Norske domenenavn for privatpersoner diskusjonsgrunnlag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norske domenenavn for privatpersoner diskusjonsgrunnlag"

Transkript

1 Norske domenenavn for privatpersoner diskusjonsgrunnlag Regelen om plassering av privatpersoner i et eget kategoridomene priv.no ble sist vurdert i 2010, og er nå oppe til ny vurdering. Norpol drøftet spørsmålet i sitt møte 10. juni Rådets medlemmer ønsket å diskutere saken ytterligere med de interessegruppene de representerer før de gav et råd. Dette notatet er laget for å kunne brukes som et underlag disse diskusjonene. 1. INNLEDNING Bakgrunn I dag er det bare bedrifter og andre organisasjoner som kan registrere domenenavn direkte under.no. For privatpersoner er det opprettet et eget kategoridomene - priv.no - et nivå under toppen. Da denne regelen sist ble vurdert i 2010, var Norpol delt i sitt syn på hvor i navnetreet private domenenavn burde plasseres. Rådet samlet seg om en anbefaling bygget på flertallets mening, og anbefalte at ordningen med at privatpersoner bare kunne registrere under priv.no skulle videreføres. En påfølgende offentlig høring viste at samfunnet også var delt i dette spørsmålet. Hovedtyngden av høringssvarene pekte likevel i samme retning som Norpols anbefaling. Norid valgte derfor å følge anbefalingen. Under diskusjonen i 2010 måtte en del mulige konsekvenser utledes fra andre lands erfaringer med private domenenavn. De siste årenes drift av priv.no har gitt oss et utvidet erfaringsgrunnlag, og Norid synes dermed at det er hensiktsmessig å ta opp diskusjonen på nytt nå. Formelt grunnlag for å endre regelverket Regelverket for.no kan endres 1 hvis behovene i samfunnet har endret seg. Ved endring av regelverket, opptrer Norid som sekretariat. I henhold til domeneforskriften 2, skal vi i forkant av en vesentlig endring innhente synspunkter fra brukernes representanter og fra myndighetene. Jo mer vesentlig endringen er eller jo flere som blir berørt av den, desto mer omfattende må prosessen for å innhente innspill være. Som et minimum legges forslaget fram for Norpol for råd og innspill. Ved behov suppleres Norpols råd med en offentlig høring der alle interesserte kan komme med sine synspunkter. Innspillene blir så oppsummert og analysert. Siden forskjellige grupper i samfunnet ikke alltid er enige om hva som er den beste løsningen, prøver vi å balansere de ulike interessene slik at regelverket i størst mulig grad tar hensyn til alle. Som den juridisk ansvarlige for regelverket, tar Norid den endelige avgjørelsen om hvilke endringer som skal gjennomføres. Vi er ansvarlige overfor myndighetene for at kravene i domeneforskriften følges. Den aktuelle problemstillingen På samme måten som i 2010, står vi også denne gangen overfor to mulige modeller: Enten at regelverket endres slik at privatpersoner plasseres direkte under.no sammen med bedrifter og andre organisasjoner, eller at ordningen med et eget kategoridomene for privatpersoner videreføres. Det er fordeler og ulemper med begge løsninger, og det som er en fordel for én part kan oppleves som en ulempe for en annen. 1 Regelverksprosessen for.no: 2

2 For å gi både dere og oss et best mulig kunnskapsgrunnlag, har vi gjennomført ulike undersøkelser. Vi har kartlagt de ulike momentene i saken, og presenterer her de forskjellige momentene innenfor hver av de to modellene. Vi argumenterer ikke for den ene eller den andre løsningen, men overlater til Norpols medlemmer å vurdere betydningen av hvert enkelt moment for de interessene dere representerer. I en omfattende regelverksprosess som dette, er råd fra Norpols medlemmer avgjørende for at Norid skal kunne fylle rollen som en samfunnsansvarlig, nøytral og profesjonell aktør som lytter til hva samfunnet ønsker. Utfordringen som møter både Norpol og oss i dette spørsmålet, er at en eventuell regelverksendring som plasserer privatpersoner direkte under.no vil kunne gå på bekostning av behovene til andre interessegrupper. I tillegg kan en slik endring i praksis ikke reverseres. Til sammen betyr disse to momentene at det må ligge et klart behov til grunn hvis det skal gjøres en endring. Løsningen må dessuten vurderes som den beste for samfunnet som helhet. Vi håper at dette notatet både gir en mulighet til å diskutere momentene innad i interessegruppene dere representerer, og til å finne det dere mener er den samfunnsmessig beste løsningen. Det kommende møtet må brukes til å søke konsensus, slik at Norpol kan komme fram til et entydig råd. Den videre prosessen vil avhenge av Norpols råd. Dersom Norpol anbefaler det samme som i 2010, er det ikke grunnlag for å tro at det har skjedd en signifikant endring av behovene siden den gang, og dagens løsning vil videreføres. Dersom Norpol anbefaler å åpne for privatpersoner direkte under.no, vil Norid følge normal prosedyre for signifikante regelverksendringer og gjennomføre en offentlig høring. 2. DAGENS REGELVERK Domenenavn er bygget opp i et hierarkisk system. Deler av dette hierarkiet kalles et navnetre fordi strukturen minner om et tre. Vi kan betrakte.no som stammen og kategoridomener (kommune.no og dep.no) og stedsnavn (alta.no og trondheim.no) som greiner på stammen. Priv.no, som er reservert for privatpersoner, utgjør en egen forgreining i navnetreet. Deler av navnetreet under.no er illustrert i figuren under: Figur 1: Navnetreet under.no Hensikten med å ha noen offisielt definerte forgreininger, er blant annet at internettbrukerne skal kunne være sikrere på hvem som befinner seg bak et domene. For eksempel er sjansen større for at

3 den som har domenenavnet oslo.kommune.no virkelig er Oslo kommune, siden domenet ligger inne i forgreiningen kommune.no, som styres av kommunesektorens organisasjon KS. Systemet gir også flere mulighet til å ha samme navn innenfor ulike greiner. For eksempel kan rørlegger Hansen i Alta ha hansen.alta.no, mens hansen.no er registrert av et annet firma, og hansen.priv.no er registrert av privatperson Hansen som vil ha en privat adresse for seg og familien sin. Ordningen med forgreininger øker dermed det totale antall domenenavn som kan fordeles. For å registrere et domene direkte under.no etter dagens regelverk, kreves det at søker har tilhørighet i Norge er en organisasjon; for tiden defineres dette som bestemte organisasjonsformer registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund I tillegg er det et krav at abonnenten må sikre at domenet er teknisk operativt. I dag er det slik at bare bedrifter og andre organisasjoner kan registrere domenenavn direkte under.no, mens privatpersoner bare kan registrere under kategoridomenet priv.no. Erfaringer med priv.no Domenenavnet priv.no ble registrert i 1993, og ble i mange år drevet av en rekke forskjellige private aktører. I 2007 ble domenet og 327 registreringer overført til Norid, som satte i gang en prosess med å finne ut hvordan privatpersoner skulle få tilgang til å registrere egne domenenavn under norsk regelverk. Etter omfattende høringsrunder, endte vi med å videreføre priv.no som kategoridomene for private. Norid gjenåpnet priv.no i juni i 2011, og i løpet av den første måneden ble om lag domener registrert. Per 30. september 2013 er det priv.no-domener. Figur 2: Antall domener under priv.no Figuren viser at to tidspunkter skiller seg ut. I november 2011 forsvant en stor del av de 327 opprinnelige priv.no-domenene fordi abonnenten ikke hadde oppgitt gyldig kontaktinformasjon til Norid, og i oktober 2012 forsvant de domenene som ble registrert under gjenåpningen av priv.no, men som ikke ble fornyet. Med små månedlige registreringstall og en såpass kort periode, er det vanskelig å sammenlikne fornying av private domener med fornyingstallene for domener som er registrert direkte under.no. Så langt er det imidlertid ikke noen synlig forskjell mellom private og profesjonelle domener når det gjelder andel domener som fornyes.

4 3. VURDERING AV BEHOVET FOR ENDRING AV REGELVERKET Før regelverket endres, må det foreligge klare signaler om at det er et reelt behov for endring. Hvis ulike grupper i samfunnet har ulike behov, er dette spesielt viktig siden en eventuell endring kan være til ulempe for noen. Norid ønsker at alle grupper i samfunnet, også privatpersoner, skal tilbys en reell mulighet til å registrere norske domenenavn. For at tilbudet skal fungere best mulig, er det viktig å kartlegge hvilke behov som finnes. Vi må finne ut hva privatpersoner trenger domenenavn til, hvor mange navn de trenger, og hvordan domenenavn passer inn i deres bruk av Internett i dag. Det er også viktig å få avklart både hva privatpersoner og andre interessegrupper mener om dagens plassering av privatpersoner innenfor kategoridomenet priv.no. Datagrunnlag Ved forslag til store endringer i regelverket, innhenter vi som hovedregel synspunkter fra ulike interessegrupper gjennom en offentlig høring. Denne metoden er imidlertid lite egnet til å få innspill fra et representativt utvalg av befolkningen. Siden spørsmålet om private domenenavn er av spesiell interesse for privatpersoner, har vi derfor valgt å kartlegge deres synspunkter ved hjelp av ulike undersøkelser som et tillegg til en eventuell framtidig høring. I november 2012 gjennomførte vi en spørreundersøkelse blant virksomheter og privatpersoner rundt bruk og oppfatninger av domenenavn personer og 500 virksomheter deltok i undersøkelsen. Målet var blant annet å skaffe kunnskap om behovet for private domenenavn, innhente synspunkter på spørsmålet om plassering under priv.no versus direkte under.no, og undersøke holdninger til dagens regelverk på området. Tilsvarende undersøkelser ble gjort i henholdsvis og Det er verdt å merke seg at det synes som om befolkningen generelt har liten kunnskap om domenenavn. Liten kunnskap på området fører til store vet ikke-andeler og verken/eller-svar, noe som gjør det vanskelig å trekke klare konklusjoner. I tillegg til spørreundersøkelsen, har vi innhentet erfaringer fra enkelte andre europeiske registreringsenheter som har privatpersoner som domeneabonnenter. Mot dette bakteppet presenterer vi funnene fra de forskjellige undersøkelsene som er gjennomført. Er det behov for private domener? Et eget domenenavn gir en mulighet for å skape sin egen identitet på Internett, uavhengig av for eksempel arbeidsgiver eller nettleverandør, og er en varig adresse man kan ha hele livet. Domenenavnet kan brukes til profilering i form av blogg eller websider, og det kan knyttes e- postadresser eller andre tjenester til det. Store deler av dagens nettbruk krever imidlertid ikke at man har sitt eget domene. Det gjelder selvfølgelig nettsurfing, men også bruk av gratis e- posttjenester, bloggtjenester og profilbaserte nettsamfunn som Facebook og Twitter. I tillegg til at disse tjenestene er gratis, har de i mange tilfeller enkle brukergrensesnitt, samtidig som de gir brukerne en unik funksjonalitet, nettverking, som et eget domenenavn ikke gir uten videre. Slike tjenester kan dermed redusere behovet for private domenenavn. 3 Bruk og oppfatninger av domenenavn (Sentio, november 2012): 4 Oppfatninger om.no-domenet og Norid (Statskonsult, februar 2006): 5 Holdninger til registrering av private domenenavn under.no (TNS Gallup, mai 2008):

5 Nordmenn har lenge hatt mulighet til å registrere private domenenavn, både under priv.no og under andre toppdomener enn det norske. Antall privatpersoner som har eget domene i dag kan dermed si noe om behovet folk har for å ha sitt eget domene. I befolkningsundersøkelsen i 2012 svarte 22 prosent at de hadde registrert domenenavn til privat bruk. Av de som svarte at de ikke har et privat domene, hadde bare 4 prosent planer om å skaffe seg et, og hele 75 prosent svarte eksplisitt at de ikke hadde planer om å skaffe seg eget domene. Omtrent samme resultat framkom i undersøkelsen i Med tanke på at 86 prosent av husholdningene i Norge i dag er tilknyttet Internett via bredbånd 6, kan begge disse tallene virke overraskende lave. Det kan derfor være relevant å sammenlikne med Nederland, som er det landet som har desidert flest domenenavn per innbygger. En liknende undersøkelse 7 der gir omtrent det samme bildet som Norids befolkningsundersøkelse, noe som tyder på at vi ikke kan forvente noen stor økning i andelen nordmenn med eget domene med det første. Det at den prosentvise andelen av norske private domeneabonnenter er tilnærmet konstant over tid, er imidlertid ikke det samme som at antallet abonnenter eller domener vil være det, eller at det er de samme private domenene som er registrert til en hver tid. Det er også viktig å merke seg at bare litt over halvparten av de som besvarer befolkningsundersøkelsen fra med at de har privat domenenavn har valgt å registrere ett eller flere av dem under.no. Veksten av private domenenavn under.no kan dermed endre seg både i positiv og negativ retning fremover. Dersom vi sammenlikner antall private domenenavn under.no versus under de nasjonale toppdomenene i våre naboland, ser vi store variasjoner: Land Åpnet for Antall private prosent private Tall fra dato privatpersoner domener domener Danmark prosent 1. november Sverige prosent 28. mai Finland prosent 13. mai Norge prosent 30. september 2013 Det er betydelig variasjon i måten disse andelene måles på. Danmark ber abonnenten velge kategori selv. Finland og Norge krever fødselsnummer, og kan dermed entydig skille privatpersoner fra organisasjoner. Det kan imidlertid være et betydelig antall domener som er registrert av en organisasjon til privat bruk. En faktor som skiller Danmark fra de andre landene, er åpningstidspunktet. Danmark åpnet for privatpersoner allerede i 1997 og ble dermed påvirket av generell optimisme og vekst fram til.comboblen sprakk i Dette var også før man begynte å regne domenehamstring som et problem. For oss er det trolig mer relevant å sammenlikne med Sverige og Finland, som begge har åpnet for privatpersoner i et marked der.com allerede var et kjent alternativ. Mens Sverige har drevet aktiv markedsføring av private domenenavn under.se, har Finland og Norge hatt en mer dempet strategi. Dette kan forklare deler av forskjellen i andelen private domener. En annen faktor er at Norge og Finland krever at domeneabonnentene skal ha en tilknytning til landet. 6 (28. mai 2013) 7 (juni 2012) 8 Bruk og oppfatninger av domenenavn (2012): E-post fra Danny Aerts, NIC-SE, 28. mai E-post fra Juhani Juselius, FICORA, 30. mai 2013

6 Utenlandske spekulanter har dermed vanskeligere for å komme inn på disse markedene. Til sist er det viktig å huske på at både.se og.fi tillater registrering av private domener direkte under toppdomenet. Dette kan også ha hatt innvirkning på registreringstallene. Bruk av private domener I 2008 ble de som hadde registrert et privat domenenavn bedt om å angi de viktigste motivene for registreringen. Øverst sto ønsket om å ha en fast e-postadresse hele livet, lage et eget nettsted, ha en e-postadresse som ikke var under arbeidsgivers adresse, eller en kombinasjon av disse. Dette stemmer godt med hva de oppga at de faktisk bruker domenene sine til, der e-post er mest utbredt, fulgt av eget nettsted. Kun 11 prosent hadde reservert domenet for senere bruk. 70 prosent hadde ett domene, i underkant av 19 prosent hadde to domener, mens de resterende hadde tre til ni domener. Ingen av de to tusen personene som svarte hadde ti eller flere domener, til tross for at domenene deres stort sett fantes innenfor toppdomener som ikke har noen begrensning på hvor mange domener hver abonnent kan ha. På bakgrunn av denne undersøkelsen, valgte vi å sette en kvote på fem domenenavn per person da priv.no ble gjenåpnet. Vi har så langt ikke fått signaler om at denne kvoten er for liten. Plassering under priv.no versus direkte under.no De som deltok i befolkningsundersøkelsen i 2012, ble bedt om å ta stilling til hvor enige eller uenige de var i regelen om at bare bedrifter og andre virksomheter kan registrere domenenavn direkte under.no. Figur 3: Virksomheters og befolkningens vurdering av påstanden «Privatpersoner bør bare få registrere domenenavn i gruppa priv.no, ikke direkte under.no» Blant virksomhetene er så mye som 38 prosent helt enig i at privatpersoner kun skal få registrere domenenavn i gruppa priv.no, og til sammen er 59 prosent helt eller delvis enig i påstanden. Oppfatningene er likevel noe delte. 6 prosent er delvis uenig, mens 13 prosent av virksomhetene er helt uenig. I snitt ligger skåren på 67. I befolkningen er oppfatningene om dette noe mer jevnt fordelt over hele skalaen, og snittet ligger omtrent på verken enig eller uenig med en skår på prosent er helt eller delvis enig i at privatpersoner kun skal få registrere domenenavn i gruppa priv.no, 18 prosent ligger på verken enig eller uenig, og 23 prosent er helt eller delvis uenig. Det er også en relativt stor andel på 29 prosent som ikke vet eller ikke vil ta stilling til påstanden. Selv om regelverket ikke tillater privatpersoner å registrere domenenavn direkte under.no, hender det at bedrifter registrerer domener for privat bruk. I befolkningen svarer 76 prosent av de som har et privat norsk domene at det er registrert direkte under.no, mens 24 prosent svarer de har registrert sitt private domenenavn under priv.no.

7 Figur 4:Vil det være mer aktuelt å registrere et norsk domenenavn til privat bruk hvis du kunne registrere det direkte under.no? Av de som ikke har et privat norsk domene, og ikke har planer om å skaffe seg et under priv.no, sier flertallet at det uansett ikke er aktuelt å registrere et privat norsk domenenavn, heller ikke hvis de kunne registrere direkte under.no. 8 prosent sier at de ville ha registrert et norsk domene til privat bruk hvis de kunne registrere direkte under.no, og 19 prosent sier det ville ha vært litt mer aktuelt å registrere et norsk domenenavn hvis de kunne registrere direkte under.no. For 9 prosent av befolkningen spiller det ingen rolle om de må registrere under priv.no eller om de kan registrere direkte under.no. Oppsummert: Det er et klart mindretall av befolkingen som har registrert eget domenenavn, og en relativt liten andel av de som ikke har registrert et domenenavn, har planer om å skaffe seg et. Andelen nordmenn som har eget domene har holdt seg stabil i flere år, og forventes ikke å endre seg signifikant med det første. Vi kan dermed konkludere med at det er et visst behov for private domener i Norge, selv om påvirkning fra Facebook og liknende tjenester kan gjøre det vanskelig å spå hvordan behovet vil utvikle seg på lengre sikt. Blant privatpersoner er det norske toppdomenet litt mer utbredt enn.com, men det er ikke store forskjeller. Ved sammenlikning med Danmark, Sverige og Finland, ser vi at en større andel av domenene under de nasjonale toppdomenene er registrert av privatpersoner hos dem enn det som er tilfellet i Norge. De viktigste motivene for et privat domene, ser ut til å være ønsket om å ha en fast e- postadresse hele livet, lage et eget nettsted, ha en e-postadresse som ikke er under arbeidsgivers adresse, eller en kombinasjon av disse. Det er foreløpig ikke noe som tyder på at kvoten på fem domener per person er for liten. Det er ikke klare signaler fra befolkningen når det gjelder plassering av private domenenavn i navnetreet, mens virksomhetene i større grad støtter at privatpersoner bare skal kunne registrere domenenavn under priv.no og ikke direkte under.no. En tilsvarende tendens framkom også i spørreundersøkelser som ble utført av Norid i 2006 og 2008, selv om tallene ikke kan sammenliknes direkte siden spørsmålet ikke er stilt på nøyaktig samme måte. Selv om befolkningen verken er enig eller uenig i regelverket på dette punktet, svarer et stort flertall av dem som har registrert norske domener at de har registrert disse direkte under.no. Dette kan for eksempel være registrering under et enkeltpersonforetak og liknende til privat bruk. Det er dermed ikke nødvendigvis samsvar mellom holdninger til regelverk og hva folk gjør i praksis.

8 4. FRAMTIDIG LØSNING FOR PRIVATE DOMENENAVN Uavhengig av om behovet for private domenenavn er stort eller lite, er Norids oppgave å sørge for en ryddig prosess fram til et nytt regelverk for privatpersoner er klart. Det avgjørende spørsmålet er fremdeles hvor i navnetreet private domener bør plasseres. Skal privatpersoner fortsatt registrere under forgreiningen priv.no, eller skal det åpnes for private domenenavn direkte under.no? Begge modellene har fordeler og ulemper. Næringsliv, myndigheter, private domenesøkere og vanlige nettbrukere har ulike interesser i saken, og vil naturlig nok oppleve fordelene og ulempene forskjellig. Nedenfor utdyper vi de viktigste momentene for en beslutning om hvilken av modellene som i sum vil fungere best for samfunnet som helhet. Oversikt over momenter Private domenenavn videreføres under priv.no priv.no gir et signal priv.no følger strukturen med kategoridomener flere ledige navn under priv.no Det åpnes for private domenenavn direkte under.no enklere navn direkte under.no flertallet i Europa har privatpersoner direkte under toppdomenet kan påvirke omdømmet til.no som kvalitetsdomene større potensial for konflikter priv.no gir et signal Et domenenavn under priv.no gir et signal om at domenet tilhører en person, ikke en organisasjon. For domeneabonnenten betyr dette at han signaliserer at domenet er hans private hjørne på Internett. Kommunikasjon via domenet har for eksempel ikke noe med arbeidsgiveren hans eller med hans eventuelle næringsvirksomhet å gjøre. For en tilfeldig nettbruker kan et tydelig signal om at han er i kontakt med en privatperson, være viktig for å unngå misforståelser. For eksempel er en forbruker bedre beskyttet hvis han kjøper noe fra en bedrift enn hvis han handler med en privatperson. En forutsetning for at dette signalet skal være tydelig, er at ordningen med priv.no er kjent og får et visst omfang. Med rundt registreringer, kan priv.no ikke foreløpig sies å ha et slikt omfang. priv.no følger strukturen med kategoridomener Opplegget med forgreininger i kategoridomener er vanlig både under.no og andre toppdomener, og regnes som en nøytral og ryddig måte å organisere adresserommet på. Under.no har vi allerede en godt etablert struktur med kategoridomener, som dep.no, kommune.no og en rekke andre. Hvis private domenenavn fortsatt legges under priv.no, vil dette støtte opp under logikken med kategoridomener, og dermed styrke konseptet med kategorier som en ryddig måte å organisere adresserommet på. Flere ledige navn under priv.no En av grunnene til at det er en grense for hvor mange norske domenenavn hver enkelt abonnent kan ha, er at domenenavn er en begrenset ressurs som samfunnet har vært opptatt av å fordele på en mest mulig rettferdig måte. Hvis privatpersoner skal registrere domenenavn rett under.no, betyr det at profesjonelle domeneabonnenter må dele dette navnerommet med privatpersoner. Jo flere private som registrerer domenenavn, jo mer merkbar vil selvsagt konkurransen om navnene være. En

9 slik samlokalisering gir også utfordringer med hensyn til regelverk. De to abonnentgruppene har forskjellige behov og er underlagt forskjellig lovverk, mens tildelingsreglene må ta hensyn til at de skal konkurrere om de samme navnene. Hvis private domenenavn fortsatt legges under priv.no, vil det tilgjengelige navnerommet bli større, og det blir ingen konkurranse mellom private og profesjonelle om de samme navnene. Private får også flere domenenavn å velge i; rett under.no er det registrert over domenenavn, mens det under priv.no bare finnes rundt registreringer. Direkte under.no gir et enklere navn Et domenenavn under priv.no kan oppfattes som tungvint. Ikke fordi navnet blir fire bokstaver lengre, men fordi den som skal sende e-post eller besøke en webside må huske et ekstra ledd. Jo mindre kjent priv.no er, jo større vil denne ulempen være. På den annen side har svært mange nettlesere og e-postprogrammer en "huskefunksjon" slik at navnet ligger klart til bruk hvis det har vært brukt tidligere, noe som betyr at ulempen vil oppleves som mindre i praksis. De fleste land i Europa har privatpersoner direkte under toppdomenet I 2008 spurte Norid andre registreringsenheter i Europa 12 om hvilken plassering i navnetreet de hadde valgt for private domenenavn. Over 90 prosent tillot private domenenavn i en eller annen form, og det mest vanlige var å tillate registrering direkte under toppdomenet. De resterende plasserte enten privatpersoner i et eget kategoridomene, eller hadde åpnet ett eller flere underdomener for private domenenavn. En del av dem som har åpnet direkte under toppnivået, tillot også registrering under egne kategoridomener. Det er ingen grunn til å anta at andelen toppdomener som tillater private domener rett under toppdomenet har blitt mindre de siste årene. Kan påvirke omdømmet til.no som kvalitetsdomene Både organisasjoner og privatpersoner i Norge oppfatter.no som et kvalitetsdomene, og det er et poeng å vurdere hvilken effekt plasseringen av private domenenavn kan ha på dette. Det er flere faktorer som er med på å bygge opp under oppfatningen av kvalitet:.no oppfattes 13 som et toppdomene der sjansen er stor for at et domenenavn virker, og at det fører til den bedriften som eier navnet eller varemerket Hvert år fornyes 85 prosent av domenenavnene under.no, noe som er blant de høyeste fornyingsprosentene i Europa. Dette viser at norske domener i stor grad registreres med tanke på langsiktig bruk. Som en følge av dette kan nettbrukerne forvente at nettsider og e- postadresser vil virke over tid. En av utfordringene knyttet til privatpersoner som abonnenter, er at det knytter seg en viss usikkerhet til om privatpersoner vil registrere domenenavn for like langsiktig bruk som profesjonelle gjør. Norid har kun to års erfaring med drift av priv.no, og mengden domener er så liten at det er vanskelig å sammenlikne med fornying av domener direkte under.no. Så langt er det imidlertid ikke noen synlige forskjeller i fornyingsgrad for private domener og organisasjonsdomener. Det amerikanske sikkerhetsbyrået McAfee SiteAdvisor 14 avdekker store geografiske forskjeller gjennom sine årlige analyser av sikkerhet ved bruk av nettsider under verdens 12 Spørreundersøkelse blant europeiske registreringsenheter via Council of European National Top Level Domain Registries (CENTR) (april 2008) 13 Bruk og oppfatninger av domenenavn (2012): 14 Mapping the Mal Web, McAfee, 2010

10 toppdomener. Ved vurderingen av sikkerhet, ser de blant annet på risiko for å bli utsatt for virusnedlastinger, spyware og spam når man besøker websider. Det norske toppdomenet er rangert blant de sikreste av verdens 265 toppdomener. Byrået peker på regelverk og driftsrutiner som viktige årsaker til at noen toppdomener er sikrere enn andre. For norske websider har det trolig hatt positiv effekt på sikkerheten at det kreves en entydig identifikasjon av abonnenten, enten dette er registrerte organisasjoner eller personer. Hvis private skal registrere domenenavn direkte under.no, vil forventningene til.no som toppdomene kunne bli endret over tid. Brukerne vil etter hvert ta inn over seg at det bak et domenenavn rett under.no like gjerne kan være en privat blogger som et aksjeselskap. Jo flere private domenenavn som registreres, jo sterkere vil denne effekten kunne bli. Hvis den generelle oppfatningen av kvaliteten på navnerommet direkte under.no svekkes, kan organisasjonene mene at dette svekker verdien av deres domenenavn. Samtidig viser befolkningsundersøkelsen fra 2012 at 76 prosent av de som har et privat norsk domene sier at dette er registrert direkte under.no. Det viser at privatpersoner i realiteten allerede er til stede i dette navnerommet. Dermed vil ikke det å tillate privatpersoner å registrere direkte under.no nødvendigvis medføre en reell endring i kvaliteten, men egentlig bare føre til at det i større grad oppgis korrekte ansvarlige for domenene. Potensial for konflikter Uansett hvilket regelverk og hvilken plassering som velges for privatpersoner, vil det kunne oppstå konflikter. Det vil likevel være et større potensial for konflikter hvis privatpersoner skal registrere i det samme navnerommet som organisasjonene og dermed konkurrere om de samme navnene. Et særlig konfliktområde kan være knyttet til at en utro tjener i en virksomhet kan overføre dennes domene på seg selv som privatperson, noe som ikke er mulig hvis privatpersoner bare kan registrere under priv.no. For en bedrift kan det oppleves som mer skadelig om et av deres varemerker registreres av en privatperson rett under.no enn under priv.no, siden forvekslingsfaren under priv.no vil være minimal. For eksempel vil kunder av Elkjøp neppe tro at elkjøp.priv.no er Elkjøps domene, og det vil ha liten hensikt å registrere stavefeilsdomener som for eksempel ellkjop.priv.no i håp om at noen skal taste feil når de skal til elkjop.no. Private domenenavn med flere ledd vil dermed minske risikoen for feiltasting. Samtidig er det uklart hvor stor den reelle risikoen for konflikter ville være dersom privatpersoner kunne registrere domenenavn direkte under.no. Andre registreringsenheter i Europa 15 har svært varierende erfaring med mengden konflikter som skyldes private registreringer. Tallene varierer fra at halvparten av alle konflikter skyldes private domenenavn, til at det er ingen eller svært få klager knyttet til disse domenene. Det mest relevante landet å sammenlikne med er antagelig Finland, der privatpersoner må oppgi fødselsnummer for å registrere domenenavn, i likhet med hva som er tilfelle i Norge, og dermed må identifisere seg som ansvarlige for domenet. Under.fi 16 har prosent av domeneklagene de siste tre årene omfattet private domenenavn (20-25 klager per år). Under.no vil konflikter kunne behandles av domeneklagenemnda, som allerede har vist seg som et effektivt virkemiddel i enkle konfliktsaker om norske domenenavn. Rutinen er at den som taper klagesaken må betale klagegebyret, noe som også kan bidra til å begrense konfliktnivået. 15 Spørreundersøkelse blant europeiske registreringsenheter via Council of European National Top Level Domain Registries (CENTR) (april 2008) 16 E-post fra Kirsi Sunila-putilin, FICORA, 3. juli 2013

Høring om norske domenenavn for privatpersoner

Høring om norske domenenavn for privatpersoner Høring om norske domenenavn for privatpersoner I dag er det bare bedrifter og andre organisasjoner som kan registrere domener direkte under.no. For privatpersoner er det opprettet et eget kategoridomene

Detaljer

Bruk og oppfatninger av domenenavn. En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid

Bruk og oppfatninger av domenenavn. En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid Bruk og oppfatninger av domenenavn En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid 1 Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

Bruk og oppfatninger av domenenavn. Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn

Bruk og oppfatninger av domenenavn. Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn Bruk og oppfatninger av domenenavn Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

Registrarordningen i teori og praksis. Norids registrarseminar 8. November 2006 Hilde Thunem

Registrarordningen i teori og praksis. Norids registrarseminar 8. November 2006 Hilde Thunem Registrarordningen i teori og praksis Norids registrarseminar 8. November 2006 Hilde Thunem Teori: De viktige spørsmålene Hvem lager reglene for.no? - Forvaltningsmodellen for.no - Domeneforskriften Hvem

Detaljer

Brukerundersøkelse. Utført blant 600 domeneabonnenter i mars 2005

Brukerundersøkelse. Utført blant 600 domeneabonnenter i mars 2005 Brukerundersøkelse Utført blant 6 domeneabonnenter i mars Om undersøkelsen Utført av TNS Gallup i samarbeid med Post- og teletilsynet på oppdrag fra UNINETT Norid 6 av (1 %) tilfeldig uttrukne domeneabonnenter

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2014

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2014 Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2014 Innhold Innledning...3 Metode, utvalg og gjennomføring...3 Feilmarginer...3 Signifikanstesting...4 Om rapporten...5 Hovedfunn...6 Registrarene...8 Bakgrunnsvariabler...8

Detaljer

Høringssvar fra bedrifter og organisasjoner del 3

Høringssvar fra bedrifter og organisasjoner del 3 Høringssvar fra bedrifter og organisasjoner del 3 Bedriftsnavn MinHost /ikke enig Begrunnelse MnM Medieproduksjon AS Ikke enig Skaper usikkerhet rundt.no-domenet. Må i verste fall måtte registreres med

Detaljer

Høring om norske domenenavn for privatpersoner

Høring om norske domenenavn for privatpersoner Høring om norske domenenavn for privatpersoner Gjennomgang av høringsuttalelser og anbefaling Trondheim, 08.04.2014 Revisjonshistorie Versjon Dato Endring 0.1 12.03.2014 Dokument opprettet 0.5 18.03.2014

Detaljer

Aktuelt fra Norid. 27. April 2011 Hilde Thunem

Aktuelt fra Norid. 27. April 2011 Hilde Thunem Aktuelt fra Norid 27. April 2011 Hilde Thunem Private domenenavn Nye gtlder på vei? 2 Etter nytt registreringssystem Private domenenavn Norid overtok priv.no Evaluering av løsning for privatpersoner -

Detaljer

DOK-2015-46 fortumnett.no

DOK-2015-46 fortumnett.no DOK-2015-46 fortumnett.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2015-11-19 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2015-46 STIKKORD: Fortumnett.no, Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.3 og vedlegg H punkt

Detaljer

DOK-2015-17 finnogspar.no

DOK-2015-17 finnogspar.no DOK-2015-17 finnogspar.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2015-04-15 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2015-17 STIKKORD: finnogspar.no / Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.1 og vedlegg H punkt

Detaljer

Informasjon om Norids kommunikasjonskampanje i forbindelse med lansering av private domenenavn under priv.no

Informasjon om Norids kommunikasjonskampanje i forbindelse med lansering av private domenenavn under priv.no Informasjon om Norids kommunikasjonskampanje i forbindelse med lansering av private domenenavn under priv.no 12. mai 2011 Målet med informasjonskampanjen Publikum skal kjenne til muligheten for å få et

Detaljer

Registrarundersøkelsen 2007. Registrarseminar Oslo, 21. november 2007 Marit Østlyng

Registrarundersøkelsen 2007. Registrarseminar Oslo, 21. november 2007 Marit Østlyng Registrarundersøkelsen 2007 Registrarseminar Oslo, 21. november 2007 Marit Østlyng Metode Undersøkelsen gjennomført av Synovate MMI Antall registrarer: 440 Antall svar: 182 (41,4 %) Skala fra 1 (Uakseptabelt

Detaljer

DOK-2014-19 audisalg.no

DOK-2014-19 audisalg.no DOK-2014-19 audisalg.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2014-04.30 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2014-19 STIKKORD: audisalg.no/ Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.1 og vedlegg H punkt

Detaljer

Norid Undersøkelse blant personer som har registrert domenenavn.priv.no Kvalitativ oppfølging

Norid Undersøkelse blant personer som har registrert domenenavn.priv.no Kvalitativ oppfølging Norid Undersøkelse blant personer som har registrert domenenavn.priv.no Kvalitativ oppfølging Oslo, juli 2008 Karen Voldsund Konsulent Sjur Egstad Seniorkonsulent TNS Gallup Innhold Side: Bakgrunn, formål

Detaljer

STIKKORD: abus.no/ Domeneforskriften 4 og 7,

STIKKORD: abus.no/ Domeneforskriften 4 og 7, DOK-2015-49 abus.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2015-12-09 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2015-49 STIKKORD: abus.no/ Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.3 og vedlegg H punkt 1.3. SAMMENDRAG:

Detaljer

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no Norsk Gallup Institutt AS Storgata 33a Postboks 9016 Grønland 0133 OSLO Norway t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no w www.tns-gallup.no Org nr NO 890 660 002 MVA Holdninger til registrering

Detaljer

DOK-2016-10 somsenter.no

DOK-2016-10 somsenter.no DOK-2016-10 somsenter.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2016-02-25 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2016-10 STIKKORD: Somsenter.no, Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.3 og vedlegg H pkt.

Detaljer

Klageordningen for.no. Grunnkurs Høsten 2006 Unni Solås

Klageordningen for.no. Grunnkurs Høsten 2006 Unni Solås Klageordningen for.no Grunnkurs Høsten 2006 Unni Solås I gamle dager Norids klageorgan (NOK) behandlet kun klager på Norids avgjørelser Norid sendte klagene til NOK sammen med innstilling om avgjørelse

Detaljer

Dette er meg på Internett. Domenenavn livsviktig og usynlig infrastruktur 5. oktober 2011 Elisabeth Farstad

Dette er meg på Internett. Domenenavn livsviktig og usynlig infrastruktur 5. oktober 2011 Elisabeth Farstad Dette er meg på Internett Domenenavn livsviktig og usynlig infrastruktur 5. oktober 2011 Elisabeth Farstad Hvem er Norid? Hva er et domenenavn? Domenenavn og nettbruk Klart for.hvasomhelst 2 Kommunikasjonsutfordringer,

Detaljer

DOK-2015-11 harstadsparebank.no

DOK-2015-11 harstadsparebank.no DOK-2015-11 harstadsparebank.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2015-02-27 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2015-11 STIKKORD: harstadsparebank.no/ Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.1 og

Detaljer

STIKKORD: stoalegesenter.no/ Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17 1. og vedlegg H, rett til foretaksnavn, ikke ond tro

STIKKORD: stoalegesenter.no/ Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17 1. og vedlegg H, rett til foretaksnavn, ikke ond tro DOK-2011-23 INSTANS: DATO: 2011-06-28 DOKNR/PUBLISERT: Domeneklagenemnda - vedtak DOK-2011-23 STIKKORD: stoalegesenter.no/ Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17 1. og vedlegg H, rett til foretaksnavn,

Detaljer

Noen klagesaker er opplagte, som da Domeneklagenemnda fikk inn en klage fra den kjente dekkforhandleren Sharifs Dekksenter i Skedsmo.

Noen klagesaker er opplagte, som da Domeneklagenemnda fikk inn en klage fra den kjente dekkforhandleren Sharifs Dekksenter i Skedsmo. Noen klagesaker er opplagte, som da Domeneklagenemnda fikk inn en klage fra den kjente dekkforhandleren Sharifs Dekksenter i Skedsmo. 26 UNINETT ÅRSRAPPORT 2009 Effektiv hjelp ved domenekonflikter Siden

Detaljer

EN VEILEDER FOR DOMMERE, PÅTALEMYNDIGHET, DOMENEKONFLIKTER I RETTSSYSTEMET

EN VEILEDER FOR DOMMERE, PÅTALEMYNDIGHET, DOMENEKONFLIKTER I RETTSSYSTEMET EN VEILEDER FOR DOMMERE, PÅTALEMYNDIGHET, POLITI OG ADVOKATER DOMENEKONFLIKTER I RETTSSYSTEMET 1 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD 4 INNLEDNING 4 ADRESSESYSTEMET PÅ INTERNETT 5 Organisering av domenenavnsystemet

Detaljer

Sekretariatets vurdering av om klagen skal tas under behandling

Sekretariatets vurdering av om klagen skal tas under behandling Saksnummer: DOK 07/08 Klagen gjelder: promotech.no 1.Sakens parter Klager: ProMotech Diesel Performance Engineering AB Kontaktperson for klager: Håmsø Patentbyrå ANS, Gunnar Håmsø Klagemotpart: Panoramiq

Detaljer

Høring om geografiske domenenavn

Høring om geografiske domenenavn Høring om geografiske domenenavn Innhold 1. Sammendrag...1 2. Bakgrunn for høringen...2 3. Dagens regelverk...3 4. Modeller for forvaltning av geografiske navn...4 5. Forslag til valg av modell...8 6.

Detaljer

EN VEILEDER FOR DOMMERE, PÅTALEMYNDIGHET, DOMENEKONFLIKTER I RETTSSYSTEMET

EN VEILEDER FOR DOMMERE, PÅTALEMYNDIGHET, DOMENEKONFLIKTER I RETTSSYSTEMET EN VEILEDER FOR DOMMERE, PÅTALEMYNDIGHET, POLITI OG ADVOKATER DOMENEKONFLIKTER I RETTSSYSTEMET 1 Innholdsfortegnelse Forord 4 Innledning 4 Adressesystemet på Internett 5 Organisering av domenenavnsystemet

Detaljer

Juridiske problemstillinger ved avskaffelsen av papirskjema

Juridiske problemstillinger ved avskaffelsen av papirskjema Juridiske problemstillinger ved avskaffelsen av papirskjema Dette dokumentet beskriver de juridiske problemstillingene ved overgang til elektronisk avgitt egenerklæring, og avskaffelse av erklæring ved

Detaljer

HVA INNEBÆRER DET Å VÆRE.NO-REGISTRAR? Grunnkurs Høsten 2006 Ingrid Ofstad

HVA INNEBÆRER DET Å VÆRE.NO-REGISTRAR? Grunnkurs Høsten 2006 Ingrid Ofstad HVA INNEBÆRER DET Å VÆRE.NO-REGISTRAR? Grunnkurs Høsten 2006 Ingrid Ofstad Hvorfor grunnkurs? Kontakt og opplæring viktig for samarbeidet Sette fokus på hvordan registrarene følger opp registraravtalen

Detaljer

DOK-2015-10 aurskogsparebank.no

DOK-2015-10 aurskogsparebank.no DOK-2015-10 aurskogsparebank.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2015-02-27 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2015-10 STIKKORD: aurskogsparebank.no/ Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.1 og

Detaljer

Bakgrunn for registrering av private domenenavn under.no. September 2014

Bakgrunn for registrering av private domenenavn under.no. September 2014 Bakgrunn for registrering av private domenenavn under.no September 204 Metode og gjennomføring Formål: Få økt kunnskap om bakgrunnen for at abonnentene registrerte privat domenenavn direkte under.no for

Detaljer

Vi vil i dette notatet gi en oppsummering av de rettslige spørsmålene som har betydning for valget av organiseringsform i NDLA.

Vi vil i dette notatet gi en oppsummering av de rettslige spørsmålene som har betydning for valget av organiseringsform i NDLA. NOTAT Advokatfirma DLA Piper Norway DA Torgallmenningen 3 B P.O.Box 1150 Sentrum N-5811 Bergen Tel: +47 5530 1000 Fax: +47 5530 1001 Web: www.dlapiper.com NO 982 216 060 MVA Til: NDLA v/ Øivind Høines

Detaljer

HVA INNEBÆRER DET Å VÆRE.NO REGISTRAR? Grunnkurs Våren 2007 Marit Østlyng

HVA INNEBÆRER DET Å VÆRE.NO REGISTRAR? Grunnkurs Våren 2007 Marit Østlyng HVA INNEBÆRER DET Å VÆRE.NO REGISTRAR? Grunnkurs Våren 2007 Marit Østlyng Tema Registraravtalen - rettigheter og krav Aktivitetskravet Egenerklæringen 2 Rollen som registrar Registrarene er mellomleddet

Detaljer

Domenenavn under.no - Konkurranseanalyse

Domenenavn under.no - Konkurranseanalyse Domenenavn under.no - Konkurranseanalyse Haakon Sandven Seniorrådgiver Post- og teletilsynet 11. november 2005 Bakgrunn for analysen 6 år siden registrarordningen ble innført. Norid ønsker å kartlegge:

Detaljer

Brukerundersøkelse blant Norids registrarer. Grafikkrapport med kommentarer. Statskonsult 30.04.2004

Brukerundersøkelse blant Norids registrarer. Grafikkrapport med kommentarer. Statskonsult 30.04.2004 Brukerundersøkelse blant Norids registrarer Grafikkrapport med kommentarer Statskonsult 30.04.2004 Referanser Tittel: Brukerundersøkelse Norid Forfatter(e): Karin Johansen og John Nonseid Utgiver: Statskonsult

Detaljer

STIKKORD: travprat.no/ Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.1 og vedlegg H

STIKKORD: travprat.no/ Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.1 og vedlegg H DOK-2012-38 INSTANS: DATO: 2012-08-06 DOKNR/PUBLISERT: Domeneklagenemnda - vedtak DOK-2012-38 STIKKORD: travprat.no/ Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.1 og vedlegg H SAMMENDRAG: SAKSGANG:

Detaljer

2. Domeneklagenemnda Domeneklagenemnda har i alt ni medlemmer. Hver sak skal behandles av tre medlemmer.

2. Domeneklagenemnda Domeneklagenemnda har i alt ni medlemmer. Hver sak skal behandles av tre medlemmer. Saksnummer: DOK 29/09 Klagen gjelder: luftforsvaret.no 1. Sakens parter Klager: Forsvarets logistikkorganisasjon på vegne av Luftforsvaret. Kontaktperson for klager: Bent Jostein Syversen Klagemotpart:

Detaljer

Verdien av design. Ny design ga en vekst i markedsandel på 54,7 % i forhold til året før.

Verdien av design. Ny design ga en vekst i markedsandel på 54,7 % i forhold til året før. Verdien av design Ny design ga en vekst i markedsandel på 54,7 % i forhold til året før. Ny design på gamle produkter økte salget i snitt med 45 %. Ett produkt økte omsetning med 370 %! Forholdet nye gtlder

Detaljer

Høringssvar fra privatpersoner del 1

Høringssvar fra privatpersoner del 1 Høringssvar fra privatpersoner del 1 Navn Enig/- ikke enig Begrunnelse Alexander Enig JA! Alonso Enig Så slipper jeg å ha et selskap jeg ikke "benytter" til annet enn å beholde mine domener! Amir Enig

Detaljer

JURIDISKE UTFORDRINGER

JURIDISKE UTFORDRINGER JURIDISKE UTFORDRINGER Advokat Cecilie Amdahl 11. November 2005 245252 Trender i juridisk praksis Registrarenes ansvar Nytt siste år Høring om Domeneklagenemndas (DOK) funksjon som tvisteløsningsorgan

Detaljer

FRA REGISTRERINGSENHET TIL KRITISK INFRASTRUKTUR Strategiplan 2005-2010 UNINETT Norid AS

FRA REGISTRERINGSENHET TIL KRITISK INFRASTRUKTUR Strategiplan 2005-2010 UNINETT Norid AS FRA REGISTRERINGSENHET TIL KRITISK INFRASTRUKTUR Strategiplan 2005-2010 UNINETT Norid AS FRA REGISTRERINGS- ENHET TIL KRITISK INFRASTRUKTUR STRATEGIPLAN 2005-2010 UNINETT NORID AS UNINETT NORID AS - STRATEGIPLAN

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport

Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport Sentio Research Norge AS November 2015 Innhold Innledning... 2 Metode, utvalg og gjennomføring... 2 Beskrivelse av utvalget... 3 Feilmarginer...

Detaljer

DOK-2015-23 sesamportalen.no

DOK-2015-23 sesamportalen.no DOK-2015-23 sesamportalen.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2015-05-22 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2015-23 STIKKORD: sesamportalen.no/ Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.1 og vedlegg

Detaljer

Varierende grad av tillit

Varierende grad av tillit Varierende grad av tillit Tillit til virksomheters behandling av personopplysninger Delrapport 2 fra personvernundersøkelsen 2013/2014 Februar 2014 Innhold Innledning og hovedkonklusjoner... 3 Om undersøkelsen...

Detaljer

Høringssvar fra privatpersoner del 5

Høringssvar fra privatpersoner del 5 Høringssvar fra privatpersoner del 5 Navn /- ikke enig Begrunnelse Michael Hinz Å måtte opprette "bedrifter" til å kunne registrere en.no-domene er like ulogisk som å opprette "bedrifter" for å kunne registrere

Detaljer

2. Domeneklagenemnda Domeneklagenemnda har i alt ni medlemmer. Hver sak skal behandles av tre medlemmer.

2. Domeneklagenemnda Domeneklagenemnda har i alt ni medlemmer. Hver sak skal behandles av tre medlemmer. Saksnummer: DOK19/08 Klagen gjelder:sehvasomskjer.no 1. Sakens parter Klager: TV 2 AS Kontaktperson for klager: Bryn Aarflot AS ved advokatfullmektig Thomas Strand-Utne Klagemotpart: NET INVEST NORWAY

Detaljer

Egenerklæring uten penn og papir. 27. april 2011 Unni Solås

Egenerklæring uten penn og papir. 27. april 2011 Unni Solås Egenerklæring uten penn og papir 27. april 2011 Unni Solås Agenda Hvorfor er vi her? Hvorfor blir vi ikke helt kvitt egenerklæringen? Modell 1 Modell 2 2 Hva handler dette møtet om? Papir og håndsignatur

Detaljer

Hvordan fungerer tiltaksgarantiordninger for unge og langtidsledige?

Hvordan fungerer tiltaksgarantiordninger for unge og langtidsledige? Hvordan fungerer ordninger for unge og langtidsledige? Av Heidi Vannevjen SaMMENDRAG I 29 ble det innført ordninger for unge mellom 2 og 24 år og langtidsledige som hadde vært ledige i to år. Garantien

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I NORPOL 1

REFERAT FRA MØTE I NORPOL 1 REFERAT FRA MØTE I NORPOL 1 Dato og sted 29. april 2015 KS Agenda, Oslo Deltakere Norpol-medlemmer: NHO: Fredrik Mohn Lian Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD): Charlotte Thuesen IKT Norge: Torgeir

Detaljer

Høringssvar fra privatpersoner del 2

Høringssvar fra privatpersoner del 2 Høringssvar fra privatpersoner del 2 Navn Martin Enig/- ikke enig Begrunnelse Ikke enig Jeg mener at privatpersoner ikke skal kunne registrere domenenavnt direkte på.no. Behovet for at privatpersoner trenger.no-domene

Detaljer

Internasjonale aktører i domeneverden. Registrarseminar 8. november 2006 Hilde Thunem

Internasjonale aktører i domeneverden. Registrarseminar 8. november 2006 Hilde Thunem Internasjonale aktører i domeneverden Registrarseminar 8. november 2006 Hilde Thunem Aktuelle aktører IANA og ICANN - Internasjonalt ansvar for koordinering av adresser og protokoller - Privatrettslig

Detaljer

Brukerundersøkelse ssb.no 2014

Brukerundersøkelse ssb.no 2014 Brukerundersøkelse ssb.no 2014 Planer og meldinger Plans and reports 2014/6 Planer og meldinger 2014/6 Brukerundersøkelse ssb.no 2014 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Planer og

Detaljer

RAPPORT. Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre

RAPPORT. Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre RAPPORT Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre September 2014 Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

STIKKORD: boozt.no/ Domeneforskriften 4 og 7,

STIKKORD: boozt.no/ Domeneforskriften 4 og 7, DOK-2015 05 boozt.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2015-01-27 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2015-05 STIKKORD: boozt.no/ Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.1 og vedlegg H punkt 1.2. SAMMENDRAG:

Detaljer

Privatmarkedet i byggenæringen

Privatmarkedet i byggenæringen Privatmarkedet i byggenæringen - Spørreundersøkelse blant medlemsbedrifter i Byggenæringens Landsforening og Norsk Teknologi Rolf K. Andersen, Line Eldring & Johan Røed Steen Fafo, 28. august 2013 1 Innhold

Detaljer

Hyttetryslingene mer enn alpinentusiaster Spørreundersøkelse blant hytteeierne i Trysilfjellet

Hyttetryslingene mer enn alpinentusiaster Spørreundersøkelse blant hytteeierne i Trysilfjellet Hyttetryslingene mer enn alpinentusiaster Spørreundersøkelse blant hytteeierne i Trysilfjellet 1 Forord om undersøkelsen gjennomførte på oppdrag for Trysilfjell Hytteeierforening (THF) en spørreundersøkelse

Detaljer

Kundetilfredshet skadeforsikring Norge 2013

Kundetilfredshet skadeforsikring Norge 2013 Kundetilfredshet skadeforsikring Norge 2013 Hovedresultater fra EPSI sin kundetilfredshetsstudie av skadeforsikring i Norge presenteres under. Analysen av forsikringsbransjen i Norge baserer seg på 2500

Detaljer

Pensjon & jobbmobilitet Av: Atle Kolbeinstveit, analytiker og rådgiver Econa

Pensjon & jobbmobilitet Av: Atle Kolbeinstveit, analytiker og rådgiver Econa Pensjon & jobbmobilitet Av: Atle Kolbeinstveit, analytiker og rådgiver Econa Dette notatet har to deler, den første delen omhandler hvordan pensjon og andre betingelser påvirker når man går av med pensjon.

Detaljer

Høringssvar fra privatpersoner del 7

Høringssvar fra privatpersoner del 7 Høringssvar fra privatpersoner del 7 Navn /- ikke enig Begrunnelse Eigil Prydz Det er uretferdig at de med et enmannsfirma skal få bruke.no, og ikke alle vi andre. Andreas R Vidar Skauge Ramdal Arnt Ree

Detaljer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Utdanningsforbundet har ønsket å gi medlemmene anledning til å gi uttrykk for synspunkter på OECDs PISA-undersøkelser spesielt og internasjonale

Detaljer

ØSTFOLDpulsen 2012 Oktober 2012

ØSTFOLDpulsen 2012 Oktober 2012 2012 Oktober 2012 INNHOLD Omdømmetrender og LD: bygge verdi Undersøkelser viser at det mange ledere er mest redd for, er tap av omdømme. Årsaken er enkel: Omdømme handler om tillit, og de fleste former

Detaljer

1. Innledning Vi viser til høringsbrev fra Justisdepartementet datert 4, september 2007.

1. Innledning Vi viser til høringsbrev fra Justisdepartementet datert 4, september 2007. JUSTISDEPARTE MENTET justisdepartementet Lovavdelingen Postboks 8005 Dep NO-0030 OSLO AK3NR : 2,9 OKT 22V A ont ER WK,PR, -: ARKIVKODE: Deres ref./your ref.: 20070591 I EO MHG/bj Vår ref/our ref.: NOA47/07

Detaljer

PISA får for stor plass

PISA får for stor plass PISA får for stor plass Av Ragnhild Midtbø og Trine Stavik Mange lærere mener at skolemyndigheter og politikere legger for stor vekt på PISA-resultatene, og at skolen i stadig større grad preges av tester

Detaljer

Hvordan skrive en søknad? Grunnkurs Oslo, 25. april 2007 Unni Solås

Hvordan skrive en søknad? Grunnkurs Oslo, 25. april 2007 Unni Solås Hvordan skrive en søknad? Grunnkurs Oslo, 25. april 2007 Unni Solås Hvilke søknadsskjema finnes? Registrere organisasjon Registrere person Registrere rolle Registrere navnetjener (host) 2 Registrere domenenavn

Detaljer

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring Språkrådet Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring TNS Gallup desember 200 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen

Detaljer

Først skal vi se på deltakelsen i frivilligheten: hvor mange deltar og hvor ofte.

Først skal vi se på deltakelsen i frivilligheten: hvor mange deltar og hvor ofte. 1 Frivillighet Norge har utført to undersøkelser for å få vite mere om den frivillige innsatsen, motivasjonen for å gjøre frivillig innsats og hvilke forventninger organisasjonene selv og publikum har

Detaljer

Familiesegmentet Tele2

Familiesegmentet Tele2 Familiesegmentet Tele Leif Henrik Husom Oslo,.. Leif.henrik.husom@perceptor.no Mellomrapport: Norske virksomheters bruk av sosiale medier Leif Henrik Husom, Perceptor AS Edgar Valdmanis, Dataforeningen

Detaljer

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012 Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune Oktober 2012 Agenda Formål og bakgrunn for undersøkelsen Oppsummering av viktigste funn Hovedtemaer i rapporten Hva er viktigst for de ulike interessegruppene?

Detaljer

skattefradragsordningen for gaver

skattefradragsordningen for gaver Befolkningens holdninger til skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner Juli 2010 2 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OPPSUMMERING AV SENTRALE FUNN... 3 3. KORT OM SKATTEFRADRAGSORDNINGEN...

Detaljer

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015 Tema Levering E-handelen i Norden Q1 2015 Nordisk netthandel for SEK 36,5 milliarder i første kvartal FORORD Netthandelen i Norden er i stadig utvikling. I første kvartal 2015 kjøpte flere enn sju av ti

Detaljer

Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier.

Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier. 1 Bedre hjelp for unge narkomane. Unge Høyres Landsforbund Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier. Unge Høyres Landsforbund har gjennomført en narkotikaundersøkelse via sosiale

Detaljer

Holdning til innvandrere i Bergen

Holdning til innvandrere i Bergen Holdning til innvandrere i Bergen Bergen omnibus 15. 18. april 2013 Oppdragsgiver: Bergen kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 15. - 18. april 2013 Datainnsamlingsmetode: Antall

Detaljer

DOK-2014-44 spillemidlene.no

DOK-2014-44 spillemidlene.no DOK-2014-44 spillemidlene.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2014-09-01 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2014-44 STIKKORD: spillemidlene.no/ Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.1 og vedlegg

Detaljer

Strømkunder på vandring? Forbrukernes mobilitet i strømmarkedet

Strømkunder på vandring? Forbrukernes mobilitet i strømmarkedet Strømkunder på vandring? Forbrukernes mobilitet i strømmarkedet Arne Dulsrud SIFO Frode Alfnes SIFO og NMBU Statens institutt for forbruksforskning Bakgrunn Økende interesse for strømkundenes stilling

Detaljer

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2008

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2008 Språkrådet Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2 TNS Gallup desember 2 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - prop. 85 L (2014-2015)

Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - prop. 85 L (2014-2015) Arbeids- og sosialkomitéen Stortinget 0026 Oslo Org. nr. 966251808 J.nr. 282/15/AP/- Ark.0.590 18.5.2015 Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - prop. 85 L (2014-2015) Vi viser til den pågående

Detaljer

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn Pressemelding mars LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn I den årlige europeiske referansestudien LoveGeist, gjennomført

Detaljer

Høringssvar fra bedrifter og organisasjoner del 2

Høringssvar fra bedrifter og organisasjoner del 2 Høringssvar fra bedrifter og organisasjoner del 2 Bedriftsnavn Enig/- ikke enig Begrunnelse Fish AS Enig Private domener - Innspill til høringen om nye regler for private domenenavn Vi støtter forslaget

Detaljer

Hvordan ser norske virksomheters bruk av sosiale medier ut i dag og i morgen?

Hvordan ser norske virksomheters bruk av sosiale medier ut i dag og i morgen? Rapport: Norske virksomheters bruk av sosiale medier September 2009 Leif Henrik Husom, Perceptor AS Edgar Valdmanis, Dataforeningen Merete Berg, Steria Oslo, 22.09.2009 1 Hvordan ser norske virksomheters

Detaljer

2 Søndagsåpne butikker?

2 Søndagsåpne butikker? Dette notatet er et utdrag fra Norsk Ledelsesbarometer 13. Norsk Ledelsesbarometer publiseres normalt i to deler, en lønnsdel som ble publisert i vår, og en mer generell del som publiseres i sin helhet

Detaljer

Høringssvar fra privatpersoner del 4

Høringssvar fra privatpersoner del 4 Høringssvar fra privatpersoner del 4 Navn Enig/- ikke enig Begrunnelse Jan E. Enig Ja, selvfølgelig skal alle ha tilgang til.no Dette trenger absolutt ingen forklaring. Har selv vært næringsdrivende i

Detaljer

PRISINFORMASJON OG GEBYRREGULATIV I KOMMUNENE. Funn fra Forbrukerrådets kommunetester

PRISINFORMASJON OG GEBYRREGULATIV I KOMMUNENE. Funn fra Forbrukerrådets kommunetester PRISINFORMASJON OG GEBYRREGULATIV I KOMMUNENE Funn fra Forbrukerrådets kommunetester Innhold 1 Prisinformasjon og gebyrregulativ i kommunene... 3 2 Funn fra Kommunetestene:... 4 3 Forbrukerrådets innspill

Detaljer

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt».

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt». Personvern vilkår Om Velkommen til Hoopla, Hoopla AS ( Selskapet, Vi og/eller Vår ) gjør det mulig for mennesker å planlegge, promotere og selge billetter til et Arrangement. Vi gjør det enkelt for alle

Detaljer

Hva må registraren passe på? -varemerke-foretaksnavn-domenenavn

Hva må registraren passe på? -varemerke-foretaksnavn-domenenavn Hva må registraren passe på? -varemerke-foretaksnavn-domenenavn Solrun Dolva Seksjonssjef, Design- og varemerkeavdelingen E-post: sdo@patentstyret.no 2007.11.21 Patentstyret Patentstyret - styret for det

Detaljer

TNS Gallups Klimabarometer

TNS Gallups Klimabarometer TNS Gallups Klimabarometer Pressemappe Om TNS Gallups Klimabarometer TNS Gallups Klimabarometer er en syndikert undersøkelse av nordmenns holdninger til klima- og energispørsmål, samt inntrykk og assosiasjoner

Detaljer

Brukerundersøkelse. Det flerspråklige bibliotek -en oppsummering. Gjennomført oktober november 2015 av Sentio Research Norge

Brukerundersøkelse. Det flerspråklige bibliotek -en oppsummering. Gjennomført oktober november 2015 av Sentio Research Norge Brukerundersøkelse Det flerspråklige bibliotek -en oppsummering Gjennomført oktober november 2015 av Sentio Research Norge 1. Om undersøkelsen Bakgrunnen for undersøkelsen Sommeren 2015 lanserte kulturminister

Detaljer

Møtesaksnummer 41/15. Saksnummer 14/00194. Dato 3. november 2015. Kontaktperson Nina Bachke. Sak

Møtesaksnummer 41/15. Saksnummer 14/00194. Dato 3. november 2015. Kontaktperson Nina Bachke. Sak Møtesaksnummer 41/15 Saksnummer 14/00194 Dato 3. november 2015 Kontaktperson Nina Bachke Sak Behandling og oppfølging av ekstremt premature barn spørreundersøkelse blant landets nyfødt- og fødeavdelinger

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 24.09.2010 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Klagen er gjort kjent for innklagede ved oversendelse 14.01.2011. Klagesaken ble oversendt Domeneklagenemnda 23.02.2011.

Klagen er gjort kjent for innklagede ved oversendelse 14.01.2011. Klagesaken ble oversendt Domeneklagenemnda 23.02.2011. DOK-2011-09 INSTANS: DATO: 2011-03-16 DOKNR/PUBLISERT: STIKKORD: SAMMENDRAG: SAKSGANG: PARTER: Klager: Domeneklagenemnda - vedtak DOK-2011-09 Urix.no, Domeneforskrift 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17 1.

Detaljer

Hvordan skrive en søknad? Grunnkurs Høsten 2006 Unni Solås

Hvordan skrive en søknad? Grunnkurs Høsten 2006 Unni Solås Hvordan skrive en søknad? Grunnkurs Høsten 2006 Unni Solås Hvilke søknadsskjema finnes? Registrere organisasjon Registrere person Registrere rolle Registrere navnetjener (host) 2 Registrere domenenavn

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 03.02.2010 10/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 03.02.2010 10/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000255 : E: 031 M00 &32 : Jan Inge Abrahamsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 03.02.2010 10/10 BRUKERUNDERSØKELSE

Detaljer

Trafikantenes verdsetting av trafikkinformasjon Resultater fra en stated preference pilotstudie

Trafikantenes verdsetting av trafikkinformasjon Resultater fra en stated preference pilotstudie TØI rapport 537/2001 Forfattere: Marit Killi Hanne Samstad Kjartan Sælensminde Oslo 2001, 77 sider Sammendrag: Trafikantenes verdsetting av trafikkinformasjon Resultater fra en stated preference pilotstudie

Detaljer

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 2.KVARTAL 2015

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 2.KVARTAL 2015 FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 2.KVARTAL 2015 Undersøkelse blant økonomieksperter, parter i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger 28.05.2015 FORORD På oppdrag for Norges Bank utfører

Detaljer

Økonomisk rapport for utviklingen i duodji

Økonomisk rapport for utviklingen i duodji Økonomisk rapport for utviklingen i duodji Oppdragsgiver: Sámediggi /Sametinget Dato: 20.august 08 FORORD Asplan Viak AS har utarbeidet økonomisk rapport for utviklingen i duodji for året 2007. Rapporten

Detaljer

3. Arbeidsvilkår, stress og mestring

3. Arbeidsvilkår, stress og mestring 3. Arbeidsvilkår, stress og mestring Barometerverdien for arbeidsvilkår, stress og mestring har steget jevnt de tre siste årene. Hovedårsaken til dette er at flere har selvstendig arbeid og flere oppgir

Detaljer

Hvordan bruke tilbakemeldinger fra brukere i klarspråksarbeidet?

Hvordan bruke tilbakemeldinger fra brukere i klarspråksarbeidet? Hvordan bruke tilbakemeldinger fra brukere i klarspråksarbeidet? Difi frokostmøte 9.9.2014 Lillian E. Jakobsen, Patentstyret Om Patentstyret Behandler søknader om patent, varemerke- og designregistrering

Detaljer

Invitasjon til høring om Norges nasjonale toppdomener og personvern

Invitasjon til høring om Norges nasjonale toppdomener og personvern Vår ref.: 18.14 Dato: 12.08.2014 Invitasjon til høring om Norges nasjonale toppdomener og personvern Tid: onsdag 10. september 2014, kl. 09:00-13:00 Sted: Litteraturhuset, møterom Kverneland, Wergelandsveien

Detaljer

Bruk av sosiale medier i Agder og Telemark bispedømme

Bruk av sosiale medier i Agder og Telemark bispedømme Bruk av sosiale medier i Agder og Telemark bispedømme Bakgrunn Sosiale medier er blitt en stadig større del av vår hverdag. Vi møter dem både som privatpersoner og som virksomhet. Vi opplever i deler av

Detaljer