Fram Ingeniørkontor AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fram Ingeniørkontor AS"

Transkript

1 Postboks 4814 Nydalen 0484 Oslo 9. Januar 2015 Nesodden kommune Postboks Nesoddtangen SØKNAD OM DISPENSASJON VEDRØRENDE PLANKRAV for oppføring av bolig - gnr 2/bnr 113 Nesodden kommune Øvreveien 9, 1450 Nesoddtangen Tiltakshaver ønsker å oppføre bolig på eiendom gnr 2 bnr 113, Øvreveien 9, i Nesodden kommune. Eiendommen ligger i uregulert område og det er bestemmelsene Kommuneplanens arealdel som gjelder. I henhold til kommuneplanbestemmelsens arealdel 1 punkt 1 kan arbeider etter Pbl 20-1 ikke finne sted før området inngår i reguleringsplan. Det omsøkes derfor dispensasjon fra plankravet. I føringer til planbestemmelsen står det nevnt at dispensasjon ikke vil kunne påregnes gitt for forhold som: vil vanskeliggjøre en god areal-/reguleringsmessig utforming av området vil medføre en forringelse av miljøverdier vil redusere interne områdekvaliteter Bestemmelsene om dispensasjon er nedfelt i Plan- og bygningslovs (plandelen) kapittel 19. Loven fastslår følgende i 19-2: Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Kommunens adgang til å gi dispensasjon er avgrenset ved lov. Det kreves at hensynene bak den bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt, og det må i tillegg foretas en interesseavveining, der fordelene ved tiltaket må vurderes opp mot ulempene. Det må foreligge en klar overvekt av hensyn som taler for dispensasjon. Det innebærer at det normalt ikke vil være anledning til å gi dispensasjon når hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med styrke. Kort redegjørelse for tiltaket Tiltakshaver ønsker å oppføre ny enebolig i et allerede etablert boligområde på Nesodden. Det har i den senere tid blitt oppført en rekke boliger av forskjellig utforming og størrelse i dette området. Boligen skal benyttes som helårsbolig.

2 Den nye boligen er et enkelt bygg med hovedetasje og underetasje, der underetasjen er plassert godt inn i terrenget, slik at tomtens topografi ivaretas og det gjøres færrest mulig terrenginngrep. Planlagte bolig vil ha trekledning med liggende panel, valmet tak med takvinkel 22o, høyeste fasade blir beliggende mot vest og Øvreveien og laveste fasade mot øst. Gjennomsnittlig gesims- og mønehøyde vil være hhv. 4,5 og 6,0 meter. Øvrige hus i området er en blanding av ny og gammel trehusbebyggelse, og viktige estetiske prinsipper har vært å finne et hus som ligger lavt i terrenget og med en byggeskikk som ikke konkurrerer med den eksisterende bebyggelsen i området. Nedenstående bilder viser omkringliggende boliger for eiendommen Øvreveien 7 B, gnr 2 bnr 216 Øvreveien 11, gnr 2 bnr 116 Øvreveien 6, gnr 2 bnr 165 Øvreveien 1, gnr 2 bnr 126 Øvreveien 3, Gnr 2 bnr 1067

3 Føringer for området Rikspolitiske retningslinjer for planlegging i kyst og sjøområder i Oslofjordregionen (T-4/93) Nesodden kommunen ligger innenfor det geografiske virkeområdet for rikspolitiske retningslinjer for Oslofjorden. Hovedmålet med bestemmelsene er at naturverdier, kulturminneverdier og rekreasjonsverdier innenfor retningslinjens geografiske virkeområde skal forvaltes som en ressurs av nasjonal betydning, til beste for befolkningen i dag og i fremtiden. Retningslinjene retter fokus mot byggeområder, åpne områder, strandsone og sjøområder. For byggeområder poengteres det blant annet at etablering av ny bebyggelse bør foregå i tilknytning til eksisterende tettstedsområder og at det skal legges vekt på å sikre friområder og naturelementer som sammenhengende grøntstruktur i nærmiljøet. Det planlagte tiltak er ikke i strid med de overnevnte rikspolitiske retningslinjene. Grønn plakat for kystsonen Eiendommen ligger ikke i LNF-område, og således blir ikke LNF-verdier forringet ved oppføring av planlagte tiltak. Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Det planlagte tiltak blir ikke beliggende innenfor 100-metersbeltet langs sjøen. Vedrørende strandsonen langs sjøen, så ligger eiendommen inneklemt mellom andre bebygde eiendommer, og vi anser derfor ikke at planlagte tiltak kan føre til privatisering eller gjentetting av strandarealer, som bør unngås. Automatisk fredete kulturminner De topografiske forhold tilsier at planområdet har potensiale for forminner uten synlig markering. Det er, oss bekjent, ikke gjort en arkeologisk registrering av eiendommen, men denne registreringen vil avtales med avdeling for kultur, frivillighet og folkehelse, dersom Fylkesrådmannen krever dette. For øvrig anføres at eiendommen ligger høyere over havet enn de områder hvor de topografiske forhold tilsier mulighet for å gjøre funn fra Steinalderen, da særlig Nøstvedtperioden. På kommunens situasjonskart er det markert SEFRAK-registrert bygning beliggende i eiendommens nordøstlige hjørne. Dette bygget sto ikke på eiendommen da tiltakshaver kjøpte denne, og vi har således ingen informasjon om når dette bygget ble fjernet. Vi har vedlagt SEFRAK-registeringen som ble gjort av bygget i 1978 (vedlegg Q5). Vann- og avløp Tiltakshaver har inngått avtale om tilkobling til lokalt avløpsanlegg og tilkobling av offentlig vann fra kum på østsiden av gnr 2 bnr Tilkobling til lokalt kloakkanlegg vil tillate miljøvennlig løsning i nærmeste årene, før evt.tiltak blir gjennomført av kommunen. Tilkoblingspunktet ligger akkurat på det syd-østlige hjørnet mot gnr 2 bnr 107. Pumpeanlegget tillater tilkobling av 8 husstander og belastning på kommunens nett vil ikke utvides vesentlig av kun én boenhet. Tilkobling til vann- og avløp blir gjort med minimale terrenginngrep. Vei- og adkomstforhold Det vil ikke være behov for å anlegge ny avkjørsel i forbindelse med planlagt tiltak, da tiltakshaver vil bruke eksisterende avkjørsel for innkjøring til eiendommen. Denne innkjørselen brukes allerede av

4 naboer og anses således å være tilfredstillende for kommunen da krav til trafikksikkerhet innfris. Forbedringer av denne avkjørselen vil også gjøres i henhold til avtale med naboer. Utkjørselen mot Øvreveien består i dag av en veldig krapp sving og bratt stigning, og denne vil således avrundes noe for å forbedre frisikt ved inn- og utkjørsel, og derved bedre trafikksikkerheten for både eksisterende og nye brukere av avkjørselen. Avtalen og inntegnet endring av avkjørsel er vedlagt som vedlegg Q4. Tiltakshaver har for øvrig hatt en telefonkonferanse med saksbehandler Christian Kvaksrud ved Nesodden commune (omtalt som mini-forhåndskonferanse ), og fikk da tilbakemelding om at det ved søknad om dispensasjon vil bli lagt spesiell vekt på spørsmål rundt vann, kloakk og adkomst i Flaskebekkområdet. Ifølge Christian Kvaksrud er de eksisterende inngåtte avtalene veldig gode argumenter for søknaden Begrunnelser for dispensasjon Eiendommen ligger i et område som i kommuneplanens arealdel er sonet til boligbebyggelse. Det søkes om dispensasjon fra arealplanens plankrav da vi anser at oppføring av planlagt tiltak ikke vil vanskeliggjøre en god areal- og reguleringsmessig utforming av området, medføre en forringelse av miljøverdier eller redusere interne områdekvaliteter. Eiendommen er per i dag ubebygget, mens omkringliggende eiendommer i hovedsak er bebygde eiendommer. Det er liten grunn til å tro at en regulering av dette området vil avvike vesentlig i forhold til den eksisterende bebyggelse som ligger tett opptil og omkring eiendommen, både hva gjelder utnyttelsesgrad og byggehøyder. Omkringliggende eiendommer er relativt tett bebygd av boliger med noe ulik arkitektur, møneretning og plassering. Planlagt bolig er valgt ut med tanke på tilpasning til strøkets karakter og oppføring av planlagt bolig på eiendommen vil ikke skille seg ut på noe vis, eller føre til en vesentlig fortetting av området. Tiltakshaver har, som tidligere nevnt, inngått avtaler vedrørende tilknytning til vann og kloakk, plassering av vei, postkasser og søppelstativ for eiendommen (vedlagt), slik at disse forhold ikke skal være til hinder for innvilgelse av dispensasjon fra plankrav. Tiltakshaver har ved planlegging av tiltaket konferert med naboer for å sikre at planlagt bolig skal være til minst mulig sjenanse for øvrige beboere, både mht utførelse og eksisterende utsiktsforhold. Hustypen er valgt og plasssert i samsvar med ønsker fra naboer. Utarbeiding av reguleringsplaner er en langsiktig prosess, og dersom tiltakshaver må vente til pågående arbeid med reguleringplan Flaskebekk er ferdig utarbeidet og godkjent, kan dette forsinke byggeprosessen med flere år. Konsekvensen av dette er svært uheldig både for eiendommen med hensyn til tomtekarakteren og for tiltakshaver som ung familie i etableringsfasen. Sistnevnte vil da lide store økonomiske tap etter opptak av lån for tomtekjøp i et presset marked dersom innvilgelse av byggesøknad trekker flere år ut i tid. Vurdering av om hensynet bak bestemmelsene er vesentlig tilsidesatt Ved en vurdering av dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsen bør man stille seg spørsmålet om hensynene bak bestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt, om fordelene er større enn ulempene samt om hensynene bak bestemmelsen det søkes om dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med styrke. I den forbindelse anføres følgende: Hensynet bak bestemmelsen i 1 punkt 1 antas å være at det ikke skal bygges boliger som mangler infrastruktur og sørge for at utbygging foregår på en helhetlig måte innenfor fornuftige rammer. Vedrørende infrastruktur kan nevnes; Da eiendommen har formål boligbebyggelse i kommuneplanen og ligger som et lite ubebygd restareal med bebygde eiendommer rundt, anses det at infrastruksturen i området for en stor del er ivaretatt, og oppføring av enebolig på denne eiendommen vil ikke medføre at bruken av det uregulerte områdets infrastruktur vil endre seg nevneverdig fra dagens bruk. Oppføring av enebolig her vil føre til at bruken av dagens infrastruktur blir noe utvidet, men i svært begrenset grad.

5 Det er også verdt å nevne at planlagte tiltak er en enebolig uten utleiedel, samt at tiltakshaver allerede har inngått avtaler for vann- og avløp, forutsatt at lokal infrastruktur tillater det. Vedrørende utbygging av området; I planbestemmelsen står det under Byggesaksbehandling og utarbeidelse av reguleringsplaner Generelle retningslinjer under avsnittet områdebenevnelse: B; det tillates ingen utvikling av området. Dagens miljø med blanding av helårsboliger og hytter opprettholdes. Planlagt tiltak er etablering av en ny bolig i et allerede etablert boligområde, hvor det i senere tid har blitt oppført en rekke boliger av forskjellig utforming og størrelse. Det er i området igangsatt arbeid med en reguleringsplan. Forslag til reguleringsplan for området har vært lagt ut til offentlig ettersyn og ligger nå til behandling i kommunen med lav prioritet. Planforslaget viser at området er sonet til Annet kombinert formål; bolig og fritidsbebyggelse, sone 3 bevaring av bygninger og anlegg. Planlagt bolig på eiendommen forholder seg i stor grad til de foreslåtte reguleringsbestemmelsene og den omkringliggende bebyggelse, både hva gjelder eiendommens utnyttelse og planlagt boligs utforming, som er i tråd med det estetiske uttrykket i området. Reguleringsplan for Flaskebekk som ligger til behandling i kommunen, med lav prioritet, sier blant annet i i de foreslått reguleringsbestemmelsene at boenhet ikke skal ha BYA større enn 200 m 2 dersom boenheten er en etasje, og 175 m 2 dersom boenheten er mer enn en etasje. I dette avsnittet beregnes BYA med fradrag for garasjer, uthus, utkragede bygningsdeler, åpent overbygget areal, kjeller og anlegg under terreng. Det planlagte tiltaket har en grunnflate på 89,8 m 2 og BYA inkludert inngangsparti og veranda på 102 m 2. I boligområdet rundt planlagte tiltak er det representert et stort antall boliger som vesentlig overskrider de foreslåtte reguleringsbestemmelsene hva dette angår. Videre forholder planlagte bolig seg til den foreslåtte reguleringsplanen med hensyn til %BYA i forhold til tomtestørrelse, da tiltaket inkludert garasje/parkering på terreng vil være 9,4% mens det i reguleringsplan for Flaskebekk er angitt max %BYA til 12% for sone 3. Planlagt bolig vil være beliggende 12,0 meter fra veimidte i Øvreveien, og byggegrense i følge foreslåtte reguleringsplan er 8 meter fra veimidte i offentlige vei og 6 meter fra veimidte i privat vei. Det er naturlig å anta at en evt. regulering av den omsøkte eiendommen ville foreslå en utnyttelse og høyder som er i tråd med omkringliggende bebyggelse. Det planlagte tiltaket anses ikke å være til hinder for gjennomføring av senere reguleringsplan, heller ikke når det gjelder hensynet til områdets bevaringsverdier. Hensynet bak bestemmelsen anses ikke å bli tilsidesatt og er ikke i konflikt med regionale eller statlige rammer eller mål. Boligen er godt tilpasset omgivelsene. Vurdering av fordeler og ulemper Fordelene ved å tillate dispensasjon fra plankravet utgjør ingen endring i intensjonen bak bestemmelsen. Hensikten med plankravet var ikke å nekte bygging på allerede fradelte eiendommer der krav til infrastruktur og arkitektur er ivaretatt, men å sørge for at ny bebyggelse har den infrastrukturen og det estetiske uttrykket som er nødvendig for å fungere og integreres på en tilfredsstillende måte. Infrastruktur for planlagt bolig er godt ivaretatt jamfør tidligere beskrevet, og vedrørende arkitektur er planlagte bolig godt tilpasset områdets arkitektoniske uttrykk og vil føre til en estetisk helhet i området da tomtene for øvrig er bebygget. Boligen vil ligge midt på eiendommen, med laveste fasade mot øst og høyeste fasade mot Øvreveien i vest. Det vil være godt med egnede uteoppholdsarealer på eiendommen og ny bolig vil ikke føre til at området fortetter seg eller påvirker infrastrukturen på en negativ måte. Et annet moment er at eiendommens forrige eier, etter avtale med eier av gnr. 2 bnr. 107, har gjort eiendommen byggeklar ved å fjerne alle trær. Eiendommen fremstår nå som en bar flekk midt i bebygget område, noe som verken er estetisk pent eller fordelsmessig for eiendommen.

6 Ulempen ved å tillate dispensasjon fra bestemmelsen er at selve bestemmelsen da etter hvert kan miste sin kraft. En dispensasjon fra plankravet vil ikke føre til at denne mister sin kraft i dette tilfellet, da dette er et allerede bebygd område med god infrastruktur og blandet bebyggelse, og tiltaket er av mindre betydning for miljø og samfunn. Vurdering av om hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med styrke Oppføring av bolig på eiendommen vil ikke avvike fra eller påvirke den pågående reguleringsprosessens overordnede mål i negativ retning, og vil ikke være sjenerende på den omkringliggende bebyggelsen. Eiendommens beliggenhet med bebygde eiendommer til alle sider tilsier at området i hovedsak er ferdig utbygd, at planlagte tiltak vil ha et svært beskjedent omfang, og at tiltaket ikke vil vanskeliggjøre utvikling av andre eiendommer eller være til hinder for planlegging eller gjennomføring av plan. Det vil heller ikke være hensiktsmessig å utarbeide en reguleringsplan, eller avvente ferdigbehandling av påbegynt reguleringsplan, for kun en eiendom så lenge alle krav som vanligvis ivaretas gjennom en reguleringsprosess her vil ivaretas i byggesøknad og dispensasjon. Vi vil for øvrig vise til Ot.prp. nr. 45 ( ) (lovforarbeidene) vedrørende dispensasjon: Dispensasjon: Bygningslovutvalget vurderer endringer i gjeldende lov 7 for byggesaksdelen. Den praktiske bruk av dispensasjonsreglene har etter Bygningslovutvalgets oppfatning vist at det er behov for å kunne fravike plan- og bygningslovens regelverk i enkeltsaker for å få gode og hensiktsmessige løsninger. Selv om slike avvikende løsninger går ut over reglenes forutberegnelighet, tilsier hensynet til en fleksibel og effektiv byggesaksbehandling at dispensasjonsinstituttet opprettholdes. Konklusjon Vi mener etter overnevnte vurdering at vilkårene for dispensasjon etter Pbl 19-2 er oppfylt, og at søknad om dispensasjon bør innvilges for planlagte tiltak. Da det, som nevnt, i senere tid er oppført nye boliger i området, anser vi også at likebehandlingsprinsippet vil komme til anvendelse ved behandling av omsøkte dispensasjonssøknad. Med vennlig hilsen Tonia Hansen

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200805956/22 Saksbeh.: VIFR Emnekode: NYBY-5210 Kopi til:

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200805956/22 Saksbeh.: VIFR Emnekode: NYBY-5210 Kopi til: BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 26.10.2009 Saksnr.:

Detaljer

garasj ekjeller med 11 p-plasser under bygget. Tiltakets bruksareal park. Tomten er i dag bebygget med en enebolig fra ca. 1880 - «Casinettohuset»

garasj ekjeller med 11 p-plasser under bygget. Tiltakets bruksareal park. Tomten er i dag bebygget med en enebolig fra ca. 1880 - «Casinettohuset» Oslo kommune Plan- JM NORGE Postboks og bygningsetaten AS 453 1327 LYSAKER Dato: Deres Vår ref (Saksnr): 2011111113043 Oppgis alltid ved henvendelse ref: Byggeplass: GUSTAV VIGELANDS Tiltakshaver: JM NORGE

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Ark.: M41 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 Saksbehandler: Kari-Anne Steffensen Gorset, miljøvernkonsulent 23/136 SØKNAD OM UNNTAK FRA BESTEMMELSE

Detaljer

BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon, pbl 19-1 Kl. 12.30 Lunch Kl. 13.00 Møte

BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon, pbl 19-1 Kl. 12.30 Lunch Kl. 13.00 Møte FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for plan, næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 05.02.2013 kl. 13:00 BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon,

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

Kystsoneplan for Fredrikstad kommune 2011-2023

Kystsoneplan for Fredrikstad kommune 2011-2023 Kystsoneplan for Fredrikstad kommune 2011-2023 Egengodkjent i bystyret 16.06.2011og egengodkjent tilleggsvedtak 08.12.2011 Saksnr.: 2010/17882 Dokumentnr.: 165 Løpenr.: 127122/2011 Klassering: 143 Saksbehandler:

Detaljer

EKSEMPLER PÅ UTFYLLENDE BESTEMMELSER I KOMMUNEPLAN

EKSEMPLER PÅ UTFYLLENDE BESTEMMELSER I KOMMUNEPLAN EKSEMPLER PÅ UTFYLLENDE BESTEMMELSER I KOMMUNEPLAN 31.3.2014 Forslag til utfyllende bestemmelser til hjelp i kommuneplanarbeidet. Generelle bestemmelser Plankrav a) I nåværende og fremtidige områder for

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Saker til behandling. Endring av detaljreguleringsplan for Børtnes-Ødegårdene grunneierlag - tomtene A4, B8 og B9. 2. gangs behandling.

Saker til behandling. Endring av detaljreguleringsplan for Børtnes-Ødegårdene grunneierlag - tomtene A4, B8 og B9. 2. gangs behandling. MØTEINNKALLING Teknisk utvalg Dato: 12.08.2014 kl. 9:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00152 Arkivkode: 030 Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32 06 83 00 eller postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Kommuneplan mot 2025. Kommuneplanens arealdel 2014-2025. Bestemmelser og retningslinjer Nytt offentlig ettersyn

Kommuneplan mot 2025. Kommuneplanens arealdel 2014-2025. Bestemmelser og retningslinjer Nytt offentlig ettersyn Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens arealdel 2014-2025 Bestemmelser og retningslinjer Nytt offentlig ettersyn Kommunestyrets høringsdokument vedtatt 11.02.2015 AREALDELEN TIL KOMMUNEPLANEN FOR RÆLINGEN

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer

Veileder. Grad av utnytting

Veileder. Grad av utnytting Veileder Grad av utnytting Norsk Byggtjenestes Forlag Haakon VIIs gate 5 Postboks 1575 Vika 0118 Oslo Trykk og innbinding Melsom Grafi sk, Sellebakk 2. utgave 1. opplag 05-2007 Miljøverndepartementet Kommunal-

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2011 Verran kommune

Kommuneplanens arealdel 2011 Verran kommune Kommuneplanens arealdel 2011 201111-2015 Verran kommune kommune Planbeskrivelse med: Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Retningslinjer, utfyllende planbestemmelser Retningslinjer for bygging av hytter

Detaljer

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune Planbeskrivelse til Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo i Hol kommune 21. mai 2012 Innhold 1. Forord... 4 2. Bakgrunn... 5 3. Mål og forutsetninger... 6 4. Eksisterende situasjon... 7 4.1

Detaljer

Veiledning. Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler

Veiledning. Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler Veiledning Grad av utnytting Beregnings- og måleregler Utgitt av: Utenriksdepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes servicesenter Internett: www.publikasjoner.dep.no

Detaljer

Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad - Redskapsbod på GB 31/36 - Neslandsheia 9

Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad - Redskapsbod på GB 31/36 - Neslandsheia 9 AREALENHETEN Plan- og miljøutvalget Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2014/1311 - Anne Marit Tønnesland 31/36 04.11.2014 35761/2014 Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad -

Detaljer

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.07.2015 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse (1) Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse

Detaljer

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Uten vedlegg Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer