Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av frittstående garasje, samt tilbygg til bolig på GB 28/356 - Moneveien 32

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av frittstående garasje, samt tilbygg til bolig på GB 28/356 - Moneveien 32"

Transkript

1 Søgne kommune Arkiv: 23/356 Saksmappe: 2014/ /2014 Saksbehandler: André Aarflot Dato: Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av frittstående garasje, samt tilbygg til bolig på GB 28/356 - Moneveien 32 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 137/14 Plan- og miljøutvalget Rådmannens forslag til vedtak: I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 godkjennes søknad om dispensasjon fra reguleringsplanens landbruksformål, for oppføring av frittstående garasje, samt tilbygg til bolig på GB 28/356 - Moneveien 32, mottatt i kommunen 23. april Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart. Dispensasjonen gis på følgende vilkår: Reviderte tegninger som viser at garasjens størrelse og høyder er i tråd med kommuneplanens bestemmelser 11 b må sendes inn før det kan gis tillatelse. Saksutredning: Søknaden: Kommunen har mottatt søknad om tillatelse til riving av eksisterende garasje forbundet med bolig og oppføring av ny frittstående dobbel garasje, samt oppføring av utestue, vindfang og garderobe som tilbygg til eksisterende bolig på GB 28/356 Moneveien 32. I denne forbindelse søkes det om dispensasjon fra reguleringsplan for plassering av tiltak på areal regulert til landbruksområde. Gjeldende plangrunnlag: Eiendommen ligger innenfor område regulert til landbruksområde i reguleringsplan for Eik/Sangvik. Reguleringsplanen er stadfestet ved fylkesmannens brev av 19. mai 1982.

2 Utdrag av relevante reguleringsbestemmelser: Utdrag fra kommuneplanens bestemmelser 11 b.: Maks tomtestørrelse 5,0 daa. Avstand til landbruksareal i drift 20 meter. I områder avsatt etter pbl 11-7 nr. 5b kan det, etter behandling av enkeltvise søknader, tillates oppført mindre tilbygg og påbygg til eksisterende boenhet på inntil 15 % av bygningens bruksareal (BRA), og frittliggende boder eller garasjer på til sammen 50 m2 BRA/BYA pr tomt. Boder/garasjen skal ha maks gesimshøyde 3 meter og maks mønehøyde 5 meter, takvinkel og utforming skal tilpasses boligen, arker, kvister, takoppbygg eller liknende tillates ikke Plassering av nye boenheter skal ikke være i konflikt med kulturlandskapet eller biologisk prioriterte naturtyper, jfr naturmangfoldloven Bygninger og anlegg/tiltak som følge av brann eller skade som trenger gjenoppbygging, kan gjenoppføres i sin opprinnelige form og størrelse. Naturmangfoldloven: Kommunen har vurdert tiltaket i forhold til naturmangfoldlovens 8 til 12, og vi kan, ut fra en samlet vurdering, ikke se at tiltaket vil komme i konflikt med denne. Vi har vurdert tiltaket og mener kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig og står i rimelig forhold til sakens karakter. Det kan ikke sies å foreligge risiko for skade på naturmangfoldet, og det fremkommer ikke opplysninger av lokal art i artsdatabanken eller naturbasen, som tilsier at det er spesielle hensyn som må ivaretas. Det er heller ikke forhold som tilsier at det bør gis avslag i forhold til føre-var-prinsippet, da tiltaket ikke vil påføre naturmiljøet eller naturmangfoldet alvorlig skade. Tiltaket vil ikke føre til økt belastning på økosystemet, og 11, kostnader ved eventuell miljøforringelse, skal bæres av tiltakshaver. 12, miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, blir også ivaretatt. Protester/bemerkninger: Det foreligger ingen merknader. Uttalelser fra Fylkesmannen i Vest-Agder: Eiendommen er i kommuneplanen vist som LNF-område med hensynssone landbruk, men der eksisterende reguleringsplan (Eik Sangvik fra 1982) skal gjelde. Eiendommen er her regulert til landbruksområde med bestemmelser om at det ikke er tillatt å føre opp andre bygninger enn de som har tilknytning til jordbruksdriften. Eksisterende boliger, markert med dobbel strek og fargesymboler som for boligfelt, skal kunne gjenoppføres etter brann og i rimelig grad utvides.

3 Eiendommens bolig har fargesymboler som for boligfelt og markert med dobbel strek. Vi antar derfor at nytt vindfang og utestue inngår i begrepet «rimelig grad utvides» med hensyn til selve boligen. Den frittstående nye dobbelgarasjen krever imidlertid dispensasjon fra landbruksformålet som eiendommen ellers er regulert til. Eiendommen ligger i direkte tilknytning til dyrka mark. Etablering av eks.vis nye boenheter kan da skape konflikt med hensyn til landbruksdriften. Derimot antas uthus/garasje normalt ikke å skade landbruksdriften når eiendommen allerede er bebygd med enebolig. Dersom kommunen etter å ha vurdert søknaden med tanke på konsekvenshensyn velger å gi dispensasjon for garasjen, bør det være innenfor rammene gitt i bestemmelsene under 11 punkt b til kommuneplanens utfyllende bestemmelser til arealer avsatt til spredt boligbygging innenfor LNF-områder. Relevante punkter i ansvarlig søkers redegjørelse i kursiv skrift, med administrasjonens påfølgende kommentar: Eiendommen ligger i regulert område i planen Eik/ Sangvik og formålet er landbruk. Boligen er vist med dobbel strek og farget gul i planen (gul= boligformål). Resten av tomta har formål LNF jordbruk. For disse områdene har ikke reguleringsplanen bestemmelser. Kommuneplanens bestemmelser kommer da til anvendelse). Kommuneplanen har ikke bestemmelser for boligtomter i LNFområder. Reguleringsplanen har egen bestemmelse for landbruksområder i 6. Her står det blant annet at eksisterende boliger i jordbruksområder, markert med dobbel strek og med fargesymboler som for boligfelt, skal kunne gjenoppføres etter brann, og i rimelig grad utvides. Bestemmelsen om «i rimelig grad utvides» vil her komme til anvendelse for selve tilbygget. Kommuneplanen har ikke egen bestemmelse for boligtomter i LNFR-områder. Planen har bestemmelser for bebyggelse i LNFR-områder med areal for spredt boligbebyggelse i 11 bokstav b. Både administrasjonen og Fylkesmannens Miljøvernavdeling vurderer det slik at denne bestemmelsen bør komme til anvendelse. Tomta er fradelt til boligtomt og det har vært bolig her i ca 45 år. Eiendommen ble fradelt i 1970, og den er i Matrikkelen registrert som en boligeiendom bebygd med enebolig. Garasjer med areal inntil 50 m2 er imidlertid vanlig å tillate på boligeiendommer som ligger i LNF områder. Det kan da oppfattes som unødvendig å behandle søknaden som en dispensasjonssak? Vi ber kommunen vurdere dette. For å være på den sikre siden blir saken varslet med dispensasjon fra formålet, så overlates det til kommunen å utvise skjønn vedr. behandling av dispensasjonen. Garasjer inntil 50 m² tillates normalt bare i byggeområder eller i LNFR-områder hvor spredt boligbebyggelse er tillatt. I LNFR-områder tillates normalt bare landbruksbebyggelse. Administrasjonen vurderer derfor garasjens plassering til å kreve dispensasjon fra det regulerte landbruksformålet, jfr. Fylkesmannens vurdering av krav om dispensasjon. Garasjer på tilsvarende eiendommer i planen er godkjent uten dispensasjonssøknad. Der det innenfor planområdet i nyere tid er blitt gitt tillatelse til oppføring av garasjer er det også gitt dispensasjon. Administrasjonen kjenner ikke til at tilsvarende tillatelser er gitt uten at det foreligger dispensasjon. Det er ingen allmenne interesser som blir skadelidende om det dispenseres. Administrasjonen kan heller ikke se at allmenne interesser blir skadelidende.

4 En garasje er ikke til hinder for jordbruket. Eiendommen endrer ikke status. Flere av naboeiendommene har dyrket mark helt inntil eiendomsgrensen. Eiendommen har i mange år i sin helhet vært benyttet til boligeiendom, og den skal fortsatt benyttes som boligeiendom. Administrasjonen kan ikke se at oppføring av en garasje på eiendommen vil ha noen negative konsekvenser for jordbruket, selv om den plasseres tett inntil dyrket mark. Det er garasje og tilbygg på eiendommen fra før som blir erstattet med omsøkte tiltak. Dette er riktig. Eksisterende garasje som har et BYA på 33 m² skal rives og erstattes med en ny frittliggende dobbel garasje med bod som får et BYA på 49,5 m². I tillegg skal nytt vindfang, bod og utestue med samlet BYA på ca. 20 m² oppføres som tilbygg til eksisterende bolig. Tiltaket omfatter derfor både erstatningsbygg og mindre utvidelse av bolig. I sum vil det bebygde arealet på eiendommen øke med 36,5 m². Andre begrunnelser oppgitt av søker anses som mindre relevant, eller omfattes av administrasjonens øvrige vurderinger. Administrasjonens samlede vurdering: Tiltaket er i strid med reguleringsplan og er avhengig av dispensasjon for å kunne få tillatelse. Gjeldende lovtekst i plan- og bygningsloven Dispensasjonsvedtaket Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. Bestemmelsen inneholder 2 kumulative vilkår, og begge må være oppfylt for at dispensasjon skal kunne gis. Det betyr at i første omgang må det vurderes om hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. Viser vurderingen at de nevnte hensynene blir vesentlig tilsidesatt, skal ikke kommunen behandle dispensasjonen videre. Hensynene bak reguleringsplanens bestemmelser for de regulerte landbruksområdene er for dette området primært hensynet til jordbruksdriften. Det er innenfor landbruksområdene derfor i utgangspunktet ikke ønskelig med oppføring av andre bygninger enn de som har tilknytning til jordbruksdriften. Det er likevel i planen åpnet for at eksisterende boliger i jordbruksområdene i rimelig grad kan utvides. Bestemmelsen legger derfor opp til at kommunen til en viss grad kan utøve skjønn i forhold til hvor mye boligen kan utvides på de eiendommene som må anses som boligeiendommer. Omsøkt eiendom er en typisk boligeiendom og har ingen direkte tilknytning til tilstøtende jordbruksdrift. Omsøkt tiltak vurderes av administrasjonen til ikke å medføre noen negative konsekvenser for nåværende eller fremtidig jordbruksdrift. Administrasjonen konkluderer med at hvis det blir gitt dispensasjon i dette tilfellet, vil hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, ikke bli vesentlig tilsidesatt. Vilkåret etter plan- og bygningsloven 19-2 andre ledd første punktum er derfor oppfylt.

5 Videre må det, i henhold til Pbl 19-2 andre ledd andre punktum, vurderes om fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene. Administrasjonen mener at det vil være en fordel å tillate de omsøke tiltakene, som må anses som mindre byggetiltak på allerede bebygd eiendom, ved å gi dispensasjon fra reguleringsplan. Det vil være nærmest umulig å få til hensiktsmessige tiltak innenfor dobbeltstrek for byggeområde i plan. Endring av reguleringsplan, evt. mindre endring, ville ikke medføre endring av bruken av denne eiendommen. Ved en utbygging av huset som omsøkt vil garasjen måtte rives. En enebolig har bruk for en garasje og det beste arealet til det formålet er det som er omsøkt. Det ligger i utkanten av tomta og kan benytte eksisterende avkjørsel. Administrasjonen ser det som en fordel at dette arealet da benyttes til garasje. Administrasjonen finner ingen åpenbare ulemper som bør vektlegges i den samlede vurderingen. Administrasjonen kan ikke se at det å gi dispensasjon i denne saken vil skape uheldig presedens. Her finnes allerede flere andre tiltak innenfor planområdet der det er tillatt utvidelse av bebyggelse utenfor dobbeltstrek for byggeområde. Tiltakets omfang tilsier heller ikke at andre konsekvenshensyn bør utredes nærmere. Tiltakets størrelse, utforming og høydeplassering må være i tråd med kommuneplanens bestemmelser 11 bokstav b. Det settes derfor som vilkår at reviderte tegninger som påviser dette sendes inn før tillatelse kan gis. Administrasjonen mener etter ovennevnte at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene, og i henhold til plan- og bygningsloven 19-2 andre ledd andre punktum, kan dispensasjon for dette forholdet gis. Rådmannens merknader: Rådmannen har ingen ytterligere merknader. Vedlegg: 1 Oversendelsesmail for søknad 2 Søknad om dispensasjon 3 Situasjonskart 4 Tegninger eks. byg og 3D nytt 01 5 Tegninger nytt 01 6 Uttalelse fra Fylkesmannen i Vest-Agder 7 Tilbakemelding om høyder på garasje - GB 28/356 - Moneveien 32 8 Reguleringsplan for Eik - Sangvik 9 Reguleringsbestemmeler 10 Oversiktskart

6 file:///c:/ephorte/pdfdocprodir/ephorte/415099_fix.html Side 1 av Fra: Anne Karén Dato: :27:44 Til: Postmottak Kopi: Katrine Borge Kjønnerød; Tittel: Søknad om garasje og tilbygg gnr. 23 bnr Moneveien 32 Vedlagt oversendes søknad om å fjerne eksisterende garasje og bod og oppføre ny frittliggende garasje. Det søkes også om en utestue / tak på 7 m² og en utvidelse av vindfang på ca. 9 m². Riving av den gamle garasjen skal utføres av tiltakshaver. Arbeidene utføres av byggmester Øyvind Bakkevold. Tiltaket anses for å være 20-2 sak. Eiendommen ligger i område som er regulert til LNF -jordbruk, vi antar at eventuell uttalelse fra landbruksavd. innhentes av byggesaksbehandler. Vi imøteser behandlingen og hører fra dere dersom dere trenger flere opplysninger. det er ønskelig med oppstart snarest. Det var ingen merknader fra naboer. Med vennlig hilsen Anne Karén Birkeland Møvik Byggetjenester A/S Tlf.: / Adr. Andøyfaret 19B, 4623 Kristiansand

7

8

9

10

11

12

13

14

15 Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Ole-Johan Eik Deres ref.: 2014/1733 Vår dato: Tlf.: Vår ref.: 2014/2280 Arkivkode: Søgne kommune Postboks Søgne Moneveien 32 - uttalelse til søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på gnr. 28 bnr. 356 Vi viser til kommunens skriv datert Saken gjelder en eiendom på 1347 kvm bebygd med bolig der en enkel garasje er bygd som tilbygg til boligen. Garasjen ønskes revet og erstattet med en frittliggende dobbelgarasje med en ikke målbar loftsetasje plassert ca. 1 m fra nabogrensen. Samtidig ønskes oppført nytt vindfang og utestue tilbygget boligen. Eiendommen er i kommuneplanen vist som LNF-område med hensynssone landbruk, men der eksisterende reguleringsplan (Eik Sangvik fra 1982) skal gjelde. Eiendommen er her regulert til landbruksområde med bestemmelser om at det ikke er tillatt å føre opp andre bygninger enn de som har tilknytning til jordbruksdriften. Eksisterende boliger, markert med dobbel strek og fargesymboliger som for boligfelt, skal kunne gjenoppføres etter brann og i rimelig grad utvides. Eiendommens bolig har fargesymboler som for boligfelt og markert med dobbel strek. Vi antar derfor at nytt vindfang og utestue inngår i begrepet «rimelig grad utvides» med hensyn til selve boligen. Den frittstående nye dobbelgarasjen krever imidlertid dispensasjon fra landbruksformålet som eiendommen ellers er regulert til. Eiendommen ligger i direkte tilknytning til dyrka mark. Etablering av eks.vis nye boenheter kan da skape konflikt med hensyn til landbruksdriften. Derimot antas uthus/garasje normalt ikke å skade landbruksdriften når eiendommen allerede er bebygd med enebolig. Dersom kommunen etter å ha vurdert søknaden med tanke på konsekvenshensyn velger å gi dispensasjon for garasjen, bør det være innenfor rammene gitt i bestemmelsene under 11 punkt b til kommuneplanens utfyllende bestemmelser til arealer avsatt til spredt boligbygging innenfor LNF-områder. Vi minner om at det av pbl. 19-2, annet ledd, følger at det ikke kan gis dispensasjon dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det må fremgå av vedtakets begrunnelse at kommunen har vurdert og tatt stilling til disse vilkårene, jf. forvaltningslovens krav til begrunnelse. Magnus Thomassen (e.f.) ass. miljøverndirektør Ole-Johan Eik seniorrådgiver Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift. Besøksadr. Tordenskjoldsgate 65 E-post Postadr. Postboks 513 Lundsiden, 4605 Kristiansand Nettside Telefon Org.nr. NO

16 Kopi til: Møvik Byggetjenester AS Vest-Agder fylkeskommune Postboks 517 Lund 4605 Kristiansand S Side 2 av 2

17 file:///c:/ephorte/pdfdocprodir/ephorte/438498_fix.html Side 1 av Fra: Anne Karén Dato: :28:31 Til: Andrè Aarflot; Postmottak Kopi: Byggm. Øyvind Bakkevold; Katrine Borge Kjønnerød; Tittel: Saknr 2014/1733-Garasje med nye høyder Viser til samtale i dag pr. telefon og avgjørende høyder for at garasje kan godkjennes, henholdsvis 3m til gesims og 5 m til møne fra ferdig planert terreng. Vi har gitt påtegning her for imøtekomme kravene i kommuneplanens arealdel. Da ber vi om at saken blir behandlet så snart som mulig. Med vennlig hilsen Anne Karén Birkeland Møvik Byggetjenester A/S Tlf.: / Adr. Andøyfaret 19B, 4623 Kristiansand

18

19

20 Omsøkt eiendom Oversiktskart - Moneveien 32 GB 28/ Målestokk 1:5000

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for sjøbod og terrasse - GB 37/130 - GB 37/160 - Kalsneset 73

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for sjøbod og terrasse - GB 37/130 - GB 37/160 - Kalsneset 73 Søgne kommune Arkiv: 37/130 Saksmappe: 2013/2565-12081/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 24.03.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for sjøbod og terrasse - GB 37/130 - GB 37/160 - Kalsneset 73

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl 1-8 for totalrenovering av eksisterende hytte - GB 20/35 - Stolkilen

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl 1-8 for totalrenovering av eksisterende hytte - GB 20/35 - Stolkilen Søgne kommune Arkiv: 20/35 Saksmappe: 204/2295-30974/204 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 28.09.204 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl -8 for totalrenovering av eksisterende

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene - Tilbygg - GB 37/34 - Trysnesveien 447

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene - Tilbygg - GB 37/34 - Trysnesveien 447 Søgne kommune Arkiv: 37/34 Saksmappe: 2013/3350-2607/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.01.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene - Tilbygg - GB 37/34 - Trysnesveien

Detaljer

Saksframlegg. Behandling av klage på vedtak - vei - brygger - boder - utriggere - parkeringsplasser - GB 16/11 - Pålsnesveien 72

Saksframlegg. Behandling av klage på vedtak - vei - brygger - boder - utriggere - parkeringsplasser - GB 16/11 - Pålsnesveien 72 Søgne kommune Arkiv: 16/11 Saksmappe: 2013/3251-36718/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 11.11.2014 Saksframlegg Behandling av klage på vedtak - vei - brygger - boder - utriggere - parkeringsplasser

Detaljer

Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad - Redskapsbod på GB 31/36 - Neslandsheia 9

Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad - Redskapsbod på GB 31/36 - Neslandsheia 9 AREALENHETEN Plan- og miljøutvalget Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2014/1311 - Anne Marit Tønnesland 31/36 04.11.2014 35761/2014 Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad -

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/186 Saksmappe: 2014/247-38647/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 26.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 31/15 Plan- og miljøutvalget 04.03.2015

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 31/15 Plan- og miljøutvalget 04.03.2015 Søgne kommune Arkiv: 20/528 Saksmappe: 2014/3802-4898/2015 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 06.02.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for riving av eksisterende hytte -

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for godkjenning av hybelleilighet på GB 18/106 - Dr. Rohdes vei 9

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for godkjenning av hybelleilighet på GB 18/106 - Dr. Rohdes vei 9 Søgne kommune Arkiv: 18/106 Saksmappe: 2013/425-18578/2013 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 30.05.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for godkjenning av hybelleilighet på GB 18/106 - Dr.

