Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad - Redskapsbod på GB 31/36 - Neslandsheia 9

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad - Redskapsbod på GB 31/36 - Neslandsheia 9"

Transkript

1 AREALENHETEN Plan- og miljøutvalget Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2014/ Anne Marit Tønnesland 31/ /2014 Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad - Redskapsbod på GB 31/36 - Neslandsheia 9 Tillegg til sak PS Forlag til vedtak: I medhold av plan- og bygningslovens 19-2 innvilge dispensasjon fra bestemmelsen om maksimal utnyttelsesgrad i plan for oppføring av sjøbu på følgende vilkår: Sjøbua snus, slik at gavlvegg blir liggende mot brygga og sjøen. Saksutredning: Tiltaket er i tillegg til dispensasjon fra byggegrense, også avhengig av dispensasjon fra maksimalt tillatt utnyttelsesgrad. Gjeldende bestemmelse: Eksisterende hytte har brutto gulvareal 104 m². Omsøkte sjøbu får brutto gulvareal 10 m², og totalt areal blir på 114 m². Søkers momenter er satt opp i kursiv skrift med kommunens påfølgende vurdering: Eksisterende hytte har et BRA på 104,18 m². Totalt i planen kan det tillates 100 m². Inklusiv bod vil vi allikevel være under kommuneplanens øvre grense. Administrasjonen antar det her er ment å angi hyttas brutto gulvareal, og ikke bruksareal. I henhold til godkjente tegninger, er brutto gulvareal på 104 m². Det er gjeldende reguleringsbestemmelser som skal legges til grunn, og kommuneplanens bestemmelser om maksimalt areal på hytter er således ikke gjeldende. Maksimalt brutto gulvareal inkl. uthus er i plan satt til 100 m² pr. tomt. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Epost: PB 1051 Rådhusveien 1 Telefaks: Web: Søgne 4682 Søgne Direktenr: Org.nr: MVA

2 Det er allerede gitt overskridelser fra arealet i dette området. Planen er av eldre dato. Blant annet er det gitt overskridelse på eiendom litt lengre øst. (T. A. Aamodt). Dette skaper Dette medfører riktighet, og vi vil under vise til 2 dispensasjoner innenfor planområdet. 1. På nevnte eiendom, med GB 31/118, ble det søkt dispensasjon for oppføring av tilbygg til hytte, slik at samlet brutto gulvareal ble 117,4 m². Plan- og miljøutvalget innvilget søknaden i møte 16. oktober Administrasjonen hadde den gang innstilt negativt til søknaden, men høyre fremmet forslag om å innvilge den. Høyre sitt forslag ble vedtatt med 5 stemmer (FRP, H) mot 4 stemmer (AP, V, KRF), med følgende begrunnelse: «Kommuneplanen, vedtatt desember 2012, har følgende formulering hva angår størrelse; "Maksimalt tillatt BRA er 120 m2(138 m2 m/ parkering) for tomter for fritidsbebyggelse!". Den politiske intensjon antas å være at samme størrelse bør gjelde for eldre reguleringsplaner, forutsatt at tomtens beskaffenhet, topografi, naboforhold og øvrige forhold tilsier dette. Intensjonen må være, på sikt, å justere eldre reguleringsplaner slik at planene status samsvarer med kommuneplanen i den utstrekning dette er hensiktsmessig». 2. På eiendom med GB 31/101, lenger vest i planområdet, innvilget Plan- og miljøutvalget i møte 27. juni 2012 dispensasjon for oppføring av bebyggelse med bruksareal 110 m². Hvorfor det den gang ble brukt bruksareal, vites ikke. Det var her snakk om hytte og 2 sjøbuer, hvor den ene sjøbua skulle tilhøre GB 31/56. Ser man bort fra sjøbua tilhørende GB 31/56, har eiendommen med GB 31/101 et brutto gulvareal på 104 m². Tiltaket er allikevel under det maks. areal som er satt i kommuneplanens arealdel (120 m²). Planen er av eldre dato. Hadde den blitt laget i dag ville kommuneplanens føring vært lagt inn. Det er tillatt flere utbygginger av hytteeiendommer i kommunen etter gjeldende kommuneplan. Hvorvidt det ved en revisjon av plan, ville bli lagt opp til maksimalt bruksareal 120m² vet vi ikke, da det skal gjøres vurderinger av hvert enkelt planområde. Når det gjelder påstanden om at det er gitt flere dispensasjoner med bakgrunn i kommuneplanens bestemmelse, så kan vi vise til en sak hvor så er tilfelle: Det ble søkt dispensasjon for oppføring av tilbygg til hytte på GB 38/100, Åloneset 145. Reguleringsplanen anga her maksimalt bruksareal 100 m², mens hyttas areal etter ombygging ble på BRA=119,4m². Plan- og miljøutvalget innvilget dispensasjonen (5 mot 4 stemmer) i møte 26. mars 2014 med følgende begrunnelse: «Pml viser til sak på Oftenesveien 106 (T.A Aamodt). Den politiske intensjonen bak kommuneplanens bestemmelse 5 c, er at det i eldre reguleringsplaner skal tillates en utnyttelsesgrad på bra 120 m2 (138 m2 inkl parkering) der forholdene ligger til rette for det. Intensjonen må være, på sikt, å justere eldre reguleringsplaner slik at planenes status samsvarer med kommuneplanen i den utstrekning dette er hensiktsmessig». Det skal imidlertid også opplyses at det også er gitt avslag på slike søknader, og vi nevner følgende sak: På GB 32/119, Riveneset, ble det søkt dispensasjon for oppføring av frittstående bod og hvor totalt bruksareal ville blitt 106,8 m². Reguleringsplanen for området angir maksimalt bruksareal 100 m². Plan- og miljøutvalget avslo søknaden i møte 18. juni 2014 (6 mot 3 stemmer). Det skal her påpekes at dette gjaldt første hytte i et nytt område, hvor presedens ble vektlagt særskilt fra administrasjonens side.

3 Med bakgrunn i at vi har eksempler både på innvilgelser og avslag i saker hvor kommuneplanens bestemmelser er brukt som argument, kan vi ikke se at det er innført en ny praksis på dette området. Boden er beskjeden i form og størrelse og vil ikke øke det bebygde preget. Den er plassert inn mot et høyt fjell. Det er stor avstand og høydeforskjell opp til hytta. Boden er lagt i østre hjørne av eiendommen der det er brygger og boder fra før langs stranda. Det er lang strandsone på tomta vest for dette som er ubebygd. Når det gjelder landskapsmessige vurderinger, viser vi til vår utredning i sak PS Eiendommen er stor i størrelse og får en total utnyttelse på ca. 0,019 %. Området er etter denne saken ferdig utbygd. Saken vil med sin særegenhet ikke skape Det gjøres oppmerksom på at reguleringsbestemmelsene angir maksimal utnyttelse som brutto gulvareal 100 m². Prosentvis utregning i forhold til tomtestørrelsen er således ikke relevant i saken. Ingen naboer har hatt merknader til tiltaket. Det er selvsagt hyggelig at naboer enes om et byggeprosjekt, men dette er ikke et moment som kan vektlegges i en dispensasjonsvurdering. Administrasjonens samlede vurdering: Dispensasjonsvedtaket Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. Bestemmelsen inneholder 2 kumulative vilkår, og begge må være oppfylt for at dispensasjon skal kunne gis. Bestemmelsen om maksimal tillatt utnyttelsesgrad, er satt for å styre utbyggingen i området. Dette med hensyn til eksponering mot sjøen, og bevaring av landskapet. Eiendommen er i dag bebygd med hytte. Det er i senere tid gitt dispensasjon for økt utnyttelsesgrad på to eiendommer innenfor planområdet. Disse er nevnt overfor. I tillegg til dette er det i 1998 gitt tillatelse til oppføring av hytte og sjøbu på GB 31/19, hvor hytta har areal 95 m² og sjøbua har areal 10 m². Denne tillatelsen ble gitt uten dispensasjonsbehandling. Med bakgrunn i dette er planen allerede svekket som styringsverktøy. Vi kan med bakgrunn i dette ikke se at en dispensasjon i dette tilfelle vil føre til at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt I henhold til gjeldende reguleringsplan kan det fra eiendommen fradeles to parseller til fritidsboligformål. Disse er ikke utnyttet pr. i dag. Når vi i vår utredning har konkludert med at planen hjemler oppføring av sjøbu på eiendommen, innebærer dette at de to andre hyttene også kan få sjøbuer på omsøkte eiendom. For at sjøbuene ikke skal eksponeres mer enn nødvendig, og for at det skal gis plass til ytterligere to sjøbuer på eiendommen, settes det som vilkår at sjøbua snus med gavlvegg mot brygga og sjøen. Det skal understrekes at øvrige

4 sjøbuer innenfor planområdet er vendt slik. Dette vil føre til at sjøbua fremstår som mindre eksponert, og at økningen i arealet ikke vil fremstå som vesentlig. Som nevnt overfor er det gitt dispensasjon for økt utnyttelsesgrad på to eiendommer innenfor planområdet. Disse sakene skiller seg ikke vesentlig fra denne saken. Krav om likebehandling vil etter vår vurdering gjøre seg gjeldende i denne saken. Med hensyn til landskapsmessige vurderinger med mer, viser vi til de vurderingene som er gjort i tilhørende saksutredning. Administrasjonen mener at etter ovennevnte er fordelene ved å gi dispensasjon klart større enn ulempene. I henhold til plan- og bygningsloven 19-2 andre ledd andre punktum, kan dispensasjon for dette forholdet gis. Administrasjonen anbefaler utvalget å innvilge dispensasjonssøknaden på nevnte vilkår. Vedlegg: 1 Utvidet dispensasjonssøknad - GB 31/36

5 file:///c:/ephorte/pdfdocprodir/ephorte/445578_fix.html Side 1 av Fra: Anne Karén Dato: :09:28 Til: Anne Marit Tønnesland Kopi: 'Atle Korsmo' Tittel: Utvidet dispensasjonssøknad Viser til telefonsamtale i dag, der det vises til at det også må søkes dispensasjon fra total utnyttelse i plan. Vi har slike begrunnelser for overskridelsen: 1. Eksisterende hytte har et BRA på 104,18 m². Totalt i planen kan det tillates 100 m². inklusiv bod vil vi allikevel være under kommuneplanens øvre grense. 2. Det er allerede gitt overskridelser fra arealet i dette området. Planen er av eldre dato. Blant annet er det gitt overskridelse på eiendom litt lengre øst. (T. A. Aamodt). Dette skaper 3. Tiltaket er allikevel under det maks. areal som er satt i kommuneplanens arealdel ( 120 m²). Planen er av eldre dato. Hadde den blitt laget i dag ville kommuneplanens føring vært lagt inn. Det er tillatt flere utbygginger av hytteeiendommer i kommunen etter gjeldende kommuneplan. 4. Det har ikke vært merknader til tiltaket. Boden er beskjeden i form og størrelse og vil ikke øke det bebygde preget. Den er plassert inn mot et høyt fjell. Det er stor avstand og høydeforskjell opp til hytta. Fordeler med bod og denne lille overskridelse som er i tråd med overordnet plan er større enn ulempene dette gir. 5. Eiendommen er stor i størrelse og får en total utnyttelse på ca. 0,019 %. 6. Området er etter denne saken ferdig utbygd. Saken vil med sin særegenhet ikke skape 7. Ingen naboer har hatt merknader til tiltaket. 8. Boden er lagt i østre hjørne av eiendommen der det er brygger og boder fra før langs stranda. Det er lang strandsone på tomta vest for dette som er ubebygd. Det foreligger en overvekt av hensyn som taler for å kunne gi dispensasjon. Med vennlig hilsen Anne Karén Birkeland Møvik Byggetjenester A/S Tlf.: / Adr. Andøyfaret 19B, 4623 Kristiansand

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

Klage på tillatelse - oppført veranda i Høglia 85, Ann Mari Olaisen

Klage på tillatelse - oppført veranda i Høglia 85, Ann Mari Olaisen Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.04.2009 19167/2009 2007/4402 43/305 Saksnummer Utvalg Møtedato 07/76 Delegert kommunaldirektøren Teknisk avdeling 07/169 Planutvalget 11.12.2007

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN RANDABERG KOMMUNE VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK VEILEDNING + Tilbygg Garasje Bod / Hagestue Gjerde / Levegg VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN En veileder for deg som har byggeplaner

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

Håndbok 20-2002 Juss. i strandsonen

Håndbok 20-2002 Juss. i strandsonen Håndbok 20-2002 Juss i strandsonen Juss i strandsonen Håndbok 20-2002 Utgiver: Direktoratet for naturforvaltning. April 2002 Antall sider: 80 ISSN 0802-8370 ISBN 82-7072-442-4 TE 940 Emneord: Strandsone,

Detaljer

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Uten vedlegg Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter. Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011

Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter. Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011 Rundskriv Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011 1. Innledning 2. Styrer 2.1. Barnehageloven 17 2.2. Utdanningskravet for styrer

