Høringssvar fra bedrifter og organisasjoner del 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høringssvar fra bedrifter og organisasjoner del 2"

Transkript

1 Høringssvar fra bedrifter og organisasjoner del 2 Bedriftsnavn Enig/- ikke enig Begrunnelse Fish AS Enig Private domener - Innspill til høringen om nye regler for private domenenavn Vi støtter forslaget om at privatpersoner skal få registrere domenenavn direkte under.no, men ser også behov for andre mulige endringer i regelverket, som ikke er belyst i høringsdokumentet. Dette gjelder særlig det at en privatabonnent kan anses som en mindre profesjonell og ressurssterk part enn en bedriftsabonnent. For å ta hensyn til dette, bør flere sider ved regelverket vurderes og justeres. Private registreringer Norge med alle landets bedrifter, organisasjoner, og bare ca. 5 millioner innbyggere, har rikelig tilgang på mulige navnekombinasjoner under.no, det er nesten bare fantasien som setter grenser for hvilket eller hvilke domener man velger seg. Inntil nå har det ikke vært særlig vanlig med registrering av.no-domener hvor foreksempel fornavn eller slektsnavn kombineres med tall eller stedsnavn, men hvis det åpnes for privatpersoner, kan det bli mer vanlig med domener som olsen74.no, olsenoslo.no osv., og at slike domener foretrekkes fremfor å benytte priv.no. Mulighetene er mange. Dessuten er mer enn 1000 nye TLDer på vei inn i markedet, det har aldri tidligere vært større utvalg av TLDer, så åpenbart er verken bedrifter eller private låst til å benytte.no-domener. Utro tjenere Høringsnotatet nevner risiko for at utro tjenere i bedrifter kan overføre domener til seg selv, hvis det åpnes for private registreringer. Problemstillingen er langt fra ny, for eksempel råder det i dag vill vest med ureglementerte overføringer av domener straks før og etter konkurs for abonnenten, til annet firma Legal-c måtte ha, og det oftest uten at noen reagerer. Dette kan løses ved å utforme regelverk, samt veiledninger på Norids nettsider, som på en bedre måte enn i dag tydeliggjør mandat og beskrankinger for rollen som juridisk kontaktperson for domener, samt eventuelle reaksjoner ved regelbrudd. Nye virksomheter Høringen nevner videre at en mulighet for private til å registrere domenenavn, vil gjøre den enklere for en virksomhet i oppstartsfasen til å beskytte sine rettigheter. Det sier vi oss enige i, men mener at akkurat dette er et svakt argument for å tillate privat registrering. Det har år etter år vært et tilbakevendende problem at noen snapper domenenavn samsvarende med nye foretaksnavn, straks nye enheter er registrert i Brønnøysundregistrene, og før etablererne selv får registrert domener på det nye organisasjonsnummeret. Etter vår oppfatning har Norid selv bidratt til dette problemet, ved å innta en negativ holdning til det som kunne vært en rimelig og glimrende mulighet for nyetablerere til å sikre sitt eget navn, særlig utenlandske aktører, nemlig bruk av proxy (stedfortreder), for Side 1 av9

2 registrering av domenenavn før eget selskap er registrert i Norge. På Norids nettsider uttales blant annet at advokat er å anse som en gyldig lokal representant, mens virksomheter som hvem som helst kan benytte for å sikre seg et domene, ikke anses som gyldig lokal representant. Vi mener at Norid i stedet for å stille seg negative til bruk av proxy, burde ha bidratt med forslag med forslag til standardformular for robuste avtaler mellom proxy og kunde, for å plassere ansvar og sikre de involverte partenes interesser. Kvoter Vi er negative til forslaget om at private registreringer skal begrenses til en kvote på 5 domenenavn direkte under.no (pluss 5 under priv.no og domener under det geografiske navnetreet). Domenekvoter hadde kanskje en nyttig funksjon for 15 år siden, da det meste med internett var relativt nytt, og det på ett og samme tidspunkt ble åpnet for førstegangsregistrering av mange nye domenenavn, men ikke i dag. Mye har skjedd i løpet av de siste årene, med hensyn til utviklingen av internett og bruk av domener. Og selv om det nesten bare er ens eget hode som setter grenser for hvilke fantasinavn man vil registrere som domenenavn, er det likevel et faktum i dag at alle de mest attraktive generiske.no-domenene allerede er i bruk. Det er i dag bortimot grenseløst naivt å tro at kvoter skal bidra til at gode generiske domenenavn skal være ledige for deg, for registrering akkurat du av alle måtte ønske deg disse. Og hvorvidt den som har tatt i bruk det domenet du ønsker deg, eier 5, 50 eller flere domener av typen gode domener som alltid vil være opptatt, er uten betydning for nye søkere. Det er det ene. Det andre er som nevnt at det kommer mange nye TLDer, noe som gir svært gode valgmuligheter dersom man ikke absolutt skal ha et.nodomene. Nå når vi har kommet til 2014, så er enkelt sagt alle gode generiske domener fordelt, og kvoteordningene har utspilt sin rolle. Økningen fra 20 til 100 domener pr foretak, var også en indikasjon på utviklingens gang. Nettbrukerne har i dag noenlunde like muligheter for å skaffe seg et domene som allerede er registrert. I stedet for å etablere en ny kvoteordning for private registreringer, bør man heller avskaffe den særnorske ordningen med domenekvoter, en ordning som henger igjen fra svunnet tid. Klagefrister Dagens klageordning er tilrettelagt for å håndtere klager mot domeneregistreringer foretatt av bedrifter. En enkelt privatperson vil ikke sjelden disponere færre menneskelige og økonomiske ressurser enn det som er tilfelle for et foretak med flere ansatte. En klager har 3 år på seg til å fremme en klage, mens klagemotparten får en frist på bare 20 virkedager til å inngi tilvar, og det på et tidspunkt valgt av klageren. Regelverket for.no, vedlegg H, pkt åpner for at frister kan forlenges ved «ekstraordinære omstendigheter», men dette praktiseres strengt av sekretariatet, unntatt for Domeneklagenemnda selv. Standardsvaret lyder som følger: «Vi gir ikke utsettelse på frister i klagesaker». Side 2 av9

3 Vi er like fullt kjent med at en klagemotpart som midt i ferietiden ble nektet utsettelse med svarfristen, fikk følgende tilbakemelding fra sekretariatet 10. juli det året, etter å ha inngitt rettidig tilsvar: «Klagesaken er sendt over til Domeneklagenemnda. På grunn av ferieavvikling vil ingen saker bli behandlet i juli. Det betyr at saken vil være ferdig behandlet innen *21. august [ ]*». Domeneklagenemnda skal etter reglene oversende sin avgjørelse senest innen 15 virkedager, men med hensyn til utsettelse i ferietiden, er det tydeligvis forskjellig praksis som gjelder for Kong Salomo og Jørgen Hattemaker. Hvis abonnenten er en privatperson, er det større risiko for at han ikke rekker å avgi tilsvar innen den korte fristen. Vi viser også til følgende standardinformasjon som sekretariatet sender ut i klagesaker: «Du velger selv om du ønsker å gi tilsvar til klagen. Et svar fra deg vil gi Domeneklagenemnda et bedre grunnlag for å vurdere saken. Nemnda kan dessuten legge vekt på manglende tilsvar som et selvstendig argument i behandlingen av saken», (vår utheving av siste setning). Dette kan gå på rettssikkerheten løs. Abonnenten kan være på ferie i utlandet eller på sykehus etter ulykke eller annet, og blir kanskje ikke kjent med klagen før svarfristen er utløpt. Dessuten vil en privatperson ofte ha behov for ekstra tid til å oppsøke og konsultere eksterne ressurser, som rådgiver eller advokat. Vi anbefaler at følgende løsninger utredes: 1. Svarfristen økes fra 20 til 30 virkedager når abonnenten er en privatperson. 2. Mer lempelig praksis mht. innvilgelse av fristforlengelse for tilsvar, der det blir tatt hensyn til ferieavvikling (innen rimelighetens grenser), sykdom og personlige forhold, som dødsfall i familien osv. Dokumentasjon kan for eksempel være kopi av reisedokumenter eller legeattest. 3. Innvilgelse av forlengelse av svarfristen med inntil 20 virkedager, såfremt abonnenten aksepterer at domenet deaktiveres fra denne ekstra svarfristens start og frem til Domeneklagenemndas avgjørelse foreligger. Overføring av familiedomener Dagens regelverk fastslår at enhver eierendring for et domene, regnes som en nyregistrering, med påfølgende ny 3 års klagefrist. Med personlige eiere av domener, kan dette virke uheldig og oppleves som urimelig hvis man risikerer å miste et familiedomene som følge av arv/dødsfall eller skilsmisse. Kanskje etablerte man en gang en blogg eller annet på et domene som ikke trenger å være et slektsnavn, det kan like gjerne være et fantasinavn, et navn som senere kanskje et tatt i bruk også av kommersielle interesser, som kan tenkes å se sitt snitt til å klage hvis det oppstår en nyregistrering og ny klagefrist. Vi anbefaler derfor at følgende ordning vurderes: Domener tillates overført mellom arvinger i rett opp eller nedadgående linje, Side 3 av9

4 ektefeller og søsken, uten at ny klagefrist påløper. For at en slik ordning ikke skal bli for komplisert å praktisere, anbefaler vi at følgende ordning vurderes etablert: Ny abonnent for familiedomene kan innen en nærmere fastsatt frist etter eierskiftet, sende inn søknad til Norid om resetting av registreringsdato til opprinnelig registreringsdato. Søknaden leveres på et skjema fastsatt av Norid, og sendes inn for eksempel via Altinn. Mulig dokumentasjon kan være bekreftelse fra folkeregisteret eller advokat. Ordningen bør ikke innføres hvis utfordringene med ordningen blir for store. Og registrarene bør ikke belastes med oppgaver knyttet til en slik ordning, men mulig resetting av registreringsdato kan føre til noen praktiske utfordringer mht. faktureringsrutiner. Dette såfremt det da ikke opprettes en egen linje i whois for opprinnelig registrert, slik at faktureringene fortsatt kan relatere seg til den siste registreringsdatoen, men klagefristen relaterer seg til dato for opprinnelig registrert. Dersom det etableres en slik ordning, anbefaler vi at en noe lignende ordning etableres for foretak. Det er både uheldig og ganske så meningsløst at nyregistreringer som følge av oppkjøp og fusjoner med videre, medfører ny klagefrist når domener flyttes innad i et konsern. Tilsvarende også ved andre organisasjonsendringer, som medfører nytt organisasjonsnummer. Med hilsen Fish AS Terje Hatlem Fuga Group AS Enig En ganske merkelig regel, når en ser på domener som florerer under alle de andre toppnivådomene i verden kan en lure på hvorfor.no domer skal kun benyttes av bedrifter. Man kan fortsatt opprettholde sikkerheten og kontrollen som norid har hatt over domene til dags dato, selv om privatpersoner skal kunne registrer seg for et.no domene med personnummer. GamingNorge Enig Jeg vil lage et.no domene! Men det er kopirett beskyttet. Uansett kan.no domener gjøre det så mye kulere! Global Office AS Harestad Elektriske AS Ikke enig.no er en sterk merkevare i Norge, mye på grunn av den kontrollen som har vært de siste årene. Hvis man åpner opp (igjen) tror jeg man vil få en bølge med useriøse domenenavn i norsk namespace, og økt virksomhet fra domenehaier. Som privatperson og potensiell bruker høres det greit ut dersom.no blir åpnet opp, men som fagmann ser jeg ingen grunner for å åpne opp som veier opp for det negative. Hold norsk namespace rent, og hold reguleringene der det er i dag. Ikke enig Nei. Da vil.no flomme over av alskens morsomme og mindre morsomme adresser og miste det preget domenet har av seriøsitet som er opparbeidet i dag. Side 4 av9

5 Som privatperson har vi ikke bruk for å gå inn på dette domenet, det holder masse med priv.no HB Import Ikke enig Nei! Det er uheldig på grunn av at det reduserer bedrifters mulighet til å eksponere seg selv. Hest IT Enig Da slipper privatpersoner å måtte opprette enk. for å få et.no domene. Him Data AS Enig Ja. Dette er jeg helt for. Privatpersoner har like mye rett til å kunne opprette.no domen som bedrifter. Bedrifter i dag må levere inn Org nummer for å opprette domen. Det man kan gjøre på privat er å bruke person nr. IKT Norge Enig Skal privatpersoner få registrere domene direkte under.no? IKTNorge viser til avgitte høringssvar når denne saken har vært på høring tidligere. Saken har vært diskutert bredt i internettsamfunnet i Norge gjennom mange år, og vi er nå i en situasjon hvor Norpol har gitt Norid en klar anbefaling om å åpne for at også privatpersoner kan få registere.no domener. Dette er et meget viktig signal som nå bør følges opp. Vurderingen som skal gjøres er enkel. Skal privatpersoner, uavhengig av motivasjon, få adgang til å registere og ta i bruk.no på linje med alle organisasjonsformer som gir rett til et organisasjonsnummer fra Brønnøysundregisterene. IKTNorge mener det enkle svaret er ja. Vurderingen som skal gjøres handler ikke om de praktiske og lett håndterlige justeringene av regelverk etc, eller om vi skal gå tom for.no domener. Det er registrert over 100 millioner.com domener og i overkant av no domener. I Norge hander dette spørsmålet om hvorvidt alle skal ha mulighet til å sikre seg representasjon og bygge sin egen identitet i det digitale samfunnet på en måte de selv finner hensiktsmessig. Praksis i dag er et.no er et av veldig få domener som ikke er tilgjengelig for personer. Land som feks. Sverige og Danmark for for flere år siden gitt adgang for private til å registere.se og.dk, og gir med andre ord landenes borgere lik tilgang til internett som bedrifter, organisasjoner etc. Det er ikke et mål at alle skal registere sitt eget.no domene, og erfaringen tilsier at det vil være relativt få som gjør det. Det kan være mange årsaker til at privatpersoner ønsker å registere sitt eget domene. Det kan være kommende oppstartebedrifter som kan være i fasen før registering i Brønnøysund i lang tid. Grupper av personer som deler felles interesser, hobbier, amatørutsalg osv. Det kan være bevegelser, artister, kunstere, skribenter og mange andre som ikke har behov eller interesse for å registrere et selskap, men har legitime og gode årsaker til å ønske et eget domene. Det kan Side 5 av9

6 være ungdommer med en ide og et ønske om å bygge seg en plattform for kommunikasjon, innovasjon og læring. Den muligheten har internett samfunnet i de fleste land i verden, og ikke minst de fleste land Norge normalt sammelignes med, slik bør det være i Norge også. IKTNorge mener Norid må følge Norpol og internettsamfunnets klare råd og at det så raske som mulig skal åpnes for at også.no delen av internett er for alle. Med hilsen Torgeir Waterhouse Direktør internett og nye medier 2 ikt tron tangvik Enig Da det allikevel opprettes tusenvis av registreringer i enhetsregisteret kun med det formål å registrere.no domener, ser jeg ingen gode grunner til at ikke hvermannsen kan registrere.no domener. Infinitas Ikke enig Ønsker å forbeholde land domene til organisasjoner og unngå at useriøse aktører kjøper opp.no domener for så å sitte på de og/eller selge de videre senere. Dette gir fortsatt god oversikt og relativ tillit til.no domenene. Det finnes tilstrekkelig med alternativer for privatpersoner, bla.name og priv.no domenet. Oppfordre heller til at det sistnevnte blir gjort bedre kjent og populært! Internett Studio AS Enig Ja, jeg er enig dette. Min begrunnelse er at privatpersoner har registrert.no domener gjennom fiktive enkeltmannsforetak siden NORID ble opprettet. Så denne "begrensningen" har kun vært en irritasjon for oss alle. ISOC Norge Enig Høringsvar NO domenenavn for privatpersoner Det vises til Høring om norske domenenavn for privatpersoner, publisert på NORID sin hjemmeside 28. januar Norway Chapter of the Internet Society, ISOC Norge, vil med dette høringsvaret støtte forslaget om å endre navnepolitikken for.no slik at privatpersoner kan registrere domenenavn direkte under.no. ISOC Norge er representert i Norpol og er blant flertallet som ønsker en endring som gjør det mulig for privatpersoner å registrere direkte under.no. Som kjent gis dagens navnepolitikkfor.no kun muligheten for at privatpersoner kan registrere domenenavn under priv.no. ISOC Norge begrunner sitt standpunkt ut fra følgende: The Internet is for Everyone The Internet Society (ISOC.org) har som sin visjon The Internet is for Everyone. En slik visjon tilsier ikke kun bare like muligheter for alle til å bruke Internet, men også på like Side 6 av9

7 vilkår. Med andre ord så bør det foreligge saklige grunner for at privatpersoner ikke kan registrere domenenavn direkte under.no. Privatpersoner har en rekke legitime grunner til å ønske seg et eget domenenavn. ISOC Norge mener at de innvendinger mot å tillate private å registrere domenenavn direkte under.no som behandles i høringsnotatet ikke er tungtveiende nok til å opprettholde dagens praksis. For eksempel kan de ønske å ikke knytte sin epostadresse eller andre kontaktpunkter til en bestemt leverandør. Norske internettbrukere anser ikke.priv.no som et fullverdig alternativ: Det fremgår av av den statistikk som høringsnotatet framlegger, som også er i samsvar med vår generelle oppfatning, at delegering på tredje nivå ikke anses som fullverdig sammenlignet med delegering direkte under.no. Domenenavn for privatpersoner under.priv.no anses altså ikke som et fullverdig alternativ til domenenavn direkte under.no. Kvaliteten på.no vil ikke forringes av at privatpersoner registrerer domenenavn under.no: Norid har selv god erfaring med å kreve norsk personnummer for domenenavn under.priv.no. Det må derfor kunne legges til grunn at kvaliteten på registreringer av privatpersoner direkte under.no vil opprettholdes. Vi vil også bemerke at ethvert foretak ikke nødvendigvis vil bruke et domenenavn på en bedre måte enn en privatperson. Domenenavn i seg selv er ikke tilstrekkelig for å klargjøre om man forholder seg til en privatperson eller en bedrift: ISOC Norge er enig med vurderingene i Norids høringsnotat. Både at dagens priv.no er tilstrekkelig kjent til at man kan legge vekt på domenenavnet for å avgjøre at man handler med en privatperson, og også for bedrifter i oppstartsfasen kan et slik skille være problematisk. Vi ønsker i tillegg å påpeke informasjonsplikten virksomheter har etter ehandelsloven 81. Eksisterende tvisteløsningsmekanismer vil fortsette å fungere selv om privatpersoner kan registrere domenenavn direkte under.no: Dagens ordning med Domeneklagenemnda sikrer rettighetsinnehavere mot misbruk. ISOC Norge føler seg Side 7 av9

8 trygg på at tvisteløsningene til NORID vil sikre at eventuelle tvister ved at privatpersoner gis domenenavn direkte under.no vil bli løst på en god og fornuftig måte. Videre er ISOC Norge enig i de overgangsbestemmelser som høringsnotatet framlegger. Ivalde AS Ikke enig Domener under.no bør ikke tillates for privatpersoner, men i fortsettelsen som i dag forbeholdes bedrifter, organisasjoner etc. som har sitt eget organisasjonsnummer i Enhetsregisteret i Brønnøysund. Det at.no domenet ikke tillattes å registreres av alle og enhver i dette landet gir et resulterende visst kvalitetsstempel på dette domenet, tilsvarende som et norsk as gir et resulterende visst kvalitetsstempel på en bedrift, hvilket igjen er av en viss verdi eksempelvis i vurderingen av nettstedet som befinner seg på domenet. jth.net ApS Enig Ja, det kan de uden problemer i langt de fleste andre top level domæner i verden. priv.no har vist sig ikke at fungere. Den nuværende ordning svarer til, at privatpersoner er henvist til at bo i en ghetto i en bestemt del af byen. Mange privatpersoner registrerer i dag private domæner via et firma, de kender. Ved at tillade registrering direkte under.no får man langt bedre udbredt internettet til hele befolkningen. Kursavdelingen Midt-Norge Larsen Data ApS Ikke enig Dette vil undergrave verdien av å eie domener hvis "hvermannsen" skal få registrere domener. Enig LianesHardware Enig Det burde være helt naturlig at privatpersoner kan få egne.no domener. Linkas IT Ikke enig Jeg ønsker ikke at privatpersoner skal kunne registrere.no domener, da dette mest sannsynligvis vil skape en haug av domener som vil forsøple. Macrovideo Norge as Enig Jeg støtter at det åpnes for at privatpersoner kan opprette og eie private domenenavn direkte under.no. Jeg forutsetter at man beholder krav om entydig identifisering av juridisk person og det betyr bare at man kan registrere også med personnummer, i tillegg til organisasjonsnmummer.priv.no fungerer ikke i praksis for privatpersoner, og det blir en forskjellsbehandling mellom enkeltpersoner og eiere av foretak med organisasjonsnummer. Jeg synes at argumentet om at det bør være enkelre å gjennomføre overgang fra privatpersons domenenavn til bedriftseie av samme domenenavn, det letter oppstart av grundere, de får beskyttet sitt domenenavn i oppstartfasen og det blir enklere å gå hele veien fra grunder til enkeltmannsforetak til f.eks. et aksjeselskap. Det fremmer dermed nyskapning og beskyttelse av imatrielle verdier, Side 8 av9

9 helt fra privatperson til firmabruk. Samtidig vil verdien av et domenenavn kunne realiseres ved at man kan leie ut et domenenavn fra privatperson til firma, eller privatperson/grunder kan selge domenenavnet til firmaet som etter hvert blir opprettet."problemet" med at.no representerer et kvalitetsdomene, forverres vel ikke hvis man krever personnummer for å registrere domenet. Hvis det er ønske om et mer eksklusivt kvalitetsstempel for næringslivet, ville jeg heller gå inn for at man oppretter for eksempel underdomenet co.no eller firma.no til dette bruk. Slik det er i dag, vil man i praksis ikke vite sikekrt om et domenenavn som ender på.no, er en privatperson som ar et firma som har registrert et domene for privatpersonens bruk. I mitt tilfelle, jeg er styreleder og ene-eier i en bedrift, som har regisrert mitt private etternavn som domenenavn, ville det være sterkt ønskelig å få muligheten til å overføre mitt etternavn til eierskap for meg personlig. Jeg vil da ha enklere forhold hvis jeg skulle selge eller kanskje legge ned, firmaet som eier mitt personlige etternavn.no - Og jeg vil uten protester kunne slutte meg til å flytte mitt firmas domenenavn fra dagens domenenavn.no og over til noe som for mitt firmas del heter for eksempel:domenenavn.firma.no.det hele handler om å behandle juridiske personer likt, enten den juridiske personen er et firma, en ideell organisasjon, et enkeltforetak eller - en person med norsk personnummer. Ved å kreve norsk personnummer, vil man også unngå faren for at folk som ikke har noe med Norge å gjøre, bruker.no domenet. Side 9 av9

Høringssvar fra privatpersoner del 1

Høringssvar fra privatpersoner del 1 Høringssvar fra privatpersoner del 1 Navn Enig/- ikke enig Begrunnelse Alexander Enig JA! Alonso Enig Så slipper jeg å ha et selskap jeg ikke "benytter" til annet enn å beholde mine domener! Amir Enig

Detaljer

Høringssvar fra bedrifter og organisasjoner del 3

Høringssvar fra bedrifter og organisasjoner del 3 Høringssvar fra bedrifter og organisasjoner del 3 Bedriftsnavn MinHost /ikke enig Begrunnelse MnM Medieproduksjon AS Ikke enig Skaper usikkerhet rundt.no-domenet. Må i verste fall måtte registreres med

Detaljer

STIKKORD: Stolt.no, Domeneforskriften 4 og 7,

STIKKORD: Stolt.no, Domeneforskriften 4 og 7, DOK-2017-30 stolt.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2017-10-11 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2017-30 STIKKORD: Stolt.no, Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.3 og vedlegg H pkt. 1.3.1.

Detaljer

STIKKORD: inbound.no, Domeneforskriften 4 og 7,

STIKKORD: inbound.no, Domeneforskriften 4 og 7, DOK-2017-26 inboundnorway.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2017-09-15 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2017-26 STIKKORD: inbound.no, Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.1 og vedlegg H punkt

Detaljer

DOK lovehoney.no

DOK lovehoney.no DOK-2016-42 lovehoney.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2016-10-04 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2016-42 STIKKORD: Lovehoney.no. Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.3 og vedlegg H punkt

Detaljer

DOK-2016-10 somsenter.no

DOK-2016-10 somsenter.no DOK-2016-10 somsenter.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2016-02-25 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2016-10 STIKKORD: Somsenter.no, Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.3 og vedlegg H pkt.

Detaljer

DOK stillaskontroll.no

DOK stillaskontroll.no DOK-2017-07 - stillaskontroll.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2017-04-04 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2017-07 STIKKORD: Stillaskontroll.no, Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.3 og

Detaljer

STIKKORD: stoalegesenter.no/ Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17 1. og vedlegg H, rett til foretaksnavn, ikke ond tro

STIKKORD: stoalegesenter.no/ Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17 1. og vedlegg H, rett til foretaksnavn, ikke ond tro DOK-2011-23 INSTANS: DATO: 2011-06-28 DOKNR/PUBLISERT: Domeneklagenemnda - vedtak DOK-2011-23 STIKKORD: stoalegesenter.no/ Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17 1. og vedlegg H, rett til foretaksnavn,

Detaljer

DOK pizbuin.no

DOK pizbuin.no DOK-2016-04 pizbuin.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2016-01-25 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2016-04 STIKKORD: Pizbuin.no. Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.3 og vedlegg H punkt 1.3.

Detaljer

DOK listerregnskap.no

DOK listerregnskap.no DOK-2015-35 listerregnskap.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2015-08-21 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2015-35 STIKKORD: listerregnskap.no/ Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.1 og vedlegg

Detaljer

Høringssvar fra privatpersoner del 2

Høringssvar fra privatpersoner del 2 Høringssvar fra privatpersoner del 2 Navn Martin Enig/- ikke enig Begrunnelse Ikke enig Jeg mener at privatpersoner ikke skal kunne registrere domenenavnt direkte på.no. Behovet for at privatpersoner trenger.no-domene

Detaljer

DOK-2015-46 fortumnett.no

DOK-2015-46 fortumnett.no DOK-2015-46 fortumnett.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2015-11-19 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2015-46 STIKKORD: Fortumnett.no, Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.3 og vedlegg H punkt

Detaljer

DOK finnbilligeflybilletter.no

DOK finnbilligeflybilletter.no DOK-2017-14 - finnbilligeflybilletter.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2017-06-09 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2017-14 STIKKORD: finnbilligeflybilletter.no. Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk

Detaljer

DOK finnshopping.no

DOK finnshopping.no DOK-2017-13 - finnshopping.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2017-06-09 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2017-13 STIKKORD: finnshopping.no. Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.3 og vedlegg

Detaljer

DOK kajakvoss.no

DOK kajakvoss.no DOK-2016-33 kajakvoss.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 11. august 2016 DOKNR/PUBLISERT: STIKKORD: DOK-2016-08-11 Kayakvoss.no Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.3 og vedlegg

Detaljer

DOK conto.no

DOK conto.no DOK-2016-40 - conto.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2016-09-29 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2016-40 STIKKORD: conto.no, Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.3 og vedlegg H punkt 1.3.

Detaljer

DOK finnbruktbil.no

DOK finnbruktbil.no DOK-2017-12 - finnbruktbil.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2017-06-02 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2017-12 STIKKORD: finnbruktbil.no. Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.3 og vedlegg

Detaljer

DOK-2015-10 aurskogsparebank.no

DOK-2015-10 aurskogsparebank.no DOK-2015-10 aurskogsparebank.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2015-02-27 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2015-10 STIKKORD: aurskogsparebank.no/ Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.1 og

Detaljer

DOK fleshlight.no

DOK fleshlight.no DOK-2017-08 fleshlight.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2017-05-03 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2017-08 STIKKORD: Domenenavnet fleshlight.no. Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.3 og

Detaljer

DOK-2015-11 harstadsparebank.no

DOK-2015-11 harstadsparebank.no DOK-2015-11 harstadsparebank.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2015-02-27 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2015-11 STIKKORD: harstadsparebank.no/ Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.1 og

Detaljer

Klageordningen for.no. Grunnkurs Høsten 2006 Unni Solås

Klageordningen for.no. Grunnkurs Høsten 2006 Unni Solås Klageordningen for.no Grunnkurs Høsten 2006 Unni Solås I gamle dager Norids klageorgan (NOK) behandlet kun klager på Norids avgjørelser Norid sendte klagene til NOK sammen med innstilling om avgjørelse

Detaljer

DOK nitroinvest.no

DOK nitroinvest.no DOK-2017-10 - nitroinvest.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2017-05-23 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2017-10 STIKKORD: Nitroinvest.no. Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.3 og vedlegg

Detaljer

Juridiske problemstillinger ved avskaffelsen av papirskjema

Juridiske problemstillinger ved avskaffelsen av papirskjema Juridiske problemstillinger ved avskaffelsen av papirskjema Dette dokumentet beskriver de juridiske problemstillingene ved overgang til elektronisk avgitt egenerklæring, og avskaffelse av erklæring ved

Detaljer

JURIDISKE UTFORDRINGER

JURIDISKE UTFORDRINGER JURIDISKE UTFORDRINGER Advokat Cecilie Amdahl 11. November 2005 245252 Trender i juridisk praksis Registrarenes ansvar Nytt siste år Høring om Domeneklagenemndas (DOK) funksjon som tvisteløsningsorgan

Detaljer

STIKKORD: travprat.no/ Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.1 og vedlegg H

STIKKORD: travprat.no/ Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.1 og vedlegg H DOK-2012-38 INSTANS: DATO: 2012-08-06 DOKNR/PUBLISERT: Domeneklagenemnda - vedtak DOK-2012-38 STIKKORD: travprat.no/ Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.1 og vedlegg H SAMMENDRAG: SAKSGANG:

Detaljer

Aktuelt fra Norid. 27. April 2011 Hilde Thunem

Aktuelt fra Norid. 27. April 2011 Hilde Thunem Aktuelt fra Norid 27. April 2011 Hilde Thunem Private domenenavn Nye gtlder på vei? 2 Etter nytt registreringssystem Private domenenavn Norid overtok priv.no Evaluering av løsning for privatpersoner -

Detaljer

2. Domeneklagenemnda Domeneklagenemnda har i alt ni medlemmer. Hver sak skal behandles av tre medlemmer.

2. Domeneklagenemnda Domeneklagenemnda har i alt ni medlemmer. Hver sak skal behandles av tre medlemmer. Saksnummer: DOK 29/09 Klagen gjelder: luftforsvaret.no 1. Sakens parter Klager: Forsvarets logistikkorganisasjon på vegne av Luftforsvaret. Kontaktperson for klager: Bent Jostein Syversen Klagemotpart:

Detaljer

Noen klagesaker er opplagte, som da Domeneklagenemnda fikk inn en klage fra den kjente dekkforhandleren Sharifs Dekksenter i Skedsmo.

Noen klagesaker er opplagte, som da Domeneklagenemnda fikk inn en klage fra den kjente dekkforhandleren Sharifs Dekksenter i Skedsmo. Noen klagesaker er opplagte, som da Domeneklagenemnda fikk inn en klage fra den kjente dekkforhandleren Sharifs Dekksenter i Skedsmo. 26 UNINETT ÅRSRAPPORT 2009 Effektiv hjelp ved domenekonflikter Siden

Detaljer

DOK-2015-17 finnogspar.no

DOK-2015-17 finnogspar.no DOK-2015-17 finnogspar.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2015-04-15 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2015-17 STIKKORD: finnogspar.no / Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.1 og vedlegg H punkt

Detaljer

DOK lyddemping.no

DOK lyddemping.no DOK-2016-30 - lyddemping.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2016-06-28 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2016-30 STIKKORD: Lyddemping.no Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.3 og vedlegg H punkt

Detaljer

STIKKORD: abus.no/ Domeneforskriften 4 og 7,

STIKKORD: abus.no/ Domeneforskriften 4 og 7, DOK-2015-49 abus.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2015-12-09 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2015-49 STIKKORD: abus.no/ Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.3 og vedlegg H punkt 1.3. SAMMENDRAG:

Detaljer

DOK segwaytourstavanger.no

DOK segwaytourstavanger.no DOK-2016-49 - segwaytourstavanger.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2016-11-25 DOKNR/PUBLISERT: STIKKORD: SAMMENDRAG: DOK-2016-49 segwaytourstavanger.no Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk

Detaljer

DOK finndot.no

DOK finndot.no DOK-2017-21 finndot.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 31.08.2017 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2017-21 STIKKORD: finndot.no Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.3 og vedlegg H punkt 1.3.

Detaljer

DOK oaktreecapital.no

DOK oaktreecapital.no DOK-2015-44 oaktreecapital.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2015-10-08 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2015-44 STIKKORD: oaktreecapital.no/ Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.3 og vedlegg

Detaljer

DOK peppenos.no

DOK peppenos.no DOK-2016-02 peppenos.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2016-01-20 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2016-02 STIKKORD: peppenos.no, Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.1 og vedlegg H punkt

Detaljer

DOK-2015-23 sesamportalen.no

DOK-2015-23 sesamportalen.no DOK-2015-23 sesamportalen.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2015-05-22 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2015-23 STIKKORD: sesamportalen.no/ Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.1 og vedlegg

Detaljer

DOK incrediwear.no

DOK incrediwear.no DOK-2017-03 incrediwear.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 31.01.2017 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2017-03 STIKKORD: Incrediwear.no, Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.1 og vedlegg H

Detaljer

DOK segwaytours.no

DOK segwaytours.no DOK-2016-50 - segwaytours.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2016-11-25 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2016-50 STIKKORD: segwaytours.no Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.3 og vedlegg H

Detaljer

Høringssvar fra privatpersoner del 4

Høringssvar fra privatpersoner del 4 Høringssvar fra privatpersoner del 4 Navn Enig/- ikke enig Begrunnelse Jan E. Enig Ja, selvfølgelig skal alle ha tilgang til.no Dette trenger absolutt ingen forklaring. Har selv vært næringsdrivende i

Detaljer

VELKOMMEN SOM REGISTRAR FOR.NO

VELKOMMEN SOM REGISTRAR FOR.NO .no VELKOMMEN SOM REGISTRAR FOR.NO Du har inngått en registraravtale med Norid. Din håndtering av oppgaven som registrar er svært viktig både for dine kunder og for oss. Vi ønsker å bidra til at du kan

Detaljer

DOK-2014-19 audisalg.no

DOK-2014-19 audisalg.no DOK-2014-19 audisalg.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2014-04.30 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2014-19 STIKKORD: audisalg.no/ Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.1 og vedlegg H punkt

Detaljer

STIKKORD: bjd.no, Domeneforskriften 4 og 7,

STIKKORD: bjd.no, Domeneforskriften 4 og 7, DOK-2016-14 bjd.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2016-03-18 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2016-14 STIKKORD: bjd.no, Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.3 og vedlegg H punkt 1.3. SAMMENDRAG:

Detaljer

Innføring av domeneregistreringer med elektroniske egenerklæringer

Innføring av domeneregistreringer med elektroniske egenerklæringer 1 (11) Innføring av domeneregistreringer med elektroniske egenerklæringer Dette dokumentet beskriver en løsning for registrering av domenenavn med elektroniske egenerklæringer. 2 (11) Historikk Dato Revisjon

Detaljer

DOK lenovo.no

DOK lenovo.no DOK-2016-45 lenovo.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2016-11-01 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2016-45 STIKKORD: Lenovo.no Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.3 og vedlegg H punkt 1.3.

Detaljer

Norske domenenavn for privatpersoner diskusjonsgrunnlag

Norske domenenavn for privatpersoner diskusjonsgrunnlag Norske domenenavn for privatpersoner diskusjonsgrunnlag Regelen om plassering av privatpersoner i et eget kategoridomene priv.no ble sist vurdert i 2010, og er nå oppe til ny vurdering. Norpol drøftet

Detaljer

BEHANDLINGSREGLER FOR NORSK KAPITALFORVALTERFORENINGS KLAGEORDNING

BEHANDLINGSREGLER FOR NORSK KAPITALFORVALTERFORENINGS KLAGEORDNING BEHANDLINGSREGLER FOR NORSK KAPITALFORVALTERFORENINGS KLAGEORDNING 1. Generelt 1.1 Norsk Kapitalforvalterforenings Klageordning («NKFFK») behandler tvister av rettslig karakter som oppstår mellom foretak

Detaljer

STIKKORD: boozt.no/ Domeneforskriften 4 og 7,

STIKKORD: boozt.no/ Domeneforskriften 4 og 7, DOK-2015 05 boozt.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2015-01-27 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2015-05 STIKKORD: boozt.no/ Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.1 og vedlegg H punkt 1.2. SAMMENDRAG:

Detaljer

Brukerundersøkelse. Utført blant 600 domeneabonnenter i mars 2005

Brukerundersøkelse. Utført blant 600 domeneabonnenter i mars 2005 Brukerundersøkelse Utført blant 6 domeneabonnenter i mars Om undersøkelsen Utført av TNS Gallup i samarbeid med Post- og teletilsynet på oppdrag fra UNINETT Norid 6 av (1 %) tilfeldig uttrukne domeneabonnenter

Detaljer

Domeneforskriften 4 og 7,

Domeneforskriften 4 og 7, DOK-2016-54 - dfk.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2016-12-14 DOKNR/PUBLISERT: STIKKORD: DOK-2016-54 dfk.no Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.3 og vedlegg H punkt 1.3. SAMMENDRAG:

Detaljer

DOK akersberget.no

DOK akersberget.no DOK-2014-25 akersberget.no INSTANS: Domeneklagenemnda vedtak DATO: 2014-05-02 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2014-25 STIKKORD: akersberget.no/ Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.1 og vedlegg H punkt

Detaljer

STIKKORD: ado.no, Domeneforskriften 4 og 7,

STIKKORD: ado.no, Domeneforskriften 4 og 7, DOK-2017-28 ado.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2017-10-03 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2017-28 STIKKORD: ado.no, Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.3 og vedlegg H punkt 1.3. SAMMENDRAG:

Detaljer

Registrarordningen i teori og praksis. Norids registrarseminar 8. November 2006 Hilde Thunem

Registrarordningen i teori og praksis. Norids registrarseminar 8. November 2006 Hilde Thunem Registrarordningen i teori og praksis Norids registrarseminar 8. November 2006 Hilde Thunem Teori: De viktige spørsmålene Hvem lager reglene for.no? - Forvaltningsmodellen for.no - Domeneforskriften Hvem

Detaljer

Høringssvar fra privatpersoner del 8

Høringssvar fra privatpersoner del 8 Høringssvar fra privatpersoner del 8 Navn Enig/- ikke enig Begrunnelse Carl Stiegler Enig Det er ingen grunn til at ikke privatpersoner skal kunne registere et domene på link linje med hva folk kan under

Detaljer

Egenerklæring uten penn og papir. 27. april 2011 Unni Solås

Egenerklæring uten penn og papir. 27. april 2011 Unni Solås Egenerklæring uten penn og papir 27. april 2011 Unni Solås Agenda Hvorfor er vi her? Hvorfor blir vi ikke helt kvitt egenerklæringen? Modell 1 Modell 2 2 Hva handler dette møtet om? Papir og håndsignatur

Detaljer

VERDIGRUNNLAG. Visjon.no-domenet skal forvaltes til samfunnets beste

VERDIGRUNNLAG. Visjon.no-domenet skal forvaltes til samfunnets beste .no DETTE ER NORID 02 Visjon.no-domenet skal forvaltes til samfunnets beste VERDIGRUNNLAG Norids visjon og virksomhet er forankret i et sterkt samfunnsansvar som gjenspeiler at vi forvalter en ressurs

Detaljer

HVA INNEBÆRER DET Å VÆRE.NO-REGISTRAR? Grunnkurs Høsten 2006 Ingrid Ofstad

HVA INNEBÆRER DET Å VÆRE.NO-REGISTRAR? Grunnkurs Høsten 2006 Ingrid Ofstad HVA INNEBÆRER DET Å VÆRE.NO-REGISTRAR? Grunnkurs Høsten 2006 Ingrid Ofstad Hvorfor grunnkurs? Kontakt og opplæring viktig for samarbeidet Sette fokus på hvordan registrarene følger opp registraravtalen

Detaljer

Høringssvar fra privatpersoner del 5

Høringssvar fra privatpersoner del 5 Høringssvar fra privatpersoner del 5 Navn /- ikke enig Begrunnelse Michael Hinz Å måtte opprette "bedrifter" til å kunne registrere en.no-domene er like ulogisk som å opprette "bedrifter" for å kunne registrere

Detaljer

Høring om norske domenenavn for privatpersoner

Høring om norske domenenavn for privatpersoner Høring om norske domenenavn for privatpersoner I dag er det bare bedrifter og andre organisasjoner som kan registrere domener direkte under.no. For privatpersoner er det opprettet et eget kategoridomene

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I NORPOL 1

REFERAT FRA MØTE I NORPOL 1 REFERAT FRA MØTE I NORPOL 1 Dato og sted 29. april 2015 KS Agenda, Oslo Deltakere Norpol-medlemmer: NHO: Fredrik Mohn Lian Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD): Charlotte Thuesen IKT Norge: Torgeir

Detaljer

2. Domeneklagenemnda Domeneklagenemnda har i alt ni medlemmer. Hver sak skal behandles av tre medlemmer.

2. Domeneklagenemnda Domeneklagenemnda har i alt ni medlemmer. Hver sak skal behandles av tre medlemmer. Saksnummer: DOK19/08 Klagen gjelder:sehvasomskjer.no 1. Sakens parter Klager: TV 2 AS Kontaktperson for klager: Bryn Aarflot AS ved advokatfullmektig Thomas Strand-Utne Klagemotpart: NET INVEST NORWAY

Detaljer

Sekretariatets vurdering av om klagen skal tas under behandling

Sekretariatets vurdering av om klagen skal tas under behandling Saksnummer: DOK 07/08 Klagen gjelder: promotech.no 1.Sakens parter Klager: ProMotech Diesel Performance Engineering AB Kontaktperson for klager: Håmsø Patentbyrå ANS, Gunnar Håmsø Klagemotpart: Panoramiq

Detaljer

Høringssvar fra privatpersoner del 7

Høringssvar fra privatpersoner del 7 Høringssvar fra privatpersoner del 7 Navn /- ikke enig Begrunnelse Eigil Prydz Det er uretferdig at de med et enmannsfirma skal få bruke.no, og ikke alle vi andre. Andreas R Vidar Skauge Ramdal Arnt Ree

Detaljer

Bakgrunn for registrering av private domenenavn under.no. September 2014

Bakgrunn for registrering av private domenenavn under.no. September 2014 Bakgrunn for registrering av private domenenavn under.no September 204 Metode og gjennomføring Formål: Få økt kunnskap om bakgrunnen for at abonnentene registrerte privat domenenavn direkte under.no for

Detaljer

Høring om norske domenenavn for privatpersoner

Høring om norske domenenavn for privatpersoner Høring om norske domenenavn for privatpersoner Gjennomgang av høringsuttalelser og anbefaling Trondheim, 08.04.2014 Revisjonshistorie Versjon Dato Endring 0.1 12.03.2014 Dokument opprettet 0.5 18.03.2014

Detaljer

Hvordan skrive en søknad? Grunnkurs Oslo, 25. april 2007 Unni Solås

Hvordan skrive en søknad? Grunnkurs Oslo, 25. april 2007 Unni Solås Hvordan skrive en søknad? Grunnkurs Oslo, 25. april 2007 Unni Solås Hvilke søknadsskjema finnes? Registrere organisasjon Registrere person Registrere rolle Registrere navnetjener (host) 2 Registrere domenenavn

Detaljer

Bruk og oppfatninger av domenenavn. En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid

Bruk og oppfatninger av domenenavn. En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid Bruk og oppfatninger av domenenavn En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid 1 Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

DOK husogbolig.no

DOK husogbolig.no DOK-2016-53 husogbolig.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2016-12-09 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2016-53 STIKKORD: husogbolig.no Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.3 og vedlegg H punkt

Detaljer

10 mistak du vil unngå når du starter selskap

10 mistak du vil unngå når du starter selskap 10 mistak du vil unngå når du starter selskap Ove Brenna Senior Bedriftsrådgiver Kontakt: E-post: ove.brenna@norskbedriftstjenste.no Tlf: 21 89 92 37 Ove Brenna har over 20 års erfaring fra selskapetableringer

Detaljer

Domenenavn under.no - Konkurranseanalyse

Domenenavn under.no - Konkurranseanalyse Domenenavn under.no - Konkurranseanalyse Haakon Sandven Seniorrådgiver Post- og teletilsynet 11. november 2005 Bakgrunn for analysen 6 år siden registrarordningen ble innført. Norid ønsker å kartlegge:

Detaljer

Registrarmodellen. Hilde Thunem NORID. Norids registrarseminar

Registrarmodellen. Hilde Thunem NORID. Norids registrarseminar Registrarmodellen Hilde Thunem NORID Norids registrarseminar Innhold Hvem er Norid? Registrarmodellen Forhold mellom partene Sentrale dokumenter Ansvar og plikter Norid Registraren Søker Å være registrar

Detaljer

Informasjon om Norids kommunikasjonskampanje i forbindelse med lansering av private domenenavn under priv.no

Informasjon om Norids kommunikasjonskampanje i forbindelse med lansering av private domenenavn under priv.no Informasjon om Norids kommunikasjonskampanje i forbindelse med lansering av private domenenavn under priv.no 12. mai 2011 Målet med informasjonskampanjen Publikum skal kjenne til muligheten for å få et

Detaljer

Bruk og oppfatninger av domenenavn. Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn

Bruk og oppfatninger av domenenavn. Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn Bruk og oppfatninger av domenenavn Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

Norid Undersøkelse blant personer som har registrert domenenavn.priv.no Kvalitativ oppfølging

Norid Undersøkelse blant personer som har registrert domenenavn.priv.no Kvalitativ oppfølging Norid Undersøkelse blant personer som har registrert domenenavn.priv.no Kvalitativ oppfølging Oslo, juli 2008 Karen Voldsund Konsulent Sjur Egstad Seniorkonsulent TNS Gallup Innhold Side: Bakgrunn, formål

Detaljer

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak SpareBank 1 Markets AS ( SpareBank 1 Markets ) er innholdsleverandør for aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank. For å oppfylle kravet til etablering av

Detaljer

Besl. O. nr. 103. (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 103. Jf. Innst. O. nr. 79 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 43 (2002-2003)

Besl. O. nr. 103. (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 103. Jf. Innst. O. nr. 79 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 43 (2002-2003) Besl. O. nr. 103 (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 103 Jf. Innst. O. nr. 79 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 43 (2002-2003) År 2003 den 4. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

Høringssvar fra privatpersoner del 3

Høringssvar fra privatpersoner del 3 Høringssvar fra privatpersoner del 3 Navn /- ikke enig Begrunnelse Hilde Andersen Ja, privatpersoner bør kunne registrere domenenavn under.no. Det er unødvendlig å skulle opprette ENK i Brønnøysund, unørdig

Detaljer

Klagen er gjort kjent for innklagede ved oversendelse 14.01.2011. Klagesaken ble oversendt Domeneklagenemnda 23.02.2011.

Klagen er gjort kjent for innklagede ved oversendelse 14.01.2011. Klagesaken ble oversendt Domeneklagenemnda 23.02.2011. DOK-2011-09 INSTANS: DATO: 2011-03-16 DOKNR/PUBLISERT: STIKKORD: SAMMENDRAG: SAKSGANG: PARTER: Klager: Domeneklagenemnda - vedtak DOK-2011-09 Urix.no, Domeneforskrift 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17 1.

Detaljer

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak SpareBank 1 Markets AS ( SpareBank 1 Markets ) er innholdsleverandør for aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank. For å oppfylle kravet til etablering av

Detaljer

Verdien av design. Ny design ga en vekst i markedsandel på 54,7 % i forhold til året før.

Verdien av design. Ny design ga en vekst i markedsandel på 54,7 % i forhold til året før. Verdien av design Ny design ga en vekst i markedsandel på 54,7 % i forhold til året før. Ny design på gamle produkter økte salget i snitt med 45 %. Ett produkt økte omsetning med 370 %! Forholdet nye gtlder

Detaljer

HVA INNEBÆRER DET Å VÆRE.NO REGISTRAR? Grunnkurs Våren 2007 Marit Østlyng

HVA INNEBÆRER DET Å VÆRE.NO REGISTRAR? Grunnkurs Våren 2007 Marit Østlyng HVA INNEBÆRER DET Å VÆRE.NO REGISTRAR? Grunnkurs Våren 2007 Marit Østlyng Tema Registraravtalen - rettigheter og krav Aktivitetskravet Egenerklæringen 2 Rollen som registrar Registrarene er mellomleddet

Detaljer

Vemma Europes personvernerklæring

Vemma Europes personvernerklæring Vemma Europes personvernerklæring Vemma Europe forstår at du er opptatt av hvordan informasjon om deg blir behandlet og fordelt, og vi setter pris på at du stoler på at vi gjør det forsiktig og fornuftig.

Detaljer

Registrarordningen i fokus Norids registrarseminar 11. november 2005 Hilde Thunem

Registrarordningen i fokus Norids registrarseminar 11. november 2005 Hilde Thunem Registrarordningen i fokus Norids registrarseminar 11. november 2005 Hilde Thunem Hvem er Norid? UNINETT AS heleid av staten (UFD) Norid er heleid av UNINETT AS Privatrettslig organisert, men eid av staten

Detaljer

Innlegg på Lucy Smiths barnerettighetsdag. 5. november 2014. Advokat Frode Elgesem

Innlegg på Lucy Smiths barnerettighetsdag. 5. november 2014. Advokat Frode Elgesem Innlegg på Lucy Smiths barnerettighetsdag 5. november 2014 Hvilke nasjonale rettsmidler bør finnes for barn i Norge? Advokat Frode Elgesem I vår familie som alle andre familier kommer barnas rettigheter

Detaljer

Statens legemiddelverk. Generelt om Altinn. EYRA - Digital samhandling med Statens legemiddelverk

Statens legemiddelverk. Generelt om Altinn. EYRA - Digital samhandling med Statens legemiddelverk Statens legemiddelverk Generelt om Altinn EYRA - Digital samhandling med Statens legemiddelverk 10467siwox 03.05.2012 Innhold Hva er Altinn?... 3 Hvorfor benytte Altinn?... 3 Videre utviklingsplan for

Detaljer

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no)

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Jeg gir i økende grad råd til klienter i saker der KOFA har kommet med uttalelser partene er sterkt uenige

Detaljer

Forslag til endringer i enhetsregisterloven og enhetsregisterforskriften. Plikt til å melde elektronisk adresse til Enhetsregisteret.

Forslag til endringer i enhetsregisterloven og enhetsregisterforskriften. Plikt til å melde elektronisk adresse til Enhetsregisteret. Høringsnotat Forslag til endringer i enhetsregisterloven og enhetsregisterforskriften. Plikt til å melde elektronisk adresse til Enhetsregisteret. 1. Hovedinnholdet i forslaget Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for næring og eierskap

Oslo kommune Byrådsavdeling for næring og eierskap Oslo kommune Byrådsavdeling for næring og eierskap Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Dato: 14.09.2017 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 201703684-6 Kristin Anderssen,

Detaljer

Registrarundersøkelsen 2007. Registrarseminar Oslo, 21. november 2007 Marit Østlyng

Registrarundersøkelsen 2007. Registrarseminar Oslo, 21. november 2007 Marit Østlyng Registrarundersøkelsen 2007 Registrarseminar Oslo, 21. november 2007 Marit Østlyng Metode Undersøkelsen gjennomført av Synovate MMI Antall registrarer: 440 Antall svar: 182 (41,4 %) Skala fra 1 (Uakseptabelt

Detaljer

Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver.

Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. 1. Innledning Hvis du som arbeidstaker ikke får lønn og feriepenger

Detaljer

DOK-2014-44 spillemidlene.no

DOK-2014-44 spillemidlene.no DOK-2014-44 spillemidlene.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2014-09-01 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2014-44 STIKKORD: spillemidlene.no/ Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.1 og vedlegg

Detaljer

Høringsuttalelse - forslag om ny nemndsstruktur på skatte- og merverdiavgiftsområdet

Høringsuttalelse - forslag om ny nemndsstruktur på skatte- og merverdiavgiftsområdet Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 25.06.2014 Vår ref.: 14-796/HH Deres ref.: 13/3244 SL UR/KR Høringsuttalelse - forslag om ny nemndsstruktur på skatte- og merverdiavgiftsområdet

Detaljer

1 Ot.prp. nr. 58 (2002-2003), pkt. 12.2.1 (s. 68).

1 Ot.prp. nr. 58 (2002-2003), pkt. 12.2.1 (s. 68). Forbrukerrådet Postboks 4594 Nydalen 0404 OSLO 17.08.05 Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon kommentarer til utkast Det vises til Forbrukerrådets oversendelse av utkast til avtale og drift av

Detaljer

Jørgen Ask Familie Kiropraktor. Velkommen Til Oss

Jørgen Ask Familie Kiropraktor. Velkommen Til Oss Jørgen Ask Familie Kiropraktor Velkommen Til Oss Ditt første besøk hos oss er en mulighet for oss til å lære mer om deg. Det er et tidspunktet for deg til å dele med oss hvor du er nå, hva du ønsker å

Detaljer

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING Før du kjøper fondsandeler, råder vi deg til å gi oss informasjon om din investeringskunnskap og -erfaring. Med bakgrunn i den oppgitte informasjonen

Detaljer

Vår referanse:

Vår referanse: Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO NATIONAL POLICE DIRECTORATE Deres referanse: 16/7537 Vår referanse: 201700960-7 008 Sted, Dato Oslo, 03.05.2017 HØRINGSSVAR FRA POLITIDIREKTORATET

Detaljer

Høringsnotat. Forslag om endring av lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd (dyrevelferdsloven)

Høringsnotat. Forslag om endring av lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd (dyrevelferdsloven) Høringsnotat Forslag om endring av lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd (dyrevelferdsloven) Høringsfrist: 15. mai 2017 1 Innhold Høringsnotat... 1 1. OVERSIKT OVER HØRINGSNOTATETS FORSLAG... 3 2. GJELDENDE

Detaljer

STIKKORD: sezam.no/ Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.1 og vedlegg H punkt 1.2.

STIKKORD: sezam.no/ Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.1 og vedlegg H punkt 1.2. DOK-2015-37 sezam.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2015-08-21 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2015-37 STIKKORD: sezam.no/ Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.1 og vedlegg H punkt 1.2. SAMMENDRAG:

Detaljer

Norid Registreringsenheten for.no-domenet HØRING OM NORSKE DOMENENAVN FOR PRIVATPERSONER - GJENNOMGANG AV HØRINGSUTTALELSER OG ANBEFALING

Norid Registreringsenheten for.no-domenet HØRING OM NORSKE DOMENENAVN FOR PRIVATPERSONER - GJENNOMGANG AV HØRINGSUTTALELSER OG ANBEFALING Norid Registreringsenheten for.no-domenet HØRING OM NORSKE DOMENENAVN FOR PRIVATPERSONER - GJENNOMGANG AV HØRINGSUTTALELSER OG ANBEFALING HØRING OM NORSKE DOMENENAVN FOR PRIVATPERSONER 1 Versjon Dato Endring

Detaljer

tollovervåking knowhow bedriftshemmeligheter design Advokatfirmaet Solbø AS

tollovervåking knowhow bedriftshemmeligheter design Advokatfirmaet Solbø AS tollovervåking knowhow? bedriftshemmeligheter design Slependveien 48 på Slependen www.solboe.no 6 advokater Marthe F. Hagberg 10 års erfaring knyttet til immaterielle rettigheter rådgivende arbeid, beskyttelse

Detaljer

Avtale SMS Gateway. Avtale SMS Gateway. Kunde (heretter kalt Kunden) Firmanavn / Navn. Org. Nr. / Personnummer. Kontonummer (hvis utbetaling CPA /GAS)

Avtale SMS Gateway. Avtale SMS Gateway. Kunde (heretter kalt Kunden) Firmanavn / Navn. Org. Nr. / Personnummer. Kontonummer (hvis utbetaling CPA /GAS) Kunde (heretter kalt Kunden) Avtale SMS Gateway Firmanavn / Navn Org. Nr. / Personnummer Kontonummer (hvis utbetaling CPA /GAS) Merkantil kontaktperson Telefonnummer Epost Adresse / Postboks Postnummer

Detaljer