. Mange mener at grunnen til dette er at det bare er firma som kan registrere domener direkte under.no. Det fremheves at.no har en mer profesjonell profil enn mange andre toppdomener og at bedrifter har en konkurransefordel ved å være registrert med domene under.no. Et eksempel fra svarene er for eksempel at en netthandel under.no vil ha større verdi enn en netthandel under.com. Mange er samstemte i at den direkte grunnen til det gode ryktet til.no er at forbrukerne vet at det står en registrert bedrift bak. Mange frykter at dersom private gis mulighet til å registrere domener direkte under.no vil det gode ryktet som domenet har forringes. De er redde for at det dukker opp flere søppeldomener som skal gi eksisterende domener dårligere rykte, at det blir vanskelig for forbrukere å skille mellom seriøse domener og søppeldomener og at seriøse aktører skal drukne i vrimmelen av domener. Mange frykter mer svindel fra sider som for publikum fremstår som seriøse og troverdige. Et tenkt eksempel hentet fra svarene er at noen kan komme til å få en epost fra som del av et svindelforsøk. Noen er også bekymret for at utenlandske kriminelle skal få muligheten til å registrere domener, enten gjennom stråmenn eller gjennom misbruk av andres personnummer, og noen frykter at et redusert omdømme for.no-domenet skal føre til at eposter fra domenet skal blokkeres i epost-filtre rundt omkring i verden. Andre er bekymret for at en åpning for private kan skade merkevaren for for firma og produkter som idag har domener direkte under.no. De som er bekymret for.no sitt omdømme synes å være relativt samstemte i at privat innhold ikke hører hjemme i domener registrert direkte under.no. En respondent mente for eksempel at Om småunger og datanerder får tilgang til.no kan dette føre til skepsis til.no domener. Dette uttrykker holdninger som går igjen i endel svar. Noen mener at blogger burde hostes på dertil egnede nettverk som blogg.no og wordpress.com, at bloggere ikke har behov for egne domener under.no eller at slikt innhold hører naturlig hjemme under andre toppdomener 12

14 som.blog eller.site., ikke under toppdomenet.no. Noen mener også at facebook og lignende burde holde for privat innhold og at Private blogger og feriebilder hører ikke inn direkte under.no. Noen mener også at private ikke vil kunne vedlikeholde innholdet på domenet sitt på samme måte som bedrifter. En respondent med stor tyngde påpeker at dersom man nå slipper inn private inn under.no er dette i praksis en irreversibel handling og at Erfaringen med bruk av priv.no siden siste undersøkelse i 2010 gir ikke grunn til endring. Andre mener at i stedet for å slippe inn private direkte under.no burde man gjøre mer for å promotere priv.no da det virker som mange ikke kjenner til denne kategorien. Frykten for domenehaier Mange frykter økt aktivitet fra såkalte domenehaier, det vil si personer eller firma som legger beslag på domener som de anser som relevante eller verdifulle for andre for senere å kunne profittere på disse, dersom det åpnes for private domener under.no. Mange mener at det bør settes lave kvoter på hvor mange domener privatpersoner kan registrere og / eller at prisen for å registrere et domene bør settes høyt for å skremme privatpersoner fra å registrere mange domener. Som motvekt til dette er det en respondent som mener at også bedrifter registrerer for mange domener. Vedkommende mener at Bedrifter kjøper ofte domener som ikke benyttes til innhold som en strategisk investering (kan komme til å få bruk for dem i fremtiden). En annen mener at frykten for domenehaier er overdrevet fordi Alle tvistesaker for domenehaier har vi allerede verktøy for å ordne opp i. Frykten for navnekonflikter Mange er redde for at å tillate private inn i.no vil føre til mange / flere navnekonflikter, altså at mange vil ønske det samme domenet under.no. En respondent sier at selv om: det nesten bare er ens eget hode som setter grenser for hvilke fantasinavn man vil registrere som domenenavn, er det likevel et faktum i dag at alle de mest attraktive generiske.no-domenene allerede er i bruk. En annen frykter at mange vil bruke sitt etternavn i domenenavnet, noe som kan gjøre det vanskelig for enkeltmannsforetak å finne passende domenenavn, da disse er tvunget til å bruke etternavnet sitt i firmanavnet. En respondent foreslår at firma kan få forkjøpsrett på domener som passer deres profil, og evt rett til å kjøpe ut domener for en fastsatt sum. Holdninger til priv.no-kategorien Endel respondenter sier rett ut at de har lyst på eget domene direkte under.no og at de ønsker den seriøsiteten et slikt domene gir. Mange gir også relativt kraftig uttrykk for at priv.no ikke er attraktivt og at man da heller søker mot andre topp domener enn.no. Blant annet Kommunal- og moderniseringsdepartementet virker å ha tatt dette til seg når de anfører at Gjennom registrering under.no får innbyggere muligheten til å registrere seg under norsk lovgivning, med de fordeler dette medfører. Mange ser ut til å mene at de ekstra tegnene som utgjør privkategorien er tungvint og unødvendig og at Ingen ønsker å registrere under priv.no. En respondent mener dessuten at privat.no hadde vært bedre enn priv.no: Det er ingen, absolutt ingen, som skjønner priv - jeg må alltid stave den delen av domenenavnet... Derimor skjønner alle etternavn punkt privat punkt no.... En respondent anfører at priv.no høres ut som et ett eller annet gratis hostingfima og er slett ikke bra for private domener, og en annen at priv.no har ikke den signalverdien det var tiltenkt fordi folk flest ikke kjenner til kategorien og bakgrunnen for kategorien. Noen frykter at innhold på domener under priv.no vil ha lavere rangering i søkemotorer enn innhold under.no. Men det finnes også de respondenter som mener at priv.no ikke nødvendigvis er en dårlig ide. En respondent mener at grunnen til at.priv.no er vanskeligere å huske er bare fordi det ikke er godt nok innarbeidet enda, og en respondent Bestrider at det er problematisk å huske et domenenavn med ytterligere ett ledd. F.eks. har man i UK alltid hatt et ekstra ledd, uten de store problemer. Eksempel er Flere synes å mene at 13

15 .priv.no ville være lettere å akseptere dersom bedrifter også måtte legges i en underkategori som for eksempel co.no eller at det også fantes andre underkategorier for andre typer domener. Det er uklart i hvilken grad disse respondentene kjenner til de underkategorier som faktisk finnes slik som kommune.no, mil.no, museum.no osv. Et alternativt forslag fra en respondent er å opprette et nytt toppdomene ved siden av.no for private: Lag heller et nytt top level domain for privatpersoner..no kommer til å få så mange domener at dette uansett må gjøres før eller siden. Når den tid kommer vil man angre at man ikke skilte mellom private og bedrifter. Er skillet mellom.no og.priv.no effektivt? Svært mange påpeker at kravet om organisasjonsnummer for å registrere domener under.no omgås ved opprettelse av enkeltmannsforetak eller lån av andres organisasjonsnummer. Mange mener at dette er utbredt praksis, og flere angir at de selv har omgått bestemmelsen ved å opprette enkeltmannsforetak eller ved å registrere foreninger. En respondent går så langt som å si at Å slippe inn private er bare å tillate det som er de facto tilstand. Noen mener at å kreve registrering i Brønnøysund for å holde private borte fra å registrere domener ikke er tilstrekkelig, mens andre mener at kravet utgjør et passe kraftig filter for å holde private borte, selv om det ikke umuliggjør registrering. En respondent sier at Hvis man ønsker et.no domene bør man kunne klare å sette opp et enmannsforetak, det er ikke veldig krevende, men en effektiv metode for å luke ut useriøse aktører. En respondent mener at å slippe inn private inn i.no ikke vil føre til noen særlig økning i domener under.no: Det er p.t registrert litt over no domener og jeg tror ikke dette tallet nødvendigvis vil skyte i været av en slik regelendring. De som har hatt et sterkt nok initiativ for å kjøpe domene har uten særlig terskel hatt anledning til dette gjennom å etablere et foretak. Flere mener at det er et problem for staten at det finnes mange tomme oppføringer i Brønnøysundregistrene som er opprettet kun med formål å få et registreringsnummer som kan brukes til å opprette et domene under.no. Og mange mener at fordi lånte organisasjonsnummer benyttes til å registrere domener vil eier av nettstedet være misvisende og kunne gi en falsk trygghet for seriøsiteten til et nettsted. En respondent mener at kravet om å registrere firma er problematisk fordi det i praksis opphever reservasjoner mot telefonselgere. Er skillet mellom.no og.priv.no tilpasset virkeligheten? Flere respondenter påpeker at noen typer innhold ikke passer inn under priv.no men at de som står bak ikke passer inn som forening eller firma. Mange private ønsker domener for sider som ikke er private i sin natur, men som heller ikke er bedriftsorienterte. Typisk innhold som nevnes er nettsteder for grupper av personer med felles interesse for et tema, et sted, en hobby, et yrke, musikkgrupper/band, frivillige idrettslag, kompisgjenger osv. Flere mener at disse bør kunne ligge direkte under.no heller enn å bli tvunget ut til for eksempel.com eller inn under priv.no kun fordi de som driver nettstedet ikke er registrerte som et firma eller en forening. Er det overensstemmelse mellom dagens regler for hvem som kan registrere domener under.no og signalverdien i domenenavnet.no? Mange mener at.no signaliserer (eller burde signalisere) at domener under.no er fra Norge, ikke at det er bedrifter som står bak domenene. En respondent svarer at Toppnivået.no representerer Norge. Norge består av både selskaper og privatpersoner, og.no må representere mangfoldet av dette, en annen at Jeg har en COM adresse som kan være fra hvilket land som helst. En NO vil vise hvor adressen kommer fra og en tredje at Forskjellsbehandling hører andre regimer til. Det er ingen grunn til at.no skal forbeholdes registrerte bedrifter, men jeg synes det er en mening i at.no er for alle norske statsborgere og registrerte norske firmaer. 14

16 Identitet på Internet Det er en trend i tiden at flere og flere ønsker å etablere og vedlikeholde en identitet på Internet. En respondent sier at Alle bør ha mulighet til å sikre seg representasjon og bygge sin egen identitet i det digitale samfunnet på en måte de selv finner hensiktsmessig. Endel ønsker å ha en representativ og varig privat epost-adresse. Som en respondent sier det: Det er ønskelig å ha en privat som følger en livet ut og som gjerne kan knyttes til nasjonalitet. I dag er eneste alternativet til en bedrifts eller.com adresse å bruke en adresse hos en internettleverandør som google, yahoo, etc. Noen er mer opptatt av de praktiske mulighetene ved å benytte et domene under.no til slike epostadresser: Mailleverandører legger ned sine tjenester, brukere må ordne ny epost og varsle alle kontakter,.no adresse kan leve ut livet. Endel er også opptatt av å kunne beholde kontrollen over et domene (beholde epost-adresse) selv om firma går konkurs eller legges ned. Flere nevner at muligheten til å eie sitt eget domene gir mulighet til enten å hoste domenet selv eller å leie kapasitet hos en leverandør uten å være bundet til å benytte leverandørens domene som del av epostadresse og URL til sitt eget nettsted. Felles for de fleste som virker å være opptatt av identitet på Internet er at de mener at private domener i.no må knyttes til norsk personnummer. Er det forenlig med demokratiske prinsipper å holde private borte fra.no? Mange mener at det er viktig å gi private tilgang til domener under.no ut fra demokratiske prinsipper og det som oppfattes som førende prinsipper for frihet på Internet. En respondent sier at I den nye offentligheten på nett skal alle ha lik rett til å ytre seg og bli tatt alvorlig og en annen anfører: Prinsipp Internet er for alle, viktig å bevare og holde fast ved. Og en tredje sier at Norge kan ikke fortsette å oppføre seg som om landet anser Internett noe som er forbeholdt nærings- og organisasjonslivet. Noen mener også at tilgang til eget domene styrker ytringsfriheten og kulturlivet: Direkte.no-registrering vil tyde ei stor letting for vidareutviklinga av norsk kultur og ytringsfridom..no som nasjonal ressurs Mange er opptatt av at.no er en nasjonal ressurs og at bedrifter ikke burde ha en forrang over private i tilgangen til denne ressursen. Et utvalg sitater fra svarene som illustrerer denne holdningen er: Prinsipp at.no domenet bør være tilgjengelig for landets beboere,. No tilhører alle, ikke bare bedrifter/organisasjoner,.no er en nasjonal ressurs og NO står for norge og tilhører hele nasjonen og folket. Innovasjon og gründervirksomhet. Mange mener at å gi private tilgang til.no er viktig for å stimulere innovasjon og gründervirksomhet. Dette kan være spesielt viktig for de som anser Internet som en viktig markeds- og salgskanal. Som en respondent uttaler det: I tidlige faser i gründervirksomhet er det ofte en nødvendighet å ha et skikkelig domene for å teste ut ideer og å se om forretningsideen er bærekraftig. I endel tilfeller utvikler bedrifter seg fra hobbyvirksomhet, som for eksempel produksjon eller tjenesteyting til venner og bekjente som etterhvert antar en mer profesjonell profil / skala. I slike tilfeller mener endel respondenter at det er viktig å ha et seriøst domene for at denne transformasjonen skal kunne finne sted. En argumenterer for åpning for private i.no for å Gi rom for andre som drømmer om å starte egen virksomhet, men som begynner i det små. En annen uttrykker det slik: Innovativ tenkning og framtidig bedriftsutvikling begynner i det små. Om ikke nye måter å nå et et marked på får utvikle seg fritt vil ikke samfunnet få bærekraftig videreutvikling. Det vil stagnere i en jungel av restriksjoner, gebyrer og E- kynisk overstyring. Det er også viktig å gi sine ideer og forretningskonsepter et nasjonal identitet og en sikker tilhørighet. En respondent anfører at man Bør ha minst mulig begrensninger på kreativitet, inkludert valg av domenenavn. Flere respondenter mener også at det burde være mulig å registrere domene først og så bedrift 15

17 etterpå motivert ut fra behovet for kunne bygge bedriften rundt riktig merkenavn, selv om flere også mener at terskelen for å registrere enkeltpersonsforetak er så lav at enhver gründer burde kunne gjøre det tidlig. En respondent mener at behovet for å registrere domene før bedrift løses best ved en reservasjonsordning. Motstand mot særnorske domeneregler Noen angir grunnen til å ønske å åpne opp for private i.no til at man på prinsipielt grunnlag ikke ønsker at det skal finnes særnorske regler som ikke er i bruk i andre land. 16

18 5. Analyse og anbefaling I alt kom det inn 389 besvarelser fra privatpersoner, 63 besvarelser fra bedrifter og 17 besvarelser fra interesseorganisasjoner / offentlige organisasjoner, totalt 469 besvarelser. Høringen viser at et vektet flertall stiller seg positive til at toppdomenet.no åpnes opp for privatpersoner istedenfor å være reservert bedrifter og organisasjoner. Gjennomgangen av svarene i kapittel 4 gir et godt inntrykk av svarene som kom inn og hvilke holdninger de gjenspeiler. Endel av momentene som belyses i gjennomgangen av svarene er diskutert i høringsnotatet. De nye momentene som kommer i høringssvarene inkluderer: Argumenter for at skillet mellom priv.no og.no er kunstig og at det finnes mange typer innhold som ikke passer inn under verken.priv.no eller.no etter dagens regler. Argumenter for at.no burde signalisere at de som står bak siden har en tilhørighet til Norge, ikke at de som står bak er en bedrift eller organisasjon registrert i Brønnøysundregistrene. Argumenter for at tilgang til.no skaper tilgang til å presentere seg med norsk identitet, i stedet for å flykte til andre toppdomener. Argumenter for at ekskludering av private fra.no ikke er i henhold til demokratiske prinsipper og førende prinsipper for frihet på Internet og at tilgang til.no for private vil styrke norsk kulturliv og ytringsfrihet. Argumenter for at.no er en nasjonal ressurs som ikke burde forbeholdes bedrifter og organisasjoner men komme alle rikets innbyggere tilgode. Argumenter for at å slippe inn private med domener direkte under.no vil fostre innovasjon og gründervirksomhet. Argumenter mot at Norge burde ha det som oppfattes som særnorske regler. Alle disse nye momentene synes å støtte opp under at private burde få tilgang til å registrere domener direkte under toppdomenet.no. I høringsnotatet er Norpols anbefaling angitt som følger: Flertallet i Norpol anbefaler at regelverket endres slik at privatpersoner også kan registrere domenenavn direkte under.no i tillegg til at de fortsatt skal kunne registrere under priv.no. Mindretallet bestående av NHO og Den norske dataforening (DND), mener at ordningen med at privatpersoner bare skal kunne registrere under et eget kategoridomene, bør bestå. Patentstyret forholder seg nøytralt til spørsmålet. Et vektet flertall av respondentene stiller seg positive til at toppdomenet.no åpnes for private. Vi kan ikke se at det finnnes nye momenter ut over de som har kommet fram i høringsnotatet som tilsier at at private fortsatt skal holdes utenfor.no. De nye momenter som kommer fram i høringssvarene peker heller i retning av en åpning for private. Vi anbefaler derfor at regelverket endres og at privatpersoner tillates å registrere domener direkte under toppdomenet.no samtidig som.priv.no videreføres i henhold til Norpols anbefaling. 17

19 6. Vedlegg [ ] 18

20 Om Capgemini Capgemini er verdensledende leverandør av consulting-, teknologi- og outsourcing-tjenester. Selskapet hjelper sine kunder med å med å endre sine virksomheter og realisere sitt potensial ved hjelp av teknologi. Capgemini gir sine kunder innsikt og muligheter til å oppnå enestående resultater ved hjelp av en unik arbeidsmetode the Collaborative Business Experience og den globale leveransemodellen Rightshore. Ved hjelp av dette får kundene tilgang til den riktige kompetansen på rett sted, til en konkurransedyktig pris. Capgemini er representert i 44 land, har ansatte globalt og omsatte for 10,3 milliarder Euro i Selskapet er børsnotert i Paris. Les mer på Rightshore is a trademark belonging to Capgemini Capgemini. All rights reserved.

Høringssvar fra bedrifter og organisasjoner del 3

Høringssvar fra bedrifter og organisasjoner del 3 Høringssvar fra bedrifter og organisasjoner del 3 Bedriftsnavn MinHost /ikke enig Begrunnelse MnM Medieproduksjon AS Ikke enig Skaper usikkerhet rundt.no-domenet. Må i verste fall måtte registreres med

Detaljer

Høringssvar fra privatpersoner del 1

Høringssvar fra privatpersoner del 1 Høringssvar fra privatpersoner del 1 Navn Enig/- ikke enig Begrunnelse Alexander Enig JA! Alonso Enig Så slipper jeg å ha et selskap jeg ikke "benytter" til annet enn å beholde mine domener! Amir Enig

Detaljer

Norske domenenavn for privatpersoner diskusjonsgrunnlag

Norske domenenavn for privatpersoner diskusjonsgrunnlag Norske domenenavn for privatpersoner diskusjonsgrunnlag Regelen om plassering av privatpersoner i et eget kategoridomene priv.no ble sist vurdert i 2010, og er nå oppe til ny vurdering. Norpol drøftet

Detaljer

Høring om norske domenenavn for privatpersoner

Høring om norske domenenavn for privatpersoner Høring om norske domenenavn for privatpersoner I dag er det bare bedrifter og andre organisasjoner som kan registrere domener direkte under.no. For privatpersoner er det opprettet et eget kategoridomene

Detaljer

Brukerundersøkelse. Utført blant 600 domeneabonnenter i mars 2005

Brukerundersøkelse. Utført blant 600 domeneabonnenter i mars 2005 Brukerundersøkelse Utført blant 6 domeneabonnenter i mars Om undersøkelsen Utført av TNS Gallup i samarbeid med Post- og teletilsynet på oppdrag fra UNINETT Norid 6 av (1 %) tilfeldig uttrukne domeneabonnenter

Detaljer

Bruk og oppfatninger av domenenavn. En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid

Bruk og oppfatninger av domenenavn. En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid Bruk og oppfatninger av domenenavn En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid 1 Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

Høringssvar fra privatpersoner del 2

Høringssvar fra privatpersoner del 2 Høringssvar fra privatpersoner del 2 Navn Martin Enig/- ikke enig Begrunnelse Ikke enig Jeg mener at privatpersoner ikke skal kunne registrere domenenavnt direkte på.no. Behovet for at privatpersoner trenger.no-domene

Detaljer

Bruk og oppfatninger av domenenavn. Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn

Bruk og oppfatninger av domenenavn. Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn Bruk og oppfatninger av domenenavn Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

Høringssvar fra privatpersoner del 5

Høringssvar fra privatpersoner del 5 Høringssvar fra privatpersoner del 5 Navn /- ikke enig Begrunnelse Michael Hinz Å måtte opprette "bedrifter" til å kunne registrere en.no-domene er like ulogisk som å opprette "bedrifter" for å kunne registrere

Detaljer

Norid Registreringsenheten for.no-domenet HØRING OM NUMMERDOMENER UNDER.NO GJENNOMGANG AV HØRINGSUTTALELSER OG ANBEFALING

Norid Registreringsenheten for.no-domenet HØRING OM NUMMERDOMENER UNDER.NO GJENNOMGANG AV HØRINGSUTTALELSER OG ANBEFALING Norid Registreringsenheten for.no-domenet HØRING OM NUMMERDOMENER UNDER.NO GJENNOMGANG AV HØRINGSUTTALELSER OG ANBEFALING HØRING OM NUMMERDOMENER UNDER.NO Revisjonshistorie 04.10.2006 v 1.0 Rapport overlevert

Detaljer

Høringssvar fra privatpersoner del 8

Høringssvar fra privatpersoner del 8 Høringssvar fra privatpersoner del 8 Navn Enig/- ikke enig Begrunnelse Carl Stiegler Enig Det er ingen grunn til at ikke privatpersoner skal kunne registere et domene på link linje med hva folk kan under

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2014

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2014 Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2014 Innhold Innledning...3 Metode, utvalg og gjennomføring...3 Feilmarginer...3 Signifikanstesting...4 Om rapporten...5 Hovedfunn...6 Registrarene...8 Bakgrunnsvariabler...8

Detaljer

Høringssvar fra privatpersoner del 3

Høringssvar fra privatpersoner del 3 Høringssvar fra privatpersoner del 3 Navn /- ikke enig Begrunnelse Hilde Andersen Ja, privatpersoner bør kunne registrere domenenavn under.no. Det er unødvendlig å skulle opprette ENK i Brønnøysund, unørdig

Detaljer

Norid Undersøkelse blant personer som har registrert domenenavn.priv.no Kvalitativ oppfølging

Norid Undersøkelse blant personer som har registrert domenenavn.priv.no Kvalitativ oppfølging Norid Undersøkelse blant personer som har registrert domenenavn.priv.no Kvalitativ oppfølging Oslo, juli 2008 Karen Voldsund Konsulent Sjur Egstad Seniorkonsulent TNS Gallup Innhold Side: Bakgrunn, formål

Detaljer

Aktuelt fra Norid. 27. April 2011 Hilde Thunem

Aktuelt fra Norid. 27. April 2011 Hilde Thunem Aktuelt fra Norid 27. April 2011 Hilde Thunem Private domenenavn Nye gtlder på vei? 2 Etter nytt registreringssystem Private domenenavn Norid overtok priv.no Evaluering av løsning for privatpersoner -

Detaljer

Høringssvar fra privatpersoner del 4

Høringssvar fra privatpersoner del 4 Høringssvar fra privatpersoner del 4 Navn Enig/- ikke enig Begrunnelse Jan E. Enig Ja, selvfølgelig skal alle ha tilgang til.no Dette trenger absolutt ingen forklaring. Har selv vært næringsdrivende i

Detaljer

Domenenavn under.no - Konkurranseanalyse

Domenenavn under.no - Konkurranseanalyse Domenenavn under.no - Konkurranseanalyse Haakon Sandven Seniorrådgiver Post- og teletilsynet 11. november 2005 Bakgrunn for analysen 6 år siden registrarordningen ble innført. Norid ønsker å kartlegge:

Detaljer

Registrarordningen i teori og praksis. Norids registrarseminar 8. November 2006 Hilde Thunem

Registrarordningen i teori og praksis. Norids registrarseminar 8. November 2006 Hilde Thunem Registrarordningen i teori og praksis Norids registrarseminar 8. November 2006 Hilde Thunem Teori: De viktige spørsmålene Hvem lager reglene for.no? - Forvaltningsmodellen for.no - Domeneforskriften Hvem

Detaljer

Informasjon om Norids kommunikasjonskampanje i forbindelse med lansering av private domenenavn under priv.no

Informasjon om Norids kommunikasjonskampanje i forbindelse med lansering av private domenenavn under priv.no Informasjon om Norids kommunikasjonskampanje i forbindelse med lansering av private domenenavn under priv.no 12. mai 2011 Målet med informasjonskampanjen Publikum skal kjenne til muligheten for å få et

Detaljer

Brukerundersøkelse blant Norids registrarer. Grafikkrapport med kommentarer. Statskonsult 30.04.2004

Brukerundersøkelse blant Norids registrarer. Grafikkrapport med kommentarer. Statskonsult 30.04.2004 Brukerundersøkelse blant Norids registrarer Grafikkrapport med kommentarer Statskonsult 30.04.2004 Referanser Tittel: Brukerundersøkelse Norid Forfatter(e): Karin Johansen og John Nonseid Utgiver: Statskonsult

Detaljer

Høringssvar fra bedrifter og organisasjoner del 2

Høringssvar fra bedrifter og organisasjoner del 2 Høringssvar fra bedrifter og organisasjoner del 2 Bedriftsnavn Enig/- ikke enig Begrunnelse Fish AS Enig Private domener - Innspill til høringen om nye regler for private domenenavn Vi støtter forslaget

Detaljer

Høringssvar fra privatpersoner del 7

Høringssvar fra privatpersoner del 7 Høringssvar fra privatpersoner del 7 Navn /- ikke enig Begrunnelse Eigil Prydz Det er uretferdig at de med et enmannsfirma skal få bruke.no, og ikke alle vi andre. Andreas R Vidar Skauge Ramdal Arnt Ree

Detaljer

Verdien av design. Ny design ga en vekst i markedsandel på 54,7 % i forhold til året før.

Verdien av design. Ny design ga en vekst i markedsandel på 54,7 % i forhold til året før. Verdien av design Ny design ga en vekst i markedsandel på 54,7 % i forhold til året før. Ny design på gamle produkter økte salget i snitt med 45 %. Ett produkt økte omsetning med 370 %! Forholdet nye gtlder

Detaljer

DOK-2015-46 fortumnett.no

DOK-2015-46 fortumnett.no DOK-2015-46 fortumnett.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2015-11-19 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2015-46 STIKKORD: Fortumnett.no, Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.3 og vedlegg H punkt

Detaljer

2 Søndagsåpne butikker?

2 Søndagsåpne butikker? Dette notatet er et utdrag fra Norsk Ledelsesbarometer 13. Norsk Ledelsesbarometer publiseres normalt i to deler, en lønnsdel som ble publisert i vår, og en mer generell del som publiseres i sin helhet

Detaljer

Enalyzer Norge. Nice to know - ESS

Enalyzer Norge. Nice to know - ESS Enalyzer Norge Nice to know - ESS Oversikt Generelle tanker omkring spørsmålsformulering Typiske utfordringer ved de forskjellige spørsmålstyper Typiske utfordringer i lanseringsdelen Husk at folk gjør

Detaljer

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no Norsk Gallup Institutt AS Storgata 33a Postboks 9016 Grønland 0133 OSLO Norway t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no w www.tns-gallup.no Org nr NO 890 660 002 MVA Holdninger til registrering

Detaljer

HVA INNEBÆRER DET Å VÆRE.NO-REGISTRAR? Grunnkurs Høsten 2006 Ingrid Ofstad

HVA INNEBÆRER DET Å VÆRE.NO-REGISTRAR? Grunnkurs Høsten 2006 Ingrid Ofstad HVA INNEBÆRER DET Å VÆRE.NO-REGISTRAR? Grunnkurs Høsten 2006 Ingrid Ofstad Hvorfor grunnkurs? Kontakt og opplæring viktig for samarbeidet Sette fokus på hvordan registrarene følger opp registraravtalen

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I NORPOL 1

REFERAT FRA MØTE I NORPOL 1 REFERAT FRA MØTE I NORPOL 1 Dato og sted 29. april 2015 KS Agenda, Oslo Deltakere Norpol-medlemmer: NHO: Fredrik Mohn Lian Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD): Charlotte Thuesen IKT Norge: Torgeir

Detaljer

Noen klagesaker er opplagte, som da Domeneklagenemnda fikk inn en klage fra den kjente dekkforhandleren Sharifs Dekksenter i Skedsmo.

Noen klagesaker er opplagte, som da Domeneklagenemnda fikk inn en klage fra den kjente dekkforhandleren Sharifs Dekksenter i Skedsmo. Noen klagesaker er opplagte, som da Domeneklagenemnda fikk inn en klage fra den kjente dekkforhandleren Sharifs Dekksenter i Skedsmo. 26 UNINETT ÅRSRAPPORT 2009 Effektiv hjelp ved domenekonflikter Siden

Detaljer

Medlemsundersøkelsen 2012 intervju med 91 medlemmer

Medlemsundersøkelsen 2012 intervju med 91 medlemmer Medlemsundersøkelsen intervju med 91 medlemmer Fakta om utvalg og metode Formål med undersøkelsen Dette er en medlemsundersøkelse gjennomført blant Bodø Næringsforums medlemmer. Undersøkelsen har som formål

Detaljer

2. Domeneklagenemnda Domeneklagenemnda har i alt ni medlemmer. Hver sak skal behandles av tre medlemmer.

2. Domeneklagenemnda Domeneklagenemnda har i alt ni medlemmer. Hver sak skal behandles av tre medlemmer. Saksnummer: DOK 29/09 Klagen gjelder: luftforsvaret.no 1. Sakens parter Klager: Forsvarets logistikkorganisasjon på vegne av Luftforsvaret. Kontaktperson for klager: Bent Jostein Syversen Klagemotpart:

Detaljer

Rapport it arena - kartleggingsprosjekt

Rapport it arena - kartleggingsprosjekt Rapport it arena - kartleggingsprosjekt It arena har gjennomført et kartleggingsprosjekt blant IKT bedrifter i Drammensregionen (Drammen, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Lier, Svelvik og Sande). Prosjektet søkte

Detaljer

Bakgrunn for registrering av private domenenavn under.no. September 2014

Bakgrunn for registrering av private domenenavn under.no. September 2014 Bakgrunn for registrering av private domenenavn under.no September 204 Metode og gjennomføring Formål: Få økt kunnskap om bakgrunnen for at abonnentene registrerte privat domenenavn direkte under.no for

Detaljer

Digital kommunikasjon som hovedregel endringer i eforvaltningsforskriften

Digital kommunikasjon som hovedregel endringer i eforvaltningsforskriften Vår saksbehandler Simon Kiil Vår dato Vår referanse 2013-09-10 A03 - S:13/02202-5 Deres dato Deres referanse 2013-06-11 13/1249 Antall vedlegg Side 1 av 5 Fornyings-, administrasjonskirkedepartementet

Detaljer

FRA REGISTRERINGSENHET TIL KRITISK INFRASTRUKTUR Strategiplan 2005-2010 UNINETT Norid AS

FRA REGISTRERINGSENHET TIL KRITISK INFRASTRUKTUR Strategiplan 2005-2010 UNINETT Norid AS FRA REGISTRERINGSENHET TIL KRITISK INFRASTRUKTUR Strategiplan 2005-2010 UNINETT Norid AS FRA REGISTRERINGS- ENHET TIL KRITISK INFRASTRUKTUR STRATEGIPLAN 2005-2010 UNINETT NORID AS UNINETT NORID AS - STRATEGIPLAN

Detaljer

Månedsrapport Juni, juli, august 2014

Månedsrapport Juni, juli, august 2014 Månedsrapport Juni, juli, august 2014 Innhold Bakgrunn... 3 Om NorSIS... 3 Slettmeg.no Sommer 2014... 4 Uønskede oppføringer... 6 Krenkelser... 7 Brukerstøtte... 9 De mest vanlige henvendelsene... 10 Trender

Detaljer

Reglement for godkjenning og registrering av studentforeninger ved Universitetet i Oslo

Reglement for godkjenning og registrering av studentforeninger ved Universitetet i Oslo Reglement for godkjenning og registrering av studentforeninger ved Universitetet i Oslo 1) Registrering av studentforeninger Studentforeninger ved Universitetet i Oslo (UiO) skal være registrert i henhold

Detaljer

Juridiske problemstillinger ved avskaffelsen av papirskjema

Juridiske problemstillinger ved avskaffelsen av papirskjema Juridiske problemstillinger ved avskaffelsen av papirskjema Dette dokumentet beskriver de juridiske problemstillingene ved overgang til elektronisk avgitt egenerklæring, og avskaffelse av erklæring ved

Detaljer

Klageordningen for.no. Grunnkurs Høsten 2006 Unni Solås

Klageordningen for.no. Grunnkurs Høsten 2006 Unni Solås Klageordningen for.no Grunnkurs Høsten 2006 Unni Solås I gamle dager Norids klageorgan (NOK) behandlet kun klager på Norids avgjørelser Norid sendte klagene til NOK sammen med innstilling om avgjørelse

Detaljer

STIKKORD: travprat.no/ Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.1 og vedlegg H

STIKKORD: travprat.no/ Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.1 og vedlegg H DOK-2012-38 INSTANS: DATO: 2012-08-06 DOKNR/PUBLISERT: Domeneklagenemnda - vedtak DOK-2012-38 STIKKORD: travprat.no/ Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.1 og vedlegg H SAMMENDRAG: SAKSGANG:

Detaljer

Høring om geografiske domenenavn

Høring om geografiske domenenavn Høring om geografiske domenenavn Innhold 1. Sammendrag...1 2. Bakgrunn for høringen...2 3. Dagens regelverk...3 4. Modeller for forvaltning av geografiske navn...4 5. Forslag til valg av modell...8 6.

Detaljer

Oslo Bygningsarbeiderforening

Oslo Bygningsarbeiderforening avd. 603 17nFellesforbundet Oslo Bygningsarbeiderforening MOTTATT 1 3 DES 2010 ARBEIDSDEPARTEMENTE Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo Oslo 10. desember 2010 Vikarbyrådirektivet høringsnotat

Detaljer

Laget for. Språkrådet

Laget for. Språkrådet Språkarbeid i staten 2012 Laget for Språkrådet Laget av Kristin Rogge Pran 21. august 2012 as Chr. Krohgs g. 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Holdninger og kjennskap

Detaljer

Sammendrag OMBUDETS UTTALELSE. Sakens bakgrunn 13/1343 16.12.2013

Sammendrag OMBUDETS UTTALELSE. Sakens bakgrunn 13/1343 16.12.2013 Vår ref.: Dato: 13/1343 16.12.2013 Sammendrag Klageren ba Likestillings- og diskrimineringsombudet vurdere om X handlet i strid med diskrimineringsloven 4 da de endret regelverket i en produktkonkurranse

Detaljer

Månedsrapport januar 2014

Månedsrapport januar 2014 Månedsrapport januar 2014 Side 1 av 8 Innhold Bakgrunn Om NorSIS Slettmeg.no august 2013 Trender og aktuelle problemstillinger Kontakt Side 2 av 8 Bakgrunn Dette er en kort oppsummering av hva vi har sett

Detaljer

EN VEILEDER FOR DOMMERE, PÅTALEMYNDIGHET, DOMENEKONFLIKTER I RETTSSYSTEMET

EN VEILEDER FOR DOMMERE, PÅTALEMYNDIGHET, DOMENEKONFLIKTER I RETTSSYSTEMET EN VEILEDER FOR DOMMERE, PÅTALEMYNDIGHET, POLITI OG ADVOKATER DOMENEKONFLIKTER I RETTSSYSTEMET 1 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD 4 INNLEDNING 4 ADRESSESYSTEMET PÅ INTERNETT 5 Organisering av domenenavnsystemet

Detaljer

EN VEILEDER FOR DOMMERE, PÅTALEMYNDIGHET, DOMENEKONFLIKTER I RETTSSYSTEMET

EN VEILEDER FOR DOMMERE, PÅTALEMYNDIGHET, DOMENEKONFLIKTER I RETTSSYSTEMET EN VEILEDER FOR DOMMERE, PÅTALEMYNDIGHET, POLITI OG ADVOKATER DOMENEKONFLIKTER I RETTSSYSTEMET 1 Innholdsfortegnelse Forord 4 Innledning 4 Adressesystemet på Internett 5 Organisering av domenenavnsystemet

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Egenerklæring uten penn og papir. 27. april 2011 Unni Solås

Egenerklæring uten penn og papir. 27. april 2011 Unni Solås Egenerklæring uten penn og papir 27. april 2011 Unni Solås Agenda Hvorfor er vi her? Hvorfor blir vi ikke helt kvitt egenerklæringen? Modell 1 Modell 2 2 Hva handler dette møtet om? Papir og håndsignatur

Detaljer

ØSTFOLDpulsen 2012 Oktober 2012

ØSTFOLDpulsen 2012 Oktober 2012 2012 Oktober 2012 INNHOLD Omdømmetrender og LD: bygge verdi Undersøkelser viser at det mange ledere er mest redd for, er tap av omdømme. Årsaken er enkel: Omdømme handler om tillit, og de fleste former

Detaljer

Dette er meg på Internett. Domenenavn livsviktig og usynlig infrastruktur 5. oktober 2011 Elisabeth Farstad

Dette er meg på Internett. Domenenavn livsviktig og usynlig infrastruktur 5. oktober 2011 Elisabeth Farstad Dette er meg på Internett Domenenavn livsviktig og usynlig infrastruktur 5. oktober 2011 Elisabeth Farstad Hvem er Norid? Hva er et domenenavn? Domenenavn og nettbruk Klart for.hvasomhelst 2 Kommunikasjonsutfordringer,

Detaljer

IKT utvikling i samfunnet.

IKT utvikling i samfunnet. IKT utvikling i samfunnet. Hvordan påvirkes de med lav IKT-kunnskaper, av dagens IKT-bruk i samfunnet. Og hvordan påvirker det folk med lave IKT-kunnskaper av dagens utvikling av datasystemer? Forord Abstrakt

Detaljer

STIKKORD: stoalegesenter.no/ Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17 1. og vedlegg H, rett til foretaksnavn, ikke ond tro

STIKKORD: stoalegesenter.no/ Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17 1. og vedlegg H, rett til foretaksnavn, ikke ond tro DOK-2011-23 INSTANS: DATO: 2011-06-28 DOKNR/PUBLISERT: Domeneklagenemnda - vedtak DOK-2011-23 STIKKORD: stoalegesenter.no/ Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17 1. og vedlegg H, rett til foretaksnavn,

Detaljer

HVA INNEBÆRER DET Å VÆRE.NO REGISTRAR? Grunnkurs Våren 2007 Marit Østlyng

HVA INNEBÆRER DET Å VÆRE.NO REGISTRAR? Grunnkurs Våren 2007 Marit Østlyng HVA INNEBÆRER DET Å VÆRE.NO REGISTRAR? Grunnkurs Våren 2007 Marit Østlyng Tema Registraravtalen - rettigheter og krav Aktivitetskravet Egenerklæringen 2 Rollen som registrar Registrarene er mellomleddet

Detaljer

JURIDISKE UTFORDRINGER

JURIDISKE UTFORDRINGER JURIDISKE UTFORDRINGER Advokat Cecilie Amdahl 11. November 2005 245252 Trender i juridisk praksis Registrarenes ansvar Nytt siste år Høring om Domeneklagenemndas (DOK) funksjon som tvisteløsningsorgan

Detaljer

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:05.12.2012 Utført av: Jon P Hellesvik

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:05.12.2012 Utført av: Jon P Hellesvik DIAGNOSERAPPORT for Dato:05.12.2012 Utført av: Jon P Hellesvik Generell synlighet (pagerank) En god start er å sjekke den generelle synligheten på siden. Dette er en test som rangerer med utgangspunkt

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Internasjonale aktører i domeneverden. Registrarseminar 8. november 2006 Hilde Thunem

Internasjonale aktører i domeneverden. Registrarseminar 8. november 2006 Hilde Thunem Internasjonale aktører i domeneverden Registrarseminar 8. november 2006 Hilde Thunem Aktuelle aktører IANA og ICANN - Internasjonalt ansvar for koordinering av adresser og protokoller - Privatrettslig

Detaljer

Nasjonale meningsma linger gjennomført 2009-2015, med fokus pa snøskuter:

Nasjonale meningsma linger gjennomført 2009-2015, med fokus pa snøskuter: Nasjonale meningsma linger gjennomført 2009-2015, med fokus pa snøskuter: Det er gjort mange meningsmålinger med tema motorferdsel og snøskuterkjøring spesielt. Norsk Friluftsliv har utarbeidet en oversikt

Detaljer

DOK-2016-10 somsenter.no

DOK-2016-10 somsenter.no DOK-2016-10 somsenter.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2016-02-25 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2016-10 STIKKORD: Somsenter.no, Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.3 og vedlegg H pkt.

Detaljer

Posten ønsker å godta signaturstempel som underskrift ved utlevering av PUM-sendinger for de som ikke kan skrive

Posten ønsker å godta signaturstempel som underskrift ved utlevering av PUM-sendinger for de som ikke kan skrive Vår ref. Deres ref. Dato: 10/735-20-MBA 05.10.2011 Posten ønsker å godta signaturstempel som underskrift ved utlevering av PUM-sendinger for de som ikke kan skrive Postens PUM tjeneste er Personlig Utlevering

Detaljer

STIKKORD: abus.no/ Domeneforskriften 4 og 7,

STIKKORD: abus.no/ Domeneforskriften 4 og 7, DOK-2015-49 abus.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2015-12-09 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2015-49 STIKKORD: abus.no/ Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.3 og vedlegg H punkt 1.3. SAMMENDRAG:

Detaljer

NIVI-notat 2014:1 Kommunenes vurderinger av anbud for attføringsbedriftene Utarbeidet på oppdrag av NHO Attføringsbedriftene

NIVI-notat 2014:1 Kommunenes vurderinger av anbud for attføringsbedriftene Utarbeidet på oppdrag av NHO Attføringsbedriftene NIVI-notat 2014:1 Kommunenes vurderinger av anbud for attføringsbedriftene Utarbeidet på oppdrag av NHO Attføringsbedriftene Jørund K Nilsen og Magne Langset Mai 2014 Innhold: 1 INNLEDNING... 1 2 KJENNSKAP,

Detaljer

HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG?

HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG? NES KOMMUNE Samfunnsutvikling og kultur HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG? INFORMASJON OM ÅPENT DIALOGMØTE Mandag 4. februar kl. 19.00-22.00 på rådhuset I forbindelse med revisjon av kommuneplanens

Detaljer

Hvordan skrive en søknad? Grunnkurs Oslo, 25. april 2007 Unni Solås

Hvordan skrive en søknad? Grunnkurs Oslo, 25. april 2007 Unni Solås Hvordan skrive en søknad? Grunnkurs Oslo, 25. april 2007 Unni Solås Hvilke søknadsskjema finnes? Registrere organisasjon Registrere person Registrere rolle Registrere navnetjener (host) 2 Registrere domenenavn

Detaljer

Samarbeid i praksis 10 konkurrenter og én felles løsning! Oslo, 31. oktober 2012 Atle Bergfjord

Samarbeid i praksis 10 konkurrenter og én felles løsning! Oslo, 31. oktober 2012 Atle Bergfjord Samarbeid i praksis 10 konkurrenter og én felles løsning! Oslo, 31. oktober 2012 Atle Bergfjord Bakgrunn Dagens situasjon er at alle tilsynsetatene har utviklet lokale informasjonssystemer til eget bruk.

Detaljer

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen DIAGNOSERAPPORT for Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen Generell synlighet (pagerank) En god start er å sjekke den generelle synligheten på siden. Dette er en test som rangerer med utgangspunkt i hvor

Detaljer

Hyttetryslingene mer enn alpinentusiaster Spørreundersøkelse blant hytteeierne i Trysilfjellet

Hyttetryslingene mer enn alpinentusiaster Spørreundersøkelse blant hytteeierne i Trysilfjellet Hyttetryslingene mer enn alpinentusiaster Spørreundersøkelse blant hytteeierne i Trysilfjellet 1 Forord om undersøkelsen gjennomførte på oppdrag for Trysilfjell Hytteeierforening (THF) en spørreundersøkelse

Detaljer

Tillit og troverdighet på nett. Tillit. troverdighet. på nett. Cato Haukeland, 2007

Tillit og troverdighet på nett. Tillit. troverdighet. på nett. Cato Haukeland, 2007 Tillit og troverdighet på nett Tillit OG troverdighet på nett Bacheloroppgave ibacheloroppgave nye medier i nye medier av Cato Haukeland, Universitetet i Bergen 2007 Cato Haukeland, 2007 1 Innhold 1 Forord

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

Høringssuttalelse til forslag om endringer i utlendingsloven (Innstramminger II)

Høringssuttalelse til forslag om endringer i utlendingsloven (Innstramminger II) Justis og beredskapsdepatementet Vår dato: Deres dato: Vår referanse: Deres referanse: 09022016 Høringssuttalelse til forslag om endringer i utlendingsloven (Innstramminger II) NHO Service organiserer

Detaljer

Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 3. september 2014

Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 3. september 2014 Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 3. september 2014 Høring om endringer i utlendingsforskriften - varig ordning for lengeværende barn og begrunnelse

Detaljer

Barne-, likestilling- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo

Barne-, likestilling- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo Barne-, likestilling- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo Høringsuttalelse fra Norsk Fosterhjemsforening Forslag til endringer i forskrift 18. desember 2003 nr. 1659 om fosterhjem

Detaljer

De mest populære musikkfestivalene i Norge

De mest populære musikkfestivalene i Norge De mest populære musikkfestivalene i Norge Forfattere Maria Helene Hansen Skjelbakken Cecilie Marie Rafdal Mirja Sofie Frantzen Camilla Gåskjønli Anette Bakken Olsen 28. Oktober 2013 Problemstilling Hvilke

Detaljer

1. Innledning Vi viser til høringsbrev fra Justisdepartementet datert 4, september 2007.

1. Innledning Vi viser til høringsbrev fra Justisdepartementet datert 4, september 2007. JUSTISDEPARTE MENTET justisdepartementet Lovavdelingen Postboks 8005 Dep NO-0030 OSLO AK3NR : 2,9 OKT 22V A ont ER WK,PR, -: ARKIVKODE: Deres ref./your ref.: 20070591 I EO MHG/bj Vår ref/our ref.: NOA47/07

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av vakt- og servicetjenester til Oslo Bussterminal. Klagenemnda fant at tildelingskriteriet "Referanser"

Detaljer

Sekretariatets vurdering av om klagen skal tas under behandling

Sekretariatets vurdering av om klagen skal tas under behandling Saksnummer: DOK 07/08 Klagen gjelder: promotech.no 1.Sakens parter Klager: ProMotech Diesel Performance Engineering AB Kontaktperson for klager: Håmsø Patentbyrå ANS, Gunnar Håmsø Klagemotpart: Panoramiq

Detaljer

Holdning til innvandrere i Bergen

Holdning til innvandrere i Bergen Holdning til innvandrere i Bergen Bergen omnibus 15. 18. april 2013 Oppdragsgiver: Bergen kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 15. - 18. april 2013 Datainnsamlingsmetode: Antall

Detaljer

Telehuset Kjøreregler facebook januar 2012. Kjøreregler Facebook. Januar 2012

Telehuset Kjøreregler facebook januar 2012. Kjøreregler Facebook. Januar 2012 S 1 Kjøreregler Facebook Januar 2012 S 2 1. Forstå hva Facebook handler om Ikke tenk på tilstedeværelsen på Facebook som en markedsføringskampanje eller et promoteringsverktøy, men som et sted for dialog