Detaljer

28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT

28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Arkivsaksnr.: 07/1772-32 Arkivnr.: GNR 28/30 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Trine Myrmo 28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT

Detaljer

Arbeiderpartiet og Venstres gruppe møter kl. 11.00 Høyre, Fremskrittspartiets og Kristelig Folkepartis gruppe møter kl. 11.30

Arbeiderpartiet og Venstres gruppe møter kl. 11.00 Høyre, Fremskrittspartiets og Kristelig Folkepartis gruppe møter kl. 11.30 Møteinnkalling Ekstraordinært møte Utvalg: Plan - og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 11.01.2012 (Onsdag ) Tid spunkt : 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57

Detaljer

Fradeling til uendret bruk v/ seniorrådgiver Renate Kristiansen

Fradeling til uendret bruk v/ seniorrådgiver Renate Kristiansen Fradeling til uendret bruk v/ seniorrådgiver Renate Kristiansen Rettslig utgangspunkt Pbl. 1-6. Tiltak Med tiltak etter lovene menes ( ) opprettelse og endring av eiendom ( ). Iverksetting av tiltak som

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling Juridisk avdeling Asker kommune Postboks 353 1372 Asker Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: S06/165 16.02.2010 2010/4130 FM-J Henrik Liane Johansen 06.01.2011 VEDTAK I KLAGESAK OM REGULERINGSPLAN

Detaljer

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING SØGNE KOMMUNE Del av Konvalldalen DETALJREGULERING PLANBESKRIVELSE UTBYGGER: Hellvik Hus Søgne Eiendomsutvikling AS UTARBEIDET AV: DATO: 11.05.2015 PLANTITTEL: TILTAKSHAVER: REGULERINGSPLAN: SKISSEPROSJEKT:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET Lnr.: 8126/13 Arkivsaksnr.: 13/626 Arkivnøkkel.: GNR. 15/5... Sett inn saksopplysninger under denne linja Saksbehandler: HAA Utskrift til: Per Rognerud,2870 Dokka Land Elektriske, Pb 79, 2882 Dokka Fylkesmannen

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 29.09.2014 2014/3602 Deres dato: Deres referanse: Steinerskolen i Vestfold ved styrets leder Furumoveien 2 3142 Vestskogen TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

ELINBORG OG HANKØ SAMEIE

ELINBORG OG HANKØ SAMEIE 1 ELINBORG OG HANKØ SAMEIE Fredrikstad kommune Plan og miljø Bygnings- og reguleringsavdelingen Postboks 1405 1602 FREDRIKSTAD Anders Kr. Holm Sivilingeniør MNIF og MRIF Kontoradr.: O.H. Bangs vei 51,

Detaljer

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN HER VISES GAMLE OG NYE LOVTEKSTER SOM ER AKTUELLE I PERIODEN 1.1.2015 1.1.2016. OVERSIKTEN ER AKTUELL FOR STUDENTER SOM UTEKSAMINERES SOMMEREN 2016 OG SOM BERØRES AV

Detaljer

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.07.2015 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse (1) Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse

Detaljer

BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005

BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005 BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005 PLANBESKRIVELSE OG BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN 20.08.2013 REV. 31.10.13 REV. 22.05.14 Ing. Tor

Detaljer

Naturmangfoldloven 8-12

Naturmangfoldloven 8-12 Naturmangfoldloven 8-12 Hotell Aleksandra Loen, 07.11.2013 Grete Elverum Hva er nytt med naturmangfoldloven? Dette er nytt: Du har gjort mye av dette tidligere også MEN nå er det satt i system OG det er

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger

Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring

Detaljer

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen - med særlig vekt på Sivilombudsmannens praksis Kandidatnummer: 682 Leveringsfrist: 25.11.08 Til sammen 17.929 ord 24.11.2008 Innholdsfortegnelse

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 Gnr. 280/1 ROGNERUD GÅRD OPPFYLLING KLAGE PÅ VEDTAK OM PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Forslag

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

Endring av Bioteknologinemndas navn og hjemmel til å gi felles forskrift om nemndas virksomhet

Endring av Bioteknologinemndas navn og hjemmel til å gi felles forskrift om nemndas virksomhet Helse- og omsorgsdepartementet Vår ref.: 2013/5105 Deres ref.: 1327/46 Dato: 30.10.2013 Endring av Bioteknologinemndas navn og hjemmel til å gi felles forskrift om nemndas virksomhet Bioteknologinemnda

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer