Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2014"

Transkript

1 Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2014

2 Innhold Innledning...3 Metode, utvalg og gjennomføring...3 Feilmarginer...3 Signifikanstesting...4 Om rapporten...5 Hovedfunn...6 Registrarene...8 Bakgrunnsvariabler...8 Tilfredshet med spesifikke tjenesteleveranser Tilfredshet med informasjon fra Norid Viktighet av og tilfredshet med ulike kontakt- og informasjonskanaler Innhold på registrarweben Oppfatning av hvordan Norid løser oppgavene DNSSEC Abonnentene Bakgrunnsvariabler Domeneregistrering Å registrere et domene Inntrykk av Norid Andre toppdomener enn.no Omdømmet til.no Kommunikasjon med og informasjon fra Norid E-post og brev fra Norid Kundetjenesten Totalinntrykk kundetjenesten Klagebehandling

3 Innledning Denne rapporten er utarbeidet av Sentio Research Norge AS på oppdrag fra UNINETT Norid AS. Norid driver registeret for norske domenenavn, og alle domenenavn direkte under den norske landkoden.no er registrert hos Norid. Målsetningen med denne undersøkelsen er å sjekke kundetilfredsheten blant Norids registrarer og domeneabonnenter. Registrarer er forhandlere som selger domenenavn og som sender inn søknader og endringsmeldinger til Norid på vegne av domeneabonnentene. Registrarene er en sammensatt gruppe med alt fra offentlige virksomheter til private aktører i det kommersielle markedet. Domeneabonnenter er Norids sluttkunder. Det er de som registrerer domenenavn via registrarene. Abonnentene har liten grad av direkte kontakt med Norid, ettersom registraren i de fleste tilfeller er mellomledd mellom abonnenten og Norid. Abonnenten må likevel sette seg inn i regelverket Norid forvalter for å bli tildelt domene. Metode, utvalg og gjennomføring Undersøkelsen bygger på tidligere undersøkelser gjennomført i 2008 og 2011, registrarundersøkelser i 2004 og 2007, samt en brukerundersøkelse blant dommeneabonnenter i Det har derfor vært naturlig å videreføre metoden som er blitt benyttet ved tidligere gjennomføreringer, slik at man så langt som mulig unngår metodeforskjeller som mulig feilkilde når man ser på utvikling og trender i dataene. Flere av spørsmålene fra tidligere undersøkelser er brukt i denne undersøkelsen. I noen tilfeller er spørsmålsformuleringene eller svaralternativer endret, og i disse tilfellene er ikke resultatene direkte sammenlignbare. Datainnsamlingen er gjennomført på web i november Invitasjon til å delta i undersøkelsen ble sendt ut på e-post til 355 registrarer og 2500 abonnenter (2000 virksomheter og 500 privatkunder). Alle adressene ble trukket tilfeldig fra Norids databaser. Etter at avmeldinger og ikke kontaktbare adresser er trukket fra er svarprosenten som følger: Registrarer: 33 % Virksomheter: 10 % Privatkunder: 21 % Feilmarginer I enhver utvalgsundersøkelse er det grader av feilmarginer for fordelinger (prosentuering). Feilmarginene gir oss et intervall rundt den målte verdien, og sannsynligheten for at den reelle verdien i populasjonen vil ligge innenfor dette intervallet er på 95 prosent. Størrelsen på feilmarginen avhenger av utvalgets størrelse, og av resultatet i utvalget. Jo mer prosenten som har en bestemt 3

4 egenskap nærmer seg 50, dvs. jo mer heterogent utvalget er, desto større feilmargin må vi regne med. Figur 1 viser hvordan feilmarginene utvikler seg ved ulike utvalgsstørrelser og fordelinger. I denne undersøkelsen har vi to utvalg: et for registrarene og et for abonnentene. For utvalget for registrarene som består av 111 personer vil feilmarginene variere fra 5,6 prosentpoeng ved en 10/90 fordeling til 9,3 prosentpoeng ved en 50/50-fordeling. For eksempel, hvis 50 prosent av utvalget svarer at de synes de får den informasjon de trenger for å oppfylle kravene til informasjon og veiledning overfor sine kunder, vil den reelle andelen, med 95 prosent sikkerhet, være mellom 40,7 og 59,3 prosent. For utvalget av abonnentene som består av 139 personer, vil feilmarginene varierer fra 5,0 prosentpoeng ved en 10/90 fordeling til 8,3 prosentpoeng ved en 50/50 fordeling. Figur 1: Feilmarginer Signifikanstesting Det er gjennomført signifikanstesting på bakgrunnsvariabler. Det er testet om resultatene for hver undergruppe er signifikant forskjellige fra motsatsen, for eksempel om de med færre enn 300 domener tilknyttet registraren svarer annerledes enn de med over 300 domener tilknyttet registraren. Dersom en forskjell er signifikant, kan vi med 95 prosent sikkerhet hevde at den er reell i populasjonen, og ikke skyldes tilfeldigheter i utvalget. Når utvalgene er såpass små som de er i denne undersøkelsen vil det være vanskelig å finne statistisk signifikante forskjeller, og det er i liten grad pekt på forskjeller mellom undergruppene i rapporten. Nedbrytinger på bakgrunnsvariabler finnes i eget vedlegg, og her er også signifikante forskjeller markert med pil og fargekode. 4

5 Om rapporten I rapporten presenteres hovedfunnene fra undersøkelsen. Resultatene blir presentert ved bruk av figurerer, og alle tall er oppgitt i prosentfordelinger eller som standardiserte gjennomsnitt. Hvilke tall som presenteres er presisert i overskriften til hver figur. Ved bruk av standardiserte gjennomsnitt tar tolkningene utgangspunkt i hvordan snittet plasserer seg på en skala fra 0 til 100. Dette må ikke forveksles med fordelinger, men heller tolkes som en slags poengskala. Standardisert gjennomsnitt er godt egnet for å fremstille resultater på en pedagogisk måte, og for å sammenlikne resultat mellom ulike grupper. Denne fremstillingen brukes ofte ved spørsmål som måler noe på en skala, for eksempel fra svært misfornøyd til svært fornøyd. Skalaen blir omkodet til en 0 til 100 skala, og vet ikke-kategorien tas ut. Skalaen er konstruert slik at høye gjennomsnittsskårer skal tolkes som høy grad av tilfredshet, mens lave skårer betyr lav grad av tilfredshet. Figur 2: Eksempel på standardisering av gjennomsnitt Svarskala Svært misfornøyd Svært fornøyd 6 Omkodet verdi

6 Hovedfunn Registrarer Tjenesteleveranser Registrarene er godt fornøyd med tjenestene Norid leverer. Både behandlingstid for søknader, kvaliteten på DNS-tjenesten og kvalitet på registreringssystemet får gode skårer på tilfredshet. Informasjon Registrarene opplever informasjonen fra Norid som meget bra, og 91 prosent synes de får den informasjonen de trenger for å kunne veilede og gi informasjon til sine kunder. Både tilfredshet med den generelle informasjonen og informasjon om viktige endringer i regelverket og rutiner får gode skårer. I tillegg ser vi at det er stadig økning i registrarenes tilfredshet med informasjonen fra Norid. Kontakt og informasjonskanaler Når det gjelder viktighet og tilfredshet med ulike kontakt-/informasjonskanaler Norid bruker overfor registrarene er det en del variasjon. Norids websider, den passordbeskyttede delen av registrarweben og kundetjenesten per e-post er de kontakt-/informasjonskanalene som blir betraktet som mest viktig. Disse skårer også godt på tilfredshet. Norid på Facebook og registrarseminarer blir sett på som mindre viktige kanaler. Til tross for dette er tilfredsheten med registrarseminarene god. Registrarweben Registrarweben oppfattes som viktig for registrarene. Dette vises når vi ser registrarenes vurdering av nytte av de ulike tjenestene på registrarweben. Ingen av tjenestene oppfattes som unyttige, og kun én av ti tjenester har en standardisert gjennomsnittskåre på under 70, og dette er administrasjon av e-postlister. De tjenestene som blir sett på som mest nyttige er informasjon om domener man er registrar for og oversikt over domener som står i fare for å bli slettet. Abonnenter Domeneregistrering De fleste abonnentene vet hva en registrar er, og opplever det som enkelt å finne frem til en registrar. Videre opplever de fleste abonnentene at det er enkelt å finne informasjon om hvordan de skal gå frem for å registrere domenenavn, og selve registreringen oppleves også som enkel. Inntrykk av Norid Selv om de fleste har hørt om Norid, er det mange som ikke har dannet seg noe bestemt inntrykk. De som har dannet seg et inntrykk er i hovedsak positivt innstilt. I oppfølgingsspørsmålet om begrunnelsen for inntrykket, tegner abonnentene et bilde av Norid som en god forvalter av.no, som opptrer profesjonelt og yter god service. Andre toppdomener enn.no Drøyt halvparten har registrert domenenavn under andre toppdomener i tillegg til domenenavn under.no, og de fleste av disse har da registrert under.com. På spørsmål om hva abonnentene regner som det viktigste domenet, er.no det som nevnes klart oftest. Omdømmet til.no Abonnentene er i stor grad enig i at.no er mest kjent i det norske markedet, og domenet regnes for å være teknisk stabilt. Abonnentene opplever at internettadresser under.no leder dit de skal. Oppfatningen rundt hvorvidt.no er det tryggeste domenet ved netthandel og om.no passer godt internasjonalt er noe mer delt. 6

7 De fleste abonnentene anser det som viktig med et domenenavn som signaliserer tilhørighet til Norge, og svært få mener at toppdomenet ikke spiller noen rolle for hvordan de oppfatter en nettside. Informasjon og kommunikasjon Informasjonen fra Norid oppleves som god. Nettsidene vurderes som både oversiktlige, informative og forståelige. Drøyt halvparten av abonnentene har vært i kontakt med Norid på e-post eller telefon, og de fleste av disse var fornøyd med kundetjenesten. 7

8 Registrarene Bakgrunnsvariabler Blant Norids registrarer er det noe variasjon når det gjelder fartstid, antall domeneabonnenter de er registrarer for, antall domenesøknader som sendes til Norid og andel registrarvirksomheten utgjør av total omsetning. I dette avsnittet går vi gjennom bakgrunnsvariablene for registrarene. 80 prosent av respondentene har vært registrar for Norid i fire år eller mer. Andelen som har vært registrar i 1 3 år ligger på 17 prosent, mens andelen som er helt ferske (under ett år) er på 3 prosent. Disse tallene er hentet fra Norids register. I 2011 oppga respondentene selv hvor lenge de hadde vært registrar. 84 prosent svarte 4 år eller mer, 9 prosent svarte 1-3 år og 5 prosent svarte under et år. Tidligere har registrarene selv oppgitt hvor mange abonnenter de er registrar for, og svarene har variert noe fra år til år. I prosent færre enn 500 abonnenter. I 2014 er antall abonnenter hentet fra Norids register, og 80 prosent av respondentene er registrert med færre enn 500 abonnenter. Fordi antall abonnenter tidligere har vært basert på anslag fra registrarene, og nå er basert på hva som faktisk er registrert hos Norid, blir det vanskelig å si hva forskjellene skyldes. Figur 3: Hvor lenge har virksomheten vært registrar for Norid? Prosent (n=111) Under 1 år 3 % 5 % 5 % 1-3 år 17 % 9 % 16 % 4 år eller mer 80 % 0 % 25 % 50 % 75 % 100 % 84 % 79 % Figur 4: Antall ulike abonnenter tilknyttet registraren per i dag, Prosent (n=111) Mindre enn % 27 % 31 % 33 % Fra 100 til % 32 % 25 % 30 % Fra % 12 % 10 % 22 % 75%* Fra 500 til % 19 % 19 % 16 % 18 % Mer enn % 9 % 12 % 10 % 7 % 0 % 25 % 50 % 75 % 100 % *For 2004 vises andelen for "mindre enn 500 abonnenter". 8

9 15 prosent av registrarene har mindre enn 100 ulike abonnenter tilknyttet seg per i dag. 37 prosent har mellom abonnenter, 11 prosent fra abonnenter, 28 prosent fra abonnenter mens 9 prosent har mer enn 2000 abonnenter. I løpet av de siste 12 måneder har registrarene registrert flere nye domener. 34 prosent har registrert under 20 nye domener. Omtrent halvparten av registrarene har registrert mellom nye domener, mens 18 prosent har registrert over 100 nye domener. Figur 5: Antall domener tilknyttet registraren per i dag. Prosent (n=111) Figur 6: Antall nye domener registrert av registraren det siste året (løpende, ikke kalenderår). Prosent (n=111). Det ser ut til at registrarvirksomheten utgjør enn større andel av virksomhetens totalomsetning siste år sammenlignet med tidligere. 29 prosent oppgir at registrarvirksomheten utgjør over ti prosent av totalomsetningen, noe som er en 12 prosentpoeng mer enn i Økningen finner vi både i andelen som oppgir at registrarvirksomheten utgjør fra 10 til 24 prosent, fra prosent og over 50 prosent av totalomsetningen. 9

10 Figur 7: Hvor stor del av totalomsetningen vil du anslå at registrarvirksomheten for Norid utgjorde forrige år? Prosent (n=111) Under 10 prosent 62 % 78 % 76 % 74 % - Fra 10 til 24 prosent 17 % 11 % 12 % 10 % 89 % Fra 25 til 49 prosent Over 50 prosent 6 % 6 % 3 % 3 % 5 % 8 % 3 % 5 % 3 % 3 % Vet ikke/usikker 8 % 5 % 5 % 8 % - 0 % 25 % 50 % 75 % 100 % 65 prosent av registrarene har fullført over 100 transaskjoner (registreringer og endringsmeldinger) mot Norids system. Figur 8: Antall transaksjoner (registreringer og endringsmeldinger) siste år. Prosent (n=111) Tilfredshet med spesifikke tjenesteleveranser Registrarene ble spurt om hvor fornøyd eller misfornøyd virksomheten er med ulike tjenester fra Norid. Tilfredsheten med de tre tjenesteleveransene det er spurt om er meget høy. Høyest tilfredshet finner vi på behandlingstid av søknader. 87 prosent er fornøyde med behandlingstiden, ingen har svart at de er misfornøyd og sju prosent har svart midt på treet, noe om utgjør et snitt på Videre er 81 prosent fornøyd med kvalitetene på DNS-tjenesten og 84 prosent med kvaliteten på registreringssystemet, og begge disse får en gjennomsnittsskåre på 88. Tilfredsheten med behandlingstid for søknader har økt betraktelig siden 2008, fra en snittskåre på 72 til 91. Tilfredsheten med kvalitet på registreringssystemet har også hatt en forbedring siden 2008 (fra et snitt på 82 til et snitt på 88), mens tilfredsheten med DNS-tjenesten har vært relativt stabil. 1 På en skala fra 0-100, hvor 0 vil si «svært misfornøyd» og 100 vil si «svært fornøyd». 10

11 Figur 9: Hvor fornøyd er din virksomhet med følgende av Norids tjenester? Prosent. Figur 10: Hvor fornøyd er din virksomhet med følgende av Norids tjenester? Standardiserte gjennomsnitt hvor 0=svært misfornøyd, 100 = svært fornøyd. 'Vet ikke'-kategorien er tatt ut (n viser antall i 2014) Tilfredshet med informasjon fra Norid Registrarene er meget fornøyd med informasjonen fra Norid generelt sett. 81 prosent er fornøyd, to prosent misfornøyd og elleve prosent har svart midt på treet, noe som utgjør et snitt på 82. Videre er 79 prosent tilfreds med informasjonen om viktige endringer i regelverket og rutiner, og denne påstanden får et snitt på 81. Både tilfredshet med informasjonen generelt sett og informasjon om endringer i regelverk og rutiner har hatt en positiv utvikling siden

12 Figur 11: Hvor tilfreds er du med følgende rundt informasjonen fra Norid? Prosent Figur 12: Hvor tilfreds er du med følgende rundt informasjonen fra Norid. Standardiserte gjennomsnitt hvor 0=svært misfornøyd, 100 = svært fornøyd. 'Vet ikke'-kategorien er tatt ut (n viser antall i 2014). Registrarene opplever at informasjonen fra Norid er meget bra, og 91 prosent synes de får den informasjonen de trenger for å oppfylle kravene til informasjon og veiledning overfor sine kunder. Dette gode resultatet er opprettholdt siden Registrarer med færre enn 300 domener tilknyttet registraren svarer i større grad «Ja» (95 prosent) sammenlignet med registrarer med flere enn 300 domener tilknyttet registraren (87 prosent). Vi ser også at en større andel registrarer der registrarvirksomheten utgjorde under 10 prosent av totalomsetningen i større grad svarer ja (94 prosent), sammenlignet med de hvor registrarvirksomheten utgjorde over 10 prosent av totalvirksomheten (88 prosent). 12

13 Figur 13: Synes du at du får den informasjon du trenger for å oppfylle kravene til informasjon og veiledning overfor dine kunder? Prosent (n=107) Ja 91 % 91 % 91 % 83 % Nei 5 % 4 % 5 % 13 % Vet ikke/ usikker 5 % 5 % 5 % 4 % 0 % 25 % 50 % 75 % 100 % 13

14 Viktighet av og tilfredshet med ulike kontakt- og informasjonskanaler Kommunikasjonen mellom Norid og deres registrarer er helt sentral, og foregår i flere kontakt- og informasjonskanaler. I denne undersøkelsen sjekker vi registrarenes holdning til de ulike kanalene med tanke på viktighet og tilfredshet. Grafen under viser at det er stor forskjell mellom viktigste kanal (Norids websider, med et snitt på 92) og den minst viktige kanalen (Facebook, med et snitt på 16). Det er noe jevnere når det gjelder tilfredshet med de ulike kanalene, med høyest tilfredshet med kundetjenesten på e-post (snittskåre på 78), og lavest tilfredshet med Norid på Facebook (snittskåre på 42). Grafen viser også at noen kanaler har høyere skåre på viktighet enn på tilfredshet, noe som kan gi en pekepinn på hvor man bør legge innsatsen. Dette gjelder for Norids websider og passordbeskyttet del av registrarweben. Andre kanaler har høyere skåre på tilfredshet enn viktighet, og dette gjelder for kundetjenesten per telefon, registrarseminar og Norid på Facebook. Figur 14. Vurder følgende kontakt-/informasjonskanaler ut fra viktighet og tilfredshet. Standardiserte gjennomsnitt hvor 100=svært viktig/svært tilfreds og 0=helt uviktig/svært misfornøyd. 'Vet ikke'-kategorien er tatt ut. (minimum n=19) Norids websider Norids websider er den viktigste kontakt-/informasjonskanalen for registrarene. 89 prosent har svart at websiden er en viktig kontakt- og informasjonskanal, og websidene får en gjennomsnittskåre på 92. Selv om betydningen av Norids websider fikk en høy skåre også i 2011 (82), viser resultatet fra årets undersøkelse at websidene blir sett på som en enda viktigere informasjonskanal i dag. Mens betydningen av Norids websider øker over tid, øker også tilfredsheten med sidene. 61 prosent har svart at de er fornøyde med websidene, 33 prosent har svart midt på treet og fire prosent er misfornøyd. Dette utgjør en gjennomsnittsskåre på 75. I 2008 og 2011 var denne gjennomsnittskåren på 68. Gapet mellom tilfredshet og betydning er i likhet med tidligere år relativt stort, med en forskjell i snittskårer på

15 Registrarweben passordbeskyttet del Den passordbeskyttede delen av registrarweben er også ansett som en viktig kontakt- og informasjonskanal. 88 prosent har svart at denne informasjonskanalen er viktig, ti prosent har svart i midtkategoriene og to prosent har svart uviktig. Dette utgjør en gjennomsnittsskåre på 87. Betydningen av den passordbeskyttede delen av registrarweben har økt siden 2008 (snitt på 80). Tilfredsheten med den passordbeskyttede delen av registrarweben har også økt siden I 2008 fikk tilfredsheten en gjennomsnittskåre på 64 og i årets undersøkelse er skåren på 76. Selv om både betydning og tilfredshet har økt, er det fortsatt et gap mellom andelen som synes kanalen er viktig (88 prosent) og andelen som er fornøyd (64 prosent). I likhet med resultatet for 2008 og 2011 kan dette tyde på at Norid bør jobbe med å forbedre denne kanalen. Kundetjenesten per e-post 73 prosent mener at kundetjenesten per e-post er en viktig kanal for informasjon og kontakt. Betydningen av kundetjenesten per e-post får en gjennomsnittskåre på 80. Dette er en nedgang sammenlignet med 2008 (snitt på 84), men en økning i betydning sammenlignet med 2011 (snitt på 76). Vi ser en tendens til at virksomheter som har vært registrar for Norid i mindre enn fire år ser på kundetjenesten per e-post som mindre viktig sammenlignet med de som har vært registrarer i mer enn fire år (snitt på 74 mot 81) 2. Tilfredsheten med kundetjenesten per e-post som kontakt- og informasjonskanal har også økt sammenlignet med tidligere år, og får et standardisert gjennomsnitt på 78 (snitt på 72 i 2011 og snitt på 76 i 2008). Det er ingen store forskjeller i tilfredsheten ut fra hvor lenge man har vært registrar for Norid. Registrarweben åpen del 68 prosent mener den åpne delen av registrarweben er en viktig kilde for kontakt/informasjon, 27 prosent har svart midt på treet og to prosent har svart uviktig. Dette utgjør et standardisert gjennomsnitt på 79, noe som er en liten økning sammenlignet med 2011 (snitt på 76). De som har mindre enn 100 ulike abonnenter tilknyttet registraren mener den åpne delen av registrarweben er av mindre betydning som informasjonskanal sammenlignet med de som har flere abonnenter. Tilfredsheten med den åpne delen av registrarweben er god, med et standardisert gjennomsnitt på 73. I likhet med viktigheten av denne informasjonskanalen har også tilfredsheten økt siden 2008, hvor snittet var på 66. Det er ingen store forskjell ut fra antall abonnenter når det kommer til tilfredshet. Kundetjenesten per telefon Omtrent halvparten har svart at kundetjenesten per telefon er en viktig kanal for kontakt og informasjon, 27 prosent har svart i midtkategoriene og 15 prosent har svart uviktig. Dette utgjør et standardisert gjennomsnitt på 67. Betydningen av kundetjenesten per telefon er omtrent lik som i 2008 (snitt på 66), men viktigere sammenlignet med 2011 hvor snittet var på 60. Med en økning i betydningen av kundetjenesten per telefon er det positivt at det også er en økning i tilfredsheten med denne tjenesten. 47 prosent er tilfreds, og snittet på 75 er bedre enn snittet fra 2011 (70) og 2008 (66). 2 Her må man huske at det kun er 17 respondenter som har vært registrar for Norid i mindre enn fire år, og dette gir et lite datamateriale for sammenligning, og dette resultatet må tolkes med stor forsiktighet. 15

16 E-postlisten 47 prosent mener e-postlisten er en viktig kanal for kontakt og/eller informasjon, og oppnår et standardisert gjennomsnitt på 66. I 2011 var dette snittet på 60, og i 2008 på 54, noe som viser at betydningen av denne kanalen har økt. Det er en tendens til at e-postlisten er en viktigere informasjonskanal for de har vært registrar for Norid i fire år eller mer, sammenlignet med de som har vært registrar i en kortere periode. Som nevnt tidligere er datamaterialet for de som har vært registrarer i mindre enn fire år svært lite, noe som gjør det vanskelig å sammenligne kategoriene. Tilfredsheten med e-postlisten som kontakt-/informasjonskanal har økt i takt med at betydningen har økt. I 2008 lå tilfredsheten på et snitt på 58, og i årets undersøkelse ligger snittet på 70. Registrarseminarer Det er noe delte meninger når det kommer til betydning av registrarseminar som kanal for kontakt og informasjon. 24 prosent synes dette er en viktig kanal, 29 prosent har svart i midt kategoriene og 36 prosent synes ikke kanalen er viktig. Dette gir et standardisert gjennomsnitt på 45, et resultat som er noe høyere sammenlignet med tidligere år. Selv om viktigheten av seminarene er noe lav, er tilfredsheten høy. Fornøydhet med seminarene får en gjennomsnittskåre på 74, noe som er en betydelig økning fra 2011 (snitt på 62) og 2008 (snitt på 60). Selv om skåren for tilfredshet er god må vi ta høyde for at 59 prosent har svart vet ikke på spørsmålet om hvor tilfreds de er med seminarer, og disse er ikke med i utregningen av snittet. Samtidig ser vi at 26 prosent har svart at de er fornøyd med registrarseminarene. Norid på Facebook Facebook blir sett på som den minst viktige kanalen for informasjon og kontakt, og kun tre prosent har svart at denne kanalen er viktig. 75 prosent har svart ikke viktig, og 16 prosent har svart midt på treet. Dette gir en gjennomsnittskåre på 16. Når det gjelder tilfredshet med Norid på Facebook som informasjonskanal har 81 prosent svart vet ikke. Fire prosent er fornøyd, sju prosent har svart midtkategoriene og åtte prosent er misfornøyd. 16

17 Figur 15: Vurder følgende kontakt-/informasjonskanaler ut fra viktighet. Prosent Figur 16: Vurder følgende kontakt-/informasjonskanaler ut fra viktighet. Standardiserte gjennomsnitt hvor 100=svært viktig, 0=helt uviktig. 'Vet ikke'-kategorien er tatt ut (n viser antall i 2014). 17

18 Figur 17: Vurder følgende kontakt-/informasjonskanaler ut fra fornøydhet. Prosent. Figur 18: Vurder følgende kontakt-/informasjonskanaler ut fra fornøydhet. Standardiserte gjennomsnitt hvor 100=svært fornøyd, 0=svært misfornøyd. 'Vet ikke'-kategorien er tatt ut (n viser antall i 2014). 18

19 Innhold på registrarweben I forrige avsnitt så vi at registrarweben skårer forholdsvis høyt på betydning blant registrarene, både når det gjelder den åpne og den passordbeskyttede delen. Begge disse informasjonskanalene skårer også godt på registrarenes tilfredshet. I det følgende vises registrarenes oppfattede nytteverdi ved 10 tjenester på registrarweben. Kun fem av disse har blitt testet både i 2007, 2008 og Mest nyttig er informasjon om domener man er registrar for. 92 prosent synes tjenesten er nyttig og sju prosent har svart midt på treet, noe som utgjør et standardisert gjennomsnitt på 92. Andelen som synes denne informasjonen er nyttig er noe høyere i år sammenlignet med tidligere år. Oversikten over domener som står i fare for å bli slettet blir også betraktet som svært nyttig. 93 prosent mener denne tjenesten er nyttig, og også denne tjenesten får et standardisert gjennomsnitt på 92. Andelen som ser denne oversikten som nyttig har økt betraktelig sammenlignet med 2011 og 2008, hvor denne tjenesten fikk gjennomsnittskåre på prosent av registrarene synes oversikten over domener som skal fornyes er nyttig. Fem prosent har svart at de ikke bruker denne tjenesten, en andel som er tilnærmet lik andelen som ikke brukte tjenesten i Det standardiserte snittet på 87 er noe høyere enn snittet for 2008 og 2011 (84), og det er en noe større andel som synes at oversikten over domener som skal fornyes er nyttig nå enn tidligere. 72 prosent synes at fakturainformasjon på registrarweben er nyttig, og elleve prosent har svart at de ikke bruker denne tjenesten. Det standardiserte snittet er på 84, noe som er en økning sammenlignet med tidligere år. 77 prosent synes tjenesten hvor man ser historikk over domener man har registrert og overført er nyttig, 16 prosent har svart i midtkategoriene og to prosent synes denne tjenesten er unyttig. Dette gir et standardisert gjennomsnitt på 83, et resultat som er tilnærmet likt resultatet fra 2011 og Figur 19: Hvor nyttig eller unyttig synes du følgende tjenester på registrarweben er? Prosent. 19

20 Figur 20: Hvor nyttig eller unyttig synes du følgende tjenester på registrarweben er? Standardiserte gjennomsnitt hvor 100=nyttig, 0=unyttig. 'Vet ikke'-kategorien er tatt ut. Sammenligning over tid (n viser antall i 2014) 67 prosent synes oversikten over data som publiseres i registraroversikten er nyttig. Tjenesten får en gjennomsnittskåre på 80, noe som er en økning sammenlignet med 2011 (snitt på 76). Det er seks prosent som ikke bruker denne tjenesten, noe som er tilsvarende andelen i prosent mener administrasjon av tilganger til systemet er en nyttig tjeneste på registrarweben, og 28 prosenter har svart midtkategoriene. Det standardiserte snittet er på 79, og er tilnærmet likt snittet fra Dette viser at det ikke har vært en endring i andelen som synes denne tjenesten er nyttig. 58 prosent av registrarene har svart at brukeradministrasjon er en nyttig tjeneste. Tjenesten får et standardisert snitt på 75, og heller ikke her er det noen store endringer sammenlignet med prosent mener at saldo for depositum er en nyttig tjeneste. Samtidig ser vi at det er en stor andel (17 prosent) som ikke bruker denne informasjonen. Det standardiserte gjennomsnittet har økt noe sammenlignet med 2011 (snitt på 72 mot 68). De med over 300 domener synes at tjenesten saldo for depositum er noe viktigere sammenlignet med de med under 300 domener (snitt på 77 mot 67). I underkant av to av fem registrarer (38 prosent) synes tjenesten administrasjon av e-postlister er en nyttig tjeneste, 29 prosent svarer midt på treet og 11 prosent finner ikke tjenesten nyttig. Omtrent en av fem benytter seg ikke av tjenesten. Det standardiserte snittet for nytteverdien av administrasjon av e-postlister er på 65, et snitt som er tilnærmet likt resultatet fra forrige måling. Videre ser vi en tendens til at de med over 300 domener finner denne tjenesten mer nyttig sammenlignet med de med under 300 domener (snitt på 71 mot 59). 20

21 Figur 21: Hvor nyttig eller unyttig synes du følgende tjenester på registrarweben er? Prosent Figur 22: Hvor nyttig eller unyttig synes du følgende tjenester på registrarweben er? Standardiserte gjennomsnitt hvor 100=nyttig, 0=unyttig. 'Vet ikke'-kategorien er tatt ut. Sammenligning over tid (n viser antall i 2014) 21

22 Oppfatning av hvordan Norid løser oppgavene Registrarene synes Norid løser oppgavene sine på en god måte. 88 prosent er fornøyd, ni prosent har svart midt på treet og tre prosent er misfornøyd. Dette utgjør et standardisert snitt på 85. Det er ingen store forskjeller mellom registrargruppene på tilfredsheten med Norid. Vi kan likevel se en tendens til at de med mindre enn 300 domener og de som har vært registrar i mindre enn fire år er noe mer tilfreds sammenlignet med de med flere domener og som har vært registrar lengre. Det har vært en positiv utvikling over tid når det gjelder tilfredshet med hvordan Norid løser oppgavene sine. Det har vært en jevn økning i det standardiserte snittet, fra 72 i 2008 til 85 i Figur 23: Totalt sett, hvor godt synes du Norid løser oppgavene sine? Prosent (n=98) Figur 24: Totalt sett, hvor godt synes du Norid løser oppgavene sine? Standardiserte gjennomsnitt hvor 100=godt, 0=dårlig. 'Vet ikke'-kategorien er tatt ut. Sammenligning over tid. (n 2014=98) 22

23 DNSSEC I løpet av desember 2014 vil det bli mulig å aktivere DNSSEC (Domain Name System Security Extensions) for.no-abonnenter som ønsker dette. Registrarene ble spurt om de har kjennskap til DNSSEC og om de vil tilby DNSSEC til.no-abonnenter når tilbudet foreligger. 80 prosent har kjennskap til DNSSEC. En større andel av registrarene som har vært registrar for Norid i fire år eller mer har svart vet ikke på dette spørsmålet sammenlignet med de som har vært registrar i en kortere periode (seks mot null prosent). 26 prosent vil tilby DNSSEC til.no-abonnenter når tilbudet om dette foreligger. Figur 25: Kjenner du til DNSSEC? Prosent (n=96) Figur 26: Vil din virksomhet tilby DNSSEC til.no-abonnenter når tilbudet foreligger? Prosent (n=97). 23

24 Abonnentene Denne delen av undersøkelsen er rettet mot domenenavnabonnenter. Dette er i hovedsak enkeltpersonforetak, mindre og større private og offentlige virksomheter, samt frivillige lag og foreninger. 17. juni 2014 ble det også åpnet for at ikke bare virksomheter, men også privatpersoner registrert i Folkeregisteret med norsk fødselsnummer kan registrere domenenavn under.no. I denne undersøkelsen er både virksomheter og personer som har registrert domenenavn privat invitert til å delta. I den totale populasjonen av domeneabonnenter utgjør den siste gruppen kun 5 prosent. På grunn av antallet besvarelser ville denne gruppen blitt tilnærmet borte ved en eventuell vekting mot populasjonen. Vi har derfor valgt å holde denne gruppen utenfor beregning av totaltallene. Dette også av hensyn til sammenligning med resultater fra tidligere undersøkelser som kun er rettet mot virksomheter. Resultater for de som har registrert domenenavn privat finnes i vedlegget til rapporten. Det er viktig å være klar over at andelen svar på enkelte spørsmål er svært lav, og at tilfeldige variasjoner kan være årsak til enkelte av de forskjellene vi finner i materialet. Spesielt der forskjellene i utgangspunktet er små er dette viktig å ha i bakhodet. Bakgrunnsvariabler Det er kun abonnenter som har registrert domenenavn gjennom en virksomhet som er tatt med i utvalget som presenteres i rapporten. Enkelte svarer likevel privatperson på spørsmålet om hvem de representerer. Dette er nok i all hovedsak personer som har registrert domenet via et selskap/enkeltpersonforetak, og som muligens benytter dette i privat sammenheng. Videre i rapporten og i vedlegget behandles disse sammen med de som har svart enkeltmannsforetak. De som har registrert domenenavn som privatperson etter at det ble åpnet for dette, er holdt utenfor rapporten 3. Resultater for denne gruppen finnes i vedlegget. 33 prosent av domeneabonnentene oppgir at de representerer enkeltpersonforetak (i 2008 het svaralternativet «enpersonsforetak»). Dette er en del færre enn ved tidligere undersøkelser (46 prosent i 2011, og 45 prosent i 2008), men når vi slår disse sammen med andelen som krysset av for privatperson, ligger andelen på 45 prosent. 47 prosent representerer en liten eller mellomstor bedrift, en økning fra 38 prosent i prosent representerer forening eller ideell organisasjon. 3 Personer som har registrert domenenavn privat er også blitt spurt, men denne gruppen utgjør en så liten del av det totale antallet abonnenter at de ikke vil synes i det totale bildet. Når tidligere undersøkelser også kun er rettet mot virksomheter, har vi valgt å holde privatpersonene utenfor av hensyn til sammenligning. 24

25 Figur 27 Hvilken type virksomhet representerer du? Prosent. (n=139) Privatperson* 12 % - - Enkeltpersonforetak 33 % 46 % 45 % Liten eller mellomstor privat bedrift (0-250 ansatte) 47 % 38 % 43 % Stor privat bedrift (mer enn 251 ansatte) 0 % 3 % 3 % Forening eller ideell organisasjon Annen* 1 % 7 % 8 % 6 % - - Vet ikke/usikker 1 % 2 % 1 % 0 % 25 % 50 % 75 % 100 % * Ikke et svaralternativ i 2011 og prosent av domeneabonnentene har registrert kun ett domene, og totalt sett har 77 prosent færre enn 5 registrerte domener. Disse andelene er noe høyere enn ved tidligere undersøkelser. I 2011 hadde 39 prosent kun ett domene, og 70 prosent hadde færre enn 5. Andelen som har registrert 5 til 9 domener har sunket noe siden 2011, mens andelen med flere enn 9 er relativt stabil. Figur 28 Hvor mange norske domenenavn (domenenavn som slutter på.no) har du/din virksomhet registrert? Prosent (n=xxx) domene 46 % 39 % 39 % 2 domener 17 % 18 % 18 % 3-4 domener 14 % 13 % 18 % 5-9 domener 12 % 15 % 12 % domener 20 domener eller mer 7 % 5 % 0 % 25 % 50 % 75 % 100 % 8 % 7 % 6 % 7 % 25

26 Det er en tendens til at de større virksomhetene har registrert flere domenenavn enn enkeltpersonforetak. Sammenlignet med tidligere år finner vi derimot at andelen blant små og mellomstore virksomheter som kun har registret ett domenenavn har økt betraktelig siden 2011 (43 mot 26 prosent). Figur 29: Hvor mange norske domenenavn man har registrert ut fra type virksomhet. Prosent. *Enkeltpersonforetak er her slått sammen med privatpersoner. Merk at privatpersoner her har registrert domenenavnet via en virksomhet, og altså ikke registrert domenenavnet privat. Alder på det eldste domenet sier noe om hvor lenge virksomhetene har abonnert på samme domenenavn hos Norid. 29 prosent har abonnert på samme domenenavn i over 10 år, 22 prosent har abonnert i 5-10 år og 27 prosent har abonnert i 2-5 år. 22 prosent av abonnentene har hatt sine nåværende aktive domenenavn i mindre enn 2 år. Figur 30: Alder på det eldste domenet. Prosent (n=139) 26

27 Domeneregistrering De aller fleste, 85 prosent, sier de vet hva en registrar er. Dette er på samme nivå som i tidligere undersøkelser, med en liten økning fra 2011 (82 prosent). 16 prosent svarer nei eller vet ikke/usikker på spørsmålet om de kjenner til hva en registrar er. Figur 31: Kjenner du til hva en registrar (domeneforhandler) er? Prosent (n=139) Ja 85 % 82 % 86 % Nei 9 % 7 % 14 % Vet ikke/ usikker 7 % 0 % 25 % 50 % 75 % 100 % 10 % - * I 2011 og 2008 var spørsmålet «kjenner du til hva en domeneregistrar er?». Svarkategorien Vet ikke/usikker var ikke med i Som i tidligere undersøkelser ser vi at andelen blant virksomhetene som vet hva en registrar er øker i takt med antall domenenavn virksomheten har registrert. Blant de med kun ett registrert domenenavn vi finner både de høyeste andelene som har svart nei og vet ikke på dette spørsmålet. Abonnenter som svarte nei eller vet ikke på dette spørsmålet fikk følgende forklaringstekst på hva en domeneregistrar er før undersøkelsen fortsatte: «Når man skal registrere et norsk domenenavn, må dette gjøres gjennom en registrar (forhandler). Registraren sender inn søknader og endringsmeldinger som gjelder domenenavnet på vegne av deg som søker eller abonnent.» Figur 32: Andel med kjennskap til hva en registrar er. Gruppert etter antall domenenavn virksomheten har registrert. Prosent domenenavn 77 % 72 % 2-5 domenenavn 93 % 88 % Mer enn 5 domenenavn 100 % 96 % 0 % 25 % 50 % 75 % 100 % 27

28 Å registrere et domene Abonnentene synes jevnt over at de ulike leddene i domeneregistreringen var enkle. 82 prosent synes det var enkelt å finne frem til en registrar, 81 prosent synes det var enkelt å få registrert domenenavn og 74 prosent synes det var enkelt å finne informasjon om hvordan de skulle gå frem. Svært få opplevde prosessen som vanskelig, og andelene her er henholdsvis på kun 2, 2 og 3 prosent. Sammenlignet med tidligere undersøkelser ser vi at den positive utviklingen fortsetter. På spørsmålet om hvor enkelt det er å finne en registrar øker den standardiserte gjennomsnittsskåren fra 82 til 89 (100 tilsvarer svært enkelt), og når det gjelder hvor enkelt det er å få registrert et domenenavn ligger skåren på 88 (mot 82 i 2011). Også på spørsmålet om hvor enkelt det er å finne informasjon er resultatet meget godt, med et snitt på 83 mot 78 i Det ser ut til at hele prosessen med å finne frem informasjon om registering, finne frem til en registrar og få registrert et domenenavn stadig blir enklere, og prosessen oppleves i det store og hele som svært enkel. Figur 33: Hvor enkelt/vanskelig var følgende forhold ved domeneregistrering? Prosent. 28

29 Figur 34: Hvor enkelt/vanskelig var følgende forhold ved domeneregistrering. Standardiserte gjennomsnitt hvor 100=svært enkelt, 0=svært vanskelig. 'Vet ikke'-kategorien er tatt ut. (n viser antall i 2014) * vet ikke/usikker var ikke med som svaralternativ i Inntrykk av Norid 79 prosent av abonnentene har hørt om Norid og denne andelen har økt jevnt siden prosent sier de ikke har hørt om Norid, og 2 prosent vet ikke eller er usikre. Som i tidligere undersøkelser øker andelen som har hørt om Norid med antall registrerte domenenavn, og blant de med mer enn fem domenenavn har hele 96 prosent hørt om Norid. Abonnentene som ikke har hørt om Norid (som svarte nei eller vet ikke) fikk følgende informasjonstekst før de gikk videre i undersøkelsen: «Norid driver registreringstjenesten for alle norske domenenavn, dvs. domenenavn som slutter på.no.». 29

30 Figur 35: Har du hørt om Norid? Prosent (n=127) Ja 79 % 77 % 74 % Nei 20 % 18 % 18 % Vet ikke/usikker 2 % 0 % 25 % 50 % 75 % 100 % 4 % 4 % I den grad abonnentene har dannet seg et inntrykk av Norid er dette inntrykket først og fremst positivt. 33 prosent har et positivt inntrykk, og kun 2 prosent har et negativt inntrykk. Samtidig er det 2 av 3 som svarer at de ikke har noe bestemt inntrykk. Resultatet er på nivå med i Figur 36: Hva slags inntrykk har du av Norid? Prosent (n=126) Positivt 33 % 31 % 25 % Negativt 2 % 2 % 6 % Har ikke noe bestemt inntrykk 66 % 67 % 69 % 0 % 25 % 50 % 75 % 100 % Spørsmålet om hvilket inntrykk man har av Norid ble fulgt opp med spørsmål om hva som var grunnen til inntrykket. Spørsmålene ble stilt helt åpne slik at abonnentene kunne svare akkurat det som falt dem inn. Det som går igjen i kommentarene er at Norid forvalter.no-domenet på en god måte, opptrer profesjonelt og yter god service. Tjenestene fungerer godt, og domeneregistrering oppleves som problemfritt. Det nevnes også at informasjonen er god og lett tilgjengelig. Det er ingen som har påpekt noe negativt. Andre toppdomener enn.no 45 prosent av respondentene svarer at de kun har registrert domenenavn under.no. 48 prosent har i tillegg til.no også registrert domenenavn under.com. Deretter følger.net og.org hvor henholdsvis 24 og 21 prosent har registrert domenenavn, mens 16 prosent har registrert domenenavn under andre toppdomener enn de som allerede er nevnt. Andelen som har registrert domenenavn under andre toppdomener enn.no øker med antall registrerte domenenavn, og det er særlig de som har registrert mer enn 5 domenenavn som også har 30

31 registrert domenenavn under andre toppdomener. I denne gruppen har 85 prosent registrert domenenavn under.com, 62 prosent har registrert domenenavn under.net, og det samme for.org. Figur 37: Har din virksomhet registrert domenenavn under.com eller andre toppdomener i tillegg til.no? Prosent (n=125) De aller fleste (85 prosent) regner.no som det viktigste toppdomenet for virksomheten, og 9 prosent sier at.com er viktigst. Kun 1 prosent nevner.net som viktigst, og 2 prosent svarer andre toppdomener. 2 prosent av virksomhetene vet ikke eller er usikre på hvilket toppdomene de mener er viktigst. Figur 38: Hvilket toppdomene regner du som det viktigste for virksomheten? Prosent (n=123) 31

32 Omdømmet til.no Abonnentene ble bedt om å vurdere omdømmet til toppdomenet.no ved å ta stilling til enkelte påstander. 39 prosent av respondentene er enig (4 + 5) i påstanden om at.no er det tryggeste domenet ved netthandel, mens 16 prosent er uenig (1 +2). Det er mange som ikke har noe klar oppfatning, eller heller mot en bestemt side; 23 prosent stiller seg nøytrale til påstanden og en relativ høy andel på 21 prosent har svart 'vet ikke'. Et stort flertall av abonnentene er enige i påstanden om at.no er det toppdomenet som er mest kjent i det norske markedet (81 prosent er enig i påstanden). Kun 5 prosent er uenig. Videre mener også de fleste at.no er teknisk stabilt (62 prosent er enig), mens kun 3 prosent er uenig i dette. Når det gjelder hvorvidt.no passer godt for dem som opererer internasjonalt er meningen noe mer spredt. 16 prosent er enig, mens hele 42 prosent er uenig. 25 prosent stiller seg nøytrale, og 17 prosent svarer 'vet ikke'. Tilliten til.no-domenet er stor. 68 prosent er enig i at sjansen er stor for at en internettadresse under.no fører til den bedriften eller personen som eier navnet, og kun 6 prosent er uenig. 80 prosent av abonnentene er enig i at det er viktig med et domenenavn som signaliserer tilhørighet til Norge, mens kun 5 prosent er uenig i dette, og det er kun 11 prosent som mener at toppdomenet ikke spiller noen rolle for deres oppfatning av siden. Figur 39: Påstander om.no. Prosent 32

33 Figur 40: Påstander om.no. Standardiserte gjennomsnitt der 0=helt uenig og 100=helt enig. 'Vet ikke'-kategorien er tatt bort Kommunikasjon med og informasjon fra Norid Litt over halvparten (56 prosent) av abonnentene har besøkt nettsidene til Norid. Dette er noe høyere enn ved tidligere undersøkelser. Andelen var på henholdsvis 45 prosent i 2011 og 47 prosent i Det ser ut til at andelen som har besøkt Norids websider øker med antall registrerte domenenavn. Blant de som kun har ett domenenavn er det kun 40 prosent som har besøkt nettsidene mot 67 prosent av de med 2-5 domenenavn, og hele 76 prosent blant dem med flere enn 5 registrerte domenenavn. 33

34 Figur 41: Har du besøkt Norids websider, Prosent (n=122) Ja 56 % 45 % 47 % Nei 38 % 47 % 46 % Vet ikke/ usikker 7 % 0 % 25 % 50 % 75 % 100 % 8 % 7 % De som har besøkt Norid sine nettsider fikk også spørsmål om hvordan det var å finne det de lette etter, hvordan det var å forstå informasjonen og om generell tilfredshet med nettsidene. Omtrent 2 av 3 svarer at det er enkelt å finne det de lette etter på nettsiden, og at informasjon var enkel å forstå. Kun et fåtall (henholdsvis 3 og 5 prosent) synes dette var vanskelig. Sammenlignet med resultatet fra tidligere undersøkelser opplever abonnentene at det har blitt enklere både å finne informasjon, og å forstå informasjonen på nettsidene. Gjennomsnittskårene på begge spørsmålene har økt fra 70 i 2011 til 76 i Figur 42: Påstander om websiden, stilt til de som har besøkt nettsiden. Prosent. 34

35 Figur 43: Påstander om websiden, stilt til de som har besøkt nettsiden. Standardiserte gjennomsnitt der 100=Svært enkelt, 0=svært vanskelig. 'Vet ikke'-kategorien er tatt bort. (n viser antall i 2014) Den generelle tilfredsheten med Norids websider er også høy. 58 prosent er fornøyd, mens 7 prosent er misfornøyd. Sett i forhold til tidligere blir abonnentene stadig mer fornøyd med websidene, og gjennomsnittskåren har økt jevnt fra 64 i 2008 og 68 i 2011, opp til 71 i Figur 44: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du generelt med Norids websider? Stilt til de som har besøkt nettsiden. Prosent. Figur 45: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du generelt med Norids websider? Stilt til de som har besøkt websiden. Standardiserte gjennomsnitt hvor 100=Svært fornøyd, 0=Svært misfornøyd. 'Vet ikke'-kategorien er tatt ut. (n viser antall i 2014) 35

36 E-post og brev fra Norid Halvparten av abonnentene har mottatt e-post og/eller brev fra Norid. 48 prosent har mottatt e-post fra Norid, og 12 prosent har mottatt brev. Dette er en høyere andel enn i 2011, da andelene som hadde mottatt henvendelser fra Norid var på henholdsvis 36 prosent via e-post og 5 prosent via brev. Andelen som ikke vet eller er usikre på om de har mottatt e-post eller brev var høyere i 2011 (33 prosent mot 23 prosent i 2014). Spørsmålet ble også stilt i 2008, men resultatet er ikke direkte sammenlignbart da spørsmålet lød «Har du noen gang vært i kontakt med Norid eller mottatt brev fra Norid i posten?». Figur 46: Har du noen gang mottatt e-post eller brev fra Norid? Prosent (n=122) 2011 Ja, jeg har mottatt e-post 48 % 36 % Ja, jeg har mottatt brev i posten 12 % 5 % Nei 27 % 29 % Vet ikke /usikker 23 % 33 % 0 % 25 % 50 % 75 % 100 % Av de som hadde mottatt e-post eller brev synes 54 prosent at henvendelsen var nyttig i den situasjonen de var i, og kun 2 prosent synes henvendelsen var unyttig. Det er en tendens til at henvendelsene oppleves mer nyttig i 2014 sammenlignet med i 2011 (et snitt på 76 i 2014mot 68 i 2011, der 100 tilsvarer svært nyttig). Figur 47: Hvor nyttig eller unyttig synes du e-posten eller brevet var i den situasjonen du var i? Kun stilt til de som har mottatt brev eller e-post. Prosent 36

37 Figur 48: Hvor nyttig eller unyttig synes du e-posten eller brevet var i den situasjonen du var i? Kun stilt til de som har mottatt brev eller e-post. Standardiserte gjennomsnitt hvor 100=svært nyttig, 0=svært unyttig. Vet ikke kategorien er tatt ut. Det er omtrent 1 av 5 som selv har tatt kontakt med Norid, og de fleste som tar kontakt gjør dette via e-post. Til sammen 14 prosent har benyttet e-post, og 8 prosent tok kontakt per telefon. Disse andelene ligger på samme nivå som i Figur 49: Har du noen gang selv kontakt Norid, enten per telefon eller e-post? Prosent (n=122) 2011 Ja, per telefon 8 % 6 % Ja, per e-post 14 % 14 % Nei 70 % 72 % Vet ikke /usikker 11 % 12 % 0 % 25 % 50 % 75 % 100 % Kundetjenesten Spørsmålene om kundetjenesten ble kun stilt til respondenter som selv har kontaktet Norid. Her må man være oppmerksom på at antall respondenter på hvert spørsmål er svært lav. De fleste som har tatt kontakt med Norid var fornøyd med service og imøtekommenhet. De fleste er også fornøyd med kvaliteten på svarene på e-post, men når det gjelder telefon er det større usikkerhet. De fleste er også fornøyd med ventetiden på svar, men også her er det noe større andel som svarer "vet ikke" når det spørres om telefon. Sammenligning med tidligere år viser en tendens til at abonnentene er mer fornøyd nå enn tidligere, men en bør være oppmerksom på at tilfeldige variasjoner kan gi store utslag når det er så få svar som her. 37

38 Figur 50: Vurder følgende aspekt ved kundetjenesten. Prosent. 38

39 Figur 51: Vurder følgende aspekt ved kundetjenesten. Standardiserte gjennomsnitt hvor 100=Svært fornøyd, 0=svært misfornøyd. 'Vet ikke'-kategorien er tatt ut. Totalinntrykk kundetjenesten 2 av 3 som har vært i kontakt med Norid er fornøyd med kundetjenesten, og totalinntrykket er omtrent likt som i Figur 52: Hva er ditt totalinntrykk av kundetjenesten? Prosent. 39

40 Figur 53: Hva er ditt totalinntrykk av kundetjenesten? Standardiserte gjennomsnitt hvor 100=Svært fornøyd, 0=svært misfornøyd. Vet ikke kategorien er tatt ut. Klagebehandling 8 prosent av abonnentene har klaget på eller tatt opp et problem med Norid. Dette er dobbelt så mange som i De fleste av disse (70 prosent) er likevel fornøyd med måten klagen eller henvendelsen ble behandlet. Figur 54: Har du noen gang klaget på eller tatt opp et problem med Norid? Prosent (n=121) 2011 Ja 8 % 4 % Nei 87 % 91 % Vet ikke/ usikker 5 % 0 % 25 % 50 % 75 % 100 % 5 % Figur 55: Hvor fornøyd eller misfornøyd var du med måten klagen eller henvendelsen ble behandlet på? Prosent. 40

Bruk og oppfatninger av domenenavn. En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid

Bruk og oppfatninger av domenenavn. En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid Bruk og oppfatninger av domenenavn En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid 1 Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

Bruk og oppfatninger av domenenavn. Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn

Bruk og oppfatninger av domenenavn. Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn Bruk og oppfatninger av domenenavn Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2008

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2008 Norsk Gallup Institutt AS Storgata 33a Postboks 9016 Grønland 0133 OSLO Norway t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no w www.tns-gallup.no Org nr NO 890 660 002 MVA Kundetilfredshetsundersøkelse

Detaljer

Brukerundersøkelse blant Norids registrarer. Grafikkrapport med kommentarer. Statskonsult 30.04.2004

Brukerundersøkelse blant Norids registrarer. Grafikkrapport med kommentarer. Statskonsult 30.04.2004 Brukerundersøkelse blant Norids registrarer Grafikkrapport med kommentarer Statskonsult 30.04.2004 Referanser Tittel: Brukerundersøkelse Norid Forfatter(e): Karin Johansen og John Nonseid Utgiver: Statskonsult

Detaljer

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no Norsk Gallup Institutt AS Storgata 33a Postboks 9016 Grønland 0133 OSLO Norway t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no w www.tns-gallup.no Org nr NO 890 660 002 MVA Holdninger til registrering

Detaljer

Høring om norske domenenavn for privatpersoner

Høring om norske domenenavn for privatpersoner Høring om norske domenenavn for privatpersoner I dag er det bare bedrifter og andre organisasjoner som kan registrere domener direkte under.no. For privatpersoner er det opprettet et eget kategoridomene

Detaljer

Domenenavn under.no - en konkurranseanalyse

Domenenavn under.no - en konkurranseanalyse Domenenavn under.no - en konkurranseanalyse 25. november 2005 Post- og teletilsynet Postboks 447 Sentrum, 0104 Oslo Tel: 22 82 46 00 www.npt.no Oppsummering Markedet som analyseres avgrenses til å gjelde

Detaljer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer av Niri Talberg AFI-FoU 13 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Avgrensning og inndeling i 4 grupper... 4 3. Bakgrunnsvariabler... 7 4. Syn på

Detaljer

Universitetet i Bergen / 2014. Kartlegging av organisasjonens omdømme

Universitetet i Bergen / 2014. Kartlegging av organisasjonens omdømme Universitetet i Bergen / 214 Kartlegging av organisasjonens omdømme Om undersøkelsen Denne omdømmeundersøkelsen er gjennomført av Ordkraft på oppdrag fra Universitetet i Bergen (UiB). I tillegg til å presentere

Detaljer

Notater. Eyvind Frilseth og Per Øivind Andreassen. Brukerundersøkelsen 2004. Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester

Notater. Eyvind Frilseth og Per Øivind Andreassen. Brukerundersøkelsen 2004. Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester 2005/48 Notater 2005 Eyvind Frilseth og Per Øivind Andreassen Notater Brukerundersøkelsen 2004 Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester Formidlingsavdelingen Innhold Figurer og tabeller...

Detaljer

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008 Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008 RAPPORT 2/2008 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Vurdering av egen økonomistyring... 4 2.1 Generelt...

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlem. Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlem. Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 08.02.2012 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Anne Løvland Kristin Dale Geir Øivind

Detaljer

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Fafo-rapport

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2013 Hva mener innbyggerne? Rapport 2013:6 ISSN 1890-6583

Innbyggerundersøkelsen 2013 Hva mener innbyggerne? Rapport 2013:6 ISSN 1890-6583 Innbyggerundersøkelsen 2013 Hva mener innbyggerne? Rapport 2013:6 ISSN 1890-6583 Forord Denne rapporten går igjennom de viktigste resultatene fra innbyggerdelen av innbyggerundersøkelsen 2013, som ble

Detaljer

Ordkraft 2009 Omdømmeanalyse av Politiets Fellesforbund

Ordkraft 2009 Omdømmeanalyse av Politiets Fellesforbund 1 OMDØMMEANALYSE AV POLITIETS FELLESFORBUND DEL 1: OM UNDERSØKELSEN 3 DEL 2: ANALYSEN 6 KJENNSKAP TIL POLITIETS FELLESFORBUND (PF) 6 UMIDDELBAR ASSOSIASJON TIL NAVNET POLITIETS FELLESFORBUND 8 TOTALOMDØMMET

Detaljer

Oxford Research: Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no

Oxford Research: Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no Meninger fra klasserommet Analyse av Elevundersøkelsen 2010 Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008 TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE 25.-. november 8 Rapport utarbeidet for Næringslivets hovedorganisasjon av Erik Dalen 15. desember 8 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 133 Oslo Kontoradresse:

Detaljer

Innvandrere i praksis Om likeverdig tjenestetilbud i NAV

Innvandrere i praksis Om likeverdig tjenestetilbud i NAV Anne Britt Djuve og Kristian Rose Tronstad Innvandrere i praksis Om likeverdig tjenestetilbud i NAV Anne Britt Djuve og Kristian Rose Tronstad Innvandrere i praksis Om likeverdig tjenestetilbud i NAV

Detaljer

Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier.

Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier. 1 Bedre hjelp for unge narkomane. Unge Høyres Landsforbund Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier. Unge Høyres Landsforbund har gjennomført en narkotikaundersøkelse via sosiale

Detaljer

Undersøkelse om utenlandsstudier

Undersøkelse om utenlandsstudier Undersøkelse om utenlandsstudier 2 Innhold Kapittel 1 Forord... 4 Om rapporten... 4 Kapittel 2 Sammendrag... 5 Kapittel 3 Metode for datainnsamling... 6 Utvalg og svarprosent... 6 Eksterne sekundærdata...

Detaljer

På sporet av en identitet

På sporet av en identitet På sporet av en identitet Kartlegging av inntrykk og opplevelse av Hordaland fylkeskommunene blant innbyggere, samarbeidspartnere, fylkestingspolitikere og egne ansatte. KARTLEGGING AV HORDALAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Faglig veileder for KS Innbyggerundersøkelse

Faglig veileder for KS Innbyggerundersøkelse Faglig veileder for KS Innbyggerundersøkelse Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 3 3 Forberedelser... 4 4 Gjennomføring av undersøkelsen... 6 5 Analyse og bruk av resultatene... 9 Vedlegg...

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell

Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell Undersøkelse blant innbyggere og utflyttere 13. mai - 20. august 2011 Oppdragsgiver:

Detaljer

. Utarbeidet for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) 5. februar 2015. UNDERSØKELSE OM EFFEKTEN AV UAVHENGIG KONTROLL I BYGGESAKER

. Utarbeidet for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) 5. februar 2015. UNDERSØKELSE OM EFFEKTEN AV UAVHENGIG KONTROLL I BYGGESAKER . Utarbeidet for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) 5. februar 2015. UNDERSØKELSE OM EFFEKTEN AV UAVHENGIG KONTROLL I BYGGESAKER KUNDE Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) KONTAKTPERSON Frode Grindahl

Detaljer

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer

Brukerundersøkelse om TT-ordningen

Brukerundersøkelse om TT-ordningen Brukerundersøkelse om TT-ordningen Sør-Trøndelag fylkeskommune April 2010 Forord Denne brukerundersøkelsen er utført på bestilling av kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune. Lillian Hansen, Arve

Detaljer

KRISINO 2011. Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge. Gjennomført av Næringslivets Sikkerhetsråd i samarbeid med

KRISINO 2011. Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge. Gjennomført av Næringslivets Sikkerhetsråd i samarbeid med Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge Gjennomført av Næringslivets Sikkerhetsråd i samarbeid med i samarbeid/med støtte fra Justisdepartementet v/embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet

Detaljer

Rapport: Brukertilfredshet blant beboere i sykehjem i Oslo kommune 2011

Rapport: Brukertilfredshet blant beboere i sykehjem i Oslo kommune 2011 . Rapport: Brukertilfredshet blant beboere i sykehjem i Oslo kommune 0 Resultater fra en spørreundersøkelse blant sykehjemsbeboere Gjennomført av Synovate Innholdsfortegnelse : Innledning... : Prosjektinformasjon...

Detaljer