Brukerundersøkelse blant Norids registrarer. Grafikkrapport med kommentarer. Statskonsult

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerundersøkelse blant Norids registrarer. Grafikkrapport med kommentarer. Statskonsult 30.04.2004"

Transkript

1 Brukerundersøkelse blant Norids registrarer Grafikkrapport med kommentarer Statskonsult

2 Referanser Tittel: Brukerundersøkelse Norid Forfatter(e): Karin Johansen og John Nonseid Utgiver: Statskonsult Postboks 8115 Dep 0032 OSLO Prosjektnummer: Prosjektnavn: 1016 Norid Brukerundersøkelse mot registrarene Prosjektleder: Oppdragsgiver(e): Karin Johansen Norid Resymé: Tema i undersøkelsen var: Saksbehandling Fakturering Vurdering av tekniske løsninger Forståelse av rolle og ansvarsfordeling Informasjon og kommunikasjon Erfaring fra andre lands registreringsenheter Arbeidsområde: Styring og resultatorientering Omstilling og organisasjonsformer Informasjonsteknologi Kommunikasjonsutvikling Internasjonalisering Lederskapsutvikling Dato:

3 Innledning Undersøkelsen blant Norids registrarer pågikk i perioden fra 16. mars til 30. mars Undersøkelsen var kvantitativ med predefinerte svar. Den bestod av 74 spørsmål hvorav 5 var åpne. Undersøkelsen bestod av følgende tema i tillegg til bakgrunnsvariabler: Saksbehandling, fakturering, vurdering av nye tekniske løsninger, forståelse av rolle, informasjon og kommunikasjon (herunder vurdering av Norids kundesenter) og erfaring fra andre lands registreringsenheter. Undersøkelsen ble gjennomført over Internett med undersøkelsesverktøyet Refleks. Refleks er en av norges ledende verktøy innen bruk av online undersøkelser. Spørsmålene ble utformet i samarbeid mellom Norid og Statskonsult. For å sikre oss at viktige temaer og spørsmål kom med i undersøkelsen gjennomførte Statskonsult intervjuer av et utvalg registrarer på forhånd. Spørreskjemaet ble også testet mot et utvalg registrarer før undersøkelsen fant sted. Undersøkelsen ble sendt til juridisk kontaktperson for alle aktive registrarer per e-post. Personene ble bedt om å svare på vegne av virksomheten (registraren) som sådan. Undersøkelsen var anonym. Undersøkelsen ble sendt til 479 registrarer. To av disse reserverte seg fra å svare på undersøkelsen. 33 e-postforsendelser feilet av ulike grunner. et respondenter i undersøkelsen ble derfor 444. av 444 besvarte undersøkelsen. Dette gir en svarprosent på ca 41 prosent, noe som regnes som en god svarprosent i en ekstern undersøkelse gjennomført over Internett. Purring ble gjennomført to ganger.

4 Oppsummering Bakgrunnsvariabler Registrarvirksomheten utgjør mindre enn 25 prosent for et stort flertall av registrarene. 79 av registrarene (43,65 av respondentene) ble etablert (som registrar) fra og med Av disse (79) finner vi først og fremst små (69) og mellomstore (8) registrarer. Kun 2 av de 79 har mer enn 2000 domenenavn idag. For et stort flertall (162) (89,5 av respondentene) utgjør registrarvirksomheten mindre enn 25 av totalomsetningen.

5 Oppsummering Saksbehandling Et klart flertall er fornøyd med Norids tjenester. De små registrarene er noe mer fornøyd sammenlignet med de store registrarene. Nær halvparten (49,17) av respondentene er enten fornøyd eller svært fornøyd med Norids tjenester. Hele 74,03 prosent representerer de tre mest positive kategoriene. Dette må tolkes å være et godt resultat for Norid. Krysstabulerer vi dette spørsmålet med spørsmål 1 om størrelse, går det klart frem at de små registrarene er generelt sett mest fornøyd, mens de største registrarene er minst fornøyd. Nesten alle mener akseptabel saksbehandlingstid er fra 1-3 dager. Resultatet indikerer at svaralternativene burde vært annerledes, for eksempel 1 dag, 2 dager, 3 dager. Nesten 25 prosent sier de har hatt behov for å kontakte Norid på helligdager.

6 Oppsummering Fakturering Et klart flertall svarer at den tentative fakturaen er nyttig. Et klart flertall er mer positive til det nye faktureringssystemet. Fordelingen på de ulike svaralternativene indikerer at det fortsatt kan være rom for forbedringer i faktureringssystemet. Rundt 1 av 4 virksomheter (28,18) mener de har behov for elektronisk faktura. Rundt 1 av 5 virksomheter (19,89) mener de har behov for å betale med kredittkort. 1 av 4 virksomheter mener det er vanskelig å overholde betalingsfristen på 14 dager. 7 av 13 av de store har problemer med å overholde fristen, 11 av 32 av de mellomstore har problemer, mens av små har 28 av 96 problemer med å overholde fristen. Et klart flertall er helt uenig i påstanden om at det er en fordel at Norid sender faktura direkte til den som abonnerer på et domene.

7 Oppsummering Vurdering av nye tekniske løsninger Et klart flertall ønsker å kunne gjøre dypere søk i domenebasen. Et klart flertall ønsker oversikt over domener og abonnenter. Et klart flertall ønsker oppdatering av fakturainformasjon for registraren. Et klart flertall ønsker opplisting av alle domener som bruker registrarens navnetjenere eller person-/rolleobjekter. Svært få har kunnskap om EPP. Et tilbud om EPP er viktigere for de store sammenlignet med de små og mellomstore. Et flertall har kunnskap om IP versjon 6. De fleste tilbyr ikke IP versjon 6 baserte tjenester. Et tilbud om IP versjon 6 er viktigere for de store sammenlignet med de små og mellomstore. Et klart flertall er fornøyd med kvaliteten på DNS-tjenesten for.no. 1 av 3 bruker digitale signaturer på meldingene de sender til Norid, og 75 prosent svarer at et krav om elektronisk signatur ikke vil være vanskelig å etterkomme. Så å si ingen har opplevd problemer i forhold til verifisering av meldinger fra Norid. Respondentene er delt i synet på om Norid burde ha digital signatur på meldingene de sender ut som resultat av saksbehandlingen. Kravene til teknisk kompetanse til registrarene er ikke for store. Et klart flertall er kjent med grunnlaget for at Norid kan si opp registraravtalen.

8 Oppsummering Forståelse av rolle Respondentene er verken svært uenig eller enig i påstanden om at Norid behandler registrarene som saksbehandlere. Slår vi sammen kategoriene 4-6, så er respondentene mer enig enn uenig i påstanden. Krysstabulerer vi spørsmålet med størrelsen på virksomheten (spørsmål 1), finner vi nær opptil samme fordeling på de ulike kategoriene. Respondentene er verken svært enig eller uenig med påstanden om at Norid behandler registrarene som kunder. Slår vi sammen kategoriene 1-3 finner vi at et flertall blandt respondentene er mer uenig enn enig med påstanden. Sammenlignet med påstanden foran kan det virke som om registrarene i større grad mener de blir behandlet som saksbehandlere enn kunder. Respondentene er verken særlig uenig eller enig i påstanden om at Jeg skulle ønske Norid behandlet registrarene mer som kunder. Slår vi sammen kategoriene 4-6 finner vi at et flertall blandt registrarene er mer enig i påstanden enn uenig. Sammenlignet med resultatene på de to foregående spørsmålene kan vi muligvis si at respondentene mener de i større grad enn idag burde bli behandlet som kunder av Norid. Resultatet er imidlertid ikke entydig. Det er imidlertid et forhold Norid bør gå videre å undersøke på annen måte hvis forholdet er av stor betydning for dem.

9 Oppsummering Informasjon/kommunikasjon Et klart flertall er fornøyd med informasjonen de får fra Norid. Hvis vi skal peke ut noen områder hvor Norid kan bli bedre, så gjelder det informasjon om regelverk og feilmeldinger og avslag på søknader. Norids web og e-post nyhetsbrev er de viktigste kanalene for respondentene. De fleste er tilfreds med de kanalene de mener er viktige, det vil si Norids web og e-postlisten nyheter. Noen flere velger kategoriene 5 og 6 (tilfreds, svært tilfreds) når de vurderer e-postlisten nyhetsbrev sammenlignet med Norids web. Forskjellen er imidlertid marginal. Svarene på de åpne spørsmålene peker samtidig på at det er rom for forbedringer når det gjelder Norids web (se vedlegg 1). Totalinntrykket av kundesenteret er godt, men de store er langt fra like fornøyd som de små. Et flertall mener at ventetiden på telefon og e-postsvar er akseptabel. Det er imidlertid flere som mener ventetiden på e-postsvar ikke er akseptabel (28.73) sammenlignet med ventetiden på telefonsvar (13,26). Tar vi bort vet ikke kategorien på e-postsvar, så mener nesten 1 av 3 at ventetiden på e-post ikke er akseptabel.

10 Oppsummering Erfaring fra andre lands registreringsenheter Et klart flertall (81,77) har erfaring med registreringsenheter i andre land. En krysstabulering mellom dette spørsmålet og spørsmål 1 om størrelse, viser at det nesten kun er de små registrarene som ikke har noen erfaring med registreringsenheter i andre land. På de åpne svarene sier mer enn 10 av respondentene at Norid bør gå over fra e-post til webbasert registrering av domener (gjerne realtime). For mer om dette se kategorisering av spørsmål 69 i vedlegg 1.

11 Spørsmål 1: Hvor mange domeneabonnenter under.no hadde din virksomhet i 2003? 1. mindre enn mellom 500 og mer enn 2000 Anta ll registrarer (7,18 prosent av respondentene) har mer enn 2000 domeneabonnenter. Fordelingen mellom de tre kategoriene samsvarer med fordelingen mellom store og små registrarer hos Norid.

12 Spørsmål 2: Hvor lenge har din virksomhet vært registrar for Norid? 1. fra før fra og med 2002 Anta ll av registrarene (43,65 av respondentene) har vært registrar fra og med Av disse (79) finner vi først og fremst små (69) og mellomstore (8) registrarer. Kun 2 av de 79 har mer enn 2000 domenenavn idag (kategorien store registrarer ).

13 Spørsmål 3: Hvor stor del av totalomsetningen var registrarvirksomheten for Norid i under 25 prosent 2. mellom 25 og 50 prosent 3. over 50 prosent Anta ll For et stort flertall (162) (89,5 av respondentene) utgjør registrarvirksomheten mindre enn 25 av totalomsetningen.

14 Spørsmål 4: Hvor mange domenesøknader og endringsmeldinger formidlet din virksomhet til Norid i 2003? 1. mindre enn 100 søknader og meldinger til sammen Anta ll mellom 100 og 1000 søknader og meldinger 3. mer enn 1000 søknader og meldinger Kun 20 registrarer formidlet mer enn 1000 domenesøknader og endringsmeldinger. Resterende 88,95 formidlet mindre enn 1000 domenesøknader og endringsmeldinger i Krysstabulering mellom dette spørsmålet og spørsmål 1 om størrelse, viser samsvar mellom de store og de som formidler mer enn 1000 domenesøk og endringsmeldinger.

15 Spørsmål 5: Har ansatte i din virksomhet deltatt på seminar i regi av Norid? 1. ja 2. nei 3. Vet ikke / NA Anta ll av registrarvirksomhetene har deltatt på seminar. Det tilsvarer nesten 1/3 av alle som besvarte undersøkelsen. En krysstabulering mellom dette spørsmålet og spørsmål 1 om størrelse viser følgende: 9 av de 13 store har deltatt på seminar 16 av de 31 mellomstore har deltatt på seminar 29 av de 132 små har deltatt på seminar Sagt på en annen måte har nesten 70 prosent av de store deltatt på seminar, av de mellomstore har rundt 50 prosent deltatt, mens av de små har rundt 20 prosent deltatt.

16 Spørsmål 6: Har din virksomhet erfaring med registreringsenheter i andre land? 1. ja 2. nei Anta ll Et klart flertall (81,77) har erfaring med registreringsenheter i andre land. En krysstabulering mellom dette spørsmålet og spørsmål 1 om størrelse, viser at det nesten kun er de små registrarene som ikke har noen erfaring med registreringsenheter i andre land.

17 Spørsmål 7: Hvor fornøyd er din virksomhet generelt sett med Norids tjenester? 1. 1 Svært misfornøyd An tall indeks: Svært fornøyd Nær halvparten (49,17) av respondentene er enten fornøyd eller svært fornøyd med Norids tjenester. Hele 74,03 prosent representerer de tre mest positive kategoriene. Dette må tolkes å være et godt resultat for Norid. Krysstabulerer vi dette spørsmålet med spørsmål 1 om størrelse, går det klart frem at de små registrarene er generelt sett mest fornøyd, mens de største registrarene er minst fornøyd.

18 Spørsmål 8: Hva vil du si er akseptabel saksbehandlingstid på søknader og meldinger (til arbeidsdager arbeidsdager Anta ll Nesten alle mener akseptabel saksbehandlingstid er fra 1-3 dager. Resultatet indikerer at det burde vært satt opp andre svaralternativer, for eksempel 1 dag, 2 dager, 3 dager.

19 Spørsmål 9: Hva vil du si er akseptabel saksbehandlingstid på andre henvendelser (til og per telefon)? dager dager 3. mer enn 6 dager Anta ll Som for spørsmål 8 (saksbehandlingstid mener et klart flertallt at 1-3 dager er akseptabel saksbehandlingstid. Det eneste vi sikkert kan konkludere med er at saksbehandlingstiden ikke bør overstige 3 dager.

20 Spørsmål 10: Har du noen gang hatt behov for å kontakte Norid (saksbehandling, endringer, informasjon) på helligdager eller offentlige høytidsdager? 1. ja 2. nei 3. Vet ikke / NA Anta ll Nesten 25 prosent sier de har hatt behov for å kontakte Norid på helligdager. Krysstabulerer vi dette spørsmålet med spørsmål 1 om størrelse får vi følgende fordeling: - 4 av de 13 store har hatt behov - 10 av 31 mellomstore har hatt behov - 31 av de 133 små har hatt et behov

21 Spørsmål 11: Er den foreløpige (tentative) fakturaen fra Norid nyttig for din virksomhet? 1. ja Anta ll nei 3. Vet ikke / NA av (67,75) svarer at den tentative fakturaen er nyttig. Krysstabulerer vi dette spørsmålet med spørsmål 1 om størrelse, er fordelingen lik på alle de tre kateriene (liten, mellomstor og stor). Det vil si at fakturaen oppleves som like viktig uansett om registraren er stor eller liten.

22 Spørsmål 12: Norid innførte nytt faktureringssystem fra 1. januar Hvor fornøyd er du med det nye faktureringssystemet? 1. 1 svært misfornøyd Ant all indeks: Svært fornøyd Et klart flertall (69,06) er mer positive enn negative til det nye fakturasystemet. Flest krysser av på kategori 4, dernest kommer kategori 3 og så kategori 5. Dette resultatet kan ikke uten videre sies å være tilfredsstillende, selvom det går i retning av at de fleste er passelig fornøyd eller fornøyd. Krysstabulerer vi dette spørsmålet med spørsmål 1 om størrelse finner vi omtrent samme fordeling mellom små, mellomstore og store.

23 Spørsmål 13: Hva ved faktureringssystemet er du eventuelt ikke fornøyd med? Fritekst svar 25, se vedlegg 1 Kategorisering av åpne spørsmål

24 Spørsmål 14: Har din virksomhet behov for elektronisk faktura (e-faktura)? 1. ja 2. nei Anta ll Nesten 30 prosent av respondentene mener virksomheten har behov for elektronisk faktura. Krysstabulerer vi dette spørsmålet med spørsmål 1 om størrelse finner vi at 5 av 13 de store har behov, 11 av de 33 mellomstore har behov. Vi understreker at usikkerheten blir stor når vi krysser ned på et så lite antall respondenter. Vi merker oss imidlertid at over 1/3 av gruppen mellomstore og store registrarer har behov for elektronisk faktura. Svarene indikerer at Norid burde gå videre å undersøke dette ytterligere.

25 Spørsmål 15: Har din virksomhet behov for å betale med kredittkort? 1. ja 2. nei Anta ll Under 20 prosent av respondentene sier de har behov for å betale med kredittkort. Krysstabulerer vi dette spørsmålet med spørsmål 1 om størrelse finner vi at andelen som svarer at de har behov er størst blandt de største og minst blandt de minste registrarene. Vi understreker at usikkerheten blir stor når vi krysser ned på et så lite antall respondenter.

26 Spørsmål 16: Er det vanskelig for din virksomhet å overholde betalingsfristen på 14 dager for årsavgift? 1. ja 2. nei 3. Vet ikke / NA Anta ll av 4 virksomhet mener det er vanskelig å overholde betalingsfristen på 14 dager. 7 av 13 av de store har problemer med å overholde fristen, 11 av 32 av de mellomstore har problemer, mens de små har 28 av 96 problemer med å overholde fristen.

27 Spørsmål 17: Vurder følgende påstand: Det er en fordel at Norid sender faktura direkte til den som abonnerer på et domene Helt uenig An tal 99l indeks: Helt enig 7. Vet ikke / NA Et klart flertall er helt uenig i at det er en fordel at Norid sender faktura direkte til den som abonnerer på et domene. Krysstabulerer vi dette spørsmålet med spørsmål 1 om størrelse finner vi omtrent samme fordeling.

28 Spørsmål 18: Vurdering av nye tekniske løsninger: Kunne gjøre dypere søk i domenebasen 1. 1 Svært lite behov An tal l indeks: Svært stort behov 7. Vet ikke / NA Et klart flertall ønsker å kunne gjøre dypere søk i domenebasen. Krysstabulerer vi dette spørsmålet med spørsmål 1 om størrelse finner vi omtrent samme fordeling.

29 Spørsmål 19: Månedlig og årlig oversikt domener og abonnenter (portefølje) som er knyttet til din registrarvirksomhet 1. 1 Svært lite behov An tal l indeks: Svært stort behov Et klart flertall ønsker oversikt over domener og abonnenter. Krysstabulerer vi dette spørsmålet med spørsmål 1 om størrelse finner vi omtrent samme fordeling.

30 Spørsmål 20: Oppdatering av fakturainformasjon for registraren 1. 1 Svært lite behov An tall indeks: Svært stort behov 7. Vet ikke / NA Et klart flertall ønsker oppdatering av fakturainformasjon for registraren. Krysstabulerer vi dette spørsmålet med spørsmål 1 om størrelse finner vi omtrent samme fordeling.

31 Spørsmål 21: Opplisting av alle domener som bruker registrarens navnetjenere eller person-/rolleobjekter 1. 1 Svært lite behov An tall indeks: Svært stort behov 7. Vet ikke / NA Respondentene utrykker et klart behov for dette.

32 Spørsmål 22: Har du andre forslag til informasjon eller tjenester som kan være nyttig i en slik webløsning? Fritekst svar 39, se vedlegg 1 Kategorisering av åpne spørsmål

33 Spørsmål 23: Kjenner du til EPP? 1. ja 2. nei Anta ll Svarene viser at svært få har kunnskap om EPP. Av de store har 38,46 (5 av 13) kunnskap om EPP, mens hos de små har kun 10,29 (14 av 122) kunnskap om EPP. Vi kan ut fra det anta at flere av de store registrarene har kunnskap om dette enn blant de små.

34 Spørsmål 24: Bruker du i dag EPP eller lignende mot en registreringsenhet? 1. ja 2. nei Anta ll Nesten ingen bruker idag EPP eller lignende mot en registreingsenhet. Av de store bruker 3 av 13 EPP, mens av de små bruker 4 av 132. Av de mellomstore bruker 4 av 32 EPP.

35 Spørsmål 25: Hvor viktig vil et EPP-tilbud fra Norid være for din virksomhet? 1. 1 Svært uviktig Ant all indeks: Svært viktig Resultatene her indikerer at respondentene er usikre. Resultatet isolert sett går i retning av at de ikke kategoriserer EPP som viktig for virksomheten. Går vi ned på fordelingen mellom de ulike kategoriene i forhold til størrelse på registrarene, finner vi en jevnere fordeling blandt de små og mellomstore registrarene. Blandt de store svarer et klart flertall at på kategoriene 4-6, det vil si her går resultatet i retning av at EPP er et viktig tilbud.

36 Spørsmål 26: Kjenner du til ip versjon 6? 1. ja 2. nei Anta ll I motsetning til EPP, er kunnskap om ip relativt god. Fordelingen mellom store, mellomstore og små registrarer er jevn.

37 Spørsmål 27: Tilbyr du i dag ipv6-baserte tjenester til abonnentene? 1. ja 2. nei Anta ll De fleste tilbyr ikke ipv-6 tjenester idag.

38 Spørsmål 28: Hvor viktig er det for virksomheten din å kunne registrere ipv6-adresser som lim-poster? 1. 1 Svært uviktig Ant all indeks: Svært viktig Som for EPP, indikerer fordelingen at respondentene er usikre på hvorvidt er det viktig eller ei. Et flertall (kategoriene 1-3) mener imidlertid at det ikke er viktig å kunne registrere ipv6- adresser som lim-poster. Krysstabulerer vi dette spørsmålet med størrelsen på registrarene, mener et flertall blandt de store at det er viktig, mens et mindretall av de små og mellomstore mener det er viktig.

39 Spørsmål 29: Hvor viktig er det for virksomheten din at Norids navnetjeneste er tilgjengelig over ipv6? An tall 1. 1 Svært uviktig indeks: Svært viktig Heller ikke her heller det i retning av at en slik tjeneste er viktig for respondentene. Som for spørsmålet foran mener de store at det er viktigere enn de små. Et knapt flertall (53) av de store heller i retning av at det er viktig. Vi kan ikke se at resultatet blandt de store er entydige. Resultatene indikerer imidlertid at disse spørsmålene EPP og ipv6 kan være interessante å følge opp ytterligere.

40 Spørsmål 30: Hvordan vil du vurdere kvaliteten på DNS-tjenesten for.no? 1. 1 Svært dårlig Svært god 5.13 indeks: Vet ikke / NA Resultatet er svært godt med tanke på kvaliteten på DNS-tjenesten. An tal l

41 Spørsmål 31: Dersom din virksomhet har opplevd problemer med Norids DNStjeneste, hva består disse i? Fritekst svar 9, se vedlegg 1 Kategorisering av åpne spørsmål

42 Spørsmål 32: Bruker du digitale signaturer på meldingene du sender til Norid? 1. ja 2. nei 3. Vet ikke / NA An tal l Et knapt flertall bruker ikke digitale signaturer på meldingene de sender til Norid. Dersom vi krysstabulerer i forhold til størrelse, finner vi flest som bruker digitale signaturer blant de små (også i prosent), deretter kommer de mellomstore, og det er kun 3 av 13 (23,08) av de store som svarer at de bruker digitale signaturer i denne sammenheng.

43 Spørsmål 33: Vil det være vanskelig for din virksomhet å etterkomme et eventuelt krav fra Norid om at registraren skal signere meldinger digitalt? 1. ja 2. nei 3. Vet ikke / NA An tal l De fleste svarer at et slikt krav ikke vil være et problem.

44 Spørsmål 34: Hvis ja, hvorfor? Fritekst svar 15, se vedlegg 1 Kategorisering av åpne spørsmål

45 Spørsmål 35: Registraren har i dag ingen mulighet for å verifisere at en melding virkelig kommer fra Norid. Har din virksomhet opplevd problemer på grunn av dette? 1. ja An tall nei 3. Vet ikke / NA Nesten ingen har opplevd problemer i forhold til verifisering.

46 Spørsmål 36: Synes du Norid burde ha digital signatur på meldinger som sendes ut som resultat av saksbehandlingen? 1. ja 2. nei 3. Vet ikke / NA An tal l Respondentene er delt i to når det gjelder dette temaet. Resultatet indikerer at spørsmålet bør følges opp på en eller annen måte. Dette gjentar seg når vi krysstabulerer spørsmålet i forhold til størrelse. Både de store, mellomstore og små er med andre ord delt i to når det gjelder synet på dette forholdet.

47 Spørsmål 37: Opplever du at kravene om teknisk kompetanse fra Norid til deg som registrar er på et håndterlig nivå? 1. ja 2. nei 3. Vet ikke / NA An tal l Nær alle mener det tekniske kravet er på et håndterlig nivå.

48 Spørsmål 38: Er du godt kjent med grunnlaget for at Norid kan si opp registraravtalen med din virksomhet? 1. ja 2. nei 3. Vet ikke / NA A nt all Et klart flertall er kjent med grunnlaget. Dersom målet til Norid er at alle skal være kjent med grunnlaget er resultatet likevel ikke helt tilfredsstillende. Det er kun de små og mellomstore registrarene som svarer at de ikke kjenner til grunnlaget.

49 Spørsmål 39: Det bør være mulig å være registrar uten å selge andre tjenester indeks: Svært uenig Svært enig Ant all Respondentene er svært delt i synet på dette spørsmålet. Legger vi sammen kategoriene 4-6, er det flere som er positive til at det bør være mulig å være registrar uten å selge andre tjenester, enn negative.

50 Spørsmål 40: Norid behandler registrarene som saksbehandlere Svært uenig 2. 2 An tall indeks: Svært enig Respondentene er verken svært uenig eller enig i påstanden. Slår vi sammen kategoriene 4-6, så er respondentene mer enig enn uenig i påstanden. Krysstabulerer vi spørsmålet med størrelsen på virksomheten, finner vi nær opptil samme fordeling på de ulike kategoriene.

51 Spørsmål 41: Norid behandler registrarene som kunder Svært uenig Ant all indeks: Svært enig Som for påstanden foran, får vi også her et bilde av at respondentene verken er svært enig eller uenig med påstanden. Slår vi sammen kategoriene 1-3 finner vi at et flertall blandt respondentene er mer uenig enn enig med påstanden. Sammenlignet med påstanden foran kan det virke som om registrarene i større grad mener de blir behandlet som saksbehandlere enn kunder.

52 Spørsmål 42: Jeg skulle ønske Norid behandlet registrarene mer som kunder Svært uenig An tall indeks: Svært enig Igjen ser vi at respondentene verken er særlig uenig eller enig i påstanden. Slår vi sammen kategoriene 4-6 finner vi at et flertall blandt registrarene er mer enig i påstanden enn uenig. Sammenlignet med resultatene på de to foregående spørsmålene kan vi muligvis si at respondentene mener de i større grad enn idag burde bli behandlet som kunder av Norid. Resultatet er imidlertid ikke entydig. Det er imidlertid et forhold Norid bør gå videre å undersøke på annen måte hvis forholdet er av stor betydning for dem.

53 Spørsmål 43: Hvor fornøyd er du med informasjonen fra Norid generelt sett? 1. 1 Svært misfornøyd An tall indeks: Svært fornøyd 7. Vet ikke / NA Resultatet fra dette spørsmålet er svært godt for Norid. De fleste er enten fornøyd, godt fornøyd eller svært fornøyd.

54 Spørsmål 44: Hvor fornøyd er du med informasjonen om saksbehandlingsrutiner? indeks: Svært misfornøyd 2. 2 Ant all Svært fornøyd Vet ikke / NA Respondentene er gjennomgående litt mindre fornøyd når vi måler informasjon i forhold til bestemte saker, som informasjon om saksbehandling og om viktige endringer i regelverk og rutiner. Resultatet er noe dårligere sammenlignet med disse igjen, når det gjelder informasjon om en sak som er til behandling, om regelverket, feilmeldinger og avslag på søkander og veiledninger og søknadsskjemaer. Samtidig svarer et flertall av respondentene på variablene 4-6, altså en mer positiv enn negativ vurdering av informasjonene, for alle spørsmålene som har med informasjon å gjøre. Hvis vi skal peke ut noen områder hvor Norid kan bli bedre, så gjelder det informasjon om regelverk og feilmeldinger og avslag på søknader. Respondentene ble bedt om å ta stilling til påstanden Jeg får den informasjonen jeg trenger for å oppfylle kravene til informasjon og veiledning overfor kundene mine. Her sier et klart flertall seg enige i påstanden. Dette understreker at respondentene er godt fornøyd med informasjonen de mottar fra Norid.

55 Spørsmål 45: Hvor fornøyd er du med informasjon du får om en sak som er til behandling? 1. 1 Svært misfornøyd An tal l indeks: Svært fornøyd 7. Vet ikke / NA Kommentar se spørsmål om informasjon om saksbehandlingsrutiner.

56 Spørsmål 46: Hvor fornøyd er du med tidspunktet for når dere får informasjon om viktige endringer i regelverk og rutiner? indeks: 1. 1 Svært misfornøyd Svært fornøyd Vet ikke / NA Kommentar se spørsmål om informasjon om saksbehandlingsrutiner. A nt all

57 Spørsmål 47: informasjon om regelverket 1. 1 Svært vanskelig å forstå An tal l indeks: Svært lett å forstå Kommentar se spørsmål om informasjon om saksbehandlingsrutiner.

58 Spørsmål 48: Feilmeldinger og avslag på søknader 1. 1 Svært vanskelig å forstå An tal l indeks: Svært lett å forstå Kommentar se spørsmål om informasjon om saksbehandlingsrutiner.

59 Spørsmål 49: Veiledninger og søknadsskjema 1. 1 Svært vanskelig å forstå An tal l indeks: Svært lett å fortstå Kommentar se spørsmål om informasjon om saksbehandlingsrutiner.

60 Spørsmål 50: Jeg får den informasjonen jeg trenger for å oppfylle kravene til informasjon og veiledning overfor kundene mine Svært uenig Svært enig 4.67 indeks: Vet ikke / NA Kommentar se spørsmål om informasjon om saksbehandlingsrutiner. An tal l

61 Spørsmål 52: 51. Brosjyrer Kanaler og viktighet 1 Svært uviktig Svært viktig 52. Norids websider (www.norid.no) 53. E-postlisten (diskusjonsforum) 54. E-postlisten (nyheter fra Norid) 55. Seminarene Kanalen brosjyrer er i følge et flertall av respondentene svært uviktig eller uviktig. Over 83 prosent svarer alternativ 1, 2 eller 3, altså de lite viktig til svært uviktig. E-postlisten diskusjonsforum er heller ikke så viktig for respondentene, mens epostlisten nyhetsbrev er viktig. Seminarene er ikke så viktig for respondentene. Vi må imidlertid huske på her at ikke alle har deltatt på seminarene og kjenner til hva som blir formidlet/diskutert der. Websider er imidlertid den viktigste kanalen av alle. Hele 75,69 sier internettsidene er svært viktig.

Registrarundersøkelsen 2007. Registrarseminar Oslo, 21. november 2007 Marit Østlyng

Registrarundersøkelsen 2007. Registrarseminar Oslo, 21. november 2007 Marit Østlyng Registrarundersøkelsen 2007 Registrarseminar Oslo, 21. november 2007 Marit Østlyng Metode Undersøkelsen gjennomført av Synovate MMI Antall registrarer: 440 Antall svar: 182 (41,4 %) Skala fra 1 (Uakseptabelt

Detaljer

Brukerundersøkelse. Utført blant 600 domeneabonnenter i mars 2005

Brukerundersøkelse. Utført blant 600 domeneabonnenter i mars 2005 Brukerundersøkelse Utført blant 6 domeneabonnenter i mars Om undersøkelsen Utført av TNS Gallup i samarbeid med Post- og teletilsynet på oppdrag fra UNINETT Norid 6 av (1 %) tilfeldig uttrukne domeneabonnenter

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2014

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2014 Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2014 Innhold Innledning...3 Metode, utvalg og gjennomføring...3 Feilmarginer...3 Signifikanstesting...4 Om rapporten...5 Hovedfunn...6 Registrarene...8 Bakgrunnsvariabler...8

Detaljer

Registrarordningen i fokus Norids registrarseminar 11. november 2005 Hilde Thunem

Registrarordningen i fokus Norids registrarseminar 11. november 2005 Hilde Thunem Registrarordningen i fokus Norids registrarseminar 11. november 2005 Hilde Thunem Hvem er Norid? UNINETT AS heleid av staten (UFD) Norid er heleid av UNINETT AS Privatrettslig organisert, men eid av staten

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2008

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2008 Norsk Gallup Institutt AS Storgata 33a Postboks 9016 Grønland 0133 OSLO Norway t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no w www.tns-gallup.no Org nr NO 890 660 002 MVA Kundetilfredshetsundersøkelse

Detaljer

VELKOMMEN SOM REGISTRAR FOR.NO

VELKOMMEN SOM REGISTRAR FOR.NO .no VELKOMMEN SOM REGISTRAR FOR.NO Du har inngått en registraravtale med Norid. Din håndtering av oppgaven som registrar er svært viktig både for dine kunder og for oss. Vi ønsker å bidra til at du kan

Detaljer

Registrarmodellen. Hilde Thunem NORID. Norids registrarseminar

Registrarmodellen. Hilde Thunem NORID. Norids registrarseminar Registrarmodellen Hilde Thunem NORID Norids registrarseminar Innhold Hvem er Norid? Registrarmodellen Forhold mellom partene Sentrale dokumenter Ansvar og plikter Norid Registraren Søker Å være registrar

Detaljer

HVA INNEBÆRER DET Å VÆRE.NO REGISTRAR? Grunnkurs Våren 2007 Marit Østlyng

HVA INNEBÆRER DET Å VÆRE.NO REGISTRAR? Grunnkurs Våren 2007 Marit Østlyng HVA INNEBÆRER DET Å VÆRE.NO REGISTRAR? Grunnkurs Våren 2007 Marit Østlyng Tema Registraravtalen - rettigheter og krav Aktivitetskravet Egenerklæringen 2 Rollen som registrar Registrarene er mellomleddet

Detaljer

Registrarundersøkelse

Registrarundersøkelse Registrarundersøkelse Utarbeidet for: Norid Utarbeidet av: Tron Landsnes og Håkon Kavli Oslo, 28.06.07 Forord Denne rapporten gjengir resultater fra en undersøkelse blant Norids registrarer i 2007. Undersøkelsen

Detaljer

VERDIGRUNNLAG. Visjon.no-domenet skal forvaltes til samfunnets beste

VERDIGRUNNLAG. Visjon.no-domenet skal forvaltes til samfunnets beste .no DETTE ER NORID 02 Visjon.no-domenet skal forvaltes til samfunnets beste VERDIGRUNNLAG Norids visjon og virksomhet er forankret i et sterkt samfunnsansvar som gjenspeiler at vi forvalter en ressurs

Detaljer

HVA INNEBÆRER DET Å VÆRE.NO-REGISTRAR? Grunnkurs Høsten 2006 Ingrid Ofstad

HVA INNEBÆRER DET Å VÆRE.NO-REGISTRAR? Grunnkurs Høsten 2006 Ingrid Ofstad HVA INNEBÆRER DET Å VÆRE.NO-REGISTRAR? Grunnkurs Høsten 2006 Ingrid Ofstad Hvorfor grunnkurs? Kontakt og opplæring viktig for samarbeidet Sette fokus på hvordan registrarene følger opp registraravtalen

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE 2016

BRUKERUNDERSØKELSE 2016 BRUKERUNDERSØKELSE 2016 Innhold 1 Oppsummering... 3 2 Innledning... 3 1 Opplegg og metode... 3 2 Utvalg... 4 3 Svarprosent/respondentene... 4 Kommentarer til resultatene... 5 1 Kjennskap og erfaring om

Detaljer

Fakturering og fornying av domener. Grunnkurs Høsten 2006 Marit Østlyng

Fakturering og fornying av domener. Grunnkurs Høsten 2006 Marit Østlyng Fakturering og fornying av domener Grunnkurs Høsten 2006 Marit Østlyng Registreringsavgift 50 kr (inkludert årsavgift for det første året) Dekker avgifter i forbindelse med domenesøknaden Faktureres etterskuddsvis

Detaljer

Egenerklæring uten penn og papir. 27. april 2011 Unni Solås

Egenerklæring uten penn og papir. 27. april 2011 Unni Solås Egenerklæring uten penn og papir 27. april 2011 Unni Solås Agenda Hvorfor er vi her? Hvorfor blir vi ikke helt kvitt egenerklæringen? Modell 1 Modell 2 2 Hva handler dette møtet om? Papir og håndsignatur

Detaljer

Registrarordningen i teori og praksis. Norids registrarseminar 8. November 2006 Hilde Thunem

Registrarordningen i teori og praksis. Norids registrarseminar 8. November 2006 Hilde Thunem Registrarordningen i teori og praksis Norids registrarseminar 8. November 2006 Hilde Thunem Teori: De viktige spørsmålene Hvem lager reglene for.no? - Forvaltningsmodellen for.no - Domeneforskriften Hvem

Detaljer

Kundeundersøkelse 2012 - Total

Kundeundersøkelse 2012 - Total Kundeundersøkelse 2012 - Total Totalt antall besvarelser: 166 Hvor lenge har du vært kunde av Schløsser Møller Kulde AS? 6 måneder eller mindre Mer enn 6 måneder og mindre enn et år 1-3 år Mer enn 3 år

Detaljer

Nye tider og nye modeller Norids registrarseminar 26. oktober 2004 Hilde Thunem

Nye tider og nye modeller Norids registrarseminar 26. oktober 2004 Hilde Thunem Nye tider og nye modeller Norids registrarseminar 26. oktober 2004 Hilde Thunem Innhold Forvaltningsmodell for.no Registrarmodellen Hvorfor registrarer? Rollen som registrar Registrarmodellen Parter Avtaleforhold

Detaljer

Brukerundersøkelse Veiledning

Brukerundersøkelse Veiledning Brukerundersøkelse Veiledning Hvordan var ditt møte med skattekontoret? Uke 46/2008 Evaluering av ROS, Trine Pettersen og Maren Opperud Eidskrem Innhold Lysark 3 Lysark 4-8 Lysark 9-25 Lysark 26-29 Lysark

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) NFR, FIFOS-programmet GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 82-14-04036-1 403318.

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) NFR, FIFOS-programmet GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 82-14-04036-1 403318. SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF IKT Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Forskningsveien 1 Telefon: 22 06 73 00 Telefaks: 22 06 73 50 Foretaksregisteret: NO 948 007 029 MVA Hva mener aktive Internett-brukere

Detaljer

Bedriftsundersøkelse 2013

Bedriftsundersøkelse 2013 Bedriftsundersøkelse 2013 Gjennomført for Skatteetaten Juni 2013 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført som en telefonundersøkelse med et tilfeldig utvalg av norske bedrifter (inkludert bedrifter

Detaljer

Domenenavn under.no - Konkurranseanalyse

Domenenavn under.no - Konkurranseanalyse Domenenavn under.no - Konkurranseanalyse Haakon Sandven Seniorrådgiver Post- og teletilsynet 11. november 2005 Bakgrunn for analysen 6 år siden registrarordningen ble innført. Norid ønsker å kartlegge:

Detaljer

Fakturering og fornying av domener. Grunnkurs Våren 2007 Marit Østlyng

Fakturering og fornying av domener. Grunnkurs Våren 2007 Marit Østlyng Fakturering og fornying av domener Grunnkurs Våren 2007 Marit Østlyng Registreringsavgift 50 kr (inkludert årsavgift for det første året) Dekker avgifter i forbindelse med domenesøknaden Faktureres etterskuddsvis

Detaljer

UIB - BRITA BRUKERUNDERSØKELSE

UIB - BRITA BRUKERUNDERSØKELSE UIB - BRITA BRUKERUNDERSØKELSE Hovedrapport 2012 KORT OM UNDERSØKELSEN Metode: Web-undersøkelse: E-mail via lenke Utvalg: Ansatte ved UiB Antall intervju: n=684 Svarprosent: 34 % Datainnsamlingsperiode:

Detaljer

Midt-Buskerud Barneverntjeneste - Brukerundersøkelse 2015

Midt-Buskerud Barneverntjeneste - Brukerundersøkelse 2015 Midt-Buskerud Barneverntjeneste - Brukerundersøkelse 2015 Denne rapporten er utarbeidet på bakgrunn av tjenestens styringssystem, og et ledd i internkontrollen. Den sammenfatter resultatene av brukerundersøkelse

Detaljer

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet Senter for statlig økonomistyring 20. februar 2010

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet Senter for statlig økonomistyring 20. februar 2010 Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2009 Senter for statlig økonomistyring 20. februar 2010 RAPPORT 1/2010 Side 2 1 Innledning...3 1.1 Bakgrunn...3 1.2 Metode...3 1.3 Informasjon om respondentene...4

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Steinskjer Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Brukerundersøkelse blant offentlige rekvirenter av farskaps- og slektskapstester ved Avdeling for Familiegenetikk, 2012

Brukerundersøkelse blant offentlige rekvirenter av farskaps- og slektskapstester ved Avdeling for Familiegenetikk, 2012 Brukerundersøkelse blant offentlige rekvirenter av farskaps- og slektskapstester ved Avdeling for Familiegenetikk, 2012 I perioden april/mai 2012 gjennomførte avdelingen en brukerundersøkelse for offentlige

Detaljer

Brukerundersøkelse om medievaktordningen. Januar 2011

Brukerundersøkelse om medievaktordningen. Januar 2011 Brukerundersøkelse om medievaktordningen Januar 2011 Om undersøkelsen Undersøkelsen er en evaluering av medievaktordningen ILKO. Medievaktordningen er en døgnkontinuerlig telefonvakttjeneste som har vært

Detaljer

Lokale brukerundersøkelse høsten 2014. fylkessammenligning

Lokale brukerundersøkelse høsten 2014. fylkessammenligning Lokale brukerundersøkelse høsten 2014 fylkessammenligning Hovedspørsmål - Jeg blir møtt med respekt når jeg henvender meg til NAV-kontoret 1 536 3 313 2 766 1 523 1 838 1 759 1 521 864 1 029 3 007 2 935

Detaljer

Rapport brukerundersøkelse for Fylkesmannen i Finnmark 2016

Rapport brukerundersøkelse for Fylkesmannen i Finnmark 2016 Rapport brukerundersøkelse for Fylkesmannen i Finnmark 2016 Om undersøkelsen Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt fylkesmennene oppdrag om å gjennomføre brukerundersøkelser. Mellom 28. november

Detaljer

Utdanningspolitiske saker

Utdanningspolitiske saker Utdanningspolitiske saker Web-undersøkelse blant foreldre 6. 14. desember 2016 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 6. 14. desember 2016 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 849 Kartlegge

Detaljer

Lotteri- og stiftelsestilsynet. Brukerundersøkelse 2012 Oppsummeringsrapport. Lotteri- og stiftelsestilsynet

Lotteri- og stiftelsestilsynet. Brukerundersøkelse 2012 Oppsummeringsrapport. Lotteri- og stiftelsestilsynet Brukerundersøkelse 2012 Oppsummeringsrapport Bakgrunn og formål skal gi relevant informasjon og veiledning til aktører, publikum og myndigheter på lotteri- og pengespillområdet og på stiftelsesområdet.

Detaljer

Positivt [ ] Negativt [ ] Ingen mening [ ]

Positivt [ ] Negativt [ ] Ingen mening [ ] Spørsmål Svar 1. Ditt mobilnummer for å delta i trekningen av en ipad Mini? (frivillig) 2. Din alder? 18-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 Over 60 3. Kjønn? Mann Kvinne 4. Dato for besvarelsen?

Detaljer

Hvordan skrive en søknad? Grunnkurs Oslo, 25. april 2007 Unni Solås

Hvordan skrive en søknad? Grunnkurs Oslo, 25. april 2007 Unni Solås Hvordan skrive en søknad? Grunnkurs Oslo, 25. april 2007 Unni Solås Hvilke søknadsskjema finnes? Registrere organisasjon Registrere person Registrere rolle Registrere navnetjener (host) 2 Registrere domenenavn

Detaljer

Vi fikk 80 besvarte spørreskjema tilbake (altså en svarprosent på 21,75).

Vi fikk 80 besvarte spørreskjema tilbake (altså en svarprosent på 21,75). Side 1av 13 Bakgrunn I oktober 2000 sendte prosjektet ut 400 spørreskjema til pasientene ved Tiller Psykiatriske poliklinikk. Bakgrunnen for utsendelsen var at man hadde opplevd å få manglende oppslutning

Detaljer

Innføring av domeneregistreringer med elektroniske egenerklæringer

Innføring av domeneregistreringer med elektroniske egenerklæringer 1 (11) Innføring av domeneregistreringer med elektroniske egenerklæringer Dette dokumentet beskriver en løsning for registrering av domenenavn med elektroniske egenerklæringer. 2 (11) Historikk Dato Revisjon

Detaljer

2015 Utvalg Antall svar Svar-prosent. Patent % Varemerke % Design % Total %

2015 Utvalg Antall svar Svar-prosent. Patent % Varemerke % Design % Total % Patentstyrets kundeundersøkelser Patentstyret gjennomfører årlig kundeundersøkelser blant de som har levert patentsøknad, varemerke- eller design-registrering. Denne rapporten tar for seg resultatene fra

Detaljer

Industrielle rettigheter i Norge

Industrielle rettigheter i Norge Industrielle rettigheter i Norge En undersøkelse blant norsk næringsliv, gjennomført av Perduco AS på oppdrag fra Patentstyret 6. desember 2004 Patentstyret Innhold Resultater Generelle funn (Spørsmål

Detaljer

Kundesenterindeks - Demoselskap - sølv

Kundesenterindeks - Demoselskap - sølv Kundesenterindeks - - sølv TNS 4.. erlend.espedal@tns-gallup.no Contents Om undersøkelsen 5 Henvendelsesmønster 9 Tilfredshet 6 4 Ønsket kontaktmåte 7 TNS 4.. erlend.espedal@tns-gallup.no Growth summary

Detaljer

Bruk og oppfatninger av domenenavn. Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn

Bruk og oppfatninger av domenenavn. Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn Bruk og oppfatninger av domenenavn Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

Hvordan skrive en søknad? Grunnkurs Høsten 2006 Unni Solås

Hvordan skrive en søknad? Grunnkurs Høsten 2006 Unni Solås Hvordan skrive en søknad? Grunnkurs Høsten 2006 Unni Solås Hvilke søknadsskjema finnes? Registrere organisasjon Registrere person Registrere rolle Registrere navnetjener (host) 2 Registrere domenenavn

Detaljer

Arbeidsmiljøundersøkelsen 2005

Arbeidsmiljøundersøkelsen 2005 Arbeidsmiljøundersøkelsen I grafene er fordelingene fremstilt i skalaen antall personer. I alt har personer besvart spørreskjemaet. På noen få spørsmål er det litt frafall. Resultatene skal fortolkes som

Detaljer

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011 Sarpsborg Innhold 1.0 Om undersøkelsene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Forarbeider, metode og utvalg... 3 1.3 Målgruppe... 3 1.4 Datainnsamling og gjennomføring....

Detaljer

Brukerundersøkelse Matindustri og -importører

Brukerundersøkelse Matindustri og -importører Brukerundersøkelse Matindustri og -importører Gjennomført for Statens Landbruksforvaltning Januar 2011 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Statens Landbruksforvaltning Ellen Hov Aanæs

Detaljer

NASJONALE BRUKER- UNDERSØKELSER 2017

NASJONALE BRUKER- UNDERSØKELSER 2017 NASJONALE BRUKER- UNDERSØKELSER 2017 Generelt om de nasjonale undersøkelsene 2 Nasjonale brukerundersøkelser 2017 Bakgrunn Iht. SLA er Pasientreiser HF ansvarlig for å planlegge, gjennomføre og sammenstille

Detaljer

Juridiske problemstillinger ved avskaffelsen av papirskjema

Juridiske problemstillinger ved avskaffelsen av papirskjema Juridiske problemstillinger ved avskaffelsen av papirskjema Dette dokumentet beskriver de juridiske problemstillingene ved overgang til elektronisk avgitt egenerklæring, og avskaffelse av erklæring ved

Detaljer

Omlegging til nytt registreringssystem. 25. august 2010 Unni Solås

Omlegging til nytt registreringssystem. 25. august 2010 Unni Solås Omlegging til nytt registreringssystem 25. august 2010 Unni Solås Oversikt Forberedelser til omleggingen Perioden 30. september 8. oktober Etter 8. oktober Før selve omleggingen Registrarprøven - Frist

Detaljer

Evaluering av Fylkesmannen. Sør-Trøndelag 2016/2017

Evaluering av Fylkesmannen. Sør-Trøndelag 2016/2017 Evaluering av Fylkesmannen Sør-Trøndelag 2016/2017 Innhold Bakgrunn for undersøkelsen s. 1 Om undersøkelsen s. 2 Om rapporten s. 3 Kjennskap til: Fylkesmannens virksomhet s. 4 Fylkesmannens arbeidsoppgaver

Detaljer

Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet Tilfredshet med barnehagetilbudet Spørreundersøkelse blant foreldre med barn i barnehage TNS Gallup desember 2008 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen..

Detaljer

Skolelederes ytringsfrihet

Skolelederes ytringsfrihet Skolelederes ytringsfrihet Undersøkelse blant skoledere i grunnskole og 2. - 10. september 2008 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING Prosjektinformasjon Kartlegge skolelederes

Detaljer

Bruk og oppfatninger av domenenavn. En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid

Bruk og oppfatninger av domenenavn. En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid Bruk og oppfatninger av domenenavn En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid 1 Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

Pålegg fra lokale skolemyndigheter/politikere. Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er grunnskolelærere

Pålegg fra lokale skolemyndigheter/politikere. Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er grunnskolelærere Pålegg fra lokale skolemyndigheter/politikere Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er grunnskolelærere 29. mai 27. juni 2017 1 Prosjektinformasjon Formål: Kartlegge omfanget av pålegg

Detaljer

Vestfold fylkesbibliotek

Vestfold fylkesbibliotek Vestfold fylkesbibliotek Brukerundersøkelse 2013 Kvantitativ telefonundersøkelse Mai-juni 2013 Om undersøkelsen Oppdragsgiver, metode og utvalg: På vegne av Vestfold fylkeskommune ved Vestfold fylkesbibliotek

Detaljer

25.04.2012 09:05 QuestBack eksport - Brukerundersøkelse om brukermedvirkning

25.04.2012 09:05 QuestBack eksport - Brukerundersøkelse om brukermedvirkning Brukerundersøkelse om brukermedvirkning Publisert fra 29.06.2011 til 29.06.2011 14 respondenter (1 unike) 1. Alder (brukerens alder) 1 Under 18 år 0,0 % 0 2 18-30 år 0,0 % 0 3 31-50 år 21,4 % 3 4 51-65

Detaljer

FORORD... 3 OM RAPPORTEN... 4 BAKGRUNNSVARIABLER...

FORORD... 3 OM RAPPORTEN... 4 BAKGRUNNSVARIABLER... Sammendrag av resultatene fra Husbankens Bostøtteundersøkelse gevinstrealisering - Gjennomført i mai/juni 2014 Innhold FORORD... 3 OM RAPPORTEN... 4 BAKGRUNNSVARIABLER... 5 1.1 Hvilket av Husbankens regionkontor

Detaljer

Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011

Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011 Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011 Rapport fra brukerundersøkelse på konkurransetilsynet.no 2011 1. Bakgrunn Informasjonsstaben ønsker å vite mer om hvordan befolkningen bruker og vurderer

Detaljer

Befolkningsundersøkelse 2013

Befolkningsundersøkelse 2013 Befolkningsundersøkelse 2013 Gjennomført for Skatteetaten Juni 2013 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført som en landsrepresentativ telefonundersøkelse med kvinner og menn 15 år og eldre. Personer

Detaljer

Rapport Brukerundersøkelse Stange offentlige servicekontor november 2005.

Rapport Brukerundersøkelse Stange offentlige servicekontor november 2005. Rapport Brukerundersøkelse Stange offentlige servicekontor november 2005. Innledning I løpet av en 5 dagers periode i november 2005 gjennomførte vi ved Stange offentlige servicekontor en brukerundersøkelse.

Detaljer

Næringslivet i Hemnes. intervju med 112 bedriftsledere i Hemnes Kommune 2013.

Næringslivet i Hemnes. intervju med 112 bedriftsledere i Hemnes Kommune 2013. Næringslivet i Hemnes intervju med 112 bedriftsledere i Hemnes Kommune 213. Formål med undersøkelsen Som et ledd i arbeidet med en ny næringsplan har Hemnes kommune gjennomført en undersøkelse blant næringslivet

Detaljer

Evaluering av Kolslinjen

Evaluering av Kolslinjen Evaluering av Kolslinjen Av Jørgen Emaus Steen og Arild H. Steen Arbeidsforskningsinstituttet Innholdsfortegnelse 1 Hva er Kolslinjen?...3 2 Metode...4 2.1 Om intervjuene...4 2.2 Om intervjupersonene...5

Detaljer

Omdømmeundersøkelse 2013

Omdømmeundersøkelse 2013 Omdømmeundersøkelse 2013 Spørreundersøkelse gjennomført for Kommunerevisjonen, Oslo kommune Juni-juli 2013 Presentasjon v/ Henrik Høidahl Oslo, 16.10.13 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson

Detaljer

Resultatrapport Fylkesmannen i Østfold - Fylkesmannen 2010

Resultatrapport Fylkesmannen i Østfold - Fylkesmannen 2010 Resultatrapport Fylkesmannen i Østfold - Fylkesmannen 2010 En undersøkelse av kommunenes erfaring med og oppfatning av Fylkesmannen Resultater i prosent og antall svar Under presenteres resultatene for

Detaljer

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Januar 2013 Gjennomført av Sentio Research Norge AS 1 Innhold Innledning... 3 Gjennomføringsmetode... 3 Om rapporten... 3 Hvem reiser med bussen?... 5 Vurdering

Detaljer

06.03.2012 14:17 QuestBack eksport - BRUKERUNDERSØKELSE BRUKER AV HJEMMESYKEPLEIEN

06.03.2012 14:17 QuestBack eksport - BRUKERUNDERSØKELSE BRUKER AV HJEMMESYKEPLEIEN BRUKERUNDERSØKELSE BRUKER AV HJEMMESYKEPLEIEN Publisert fra 29.06.2011 til 29.08.2011 72 respondenter (1 unike) 1. Alder (brukerens alder) 1 Under 67 år 19,4 % 14 2 67-79 år 23,6 % 17 3 80-90 år 43,1 %

Detaljer

Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015

Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015 Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015 Bakgrunn Testen er gjort siste uken i oktober 2015. Feltarbeidet er gjennomført av IPSOS MMI i deres web-omnibus undersøkelse Intervjuene er gjennomført

Detaljer

Rapport om. lokal brukerundersøkelse høsten 2015 ved NAV Malvik

Rapport om. lokal brukerundersøkelse høsten 2015 ved NAV Malvik Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Malvik Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

Oppsummering av brukerundersøkelsen i vann og avløpstjenesten

Oppsummering av brukerundersøkelsen i vann og avløpstjenesten Oppsummering av brukerundersøkelsen i vann og avløpstjenesten Innledning Våren 2010 ble det gjennomført en brukerundersøkelse i vann og avløpstjenesten i basert på Bedre.no sin standardundersøkelse for

Detaljer

Evaluering av Fylkesmannen. Nord-Trøndelag 2016/2017

Evaluering av Fylkesmannen. Nord-Trøndelag 2016/2017 Evaluering av Fylkesmannen Nord-Trøndelag 2016/2017 Innhold Bakgrunn for undersøkelsen s. 1 Om undersøkelsen s. 2 Om rapporten s. 3 Kjennskap til: Fylkesmannens virksomhet s. 4 Fylkesmannens arbeidsoppgaver

Detaljer

Laget for. Språkrådet

Laget for. Språkrådet Språkarbeid i staten 2012 Laget for Språkrådet Laget av Kristin Rogge Pran 21. august 2012 as Chr. Krohgs g. 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Holdninger og kjennskap

Detaljer

Bruker- og pårørende undersøkelse

Bruker- og pårørende undersøkelse Bruker- og pårørende undersøkelse Hjemmebaserte tjenester 8 Utarbeidet av Fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Kontaktperson: torbjorn.hanseth@lillehammer.kommune.no/6 5 549 Om undersøkelsen

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2007-6.1.2008 Sendt til 2 503 personer (2 456 i 2006) Mottatt

Detaljer

Undersøkelse om voldtekt. Laget for. Amnesty International Norge. Laget av Ipsos MMI v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19.

Undersøkelse om voldtekt. Laget for. Amnesty International Norge. Laget av Ipsos MMI v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19. Undersøkelse om voldtekt Laget for Amnesty International Norge Laget av v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19. februar 2013 as Chr. Krohgsgt 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2.

Detaljer

Bærum 2013 Ny tolketjeneste, en veileder i bruk og bestilling

Bærum 2013 Ny tolketjeneste, en veileder i bruk og bestilling Bærum 2013 Ny tolketjeneste, en veileder i bruk og bestilling Vår hovedleverandør og single point of contact ved bestilling av tolketjenester er : HERO TOLK Online bestilling : WWW.herotolk.no (for registrering

Detaljer

Befolkningsundersøkelse 2015

Befolkningsundersøkelse 2015 Befolkningsundersøkelse 2015 Gjennomføring fra Skatteetaten Gjennomført av Opinion AS mai/juni 2015 Prosjektbeskrivelse Undersøkelsen er gjennomført som en landsrepresentativ telefonundersøkelse med kvinner

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

Hva vil det si å være registrar i 2008? Og hva med fremtiden? Norids registrarseminar 27. november 2008 Hilde Thunem

Hva vil det si å være registrar i 2008? Og hva med fremtiden? Norids registrarseminar 27. november 2008 Hilde Thunem Hva vil det si å være registrar i 2008? Og hva med fremtiden? Norids registrarseminar 27. november 2008 Hilde Thunem Forvaltningsmodellen for.no Registrarmodellen 2 Viktige milepæler i 2008 Planer og trender

Detaljer

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring Språkrådet Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring TNS Gallup desember 200 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen

Detaljer

Periodisk emnerapport for IBER1501 Høsten 2014 Tor Opsvik

Periodisk emnerapport for IBER1501 Høsten 2014 Tor Opsvik Periodisk emnerapport for IBER1501 Høsten 2014 Tor Opsvik Innledning og oppsummering Kurset IBER1501 er et introduksjonskurs til iberiske verdens historie. Kurset er på 10 studiepoeng og undervises fra

Detaljer

Undersøkelse om inkasso og betaling. Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup, januar 2016

Undersøkelse om inkasso og betaling. Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup, januar 2016 Undersøkelse om inkasso og betaling Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup, januar 2016 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge forbrukernes

Detaljer

Retningslinjer for Søgne kommunes tilstedeværelse i sosiale medier:

Retningslinjer for Søgne kommunes tilstedeværelse i sosiale medier: Retningslinjer for Søgne kommunes tilstedeværelse i sosiale medier: Sosiale medier er en arbeidsmåte og kommunikasjonsform. Nettsamfunn og nettaktiviteter basert på brukerskapt innhold, gjør det mulig

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Ås Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Kolslinjen 800 89 333

Kolslinjen 800 89 333 Kolslinjen 800 89 333 -evaluering 2011 Av Kristin Elisabeth Floer og Jørgen Emaus Steen Arbeidsforskningsinstituttet Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn for evalueringen... 3 2. Om intervjuer og metode...

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2007 Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Trondheim kommune. BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2007 Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak: Saksframlegg BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2007 Arkivsaksnr.: 08/19052 Forslag til vedtak: Formannskapet tar resultatene fra brukerundersøkelse i trondheimsbarnehagene i 2007 til orientering.

Detaljer

Innbyggerundersøkelse i Hole kommune - kommunereformen

Innbyggerundersøkelse i Hole kommune - kommunereformen Innhold 1 Hovedfunn 4 2 Metode 6 3 Utvalg 10 4 Resultater 12 2 1 Hovedfunn Hovedfunn Fremtidig kommunestruktur 34 % av innbyggerne foretrekker kommunesammenslåing. De fleste av disse ønsker sammenslåing

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført for vårsemesteret 13 med Questback Om undersøkelsen Formålet med undersøkelsen er å få innsikt i og evaluere Skolefrukt for vårsemesteret 13. På sentrale

Detaljer

Brukerundersøkelser barnevern 2011. 1.0 Om undersøkelsene... 3. 1.1 Innledning... 3. 1.3 Målgruppe... 3. 1.4 Utvalg... 3. 2.0 Rapportering...

Brukerundersøkelser barnevern 2011. 1.0 Om undersøkelsene... 3. 1.1 Innledning... 3. 1.3 Målgruppe... 3. 1.4 Utvalg... 3. 2.0 Rapportering... BRUKERUNDERSØKELSE BARNEVERN 2011 1 Brukerundersøkelser barnevern 2011 Innhold 1.0 Om undersøkelsene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Forarbeider, metode og utvalg... 3 1.3 Målgruppe... 3 1.4 Utvalg... 3 2.0

Detaljer

KTI: Eidefoss 2010. M.h.t. kartlegging av de ulike selskapers omdømme så er blant annet følgende områder dekket av undersøkelsen:

KTI: Eidefoss 2010. M.h.t. kartlegging av de ulike selskapers omdømme så er blant annet følgende områder dekket av undersøkelsen: Norfakta Markedsanalyse presenterer i denne rapporten resultatene fra årets markedsundersøkelse vedrørende omdømme og kundetilfredshet, gjennomført på oppdrag fra Markedskraft/ Eidefoss. Bakgrunnen for

Detaljer

Vernepliktsundersøkelsen 2009 del III

Vernepliktsundersøkelsen 2009 del III ØF- notat nr.: 01/2011 Vernepliktsundersøkelsen 2009 del III Tina Mathisen ØF- notat nr.: 01/2011 Vernepliktsundersøkelsen 2009 del III Tina Mathisen Tittel: Forfattere: Vernepliktsundersøkelsen 2009

Detaljer

Mamut Enterprise Travel CRM

Mamut Enterprise Travel CRM Mamut Enterprise Travel CRM Tilleggsproduktet Mamut Enterprise Travel CRM gir deg muligheten til å ta med deg arbeidet på en bærbar datamaskin ut av kontoret. Du arbeider da på en kopi av den sentrale

Detaljer

Konfliktrådenes brukerundersøkelsen løper kontinuerlig som del av vårt arbeid for å kvalitetssikre tjenesten.

Konfliktrådenes brukerundersøkelsen løper kontinuerlig som del av vårt arbeid for å kvalitetssikre tjenesten. NOEN HOVEDRESULTATER FRA BRUKERUNDERSØKELSEN 2014 Konfliktrådet er som statlig virksomhet pålagt å gjennomføre systematisk brukerundersøkelse og til å gjøre resultatene offentlig tilgjengelig. All deltakelse

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

JURIDISKE UTFORDRINGER

JURIDISKE UTFORDRINGER JURIDISKE UTFORDRINGER Advokat Cecilie Amdahl 11. November 2005 245252 Trender i juridisk praksis Registrarenes ansvar Nytt siste år Høring om Domeneklagenemndas (DOK) funksjon som tvisteløsningsorgan

Detaljer

Vann- og avløpstjenesten. Time Kommune 2011

Vann- og avløpstjenesten. Time Kommune 2011 Vann- og avløpstjenesten Time Kommune 2011 Om undersøkelsen Bakgrunn/hensikt Barometer Markedsanalyse AS har gjennomført en undersøkelse blant innbyggerne i Time Kommune. Hensikten er å få tilbakemeldinger

Detaljer

FRA REGISTRERINGSENHET TIL KRITISK INFRASTRUKTUR Strategiplan 2005-2010 UNINETT Norid AS

FRA REGISTRERINGSENHET TIL KRITISK INFRASTRUKTUR Strategiplan 2005-2010 UNINETT Norid AS FRA REGISTRERINGSENHET TIL KRITISK INFRASTRUKTUR Strategiplan 2005-2010 UNINETT Norid AS FRA REGISTRERINGS- ENHET TIL KRITISK INFRASTRUKTUR STRATEGIPLAN 2005-2010 UNINETT NORID AS UNINETT NORID AS - STRATEGIPLAN

Detaljer

Evaluering. Ung i jobb

Evaluering. Ung i jobb Evaluering 01 Ung i jobb TRONDHEIM KOMMUNE Enhet for service og internkontroll 700 Trondheim RAPPORT Rapport-tittel: Evaluering Ung i jobb 01 Bestiller: Personaltjenesten v/tone Solberg Dato: 16.9.01 Antall

Detaljer

Brukerundersøkelse Byggesakskontoret

Brukerundersøkelse Byggesakskontoret Rapport Trondheim Kommune Brukerundersøkelse Byggesakskontoret Enhet for service og internkontroll Desember 2016 Web-versjon 16/46195 TRONDHEIM KOMMUNE Enhet for service og internkontroll RAPPORT Rapport-tittel:

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE TIL INNBYGGERE I KÅFJORD KOMMUNE

BRUKERUNDERSØKELSE TIL INNBYGGERE I KÅFJORD KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE TIL INNBYGGERE I KÅFJORD KOMMUNE Sett kryss i de rubrikker som passer best for deg og din husstand, s fyller du inn dine svar ut fra din husstands er med den kommunale tjenesteyting.

Detaljer

Evaluering av MOT i videregående skoler i Nord-Trøndelag

Evaluering av MOT i videregående skoler i Nord-Trøndelag [EVALUERING AV MOT I VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD- Elevenes undersøkelse Evaluering av MOT i videregående skoler i Nord-Trøndelag Bakgrunnsdata med tabeller, grafer oppsummeringer fra spørreundersøkelser

Detaljer

Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT)

Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT) Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT) I dette dokumentet beskrives indikatorene og forklares hvordan de skal måles og innrapporteres. Til sammen er det 13 indikatorer. For indikatorene brukertilfredshet,

Detaljer