Detaljer

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014 Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014 Januar 2015 Oslo kommune Helseetaten Velferdsetaten Arbeids- og velferdsetaten NAV Oslo Forord Høsten 2014 ble det gjennomført en undersøkelse for å kartlegge

Detaljer

Arbeidsmiljøundersøkelsen 2005

Arbeidsmiljøundersøkelsen 2005 Arbeidsmiljøundersøkelsen I grafene er fordelingene fremstilt i skalaen antall personer. I alt har personer besvart spørreskjemaet. På noen få spørsmål er det litt frafall. Resultatene skal fortolkes som

Detaljer

2. Domeneklagenemnda Domeneklagenemnda har i alt ni medlemmer. Hver sak skal behandles av tre medlemmer.

2. Domeneklagenemnda Domeneklagenemnda har i alt ni medlemmer. Hver sak skal behandles av tre medlemmer. Saksnummer: DOK19/08 Klagen gjelder:sehvasomskjer.no 1. Sakens parter Klager: TV 2 AS Kontaktperson for klager: Bryn Aarflot AS ved advokatfullmektig Thomas Strand-Utne Klagemotpart: NET INVEST NORWAY

Detaljer

PF Studentenes spørreundersøkelse

PF Studentenes spørreundersøkelse 2013 PF Studentenes spørreundersøkelse Undersøkelse foretatt blant politistudenter på Politihøgskolen Oslo, Bodø, Stavern og Kongsvinger i perioden 7-17.nov. 2013 Deltakere: 520 studenter har besvart 2013

Detaljer

Retningslinjer for Søgne kommunes tilstedeværelse i sosiale medier:

Retningslinjer for Søgne kommunes tilstedeværelse i sosiale medier: Retningslinjer for Søgne kommunes tilstedeværelse i sosiale medier: Sosiale medier er en arbeidsmåte og kommunikasjonsform. Nettsamfunn og nettaktiviteter basert på brukerskapt innhold, gjør det mulig

Detaljer

Bruk av sosiale medier i Agder og Telemark bispedømme

Bruk av sosiale medier i Agder og Telemark bispedømme Bruk av sosiale medier i Agder og Telemark bispedømme Bakgrunn Sosiale medier er blitt en stadig større del av vår hverdag. Vi møter dem både som privatpersoner og som virksomhet. Vi opplever i deler av

Detaljer

Sikkerhet på nettet. Men internett har også fallgruber: Hackers Identitetstyveri Bedragerier Mobbing Tyveri av datamaskinen Datamaskinhavari Virus osv

Sikkerhet på nettet. Men internett har også fallgruber: Hackers Identitetstyveri Bedragerier Mobbing Tyveri av datamaskinen Datamaskinhavari Virus osv Sikkerhet på nettet Hva finner vi på nettet? Internett har mange gode tilbud. Nedenfor finner du noen av de områder du kan søke informasjon om: Kunst Musikk Historie Vitenskap Filmer Helse/Medisin Spill

Detaljer

På tvers et regionalt prosjekt i UH-nett Vest. 3. November 2014 Kristine Abelsnes, tidligere prosjektkoordinator

På tvers et regionalt prosjekt i UH-nett Vest. 3. November 2014 Kristine Abelsnes, tidligere prosjektkoordinator På tvers et regionalt prosjekt i UH-nett Vest 3. November 2014 Kristine Abelsnes, tidligere prosjektkoordinator Hva/hvem er UH-nett Vest? Prosjektet På tvers regional tilgang til forskningsinformasjon

Detaljer

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy)

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) SAK 22/15 Til: Fra: Follorådet Rådmannskollegiet/sekretariatet SAKSFREMLEGG Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) Forslag til innstilling: 1. Follorådet er

Detaljer

Duodjinæringens økonomiske situasjon Dud

Duodjinæringens økonomiske situasjon Dud Sámi Ealáhus- ja Guorahallanguovddáš - Samisk Nærings- og Utredningssenter Duodjinæringens økonomiske situasjon Dud Gjennomgang og presentasjon av data fra utøvere registrert i registeret i 2006, samt

Detaljer

Full kontroll? Hva er folk bekymret for, og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger?

Full kontroll? Hva er folk bekymret for, og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger? Full kontroll? Hva er folk bekymret for, og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger? Delrapport 1 fra personvernundersøkelsen 2013/2014 Februar 2014 Innhold Innledning og hovedkonklusjoner...

Detaljer

Registrarundersøkelsen 2007. Registrarseminar Oslo, 21. november 2007 Marit Østlyng

Registrarundersøkelsen 2007. Registrarseminar Oslo, 21. november 2007 Marit Østlyng Registrarundersøkelsen 2007 Registrarseminar Oslo, 21. november 2007 Marit Østlyng Metode Undersøkelsen gjennomført av Synovate MMI Antall registrarer: 440 Antall svar: 182 (41,4 %) Skala fra 1 (Uakseptabelt

Detaljer

Sosiale medier. Et verktøy for oppfølgning av frivillige?

Sosiale medier. Et verktøy for oppfølgning av frivillige? Sosiale medier. Et verktøy for oppfølgning av frivillige? Sosiale medier er en voksende kommunikasjonsform på internett hvor grunnlaget for kommunikasjon hviler på brukerne av de ulike nettsamfunnene.

Detaljer

Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 05 januar 2011

Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 05 januar 2011 Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 05 januar 2011 Møtet ble avholdt på Skype. Wenche ringte opp alle i styret kl 20.00. Med på møtet var: Leder: Wenche Ulleberg-Bøhmer Nest Leder: Friedrich

Detaljer

EVALUERING AV MENTAL HELSES HJELPETELEFON (116 123) OG NETTJENESTE (SIDETMEDORD.NO) Beregnet til Mental Helse. Dokument type Rapport

EVALUERING AV MENTAL HELSES HJELPETELEFON (116 123) OG NETTJENESTE (SIDETMEDORD.NO) Beregnet til Mental Helse. Dokument type Rapport Beregnet til Mental Helse Dokument type Rapport Dato September 2012 EVALUERING AV MENTAL HELSES HJELPETELEFON (116 123) OG NETTJENESTE (SIDETMEDORD.NO) EVALUERING AV MENTAL HELSES HJELPETELEFON (116 123)

Detaljer

DOK-2015-17 finnogspar.no

DOK-2015-17 finnogspar.no DOK-2015-17 finnogspar.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2015-04-15 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2015-17 STIKKORD: finnogspar.no / Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.1 og vedlegg H punkt

Detaljer

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Monica Mæland

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Monica Mæland NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Monica Mæland KONGELIG RESOLUSJON Kongelig resolusjon om endring av forskrift om offentlige anskaffelser og forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene (vann-

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Gråkallen barneahage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: post@graakallenbarnehage.no Innsendt av: Bente

Detaljer