Norske domenenavn for privatpersoner diskusjonsgrunnlag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norske domenenavn for privatpersoner diskusjonsgrunnlag"

Transkript

1 Norske domenenavn for privatpersoner diskusjonsgrunnlag Regelen om plassering av privatpersoner i et eget kategoridomene priv.no ble sist vurdert i 2010, og er nå oppe til ny vurdering. Norpol drøftet spørsmålet i sitt møte 10. juni Rådets medlemmer ønsket å diskutere saken ytterligere med de interessegruppene de representerer før de gav et råd. Dette notatet er laget for å kunne brukes som et underlag disse diskusjonene. 1. INNLEDNING Bakgrunn I dag er det bare bedrifter og andre organisasjoner som kan registrere domenenavn direkte under.no. For privatpersoner er det opprettet et eget kategoridomene - priv.no - et nivå under toppen. Da denne regelen sist ble vurdert i 2010, var Norpol delt i sitt syn på hvor i navnetreet private domenenavn burde plasseres. Rådet samlet seg om en anbefaling bygget på flertallets mening, og anbefalte at ordningen med at privatpersoner bare kunne registrere under priv.no skulle videreføres. En påfølgende offentlig høring viste at samfunnet også var delt i dette spørsmålet. Hovedtyngden av høringssvarene pekte likevel i samme retning som Norpols anbefaling. Norid valgte derfor å følge anbefalingen. Under diskusjonen i 2010 måtte en del mulige konsekvenser utledes fra andre lands erfaringer med private domenenavn. De siste årenes drift av priv.no har gitt oss et utvidet erfaringsgrunnlag, og Norid synes dermed at det er hensiktsmessig å ta opp diskusjonen på nytt nå. Formelt grunnlag for å endre regelverket Regelverket for.no kan endres 1 hvis behovene i samfunnet har endret seg. Ved endring av regelverket, opptrer Norid som sekretariat. I henhold til domeneforskriften 2, skal vi i forkant av en vesentlig endring innhente synspunkter fra brukernes representanter og fra myndighetene. Jo mer vesentlig endringen er eller jo flere som blir berørt av den, desto mer omfattende må prosessen for å innhente innspill være. Som et minimum legges forslaget fram for Norpol for råd og innspill. Ved behov suppleres Norpols råd med en offentlig høring der alle interesserte kan komme med sine synspunkter. Innspillene blir så oppsummert og analysert. Siden forskjellige grupper i samfunnet ikke alltid er enige om hva som er den beste løsningen, prøver vi å balansere de ulike interessene slik at regelverket i størst mulig grad tar hensyn til alle. Som den juridisk ansvarlige for regelverket, tar Norid den endelige avgjørelsen om hvilke endringer som skal gjennomføres. Vi er ansvarlige overfor myndighetene for at kravene i domeneforskriften følges. Den aktuelle problemstillingen På samme måten som i 2010, står vi også denne gangen overfor to mulige modeller: Enten at regelverket endres slik at privatpersoner plasseres direkte under.no sammen med bedrifter og andre organisasjoner, eller at ordningen med et eget kategoridomene for privatpersoner videreføres. Det er fordeler og ulemper med begge løsninger, og det som er en fordel for én part kan oppleves som en ulempe for en annen. 1 Regelverksprosessen for.no: 2

2 For å gi både dere og oss et best mulig kunnskapsgrunnlag, har vi gjennomført ulike undersøkelser. Vi har kartlagt de ulike momentene i saken, og presenterer her de forskjellige momentene innenfor hver av de to modellene. Vi argumenterer ikke for den ene eller den andre løsningen, men overlater til Norpols medlemmer å vurdere betydningen av hvert enkelt moment for de interessene dere representerer. I en omfattende regelverksprosess som dette, er råd fra Norpols medlemmer avgjørende for at Norid skal kunne fylle rollen som en samfunnsansvarlig, nøytral og profesjonell aktør som lytter til hva samfunnet ønsker. Utfordringen som møter både Norpol og oss i dette spørsmålet, er at en eventuell regelverksendring som plasserer privatpersoner direkte under.no vil kunne gå på bekostning av behovene til andre interessegrupper. I tillegg kan en slik endring i praksis ikke reverseres. Til sammen betyr disse to momentene at det må ligge et klart behov til grunn hvis det skal gjøres en endring. Løsningen må dessuten vurderes som den beste for samfunnet som helhet. Vi håper at dette notatet både gir en mulighet til å diskutere momentene innad i interessegruppene dere representerer, og til å finne det dere mener er den samfunnsmessig beste løsningen. Det kommende møtet må brukes til å søke konsensus, slik at Norpol kan komme fram til et entydig råd. Den videre prosessen vil avhenge av Norpols råd. Dersom Norpol anbefaler det samme som i 2010, er det ikke grunnlag for å tro at det har skjedd en signifikant endring av behovene siden den gang, og dagens løsning vil videreføres. Dersom Norpol anbefaler å åpne for privatpersoner direkte under.no, vil Norid følge normal prosedyre for signifikante regelverksendringer og gjennomføre en offentlig høring. 2. DAGENS REGELVERK Domenenavn er bygget opp i et hierarkisk system. Deler av dette hierarkiet kalles et navnetre fordi strukturen minner om et tre. Vi kan betrakte.no som stammen og kategoridomener (kommune.no og dep.no) og stedsnavn (alta.no og trondheim.no) som greiner på stammen. Priv.no, som er reservert for privatpersoner, utgjør en egen forgreining i navnetreet. Deler av navnetreet under.no er illustrert i figuren under: Figur 1: Navnetreet under.no Hensikten med å ha noen offisielt definerte forgreininger, er blant annet at internettbrukerne skal kunne være sikrere på hvem som befinner seg bak et domene. For eksempel er sjansen større for at

3 den som har domenenavnet oslo.kommune.no virkelig er Oslo kommune, siden domenet ligger inne i forgreiningen kommune.no, som styres av kommunesektorens organisasjon KS. Systemet gir også flere mulighet til å ha samme navn innenfor ulike greiner. For eksempel kan rørlegger Hansen i Alta ha hansen.alta.no, mens hansen.no er registrert av et annet firma, og hansen.priv.no er registrert av privatperson Hansen som vil ha en privat adresse for seg og familien sin. Ordningen med forgreininger øker dermed det totale antall domenenavn som kan fordeles. For å registrere et domene direkte under.no etter dagens regelverk, kreves det at søker har tilhørighet i Norge er en organisasjon; for tiden defineres dette som bestemte organisasjonsformer registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund I tillegg er det et krav at abonnenten må sikre at domenet er teknisk operativt. I dag er det slik at bare bedrifter og andre organisasjoner kan registrere domenenavn direkte under.no, mens privatpersoner bare kan registrere under kategoridomenet priv.no. Erfaringer med priv.no Domenenavnet priv.no ble registrert i 1993, og ble i mange år drevet av en rekke forskjellige private aktører. I 2007 ble domenet og 327 registreringer overført til Norid, som satte i gang en prosess med å finne ut hvordan privatpersoner skulle få tilgang til å registrere egne domenenavn under norsk regelverk. Etter omfattende høringsrunder, endte vi med å videreføre priv.no som kategoridomene for private. Norid gjenåpnet priv.no i juni i 2011, og i løpet av den første måneden ble om lag domener registrert. Per 30. september 2013 er det priv.no-domener. Figur 2: Antall domener under priv.no Figuren viser at to tidspunkter skiller seg ut. I november 2011 forsvant en stor del av de 327 opprinnelige priv.no-domenene fordi abonnenten ikke hadde oppgitt gyldig kontaktinformasjon til Norid, og i oktober 2012 forsvant de domenene som ble registrert under gjenåpningen av priv.no, men som ikke ble fornyet. Med små månedlige registreringstall og en såpass kort periode, er det vanskelig å sammenlikne fornying av private domener med fornyingstallene for domener som er registrert direkte under.no. Så langt er det imidlertid ikke noen synlig forskjell mellom private og profesjonelle domener når det gjelder andel domener som fornyes.

4 3. VURDERING AV BEHOVET FOR ENDRING AV REGELVERKET Før regelverket endres, må det foreligge klare signaler om at det er et reelt behov for endring. Hvis ulike grupper i samfunnet har ulike behov, er dette spesielt viktig siden en eventuell endring kan være til ulempe for noen. Norid ønsker at alle grupper i samfunnet, også privatpersoner, skal tilbys en reell mulighet til å registrere norske domenenavn. For at tilbudet skal fungere best mulig, er det viktig å kartlegge hvilke behov som finnes. Vi må finne ut hva privatpersoner trenger domenenavn til, hvor mange navn de trenger, og hvordan domenenavn passer inn i deres bruk av Internett i dag. Det er også viktig å få avklart både hva privatpersoner og andre interessegrupper mener om dagens plassering av privatpersoner innenfor kategoridomenet priv.no. Datagrunnlag Ved forslag til store endringer i regelverket, innhenter vi som hovedregel synspunkter fra ulike interessegrupper gjennom en offentlig høring. Denne metoden er imidlertid lite egnet til å få innspill fra et representativt utvalg av befolkningen. Siden spørsmålet om private domenenavn er av spesiell interesse for privatpersoner, har vi derfor valgt å kartlegge deres synspunkter ved hjelp av ulike undersøkelser som et tillegg til en eventuell framtidig høring. I november 2012 gjennomførte vi en spørreundersøkelse blant virksomheter og privatpersoner rundt bruk og oppfatninger av domenenavn personer og 500 virksomheter deltok i undersøkelsen. Målet var blant annet å skaffe kunnskap om behovet for private domenenavn, innhente synspunkter på spørsmålet om plassering under priv.no versus direkte under.no, og undersøke holdninger til dagens regelverk på området. Tilsvarende undersøkelser ble gjort i henholdsvis og Det er verdt å merke seg at det synes som om befolkningen generelt har liten kunnskap om domenenavn. Liten kunnskap på området fører til store vet ikke-andeler og verken/eller-svar, noe som gjør det vanskelig å trekke klare konklusjoner. I tillegg til spørreundersøkelsen, har vi innhentet erfaringer fra enkelte andre europeiske registreringsenheter som har privatpersoner som domeneabonnenter. Mot dette bakteppet presenterer vi funnene fra de forskjellige undersøkelsene som er gjennomført. Er det behov for private domener? Et eget domenenavn gir en mulighet for å skape sin egen identitet på Internett, uavhengig av for eksempel arbeidsgiver eller nettleverandør, og er en varig adresse man kan ha hele livet. Domenenavnet kan brukes til profilering i form av blogg eller websider, og det kan knyttes e- postadresser eller andre tjenester til det. Store deler av dagens nettbruk krever imidlertid ikke at man har sitt eget domene. Det gjelder selvfølgelig nettsurfing, men også bruk av gratis e- posttjenester, bloggtjenester og profilbaserte nettsamfunn som Facebook og Twitter. I tillegg til at disse tjenestene er gratis, har de i mange tilfeller enkle brukergrensesnitt, samtidig som de gir brukerne en unik funksjonalitet, nettverking, som et eget domenenavn ikke gir uten videre. Slike tjenester kan dermed redusere behovet for private domenenavn. 3 Bruk og oppfatninger av domenenavn (Sentio, november 2012): 4 Oppfatninger om.no-domenet og Norid (Statskonsult, februar 2006): 5 Holdninger til registrering av private domenenavn under.no (TNS Gallup, mai 2008):

5 Nordmenn har lenge hatt mulighet til å registrere private domenenavn, både under priv.no og under andre toppdomener enn det norske. Antall privatpersoner som har eget domene i dag kan dermed si noe om behovet folk har for å ha sitt eget domene. I befolkningsundersøkelsen i 2012 svarte 22 prosent at de hadde registrert domenenavn til privat bruk. Av de som svarte at de ikke har et privat domene, hadde bare 4 prosent planer om å skaffe seg et, og hele 75 prosent svarte eksplisitt at de ikke hadde planer om å skaffe seg eget domene. Omtrent samme resultat framkom i undersøkelsen i Med tanke på at 86 prosent av husholdningene i Norge i dag er tilknyttet Internett via bredbånd 6, kan begge disse tallene virke overraskende lave. Det kan derfor være relevant å sammenlikne med Nederland, som er det landet som har desidert flest domenenavn per innbygger. En liknende undersøkelse 7 der gir omtrent det samme bildet som Norids befolkningsundersøkelse, noe som tyder på at vi ikke kan forvente noen stor økning i andelen nordmenn med eget domene med det første. Det at den prosentvise andelen av norske private domeneabonnenter er tilnærmet konstant over tid, er imidlertid ikke det samme som at antallet abonnenter eller domener vil være det, eller at det er de samme private domenene som er registrert til en hver tid. Det er også viktig å merke seg at bare litt over halvparten av de som besvarer befolkningsundersøkelsen fra med at de har privat domenenavn har valgt å registrere ett eller flere av dem under.no. Veksten av private domenenavn under.no kan dermed endre seg både i positiv og negativ retning fremover. Dersom vi sammenlikner antall private domenenavn under.no versus under de nasjonale toppdomenene i våre naboland, ser vi store variasjoner: Land Åpnet for Antall private prosent private Tall fra dato privatpersoner domener domener Danmark prosent 1. november Sverige prosent 28. mai Finland prosent 13. mai Norge prosent 30. september 2013 Det er betydelig variasjon i måten disse andelene måles på. Danmark ber abonnenten velge kategori selv. Finland og Norge krever fødselsnummer, og kan dermed entydig skille privatpersoner fra organisasjoner. Det kan imidlertid være et betydelig antall domener som er registrert av en organisasjon til privat bruk. En faktor som skiller Danmark fra de andre landene, er åpningstidspunktet. Danmark åpnet for privatpersoner allerede i 1997 og ble dermed påvirket av generell optimisme og vekst fram til.comboblen sprakk i Dette var også før man begynte å regne domenehamstring som et problem. For oss er det trolig mer relevant å sammenlikne med Sverige og Finland, som begge har åpnet for privatpersoner i et marked der.com allerede var et kjent alternativ. Mens Sverige har drevet aktiv markedsføring av private domenenavn under.se, har Finland og Norge hatt en mer dempet strategi. Dette kan forklare deler av forskjellen i andelen private domener. En annen faktor er at Norge og Finland krever at domeneabonnentene skal ha en tilknytning til landet. 6 (28. mai 2013) 7 https://www.sidn.nl/nc/en/news/news/article/trends-in-internet-use-and-the-dutch-domain-name-marketresearch-report-published-by-sidn/ (juni 2012) 8 Bruk og oppfatninger av domenenavn (2012): 9 https://www.dk-hostmaster.dk/fileadmin/filer/pdf/aarsrapporter/forretningsplan_ pdf 10 E-post fra Danny Aerts, NIC-SE, 28. mai E-post fra Juhani Juselius, FICORA, 30. mai 2013

6 Utenlandske spekulanter har dermed vanskeligere for å komme inn på disse markedene. Til sist er det viktig å huske på at både.se og.fi tillater registrering av private domener direkte under toppdomenet. Dette kan også ha hatt innvirkning på registreringstallene. Bruk av private domener I 2008 ble de som hadde registrert et privat domenenavn bedt om å angi de viktigste motivene for registreringen. Øverst sto ønsket om å ha en fast e-postadresse hele livet, lage et eget nettsted, ha en e-postadresse som ikke var under arbeidsgivers adresse, eller en kombinasjon av disse. Dette stemmer godt med hva de oppga at de faktisk bruker domenene sine til, der e-post er mest utbredt, fulgt av eget nettsted. Kun 11 prosent hadde reservert domenet for senere bruk. 70 prosent hadde ett domene, i underkant av 19 prosent hadde to domener, mens de resterende hadde tre til ni domener. Ingen av de to tusen personene som svarte hadde ti eller flere domener, til tross for at domenene deres stort sett fantes innenfor toppdomener som ikke har noen begrensning på hvor mange domener hver abonnent kan ha. På bakgrunn av denne undersøkelsen, valgte vi å sette en kvote på fem domenenavn per person da priv.no ble gjenåpnet. Vi har så langt ikke fått signaler om at denne kvoten er for liten. Plassering under priv.no versus direkte under.no De som deltok i befolkningsundersøkelsen i 2012, ble bedt om å ta stilling til hvor enige eller uenige de var i regelen om at bare bedrifter og andre virksomheter kan registrere domenenavn direkte under.no. Figur 3: Virksomheters og befolkningens vurdering av påstanden «Privatpersoner bør bare få registrere domenenavn i gruppa priv.no, ikke direkte under.no» Blant virksomhetene er så mye som 38 prosent helt enig i at privatpersoner kun skal få registrere domenenavn i gruppa priv.no, og til sammen er 59 prosent helt eller delvis enig i påstanden. Oppfatningene er likevel noe delte. 6 prosent er delvis uenig, mens 13 prosent av virksomhetene er helt uenig. I snitt ligger skåren på 67. I befolkningen er oppfatningene om dette noe mer jevnt fordelt over hele skalaen, og snittet ligger omtrent på verken enig eller uenig med en skår på prosent er helt eller delvis enig i at privatpersoner kun skal få registrere domenenavn i gruppa priv.no, 18 prosent ligger på verken enig eller uenig, og 23 prosent er helt eller delvis uenig. Det er også en relativt stor andel på 29 prosent som ikke vet eller ikke vil ta stilling til påstanden. Selv om regelverket ikke tillater privatpersoner å registrere domenenavn direkte under.no, hender det at bedrifter registrerer domener for privat bruk. I befolkningen svarer 76 prosent av de som har et privat norsk domene at det er registrert direkte under.no, mens 24 prosent svarer de har registrert sitt private domenenavn under priv.no.

7 Figur 4:Vil det være mer aktuelt å registrere et norsk domenenavn til privat bruk hvis du kunne registrere det direkte under.no? Av de som ikke har et privat norsk domene, og ikke har planer om å skaffe seg et under priv.no, sier flertallet at det uansett ikke er aktuelt å registrere et privat norsk domenenavn, heller ikke hvis de kunne registrere direkte under.no. 8 prosent sier at de ville ha registrert et norsk domene til privat bruk hvis de kunne registrere direkte under.no, og 19 prosent sier det ville ha vært litt mer aktuelt å registrere et norsk domenenavn hvis de kunne registrere direkte under.no. For 9 prosent av befolkningen spiller det ingen rolle om de må registrere under priv.no eller om de kan registrere direkte under.no. Oppsummert: Det er et klart mindretall av befolkingen som har registrert eget domenenavn, og en relativt liten andel av de som ikke har registrert et domenenavn, har planer om å skaffe seg et. Andelen nordmenn som har eget domene har holdt seg stabil i flere år, og forventes ikke å endre seg signifikant med det første. Vi kan dermed konkludere med at det er et visst behov for private domener i Norge, selv om påvirkning fra Facebook og liknende tjenester kan gjøre det vanskelig å spå hvordan behovet vil utvikle seg på lengre sikt. Blant privatpersoner er det norske toppdomenet litt mer utbredt enn.com, men det er ikke store forskjeller. Ved sammenlikning med Danmark, Sverige og Finland, ser vi at en større andel av domenene under de nasjonale toppdomenene er registrert av privatpersoner hos dem enn det som er tilfellet i Norge. De viktigste motivene for et privat domene, ser ut til å være ønsket om å ha en fast e- postadresse hele livet, lage et eget nettsted, ha en e-postadresse som ikke er under arbeidsgivers adresse, eller en kombinasjon av disse. Det er foreløpig ikke noe som tyder på at kvoten på fem domener per person er for liten. Det er ikke klare signaler fra befolkningen når det gjelder plassering av private domenenavn i navnetreet, mens virksomhetene i større grad støtter at privatpersoner bare skal kunne registrere domenenavn under priv.no og ikke direkte under.no. En tilsvarende tendens framkom også i spørreundersøkelser som ble utført av Norid i 2006 og 2008, selv om tallene ikke kan sammenliknes direkte siden spørsmålet ikke er stilt på nøyaktig samme måte. Selv om befolkningen verken er enig eller uenig i regelverket på dette punktet, svarer et stort flertall av dem som har registrert norske domener at de har registrert disse direkte under.no. Dette kan for eksempel være registrering under et enkeltpersonforetak og liknende til privat bruk. Det er dermed ikke nødvendigvis samsvar mellom holdninger til regelverk og hva folk gjør i praksis.

8 4. FRAMTIDIG LØSNING FOR PRIVATE DOMENENAVN Uavhengig av om behovet for private domenenavn er stort eller lite, er Norids oppgave å sørge for en ryddig prosess fram til et nytt regelverk for privatpersoner er klart. Det avgjørende spørsmålet er fremdeles hvor i navnetreet private domener bør plasseres. Skal privatpersoner fortsatt registrere under forgreiningen priv.no, eller skal det åpnes for private domenenavn direkte under.no? Begge modellene har fordeler og ulemper. Næringsliv, myndigheter, private domenesøkere og vanlige nettbrukere har ulike interesser i saken, og vil naturlig nok oppleve fordelene og ulempene forskjellig. Nedenfor utdyper vi de viktigste momentene for en beslutning om hvilken av modellene som i sum vil fungere best for samfunnet som helhet. Oversikt over momenter Private domenenavn videreføres under priv.no priv.no gir et signal priv.no følger strukturen med kategoridomener flere ledige navn under priv.no Det åpnes for private domenenavn direkte under.no enklere navn direkte under.no flertallet i Europa har privatpersoner direkte under toppdomenet kan påvirke omdømmet til.no som kvalitetsdomene større potensial for konflikter priv.no gir et signal Et domenenavn under priv.no gir et signal om at domenet tilhører en person, ikke en organisasjon. For domeneabonnenten betyr dette at han signaliserer at domenet er hans private hjørne på Internett. Kommunikasjon via domenet har for eksempel ikke noe med arbeidsgiveren hans eller med hans eventuelle næringsvirksomhet å gjøre. For en tilfeldig nettbruker kan et tydelig signal om at han er i kontakt med en privatperson, være viktig for å unngå misforståelser. For eksempel er en forbruker bedre beskyttet hvis han kjøper noe fra en bedrift enn hvis han handler med en privatperson. En forutsetning for at dette signalet skal være tydelig, er at ordningen med priv.no er kjent og får et visst omfang. Med rundt registreringer, kan priv.no ikke foreløpig sies å ha et slikt omfang. priv.no følger strukturen med kategoridomener Opplegget med forgreininger i kategoridomener er vanlig både under.no og andre toppdomener, og regnes som en nøytral og ryddig måte å organisere adresserommet på. Under.no har vi allerede en godt etablert struktur med kategoridomener, som dep.no, kommune.no og en rekke andre. Hvis private domenenavn fortsatt legges under priv.no, vil dette støtte opp under logikken med kategoridomener, og dermed styrke konseptet med kategorier som en ryddig måte å organisere adresserommet på. Flere ledige navn under priv.no En av grunnene til at det er en grense for hvor mange norske domenenavn hver enkelt abonnent kan ha, er at domenenavn er en begrenset ressurs som samfunnet har vært opptatt av å fordele på en mest mulig rettferdig måte. Hvis privatpersoner skal registrere domenenavn rett under.no, betyr det at profesjonelle domeneabonnenter må dele dette navnerommet med privatpersoner. Jo flere private som registrerer domenenavn, jo mer merkbar vil selvsagt konkurransen om navnene være. En

9 slik samlokalisering gir også utfordringer med hensyn til regelverk. De to abonnentgruppene har forskjellige behov og er underlagt forskjellig lovverk, mens tildelingsreglene må ta hensyn til at de skal konkurrere om de samme navnene. Hvis private domenenavn fortsatt legges under priv.no, vil det tilgjengelige navnerommet bli større, og det blir ingen konkurranse mellom private og profesjonelle om de samme navnene. Private får også flere domenenavn å velge i; rett under.no er det registrert over domenenavn, mens det under priv.no bare finnes rundt registreringer. Direkte under.no gir et enklere navn Et domenenavn under priv.no kan oppfattes som tungvint. Ikke fordi navnet blir fire bokstaver lengre, men fordi den som skal sende e-post eller besøke en webside må huske et ekstra ledd. Jo mindre kjent priv.no er, jo større vil denne ulempen være. På den annen side har svært mange nettlesere og e-postprogrammer en "huskefunksjon" slik at navnet ligger klart til bruk hvis det har vært brukt tidligere, noe som betyr at ulempen vil oppleves som mindre i praksis. De fleste land i Europa har privatpersoner direkte under toppdomenet I 2008 spurte Norid andre registreringsenheter i Europa 12 om hvilken plassering i navnetreet de hadde valgt for private domenenavn. Over 90 prosent tillot private domenenavn i en eller annen form, og det mest vanlige var å tillate registrering direkte under toppdomenet. De resterende plasserte enten privatpersoner i et eget kategoridomene, eller hadde åpnet ett eller flere underdomener for private domenenavn. En del av dem som har åpnet direkte under toppnivået, tillot også registrering under egne kategoridomener. Det er ingen grunn til å anta at andelen toppdomener som tillater private domener rett under toppdomenet har blitt mindre de siste årene. Kan påvirke omdømmet til.no som kvalitetsdomene Både organisasjoner og privatpersoner i Norge oppfatter.no som et kvalitetsdomene, og det er et poeng å vurdere hvilken effekt plasseringen av private domenenavn kan ha på dette. Det er flere faktorer som er med på å bygge opp under oppfatningen av kvalitet:.no oppfattes 13 som et toppdomene der sjansen er stor for at et domenenavn virker, og at det fører til den bedriften som eier navnet eller varemerket Hvert år fornyes 85 prosent av domenenavnene under.no, noe som er blant de høyeste fornyingsprosentene i Europa. Dette viser at norske domener i stor grad registreres med tanke på langsiktig bruk. Som en følge av dette kan nettbrukerne forvente at nettsider og e- postadresser vil virke over tid. En av utfordringene knyttet til privatpersoner som abonnenter, er at det knytter seg en viss usikkerhet til om privatpersoner vil registrere domenenavn for like langsiktig bruk som profesjonelle gjør. Norid har kun to års erfaring med drift av priv.no, og mengden domener er så liten at det er vanskelig å sammenlikne med fornying av domener direkte under.no. Så langt er det imidlertid ikke noen synlige forskjeller i fornyingsgrad for private domener og organisasjonsdomener. Det amerikanske sikkerhetsbyrået McAfee SiteAdvisor 14 avdekker store geografiske forskjeller gjennom sine årlige analyser av sikkerhet ved bruk av nettsider under verdens 12 Spørreundersøkelse blant europeiske registreringsenheter via Council of European National Top Level Domain Registries (CENTR) (april 2008) 13 Bruk og oppfatninger av domenenavn (2012): 14 Mapping the Mal Web, McAfee, 2010

10 toppdomener. Ved vurderingen av sikkerhet, ser de blant annet på risiko for å bli utsatt for virusnedlastinger, spyware og spam når man besøker websider. Det norske toppdomenet er rangert blant de sikreste av verdens 265 toppdomener. Byrået peker på regelverk og driftsrutiner som viktige årsaker til at noen toppdomener er sikrere enn andre. For norske websider har det trolig hatt positiv effekt på sikkerheten at det kreves en entydig identifikasjon av abonnenten, enten dette er registrerte organisasjoner eller personer. Hvis private skal registrere domenenavn direkte under.no, vil forventningene til.no som toppdomene kunne bli endret over tid. Brukerne vil etter hvert ta inn over seg at det bak et domenenavn rett under.no like gjerne kan være en privat blogger som et aksjeselskap. Jo flere private domenenavn som registreres, jo sterkere vil denne effekten kunne bli. Hvis den generelle oppfatningen av kvaliteten på navnerommet direkte under.no svekkes, kan organisasjonene mene at dette svekker verdien av deres domenenavn. Samtidig viser befolkningsundersøkelsen fra 2012 at 76 prosent av de som har et privat norsk domene sier at dette er registrert direkte under.no. Det viser at privatpersoner i realiteten allerede er til stede i dette navnerommet. Dermed vil ikke det å tillate privatpersoner å registrere direkte under.no nødvendigvis medføre en reell endring i kvaliteten, men egentlig bare føre til at det i større grad oppgis korrekte ansvarlige for domenene. Potensial for konflikter Uansett hvilket regelverk og hvilken plassering som velges for privatpersoner, vil det kunne oppstå konflikter. Det vil likevel være et større potensial for konflikter hvis privatpersoner skal registrere i det samme navnerommet som organisasjonene og dermed konkurrere om de samme navnene. Et særlig konfliktområde kan være knyttet til at en utro tjener i en virksomhet kan overføre dennes domene på seg selv som privatperson, noe som ikke er mulig hvis privatpersoner bare kan registrere under priv.no. For en bedrift kan det oppleves som mer skadelig om et av deres varemerker registreres av en privatperson rett under.no enn under priv.no, siden forvekslingsfaren under priv.no vil være minimal. For eksempel vil kunder av Elkjøp neppe tro at elkjøp.priv.no er Elkjøps domene, og det vil ha liten hensikt å registrere stavefeilsdomener som for eksempel ellkjop.priv.no i håp om at noen skal taste feil når de skal til elkjop.no. Private domenenavn med flere ledd vil dermed minske risikoen for feiltasting. Samtidig er det uklart hvor stor den reelle risikoen for konflikter ville være dersom privatpersoner kunne registrere domenenavn direkte under.no. Andre registreringsenheter i Europa 15 har svært varierende erfaring med mengden konflikter som skyldes private registreringer. Tallene varierer fra at halvparten av alle konflikter skyldes private domenenavn, til at det er ingen eller svært få klager knyttet til disse domenene. Det mest relevante landet å sammenlikne med er antagelig Finland, der privatpersoner må oppgi fødselsnummer for å registrere domenenavn, i likhet med hva som er tilfelle i Norge, og dermed må identifisere seg som ansvarlige for domenet. Under.fi 16 har prosent av domeneklagene de siste tre årene omfattet private domenenavn (20-25 klager per år). Under.no vil konflikter kunne behandles av domeneklagenemnda, som allerede har vist seg som et effektivt virkemiddel i enkle konfliktsaker om norske domenenavn. Rutinen er at den som taper klagesaken må betale klagegebyret, noe som også kan bidra til å begrense konfliktnivået. 15 Spørreundersøkelse blant europeiske registreringsenheter via Council of European National Top Level Domain Registries (CENTR) (april 2008) 16 E-post fra Kirsi Sunila-putilin, FICORA, 3. juli 2013

Høring om norske domenenavn for privatpersoner

Høring om norske domenenavn for privatpersoner Høring om norske domenenavn for privatpersoner I dag er det bare bedrifter og andre organisasjoner som kan registrere domener direkte under.no. For privatpersoner er det opprettet et eget kategoridomene

Detaljer

Bruk og oppfatninger av domenenavn. En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid

Bruk og oppfatninger av domenenavn. En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid Bruk og oppfatninger av domenenavn En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid 1 Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no Norsk Gallup Institutt AS Storgata 33a Postboks 9016 Grønland 0133 OSLO Norway t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no w www.tns-gallup.no Org nr NO 890 660 002 MVA Holdninger til registrering

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2014

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2014 Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2014 Innhold Innledning...3 Metode, utvalg og gjennomføring...3 Feilmarginer...3 Signifikanstesting...4 Om rapporten...5 Hovedfunn...6 Registrarene...8 Bakgrunnsvariabler...8

Detaljer

Domenenavn under.no - en konkurranseanalyse

Domenenavn under.no - en konkurranseanalyse Domenenavn under.no - en konkurranseanalyse 25. november 2005 Post- og teletilsynet Postboks 447 Sentrum, 0104 Oslo Tel: 22 82 46 00 www.npt.no Oppsummering Markedet som analyseres avgrenses til å gjelde

Detaljer

Bruk og oppfatninger av domenenavn. Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn

Bruk og oppfatninger av domenenavn. Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn Bruk og oppfatninger av domenenavn Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2008

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2008 Norsk Gallup Institutt AS Storgata 33a Postboks 9016 Grønland 0133 OSLO Norway t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no w www.tns-gallup.no Org nr NO 890 660 002 MVA Kundetilfredshetsundersøkelse

Detaljer

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11 IA-avtalen i praksis Små og mellomstore virksomheter Rapport 2013-11 Proba-rapport nr. 2013-11, Prosjekt nr. 12062 ISSN: 1891-8093 LEB/PDS, TT, 09.08.2013 -- Offentlig -- Rapport 2013-11 IA-avtalen i

Detaljer

Høringssvar fra bedrifter og organisasjoner del 2

Høringssvar fra bedrifter og organisasjoner del 2 Høringssvar fra bedrifter og organisasjoner del 2 Bedriftsnavn Enig/- ikke enig Begrunnelse Fish AS Enig Private domener - Innspill til høringen om nye regler for private domenenavn Vi støtter forslaget

Detaljer

EN VEILEDER FOR DOMMERE, PÅTALEMYNDIGHET, DOMENEKONFLIKTER I RETTSSYSTEMET

EN VEILEDER FOR DOMMERE, PÅTALEMYNDIGHET, DOMENEKONFLIKTER I RETTSSYSTEMET EN VEILEDER FOR DOMMERE, PÅTALEMYNDIGHET, POLITI OG ADVOKATER DOMENEKONFLIKTER I RETTSSYSTEMET 1 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD 4 INNLEDNING 4 ADRESSESYSTEMET PÅ INTERNETT 5 Organisering av domenenavnsystemet

Detaljer

EN VEILEDER FOR DOMMERE, PÅTALEMYNDIGHET, DOMENEKONFLIKTER I RETTSSYSTEMET

EN VEILEDER FOR DOMMERE, PÅTALEMYNDIGHET, DOMENEKONFLIKTER I RETTSSYSTEMET EN VEILEDER FOR DOMMERE, PÅTALEMYNDIGHET, POLITI OG ADVOKATER DOMENEKONFLIKTER I RETTSSYSTEMET 1 Innholdsfortegnelse Forord 4 Innledning 4 Adressesystemet på Internett 5 Organisering av domenenavnsystemet

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510 Bacheloroppgave i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011 Studentnr: 18128, 56510 Internetthandel Hvilke faktorer avgjør om man handler på internett og i hvilken grad klarer aktørene å

Detaljer

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008 Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008 RAPPORT 2/2008 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Vurdering av egen økonomistyring... 4 2.1 Generelt...

Detaljer

Leverandørenes karakterer til sine offentlige oppdragsgivere: 3,7

Leverandørenes karakterer til sine offentlige oppdragsgivere: 3,7 Rapport fra NHOs undersøkelse blant medlemsbedriftene om deres syn på praktiseringen av offentlige innkjøp: Leverandørenes karakterer til sine offentlige oppdragsgivere: 3,7 Utført av Commshop AS på vegne

Detaljer

Skatteetatens. Analysenytt 01/2013

Skatteetatens. Analysenytt 01/2013 Skatteetatens Analysenytt 01/2013 2 Analysenytt 1/2013 Kjære leser, Å kjenne næringslivet er viktig for Skatteetaten. I 2012 gjennomførte vi en stor spørreundersøkelse for å kartlegge næringslivets holdninger

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

Evaluering av tilskuddsordningen for Samisk utviklingsfond

Evaluering av tilskuddsordningen for Samisk utviklingsfond Rapport 2007:7 Evaluering av tilskuddsordningen for Samisk utviklingsfond Vigdis Nygaard Sigrid Skålnes Oppsummering med tilrådinger Oppsummering av evalueringens hovedfunn Denne evalueringen tar for seg

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Nettjenesteundersøkelsen

Nettjenesteundersøkelsen Nettjenesteundersøkelsen 2012 2012 2013, Sonora IT AS Det må ikke kopieres fra denne publikasjonen uten Sonora IT AS sitt samtykke. Det kan refereres fra denne publikasjonen etter vanlig god praksis for

Detaljer

International Research Institute of Stavanger AS. Forord

International Research Institute of Stavanger AS. Forord Forord Denne rapporten dokumenterer en evaluering av to samkjøringspiloter, Sharepool og Spontan samkjøring. Evalueringen er gjennomført på oppdrag av Statens vegvesen Vegdirektoratet. Sharepool har blitt

Detaljer

Trygdesvindel i Norge

Trygdesvindel i Norge R En kartlegging av fem stønadsordninger Rapport 2013-05 Proba-rapport nr. 2013-05, Prosjekt nr. 11059 ISSN: 1891-8093 HB, PDS,TT/AG, 22.02.13 Offentlig Rapport 2013-05 En kartlegging av fem stønadsordninger

Detaljer

Brukerundersøkelse blant Norids registrarer. Grafikkrapport med kommentarer. Statskonsult 30.04.2004

Brukerundersøkelse blant Norids registrarer. Grafikkrapport med kommentarer. Statskonsult 30.04.2004 Brukerundersøkelse blant Norids registrarer Grafikkrapport med kommentarer Statskonsult 30.04.2004 Referanser Tittel: Brukerundersøkelse Norid Forfatter(e): Karin Johansen og John Nonseid Utgiver: Statskonsult

Detaljer

En million ideer. - veien fra drøm til å lykkes som gründer RAPPORT MENON-PUBLIKASJON NR. 12/2015

En million ideer. - veien fra drøm til å lykkes som gründer RAPPORT MENON-PUBLIKASJON NR. 12/2015 RAPPORT En million ideer - veien fra drøm til å lykkes som gründer MENON-PUBLIKASJON NR. 12/2015 av Leo Grünfeld, Marcus Gjems Theie og Jens Fredrik B. Skogstrøm Forord I Norge bor det mange idéer. Hvert

Detaljer

Arbeidet med notatet har foregått innenfor rammene av Statskonsults prosjekt for servicekontorer og brukerrettede inngangsporter (OSK-prosjektet).

Arbeidet med notatet har foregått innenfor rammene av Statskonsults prosjekt for servicekontorer og brukerrettede inngangsporter (OSK-prosjektet). Forord Hensikten med dette notatet er først og fremst å tilby servicekontorer, men også andre, eksempler på brukerundersøkelser. Flere servicekontorer har etterlyst sentrale initiativer på dette området.

Detaljer

Notat 2002 : 3. Post- og teletilsynets intranett Analysenotat basert på brukerundersøkelse

Notat 2002 : 3. Post- og teletilsynets intranett Analysenotat basert på brukerundersøkelse Notat 2002 : 3 Post- og teletilsynets intranett Analysenotat basert på brukerundersøkelse Forord I henhold til Post- og teletilsynets (PT) informasjonsstrategi er intranettet det strategiske valget for

Detaljer

1 SAMMENSETNING OG MANDAT...1 2 INNLEDNING...1 3 MARKEDET...3 4 DISTRIBUSJONSLEDD OG AKTØRENES VIRKEMIDLER...10 5 FORBRUKERHJELPEMIDLER...

1 SAMMENSETNING OG MANDAT...1 2 INNLEDNING...1 3 MARKEDET...3 4 DISTRIBUSJONSLEDD OG AKTØRENES VIRKEMIDLER...10 5 FORBRUKERHJELPEMIDLER... Sammendrag Det er en utfordring for forbrukeren å orientere seg i dagens norske mobilmarked. Produktene og prisbildet blir stadig mer kompliserte og operatørene bruker en rekke innelåsende eller lojalitetsskapende

Detaljer

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten 1. juli 2011 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Kvalitetssikret

Detaljer

Moderne familier - tradisjonelle valg

Moderne familier - tradisjonelle valg // Rapport // Nr 2 // 2009 Moderne familier - tradisjonelle valg - en studie av mors og fars uttak av foreldrepermisjon Moderne familier tradisjonelle valg 1 NAV-rapport 2/2009 Moderne familier tradisjonelle

Detaljer