Bruk og oppfatninger av domenenavn. Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruk og oppfatninger av domenenavn. Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn"

Transkript

1 Bruk og oppfatninger av domenenavn Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn

2 Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting... 5 Sammenligning med tidligere rapport... 6 Om rapporten... 6 Hovedfunn... 7 Bruk og oppfatninger av domenenavn... 7 Søkeadferd... 8 Kjennskap til bruk av domenenavn Regler Registrering av domenenavn Omdømme til toppdomenet.no Omdømmet til toppdomenet.com Kampanje om.no for privatpersoner Oppsummering

3 Innledning Denne rapporten er utarbeidet av Sentio Research Norge AS på oppdrag fra UNINETT Norid AS. Norid driver registeret for norske domenenavn, og alle domenenavn direkte under den norske landkoden.no er registrert hos Norid. Målsettingen for denne undersøkelsen har vært å sjekke kjennskap, kunnskap og holdninger til bruken av domenenavn, og kjennskap til en kampanje som ble gjennomført av UNINETT Norid etter at.no domenet ble åpnet for privatpersoners bruk. Sentrale tema i rapporten er: Omdømmet til toppdomenene.no og.com Bruk av domenenavn Regelverket for norske domenenavn Kjennskap til kampanjen gjennomført i forbindelse med at.no ble åpnet for privatpersoner Metode, utvalg og gjennomføring Det er gjennomført en undersøkelse rettet mot befolkningen ved bruk av Norstats webpanel. Webpanelet består av personer rekruttert primært via landsrepresentative telefonundersøkelser. Et representativt utvalg på 1001 personer over 18 år ble tilfeldig trukket ut av webpanelet. Befolkningsutvalget er vektet for kjønn, alder og geografi. Dette gjøres for at utvalget skal være mest mulig representativt for populasjonen, i dette tilfellet befolkningen i Norge. Undersøkelsen ble gjennomført i juni juli

4 Beskrivelse av utvalget Kjønnsfordelingen i utvalget er jevn med 50 prosent menn og 50 prosent kvinner. 22 prosent av utvalget er 30 år eller yngre, 18 prosent er i alderen år, 18 prosent er år, 15 prosent år og 26 prosent er 60 år eller eldre. Andelen respondenter i de ulike landsdelene står i forhold til innbyggertallet, fra færrest respondenter i Nord-Norge (9 prosent) til flest respondenter i Oslo/Akershus (26 prosent). Figur 1: Fordeling bakgrunnsvariabler. Prosent. (n=1001). Kjønn Mann % Kvinne % Alder 30 år eller yngre % år % år % år % 60 år eller eldre % Region Nord-Norge 95 9 % Midt-Norge % Vestlandet % Sørlandet 91 9 % Østlandet % Oslo/Akershus % Total % 20 % 40 % 60 % 80 % 4

5 Feilmarginer I enhver utvalgsundersøkelse er det grader av feilmarginer for fordelinger (prosentuering). Feilmarginene gir oss et intervall rundt den målte verdien, og sannsynligheten for at den reelle verdien i populasjonen vil ligge innenfor dette intervallet er på 95 prosent. Størrelsen på feilmarginen avhenger av utvalgets størrelse, og av resultatet i utvalget. Jo mer prosenten som har en bestemt egenskap nærmer seg 50, dvs. jo mer heterogent utvalget er, desto større feilmargin må vi regne med. Figur 2 viser hvordan feilmarginene utvikler seg ved ulike utvalgsstørrelser og fordelinger. I denne undersøkelsen med et utvalg på 1001 personer, vil feilmarginene variere fra 1,9 prosentpoeng ved en 10/90-fordeling til 3,1 prosentpoeng ved en 50/50-fordeling. For eksempel, hvis 50 prosent av utvalget svarer at de har hørt om Norid, vil den reelle andelen, med 95 prosent sikkerhet, være mellom 46,9 og 53,1 prosent. Figur 2: Feilmarginer Signifikanstesting Det er gjennomført signifikanstesting på bakgrunnsvariabler. Det er testet om resultatene for hver undergruppe er signifikant forskjellige fra motsatsen, for eksempel om menn svarer annerledes enn kvinner, eller om de under 30 år svarer annerledes enn de som er eldre enn 30 år. Dersom en forskjell er signifikant, kan vi med 95 prosent sikkerhet hevde at den er reell i populasjonen, og ikke skyldes tilfeldigheter i utvalget. Når det gjelder nedbrytinger på bakgrunnsvariabler, vil kun signifikante forskjeller bli presentert og kommentert i rapporten. Nedbrytinger på bakgrunnsvariabler finnes i eget vedlegg, og her er også signifikante forskjeller markert med pil og fargekode. 5

6 Sammenligning med tidligere rapport I 2006 og 2012 ble det gjennomført lignende undersøkelser som dekket enkelte av de samme temaene som denne undersøkelsen. Som i 2014 ble også undersøkelsene i 2006 og 2012 gjennomført blant et utvalg av befolkningen via web-panel. Resultatene fra undersøkelsen i 2014 er sammenlignet med resultater fra 2006 og 2012 der spørsmålene er like og svaralternativene sammenlignbare. Der resultatene er sammenlignet over tid er det testet for signifikante forskjeller mellom 2012 og 2014, da disse er svært like med tanke på utvalg. Det er også presentert sammenligninger fra 2006, men en direkte sammenligning av resultatene her er problematisk fordi utvalget fra denne undersøkelsen skiller seg fra utvalget fra de to siste gjennomføringene. Utvalget fra 2006 har en svært skjev alderssammensetning, idet 43 prosent av utvalget er under 30 år, og kun 17 prosent er i alderen 50 år og eldre. I 2012 og 2014 er 20 prosent av utvalget under 30 år, og andelen i alderen 50 eller eldre er rundt 40 prosent. Utvalget i 2012 og 2014 er i mye større grad representativt for hele befolkningen enn tilfellet var i Om rapporten I rapporten presenteres hovedfunnene fra undersøkelsen. Resultatene blir presentert ved bruk av figurerer, og alle tall er oppgitt i prosentfordelinger eller som standardiserte gjennomsnitt. Hvilke tall som presenteres er presisert i overskriften til hver figur. Ved bruk av standardiserte gjennomsnitt tar tolkningene utgangspunkt i hvordan snittet plasserer seg på en skala fra 0 til 100. Dette må ikke forveksles med fordelinger, men heller tolkes som en slags poengskala. Standardisert gjennomsnitt er godt egnet for å fremstille resultater på en pedagogisk måte, og for å sammenlikne resultat mellom ulike brukergrupper. Denne fremstillingen brukes ofte ved spørsmål som måler noe på en skala, for eksempel fra helt enig til helt uenig. Skalaen blir omkodet til en 0 til 100 skala, og vet ikke-kategorien tas bort. Skalaen er konstruert slik at høye gjennomsnittsskårer skal tolkes som høy grad av enighet, mens lave skårer betyr lav grad av enighet. Figur 3: Standardisering av gjennomsnitt 6

7 Hovedfunn Søkeatferd Over halvparten av utvalget velger som regel en lenke med norsk undertekst i trefflisten de får når de søker på Internett, og halvparten sier at de som regel velger lenker med et norsk domenenavn. Det er noe delte meninger om hvorvidt toppdomenet har betydning for hvilket treff de velger. 29 prosent er uenig i at dette har betydning, 28 prosent er enig, mens 26 prosent sier seg verken enig eller uenig i denne påstanden. Søkeatferden har ikke endret seg nevneverdig sammenlignet med resultatene fra Kjennskap til bruk av domenenavn og regler knyttet til domenenavn. Ca. åtte av ti vet at et domenenavn kan brukes til webside/hjemmeside/nettside, mens ca. fire av ti vet at det kan brukes til e-post. 15 prosent vet ikke hva et domenenavn kan brukes til. Menn har større kjennskap sammenlignet med kvinner. Sju av ti vet at både privatpersoner med norsk fødselsnummer og bedrifter og andre virksomhet med adresse i Norge kan skaffe seg et domenenavn under.no. Registrering av domenenavn 22 prosent har registrert ett eller flere domenenavn under et toppdomene. 52 prosent av disse har registrert under.no og 48 prosent under.com, et resultat som er omtrent det samme som i Av de som ikke har registrert et domenenavn er det fire prosent som har planer om å skaffe seg et domenenavn. Fra 17. juni 2014 ble det åpnet for at privatpersoner skal kunne registrere et norsk domenenavn til privat bruk direkte under.no, og ikke bare under.priv.no slik det var før denne lovendringen. En av fem sier det er noe mer aktuelt å registrere et norsk domenenavn til privat brukt når det kan registreres direkte under.no. Omdømme til toppdomenene.no og.com Det er stor grad av enighet i påstanden om at.no er det domenet som er mest kjent i det norske markedet. Videre er det også stor enighet i at.no er et domene hvor sjansen er stor for at internettadressen fører til den bedriften som eier navnet. Analysene viser videre at det er større grad av enighet i at.no er det tryggeste domenet ved netthandel, enn i at.com er det tryggeste. Både.no og.com blir i stor grad vurdert som teknisk stabile. Toppdomenet.com blir i større grad en.no vurdert til å passe for dem som opererer internasjonalt. Når det gjelder omdømmet til.no og.com er det få forskjeller i årets resultater sammenlignet med Det som skiller seg ut er at færre synes at.no passer godt for dem som opererer internasjonalt, mens flere synes at.com passer godt for dem som opererer internasjonalt. Kampanje for privatpersoner Det er kun sju prosent av utvalget som har sett informasjonskampanjen som ble gjennomført i forbindelse med at.no ble åpnet for privatpersoner. Blant de som har sett kampanjen er det flest som har sett den på en nettavis (65 prosent) og på Facebook (26 prosent). 7

8 Bruk og oppfatninger av domenenavn Søkeadferd Det ble først stilt noen spørsmål om hvordan man søker på Internett. De fleste foretrekker norske nettsider og ser etter norsk tekst og/eller et norsk domenenavn når de søker på Internett. Prosentfordelingen viser at 52 prosent er helt eller delvis enig i påstanden om at de som regel velger en lenke med norsk undertekst, og 50 prosent er helt eller delvis enig i at de som regel velger lenker med norsk domenenavn. Henholdsvis 21 og 23 prosent er uenig i påstandene om at de som regel velger dette. Språk har betydning for mange når det gjelder hvilken lenke man velger. På påstanden «Språk har ingen betydning for hvilken lenke jeg velger» er halvparten uenig, mens 22 prosent er enig. Videre har rekkefølgen på treffene i søket en viss innvirkning på hvilke lenker som velges. 43 prosent er helt eller delvis enig i påstanden om at de som regel velger det øverste treffet på lista, mens 21 prosent er uenig. Det er forholdvis delte meninger når det gjelder betydningen av toppdomene til en webside for valg av lenke. For 30 prosent har dette liten betydning, mens 29 prosent mener at det har betydning. 26 prosent svarer midt på skalaen. Det er de over 50 år som i størst grad velger treff med norsk undertekst og norske domenenavn, og kvinner er mer enig i disse påstandene enn menn. Samtidig er det en større andel menn som er enig i at språk ikke har betydning for valg av lenke sammenlignet med kvinner. De i alderskategorien 30 år eller yngre oppgir i større grad at de velger det øverste treffet, og er ikke i like stor grad enige i at de som regel velger lenker med norsk undertekst og et norsk domenenavn. Personer over 60 er i mindre grad enig i at de velger det øverste treffet. Søkeadferden har ikke endret seg nevneverdig sammenlignet med resultatene fra Der det er endringer i snittene er forskjellen så liten at den ikke er statistisk signifikant. 8

9 Figur 4: Påstander om å søke opp informasjon på Internett. Prosent. Figur 5: Påstander om å søke opp Informasjon på Internett. Standardiserte gjennomsnitt der 0=helt uenig og 100=helt enig. 'Vet ikke'-kategorien er tatt bort. Til alle (n 2014=1001, n 2012=1004). 9

10 Kjennskap til bruk av domenenavn 82 prosent vet at et domenenavn kan brukes til webside/hjemmeside/nettside, og 43 prosent vet at det kan brukes til e-post. 15 prosent vet ikke hva et domenenavn kan brukes til. Brutt ned på bakgrunnsvariablene viser analysene at det i 2014 er en større andel menn enn kvinner som har kjennskap til hva domenenavn kan brukes til. Ser vi på de ulike aldersgruppene, er det størst andel som vet at et domenenavn kan brukes til webside/hjemmeside/ nettside blant de i alderen år. Videre er det de under 40 år som i størst grad vet at domenenavn kan brukes til e-post. Blant de eldste er det en større andel som har svart vet ikke. Dette spørsmålet er også stilt i en rekke undersøkelser gjennomført av Norstat i tidsrommet juni 2008 juni I disse undersøkelsene er spørsmålet stilt som et uhjulpet spørsmål via telefon, mens det i årets undersøkelse er stilt via webpanel hvor respondentene får alternativene listet opp på skjermen foran seg. Forutsetningene for spørsmålet er med andre ord endret betraktelig fra 2011 til Figur 6 viser resultatene fra årets undersøkelse og fra de tidligere undersøkelsene for å gi en oversikt over kjennskapen til bruk av domenenavn over tid, men resultatene kan ikke sammenlignes mot hverandre da metoden for datainnsamling har endret seg. Figur 6: Vet du hva et domenenavn kan brukes til? Flere svar mulig. Prosent (n 2014=1001). jun.11 des.10 jun.10 des.09 jun.09 jun.08 Webside/ hjemmeside/ nettside 82% 40 % 42 % 41 % 39 % 45 % 35 % E-post 43% 4 % 6 % 5 % 3 % 3 % 4 % Annet 3% 6 % 5 % 8 % 7 % 7 % 3 % Vet ikke 15% 54 % 53 % 52 % 54 % 50 % 61 % 0 % 25 % 50 % 75 % 100 % 10

11 Regler Norid har ansvar for å fastsette og håndheve regelverket for.no. Formålet med regelverket er "å sikre at administrasjon og tildeling av domenenavn under.no skjer til allmennhetens beste og i tråd med de retningslinjer som gis av norske myndigheter 1 ". Dette regelverket omfatter blant annet hvem som kan registrere et domene under.no og hvor mange domenenavn det er lov å ha. Regelverket omfatter også hvordan domenenavn under.no er organisert i geografiske domener, som eksempelvis oslo.no (Oslo) og st.no (Sør-Trøndelag), og kategoridomener som vgs.no (videregående skoler). Frem til 17. juni 2014 var det kun virksomheter som var registrert i Norge som kunne etablere domenenavn direkte under.no. Etter 17. juni 2014 ble det åpnet for at også privatpersoner som er registrert i Folkeregisteret med norsk fødselsnummer kan registrere domenenavn under.no. Undersøkelsen viser at 68 prosent vet at både privatpersoner med norsk fødselsnummer og bedrifter med adresse i Norge kan skaffe domenenavn under.no. Ni prosent har svart at kun bedrifter og andre virksomheter med adresse i Norge kan skaffe seg et domenenavn under.no, og én prosent mener at kun privatpersoner kan registrere under.no. 23 prosent har svart "vet ikke" på dette spørsmålet. Figur 7: Hvilke av disse gruppene har mulighet til å skaffe seg et domenenavn under.no. Prosent. (n=1001)

12 Registrering av domenenavn Omtrent én av fem har registrert ett eller flere domenenavn under et toppdomene. Blant disse har de fleste (52 prosent) registrert domenenavn under.no, og/eller.com (48 prosent). Det er en større andel blant de eldste som har registrert et.no domene. Lignende spørsmål ble stilt i 2006 og i 2012, men da uten mulighet for å svare "vet ikke", og dette gjør det problematisk å direkte sammenligne resultatene. Andelen som har registrert et eller flere domenenavn under et toppdomene er like stor i 2012 som i 2014, og i 2006 var det 18 prosent som hadde registrert et toppdomene 2. I 2012 var det en signifikant større andel som svarte nei på dette spørsmålet, men i 2012 hadde respondentene som nevnt ikke mulighet til å svare "vet ikke". Dette påvirker sannsynligvis andelen som har svart nei. 54 prosent av de som hadde registrert domenenavn i 2012 hadde registrert under.no. 45 prosent hadde registrert under.com, og 23 prosent under andre domenenavn. I 2012 var det ikke mulighet å velge.net eller.org, men mulighet for å velge.name. Det at antallet svaralternativer varierer kan ha betydning for sammenligningene 3. Til tross for endringen i antall svaralternativer er det omtrent like mange som har registrert et.no og et.com domene i 2012 som i 2014, og det er ingen signifikant endring i hvor mange som har registrert sitt private domenenenavn under.no og.com. I 2006 var det ikke mulig å velge.no, og på grunn av denne forskjellen er det ikke kjørt sammenligninger her. Figur 8: Har du som privatperson registrert ett eller flere domenenavn under et toppdomene, for eksempel.no,.com,.net,.org,.info,.biz,.name eller annet? Prosent (n2014=1001) Ja 22 % 22 % 18 % Nei 72 % 78% ( ) 82% ( ) Vet ikke 6 % % 25 % 50 % 75 % 100 % 2 Undersøkelsen i 2006 bestod av et betydelig yngre utvalg enn i 2012 og 2014, noe som gjør det problematisk å sammenligne undersøkelsen fra 2006 direkte mot de to andre undersøkelsene. 3 Selv om svaralternativene i teorien er uavhengige av hverandre, og det er mulig å krysse av for flere alternativer, vil svarandelene på et alternativ kunne påvirkes av hvilke andre alternativer som er tilgjengelig. Eksempelvis kan respondentene være "fornøyd" med å ha satt ett kryss (f.eks. det de ser som det viktigste), og dermed går de videre selv om de også kunne ha krysset av for flere alternativer. 12

13 Figur 9: Under hvilket eller hvilke toppdomener har du registrert et privat domenenavn? Prosent, flere svar mulig (n2014=218). Av de som har registrert et privat domenenavn under.no er det 83 prosent som bruker domenenavnet aktivt til websider eller e-post. 91 prosent som har registrert domenenavn under.com bruker det aktivt. I 2012 var det ikke mulig å krysse av for.net eller.org 4, men dersom vi ser på.no og.com domenene var det 81 prosent av de som hadde registrert et privat toppdomene under.no som brukte det aktivt, og 82 prosent av de som hadde registrert et.com domene. Det er betydelig flere av de som har registrert et.com domene som bruker det aktivt i 2014 sammenlignet med Videre viser figuren at det er en større andel som brukte andre domenenavn aktivt i 2012 sammenlignet med 2014, men denne kategorien er ikke sammenlignbar da.net og.org havner i annet-kategorien i 2012 da de ikke var med som egne alternativer. I figur 11 er det prosentuert ut fra alle som har registrert domenenavn. Når det prosentueres med utgangspunkt i alle som har domenenavn bruker 45 prosent.no domenet aktivt til epost og/eller websider og 46 prosent bruker.com domenet. Når det prosentueres ut fra alle som har registrert et domenenavn er det ingen signifikante forskjeller i resultatene fra 2012 og Selv om svaralternativene i teorien er uavhengige av hverandre, og det er mulig å krysse av for flere alternativer, vil svarandelene på et alternativ kunne påvirkes av hvilke andre alternativer som er tilgjengelig. Eksempelvis kan respondentene være "fornøyd" med å ha satt ett kryss (f.eks. det de ser som det viktigste), og dermed går de videre selv om de også kunne ha krysset av for flere alternativer. 13

14 Figur 10: Hvilket eller hvilke av dine private domenenavn bruker du aktivt, for eksempel til websider eller e-post? Prosentuert ut fra hvilke domenenavn man har registrert (n=antall i 2014, minimum n i 2012=39) Figur 11: Hvilket eller hvilke av dine private domenenavn bruker du aktivt, for eksempel til websider eller epost? Prosentuert ut fra alle som har registrert domenenavn. (n2014=207, n2012=221) 14

15 Blant de som ikke har registrert domenenavn, er det kun fire prosent som sier at de har planer om å skaffe seg et. En større andel menn enn kvinner har planer om å skaffe domenenavn (sju mot én prosent). Samme spørsmål ble stilt i 2012 og det var da like stor andel som hadde planer om å skaffe et domenenavn. I 2014 har andelen som har svart at de ikke vil skaffe seg et domenenavn gått opp (75 prosent i 2012 mot 83 prosent i 2014), og andelen 'vet ikke' har gått ned (14 prosent mot 20 prosent). Det er altså flere som er sikre på at de ikke vil ha et domenenavn nå enn i 2012, og forskjellen er signifikant. Et lignende spørsmål ble også stilt i 2006, men da uten mulighet for å svare 'vet ikke', og dette gjør at det er problematisk å sammenligne resultatene. Andelen som ikke hadde planer om å skaffe seg et eget domenenavn var omtrent like stor i 2006 som i 2012 (74 prosent mot 75 prosent), mens det i 2006 var betydelig flere enn i 2012 og 2014 som svarte ja (26 mot fire prosent). Figur 12: Har du planer om å skaffe deg et eget domenenavn? Prosent (n1014=780, n2012=783, n2006=223) Ja 4% 4 % 26 % Nei 83% 75 % 74 % Vet ikke 14% 20 % - 0 % 25 % 50 % 75 % 100 % Av de som ikke har registrert et domenenavn under et toppdomene, men har planer om å registrere, har 60 prosent tenkt å registrere under.no og 37 prosent vil registrere under.com. Ti prosent har svart.net, ti prosent.org og 20 prosent vet ikke. Her må vi huske at det kun er 30 personer som har svart på dette spørsmålet, da det kun har gått til de som har planer om å skaffe seg eget domenenavn. Figur 13: Under hvilket eller hvilke toppdomener har du tenkt å registrere ditt private domenenavn? Flere svar mulig, prosent (n=30) 15

16 17. juni 2014 ble det åpnet for at privatpersoner kan registrere et norsk domenenavn til privat bruk direkte under.no, og ikke bare under.priv.no slik det var før denne lovendringen. Av de som ikke allerede har registrert et domenenavn under.no og heller ikke har planer om å gjøre det, svarer en av fem at det har blitt litt mer aktuelt å registrere et norsk domenenavn til privat bruk når det kan registreres direkte under.no. 54 prosent sier at det uansett ikke er aktuelt å registrere et norsk domenenavn til privat bruk. Nedbrytningene viser at en større andel menn enn kvinner har svart at det er litt mer aktuelt å registrere et norsk domenenavn til privat bruk nå (29 mot 14 prosent). Det er også en større andel personer i alderen år som sier at det er litt mer aktuelt å registrere et norsk domenenavn nå. I 2012 ble det spurt om det ville vært mer aktuelt å registrere et norsk domenenavn til privat bruk dersom det kunne registreres direkte under.no. Her svarte åtte prosent at de ville registrert et norsk domenenavn til privat bruk dersom de kunne registrere det direkte under.no, og 42 prosent sa at det uansett ikke var aktuelt å registrere et norsk domenenavn til privat bruk. For å oppsummere er det altså et klart mindretall av befolkingen som har registrert eget domenenavn, og det er en relativt liten andel av de som ikke allerede har registrert et domenenavn som har planer om å skaffe seg et, selv om de nå kan registrere direkte under.no. Domenenavnet.no er litt mer utbredt enn.com, men.com blir brukt mer aktivt når det først er registrert, selv om forskjellen ikke er stor. Figur 14: Fra 17. juli 2014 kan privatpersoner registrere et norsk domenenavn til privat bruk direkte under.no. Er det mer sannsynlig at du vil skaffe deg et privat, norsk domenenavn nå enn tidligere? Prosent. (n=869) 16

17 Omdømme til toppdomenet.no Respondentene ble bedt om å vurdere omdømmet til toppdomenet.no ved å ta stilling til enkelte påstander. Det er stor enighet om at.no er det domenet som er mest kjent i det norske markedet. 69 prosent er enig i denne påstanden og seks prosent er uenig, noe som utgjør et snitt på Videre er 61 prosent enig i at det er viktig med et domenenavn som signaliserer tilhørighet til Norge, og 45 prosent er enig i at sjansen er stor for at en Internettadresse som slutter på.no vil føre til den bedriften som eier navnet. Samtidig er det 30 prosent som har svart at de ikke vet om sjansen er stor for at Internettadressen fører til bedriften eller personen som eier navnet under et.no domene. 35 prosent vet ikke om.no er teknisk stabilt, mens 39 prosent er enig i denne påstanden. 41 prosent er enig i at et domenenavn under.no er det tryggeste ved netthandel, mens 19 prosent har svart "vet ikke" på denne påstanden. Undersøkelsen viser videre at 27 prosent er uenig i at toppdomenet.no ikke spiller noen rolle for deres oppfatning, mens 23 prosent er enig i at det ikke spiller en rolle. Her har også omtrent en av fem svart "vet ikke". Det er noe uenighet i påstanden om at.no passer godt for dem som opererer internasjonalt. 28 prosent har svart "vet ikke", og 20 prosent er enig i at dette domenet er godt egnet internasjonalt. 30 prosent er derimot uenig i denne påstanden. Det kan se ut til at kvinner har et noe mer positivt inntrykk av.no enn menn. Kvinner er i større grad enige i at.no er det domenet som er mest kjent i det norske markedet og at.no er teknisk stabilt. Personer som er 30 år eller yngre er i større grad enn eldre enige i at.no er det tryggeste domenet ved netthandel og at.no er det domenet som er mest kjent i det norske markedet. Samtidig er de i denne aldersgruppen mindre enig i at.no passer godt for dem som opererer internasjonalt sammenlignet med de som er eldre. Personer i alderen år er i mindre grad enig i at.no er det tryggeste domenet ved netthandel sammenlignet med de i andre aldersgrupper. Alderskategorien 60 år eller eldre er i større grad enn de yngre enig i at.no er teknisk stabilt. Videre er personer over 50 i større grad enig i at.no passer godt for dem som opererer internasjonalt. Personer bosatt på Sørlandet er noe mer positive til.no sammenlignet med personer bosatt andre steder. Sørlendingene er i større grad enig i at.no er det tryggeste domenet ved netthandel, at.no er det domenet som er mest kjent i det norske markedet og at.no er teknisk stabilt. Tilsvarende påstander ble vurdert i undersøkelsen i Resultatene er svært like i de to undersøkelsene, med unntak av påstanden om at.no passer godt for dem som opererer internasjonalt. I 2014 er det betydelig færre som synes at.no domenet passer godt internasjonalt (skårer på 45 mot 51 i 2012). 5 På en skala fra 0-100, hvor 0 vil si "helt uenig" og 100 vil si "helt enig". 17

18 Figur 15: Påstander om.no. Prosent Figur 16. Påstander om.no. Standardiserte gjennomsnitt der 0=helt uenig og 100=helt enig. 'Vet ikke'-kategorien er tatt bort. (minimum n2014=671, minimum n2012=704). 18

19 Omdømmet til toppdomenet.com I motsetning til oppfatningene om.no, er det stor grad av enighet om at.com passer godt for dem som opererer internasjonalt. 70 prosent har svart at de er enige i denne påstanden. Videre anses.com også som ganske teknisk stabilt (33 prosent enige i påstanden), om enn i noe mindre grad enn.no 6, men det er en stor andel som har svart "vet ikke" på denne påstanden (36 prosent). Når det gjelder hvorvidt sjansen for at nettadresser som slutter på.com fører til den som eier navnet er 22 prosent enig i dette, 27 prosent svarer midt på skalaen, mens 38 prosent har svart "vet ikke". Både når det gjelder om.com er det domenet som er mest kjent i det norske markedet og om toppdomenet.com ikke spiller noen rolle for brukerens oppfatning, er det 21 prosent som har svart "vet ikke". 29 prosent er enig i at.com er mest kjent i det norske markedet og 19 prosent er uenig. 20 prosent mener at toppdomenet.com spiller en rolle for brukerens oppfatning, mens 23 prosent mener det ikke spiller en rolle. 34 prosent svarer midt på skalaen på påstanden om at.com er det tryggeste domenet ved netthandel, 17 prosent er enig og 30 prosent svarer "vet ikke". Det oppleves som mindre viktig at domenenavnet ikke signaliserer tilhørighet til Norge. 25 prosent er uenig i påstanden, elleve prosent er enig, og en av fire har svart "vet ikke". Alderskategorien 30 år eller yngre er i snitt noe mer enig i at.com passer godt for dem som opererer internasjonalt enn de eldre. Kvinner er noe mer enig enn menn i at sjansen er stor for at internettadressen fører til den bedriften eller personen som eier navnet under et.com domene. Alderskategorien 60 år eller eldre er også mer enig i denne påstanden, mens de i alderskategorien år er mindre enig sammenlignet med de andre alderskategoriene. Når vi sammenligner resultatene med undersøkelsen fra 2012 er det også her små endringer. Unntaket er at det har vært en økning i andelen som synes at.com passer godt for dem som opererer internasjonalt (skårer på 83 mot 80). Kort oppsummert viser undersøkelsen at det jevnt over er enighet om at.no er et godt kjent i det norske markedet, stabilt og forutsigbart domene som signaliserer tilhørighet til Norge, mens.com passer godt for dem som opererer internasjonalt. Videre er befolkningen svært enig i at det er viktig med et domenenavn som signaliserer tilhørighet til Norge, men samtidig "verken enig eller uenig" i at toppdomenet spiller en rolle. 6 Vurderinger av.com er ikke signifikanstestet mot vurderinger av.no. 19

20 Figur 17: Påstander om.com. Prosent. Figur 18. Påstander om.com. Standardiserte gjennomsnitt der 0=helt uenig og 100=helt enig. 'Vet ikke'-kategorien er tatt bort. (minimum n2014=637, minimum n2012=629). 20

21 Kampanje om.no for privatpersoner Avslutningsvis ble det stilt noen spørsmål om en informasjonskampanje som ble gjennomført i forbindelse med at.no ble åpnet for privatpersoner. Sju prosent har sett denne kampanjen, 82 prosent har ikke sett den og elleve prosent har svart "vet ikke". Analysene viser at det er flere menn enn kvinner som har sett kampanjen (ti mot fem prosent). Blant de som har sett kampanjen har over halvparten sett den på en nettavis (65 prosent). 26 prosent har sett den på Facebook, og 14 prosent på tv2.no. Åtte prosent har sett den på YouTube, sju prosent på startsiden.no og én prosent på en blogg. Figur 19: i juni ble det gjennomført en kampanje i forbindelse met at.no ble åpnet for privatpersoner. Har du sett bilder eller video fra en slik kampanje? Prosent. (n=1001). Figur 20: Hvor har du sett denne kampanjen? Flere svar mulig. Prosent (n=74) De som ikke hadde sett kampanjen ble vist et bilde fra kampanjen. Når de fikk sett bilde var det én prosent som husket å ha sett kampanjen, mens fire prosent svarte 'vet ikke'. 21

22 Oppsummering Selv om det er noe delte meninger om hvorvidt toppdomenet har betydning for hvilke treff som velges ved søk på Internett, sier omtrent halvparten at de velger lenker med norsk undertekst, og nesten like mange velger som regel lenker som slutter med.no. Samtidig sier 22 prosent seg enig i at språk ikke har betydning for hvilken lenke de velger. Fire av fem vet at et domenenavn kan brukes til webside/hjemmeside/nettside, og omtrent to av fem vet at et domenenavn kan brukes til e-post. 15 prosent vet ikke hva et domenenavn kan brukes til. 68 prosent er klar over at både privatpersoner og bedrifter i Norge kan skaffe domenenavn under.no, og en av ti tror at det er kun bedrifter i Norge som kan skaffe domenenavn under.no. En av fem har registrert et eget domenenavn under ett toppdomenet, og det er.no og.com som er de mest populære domenenavnene. Av de som ikke har registrert et domenenavn er en av fem mer tilbørlig for å registrere et domenenavn under.no nå som dette er tiltatt for privatpersoner. Det er utbredt enighet om at.no er det domenet som er mest kjent i Norge, og tillitten til.no ser ut til å være større enn tilliten til.com på områder som teknisk stabilitet, trygghet ved netthandel og at internettadressen fører til eieren av navnet. Det er en liten andel som har lagt merke til informasjonskampanjen som ble gjennomført i forbindelse med at.no ble åpnet for privatpersoner. Sju prosent har sett kampanjen, og flertallet av disse har sett den på en nettavis. 22

Bruk og oppfatninger av domenenavn. En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid

Bruk og oppfatninger av domenenavn. En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid Bruk og oppfatninger av domenenavn En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid 1 Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2014

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2014 Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2014 Innhold Innledning...3 Metode, utvalg og gjennomføring...3 Feilmarginer...3 Signifikanstesting...4 Om rapporten...5 Hovedfunn...6 Registrarene...8 Bakgrunnsvariabler...8

Detaljer

RAPPORT. Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre

RAPPORT. Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre RAPPORT Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre September 2014 Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport

Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport Sentio Research Norge AS November 2015 Innhold Innledning... 2 Metode, utvalg og gjennomføring... 2 Beskrivelse av utvalget... 3 Feilmarginer...

Detaljer

NHO R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

NHO R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 27.01.2015 Deres ref: NHO Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Januar 2013 Gjennomført av Sentio Research Norge AS 1 Innhold Innledning... 3 Gjennomføringsmetode... 3 Om rapporten... 3 Hvem reiser med bussen?... 5 Vurdering

Detaljer

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Actis INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg på 1003 personer over 15 år fra Norge.

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.10.2014 Deres ref: Vår ref: Arve Østgaard Gunn Kari Skavhaug INNLEDNING Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

Helse Midt-Norge R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Dato: 15.02.

Helse Midt-Norge R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Dato: 15.02. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Helse Midt-Norge Deres ref. Hanne Sterten Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Arve Østgaard Undersøkelsen

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2008

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2008 Språkrådet Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2 TNS Gallup desember 2 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor

Detaljer

Bakgrunn for registrering av private domenenavn under.no. September 2014

Bakgrunn for registrering av private domenenavn under.no. September 2014 Bakgrunn for registrering av private domenenavn under.no September 204 Metode og gjennomføring Formål: Få økt kunnskap om bakgrunnen for at abonnentene registrerte privat domenenavn direkte under.no for

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2012 Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 06.08.2012 Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg

Detaljer

Meningsmåling Nordmøre og Romsdal

Meningsmåling Nordmøre og Romsdal Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 714 Trondheim Org.nr. 979 956 61 MVA R A P P O R T Dato: 12.11.21 Meningsmåling Nordmøre og Romsdal Arve Østgaard Roar Håskjold INNLEDNING Undersøkelsen består av

Detaljer

Benchmarkundersøkelse

Benchmarkundersøkelse Benchmarkundersøkelse Vann og avløpskunder i Norge 1. Resultat for bruker Resultater fra en representativ nasjonal benchmarkundersøkelse for vann- og avløpskunder i Norge. Basert på Norsk Vann sin undersøkelse

Detaljer

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge Språkrådet Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge TNS Gallup desember 00 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen Utvalg

Detaljer

Presentasjon av Borgerundersøkelsen 2010

Presentasjon av Borgerundersøkelsen 2010 Presentasjon av Borgerundersøkelsen 2010 Et samarbeidsprosjekt mellom Høyskolen i Bodø og Sentio Research August 2010 Borgerundersøkelsen - Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen eller regionen

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

Herøy R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

Herøy R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 704 Trondheim Org.nr. 979 956 06 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 28.04.205 Deres ref: Herøy Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet Tilfredshet med barnehagetilbudet Spørreundersøkelse blant foreldre med barn i barnehage TNS Gallup desember 2008 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen..

Detaljer

R A P P O R T. 10/90-fordeling. 50/50-fordeling 0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

R A P P O R T. 10/90-fordeling. 50/50-fordeling 0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Sentio Research Norge AS Klæbuveien 196 B 737 Trondheim Org.nr. 979 956 61 MVA R A P P O R T Mottaker IKT Norge Dato: 12.12.28 Deres ref: Per Morten Hoff Vår ref: Arve Østgaard Robert Ekle INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

LEVANGER KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT LEVANGER KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning

Detaljer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Utdanningsforbundet har ønsket å gi medlemmene anledning til å gi uttrykk for synspunkter på OECDs PISA-undersøkelser spesielt og internasjonale

Detaljer

Transnova R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

Transnova R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Transnova Dato: 05.09.2013 Deres ref: Tom Norbech Vår ref: Gunn Kari Skavhaug INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

FROSTA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

FROSTA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT FROSTA KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning

Detaljer

Profero AS R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

Profero AS R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Profero AS Dato: 09.01.2012 Deres ref: Gisle Bakkeli Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Hedmark fylkeskommune

Hedmark fylkeskommune Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Hedmark fylkeskommune Deres ref: Sissel Løkra Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Arve Østgaard Undersøkelsen

Detaljer

Innhold. Liste over figurer

Innhold. Liste over figurer Brukerundersøkelse 008 Gjennomført oktober/november 008 Gjennomført av: Innhold Innledning... Datainnsamling... Presentasjon av resultater... Feilmarginer... Sammendrag... 5 Beskrivelse av utvalget...

Detaljer

NORSK TEKNOLOGI Boligeiere Mai 2011

NORSK TEKNOLOGI Boligeiere Mai 2011 Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker NORSK TEKNOLOGI Boligeiere Mai 2011 Dato: 30.05.2011 Deres ref: Tom Schjerven Vår ref: Arve Østgaard

Detaljer

Bergen kommune Seksjon informasjon

Bergen kommune Seksjon informasjon Sentio Research Norge AS Klæbuveien 196 B 7037 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Bergen kommune Seksjon informasjon Dato: 25.11.2009 Deres ref: Richard Taule Vår ref: Robert Ekle

Detaljer

HEMNE KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 ORKDALSREGIONEN KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

HEMNE KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 ORKDALSREGIONEN KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 ORKDALSREGIONEN KOMMUNERAPPORT HEMNE KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen

Detaljer

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT Befolkningsundersøkelse holdninger til og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter TNS Gallup januar 009 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig

Detaljer

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Undersøkelse om taxi-opplevelser gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge opplevelser knyttet til å benytte taxi. Målgruppe Landsrepresentativt utvalg (internettbefolkning)

Detaljer

Sør Odal R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

Sør Odal R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.12.2015 Deres ref: Sør Odal Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no Norsk Gallup Institutt AS Storgata 33a Postboks 9016 Grønland 0133 OSLO Norway t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no w www.tns-gallup.no Org nr NO 890 660 002 MVA Holdninger til registrering

Detaljer

0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Antall respondenter

0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Antall respondenter Sentio AS Klæbuveien 196 B 7037 Trondheim R A P P O R T Org.nr. 979 956 061 MVA Mottaker Partiet Rødt Dato: 21.02.2008 Deres ref: Vår ref: Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen består av et landsomfattende,

Detaljer

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP Juni 2011 Befolkningsundersøkelse om seniorlån Gjennomført for KLP Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon og utvalg... 2 Tidspunkt for datainnsamling... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika...

Detaljer

BORGERUNDERSØKELSEN 2011 NORDHORDLAND REGIONRAPPORT

BORGERUNDERSØKELSEN 2011 NORDHORDLAND REGIONRAPPORT BORGERUNDERSØKELSEN 2011 NORDHORDLAND REGIONRAPPORT OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen som en plass

Detaljer

0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Antall respondenter

0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Antall respondenter Sentio AS Klæbuveien 196 B 7037 Trondheim R A P P O R T Org.nr. 979 956 061 MVA Mottaker IKT Norge Dato: 21.02.2008 Deres ref:per Morten Hoff Vår ref: Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen består av et

Detaljer

Undersøkelse om bruk av energidrikker blant barn og unge. November 2015

Undersøkelse om bruk av energidrikker blant barn og unge. November 2015 Undersøkelse om bruk av energidrikker blant barn og unge November 2015 Informasjon om undersøkelsen Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge barn og unges kjennskap, bruk og holdninger

Detaljer

Befolkningsundersøkelse. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat juni 2015

Befolkningsundersøkelse. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat juni 2015 Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat juni 2015 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Spørsmålene er stilt i anledning det forestående kommunevalget høsten 2015, og formålet er

Detaljer

Brukerundersøkelse. Utført blant 600 domeneabonnenter i mars 2005

Brukerundersøkelse. Utført blant 600 domeneabonnenter i mars 2005 Brukerundersøkelse Utført blant 6 domeneabonnenter i mars Om undersøkelsen Utført av TNS Gallup i samarbeid med Post- og teletilsynet på oppdrag fra UNINETT Norid 6 av (1 %) tilfeldig uttrukne domeneabonnenter

Detaljer

Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin

Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no www.responsanalyse.no Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin Landsomfattende omnibus

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE Oppsummering av resultatene Hovedmål Meland oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen. Borgerskåren på 73 er god og viser at innbyggerne er meget fornøyd med

Detaljer

Holdning til innvandrere i Bergen

Holdning til innvandrere i Bergen Holdning til innvandrere i Bergen Bergen omnibus 15. 18. april 2013 Oppdragsgiver: Bergen kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 15. - 18. april 2013 Datainnsamlingsmetode: Antall

Detaljer

PISA får for stor plass

PISA får for stor plass PISA får for stor plass Av Ragnhild Midtbø og Trine Stavik Mange lærere mener at skolemyndigheter og politikere legger for stor vekt på PISA-resultatene, og at skolen i stadig større grad preges av tester

Detaljer

Undersøkelse om voldtekt. Laget for. Amnesty International Norge. Laget av Ipsos MMI v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19.

Undersøkelse om voldtekt. Laget for. Amnesty International Norge. Laget av Ipsos MMI v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19. Undersøkelse om voldtekt Laget for Amnesty International Norge Laget av v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19. februar 2013 as Chr. Krohgsgt 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2.

Detaljer

Full kontroll? - Hva er folk bekymret for og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger?

Full kontroll? - Hva er folk bekymret for og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger? Full kontroll? - Hva er folk bekymret for og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger? Delrapport fra personvernundersøkelsen november 2013 Februar 2014 Innhold Hva er du bekymret for?...

Detaljer

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Opinion Perduco juni 2013 Forventet tid i nåværende stilling Forventet tid i nåværende stilling (prosent) Under 1 år 1-2 år 3-4 år 5-9 år 10 år eller lengre

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Full kontroll? Hva er folk bekymret for, og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger?

Full kontroll? Hva er folk bekymret for, og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger? Full kontroll? Hva er folk bekymret for, og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger? Delrapport 1 fra personvernundersøkelsen 2013/2014 Februar 2014 Innhold Innledning og hovedkonklusjoner...

Detaljer

Studiebygda. - En analyse av nå-situasjonen for Volda som studiebygd, bosted og Høgskolen i Volda

Studiebygda. - En analyse av nå-situasjonen for Volda som studiebygd, bosted og Høgskolen i Volda Studiebygda - En analyse av nå-situasjonen for Volda som studiebygd, bosted og Høgskolen i Volda Innhold Innledning... 4 Del 1. Studenter og elevers synspunkter om Stydiebygda Volda... 5 Hovedfunn del

Detaljer

Norske domenenavn for privatpersoner diskusjonsgrunnlag

Norske domenenavn for privatpersoner diskusjonsgrunnlag Norske domenenavn for privatpersoner diskusjonsgrunnlag Regelen om plassering av privatpersoner i et eget kategoridomene priv.no ble sist vurdert i 2010, og er nå oppe til ny vurdering. Norpol drøftet

Detaljer

Reisevaneundersøkelse Trondheim kommune Februar 2014

Reisevaneundersøkelse Trondheim kommune Februar 2014 Reisevaneundersøkelse Trondheim kommune Februar 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Fredrik Solvi Hoen 24.02.2014 Oppsummering av resultater Til sammen er 1000 personer i Trondheim kommune

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Norsk landbrukssamvirke. - Matvareindustriens forventninger til fremtiden

Norsk landbrukssamvirke. - Matvareindustriens forventninger til fremtiden Norsk landbrukssamvirke - Matvareindustriens forventninger til fremtiden Sammendrag Fremtidsindikatoren er en samlet faktor for fremtidsoptimisme ved indikatorene; sysselsetting, omsetning og lønnsomhet.

Detaljer

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra Solvaner i den norske befolkningen Utført på oppdrag fra Mai 2014 Innhold Innledning... 3 Materiale og metode... 3 Hovedfunn... 4 Solvaner i Norge... 7 Solvaner på sydenferie... 13 Bruk av solarium...

Detaljer

Brukerundersøkelse om medievaktordningen. Januar 2011

Brukerundersøkelse om medievaktordningen. Januar 2011 Brukerundersøkelse om medievaktordningen Januar 2011 Om undersøkelsen Undersøkelsen er en evaluering av medievaktordningen ILKO. Medievaktordningen er en døgnkontinuerlig telefonvakttjeneste som har vært

Detaljer

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Utvalg og metode Bakgrunn og formål På oppdrag fra Forbrukerrådet og Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring Språkrådet Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring TNS Gallup desember 200 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen

Detaljer

Benytter du dine rettigheter?

Benytter du dine rettigheter? Benytter du dine rettigheter? Om innsyn, opplysningsplikt og personvernerklæringer Delrapport 3 fra personvernundersøkelsen 2013/2014 Februar 2014 Innhold Innledning og hovedkonklusjoner... 3 Om undersøkelsen...

Detaljer

Vestfold fylkesbibliotek

Vestfold fylkesbibliotek Vestfold fylkesbibliotek Brukerundersøkelse 2013 Kvantitativ telefonundersøkelse Mai-juni 2013 Om undersøkelsen Oppdragsgiver, metode og utvalg: På vegne av Vestfold fylkeskommune ved Vestfold fylkesbibliotek

Detaljer

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2013

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2013 Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2013 Utvalg og metode Bakgrunn og formål På oppdrag fra Forbrukerrådet og Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn Spørreundersøkelse blant studenter i alderen -2 år Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet TNS.2.24 Innhold Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn 3 4 Vedlegg: Bakgrunn 22 Vedlegg:

Detaljer

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen.

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen. Prosjektinformasjon Dato: 2.10.00 Formål: Teste befolkningens bruk og holdninger til bruk av Internett i helserelatert sammenheng. Målgruppe/ utvalg: Landsrepresentativt, 1 år + Tidsperiode (feltarbeid):

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 1 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er

Detaljer

Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO

Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO Landsrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar av Opinion Perduco Oslo, mars / april 2013 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

FORELDRE OM BARN & MEDIER 2016. Foreldres syn på barn og unges bruk og opplevelser av medier

FORELDRE OM BARN & MEDIER 2016. Foreldres syn på barn og unges bruk og opplevelser av medier FORELDRE OM BARN & MEDIER 2016 Foreldres syn på barn og unges bruk og opplevelser av medier Innhold Hovedfunn...4 Informasjon om undersøkelsen...9 Generelt...9 Gjennomføring...9 Spørreskjemaet...9 Vekting

Detaljer

Boligmeteret februar 2014

Boligmeteret februar 2014 Boligmeteret februar 2014 Det månedlige Boligmeteret for FEBRUAR 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.02.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juni 2014 NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen Norges næringslivsundersøkelser - NNU INNLEDNING... 3 Bakgrunn... 3 Populasjon... 3 Utvalg og utvalgsmetode... 3 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Holdninger til NATO. Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar. Oslo, 13. desember 2011

Holdninger til NATO. Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar. Oslo, 13. desember 2011 Holdninger til NATO Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Oslo,. desember 20 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Metode

Detaljer

Vefsn R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

Vefsn R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 704 Trondheim Org.nr. 979 956 06 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 28.04.205 Deres ref: Vefsn Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

Varierende grad av tillit

Varierende grad av tillit Varierende grad av tillit Tillit til virksomheters behandling av personopplysninger Delrapport 2 fra personvernundersøkelsen 2013/2014 Februar 2014 Innhold Innledning og hovedkonklusjoner... 3 Om undersøkelsen...

Detaljer

Privates kjøp av svart arbeid

Privates kjøp av svart arbeid Privates kjøp av svart arbeid En befolkningsundersøkelse gjennomført for Skattedirektoratet i samarbeid med Samarbeidsforum mot svart økonomi Sperrefrist 8. november 2006 Gunhild Rui 02. november 2006

Detaljer

Befolkningsundersøkelse. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat juni 2015

Befolkningsundersøkelse. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat juni 2015 Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat juni 2015 Utvalg og metode Bakgrunn og formål I forbindelse med det pågående arbeidet i Forbrukerrådet med digitale tjenester og personvern,

Detaljer

Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015

Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015 Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015 Bakgrunn Testen er gjort siste uken i oktober 2015. Feltarbeidet er gjennomført av IPSOS MMI i deres web-omnibus undersøkelse Intervjuene er gjennomført

Detaljer

Juli 2012. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli 2012. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2012 NNU - rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2012 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Høring om norske domenenavn for privatpersoner

Høring om norske domenenavn for privatpersoner Høring om norske domenenavn for privatpersoner I dag er det bare bedrifter og andre organisasjoner som kan registrere domener direkte under.no. For privatpersoner er det opprettet et eget kategoridomene

Detaljer

Boligmeteret mars 2014

Boligmeteret mars 2014 Boligmeteret mars 2014 Det månedlige Boligmeteret for MARS 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.03.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

MOLDEREGIONEN OMDØMMEUNDERSØKELSE 2013

MOLDEREGIONEN OMDØMMEUNDERSØKELSE 2013 MOLDEREGIONEN OMDØMMEUNDERSØKELSE 2013 KORT OM PROSJEKTET For å kunne arbeide målrettet med posisjonering og omdømmebygging av en region er det avgjørende viktig å jobbe ut fra en felles forståelse av

Detaljer

Resultater NNUQ2 2010 IMDi

Resultater NNUQ2 2010 IMDi Resultater NNUQ2 2010 IMDi Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for

Detaljer

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren April 2007 Om undersøkelsen Bakgrunn Biblioteket ønsker å kartlegge hvorfor enkelte ikke bruker biblioteket. I forkant ble det gjennomført fokusgrupper

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er vektet

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2012 SANDNES KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2012 SANDNES KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2012 SANDNES KOMMUNE Oppsummering av resultatene kommune gjør det bra i Borgerundersøkelsen, og skårer omtrent likt med snittet for Storbyene når det gjelder de tre hovedmålene Borgerskåre,

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Bruk av sykkel, adferd i trafikken og regelkunnskap. Etterundersøkelse

Bruk av sykkel, adferd i trafikken og regelkunnskap. Etterundersøkelse Bruk av sykkel, adferd i trafikken og regelkunnskap Etterundersøkelse Landsomfattende undersøkelse blant syklister og bilister 23. oktober - 7. november Oppdragsgiver: Statens vegvesen Vegdirektoratet

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Juni 100 100 Tidsserie: Januar - Juni 75 75 Kriminalitet 66 68 70 Sykehustilbudet Trygghetsindeksen 50 59 50 Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai Hvor trygg er du? Totalt: Januar - April 100 100 Tidsserie: Januar - April 75 50 66 67 71 59 75 50 Kriminalitet Sykehustilbudet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Ungdom og svart arbeid. Tirsdag 8. februar 2011

Ungdom og svart arbeid. Tirsdag 8. februar 2011 Ungdom og svart arbeid Tirsdag 8. februar 2011 Bakgrunn Undersøkelse om holdninger til og erfaringer med svart arbeid blant personer i alderen 15 til 30 år Totalt 2500 respondenter i aktuelle målgruppe

Detaljer

P FOR PRODUKTPLASSERING 2015

P FOR PRODUKTPLASSERING 2015 Kjennskap til og forståelse av P FOR PRODUKTPLASSERING 015 1 015 Ipsos. Oppsummering P 35% kjennskap Svak økning med to prosentpoeng i kjennskap fra 014 Kjennskapen er høyest under 40 år 7% kunnskap Kun

Detaljer

Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier.

Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier. 1 Bedre hjelp for unge narkomane. Unge Høyres Landsforbund Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier. Unge Høyres Landsforbund har gjennomført en narkotikaundersøkelse via sosiale

Detaljer

Politiets innbyggerundersøkelse

Politiets innbyggerundersøkelse Politiets innbyggerundersøkelse 2014 Laget for Politidirektoratet 2014 Ipsos MMI. All rights reserved. v/ Kristin Rogge Pran 10.12.2014 Forord Politidirektoratets landsomfattende innbyggerundersøkelse

Detaljer

Solvaner i den norske befolkningen

Solvaner i den norske befolkningen Solvaner i den norske befolkningen Utført på oppdrag fra Kreftforeningen April 2012 Innhold Innledning... 3 Materiale og metode... 3 Oppsummering av folks solvaner... 4 Solvaner i Norge... 7 Solvaner på

Detaljer

R A P P O R T 4,4 % 0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000. Antall respondenter

R A P P O R T 4,4 % 0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000. Antall respondenter Sentio Research Trondheim AS Klæbuveien 196 B 7037 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Statens vegvesen Dato: 19.10.2009 Deres ref:erik Jølsgård Vår ref: Arve Østgaard Robert Ekle

Detaljer

Barriere- og omdømmeundersøkelse. Gjennomført for Festspillene i Bergen April 2010

Barriere- og omdømmeundersøkelse. Gjennomført for Festspillene i Bergen April 2010 Barriere- og omdømmeundersøkelse Gjennomført for Festspillene i Bergen April 20 Bakgrunn Formål Kartlegge omdømmet til Festspillene i Bergen, samt barrierer for IKKE å delta, samt hva som skal til for

Detaljer

Fondsundersøkelsen 2013

Fondsundersøkelsen 2013 Fondsundersøkelsen 2013 Befolkningsundersøkelse gjennomført for Verdipapirfondenes forening (VFF) Oslo, mai 2013 Innhold Hovedfunn: Fondsundersøkelsen 2013 s. 3 Handlinger og holdninger s. 4-15 Forventninger

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 150 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Snillfjord kommune. Datamaterialet

Detaljer