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for ombygging av hytte på GB 21/37 - Monsøya, samt søknad om bruksendring av hytta til bolig

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for ombygging av hytte på GB 21/37 - Monsøya, samt søknad om bruksendring av hytta til bolig Søgne kommune Arkiv: 21/37 Saksmappe: 2009/1016-24941/2014 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 11.08.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for ombygging av hytte på GB 21/37 - Monsøya, samt søknad

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av støyskjerm - GB 13/73 - Langenesveien 337 C

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av støyskjerm - GB 13/73 - Langenesveien 337 C Søgne kommune Arkiv: 13/73 Saksmappe: 2012/3668-7699/2014 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 25.02.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av støyskjerm - GB 13/73 - Langenesveien 337 C Utv.saksnr

Detaljer

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for plan, næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 02.07.2013 kl. 09:00 Ekstramøte. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 25/13 Søknad om dispensasjon

Detaljer

Ç*4 Nore og Uvdal kommune

Ç*4 Nore og Uvdal kommune Ç*4 Nore og Uvdal kommune NUmEDAL mdoelalderoaen Møteinnkalling Saksnr: 45-50 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Detaljer

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Søgne kommune Arkiv: 143 Saksmappe: 2011/836-31277/2012 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 04.10.2012 Saksframlegg Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Utv.saksnr

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for allerede oppførte murer - GB 23/861 - Aksteveien 21

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for allerede oppførte murer - GB 23/861 - Aksteveien 21 Søgne kommune Arkiv: 23/861 Saksmappe: 2011/62-29097/2013 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 10.09.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for allerede oppførte murer - GB 23/861 - Aksteveien 21

Detaljer

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011 Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 23786/13 GNR/B 32/524 13/107-44/ATBA ALTA, 06.01.2014

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for Storholmen hyttefelt - nytt feste på eksisterende hytte - 1721/234/1/67 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Hilde Røstad hmr@innherred-samkommune.no

Detaljer

Kl. 12:00 Informasjon v/representant fra Avfall Sør om arbeidet med ny avfallsplan. Saker til behandling

Kl. 12:00 Informasjon v/representant fra Avfall Sør om arbeidet med ny avfallsplan. Saker til behandling VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 13/00035 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 20.06.2012 Tid: Kl. 10.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

Dere finner en oversikt over dokumentene i saken i kommunens oversendelsesbrev.

Dere finner en oversikt over dokumentene i saken i kommunens oversendelsesbrev. «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «UTLANDSADRESSE» Juridisk avdeling Deres ref.: Vår ref.: 2013/3638 423.1 YRR Vår dato: 24.10.2013 Vedtak i klagesak - Fylkesmannen omgjør Halden kommunes

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge.

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 11/587-23 Arkiv: GNR/B 14/07 Sakbeh.: Christel Thomassen Sakstittel: KLAGE PÅ AVSLAG SØKNAD OM GODKJENNING AV FRITIDSBOLIG UNDER GNR. 14/7 I KÅFJORDVEIEN 692 Planlagt behandling:

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for fradeling av grunneiendom avsatt til felles bruksareal - GB 20/1 - Sjursholmen

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for fradeling av grunneiendom avsatt til felles bruksareal - GB 20/1 - Sjursholmen Søgne kommune Arkiv: 20/1 Saksmappe: 2014/1168-26382/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 22.08.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for fradeling av grunneiendom avsatt til felles bruksareal

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Ark.: M41 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 Saksbehandler: Kari-Anne Steffensen Gorset, miljøvernkonsulent 23/136 SØKNAD OM UNNTAK FRA BESTEMMELSE

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg for miljø, plan og ressurs

Møteinnkalling. Utvalg for miljø, plan og ressurs Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 17.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg for miljø, plan og ressurs Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling

FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 20.10.2009 Tidspunkt: 08:30 Møtested Agder Supply AS Blakstadheia Forfall meldes til sentralbord i Froland kommune,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer